Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 27. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 18.9.2006

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

& V Havířově dne 18.9.2006

! Petra VALOŠKOVÁ

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

z 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.9.2006

 

1312/27/ZM/06 – Schválení programu 27. zasedání ZMH dne 18.9.2006

1313/27/ZM/06 – Schválení návrhové komise pro 27.zasedání ZMH dne 18.9.2006

1314/27/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 18.9.2006

1315/27/ZM/06 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 19.6.2006

1316/27/ZM/06 Kontrola plnění usnesení

1317/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Město Horymírova 7/1194

1318/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190

1319/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Šumbark Mládí 23/1147

1320/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Město Radniční 7/619

1321/27/ZM/06 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006 v rozpočtu odboru školství a kultury

1322/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Ústavu sociální péče pro mládež Havířov

1323/27/ZM/06 - Žádost o pronájem objektu pro vysokou školu v Havířově

1324/27/ZM/06 - Rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na provoz Mateřské školy MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13, Havířov – Šumbark

1325/27/ZM/06 - Poskytnutí dotace Městskému fotbalovému klubu Havířov

1326/27/ZM/06 - Poskytnutí mimořádné dotace Slavii Havířov, oddílu volejbalu

1327/27/ZM/06 - Dotace na činnost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov

1328/27/ZM/06 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféry

1329/27/ZM/06 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“

1330/27/ZM/06 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ mimosportovní sféry

1331/27/ZM/06 - Změna účelu dotace poskytnuté z rozpočtu města Havířova v roce 2006

1332/27/ZM/06 - Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2006 Viking agency s.r.o.

1333/27/ZM/06 - Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova

1334/27/ZM/06 - „Cena města Havířova“ pro rok 2006

1335/27/ZM/06 - Milan Popovič – prominutí dlužné částky

1336/27/ZM/06 - Změna obsahu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova

1337/27/ZM/06 - Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz a investice SSmH v souvislosti s rozšířením činnosti o „Denní a pobytové služby pro seniory“ ul. Mánesova, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provoz objektu Přemyslova 12

1338/27/ZM/06 - Zvýšení výdajové části rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy na rok 2006

1339/27/ZM/06 - Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí - likvidace havárie v Havířově, ulice Na Důlňáku

1340/27/ZM/06 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2007.

1341/27/ZM/06 - Návrh úprav rozpočtu III.na rok 2006–rozpočtová opatření č.52. –99.

1342/27/ZM/06 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2006

1343/27/ZM/06 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

1344/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2025/18, k.ú.Prostřední Suchá

1345/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemků parc.č.1338/68, parc.č.1245/73 a parc.č.1245/76, k.ú. Prostřední Suchá

1346/27/ZM/06 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3828/1, k.ú.Havířov –město

1347/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemku parc.č.1466/1, k.ú. Šumbark

1348/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4100 a části pozemku parc.č. 4120, k.ú. Havířov-město

1349/27/ZM/06 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú.Havířov-město

1350/27/ZM/06 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 547 a parc.č. 539, k.ú.Havířov-město

1351/27/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č. 1441/40, k.ú. Prostřední Suchá

1352/27/ZM/06 - Navýšení výměry prodeje pozemku parc.č. EN (284), k.ú.Šumbark

1353/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č.1666/2 a části pozemku parc.č.(PK 1323/6), k.ú. Šumbark - žádost o změnu usnesení

1354/27/ZM/06 - Prodej částí pozemku parc.č. 2049/15 a poz.parc.č. 2049/16, k.ú. Bludovice

1355/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č.186, k.ú. Šumbark - změna usnesení

1356/27/ZM/06 - Prodej pozemků parc.č. 1225/56 , parc.č. 1223/1 a části pozemkuparc.č. 1225/1 a 1223/2, k.ú. Prostřední Suchá

1357/27/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č.1197/237, k.ú.Prostřední Suchá

1358/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č. 4306, k.ú. Havířov-město

1359/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č.1642/1, k.ú. Šumbark

1360/27/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č. 2213/11, k.ú. Bludovice

1361/27/ZM/06 - Směna a prodej pozemků v k.ú. Bludovice pro společnost PAC, spol. s.r.o.

1362/27/ZM/06 - Převod nemovitostí Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska

1363/27/ZM/06 - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí a o zřízení věcného břemene

1364/27/ZM/06 - Smluvní vztahy v rámci stavby „Obratiště autobusů, ul. Lidická, Havířov-Šumbark“

1365/27/ZM/06 - Smluvní vztahy – užívání části pozemku parc.č.1609, k.ú.Bludovice, ul. Na Grůni

1366/27/ZM/06 - Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení ul. Květné, Havířov- Bludovice“ 

1367/27/ZM/06 - Směna pozemků pro účely stavby„Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov – Město“

1368/27/ZM/06 - Směna pozemku v majetku města parc.č.1748/11, za pozemek parc.č. 2645/31, oba v k.ú.Prostřední Suchá

1369/27/ZM/06 - Převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá z majetku SBD Havířov, do majetku města

1370/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy

1371/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.1229/4, k.ú. Bludovice

1372/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.2938/15, k.ú.Bludovice

1373/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.4514, k.ú.Havířov-město

1374/27/ZM/06 - Výkup části pozemku parc.č.2206/1, k.ú.Prostřední Suchá

1375/27/ZM/06 - Výkup podílu 1/3 na parc.č.1923/6, k.ú.Prostřední Suchá.

1376/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.109/9, k.ú.Bludovice

1377/27/ZM/06 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice, pro účely výstavby „1.etapa cyklostezek-stavba 1/01 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“

1380/27/ZM/06 - Výkup části pozemku parc.č.1800 a pozemků parc.č.1801/1, parc.č.1802/1, parc.č.1802/2, parc.č.1803, k.ú. Šumbark

1381/27/ZM/06 – Ukončení 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova

 

 

U S N E S E N Í

z 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.9.2006

 

1312/27/ZM/06 – Schválení programu 27. zasedání ZMH dne 18.9.2006_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 27.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.9.2006

______________________________________________________________________________

 

1313/27/ZM/06 – Schválení návrhové komise pro 27.zasedání ZMH dne 18.9.2006_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 27.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 18.9.2006 ve složení
předseda komise
:   Bc.Marek PLAWNY
členové
:  Ing.Břetislav PETR Ing.Petr ŠPOK
                Ing.Karel ŽÁK
                p.Leopold TUROŇ
               
Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky

______________________________________________________________________________

 

1314/27/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 18.9.2006_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 27.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.9.2006

p. Jarmilu SVĚTLÍKOVOU
Ing. Petr PODSTAVKA

______________________________________________________________________________

 

1315/27/ZM/06 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH konaného dne 19.6.2006______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 26.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.6.2006

______________________________________________________________________________

 

1316/27/ZM/06 - Kontrola plnění usnesení__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

299/7/ZM/03

Darování pozemků a staveb Správě silnic MS kraje a přijetí daru

843/19/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č.1915 k.ú. Prostř. Suchá

1088/23/ZM/05

Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II-změna etapizace 5. – 14. etapy v letech 2006 – 2015.

