Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 27. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 22.9.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/71 190/Miš/2014

V Havířově dne 29.9.2014
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

 

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 22.9.2014


1227/27ZM/2014 - Schválení předsednictva 27. zasedání ZMH dne 22.9.2014

1228/27ZM/2014 - Schválení programu 27. zasedání ZMH dne 22.9.2014

1229/27ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného dne 22.9.2014

1230/27ZM/2014 - Ověření zápisu z 26. zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2014

1231/27ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1232/27ZM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii

1233/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice

1234/27ZM/2014 - Záměr převodu pozemků Moravskoslezskému kraji

1235/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město

1236/27ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město

1237/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice

1238/27ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město

1239/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 586/5, k.ú. Dolní Suchá

1240/27ZM/2014 - Záměr převodu části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město

1241/27ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice

1242/27ZM/2014 - Prodej pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice

1243/27ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá

1244/27ZM/2014 - Směna částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice, za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice

1245/27ZM/2014 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1246/27ZM/2014 - Zrušení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova

1247/27ZM/2014 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2324 a budovy

1248/27ZM/2014 - Nabídka na odkoupení nemovitých věcí od spol. Asental Business, s.r.o.

1249/27ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků od spol. ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

1250/27ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá

1251/27ZM/2014 - Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark

1252/27ZM/2014 - Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední Suchá

1253/27ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, realizované na pozemcích v k.ú. Havířov - město

1254/27ZM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Ladislav Danček

1255/27ZM/2014 - Výkupy pozemků v k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku

1256/27ZM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1257/27ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“

1258/27ZM/2014 - Zánik služebnosti provozování veřejného záchodu

1259/27ZM/2014 - Splátkový kalendář ve prospěch MUDr. Patrika Valenty a Jany Valentové

1260/27ZM/2014 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností Asental Land, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.

1261/27ZM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná

1262/27ZM/2014 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací

1263/27ZM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

1264/27ZM/2014 - Vyjádření k návrhu člena ZMH Mgr. Jiřího Jekla na zrušení usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1121/25ZM/2014

1265/27ZM/2014 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2014

1266/27ZM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 – ZŠ Gorkého

1267/27ZM/2014 - Budoucí financování Ozdravných pobytů žáků ZŠ v rámci projektu “Dýchejme zdravě“

1268/27ZM/2014 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

1269/27ZM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o změnu účelu poskytnuté dotace

1270/27ZM/2014 - Návrh na úpravu a doplnění čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014

1271/27ZM/2014 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov

1272/27ZM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2014 č. II

1273/27ZM/2014 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 16 pro r. 2014

1274/27ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1275/27ZM/2014 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2015 a 2016

1276/27ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2014

1277/27ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 59. – 96.

1278/27ZM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – změna stanov a závěrečný účet za rok 2013

1279/27ZM/2014 - Zelené terasy, a.s. – přihláška pohledávky v insolvenčním řízení

1280/27ZM/2014 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace města Havířova

1281/27ZM/2014 - Doplnění zkrácených názvů do zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova

1282/27ZM/2014 - Změna názvu příspěvkové organizace města Havířova

1283/27ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s komunální a stavebním odpadem

1284/27ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností

1285/27ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova

1286/27ZM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

1287/27ZM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, změněné a doplněné obecně závaznou vyhláškou č. 7/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1288/27ZM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

1289/27ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VIII.

1290/27ZM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče

1291/27ZM/2014 - Podání – „Petice nádraží Havířov“

1292/27ZM/2014 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2014

1293/27ZM/2014 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos Horní Suchá, a.s.

1294/27ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti FV ZMH

1295/27ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

1296/27ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

1297/27ZM/2014 - Udělení Ocenění města Havířova a Ceny města Havířova

 

 

U S N E S E N Í
z 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.9.2014


1227/27ZM/2014 - Schválení předsednictva 27. zasedání ZMH dne 22.9.2014_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.9.2014 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Pavol Jantoš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

1228/27ZM/2014 - Schválení programu 27. zasedání ZMH dne 22.9.2014__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22. září 2014 dle upravené přílohy


 

1229/27ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH,
konaného dne 22.9.2014___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.9.2014

MUDr. Milana HLADÍKA
Ing. Tomáše FOLDYNU


 

1230/27ZM/2014 - Ověření zápisu z 26. zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2014____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 26. zasedání ZMH, konaného dne 23. června 2014


 

1231/27ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

619/14ZM/2012

Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města

898/19ZM/2013

Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

1105/25ZM/2014

Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

1106/25ZM/2014

Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část

1109/25ZM/2014

Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č.p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

1116/25ZM/2014

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál Dolní Datyně“ – II

1125/25ZM/2014

Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice, do majetku města

1126/25ZM/2014

Majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, dotčených výstavbou obchodního centra Globus

1134/25ZM/2014

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům

1182/26ZM/2014

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

1192/26ZM/2014

Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

820/18ZM/2013

Spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická - Havířov“ - změna usnesení č. 651/12/ZM/08 o budoucí realizaci a financování stavby

1057/23ZM/2014

Prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady

1108/25ZM/2014

Prodej pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku parc.č. 2720/1, k.ú. Havířov-město

1114/25ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark

1118/25ZM/2014

Převod části pozemku parc.č. 1231/38, k.ú. Prostřední Suchá nad krytem CO – tribuny včetně venkovních úprav a stavěče kuželek

1119/25ZM/2014

Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Horní Suchá a k.ú. Šumbark

1123/25ZM/2014

Odstoupení paní Michaely Olšarové od smlouvy o budoucí kupní smlouvě

1128/25ZM/2014

Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Havířova, na pozemku parc. č. 2180, k. ú. Šumbark

1166/26ZM/2014

Prodeje pozemků pod stavbami garáží

1167/26ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá

1168/26ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice

1170/26ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov – město

1173/26ZM/2014

Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1249/19, ul. U Hřiště

1175/26ZM/2014

Výkup pozemku v k.ú. Dolní Datyně – paní Monika Vrbacká

1180/26ZM/2014

Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci a financování stavby „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov - U Šimaly“

1183/26ZM/2014

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 v rozpočtu odboru školství a kultury

1184/26ZM/2014

Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 – ZŠ Gorkého

1185/26ZM/2014

Budoucí financování studia „Akademie III. věku Havířov“ v létech 2014 - 2016 a ozdravných pobytů dětí předškolního věku v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“

1186/26ZM/2014

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

1188/26ZM/2014

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2014 – HC AZ Havířov 2010

1191/26ZM/2014

Návrh úprav schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ na rok 2014

1194/26ZM/2014

Zásady pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny města Havířova

1195/26ZM/2014

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2014/2015

1197/26ZM/2014

Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2013, účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2013

1202/26ZM/2014

Dodatek č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012

1203/26ZM/2014

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011

1207/26ZM/2014

Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města – Zóna Šumbark II Za Teslou

1219/26ZM/2014

Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VII.

