Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 26. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.6.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


I. část

 

Č.jed. KP/42 936/Rch/2014

V Havířově dne 25.6.2014
Zapsala: Veronika Richterová, DiS., odd. kancelář primátoraP Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 23.6.2014 - I. část


1152/26ZM/2014 - Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH dne 23.6.2014

1153/26ZM/2014 - Schválení programu 26. zasedání ZMH dne 23.6.2014

1154/26ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH, konaného dne 23.6.2014

1155/26ZM/2014 - Ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 7.4.2014 a doplnění zprávy o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 5.3.2014

1156/26ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1157/26ZM/2014 - Zpráva Policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířova a okolí v roce 2013

1158/26ZM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

1159/26ZM/2014 - Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova

1160/26ZM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2014 – 1. úprava

1161/26ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice

1162/26ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice

1163/26ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá

1164/26ZM/2014 - Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ II. část

1165/26ZM/2014 - Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1166/26ZM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží

1167/26ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá

1168/26ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice

1169/26ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice

1170/26ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov – město

1171/26ZM/2014 - Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí

1172/26ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1891/4, k.ú. Šumbark

1173/26ZM/2014 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1249/19, ul. U Hřiště

1174/26ZM/2014 - Odkoupení nemovité věci - budovy č.e. 47,  k.ú. Havířov – město

1175/26ZM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Dolní Datyně –paní Monika Vrbacká

1176/26ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark

1177/26ZM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1178/26ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část

1179/26ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“

1180/26ZM/2014 - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci a financování stavby „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“

1181/26ZM/2014 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností Asental Land, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.

1182/26ZM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

1183/26ZM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 v rozpočtu odboru školství a kultury

1184/26ZM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 – ZŠ Gorkého

1185/26ZM/2014 - Budoucí financování studia „Akademie III. věku Havířov“ v létech 2014-2016 a ozdravných pobytů dětí předškolního věku v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“

1186/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

1187/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

1188/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2014 – HC AZ Havířov 2010

1189/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2014 – Sportovní klub volejbalu Havířov

1190/26ZM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město – bývalé ZŠ Mánesova

1191/26ZM/2014 - Návrh úprav schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ na rok 2014

1192/26ZM/2014 - Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

1193/26ZM/2014 - Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021

 

 

U S N E S E N Í
z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2014 - I. část


1152/26ZM/2014 - Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH dne 23.6.2014_______________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2014 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

1153/26ZM/2014 - Schválení programu 26. zasedání ZMH dne 23.6.2014__________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. června 2014 upravený dle návrhu zastupitele


 

1154/26ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH, konaného
dne 23.6.2014____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2014

Ing. Břetislava Petra
pana Vladislava Fukal


 

1155/26ZM/2014 - Ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 7.4.2014
a doplnění zprávy o ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného
dne 5.3.2014_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 7. dubna 2014 a doplněnou zprávu ověřovatelky zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 5.3.2014.


 

1156/26ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

879/19ZM/2013

Výkup pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

1057/23ZM/2014

Prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady

1066/23ZM/2014

Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014

1109/25ZM/2014

Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

1110/25ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice- změna podmínek

1118/25ZM/2014

Převod části pozemku parc.č. 1231/38, k.ú. Prostřední Suchá nad krytem CO – tribuny včetně venkovních úprav a stavěče kuželek

1119/25ZM/2014

Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Horní Suchá a k.ú. Šumbark

1123/25ZM/2014

Odstoupení paní Michaely Olšarové od smlouvy o budoucí kupní smlouvě

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

529/13ZM/2012

Vypořádání stavby:„Chodník na ul. J. Kotase, Havířov – Dolní Datyně“

933/20ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Bludovice – Stanislav a Andrzej Waclawikovi

1047/23ZM/2014

Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2013, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2013

1048/23ZM/2014

ČSAD Havířov a.s. – spolufinancování rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží v Havířově

1056/23ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice

1065/23ZM/2014

Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o prodloužení lhůty závěrečného vyúčtování poskytnuté investiční dotace na pořízení zdravotechniky

1067/23ZM/2014

Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.