1178/25/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 45/1, k.ú. Bludovice

1187/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov - Životice“

1190/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“

1202/25/ZM/06

Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

1280/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „ I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

517/14/ZM/04

Návrh organizačních opatření pro zpracování příslušných projektů ucházejících se o podporu z fondů EU

739/17/ZM/04

Výkup pozemku parc.č. 1082, k.ú. Bludovice

886/20/ZM/05

Dohoda o narovnání sporných práv a povinností mezi OKD, a.s., městem Havířov a HTS, a.s.

915/20/ZM/05

Výkup části pozemku parc.č. 1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú. Šumbark

947/21/ZM/05

Záměr převodu DDM a SMT na město k 1.7.2006

968/21/ZM/05

Směna pozemku v majetku města parc. č. 1748/11, za pozemek parc. č 2645/31, oba v k.ú. Prostřední Suchá

1067/23/ZM/05

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě

1109/24/ZM/06

„Koncepce bydlení statutárního města Havířova“ – koncepční materiál

1115/24/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 985, k.ú. Šumbark

1117/24/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark

1124/24/ZM/06

Směna pozemku města parc.č. 383/5, k.ú. Dolní Datyně, za části pozemků cizích vlastníků

1159/25/ZM/06

Havířovská hokejová společnost s.r.o – spolupráce na rok 2007

1188/25/ZM/06

Smluvní vztahy k pozemkům pro účely stavby: „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně“

1189/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Obnova MK ul. Smrková v Havířově - Šumbarku“

1195/25/ZM/06

Výkup pozemků parc. č. 49/12, 65/1, 65/2, 65/3 a části parc.č. 66, k.ú. Dolní Datyně

1224/26/ZM/06

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006 v rozpočtu odboru školství a kultury

1229/26/ZM/06

Evropský den bez aut v Havířově

1231/26/ZM/06

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféry

1232/26/ZM/06

Žádost o zrušení procentuálního podílu dotace poskytnuté v r. 2006 Slavii Havířov

1235/26/ZM/06

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ mimosportovní sféry

1236/26/ZM/06

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005

1238/26/ZM/06

Poskytnutí dotací na sportovní a mimosportovní kroužky za I. čtvrtletí roku 2006 a na pořádání celoroční soutěže „Havířovská liga základních a středních škol a učilišť“

1264/26/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark

1266/26/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č.186, k.ú. Šumbark

1267/26/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 1964/3, k.ú.Šumbark

1269/26/ZM/26

Prodej pozemku parc.č.985, k.ú.Šumbark – změna usnesení

1270/26/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 2045/59, k.ú.Prostřední Suchá

1274/26/ZM/06

Směna majetku města za objekt spol. HTS, a. s., na ul. Přemyslova 12, Havířov – Podlesí

1275/26/ZM/06

Smluvní vztahy v rámci stavby „Obratiště autobusů, ul. Lidická, Havířov-Šumbark“

1278/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“

1282/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Životice, ul.Ovocná, 2.etapa opravy MK“

1284/26/ZM/06

Směna pozemků parc.č.2056/12 část „c“ za parc.č.2055/2 část „d“, k.ú. Bludovice

1286/26/ZM/06

Výkup pozemků parc.č.(EN 2007) a (PK 481/1), k.ú. Šumbark

1287/26/ZM/06

Výkup části pozemku parc.č. 4705/1, k.ú.Havířov- město

1289/26/ZM/06

Výkup části pozemku parc.č.1622/1, k.ú.Bludovice

1290/26/ZM/06

Výkup pozemku parc.č.1082, k.ú.Bludovice

1302/26/ZM/06

OŘ č.7/EO/06 - „Poskytnutí úvěru“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

1303/26/ZM/06

Finanční zajištění rekonstrukce objektu bývalého kina Radost v r. 2006 pro případ nepřijetí úvěru ve výši 180 000 tis. Kč na financování akcí stavebního charakteru.

1305/26/ZM/06

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

______________________________________________________________________________

 

1317/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Město
Horymírova 7/1194_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov - Město Horymírova 7/1194 (IČ 61 98 86 34) o částku 30.000,- Kč na zajištění provozu mateřské školy

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit ředitelce mateřské školy rozhodnutí Zastupitelstva města Havířov

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9.2006

______________________________________________________________________________

 

1318/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Podlesí Balzacova
2/1190__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85) o částku 15.000,- Kč na zajištění provozu mateřské školy

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit ředitelce mateřské školy rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9.2006

______________________________________________________________________________

 

1319/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Šumbark Mládí
23/1147_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96) o částku 20.000,- Kč na zajištění provozu mateřské školy

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit ředitelce mateřské školy rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9. 2006

______________________________________________________________________________

1320/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov – Město Radnič
7/619___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov - Město Radniční 7/619 (IČ 61 98 87 15) o částku 35.000,- Kč na terénní úpravy a výsadbu na pozemku školní zahrady mateřské školy

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit ředitelce mateřské školy rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9.2006

______________________________________________________________________________

1321/27/ZM/06 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006
v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006 v rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským a základním školám takto:

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
-v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 89 )
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Čs.armády 5/201 (IČ 61 98 85 61)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 20)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194 (IČ 61 98 86 34)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ 61 98 86 26)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404 (IČ 61 98 85 88)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 97)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 46)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908 (IČ 61 98 87 07)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619 (IČ 61 98 87 15)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a (IČ 65 89 07 10)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 54)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 62)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60 (IČ 65 89 06 98)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 03)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená , příspěvková organizace (  75 02 75 69)
- v tom : 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

17.000,- Kč Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 62 33 12 48 )
- v tom: 12.000,-Kč……..Havířovská liga základních škol – 1.místo
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží , příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 71 )
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola Havířov - Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 06 )
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

7.000,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 22 )
- v tom: 2.000,-Kč………Havířovská liga základních škol – 5.místo
            
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

14.600,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
- v tom: 9.600,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká , příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 89 )
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov –Bludovice Selská , příspěvková organizace ( IČ 75 02 75 77 )
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23)
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14)
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

10.120,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
- v tom: 5.120,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
           
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

19.360,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná ( IČ 48 80 55 13 )
- v tom: 7.360,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
            
7.000,-Kč……..Havířovská liga základních škol – 2.místo
            
5.000,-Kč……...investiččinnost a péče o majetek

5.400,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 65 )
- v tom:   400 ,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
           