1220/26ZM/2014

Stížnost p. Tomáše Rejče

1221/26ZM/2014

Písemnost adresovaná zastupitelstvu


 

1232/27ZM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení
rozpočtovaných prostředků pro městskou policii______________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a tím navýšení rozpočtu MP Havířov na rok 2014:

a) ve výši 150 000,- Kč na úhradu poskytovaných služeb elektronických komunikací pro přenos dat z městského kamerového dohlížecího systému
b)
 ve výši 19 000,- navýšení spoluúčasti VZ/41/MP/14 – Rozšíření MKDS o tři kamerové body v lokalitě Šumbark

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově (dále jen FB) ve výši 169 000,-Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2014 a zapracovat prostředky ve výši 169 000,- Kč do výdajů rozpočtu OJ-12

Z: vedoucí EO
T: 9/2014


 

1233/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/21, kat. území Bludovice o výměře 8 m2 panu Miroslavu Třineckému, bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/20, kat. území Bludovice o výměře 4 m2 manželům Ing. Ladislavu Hrabcovi, Ph.D. a Ivetě Hrabcové, oba bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/17, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 panu Stanislavu Ubíkovi, bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

4. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/16, kat.území Bludovice o výměře 3 m2 manželům Ing. Janu Melenovi, bytem ……………………………….. a paní ing. Marii Melenové, bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

5. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/22, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 manželům Ladislavu Volnému a Soně Volné, bytem …………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

6. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/23, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 manželům Vlastimilu Viazanicovi a Zdeňce Viazanicové, bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

7. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/24, kat.území Bludovice o výměře 1 m2 paní Mileně Viazanicové, bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku


 

1234/27ZM/2014 - Záměr převodu pozemků Moravskoslezskému kraji____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr převodu pozemků parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha v kat. území Šumbark, za cenu dle vyhlášky ve výši 162 620,- (tj. cca 365,43 Kč/m² ) pod stavbou krytého bazénu Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČ: 70890692

2. záměr převodu pozemku parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2 v kat. území Bludovice za cenu dle vyhlášky ve výši 1 096 660,- Kč (tj. cca 365,43 Kč/m²) pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČ: 70890692


 

1235/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 925/2 o výměře 7 m2 a pozemku parc.č. 1169/2 o výměře 3 m2, kat. území Havířov-město společnosti Kulig a.s., se sídlem Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, IČ: 27830420, pod objektem prodejních a restauračních prostor


 

1236/27ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079/1 o výměře cca 380 m2, kat. území Havířov-město včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti NOVADENT s.r.o., Horní Bludovice - Prostřední Bludovice 573, IČ: 28621867 za účelem vybudování stavby“ Zubní soukromá ambulance“


 

1237/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m2, paní Evě Slawinské, bytem ……………………………….., za účelem zahrady u rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m2, manželům Eduardu a Editě Kravčíkovým, bytem ……………………….., za účelem rozšíření vstupu u rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1238/27ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město o výměře cca 885 m2 panu Marku Frantovi, bytem …………………………………….., IČ: 73875929 za účelem výstavby budovy „Centra mládeže a bojových sportů“ (tělocvična) včetně parkoviště


 

1239/27ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 586/5, k.ú. Dolní Suchá________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc.č. 586/5, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 175 m2 v kat. území Dolní Suchá paní Drahoslavě Drdové, bytem ………………………………….., který slouží jako příjezdová komunikace k areálu její firmy, za účelem vybudování nové komunikace, a to do 31.1.2015, pokud žadatelka získá nový souhlas Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o provozování sběrny


 

1240/27ZM/2014 - Záměr převodu části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr převodu části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420 m2 v kat. území Havířov-město paní Helen Barrett, bytem ……………………


 

1241/27ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1327, ostatní plocha o výměře 5 m2, dle GP označenou jako parc.č. 1327/2, k.ú. Bludovice, zastavěného nemovitou věcí – části nástupní rampy do obchodu č.p. 1605, panu Antonu Bobošíkovi, bytem……………………………………., za cenu dle znaleckého posudku, jako cenu tržní, ve výši 1.760,- Kč (tj.352,-K/m2) + 2.000,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 3.760,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2014


 

1242/27ZM/2014 - Prodej pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 3098, kat. území Bludovice o výměře 20 m2 panu Milanu Valovi, bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží za tržní cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 14 528,- Kč (tj. cca 726,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1243/27ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířov

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře 1 446 m2 v kat.území Prostřední Suchá manželům Šálek Oldřich a Šálková Jindřiška, oba bytem ……………………………….. za účelem rozšíření zahrady, za cenu smluvní v celkové výši 178 838,- Kč (vzhledem ke stavu pozemku část pozemku o výměře 500 m2 x 200,- Kč/m2, zbývající část 946 m2 x 50,- Kč/m2 + za zpracování ZP + DPH) s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek, a to do 31.12.2014 uhradí částku 100.000,- Kč a do 30.11.2015 částku 78 838,- 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1244/27ZM/2014 - Směna částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice,
za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu částí pozemků parc.č. 1327, dle GP označenou jako parc.č. 1327/3, ostatní plocha, o výměře 14 m2 k.ú. Bludovice a parc.č. 1495, dle GP označenou jako parc.č. 1495/2, ostatní plocha, o výměře 7 m2, k.ú. Bludovice v majetku statutárního města Havířov, za část pozemku parc.č. 1470/1, nově dle GP označenou jako parc.č. 1470/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví pana Leszka Chodury, bytem …………………, s tím, že bude uhrazen rozdíl ceny pozemků ve výši 2.820,-Kč + 2.000 za zpracování znaleckého posudku, celkem 4.820,-Kč, statutárnímu městu Havířov

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2014


 

1245/27ZM/2014 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního
území areálu bývalého dolu Dukla“__________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rámci dokončené a zkolaudované stavby č. 10050 „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ směnu pozemků v k.ú. Dolní Suchá v majetku statutárního města Havířova, a to část pozemku parc.č. 2759/4 o výměře cca 230 m2, části pozemků parc.č. 2759/7, parc.č. 2759/9 a parc.č. 2759/10 o celkové výměře cca 280 m2 , parc.č. 18/10 o výměře 7 m2, část pozemku parc.č. 2759/1 o výměře cca 50 m2 a část pozemku parc.č. 2759/26 o výměře cca 25 m2, celkem cca 592 m2 za pozemky v majetku společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, a to části pozemků parc.č. 2755/48 o výměře cca 21 m2, parc.č. 26 o výměře cca 10 m2, parc.č. 176/6 o výměře cca 49 m2, parc.č. 2738/9 o výměře cca 11 m2, parc.č. 1/67 o výměře cca 50 m2, parc.č. 18/1 o výměře cca 32 m2, parc.č. 18/2 o výměře cca 61 m2, parc.č. 18/6 o výměře cca 10 m2, parc.č. 2738/17 o výměře cca 6 m2, parc.č. 1/65 o výměře cca 129 m2, parc.č. 2755/10 o výměře cca 7 m2, parc.č. 153/1 o výměře cca 73 m2, parc.č. 2738/19 o výměře 28 m2, parc.č. 1/1 o výměře cca 82 m2, parc.č. 2738/15 o výměře cca 22 m2, celkem tedy cca 591 m2 s tím, že směna bude provedena na základě GP, výměra za výměru bez finančního vyrovnání

