Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 2. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 26. 2. 2007

v sále Společenského domu RENETA

Havířov - Město

 

Č.jed. KP/21017/Kl/2007

 

V Havířově dne 27.2. 2007
Zapsala: Monika Krpelíková - kancelář primátora
                Petra Valošková

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 26. 2. 2007

19/2/ZM/07 - Schválení programu 2.zasedání ZMH dne 26.2.2007

20/2/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 2.zasedání ZMH dne 26.2.2007

21/2/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu z 2.zasedání ZMH, konaného dne 26.2.2007

22/2/ZM/07 - Ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 29.1.2007

23/2/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH

24/2/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféry

25/2/ZM/07 - Zajištění ozdravných a rekondičních pobytů dětí v roce 2007

26/2/ZM/07 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.

27/2/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č. ../2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č.7/2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005

28/2/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č. ../2007, k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků na území města Havířova

29/2/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č. ../2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

30/2/ZM/07 - Jednostranné navýšení nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova

31/2/ZM/07 - Sleva z věcně usměrňovaného nájemného – Alessandro Mansueti

32/2/ZM/07 - Sleva z věcně usměrňovaného nájemného – Miroslav Pintek

33/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/1, k.ú. Šumbark

34/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice

35/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č.1195/310, parc.č.1195/311 a parc.č. 1197/241, k.ú. Prostřední Suchá

36/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1430 a 1431, k.ú. Havířov-město

37/2/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2045/1, parc.č. 2105/675 a pozemku parc.č. 2045/2, k.ú. Šumbark

38/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/24, k.ú. Šumbark

39/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2043/4, 2056/2, k.ú. Bludovice

40/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2388/2, k.ú. Havířov- město

41/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2049/13, k.ú.Bludovice

42/2/ZM/07 - Záměr směny pozemků k.ú. Bludovice

43/2/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079, k.ú. Havířov-město

44/2/ZM/07 - Záměr směny pozemků k.ú. Havířov –město, pro účely staveb „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov – Město“ a „Domov důchodců v Havířově“

45/2/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 3828/1, k. ú.Havířov –město

46/2/ZM/07 - Prodeje pozemků parc.č. 1338/68, parc.č. 1245/73 a parc.č. 1245/76, k.ú. Prostřední Suchá

47/2/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 4100 a části pozemku parc.č. 4120, k.ú. Havířov-město

48/2/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 2025/18, k.ú.Prostřední Suchá

49/2/ZM/07 - Smluvní vztahy – užívání části pozemku parc.č. 1609, k.ú. Bludovice, ul.Na Grůni

50/2/ZM/07 - Vypořádání pro účely stavby: „ I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

51/2/ZM/07 - Svěření majetku města ZŠ F. Hrubína, ZŠ Moravská a ZŠ Frýdecká

52/2/ZM/07 - Odúčtování staveb KBV

53/2/ZM/07 - Zpráva k rekonstrukci kina Centrum

54/2/ZM/07 - Vyhlášení zadávacích řízení na veřejné zakázky, které jsou připraveny k realizaci v r. 2007

55/2/ZM/07 - Pokyny pro zpracování návrhu změny č.11 územního plánu města Havířova

56/2/ZM/07 - Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II - 6.etapa – 2007

57/2/ZM/07 - Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou-změna etapizace

58/2/ZM/07 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí

59/2/ZM/07 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2007

60/2/ZM/07 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na pracovní cestu

61/2/ZM/07 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města

62/2/ZM/07 - Podepisování písemností náměstků primátora v době jejich nepřítomnosti

63/2/ZM/07 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v I. pololetí roku 2007

64/2/ZM/07 - Informativní zpráva Kontrolního výboru ZMH

65/2/ZM/07 - Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. 2. 2007

 

19/2/ZM/07 - Schválení programu 2.zasedání ZMH dne 26.2.2007________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. 2. 2007

________________________________________________________________________________

20/2/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 2.zasedání ZMH dne 26.2.2007_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 26. 2. 2007 ve složení předseda komise:    Ing. Radek FOLDYNA
                                členové:   Ing. Miloslav HANUS
                                                Mgr. Rudolf ŠIMEK
                                                Vojtěch KOZÁK
                                                Petra VALOŠKOVÁ – referent KP

________________________________________________________________________________

21/2/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu z 2.zasedání ZMH, konaného dne 26.2.2007______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. 2. 2007

p. Karla SACHMERDU
Bc. Marka PLAWNÉHO

________________________________________________________________________________

22/2/ZM/07 - Ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 29.1.2007_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z ustavujícího.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.1.2007

________________________________________________________________________________

 