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

10.400,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 31 )
- v tom:   400,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
           
5.000,-Kč……..Havířovská liga základních škol – 3.místo
           
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná ( IČ 48 80 54 75 )
- v tom: 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

8.000,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 49 )
- v tom: 3.000,-Kč………Havířovská liga základních škol – 4.místo
            
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

5.000,- Kč Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57 okres Karviná ( IČ 61 98 86 00 )
- v tom : 5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit ředitelům mateřských a základních škol rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9.2006

______________________________________________________________________________

1322/27/ZM/06 - Zvýšení příspěvku na provoz Ústavu sociální péče pro mládež Havířov___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení výdajové části organizační jednotky 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2006 z rezervy sociální oblasti o částku 50 000,- Kč a zvýšení příspěvku na provoz Ústavu sociální péče pro mládež Havířov, Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí, IČ 00 84 74 70 o částku 50 000,- Kč

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2006

______________________________________________________________________________

1323/27/ZM/06 - Žádost o pronájem objektu pro vysokou školu v Havířově______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přenechání objektu základní školy na území města Havířova, který bude uvolněn k zahájení školního roku 2008/2009, pro potřeby nově zřizované Vysoké školy sociálně-právní v Havířově, jejímž zřizovatelem bude Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

______________________________________________________________________________

 

1324/27/ZM/06 - Rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na provoz Mateřské školy
MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13, Havířov – Šumbark______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na provoz Mateřské školy MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČ: 25 37 27 93) o výměnu oplocení před budovou školy a o opravu sociálního zařízení pro děti

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky PaedDr. Svatopluka Nováka k podpisu dodatku č.1 dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9. 2006

______________________________________________________________________________

1325/27/ZM/06 - Poskytnutí dotace Městskému fotbalovému klubu Havířov______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení poskytnuté dotace o 700 000,- Kč (tj. na celkovou částku 1 250 000,- Kč) z  rozpočtu města Havířova na rok 2006 Městskému fotbalovému klubu Havířov, IČ 27 00 82 40, takto:

500 000,- Kč na činnost fotbalového klubu
200 000,- Kč na opravu travnatého hřiště

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: 30.9. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1326/27/ZM/06 - Poskytnutí mimořádné dotace Slavii Havířov, oddílu volejbalu__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2006 občanskému sdružení Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, ve výši 200 000,-Kč na činnost oddílu volejbalu v rámci účasti v 1. lize ČR v sezóně 2006/2007

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: 30.9. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________________________

1327/27/ZM/06 - Dotace na činnost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o poskytnutí dotace E/615/OŠK/06, kterým se upraví výše a způsob poskytnutí dotace, a to doplněním procentuálního podílu schválené dotace do čl. III odst. 1 který nově zní takto:
„1.Statutární město Havířov poskytne příjemci dotaci na činnost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov v  rozsahu 38% skutečných nákladů, tj. max. ve výši 1 200 000,-Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých).“

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dodatku k dohodě o poskytnutí dotace

T: 30.9.2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1328/27/ZM/06 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
sportovní sféry___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části organizační jednotky 10 – „Ostatní dotace a dary“rozpočtu města Havířova na rok 2006, a to takto:

občanskému sdružení Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, zvýšení poskytnuté dotace o 70 000,- Kč (tj. na celkovou částku 1 906 000,- Kč) na činnost tělovýchovné jednoty, tj. 35% z celkových skutečných výdajů max. 1 906 000,- Kč

Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Havířov, IČ 26 59 51 09, zvýšení poskytnuté dotace o 20 000,- Kč (tj. na celkovou částku 291 000,- Kč) na činnost, tj. 40% z celkových skutečných výdajů max. 291 000,- Kč

Kraso klubu Havířov, IČ 60 33 81 48, max. 15 000,- Kč, tj.13% z celkových skutečných výdajů na projekt „XXXIII ročník soutěže Havířovská růže“

TJ Slovan Havířov, oddílu softtenisu, IČ 45 23 9070, max. 20 000,- Kč, tj.47% z celkových skutečných výdajů na účast na turnaji Grand Slam – Hungarian Soft Tenis Tournaments

p o v ě ř u j e

- vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací
- náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dodatků k dohodám o poskytnutí dotace (občanské sdružení Slavia Havířov, Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov)

T: 30.9. 2006
Z: vedoucí OŠK

n e s c h v a l u j e

TJ Baník Havířov, IČ 00 53 34 41, zvýšení poskytnuté dotace o 57 000,- Kč (tj. na celkovou částku 379 000,- Kč) na činnost, tj. 21% z celkových skutečných výdajů max. 379 000,- Kč

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci žadatele

T: 30.9. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1329/27/ZM/06 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací z výdajové části organizační jednotky 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2006 ze sportovní sféry na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za II. čtvrtletí roku 2006 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:
5 400,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, ( IČ 13 64 42 97 )
z toho: 5 400,- Kč ……………….. sport. a mimosport. kroužky

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

T: 30.9. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1330/27/ZM/06 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
mimosportovní sféry_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části rozpočtu organizační jednotky 10 „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2006 z rezervy sociální oblasti mimosportovní sféry takto:

občanskému sdružení Armáda spásy, IČ 40 61 34 11, max.30 000,-Kč, tj.0,8 % z celkových skutečných výdajů na projekt „Podpora volnočasových aktivit pro romské děti, podpora aktivačních programů pro maminky s dětmi a podpora aktivního života seniorů“

občanskému sdružení Slezská humanita, IČ 42 86 49 17, zvýšení poskytnuté dotace o 48 500,- Kč (tj.na celkovou částku 78 500,- Kč) na projekt

Domov seniorů Slezské humanity Orlová – 2006“, tj. 1 % z celkových skutečných výdajů max. 78 500,- Kč

Cipísku, o.p.s., IČ 25 85 57 86, zvýšení poskytnuté dotace o 30 000,- Kč (tj.na celkovou částku 130 000,- Kč) na projekt „Ucelená rehabilitace dětí s vrozenými vadami pohybového systému s cílem návratu do běžného života“, tj. 50% z celkových skutečných výdajů max.130 000,- Kč

občanskému sdružení APROPO – asociace pro postižené, IČ 69 20 62 44, zvýšení poskytnuté dotace o 20 000,- Kč (tj.na celkovou částku 60 000,- Kč) na projekt „Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence 2006“, tj. 7% z celkových skutečných výdajů max. 60 000,- Kč

církevní právnické osobě Slezská diakonie, IČ 65 46 85 62, zvýšení poskytnuté dotace o 20 000,- Kč (tj.na celkovou částku 43 000,- Kč) na projekt „Ráchel-Poradna a zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče – provoz poradny“, tj.15 % z celkových skutečných výdajů a max. 10 000,- Kč na projekt „Ráchel-Poradna a zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče provoz rehabilitačního centra“