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1246/27ZM/2014 - Zrušení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu
č.p. 1102, k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídky na odkoupení nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2324 a objektu č. p. 1102, k.ú. Havířov-město, podané spol. ESPETERA a.s., IČ: 28607473, a spol. Progressive Glass s.r.o., IČ: 27254909

n e s c h v a l u j e

prodej nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2324 a objektu č. p. 1102, k.ú. Havířov-město, žádnému z uvedených zájemců, z důvodu pronájmů částí nemovitých věcí ke vzdělávacím a charitativním účelům

r u š í

usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 7. 4. 2014 č. 1103/25ZM/2014 ve věci schválení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město


 

1247/27ZM/2014 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2324 a budovy
č.p. 1102, k.ú. Havířov-město_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitých věcí - pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, a objektu č.p. 1102, nebo jeho části, na pozemku parc. č. 2324, k.ú. Havířov-město (bývalá ZŠ Mánesova), za podmínek dle přílohy č. 1 materiálu


 

1248/27ZM/2014 - Nabídka na odkoupení nemovitých věcí od spol. Asental Business, s.r.o.___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídku spol. Asental Business, s.r.o., na prodej nemovitých věcí ze dne 13.6.2014

n e s c h v a l u j e

odkoupení nemovitých věcí od vlastníka spol. Asental Business, s.r.o., IČ: 27769135:
1.
 pozemek parc. č. 322, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 budova č.p. 617, stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 322,
2.
 pozemek parc. č. 323, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 budova č.p. 618, stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 323, vše v k.ú. Šumbark, za kupní cenu ve výši 3 650 000 


 

1249/27ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků od spol. ČEZ Korporátní služby, s.r.o.___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc.č. 215, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 372 m2, k.ú. Bludovice a pozemku parc.č. 1396/5, ost.plocha, manipulační plocha o výměře 2 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., U Plynárny 1388/18, 140 00 Praha 4, IČ: 26206803

s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc.č. 90, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 114 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., U Plynárny 1388/18, 140 00 Praha 4, IČ: 26206803 za cenu tržní navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2015


 

1250/27ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odkoupení pozemků parc.č. 2140/21, zeleň o výměře 48 m2, parc.č. 2140/23, ost.komunikace o výměře 52 m2 a parc.č. 2140/24, zeleň o výměře 176 m2, vše v kat. území Prostřední Suchá od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, a to za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2015


 

1251/27ZM/2014 - Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1,
k.ú. Šumbark____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

úplatný převod pozemku pozemku parc.č. 1213/36, ost.plocha zeleň o výměře 188 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náměstí 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod pozemku parc.č. 1523/1, ost. komunikace o výměře 1203 m2, k.ú. Šumbark bez omezujících podmínek od vlastníka: ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náměstí 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111
2.
 úplatný převod pozemku parc.č. 1203/1, ost.plocha, zeleň o výměře 472 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náměstí 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 za cenu v místě a čase obvyklou v době uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2015


 

1252/27ZM/2014 - Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu dle geometrického zaměření, trvale zastavěného stavbou chodníků a nástupního ostrůvku, do majetku města, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/ 4, Karviná, IČ: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2015


 

1253/27ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01
Havířov – Žermanická přehrada“, realizované na pozemcích
v k.ú. Havířov – město_____________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, v k.ú. Havířov – město

1. zřízení pozemkové služebnosti a právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4340, v rozsahu cca 234 m2, pro účely umístění drenáží do potoka
vlastník: ČR- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ:
 70890021
za sjednanou náhradu 150,-Kč/m2, tj. cca 35100,-Kč

2. výkup části pozemku parc. č. 4411, 4416 a 4417, pro účely výstavby stezky pro pěší a cyklisty, v rozsahu cca 255 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Szubrycht Monika Katarzyna, ………………………………..
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

3. výkup části pozemku parc. č. 4407, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu cca 8 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Przeczek Michal, ………………………………..
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

4. výkup části pozemku parc. č. 4391, 4410, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v  rozsahu cca 234 m2, dle zaměření dokončené stavby
spoluvlastník: Hájičková Anna, Lubasová Julie, …………………………,
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

5. výkup části pozemku parc. č. 4409, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v  rozsahu cca 74 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Richterová Dagmar, ………………………………..
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

6. výkup části pozemku parc. č. 4406, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v  rozsahu cca 246 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Balon Karel, ……………………………….
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

7. výkup pozemku parc. č. 4404, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu 1381 m2
spoluvlastníci: Lieskovská Milena, Lieskovská Johana, ……………………
-
 kupní cena bude stanovena dle zaměření dokončené stavby, tak, že za zastavěnou část 300,- Kč/m2, za zbývající část pozemku dle BPEJ, jak bylo ujednáno v původní smlouvě

8. výkup části pozemku parc. č. 4403, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu cca 94 m2, dle zaměření dokončené stavby
spoluvlastníci: Klimsza Miroslav, ……………………………….., Štefková Drahomíra, ………………………………
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

9. výkup části pozemku parc. č. 4402, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v  rozsahu cca 104 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Sadová Alžběta, ………………………………..
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

10. výkup pozemku parc. č. 4400, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu 949 m2,
vlastník: Ing. Pawlas Petr, ………………………………..
-
 kupní cena bude stanovena dle zaměření dokončené stavby, tak, že za zastavěnou část 300,-Kč/m2, za zbývající část pozemku dle dohody sjednané v původní smlouvě 30,-Kč/m2

11. výkup pozemků parc. č. 4390, 4397, v celk.  rozsahu 4128 m2,
spoluvlastníci: Klimsza Stanislav, Klimszová Hilda, …………………..
-
 kupní cena bude stanovena dle zaměření dokončené stavby, tak, že za zastavěnou část 300,- Kč/m2, za zbývající části pozemků dle BPEJ, jak bylo ujednáno v původní smlouvě

12. výkup části pozemku parc. č. 4396, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu cca 123 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Ožana Radoslav, ………………………………..
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

13. výkup části pozemku parc. č. 4394, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty v rozsahu cca 120 m2, dle zaměření dokončené stavby
spoluvlastník: Staśová Aurelie, ……………………………….., Provazníková Jolana, ……………………………….., Staś Marek, ………………………………..
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

14. výkup pozemku parc. č. 4393, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu 2396 m2,
vlastník: Farná Hilda, ………………………………..
-
 kupní cena bude stanovena dle zaměření dokončené stavby, tak, že za zastavěnou část 300,- Kč/m2, za zbývající část pozemku dle BPEJ, jak bylo ujednáno v původní smlouvě

15. výkup částí pozemků parc. č. 4346/1, 4369, 4371, 4374/1, 4383, 4389, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu cca 4276 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník: Agentura ochrany přírody a
 krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha
-
 kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2

16. výkup pozemku parc. č. 4347 v rozsahu 14336 m2, pro účely výstavby stezky pro pěší a cyklisty
vlastník: Ing.
 Toman Libor, ………………………………..
-
 kupní cena bude stanovena dle zaměření dokončené stavby, tak, že za zastavěnou část 300,- Kč/m2, za zbývající část 60,-Kč/m2, jak bylo ujednáno v původní smlouvě, s tím, že výkup se uskuteční po vybrání zhotovitele stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv, nebo dodatků k již uzavřeným smlouvám, dle bodu 1 - 16.