23/2/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

299/7/ZM/03

Darování pozemků a staveb Správě silnic MS kraje a přijetí daru

843/19/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá

980/21/ZM/05

Bezúplatný převod nemovitostí

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov –město

1187/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov - Životice“

1190/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“

1202/25/ZM/06

Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

1226/26/ZM/06

Poskytnutí investiční dotace pro r. 2006 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

1273/26/ZM/06

Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule o.s

1276/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 1.etapa“

1277/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Oprava MK ul. Šumbarská, II. část, v Havířově-Dolní Suché“

1280/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu:„ I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

1281/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu:„Prodloužení chodníku ul. Padlých hrdinů a přechod pro pěší, Havířov- Životice“

1358/27/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 4306, k.ú. Havířov-město

1366/27/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení ul. Květné, Havířov-Bludovice“

1370/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy

1374/27/ZM/06

Výkup části pozemku parc.č.2206/1, k.ú.Prostřední Suchá

1377/27/ZM/06

Výkup pozemků k.ú. Bludovice, pro účely výstavby „1.etapa cyklostezek - stavba 1/01 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

642/15/ZM/04

Prodej části pozemků parc.č. 1400/24, 1315/6, k.ú. Prostř. Suchá

657/15/ZM/04

Přijetí darů dokončených staveb

791/18/ZM/05

Výkupy pozemků v rámci stavby : „Chodník na ulici Hornosušská v Havířově-Prostřední Suché“

977/21/ZM/05

Převod pozemku parc.č. ( PK 126/1)díl 1, k.ú. Šumbark

1036/22/ZM/05

Výkup částí pozemků parc.č. 1887 a 1889/1, k.ú. Prostřední Suchá

1088/23/ZM/05

Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II-změna etapizace 5. – 14. etapy v letech 2006 – 2015.

1152/25/ZM/06

Zřízení příspěvkové organizace města, která vykonává činnost zájmového vzdělávání dětí a mládeže k 1.1. 2007

1156/25/ZM/06

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

1162/25/ZM/06

Žádost o poskytnutí zvláštní podpory stolnímu tenisu v Havířově

1178/25/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 45/1, k.ú. Bludovice

1182/25/ZM/06

Prodej části pozemků v kat. území Havířov-město Stavebnímu bytovému družstvu Havířov

1184/25/ZM/06

Výsledek veřejné soutěže na prodej plynové distribuční soustavy

1225/26/ZM/06

Mimořádné zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619

1227/26/ZM/06

Produktivní práce učňů Střední školy řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace

1228/26/ZM/06

Použití výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537, okres Karviná

1230/26/ZM/06

Poskytnutí dotace Slavii Havířov na vybavení atletického oválu

1233/26/ZM/06

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Tenisovému klubu Havířov

1237/26/ZM/06

Žádost Římskokatolické farnosti sv. Markéty na opravu střechy kostela

1242/26/ZM/06

Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – květen 2006

1265/26/ZM/06

Prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a 1642/3, k.ú. Šumbark

1268/26/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 400/4, k.ú.Bludovice

1271/26/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č.1666/2 a části pozemku parc.č. (PK 1323/6), k.ú. Šumbark

1283/26/ZM/06

Převod pozemků parc.č.1068/12, parc.č.1143/1 a parc.č. 2605/2, k.ú.Prostřední Suchá od společnosti OKD, a.s. Ostrava

1292/26/ZM/06

Výkup pozemků pro stavbu: „Splašková kanalizace Města Havířov, městská část Prostřední Suchá“

1293/26/ZM/06

Výkup pozemku pro stavbu: „Světelná křižovatka ul.Těšínská, Frýdecká, Okrajová, v Havířově – Bludovicích“.

1317/27/ZM/06

Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov–Město Horymírova 7/1194

1318/27/ZM/06

Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov–Podlesí Balzacova 2/1190

1319/27/ZM/06

Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov–Šumbark Mládí 23/1147

1320/27/ZM/06

Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov–Město Radniční 7/619

1321/27/ZM/06

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006 v rozpočtu odboru školství a kultury

1322/27/ZM/06

Zvýšení příspěvku na provoz Ústavu sociální péče pro mládež Havířov

1324/27/ZM/06

Rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na provoz Mateřské školy MATEŘINKA spol.s.r.o., Okružní 13, Havířov – Šumbark

1325/27/ZM/06

Poskytnutí dotace Městskému fotbalovému klubu Havířov

1326/27/ZM/06

Poskytnutí mimořádné dotace Slavii Havířov, oddílu volejbalu

1327/27/ZM/06

Dotace na činnost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov

1328/27/ZM/06

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sport.sféry

1329/27/ZM/06

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“

1330/27/ZM/06

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ mimosportovní sféry

1331/27/ZM/06

Změna účelu dotace poskytnuté z rozpočtu města Havířova v roce 2006

1332/27/ZM/06

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2006 Viking agency s.r.o.