Jezdeckému oddílu „Stáj Václav“, IČ 60 78 44 31, zvýšení poskytnuté dotace o 20 000,- Kč (tj. na celkovou částku 80 000,- Kč) na projekt „Hiporehabilitační středisko Horní Suchá“, tj. 22 % z celkových skutečných výdajů max. 80 000,- Kč

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace a náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

&Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2006

n e s c h v a l u j e

zvýšení poskytnuté dotace o 281 316,-Kč (tj.na celkovou částku 311 316,-Kč) p.Davidu Vignerovi, IČ 73 92 81 78, na dofinancování nákladů na filmový dokument „Město zeleně“, tj. 85 % z celkových skutečných výdajů, max 311 316,- Kč

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci žadatele o dotace

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2006

______________________________________________________________________________

1331/27/ZM/06 - Změna účelu dotace poskytnuté z rozpočtu města Havířova v roce 2006___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 1157/25/ZM/06 ze dne 27.3.2006 v části „schvaluje“ písm. a) příloha č. 5 takto:

Poř.č. 9 SP+D Kontakt, občanské sdružení IČ 68 14 92 71
Název projektu: Tolerance
Dotace města: 0,- Kč

Poř.č. 11 SP+D Kontakt, občanské sdružení IČ 68 14 92 71
Název projektu: Sociálně psychologický výcvik pro klienty PMS
Dotace města: max 30 000,- Kč, tj. 15 % z celkových výdajů na projekt

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2006

______________________________________________________________________________

1332/27/ZM/06 - Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2006 Viking agency
s.r.o.___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově Viking agency s.r.o., IČ 26 86 98 45, max. 60 000,- Kč, tj. 50 % z celkových skutečných výdajů na projekt „Útěk v řetězech aneb zastavte se před propastí“

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2006

______________________________________________________________________________

1333/27/ZM/06 - Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

„Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova“, s účinností ode dne schválení

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury seznámit veřejnost města se schválenými Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova

T: říjen 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1334/27/ZM/06 - „Cena města Havířova“ pro rok 2006_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitesltvo města Havířova

u d ě l u j e

Cenu města Havířova“ pro rok 2006
- paní Miroslavě Kupské za významný přínos městu v kulturní oblasti a rozvoj partnerských vztahů s městem Harlow
- kolektivu Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město, pod vedením Emaneula Došlíka, ml. za dlouhodobou práci s havířovskou mládeží

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru z výdajové části rozpočtu organizační jednotky č. 6 organizačního odboru MMH ve výši:
20 000,- Kč paní Miroslavě Kupské
20 000,- Kč kolektivu Sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury informovat veřejnost o udělení „Ceny města Havířova“ pro rok 2006 a organizačně zajistit průběh akce ve Společenském domě Havířov

T: 6.10. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1335/27/ZM/06 - Milan Popovič – prominutí dlužné částky____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Milanu Popovičovi prominutí zůstatkové dlužné částky ve výši 15.000,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1336/27/ZM/06 - Změna obsahu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova ve znění Přílohy č.1 - Dodatku č.3 ke Zřizovací listině Sociálních služeb města Havířova

______________________________________________________________________________

 

1337/27/ZM/06 - Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz a investice SSmH v souvislosti
s rozšířením činnosti o „Denní a pobytové služby pro seniory“ ul.
Mánesova, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provoz objektu
Přemyslova 12___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

navýšení příspěvku na provoz ve výši 2 900 730,- Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 824 740,- Kč SSmH v souvislosti s rozšířením činnosti o „Denní a pobytové služby pro seniory“ ul. Mánesova, na aktivizační služby pro rodiny s dětmi a objekt Přemyslova 12

 

u k l á d á

 

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat toto navýšení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace do návrhu úprav rozpočtu III. pro rok 2006.

______________________________________________________________________________

 

1338/27/ZM/06 - Zvýšení výdajové části rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy
na rok 2006_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova 9;

s c h v a l u j e

zvýšení výdajové části rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy pro rok 2006 o částku 6 150 000,- Kč na:
- svoz a likvidaci odpadů 2 150 000,- Kč
- opravy komunikací 1 000 000,- Kč
- opravy chodníků 1 000 000,- Kč
- odvodnění komunikací 1 000 000,- Kč
- ořezy a kácení stromů 1 000 000,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1339/27/ZM/06 - Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí - likvidace havárie
v Havířově, ulice Na Důlňáku______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení výdajů odboru životního prostředí na rok 2006 o částku 178 340,-Kč na náklady vzniklé v souvislosti s likvidací havárie v Havířově, ulici Na Důlňáku

______________________________________________________________________________

 

1340/27/ZM/06 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2007.______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a    v ě d o m í

harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2007 dle přílohy č. 1.

______________________________________________________________________________

1341/27/ZM/06 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 52. – 99.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu III. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 52. – 99.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2006:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2– nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

1 300 676,22 tis. Kč
836 929,18 tis. Kč
31 825,29 tis. Kč
4 703,81 tis. Kč
427 217,94 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
          
Městská policie
          
odbor ekonomický

1 398 110,54 tis. Kč
1 186 429,39 tis. Kč
971,22 tis. Kč
56 077,14 tis. Kč
2 457,60 tis. Kč
50,00 tis. Kč
172 988,14 tis. Kč
285 604,00 tis. Kč
234 899,98 tis. Kč
345 009,72 tis. Kč
56 684,50 tis. Kč
31 687,09 tis. Kč

b) příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
          
MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1a
           MŠ Petřvaldská
          
MŠ Přímá
          
MŠ Puškinova
           MŠ Radnič
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
          
ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
          
ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
          
ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
          
ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Městská knihovna
          
Městské kulturní středisko
          
Sociální služby města Havířova
          
Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

211 681,15 tis. Kč
831,57 tis. Kč
838,73 tis. Kč
752,86 tis. Kč
1 108,98 tis. Kč
731,74 tis. Kč
782,06 tis. Kč
1 096,51 tis. Kč
1 173,44 tis. Kč
1 223,37 tis. Kč
662,09 tis. Kč
1 190,18 tis. Kč
702,50 tis. Kč
652,31 tis. Kč
724,30 tis. Kč
505,16 tis. Kč
552,50 tis. Kč
535,61 tis. Kč
552,96 tis. Kč
452,50 tis. Kč
552,50 tis. Kč
3 558,42 tis. Kč
2 685,52 tis. Kč
3 024,73 tis. Kč
4 086,31 tis. Kč
2 622,99 tis. Kč
1 908,19 tis. Kč
3 236,14 tis. Kč
2 354,79 tis. Kč
4 121,34 tis. Kč
3 843,41 tis. Kč
3 487,71 tis. Kč
6 110,21 tis. Kč
5 797,77 tis. Kč
1 687,26 tis. Kč
2 700,85 tis. Kč
2 719,62 tis. Kč
963,40 tis. Kč
3 598,52 tis. Kč
16 701,92 tis. Kč
25 912,82 tis. Kč
24 532,22 tis. Kč
24 096,45 tis. Kč
13 369,12 tis. Kč
32 939,57 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízené likvidity – příjmy
změna stavu rozpočtových účtů

+ 97 434,32 tis. Kč
- 25 080,00 tis. Kč
+ 49 325,14 tis. Kč
+ 73 189,18 tis. Kč

______________________________________________________________________________

1342/27/ZM/06 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – 'bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
období leden – červen 2006.________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2006.