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


 

1254/27ZM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Ladislav Danček_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2614/2, ost. plocha, silnice o výměře 81 m2, kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace Starý Svět od pana Ladislava Dančeka, bytem ……………………………….., a to za smluvní cenu ve výši 20 250,- Kč (tj. 250,- Kč/m2)

                    p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1255/27ZM/2014 - Výkupy pozemků v k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

1. výkup pozemku parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m2, včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě U Stružníku, od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem ………………………………..a pana Martina Balona, bytem ……………………………….., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 221,50 Kč/m2 , tj. za kupní cenu celkem 588 304,- 

2. rozhodnutí ve věci výkupu pozemků parc.č. 1330/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře 1393 m2, parc.č. 1330/2, ost. plocha, zeleň o výměře 521 m2, parc.č. 1331/1, ost. plocha, neplodná půda o výměře 6234 m2, parc.č. 1332, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 906 m2, parc.č. 1333, ost. plocha, neplodná půda o výměře 1476 m2, parc.č. 1334/1, trvalý travní porost o výměře 1283 m2, parc.č. 1335, ost. plocha, neplodná půda o výměře 727 m2, parc.č. 1336 , ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 5771 m2, o celkové výměře 18.311 m² v k.ú. Bludovice od vlastníka Jednoty Sokol Havířov - Bludovice, Stružník, se sídlem Havířov - Bludovice, Rodinná 1052/20, IČ: 14614308 za smluvní kupní cenu dle požadavku vlastníka ve výši 4.500.000,- Kč (tj. cca 246,- Kč/m²), a to do doby obnovení zápisu vlastníka pozemků do rejstříku spolků a sdružení


 

1256/27ZM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby
„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“____________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rámci stavby č. 10050 „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ zřízení pozemkové služebnosti sítě, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova,

1. k pozemku parc.č. 245, k.ú. Prostřední Suchá dle GP č. 2845 – 3093/2013 ze dne 7.1.2014 v celkovém rozsahu 43 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování pro stavbu: „SO 401 Oprava areálového přivaděče pitné vody“
povinný: NAM system,
 a.s., sídlo: U Pošty 1163/13, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 25862731
hodnota pozemkové služebnosti: smluvní ve výši 12.000,- Kč + DPH

2. k pozemku parc.č. 2750/9, k.ú. Dolní Suchá dle GP č. 1163 – 3093/2013 ze dne 8.1.2014 v celkovém rozsahu 170 m2, včetně ochranného pásma spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování pro stavbu: „ SO 401 Oprava areálového přivaděče pitné vody“
-
 k pozemkům parc.č. 2750/9, 2750/15, k.ú. Dolní Suchá dle GP č. 1185 – 2a/2014 ze dne 4.3.2014 v celkovém rozsahu 673,45 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování pro stavbu: „ SO 301 Oprava sběračů dešťové vody“
povinný: Advanced World Transport
 a.s., sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČ: 47675977
hodnota pozemkové služebnosti: 200,-
 Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,- Kč/1ks šachtice, tj. 170 m2 + 673,45 m2 = 843,45 m2 + 2 ks šachtic, celkem 169.690,- Kč + DPH

3. k pozemkům parc.č. 2742/1, 2743, 2744, k.ú. Dolní Suchá dle GP č. 1163 – 3093/2013 ze dne 8.1.2014 v celkovém rozsahu 55 m2, včetně ochranného pásma spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování pro stavbu: „SO 401 Oprava areálového přivaděče pitné vody“
-
 k pozemkům parc.č. 2742/1, 2743, 2744 , k.ú. Dolní Suchá dle GP č. 1185 – 2a/2014 ze dne 4.3.2014 v celkovém rozsahu 104,80 m2, včetně ochranného pásma spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování pro stavbu: „SO 301 Oprava sběračů dešťové vody“
povinný: Povodí Odry, státní podnik, sídlo: Varenská
 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021
hodnota pozemkové služebnosti: 150,-
 Kč/m2 včetně ochranného pásma, tj. 55 m2 +104,8 m2 = 159,80 m2, celkem 23.970,- Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1257/27ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova
– městská část Bludovice“__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rámci stavby č. 4034 „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“, dle geometrických plánů zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření,  k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených:

1. k.ú. Bludovice, parc.č. 1388/10, 1389 v rozsahu 115,16 m2 dle GP č. 3784 – 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Zdeněk Březina, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 115,16) + (2 x 500,- Kč) = 15.395,- Kč

2. k.ú. Bludovice, parc.č. 1390 v rozsahu 40,72 m2 dle GP č. 3784 – 50/2013, včetně ochranného pásma
povinný: Mgr. Lenka Březinová, ………………………………..
Michaela Březinová, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- Kč x 40,72) = 5.090,-
 

3. k.ú. Bludovice, parc.č. 1414/11 v rozsahu 106,98 m2 dle GP č. 3784 – 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Ladislav Grabovský a Alžběta Grabovská,……………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 106,98) + (2 x 500,- Kč) = 14.373,-
 

4. k.ú. Bludovice, parc.č. 1414/12 v rozsahu 19,52 m2 dle GP č. 3784 – 50/2013, včetně ochranného pásma
povinný: MUDr. Milan Dlábek a Mgr. Yvona Dlábková, …………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- Kč x 19,52) = 2.440,-
 

5. k.ú. Bludovice, parc.č. 1414/13 v rozsahu 1,27 m2 dle GP č. 3784 – 50/2013, včetně ochranného pásma
povinný: Zdeněk Březina (spoluvlastnický podíl ¼),………………………
a
 Anna Březinová (spoluvlastnický podíl ¾),……………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- Kč x 1,27) = 159,-
 

6. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4832 v rozsahu 117,03 m2 dle GP č. 1954 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Vladislav Kožusznik, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 117,03) + (2 x 500,- Kč) = 15.629,-
 

7. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4906 v rozsahu 298,63 m2 dle GP č. 1954 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: Karel Fukala a Pavla Fukalová, ………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 298,63) + (3 x 500,- Kč) = 38.829,-
 

8. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4811/9 v rozsahu 19,08 m2 dle GP č. 1953 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtic
povinný: Michaela Havlasová, ………………………………..
Marek Komender, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 19,08 + 500,- Kč = 2.885,-
 

9. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4781/2 v rozsahu 174,94 m2 dle GP č. 1952 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Jaromír Sáňka a Michaela Sáňková, ………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 174,94) + (2 x 500,- Kč) = 22.868,-
 

10. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4163, 4165 v rozsahu 42,26 m2 dle GP č. 1951 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtic
povinný: Anna Zawadzká, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 42,26) + 500,- Kč = 5.783,-
 

11. k.ú. Bludovice, parc.č. 1229/3 v rozsahu 3,61 m2 dle GP č. 3779 - 50/2013, včetně ochranného pásma
povinný: RNDr. Janina Folwarczná, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/mtj. 125,- Kč x 3,61,- Kč = 451,-
 

12. k.ú. Bludovice, parc.č. 1205/5 v rozsahu 223,71 m2 dle GP č. 3780 – 50A/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Ing. Jan Kotula, ………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 223,71) + (2 x 500,- Kč) = 28.964,-
 

13. k.ú. Bludovice, parc.č. 1205/3 v rozsahu 97,8 m2 dle GP č. 3780 – 50B/2013, včetně ochranného pásma
povinný: Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová, ………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- Kč x 97,8 = 12.225,-
 

14. k.ú. Bludovice, parc.č. 646/7 v rozsahu 13,21 m2 dle GP č. 3781 – 50A/2013, včetně ochranného pásma
povinný: Ing. Karel Válek, ………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- Kč x 13,21 = 1.651,-
 

15. k.ú. Bludovice, parc.č. 646/8 v rozsahu 268,86 m2 dle GP č. 3781 – 50A/2013, včetně ochranného pásma
povinný: Ota Sittek, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- Kč x 268,86 = 33.608,-
 

16. k.ú. Bludovice, parc.č. 1289 v rozsahu 71,64 m2 dle GP č. 3782 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Farní sbor Slezské církve evangelické
 a.v. v Havířově – Bludovicích, Selská 428/12, Bludovice, 736 01 Havířov, IČ: 69624585
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 71,64) + (2 x 500,- Kč) = 9.955,-
 

17. k.ú. Bludovice, parc.č. 1308/1 v rozsahu 377,03 m2 dle GP č. 3782 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 5 ks šachtic
povinný: Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v
 Havířově – Bludovicích, sídlo: U Zborůvky 438/12, Bludovice, 736 01 Havířov, IČ: 69624054
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 377,03) + (5 x 500,- Kč) = 49.629,-
 

18. k.ú. Bludovice, parc.č. 1329/1 v rozsahu 517,76 m2 dle GP č. 3782 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 6 ks šachtic
povinný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul.
 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711
hodnota pozemkové služebnosti: 100,- Kč s podmínkou pro oprávněného, že po dobu min. 5
 let zůstane vlastníkem předmětné inženýrské sítě a provede sanaci narušeného povrchu vzniklou umístěním inženýrské sítě

19. k.ú. Bludovice, parc.č. 1238, 1239, 1267/2, 1268 v rozsahu 368,3 m2 dle GP č. 3783 – 50/2013, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic
povinný: Vladislav Němec, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- Kč x 368,3) + (4 x 500,- Kč) = 48.038,-
 

20. k.ú. Bludovice, parc.č. 1048/1 v rozsahu 51,52 m2 dle GP č. 3781 – 50B/2013, včetně ochranného pásma a k.ú. Havířov – město, parc.č. 4130 v rozsahu 39,12 m2 a 1 ks šachtice dle GP č. 1951 - 50/2013, včetně ochranného pásma
povinný: Povodí Odry, státní podnik, sídlo: Varenská
 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021
hodnota pozemkové služebnosti: 150,-Kč/m2 tj. 150,- Kč x 90,64 = 13.596,-
  + DPH

21. k.ú. Bludovice, parc.č. 1205/7 v rozsahu 9,48 m2 dle GP č. 3780 – 50A/2013, včetně ochranného pásma a k.ú. Bludovice, parc.č. 658 v rozsahu 14,75 m2 dle GP č. 3781 – 50A/2013, včetně ochranného pásma
povinný: Česká republika - Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká
 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774
hodnota pozemkové služebnosti: 1.000,-
 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 1 - 21

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


 

1258/27ZM/2014 - Zánik služebnosti provozování veřejného záchodu_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zrušení služebnosti provozování veřejného záchodu k pozemku parc. č. 1/5, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1234 na náměstí T. G. Masaryka, k.ú. Šumbark, ve vlastnictví spol. HOPL games s.r.o., IČ: 28599195

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zániku služebnosti

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


 

1259/27ZM/2014 - Splátkový kalendář ve prospěch MUDr. Patrika Valenty a Jany Valentové
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úhradu za zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1745, 2105/785, k.ú. Šumbark za účelem umístění kanalizační dešťové a splaškové přípojky dle GP č. 1624 - 2/2013 ze dne 29.4.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti -  budovy č.p. 1255 na pozemku parc.č. 1736/4, k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení věcného břemene jsou MUDr. Patrik Valenta a Jana Valentová, oba bytem ……………………………….., za jednorázovou úhradu ve výši 28.875,- Kč + DPH ( kanalizační dešťová přípojka – celková výměra činí 231 m2 a za jednorázovou úhradu ve výši 28.875,- Kč + DPH (kanalizační splašková přípojka – celková výměra činí 231 m2) včetně ochranného pásma, schválené usnesením RMH č. 4449/65RM/2013, bod 1 ze dne 11.9.2013 a to formou splátkového kalendáře rozdělených do 24 splátek ve výši 2.911,- Kč s tím, že poslední splátka bude činit doplatek ve výši 2.925,- Kč, s účinností od 1.10.2014 ve prospěch MUDr. Patrika Valenty a Jany Valentové, oba bytem………………


 

1260/27ZM/2014 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností
Asental Land, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.___________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti dodávky a odběru tepelné energie v areálu bývalého dolu Dukla mezi statutárním městem Havířov, společností Asental Land , s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143 a společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, ve znění přílohy č.1

p o v ě ř u j e

primátora města ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem smlouvy o spolupráci

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2014


 

1261/27ZM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o celkovém majetku Svazku měst a obcí okresu Karviná ke dni ukončení členství statutárního města Havířova, tj. 31.12.2013:
pořizovací cena majetku „Cyklotrasy“ 69 747 955 Kč
-
 finanční prostředky celkem 1.154 262,08 Kč, z toho běžný účet 323 481,62 
(finanční prostředky pro účely vypořádání po odpočtu neuhrazených pohledávek činí 232.967,02
 Kč, z toho podíl města 33,19% , tj. částka 77.321,75 Kč)
účet pro „Cyklotrasu“ 830
 476,17 
dotační účet u
 ČNB 304,29 

s c h v a l u j e

1. vzdání se práva na vypořádání majetku „Cyklotrasy“ ve výši podílu města ve Svazku měst a obcí okresu Karviná a na budoucí převod vlastnictví „Cyklotrasy“ na obce zapojené do projektu