1333/27/ZM/06

Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova

1334/27/ZM/06

„Cena města Havířova“ pro rok 2006

1337/27/ZM/06

Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz a investice SSmH v souvislosti s rozšířením činnosti o „Denní a pobytové služby pro seniory“ ul. Mánesova, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provoz objektu Přemyslova 12

1349/27/ZM/06

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú.Havířov-město

1351/27/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 1441/40, k.ú. Prostřední Suchá

1352/27/ZM/06

Navýšení výměry prodeje pozemku parc.č. EN (284), k.ú.Šumbark

1354/27/ZM/06

Prodej částí pozemku parc.č. 2049/15 a poz.parc.č. 2049/16, k.ú. Bludovice

1355/27/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č.186, k.ú. Šumbark - změna usnesení

1356/27/ZM/06

Prodej pozemků parc.č. 1225/56 , parc.č. 1223/1 a části pozemku parc.č. 1225/1 a 1223/2, k.ú. Prostřední Suchá

1357/27/ZM/06

Prodej pozemku parc.č.1197/237, k.ú.Prostřední Suchá

1359/27/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č.1642/1, k.ú. Šumbark

1360/27/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 2213/11, k.ú. Bludovice

1361/27/ZM/06

Směna a prodej pozemků v k.ú. Bludovice pro společnost PAC, spol. s.r.o.

1362/27/ZM/06

Převod nemovitostí Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska

1364/27/ZM/06

Smluvní vztahy v rámci stavby „Obratiště autobusů, ul. Lidická, Havířov-Šumbark“

1367/27/ZM/06

Směna pozemků pro účely stavby „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov – Město“

1368/27/ZM/06

Směna pozemku v majetku města parc.č.1748/11, za pozemek parc.č. 2645/31, oba v k.ú.Prostřední Suchá

1369/27/ZM/06

Převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá z majetku SBD Havířov, do majetku města

1371/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č.1229/4, k.ú. Bludovice

1372/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č.2938/15, k.ú.Bludovice

1373/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č.4514, k.ú.Havířov-město

1375/27/ZM/06

Výkup podílu 1/3 na parc.č.1923/6, k.ú.Prostřední Suchá

1376/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č.109/9, k.ú.Bludovice

1380/27/ZM/06

Výkup části pozemku parc.č.1800 a pozemků parc.č.1801/1, parc.č.1802/1, parc.č.1802/2, parc.č.1803, k.ú. Šumbark

________________________________________________________________________________

24/2/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
sportovní sféry_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z  rozpočtu města Havířova na rok 2007, a to takto:
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů v Havířově - Městě, IČ 65 46 81 04 , na činnost občanského sdružení, ve výši 50 000,- Kč

- Bc. Janu Garayovi, bytem J.Vrchlického 16, 736 01 Havířov-Podlesí, na účast na Světových hasičských hrách v Austrálii ve výši 20 000,- Kč

- Marku Hegedüsovi, bytem Jílová 6, 736 01 Havířov-Podlesí, na účast na Světových hrách policistů a hasičů v Austrálii ve výši 20 000,- Kč

2. výjimku ze Zásad rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova do doby schválení rozpočtu města na rok 2007 a poskytnout výše uvedené dotace před schválením rozpočtu města na rok 2007.

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

T: 28.2.2007
Z: vedoucí OŠK

________________________________________________________________________________

25/2/ZM/07 - Zajištění ozdravných a rekondičních pobytů dětí v roce 2007_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) realizaci 4 turnusů 10 denních rekondičně-ozdravných pobytů v Chorvatsku v roce 2007 pro děti ve věku 7-15 let, cca 120 dětí, z toho cca 30 dětí ve věku 7 až 15 let z evidence odboru sociálních věcí-oddělení sociálně právní ochrany dětí

b) realizaci tuzemského letního integrovaného rekondičního pobytu dětí s poruchami pohybového ústrojí a jejich zákonných zástupců, max. počet dětí 20 a 20 zákonných zástupců

c) realizaci tuzemských letních ozdravných pobytů pro děti z evidence odboru sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí se zaměřením výchovně – pracovním

u k l á d á

Radě města Havířova

a) zahrnout do návrhu rozpočtu města max. 2,5 mil. Kč pro rok 2007 na zajištění rekondičně - ozdravných pobytů dětí a dětí s poruchami pohybového ústrojí v ČR a v Chorvatsku

b) zajistit technickou organizaci těchto pobytů a zpracování podmínek pro realizaci finanční spoluúčasti rodičů na úhradu nákladů spojených s pobytem dětí v ČR a v Chorvatsku

________________________________________________________________________________

26/2/ZM/07 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze
dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.