______________________________________________________________________________

1343/27/ZM/06 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních'
'poplatcích______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v prvním pololetí 2006

______________________________________________________________________________

 

1344/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2025/18, k.ú.Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2025/18 o výměře 18 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Josefu Střeleckému a Marii Střelecké, oba bytem Havířov-Bludovice, Rodinná 29/1005, k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 000,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1345/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemků parc.č.1338/68, parc.č.1245/73 a parc.č.1245/76,
k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.záměr prodeje pozemku parc.č. 1338/68 o výměře 18 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Marii Mezíkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 45/728 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 000,-Kč
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/73 o výměře 3 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Františku Židkovi a Danuši Židkové, oba bytem Havířov-Město, Jana Švermy 8/38 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1500,-Kč
3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/76 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Richardu Hošťálkovi a Naděždě Hošťálkové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Fryštátská 872/4 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1346/27/ZM/06 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3828/1, k.ú.Havířov –město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.3828/1, o výměře cca 1100 m2, k.ú. Havířov – město, spol.TG -LEASING,s.r.o., se sídlem Staniční 1519/1, Havířov – Město, IČ : 258 62 324,
za účelem: výstavby nové výrobní haly,
za cenu : dle znaleckého posudku navýšenou o znalečné.

______________________________________________________________________________

 

1347/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemku parc.č.1466/1, k.ú. Šumbark__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/1 o výměře 1423 m2, k.ú. Šumbark
MUDr. Mrozovské Heleně, bytem Havířov-Šumbark, Řadová 10/1075
MUDr. Saleh Afanovi, bytem Havířov-Podlesí, Mládežnická 8 za účelem výstavby dvou rodinných domů s ordinacemi

______________________________________________________________________________

 

1348/27/ZM/06 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4100 a části pozemku parc.č. 4120, k.ú. '
Havířov-město___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4100, orná půda o výměře cca 460 m2 a části pozemku parc.č. 4120, ost.plocha, zeleň o výměře cca 40 m2, k.ú. Havířov-město, paní Andree Závodné, bytem Horní Těrlicko 656 za účelem rozšíření zahrady u stavby RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

 

1349/27/ZM/06 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú.Havířov-město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.2173/1, ost.plocha, o výměře cca 1500 m2, k.ú. Havířov-město za účelem vybudování výrobny a prodejny cukrářských a pekařských výrobků, kavárny s parkovištěm či restauračního zařízení

u k l á d á

zadat zpracování studie celého území od objektu Komerční banky, a.s. po objekt restaurace „Boršičanka“.

Z: vedoucí OÚR
T: listopad 2006

______________________________________________________________________________

1350/27/ZM/06 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 547 a parc.č. 539, k.ú.Havířov-město
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 547 a parc.č. 539,k.ú. Havířov-město, každá o výměře cca cca 150 m2, celkem o výměře cca 300 m2 , k.ú. Havířov-město, za účelem vybudování dvou komerčních objektů panu Ing. Ivo Bartečkovi, bytem Havířov-Město, Hlavní třída 438/73

______________________________________________________________________________

 

1351/27/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č. 1441/40, k.ú. Prostřední Suchá________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1441/40 o výměře 489 m2 , k.ú. Prostřední Suchá,
manželům Davidu Hlobilovi a Aleně Hlobilové, oba bytem Pěkná 2/1249, Prostřední Suchá, k již zřízené zahradě, za cenu cca 265,- Kč/m2 , tj. za 129 597,- Kč + 1 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za 130 597,- Kč s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou dvou splátek, tj. 40.000,-Kč při podpisu kupní smlouvy a druhá ve výši 90.597,-Kč do 31.5.2007

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy .

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

 

1352/27/ZM/06 - Navýšení výměry prodeje pozemku parc.č. EN (284), k.ú.Šumbark______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc.č.EN (284), k.ú. Šumbark, nově označené jako pozemek parc.č. 284/3 o výměře 28 m2 a pozemek parc.č. 284/2 o výměře 9360 m2, tj. celkem 9 388 m2, spol. SBK Group Investment , s.r.o., se sídlem Rašínova 2, Brno, IČ : 276 62 047,
za účelem výstavby prodejny potravin a přilehlých zpevněných ploch,
za cenu 610,-Kč/m2, celkem za cenu 5.726.680,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

 

1353/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č.1666/2 a části pozemku parc.č.(PK 1323/6),
k.ú. Šumbark - žádost o změnu usnesení_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení č. 1271/26/ZM/06 ze dne 19.6.2006

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1666/2, ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 200 m2 a části pozemku parc.č. (PK 1323/6), ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 47 m2, k.ú. Šumbark manželům Ing. Jiřímu Šimšovi a Jarmile Šimšové, oba bytem Havířov-Šumbark, Dr. Jánského 10/ 355 za účelem vypořádání části pozemku , který je v současné době oplocen, a to za cenu 70,- Kč/m2, celkem tedy za kupní cenu ve výši 17.290,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1354/27/ZM/06 - Prodej částí pozemku parc.č. 2049/15 a poz.parc.č. 2049/16, k.ú. Bludovice
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku parc.č. 2049/15 o výměře 601m2 v k.ú. Bludovice, za účelem zahrady, za cenu: dle znaleckého posudku 152. 039,-Kč, tj. zaokr. 253,-Kč/m2, navýšeno o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, tj. celkem 152.789,-Kč,
p. Liboru Tomanovi, bytem Rodinná 20/1052, Havířov- Bludovice

2. prodej zastavěného pozemku parc.č. 2049/16 o výměře 3m2 v k.ú. Bludovice, pod rodinným domem za cenu 1.500,-Kč, tj. 500,-Kč/m2, a části pozemku parc.č. 2049/15 v k.ú. Bludovice, za účelem zahrady, dle geometr. plánu označený jako parc.č. 2049/24, o výměře 91m2, za cenu dle znal. posudku 24.117,-Kč, tj. 265,-Kč/m2, navýšeno o cenu za zpracování 750,-Kč,tj. celkem 24.867,-Kč, manž. Editě Kravčíkové a Eduardu Kravčíkovi, bytem Havraní 914/14, Havířov- Bludovice,

