Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 28. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 9.10.2006

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

& V Havířově dne 9.10.2006

! Petra VALOŠKOVÁ


 

 P Ř E H L E D    U S N E S E N Í

z 28. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 9.10.2006

 

 

1382/28/ZM/06 - Schválení programu 28. zasedání ZMH dne 9.10.2006

 

1383/28/ZM/06 - Schválení návrhové komise pro 28.zasedání ZMH dne 9.10.2006

 

1384/28/ZM/06 - Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 9.10.2006

 

1385/28/ZM/06 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH konaného dne 18.9.2006

 

1386/28/ZM/06 - Přijetí daru-zhodnocení pozemku parc. č.1259 a 1260, k.ú. Havířov-město

 

1387/28/ZM/06 - Prodej části pozemku parc. č. 951, k.ú. Havířov-město – změna usnesení

 

1388/28/ZM/06 - Prodej části pozemků parc.č. 1400/24, 1315/6, k.ú. Prostřední Suchá – změna usnesení

 

1389/28/ZM/06 - Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky

 

1390/28/ZM/06 - Svěření drobného majetku ÚSP Havířov

 

1391/28/ZM/06 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  leden – srpen 2006

 

1392/28/ZM/06 - EQUAL –  financování projektu č.83 „Správa zblízka a její uplatnění ve službách seniorům“

 

1393/28/ZM/06 - Návrh spoluúčasti města Havířova na přípravě a realizaci investičních

                             staveb ve vlastnictví Moravskoslezského kraje

 

1394/28/ZM/06 - Petice občana za zachování prodejního stánku na Hlavní tř., Havířov-Město

 

1395/28/ZM/06 - Informativní zpráva o stavu zpracování II. etapy Strategického plánu ekonomického rozvoje města Havířova

 

1396/28/ZM/06 - Zpráva z jednání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

 

1397/28/ZM/06 - Havířovská teplárenská společnost,a.s. –  změny v představenstvu společnosti

 

1398/28/ZM/06 - Informativní zpráva – Nález Ústavního soudu

 

1399/28/ZM/06 - Informativní zpráva o provedených kontrolách plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova v roce 2006

 

1400/28/ZM/06 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 5.12.2005 do 11.9.2006.

 

1401/28/ZM/06 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

1402/28/ZM/06 - Závěrečné usnesení

 

 

 

U S N E S E N Í

z 28. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 9.10. 2006

 

 

 

1382/28/ZM/06 - Schválení programu 28. zasedání ZMH dne 9.10.2006____________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

upravený program 28.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 9.10.2006

 

________________________________________________________________________________

 

 

1383/28/ZM/06 - Schválení návrhové komise pro 28.zasedání ZMH dne 9.10.2006___________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

návrhovou komisi pro 28.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 9.10.2006 ve složení:

předseda komise:   Bc. Marek PLAWNY
členové
:                   Ing. Břetislav PETR

                                Ing. Petr ŠPOK

                                Ing. Karel ŽÁK

                                MUDr. Irka MUSÁL

                                Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky

________________________________________________________________________________

 

 

1384/28/ZM/06 - Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 9.10.2006____
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

jako ověřovatele zápisu z 28. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 9.10.2006

                                                                 p. Petra DRÁPALA

                                                                 p. Pavla KHEKA

________________________________________________________________________________

 

 

1385/28/ZM/06 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH konaného dne 18.9.2006________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.9.2006

________________________________________________________________________________

 

 

1386/28/ZM/06 - Přijetí daru – zhodnocení pozemku parc.č. 1259 a 1260, k.ú. Havířov - město

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvu města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

přijetí daru -  zhodnocení  pozemků parc.č.1259 a 1260, k.ú. Havířov - město deseti parkovacími místy,  od pana Romana Lípy, bytem i místem podnikání  Poděbradova 41, Brno, IČ : 44080026, s tím, že stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání kolaudačního rozhodnutí 

________________________________________________________________________________

 

 

1387/28/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č. 951, k.ú. Havířov - město – změna usnesení___

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

r u š í

 

usnesení ZMH č. 836/19/ZM/05  ze dne 4.4.2005

________________________________________________________________________________

 

 

1388/28/ZM/06 - Prodej části pozemků parc.č. 1400/24, 1315/6, k.ú. Prostřední Suchá

– změna usnesení___________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

r u š í

 

usnesení ZMH č. 642/15/ZM/04  ze dne 20.9.2004

________________________________________________________________________________

 

 

1389/28/ZM/06 - Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově - Životicích, lokalita Osinky_____

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

r u š í   

 

usnesení Zastupitelstva města Havířova  č.1272/26/ZM/06 ze dne 19.6.2006

s c h v a l u j e

 

prodej pozemku parc.č.2170/34  o výměře 2382 m2, k.ú. Bludovice manželům  Ivo Vilímovi a Svatavě Vilímové, oba bytem Havířov-Město, Ostrovského 951/28  na stavbu RD v lokalitě Osinky, Havířov–Životice, za kupní cenu ve výši 785 780,- 