________________________________________________________________________________

27/2/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
č.7/2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 7/2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005

________________________________________________________________________________

28/2/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, k zajištění veřejného pořádku při
pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků na
území města Havířova_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č.3/2007, k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků na území města Havířova

________________________________________________________________________________

29/2/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání
zařízení města Havířova________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č.4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

________________________________________________________________________________

30/2/ZM/07 - Jednostranné navýšení nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

přijaté usnesení Rady města Havířova ve věci zvýšení nájemného v bytech v majetku města

________________________________________________________________________________

31/2/ZM/07 - Sleva z věcně usměrňovaného nájemného – Alessandro Mansueti_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyplacení finančních prostředků ve výši 27.268,-Kč panu Alessandru Mansuetimu, t.b. A.Staška 1/1086, Havířov-Město z Fondu výstavby nájemního bydlení z důvodu schválené slevy ve výši 30% z věcně usměrňovaného nájemného za období od 1.1.2002 do 30.09.2006

________________________________________________________________________________

32/2/ZM/07 - Sleva z věcně usměrňovaného nájemného – Miroslav Piontek________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyplacení finančních prostředků ve výši 32 074,- Kč panu Miroslavu Piontkovi, t.b. A. Staška 1/1086, Havířov-Město z Fondu výstavby nájemního bydlení z důvodu schválené slevy ve výši 30% z věcně usměrňovaného nájemného za období od 1.5.2004 do 30.9.2006

________________________________________________________________________________

33/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/1, k.ú. Šumbark______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení č. 1353/ 27/ZM//06 ze dne 18.9.2006 kterým nebyl schválen záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/1 o výměře 1423 m2, k.ú. Šumbark
MUDr. Mrozovské Heleně, bytem Havířov-Šumbark, Řadová 10/1075
MUDr. Saleh Afanovi, bytem Havířov-Podlesí, Mládežnická 8
za účelem výstavby dvou rodinných domů s ordinacemi

________________________________________________________________________________

34/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1216/7 o výměře 1001 m2, k.ú.Bludovice manželům Ing. Sedláček Jiří a Mgr. Sedláčková Kamila, oba bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 1468/38 za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování

________________________________________________________________________________

35/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č.1195/310, parc.č.1195/311 a parc.č.
1197/241, k.ú. Prostřední Suchá_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č.1195/310 o výměře 2 m2, k.ú.Prostřední Suchá panu Karlu Válkovi, bytem Havířov-Podlesí, K.Světlé 4 k již postavené garáži za cenu 500,-Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č.1195/311 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ladislavu Špaisovi a Ludmile Špaisové, oba bytem Havířov-Suchá, Kpt.Jasioka 22/746 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/241 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá vlastníkům paní Dagmar Rohrsetzerové, bytem Havířov-Šumbark, Chrpová 2a/536 a panu Otakaru Kubátovi, bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 38/1468 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

________________________________________________________________________________

36/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1430 a 1431, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č.1430 o výměře 1901 m2 a parc.č.1431 o výměře 1093 m2, včetně zpevněné plochy a oplocení, k.ú. Havířov-město za účelem výstavby sportovně rekreačního areálu „Stromovka“ (SRAS) panu Aleši Bambulovi, bytem Horní Těrlicko 2021

u k l á d á

Radě města Havířova projednat s vedením Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná otázku kvality údržby a využití tohoto prostranství. Výsledek jednání předložit Zastupitelstvu města Havířova na prvním jednání v II. pololetí roku 2007

________________________________________________________________________________

37/2/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2045/1, parc.č. 2105/675 a pozemku
parc.č. 2045/2, k.ú. Šumbark____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č.2045/1, parc.č. 2105/675 a pozemku parc.č.2045/2, k.ú. Šumbark, o celkové výměře cca 280 m2, na kterých je postavena stavba provozovny SUNNY baru a předzahrádky panu Romanu Kupčíkovi, bytem Ostrava 2, Kozlovská 54/71, IČ: 633 11 747
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena až na základě geometrického zaměření.

________________________________________________________________________________

38/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/24, k.ú. Šumbark_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1028/24, k.ú.Šumbark, o výměře 110m2
p. Janě Opluštilové a p. Jiřímu Opluštilovi, bytem Řadová 4, Havířov-Šumbark,
za účelem: zahrady,
cena: dle znaleckého posudku navýšena o cenu za jeho zpracování.