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1355/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č.186, k.ú. Šumbark - změna usnesení________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 1266/26/ZM/06 ze dne 19.6.2006

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 186 o výměře 678 m2 , k.ú. Šumbark včetně vozovky společnosti AVANTI INVEST a.s., U Nádraží 2/1202, Havířov-Šumbark, IČ: 26804182 za účelem vybudování provozní haly , a to za smluvní cenu ve výši 150,- Kč/m2, celkem za kupní cenu ve výši cca 101 700,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1356/27/ZM/06 - Prodej pozemků parc.č. 1225/56 , parc.č. 1223/1 a části pozemku
parc.č. 1225/1 a 1223/2, k.ú. Prostřední Suchá______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1225/56, zastavěná plocha o výměře o výměře 84 m2, pozemku parc.č. 1223/1 , zahrada o výměře 151 m2, části pozemku parc.č.1225/1, ost.plocha, neplodná půda o výměře cca 600 m2 a části pozemku parc.č. 1223/2, zahrada o výměře cca 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Josefu Koláčkovi a Dáši Koláčkové, oba bytem Havířov-Město,Národní třída 679/38 k již postavené stavbě skladu a za účelem využití jako zpevněné manipulační plochy za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování,
pozemek parc.č. 1225/56…………………….26 713,-Kč, tj. 318, -Kč/m2
pozemek parc.č. 1223/1…………………… …24 010,-Kč, tj. 159,-Kč/m2
část pozemku parc.č.1225/1 o výměře cca 600 m2…95 406,-Kč, tj.159,-Kč/m2
část pozemku parc.č. 1223/2 o výměře cca 7 m2 …...2 100,-Kč, tj. 300,-Kč/m2
celková kupní cena činí cca 148 229,- Kč + 3 500,- Kč = cca 151 729,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1357/27/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č.1197/237, k.ú.Prostřední Suchá________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1197/237 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ježovi Jaroslavu a Ježové Haně,oba bytem Havířov-Město, Astronautů 5/1135, k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1358/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č. 4306, k.ú. Havířov-město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4306 o výměře cca 60 m2, k.ú. Havířov-město, včetně vzrostlého stromu na této části pozemku, paní Radce Hirnerové, bytem Havířov-Podlesí, Družstevnická 2 za účelem rozšíření zahrady u RD za cenu 300,- Kč/m2, tj. za cca 18 000,- Kč + 2 549,- Kč za strom + 1 000,- Kč za zpracování znal.posudku, celkem cca 21 549,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1359/27/ZM/06 - Prodej části pozemku parc.č.1642/1, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 600 m2, k.ú. Šumbark manželům Ivo Tomanovi a Kamile Tomanové, oba bytem Havířov-Šumbark, Osadnická 233/12 za účelem rozšíření stávající zahrady u RD za cenu cca 265,02 Kč/m2, tj. za cca 159 012,- Kč + 1 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za cca 160 012,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1360/27/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č. 2213/11, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2213/11 o výměře 67 m2, k.ú.Bludovice, manželům Janu Hořavkovi a Zdeňce Hořavkové, bytem Havířov-Životice, Ovocná 5/272 za účelem rozšíření zahrady za cenu cca 197,4 Kč/m2, tj. za 13 227,- Kč + 1 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za 14 227, - Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

 

1361/27/ZM/06 - Směna a prodej pozemků v k.ú. Bludovice pro společnost PAC, spol. s.r.o.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. směnu pozemků, a to:
- pozemek parc.č. 4086/7 ost.plocha, manipulační plocha o výměře 78 m2, kat.území Havířov-město, ve vlastnictví společnost PAC, spol. s.r.o. , Kolejní 1323/12, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42865077
- za část pozemku parc.č. 4085/1, dle GP nově označenou jako pozemek parc.č. 4085/9, ost.plocha. manipulační plocha o výměře 90 m2, kat. území Havířov-město , ve vlastnictví statutárního města Havířova v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 27 000,- Kč s tím, že společnost PAC, spol. s.r.o. uhradí ve prospěch města rozdíl v ceně , a to ve výši 24 270,- Kč

2.prodej pozemků v k.ú. Havířov-město, a to
parc.č. 4086/2 , zastavěna stavbou objektu o výměře 34 m2
parc.č. 4086/6 , zastavěna stavbou objektu o výměře 2 m2
parc.č. 4086/4, zastavěna stavbou objektu o výměře 10 m2
části pozemku parc.č. 4085, označené dle geometrického zaměření - GP nově jako parc.č. 4085/6, veřejná zeleň, přístupové chodníky k objektu o výměře 163 m2
parc.č. 4085/7 za účelem vybudování parkoviště o výměře 249 m2
parc.č. 4085/8 k již vybudované účelové příjezdové komunikaci o výměře 133 m2
část pozemku parc.č. 4125, označenou dle GP jako parc.č. 4125/4, veřejná zeleň, část přístupových chodníků o výměře 29 m2 o celkové výměře 620 m2 za kupní cenu cca 214 943,- Kč (tj.cca 340,- Kč/m2 + 4000,- Kč/m2)
společnosti PAC, spol. s.r.o. , Kolejní 1323/12, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42865077

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní a směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

1362/27/ZM/06 - Převod nemovitostí Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod nemovitostí:
- rodinného domu č.p. 228 na pozemku parc. č. 1746/1,
- pozemků parc. č. 1746/1, zastavěná plocha o výměře 510 m2,
- parc. č. 1746/2, zastavěná plocha o výměře 16 m2,
- parc. č. 1746/3, zastavěná plocha o výměře 2 m2,
- parc. č. 2105/769, zastavěná plocha o výměře 11 m2,
- parc. č. 2105/770, zastavěná plocha o výměře 14 m2,
- parc. č. 2105/771, zastavěná plocha o výměře 78 m2, vše v k.ú.Šumbark,
využívaných jako církevní středisko mládeže

2. prodej pozemku parc.č. 2105/774, ostatní plocha-hřiště o výměře 2275 m2, k.ú.Šumbark za smluvní kupní cenu 50,-Kč/m2, t.j.celkem 113.750,- Kč církevnímu školskému zařízení - Církevní středisko volného času sv.Jana Boska v Havířově, IČ: 48806030, sídlo: Haškova 1, Havířov - Město

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem darovací a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 15.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1363/27/ZM/06 - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí a o zřízení věcného břemene
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

znění „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a o zřízení věcného břemene“, kterou město nabude nemovitosti - budovu č.p. 1504 na parc.č. 123 a pozemky parc. č. 123, 125, 127/1, 127/2, vše v k. ú. Havířov – město, od vlastníka České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111