2. vzdání se práva na výplatu částky ve výši 77 321,75 Kč a ponechání částky ve výši 77 321,75 Kč, částky na účtu pro „Cyklotrasu“ ve výši 830 476,17 Kč a částky na dotačním účtu ve výši 304,29 Kč v majetku Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611, v souladu s Dohodou o vzájemném majetkovém vypořádání ve znění Přílohy č. 4

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody

Z: vedoucí OSM
T: 30. 11. 2014


 

1262/27ZM/2014 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. fyzickou likvidaci neupotřebitelných staveb domovních čistíren odpadních vod – čistírny odpadních vod pro ZŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích, rok kolaudace 1997, pořizovací cena 1 008 787,50 Kč, zůstatková cena 496 524,- Kč, a čistírny odpadních vod pro MŠ Občanská v Havířově-Dolní Datyně, rok kolaudace 1999, pořizovací cena 812 389,10 Kč zůstatková cena 418 858,- Kč, a vynětí těchto čistíren odpadních vod z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289

2. vynětí pozemku parc. č. 1423 v k. ú. Havířov-město z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329, okres Karviná, IČ: 62331221 a předání části tohoto pozemku, po zaměření označeného jako parcela č. 1423/2 o výměře 1151 m2, k. ú. Havířov-město, k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329, okres Karviná, IČ: 62331221

3. fyzickou likvidaci zabudovaných stavebních prvků (klepadlo na koberce, ocelový tvar obráceného písmene „U“ a lavice z ocelových profilů) v celkové pořizovací ceně 5 490,78 Kč), v hospodaření příspěvková organizace SANTÉ – centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ: 00847470, umístěných v areálu Stacionáře Lípová v Havířově-Městě

4. změnu příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkové organizace dle bodů č. 1 a 2 návrhu usnesení

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplným zněním zřizovacích listin a úplných znění příloh č. 1, zřizovacích listin příspěvkových organizací, dle bodu 1 a 2 návrhu usnesení

Z: vedoucí OPS
T: 30. 9. 2014


 

1263/27ZM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím___________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.
předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkovým organizacím:

1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754
a)
 pozemku parc. č. 621, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 362 m2, vč. budovy tělocvičny č.p. 1584, pozemku parc. č. 620/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 44 m2, vč. budovy přístupové chodby, a pozemku parc. č. 622/2, ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha, o výměře 178 m2
b)
 pozemku parc. č. 1231/62 v k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 1248 m2, vč. příslušenství
-
 staveb souvisejících s tribunou fotbalového stadionu – zpevněné komunikace v pořizovací ceně 13 703,- Kč, opěrné zdi v pořizovací ceně 18 473,-Kč a oplocení pozemku v pořizovací ceně 1 022,-Kč

2. příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577, kanalizační přípojku v pořizovací ceně 284 114,- 

3. příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289, kanalizační přípojku v poř. ceně 641 928,99 Kč

4. změnu příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací dle bodu č. I návrhu usnesení

II.
darování movitých věcí z majetku statutárního města Havířova do vlastnictví příspěvkových organizací:

1) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289, kamerový zabezpečovací systém, inventární číslo 000000034957, v pořizovací ceně 125 383,03 

2) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 48805513, kamerový zabezpečovací systém s videotelefonem, inv. číslo 000000034958, v pořizovací ceně 140 951,76 

3) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165, kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 000000034959, v pořizovací ceně 92 374 

4) příspěvkové organizaci Základní škola Kpt. Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61988600, barevný videotelefon, inv. číslo 000000034961, v pořizovací ceně 77 076,53 Kč a kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 000000034967, v pořizovací ceně 38 137,99 

5) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75027569, kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 000000034962, v pořizovací ceně 47 617,83 

6) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61988685, kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 000000034963, v pořizovací ceně 71 963,09 

7) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61988596, kamerový zabezpečovací systém s videotelefonem, inv.číslo 000000034964, v pořizovací ceně 121 273,70 

8) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČ: 70958289, kamerový zabezpeč. systém s videotelefonem inv. číslo 000000034965, v pořizovací ceně 48 743,89 Kč, a zabezpečovací zařízení na „čtečku“, inv. číslo 000000034969, v pořizovací ceně 16 323,84 

9) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329, IČ: 62331221, kamerový zabezpečovací systém, inv.číslo 000000034966, v pořizovací ceně 27 909,59 

10) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, IČ: 70958289, kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 000000034968, v pořizovací ceně 35 611,43 Kč.

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplným zněním zřizovacích listin a úplných znění příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací dle bodu č. I návrhu usnesení

Z: vedoucí OPS
T: 31. 10. 2014

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv dle bodu č. II návrhu usnesení

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


 

1264/27ZM/2014 - Vyjádření k návrhu člena ZMH Mgr. Jiřího Jekla na zrušení usnesení
ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1121/25ZM/2014____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

právní rozbor připomínek zastupitele Mgr. Jiřího Jekla k uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1177/OSM/09 v návaznosti na použité judikatury Nejvyššího soudu České republiky

t r v á

na usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 7. 4. 2014 č.1121/25ZM/2014


 

1265/27ZM/2014 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2014___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přidělení výtěžku tomboly ve výši 24.932,- Kč z Reprezentačního plesu města Havířova 2014 nezletilé Sabině Fingerové, bytem Havířov-Město, Moskevská 1e na pořízení notebooku včetně příslušenství, úhrady soustředění a dovybavení domácnosti dle potřeb rodiny

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2014


 

1266/27ZM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014
– ZŠ Gorkého____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62331221) a to takto:
interaktivní dataprojektor ve výši 70.000,-
 Kč změnit na dofinancování vybudování komplexní celoškolní počítačové sítě v celkové výši pořízení 290.000,- 
2.
 snížit příspěvek na provoz ve výši 190.000,- 
3.
 zvýšit investiční dotaci o částku 190.000,- 

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o částku 190.000,- Kč a zvýšení investiční dotace o částku 190.0000,- Kč ZŠ Gorkého do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2014

Z: vedoucí OŠK
T: září 2014


 

1267/27ZM/2014 - Budoucí financování Ozdravných pobytů žáků ZŠ v rámci projektu
“Dýchejme zdravě“_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR formou dotace na akci „Dýchejme zdravě“ v Programu podpory ozdravných pobytů příjemci podpory statutárnímu městu Havířov dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

financování ozdravných pobytů žáků ZŠ v rámci projektu “Dýchejme zdravě“ v roce 2015 a 2016 z výdajové části OŠK (OJ 3) v celkové předpokládané výši 1 990 650,- Kč