________________________________________________________________________________

39/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2043/4, 2056/2, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) záměr prodeje pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice, o výměře 602 m², manželům Martinu Janíkovi a Michaele Janíkové, bytem Rodinná 1068/15a, Havířov - Bludovice,
za účelem: zahrady,
cena: dle znaleckého posudku navýšena o cenu za jeho zpracování,

2) záměr prodeje pozemku parc.č.2056/2, k.ú.Bludovice, o výměře 598 m², manželům Ing.Aloisi Brázdilovi a Mgr.Dagmaře Brázdilové, bytem Rodinná 1025/18, Havířov - Bludovice,
za účelem: zahrady
cena: dle znaleckého posudku navýšena o cenu za jeho zpracování.

________________________________________________________________________________

40/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2388/2, k.ú. Havířov- město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.2388/2 o výměře 463 m2, k.ú. Havířov-město, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425, který je součástí oplocené plochy, na které se nachází transformovna 110/22/6 kV v majetku ČEZ za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

________________________________________________________________________________

41/2/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2049/13, k.ú.Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.2049/13, k.ú. Bludovice, o výměře 520 m², paní Kateřině Hartlové, bytem Rodinná 1054/ 24, Havířov-Bludovice,
za účelem : zahrady,
cena : dle znaleckého posudku navýšena o cenu za jeho zpracování.

________________________________________________________________________________

42/2/ZM/07 - Záměr směny pozemků k.ú. Bludovice____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání materiálu ve věci záměru směny pozemků,
- a to pozemek parc.č.98/1 o výměře 242 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví statutárního města Havířova
- za části pozemků parc.č. 98/2 a 98/3, k.ú. Bludovice o výměře cca 242 m2, včetně stavby deseti parkovacích míst, vybudovaných na části pozemku parc.č. 98/3, k.ú. Bludovice, na náklady vlastníka pana Petra Binara, bytem Karviná- Hranice, Kašparova 2928

________________________________________________________________________________

43/2/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079, k.ú. Havířov-město_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.4079, ost.plocha, neplodná půda o výměře cca 300 m2, k.ú. Havířov-město manželům MUDr. Oskaru Foldynovi a Michale Foldynové, bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 1488/8b
za účelem vybudování zděného plotu včetně vstupní brány u stávajícího objektu kliniky
za cenu: dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

________________________________________________________________________________

44/2/ZM/07 - Záměr směny pozemků k.ú. Havířov-město, pro účely staveb
„Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov – Město“ a „Domov důchodců
v Havířově“__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace staveb „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov – Město“ a „Domov důchodců v Havířově“, záměr směny částí pozemků v majetku města, parc.č. 2077, 2083 a 1965 k.ú. Havířov – město, o celkové výměře cca 300 m2, (v rozsahu dle zaměření) za část pozemku parc.č.2080 k.ú.Havířov – město, o výměře cca 300 m2, ve vlastnictví společnosti KARIN, spol.s.r.o., se sídlem Havířov- Město, ul.Česká 1198/2, IČ: 190 12 004

________________________________________________________________________________

45/2/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 3828/1, k. ú.Havířov –město___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č.3828/1, dle geometr.plánu označené jako parc.č.3828/5 o výměře 1059 m2, k.ú. Havířov – město, spol.TG –LEASING,s.r.o., se sídlem Staniční 1519/1, Havířov – Město, IČ : 258 62 324,
za účelem: výstavby nové výrobní haly,
za cenu: dle znaleckého posudku ve výši 365,30 Kč/m2, při výměře 1059 m2 činí cena pozemku - 386.853,- Kč + 1.500,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za 388.353,-Kč s tím, že budou splněny podmínky odborů MMH
- dopravní obsluha zbývajících ploch bude zabezpečena západně od zájmové části pozemku parc.č.3828/1, kat.ú. Havířov-město
- dopravního připojení objektu bude stávajícím sjezdem na pozemek z ul. Staniční
- parkování bude řešeno pro stupeň automobilizace min. 1 : 2,0

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2007

________________________________________________________________________________

46/2/ZM/07 - Prodeje pozemků parc.č. 1338/68, parc.č. 1245/73 a parc.č. 1245/76,
k.ú. Prostřední Suchá__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č.1338/68 o výměře 18 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Marii Mezíkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 45/728  k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 000,- Kč

2. prodej pozemku parc.č.1245/73 o výměře 3 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Františku Židkovi a Danuši Židkové, oba bytem Havířov-Město, Jana Švermy 8/38 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1500,- Kč

3. prodej pozemku parc.č.1245/76 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Richardu Hošťálkovi a Naděždě Hošťálkové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Fryštátská 872/4 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing.Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2007