________________________________________________________________________________

 

 

1390/28/ZM/06 - Svěření drobného majetku ÚSP Havířov_______________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova                                      

 

s c h v a l u j e  

 

svěření drobného majetku města, 13 ks nerez nádobí v pořizovací ceně 13,- Kč,  příspěvkové organizaci Ústav sociální péče pro mládež Havířov, IČ: 00 84 74 70,

sídlo: Tajovského 1/1156, Havířov – Podlesí,

k jejich vlastnímu hospodářskému využití – dle  § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

________________________________________________________________________________

 

 

1391/28/ZM/06 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období

leden – srpen 2006_________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

                             plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – srpen 2006

________________________________________________________________________________

 

 

1392/28/ZM/06 - EQUAL –  financování projektu č.83 „Správa zblízka a její uplatnění ve

službách seniorům“________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e

 

1.  vyplacení doplatků partnerům za ukončenou Akci 1 v rozsahu schváleném Řídícím orgánem, kterým je MPSV ČR

 

2.  předložený návrh na financování Akcí 2 a 3, které probíhají souběžně v rámci projektu č.83 „Správa zblízka a její uplatnění ve službách seniorům“

 

3.  průběžné zasílání obdržených finančních prostředků národním partnerům projektu, poskytnutých MPSV ČR na projekt EQUAL, a to jak zálohově, tak na základě uznaných nákladů za určitá časová období

________________________________________________________________________________

 

 

1393/28/ZM/06 - Návrh spoluúčasti města Havířova na přípravě a realizaci investičních
staveb ve vlastnictví Moravskoslezského kraje__________________________ 

(hlasování, přehled usnesení)

                       

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

spoluúčast města Havířova na přípravě a realizaci investičních staveb ve vlastnictví Moravskoslezského kraje dle přílohy a dle finančních možností rozpočtu města v letech 2007 - 2013 

________________________________________________________________________________

 

 

1394/28/ZM/06 - Petice občana za zachování prodejního stánku na Hlavní tř., Havířov –

Město____________________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

způsob vyřízení petice občana za zachování prodejního stánku na Hlavní tř., Havířov –Město, a to v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. n, zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

________________________________________________________________________________

 

 

1395/28/ZM/06 - Informativní zpráva o stavu zpracování II. etapy Strategického plánu 

ekonomického rozvoje města Havířova________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informativní zprávu o stavu zpracování II. etapy Strategického plánu ekonomického rozvoje města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

1.  způsob zapracování „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“ do „      Strategického plánu ekonomického rozvoje města Havířova II. etapy“, ve      znění přílohy č. 3

 

2.  navržené schéma členění Strategického plánu ekonomického rozvoje města II. etapy, ve znění přílohy č. 1

 

3.  změnu názvu rozvojového dokumentu ze „Strategický plán ekonomického rozvoje města“ na  „Strategický plán rozvoje města“

________________________________________________________________________________

 

 

1396/28/ZM/06 - Zpráva z jednání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s._______

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu z jednání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

________________________________________________________________________________

 

 

1397/28/ZM/06 - Havířovská teplárenská společnost,a.s. -  změny v představenstvu společnosti

(hlasování, přehled usnesení)

                            

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

- odvolání Ing. Stanislava Nevřely z funkce místopředsedy představenstva   Havířovské teplárenské společnosti, a.s. a Ing. Martina Hančara   a MUDr. Karla Herboczka z funkce členů představenstva HTS, a.s. vše ke dni 28.6.2006

 

- zvolení pana Františka Chobota, bytem: Janáčkova 2, 736 01 Havířov –   Město, do funkce člena představenstva HTS, a.s. ode dne 28.6.2006,   jako zástupce města Havířova v představenstvu  Havířovské teplárenské společnosti, a.s.

________________________________________________________________________________

 

 

1398/28/ZM/06 - Informativní zpráva – Nález Ústavního soudu__________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/06, kterým byla zrušena Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 4/2002, o provedení speciální ochranné deratizace

________________________________________________________________________________

 

 

1399/28/ZM/06 - Informativní zpráva o provedených kontrolách plnění vybraných usnesení

Rady a Zastupitelstva města Havířova v roce 2006______________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informativní zprávu Kontrolního výboru ZMH o provedených kontrolách v roce 2006 a zápisy z jednání od začátku roku 2006

________________________________________________________________________________

 

 

1400/28/ZM/06 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města

Havířova  za období od 5.12.2005 do 11.9.2006__________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 5.12.2005 do 11.9.2006

________________________________________________________________________________

 

 

1401/28/ZM/06 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

________________________________________________________________________________

 

 

1402/28/ZM/06 – Závěrečné usnesení________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

 Zastupitelstvo města Havířova

 

 b e r e   n a   v ě d o m í

 

 závěrečnou zprávu návrhové komise z 28.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 9. října 2006

 

 

 

 

 

PaedDr. Milada  H A L Í K O V Á                                               PaedDr. Svatopluk  N O V Á K

               primátorka města                                                                       náměstek primátorky