1268/27ZM/2014 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, dílčí oblast podpory 2.1.1 - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, příspěvkovým organizacím města:

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ: 62331230)
-
 Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ: 62331248)
-
 Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ: 48805424)

s ch v a l u j e

1. poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci v roce 2015, na předfinancování projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, příspěvkovým organizacím města:

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ: 62331230)
ve výši………………………….……………………….………847
 329,- 

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ: 62331248)
ve výši …...…………………………………...........................1
 569 094,- 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ: 48805424)
ve výši ……..............................................................................1
 693 268,- 
se lhůtou splatnosti do 31.3.2016

2. budoucí financování vlastní spoluúčasti u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, příspěvkovým organizacím města:

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ: 62331230) z prostředků příspěvkové organizace v předpokládané
výši............................................................................................149
 529,- 

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ: 62331248) z příspěvku zřizovatele – z rezervy ekonomického odboru v předpokládané výši.............................276 900,- Kč

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ: 48805424): z prostředků příspěvkové organizace v předpokládané
výši ………………………………………………...…………200
 000,- 
z
 prostředků zřizovatele v předpokládané výši……………….. 98 812,- 

3. uzavření smluv o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci s výše Uvedenými příspěvkovými organizacemi města

u k l á d á

odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 financování příspěvkovým organizacím dle usnesení bodu 1. a 2. tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2015


 

1269/27ZM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
o změnu účelu poskytnuté dotace____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 1 a doplňující informaci přednesenou náměstkem primátora pro sociální rozvoj

s c h v a l u j e

1. změnu podílů stanovených účelů použití investiční dotace ve výši 1 650 000,- Kč poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (IČ 00844896) na pořízení nové přístrojové techniky následovně:
a)
 300 000,- Kč původně schválených na zakoupení ureterorenoskopu flexibilního se mění na nový účel použití takto:
-
 242 000,- Kč na nákup dvou přístrojů - 1 ks flexibilního a 1 ks rigidního ureterorenoskopu,
-
 58 000,- Kč na nákup 1 ks sterilizačního kontejneru, 1 ks dekontaminačního kontejneru a 1 ks testeru těsnosti pro flexibilní endoskopy,
b)
 1 350 000,- Kč původně schválených na zakoupení laparoskopické věže se mění na nový účel použití takto:
1.323.135,-
 Kč na zakoupení laparoskopické věže
26.865,-
 Kč na nákup nástrojů k laparoskopickým operacím, tj. 2 kusů kanuly stop cock a 1 kusu obturátoru.

2. uzavření dodatku ke smlouvě č. 293/OŠK/2014 s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku ke smlouvě č. 293/OŠK/2014

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2014


 

1270/27ZM/2014 - Návrh na úpravu a doplnění čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit
v roce 2014______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. snížení použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014 určených na realizaci projektu poř. č. 5 „Rekonstrukce kulturního domu Bivoj“, realizátor akce: MMH – OIV, schválená výše čerpání: 4 000 000,- Kč,

2. zapojení finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014 na realizaci nových akcí následovně:
-
 „Sociálně-společenské zázemí Městský fotbalový areál Havířov – Prostřední Suchá“, realizátor akce: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, p.o., výše čerpání: 1 000 000,- Kč,
-
 „Doplnění herních prvků a mobiliáře do zahrad mateřských škol a jeslí v Havířově“, realizátor akce: MMH, odbor školství a kultury, výše čerpání: 3 000 000,- 

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat změny schváleného použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit do úprav rozpočtu III. na rok 2014


 

1271/27ZM/2014 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

e s ch v a l u j e

navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu, IČ 48806323, o částku 1 150 000,- 


 

1272/27ZM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2014 č. II__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 č. II dle Přílohy


 

1273/27ZM/2014 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 16 pro r. 2014
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 16 o 1 075 000,- Kč dle důvodové zprávy

u k l á d á

zapracování do rozpočtových úprav III. na rok 2014 navýšení výdajové části rozpočtu OJ 16 o 1 075 000,- Kč

Z: vedoucí EO
T: 9/2014


 

1274/27ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 4.9.2014 dle přílohy


 

1275/27ZM/2014 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2015 a 2016_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtový výhled města Havířova na léta 2015 a 2016, dle důvodové zprávy a příloh.


 

1276/27ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty
města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
období leden – červen 2014_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2014, dle důvodové zprávy a příloh.


 

1277/27ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 59. – 96.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 59., 60., 61., 62. a 96., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 63. – 95., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 59. – 96. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 867 742,28

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

869 473,90

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

51 989,30

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

21 967,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

924 312,08

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

2 031 488,10

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 689 372,95

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

861,19

tis. Kč

odbor školství a kultury

41 941,75

tis. Kč

odbor územního rozvoje

654,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00

tis. Kč

odbor organizační

230 716,45

tis. Kč

odbor sociálních věcí

15 324,30

tis. Kč

odbor komunálních služeb

267 586,73

tis. Kč

odbor investiční výstavby

436 397,00

tis. Kč

odbor správy majetku

21 633,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

75 184,13

tis. Kč

odbor ekonomický

575 540,57

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

6 555,60

tis. Kč

oddělení kancelář primátora

16 948,23

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

342 115,15

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

770,00

tis. Kč

MŠ Čelakovského

853,00

tis. Kč

MŠ ČSA

860,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 019,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

864,40

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 562,00

tis. Kč

MŠ Mládí

985,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00

tis. Kč

MŠ Okružní

653,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 435,11

tis. Kč

MŠ Přímá

950,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00

tis. Kč

MŠ Radniční

820,00

tis. Kč

MŠ Resslova

680,00

tis. Kč

MŠ Sukova

790,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 039,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 872,48

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 504,76

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 180,36

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 854,60

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 355,04

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 340,52

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 995,42

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 278,40

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 861,40

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 574,64

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 152,00

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 760,04

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 324,32

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 623,28

tis. Kč

ZŠ Školní

2 631,96

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 133,20

tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 920,40

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 824,00

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

35 221,00

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 714,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 938,25

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

10 935,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

31 847,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

36 699,14

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

83 343,43

tis. Kč

III. Financování celkem

+163 745,82

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+256 294,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-262 974,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+170 425,82

tis. Kč


 

1278/27ZM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – změna stanov a závěrečný
účet za rok 2013__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. změnu stanov Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 1
2.
 závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2013 dle Přílohy č. 2, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 26.6.2014
3.
 Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly a interního auditu, ze dne 5.2.2014, o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 3


 

1279/27ZM/2014 - Zelené terasy, a.s. – přihláška pohledávky v insolvenčním řízení__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. jednostranný zápočet pohledávky města ve výši 3.614.330,- Kč proti pohledávce společnosti Zelené terasy, a.s., IČO 27836185, ve výši 2.609.854,86 
2.
 usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.07.2014, č.j. KSOS 22 INS 16083/2014-A-8, kterým byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek společnosti Zelené terasy, a.s., IČO 27836185, dle Přílohy č. 2

s c h v a l u j e

přihlášení zůstatku pohledávky ve výši 1.004.475,14 Kč v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 22 INS 16083/2014


 

1280/27ZM/2014 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účinností od 01.10.2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331248, kterou se v Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“
a)
 v odst. 1. se vypouští slova: „speciálního a“, „§ 16“ a „§ 48“
a)
 v odst. 2. se vypouští body 2.5. a 2.6.