________________________________________________________________________________

47/2/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 4100 a části pozemku parc.č. 4120,
k.ú. Havířov-město____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4100, orná půda o výměře cca 460 m2 a části pozemku parc.č. 4120, ost.plocha, zeleň o výměře cca 40 m2, k.ú.Havířov-město paní Andrei Závodné, bytem Horní Těrlicko 656
za účelem rozšíření zahrady u stavby RD
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, celkem tedy za cca 110 600,- Kč ( tj. 218,- Kč/m2 + 1 600,- Kč za zpracování ZP)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2007

________________________________________________________________________________

48/2/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 2025/18, k.ú.Prostřední Suchá______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2025/18 o výměře 18 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Josefu Střeleckému a Marii Střelecké, oba bytem Havířov-Bludovice, Rodinná 29/1005, k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing.Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2007

________________________________________________________________________________

49/2/ZM/07 - Smluvní vztahy – užívání části pozemku parc.č. 1609, k.ú. Bludovice,
ul. Na Grůni_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemků, a to

- část pozemku parc.č. 1609, k.ú. Bludovice o výměře cca 5 m2 ve vlastnictví města Havířova, která je oplocena jako součást zahrady u RD čp. 564 za cenu dle znaleckého posudku, tj. za cenu 270,- Kč/m2, celkem cca 1 350,- Kč
- za část pozemku parc.č.1608/5, k.ú. Bludovice o výměře cca 110 m2 ve spoluvlastnictví paní Jarmily Wyrwové, bytem, Havířov-Bludovice, Na Grůni 564/2a a Ing. Petry Vínovské, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 462/5, na které se nachází zpevněná plocha komunikace Na Grůni ( bezpečnostní prostor podél komunikace, odkanalizování ) za cenu dle platné cenové vyhlášky tj. 300,- Kč/m2, celkem cca 33 000,- Kč s tím, že finanční rozdíl ve výši cca 31 650,- Kč bude uhrazen ve prospěch spoluvlastníků pozemku parc.č. 1608/5, k.ú. Bludovice a současně bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch spoluvlastníků RD čp. 564 na pozemku parc.č. 1608/9, k.ú. Bludovice ve spoluvlastnictví paní Jarmily Wyrwové a Ing.Petry Vínovské s právem chůze a jízdy k nemovitostem oprávněného za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2007

________________________________________________________________________________

50/2/ZM/07 - Vypořádání pro účely stavby: „I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby: „I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

1. záměr směnit, darovat, nebo prodat části pozemků k.ú.Bludovice, parc.č.1631/6, 1631/7, 1631/8, zastavěné silnicí, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby s tím, že vhodný způsob vzájemného vypořádání, bude upřesněn, dle zjištěných záborů

2. výkup části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1856/9 v rozsahu 32 m2, dle geometrického zaměření, z majetku: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kadaňská 1441/46, Praha 10, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené prac.Karviná, Zakladatelská 974, IČ: 697 97 111, do majetku města
kupní cena: dle znaleckého posudku, vč.nákladů na znalečné a případného zaokrouhlení ceny, v souladu s vnitřními předpisy vlastníka

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy k bodu 2

________________________________________________________________________________

51/2/ZM/07 - Svěření majetku města ZŠ F. Hrubína, ZŠ Moravská a ZŠ Frýdecká_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření majetku města v souladu se zněním § 27, odst.2, písm.e, zákona č250/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, školským příspěvkovým organizacím k jejich vlastnímu hospodářskému využití

1) zařízení na úpravu vody LIQUIDCALC v pořizovací ceně 43 495,04 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61 98 87 23, sídlo: F. Hrubína 5/1537, Havířov – Podlesí

2) zařízení na úpravu vody LIQUIDCALC v pořizovací ceně 26 997,02 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 958 131, sídlo: Moravská 29/497, Havířov – Šumbark

3) vybavení školní kuchyně v celkové pořizovací ceně 183 741,95 Kč příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná, IČ: 48 80 52 89, sídlo: Frýdecká 37/452, Havířov-Bludovice

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing.Eduarda Heczka podpisem oznámení o svěření majetku.

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2007

________________________________________________________________________________

52/2/ZM/07 - Odúčtování staveb KBV_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odúčtování:

1. částky 136 672,- Kč z účtu 042.02 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- stavby, představující dřívější stavební a projektové náklady státu na přeložku vysokého napětí z trafostanice č. 4.

2. částky 847 511,- Kč z účtu 052.01 - zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, představující dříve státem uhrazené zálohy na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího s výstavbou družstevních řadových bytových domů v Havířově-Prostřední Suché, ul. Veveří, Úzká a Životická.