______________________________________________________________________________

 

1364/27/ZM/06 - Smluvní vztahy v rámci stavby „Obratiště autobusů, ul. Lidická, Havířov-
Šumbark“______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Obratiště autobusů ulice Lidická, Havířov-Šumbark“, lokalita Za Teslou
směnu pozemků, a to pozemek parc.č.692/7 o výměře 771 m2,část parc.č.692/86 o výměře cca 70 m2, celkem cca 841 m2 včetně stávající zpevněné plochy, k.ú.Šumbark ve vlastnictví společnosti SEMAG spol.s.r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark, IČ: 439 62 394
- za části pozemků parc.č. 692/6 a 692/87 o výměře cca 841 m2, k.ú.Šumbark, v majetku statutárního města Havířova, s tím, že
- konečná směnná smlouva bude uzavřena mezi městem a společností SEMAG spol. s.r.o. až po dokončení a zaměření stavby obratiště autobusů
- a společnost SEMAG spol.s.r.o. zřídí ve prospěch oprávněného, města Havířov, věcné břemeno k umístěnému nájezdu a práva chůze a jízdy na pozemcích parc.č. 692/3, 692/104, k.ú. Šumbark

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena až na základě geometrického zaměření.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem budoucí směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1365/27/ZM/06 - Smluvní vztahy – užívání části pozemku parc.č.1609, k.ú.Bludovice, ul.
Na Grůni_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemků, a to - část pozemku parc.č. 1609, k.ú. Bludovice o výměře cca 5 m2 ve vlastnictví města Havířova, která je oplocena jako součást zahrady u RD čp. 564 za cenu dle znaleckého posudku
- za část pozemku parc.č.1608/5, k.ú. Bludovice o výměře cca 110 m2 ve spoluvlastnictví paní Jarmily Wyrwové, bytem, Havířov-Bludovice, Na Grůni 564/2a a ing. Petry Vínovské, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 462/5, na které se nachází zpevněná plocha komunikace Na Grůni ( bezpečnostní prostor podél komunikace, odkanalizování ) za cenu dle platné cenové vyhlášky s tím, že finanční rozdíl bude vyrovnán a současně bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch spoluvlastníků RD čp.564 na pozemku parc.č.1608/9, k.ú.Bludovice
ve spoluvlastnictví paní Jarmily Wyrwové a ing.Petry Vínovské s právem chůze a jízdy k nemovitostem oprávněného za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1366/27/ZM/06 - Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení ul. Květné, Havířov-
Bludovice“_____________________________________________________
 
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby : „ Prodloužení ul.Květné, Havířov-Bludovice“ výkup části pozemků trvale zastavěných komunikací,
1. části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1630 o výměře cca 36 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastník: MUDr. Jaroslav Štěrba, Brněnská 693/12, Šlapanice u Brna
kupní cena: 300,-Kč/m2, tj.za cca 36 m2 celkem cca 10.800,-Kč

2. části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1414/12 o výměře cca 41 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastníci: manž. MUDr. Milan Dlábek a Mgr.Yvona Dlábková, U Stromovky 70/420, Havířov - Město
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2007

______________________________________________________________________________

 

1367/27/ZM/06 - Směna pozemků pro účely stavby„Rekonstrukce náměstí u Severky,
Havířov – Město“_________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby : „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov–Město“ směnu
- části pozemku k.ú.Havířov –město, parc.č.2082/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 44 m2,
ve vlastnictví: Lubomíra Solčanského, Národní třída 682/44, Havířov–Město,
- za část pozemku k.ú.Havířov - město, parc.č.2088, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 50 m2, v majetku města Havířova s tím, že rozdíl ve směňovaných výměrách v rozsahu dle zaměření, uhradí nabyvatel větší výměry cenu dle platných předpisů

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1368/27/ZM/06 - Směna pozemku v majetku města parc.č.1748/11, za pozemek parc.č.
2645/31, oba v k.ú.Prostřední Suchá________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZmH 698/21/ZM/05, ze dne 19. 9. 2005,

s c h v a l u j e

pro účely vypořádání stavby „Chodník na ul.Hornosušská v Havířově – Prostřední Suché“
směnu pozemku v majetku města, parc. č. 1748/11 orná půda, o výměře 331 m2, k.ú. Prostřední Suchá, užívaného jako zahrada u rodinného domu,
v hodnotě : dle znaleckého posudku 248,15 Kč/m2, tj.celkem 82.140,- Kč

za pozemek parc.č. 2645/31 ostatní plocha – silnice o výměře 68 m2 a část pozemku parc.č. 1749 o výměře cca 125 m2, dle zaměření, k.ú.Prostřední Suchá, v majetku manželů Jaromíra Burkota a Oldřišky Burkotové, bytem ul.Malá 1290, Havířov- Prostřední Suchá, v hodnotě:
- 68 m2, dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj.celkem 20. 400,- Kč
- cca 125 m2 dle znal.posudku 248,15 m2, tj.celkem cca 31.019,- Kč, s tím, že budou do hodnoty pozemku započteny vzrostlé lípy, které se nachází na směňované části pozemku
s tím, že nabyvatelé pozemku v majetku města uhradí rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1369/27/ZM/06 - Převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá z majetku SBD Havířov,
do majetku města
________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá, zastavěných chodníkem v majetku města, na ul. Hornosušská (u SBD Havířov), parc.č. 2645/19 o výměře 53 m2, parc.č.1796/10 o výměře 26 m2, parc. č. 1796/11 o výměře 8 m2 a pozemku zastavěného komunikací, parc.č.2645/90 o výměře 2 m2,
- z majetku Stavebního bytového družstva Havířov, Hornosušská 2/1041, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227
- do majetku města
hodnota pozemků: 300,-Kč/m2, tj. za výměru 89 m2, celkem 26.700,- Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1370/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby „Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark, lokalita Za Teslou“
výkup části pozemku k.ú.Šenov u Ostravy, parc.č.2381, dle GP označeného jako parc.č.2381/2 o výměře 26 m2, zastavěné chodníkem
vlastník: ČR - Lesy České republiky, s.p.Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČ: 421 96 451
kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného na náklady města