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku k úplnému znění zřizovací listiny Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

Z: vedoucí OPS
T: 30.09.2014


 

1281/27ZM/2014 - Doplnění zkrácených názvů do zřizovacích listin příspěvkových organizací
města Havířova__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účinností od 01.10.2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizaci:
a)
 Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 70958131, kterou se do Článku II „Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ bod 1. doplňuje zkrácený název příspěvkové organizace „ZŠ Moravská, Havířov“
b)
 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO 48805271, kterou se do Článku II „Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ bod 1. doplňuje zkrácený název příspěvkové organizace „ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov“

p o v ě ř u j e

podpisem dodatků k úplným zněním zřizovacích listin Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

Z: vedoucí OPS
T: 30.09.2014


 

1282/27ZM/2014 - Změna názvu příspěvkové organizace města Havířova__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účinností od 01.10.2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO 70958289, kterou se v Článku II „Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ v bodě 1. mění název příspěvkové organizace takto: „Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace“

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku zřizovací listiny Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

Z: vedoucí OPS
T: 30.09.2014


 

1283/27ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s komunální
a stavebním odpadem_____________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve znění dle přílohy


 

1284/27ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností_______________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností ve znění dle přílohy


 

1285/27ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče
taxislužby na území města Havířova_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova dle přílohy


 

1286/27ZM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a)  a ust. § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci regulace zřizování ubytovacích zařízení kategorie ubytovny


 

1287/27ZM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, změněné a doplněné obecně závaznou vyhláškou
č. 7/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňováníkomunálních odpadů___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, změněné a doplněné obecně závaznou vyhláškou č. 7/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1.


 

1288/27ZM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního
herního systému__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, ve znění přílohy č. 1.


 

1289/27ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VIII._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:

Michal a Jiřina Buliščákovi, t.b. ………………………………..
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výše zápůjčky 31.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 10/2014


 

1290/27ZM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnosti na nesprávný postup primátora města ze dne 3.6.2014, 4.6.2014, 6.6.2014 a 10.6.2014 zaslané p. Tomášem Rejčem, vč. odeslaných odpovědí (příloha č.1)

k o n s t a t u j e

že uvedené stížnosti na postupu primátora města nejsou důvodné

p o v ě ř u j e

tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi dle přílohy č. 2

Z: tajemník MMH
T: 09/2014


 

1291/27ZM/2014 - Podání – „Petice nádraží Havířov“__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

obsah podání petičního výboru občanského sdružení Důl architektury 1.7.2014 proti demolici budovy železničního nádraží ČD, a.s. v Havířově


 

1292/27ZM/2014 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2014_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:

Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, v hodnotě do 25 tis. 
-
 Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, v hodnotě do 25 tis. 
-
 SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. 
-
 Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do 35 tis. 
-
 MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město,

v hodnotě do 20 tis. Kč,

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí KP
T: 5. 12. 2014


 

1293/27ZM/2014 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady
Depos Horní Suchá, a.s.___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu zástupce města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287, se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, konané dne 6.6.2014, dle důvodové zprávy


 

1294/27ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti FV ZMH_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Vzhledem k tomu, že poslední schůze Finančního výboru bude v pondělí 15.9.2014, bude tento materiál předložen „přímo na stůl“ v den konání zastupitelstva 22.9.2014.


 

1295/27ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů v Příloze č.2 za období červen - září 2014


 

1296/27ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 12.6.2014 – 10.9.2014


 

1297/27ZM/2014 - Udělení Ocenění města Havířova a Ceny města Havířova_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. udělení ocenění města Havířova v oblastech sociální, kulturní, volnočasových aktivit a sportovní v těchto kategoriích:

a) Sociální oblast – kategorie:

- „Osobnost v sociální oblasti“
Ing. Vilém Uher
-
 jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé zkvalitňování využití volného času seniorů města Havířova

Bc. Petra Pospíšilová
jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé zkvalitňování využití volného času seniorů města Havířova

„Kolektiv v sociální oblasti“
Samospráva Městského klubu seniorů
-
 jmenovaná samospráva obdrží ocenění za dlouhodobou dobrovolnickou činnost v oblasti volnočasových aktivit seniorů města

b) Kulturní oblast – kategorie:
-
 „Osobnost kultury“
PhDr. Irena Hajzlerová
-
 jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý přínos k zachování historie našeho regionu pro budoucí generace

Jaroslav Čihař
jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé působení v oblasti historie našeho regionu, literární činnost, návrh a realizaci výstavních projektů

- „Talent“
Eliška Bílková
jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie:
-
 „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
Zdeněk Mikyska
-
 jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou kvalitní práci s mládeží a za organizaci a podíl na projektech týkajících se ochrany druhové rozmanitosti v přírodní památce „Meandry řeky Lučiny“

Jiří Vavřík
jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou obětavou práci s mládeží v oblasti poznávání a ochrany přírody, ekologické osvěty a včelařství

d) Sportovní oblast - kategorie:
-
 „Sportovec roku“ - s členěním dle skupin:

žáci
Radek Dvořák, aerobik, Maniak aerobik Havířov,
 o.s.
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

žáci - družstvo
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov
-
 jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

dorost
Jan Vácha, atletika, TJ Start Havířov
-
 jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

dorost - družstvo
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov
-
 jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

junioři
David Mirga, vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov
-
 jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

- junioři – družstvo
Maniak aerobik Havířov, o.s
-
 jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

dospělí - muži
Pavel Maslák, atletika, TJ Dukla Praha
-
 jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

dospělí - družstvo
HC Havířov 2010 s.r.o.
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

handicapovaní sportovci
Jiří Svojanovský, boccia, Handicap Sport Club
-
 jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

„Trenér“
Ing. Jaroslav Pešat, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov
-
 jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti

„Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“
Adolf Cienciala, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti

2. udělení Ceny města pro rok 2014

paní Editě Chwistkové
za celoživotní přínos v kulturní oblasti ve prospěch dětí a mládeže a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni

u k l á d á

odboru školství a kultury
1.
 informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova
2.
 oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 4.12.2014

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2014


 

                ………………………………….....                                 ...…..…….……………………...
                    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                              Ing. Eduard HECZKO
                              
primátor města                                                               náměstek primátora
                                                                                                            pro ekonomiku a správu majetku


bodu č. 19 schváleného programu ZMH ve věci - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice - změna podmínek - nebylo přijato žádné usnesení.
(hlasování, přehled usnesení)