________________________________________________________________________________

53/2/ZM/07 - Zpráva k rekonstrukci kina Centrum____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání materiálu ve věci schválení předložené zprávy a pokračování přípravy k investiční akci „Rekonstrukce kina Centrum“, a to dopracováním realizační výkresové dokumentace

u k l á d á

Radě města Havířova předložit další návrh možností využití stávajícího kina Centrum jako multifunkčního kulturního zařízení

Z: RMH
T: červen 2007

________________________________________________________________________________

54/2/ZM/07 - Vyhlášení zadávacích řízení na veřejné zakázky, které jsou připraveny
k realizaci v r. 2007____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. vyhlášení zadávacích řízení na veřejné zakázky, které jsou připraveny k realizaci v r.2007:

Obnova MK ul.Smrková 9
Oprava MK ul.Šumbarská, II.část
Předlažba chodníků na Hlavní třídě I.etapa
Regenerace Šumbark, lokalita Za Teslou, ul.E.Destinnové
Prodloužení komunikace na ul.Letní 9
Prodloužení chodníku a přechod pro chodce ul.Padlých hrdinů 9
Tepelná čerpadla na letním koupališti 9
Regenerace Šumbark II., 6.etapa, obytný blok 24
ZŠ gen.Svobody – hřiště
Technická infrastruktura Osinky – chodníky
Zámek-bezbariérový pokoj, klimatizace obřadní síně, pokoje a kuchyně
Odvodnění MK ul.Sokolská
Zprovoznění kašny „Chlapec s rybou“
Replika kašny „Chlapec s rybou“
ZŠ Na Nábřeží Havířov - Město, 3.etapa opravy soc.zařízení
ZŠ K.Světlé, Havířov – Podlesí, rekonstrukce střech pavilonů A a B
MŠ E.Holuba, Havířov – Podlesí, rekonstrukce ploché střechy vč.zateplení
MŠ Resslova, Havířov –Město, rekonstrukce ploché střechy vč.zateplení
ZŠ K.Světlé, Havířov – Podlesí, výměna oken ve spoj. chodbách – 2.etapa
Domov důchodců – TDI
Rekonstrukce kina Radost – dodatečné stavební práce
Úklid budovy MMH
Tuzemské rekreace seniorů 2007
Sanace obytného domu na ul. Mánesova 24, 26, 28

2. zařazení uvedených akcí do rozpočtu města na rok 2007

________________________________________________________________________________

55/2/ZM/07 - Pokyny pro zpracování návrhu změny č.11 územního plánu města Havířova___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dle § 49 odst.3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pokyny pro zpracování návrhu změny č. 11 územního plánu města Havířova dle přílohy č. 3 obsahu materiálu

________________________________________________________________________________

56/2/ZM/07 - Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II- 6.etapa – 2007____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

podání žádosti o přidělení dotace na podporu regenerace panelových sídlišť dle nařízení vlády č.494/2000 Sb. a to na realizaci 6.etapy na rok 2007 v rámci Projektu regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark II – v rozsahu dle příloh č.2 a 3 tohoto materiálu

s c h v a l u j e

finanční prostředky ve výši nutné na realizaci regenerace roku 2007 jako nutnou spoluúčast města Havířova na financování realizace 6. etapy projektu regenerace s tím, že tyto finanční prostředky budou začleněny do městského rozpočtu roku 2007 a to v rámci jeho tvorby

________________________________________________________________________________

57/2/ZM/07 - Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou
- změna etapizace_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu etapizace projektu regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou v rozsahu 1. – 15. etapy, které jsou vymezeny v aktualizované textové části A I, ekonomické části A II a v aktualizované výkresové části CI, CII a v částech CIII a B I, které jsou jeho nedílnou součástí a to v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb.o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

2. realizaci investiční akce 1.etapy regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou s tím, že realizace 1.etapy bude provedena v roce 2007 a to v souladu s přílohou č.1 tohoto materiálu

3. finanční prostředky ve výši nutné na realizaci regenerace v r. 2007 jako nutnou spoluúčast města Havířova na financování 1.etapy projektu regenerace a tyto finanční prostředky začlenit do městského rozpočtu roku 2007 a to v rámci jeho tvorby

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci na rok 2007 dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. o poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť včetně povinných náležitostí a to v termínu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

u k l á d á

podat příslušnou žádost o dotaci na rok 2007 dle nařízení vlády č.494/2000 Sb.,o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, a to v termínu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

T: 30.3.2007
Z: vedoucí OÚR

________________________________________________________________________________

58/2/ZM/07 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností od 29.1.2007:

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.180,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 600,- Kč/měsíc tj.celkem 4.780,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova ve výši 2.990,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 600,- Kč/měsíc tj. celkem 3.590,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy komise Rady města Havířova ve výši 2.990,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 600,- Kč/měsíc tj. celkem 3.590,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.300,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.010,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 600,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.610,- Kč/měsícs tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci,
2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce ve výši 2.500,-Kč, která bude vyplácena měsíčně
3) že měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce (člena zastupitelstva města, člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise rady případně předsedy komise zřízené podle zvláštních právních předpisů) a předsedům komisí rady, kteří nejsou členové zastupitelstva, bude vyplácena ode dne jmenování, případně zvolení do funkce.