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1371/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.1229/4, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1229/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m2, užívaného jako část veřejné komunikace ul.Selská
spoluvlastníci: Ing. Barbora Jasioková, Havířov-Podlesí, Okrajová 1414/41
Halina Kotulová, Havířov-Bludovice, Selská 566/26a
kupní cena: dohodou 250,-Kč/m2, tj. za výměru 279 m2 celkem 69 750,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1372/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.2938/15, k.ú.Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.2938/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m2, užívaného jako část veřejné komunikace Na Dolanech,
vlastník: Marta Kaszová, Na Dolanech 89/11, Havířov – Životice,
kupní cena: dohodou 290,-Kč/m2, tj. za výměru 89 m2 celkem 25.810,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1373/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.4514, k.ú.Havířov-město______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú.Havířov-město, parc.č.4514 o výměře 81m2, užívaného jako část veřejné komunikace Na Důlňáku,
vlastníci: manž. Jan Michalik a Gertruda Michaliková, Mezidolí 688/17, Havířov – Bludovice,
kupní cena: dohodou 250,-Kč/m2, tj.za výměru 81m2, celkem 20.250,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1374/27/ZM/06 - Výkup části pozemku parc.č.2206/1, k.ú.Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce ulice U Skleníků, Havířov – Prostřední Suchá“
výkup části pozemku parc. č. 2206/1 k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 41 m2, trvale zastavěné autobusovým zálivem, chodníkem a dešťovou kanalizací, v rozsahu dle zaměření,
ve vlastnictví: OKD, Rekultivace, a.s., se sídlem Dělnická 41, Havířov – Prostřední Suchá IČ: 476 761 75
kupní cena: dle znaleckého posudku, 300,-Kč/m2, tj. za cca 41m2 celkem cca 12.300,- Kč, s tím, že konečná kupní cena bude navýšena o 2000,- Kč, za zpracování znaleckého posudku.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1375/27/ZM/06 - Výkup podílu 1/3 na parc.č.1923/6, k.ú.Prostřední Suchá.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH číslo 909/20/ZM/05, bod d), ze dne 20.6.2005, kterým byl schválen výkup podílu za cenu dohodou 200,-Kč/m2

s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1923/6 o výměře 136,33 m2, užívaného jako část veřejné komunikace ul. Modřínová ve spoluvlastnictví:
pana Františka Siweho, bytem Modřínová 1102/1, Havířov – Prostřední Suchá
a paní Renáty Svobodové, bytem Nový Svět 491/38, Havířov – Prostřední Suchá
kupní cena: 300,-Kč/m2, tj. celkem 40.899,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1376/27/ZM/06 - Výkup pozemku parc.č.109/9, k.ú.Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.109/9 o výměře 46 m2, užívaného jako část chodníku na ul.Těšínská,
vlastníci: manž. Ing.Adolf Chodura a Karolina Chodurová, Přátelství 129/3, Havířov – Životice
za cenu dle platných cenových předpisů: 300,-Kč/m2, tj. za 46 m2 celkem 13.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1377/27/ZM/06 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice, pro účely výstavby „1.etapa cyklostezek-
stavba 1/01 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú.Bludovice, pro účely výstavby „1.etapa cyklostezek - stavba 1/01-trasa Havířov – Těrlická přehrada“
1)
parc.č. 2616/2 o výměře 12 m2, parc.č.2617/3 o výměře 563 m2 a parc.č.2618/1 o výměře 17 m2,
vlastník: Ing.Lukáš Říman, Zahradní 1023, Havířov - Šumbark
kupní cena: 300,- Kč/m2, tj. za výměru 592 m2 celkem 177.600,-Kč
2)
parc.č. 2620/13 o výměře 146 m2 a část parcely č.2620/4 zastavěné výhybnou na komunikaci ul.Přátelství, cca 30 m2, dle zaměření,
spoluvlastníci: Adolf Bolek, Šrámkova 1376/8, Havířov - Podlesí
Petr Koška, Na Větrníku 1208, Chrudim
Jana Pokorná, Záměl 10, PSČ 517 43
kupní cena: dle požadavku vlastníků: 300,- Kč/m2, tj.za výměru cca 176 m2 celkem cca 52.800,-Kč
3)
parc.č.2592/2 o výměře 844 m2, parc.č. 2592/7 o výměře 62 m2 a parc.č. 2620/12 o výměře 301 m2,
vlastník: Jaromír Króliczek, U Křížů 119, Havířov – Životice,
kupní cena: 300,- Kč/m2, tj. za výměru 1207 m2, celkem 362.100,-Kč
4)
parc.č. 2620/15 o výměře 230 m2
vlastník Lešek Mrózek, Na Grůni 570/5, Havířov - Bludovice
kupní cena: 300,- Kč/m2, tj. za výměru 230 m2, celkem 69.000,-Kč
5)
parc. č. 2620/14 o výměře 114 m2
vlastník: Pavel Slonka, Gen. Sochora 1263/33, Ostrava - Poruba
kupní cena: dle požadavku vlastníka 300,- Kč/m2 tj.za výměru 114 m2 celkem 34.200,- Kč

s t a n o v u j e

maximální částku za výkup pozemku ve výši 300,- Kč/m2 pro účely výstavby cyklostezek nebo maximálně do výše znaleckého odhadu

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1380/27/ZM/06 - Výkup části pozemku parc.č.1800 a pozemků parc.č.1801/1, parc.č.1802/1,
parc.č.1802/2, parc.č.1803, k.ú. Šumbark_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc.č.1800, zahrada o výměře cca 250 m2 a pozemků parc.č.1801/1, zahrada o výměře 802 m2, parc.č.1802/1, zahrada o výměře 113 m2, parc.č.1802/2, zahrada o výměře 788 m2, parc.č.1803, zahrada o výměře 896 m2, k.ú.Šumbark, celkem 2 849 m2
od vlastníka Ing. Radomíra Ertela, bytem Krmelín, Řadová 474 za cenu dle znaleckého posudku, tj.
- pozemky o výměře cca 2849 m2 …………..689 061,- Kč, tj. cca 239,- Kč/m2
- trvalé porosty ………………………………108 985,- Kč
- cena za zpracování znal.posudku ………. - 3 000,- Kč
celková kupní cena činí zaokrouhl. 795 050,- Kč
s tím, že žadatel odstraní na vlastní náklady oplocení

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1381/27/ZM/06 – Ukončení 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

ukončení 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova v 15,06 hod. po projednání bodů 1 – 69 schváleného programu zasedání Zastupitelstva města Havířova, v souladu s čl.15 odst.1 písm. c) Jednacího řádu ZMH

______________________________________________________________________________

 

 

PaedDr. Milada H A L Í K O V Á                                                        PaedDr. Svatopluk N O V Á K
primátorka města                                                                                    náměstek primátorky

______________________________________________________________________________

K bodu č. 32. schváleného programu ve věci rozhodnutí o uzavření smlouvy o obhospodařování cenných papírů se společností Atlantik – Kilcullen Asset Management, a.s., Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhovaná usnesení

K bodu č. 37. schváleného programu ve věci rozhodnutí o záměru prodeje části pozemku parc.č.4079, k.ú. Havířov-Město, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhovaná usnesení