________________________________________________________________________________

59/2/ZM/07 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2007____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

„Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva statutárního města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni“ schválené dne 28.4.2003

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2007 ve výši 1.200,- Kč/1 den výkonu funkce, na kterém byl člen zastupitelstva přítomen déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 600,- Kč/den

s c h v a l u j e

„Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni“ dle přílohy.

________________________________________________________________________________

60/2/ZM/07 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na pracovní cestu________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

„Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva“ ze dne 7.10.2002 č.usn. 1216/38/ZM/02

s c h v a l u j e

„Zásady pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na pracovní cestu“ dle přílohy.

________________________________________________________________________________

61/2/ZM/07 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí města__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

d e l e g u j e

pro volebního období 2006/2010zástupce města na valné hromady společností:

1. Technické služby Havířov a.s. :...........................členy Rady města Havířova,
2. ČSAD Havířov a. s., tyto členy ZMH: .............. Ing. Eduarda Heczka a
                                                                             Ing. Zdeňka Osmanczyka,
3. Depos Horní Suchá, a.s. tohoto člena ZMH:....... Ing. Eduarda Heczka,
4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. tyto členy ZMH:
                                                                                Ing. Karla Choduru a
                                                                                PaedDr.Svatopluka Nováka.

z m o c ň u j e

primátora města k podepisování individuální plné moci delegáta na valné hromady a k určení osoby pověřené vystupováním za město na valné hromadě

u k l á d á

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce ZMH na valné hromady závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné hromadě

2. delegovaným zástupcům ZMH na valné hromady předkládat na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady

________________________________________________________________________________

62/2/ZM/07 - Podepisování písemností náměstků primátora v době jejich nepřítomnosti_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

1. usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 13/1/ZM/02 ze dne 24.11.2002
2. usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 259/7/ZM/03 ze dne 15.9.2003

s v ě ř u j e

podle § 104 odst. 1 věta druhá z.č. 128/2000 Sb., o obcích zabezpečování konkrétních úkolů vč. podepisování smluv v rámci samostatné působnosti města takto:

1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
-ekonomika,
-správa majetku města,
-územní rozvoj města,

2. náměstek primátora pro sociální rozvoj
-sociální rozvoj, včetně sociálních záležitostí občanů,
-kultura,
-školství,
-zdravotnictví,
-tělovýchova a sport, prevence kriminality a protidrogová prevence

3. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
-hospodářský rozvoj,
-doprava,
-správa a údržba majetku města,
-technický rozvoj majetku města,
-služby a obchod a rozvoj podnikání
-investice a výstavba

s c h v a l u j e

pravidla pro podepisování písemností pověřených náměstků primátora v době jejich nepřítomnosti:

1. V době nepřítomnosti kteréhokoliv náměstka primátora může písemnost, k jejímuž podpisu byl nepřítomný náměstek primátora zmocněn usnesením příslušného orgánu města (dále jen písemnosti), bez dalšího zmocnění podepsat primátor města na základě zákona o obcích.

2. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podepisuje jeho písemnosti další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.

3. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro sociální rozvoj podepisuje jeho písemnosti další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj.

4. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podepisuje jeho písemnosti další přítomný náměstek v tomto pořadí:
1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.

________________________________________________________________________________

63/2/ZM/07 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v I. pololetí roku 2007_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v I. pololetí roku 2007 takto:

2.4.2007
18.6.2007

b e r e    n a    v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v I. čtvrtletí roku 2007 takto:

7.2.2007
14.2.2007
28.2.2007
14.3.2007
28.3.2007

________________________________________________________________________________

64/2/ZM/07 - Informativní zpráva Kontrolního výboru ZMH____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu Kontrolního výboru ZMH

________________________________________________________________________________

65/2/ZM/07 - Závěrečné usnesení____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.února 2007.

________________________________________________________________________________

…………………………………….                                    ……………………………………
    p. František C H O B O T                                                    Ing. Eduard H E C Z K O
            primátor města                                                                    náměstek primátora
                                                                                                pro ekonomiku a správu města