1098/25ZM/2014

Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku - změna rozhodnutí o prodeji pozemků

1103/25ZM/2014

Záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova - pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov – město

1111/25ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice

1112/25ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice

1113/25ZM/2014

Prodej pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice

1121/25ZM/2014

Žádost o změnu podmínek kupní smlouvy – spol. TURČINA s.r.o.

1122/25ZM/2014

Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2, v k.ú. Šumbark_

1130/25ZM/2014

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury

1131/25ZM/2014

Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury

1132/25ZM/2014

Poskytnutí dotace na rok 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, na úhradu plen zakoupených v roce 2013

1146/25ZM/2014

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii

1148/25ZM/2014

Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VI.

1149/25ZM/2014

Stížnost p. Tomáše Rejče

1150/25ZM/2014

Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov Životice

 


 

1157/26ZM/2014 - Zpráva Policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku na teritoriu území města Havířova a okolí v roce 2013
__________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu Policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířova a okolí v roce 2013 dle přílohy č.1


 

1158/26ZM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově______________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:
a) Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ: 61988596) o částku 5.000,- Kč na nákup koloběžek a tříkolek pro nejmenší děti,
b)
 Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61988570) o částku 50.000,- Kč na nákup kol, chráničů, přileb, odrážedel, koloběžek, tříkolek, učebních pomůcek pro dopravní výchovu a spotřebního materiálu na drobnou údržbu dětského dopravního hřiště,
c)
 Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ: 48805513) o částku 15.000,- Kč na nákup jízdních kol pro II. stupeň a cyklistických přileb,
d)
 Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ: 70958131) o částku 5.000,- Kč na nákup koloběžek.

n e s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:
e) Navýšení rozpočtových výdajů MP Havířov ve výši 120.000,- Kč na rekonstrukci a rozšíření elektronické zabezpečovací signalizace a  vybudování kamerového systému v areálu střelnice MP Havířov a Policejního klubu MP Havířov.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2014.


1159/26ZM/2014 - Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova_______
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

poskytnutí diferencované slevy z nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova s účinností od 1.1.2014 v tomto rozsahu:
-
 sleva z nájemného ve výši 5,02 Kč/m2/měsíc u bytů v domech, kde nebylo provedeno ani celkové zateplení obvodového pláště BD ani výměna oken,
-
 sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč/m2/měsíc u bytů s bezbariérovými úpravami a u bytů bez centrálního zásobování teplem


 

1160/26ZM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2014 – 1. úprava_______________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2014 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2014 dle příloh č.1, č.2 a č.3.


 

1161/26ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice_____________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2270/9, ostatní plocha o výměře cca 40 m2, k.ú. Bludovice, manželům Janu a Jarmile Domesovým, bytem ………………………………….., za účelem rozšíření vjezdu a vybudování brány u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku


 

1162/26ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice____________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 3098, kat. území Bludovice o výměře 20 m2 panu Milanu Valovi, bytem ……………………………………, pod již postavenou garáží za tržní cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 14 528,- Kč (tj, cca 726,- Kč/m2)


 

1163/26ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře 1 446 m2 v kat. území Prostřední Suchá manželům Šálek Oldřich a Šálková Jindřiška, oba bytem ………………………………….., za a účelem rozšíření zahrady


 

1164/26ZM/2014 - Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání
dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova
– městská část Dolní Datyně“ II. část________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek k zastavěným pozemkům, vybudované v rámci výstavby kanalizace na území města, a to po uplynutí doby 10 let udržitelnosti projektu: „Odkanalizování Havířova“
b)
 v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“, dle geometrických plánů č. 388-30/2014, 3710-20/2014, 3406-21/2014, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření,  k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených:

1. k.ú. Kaňovice, parc.č. 544, v rozsahu dle GP 252,26 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Obec Kaňovice
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic, tj.
 (125,- x 252,26) + 1.000,- = 32.533,- Kč

2. k.ú. Bludovice, parc.č. 797/3, v rozsahu dle GP 105,6 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Lumír Jasiok, ……………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (125,- x 105,6) + 500,- = 13.700,- 

3. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4351, v rozsahu dle GP 221,25 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Tomáš Štverák, …………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (125,- x 221,25) + 500,- = 28.156,- Kč

4. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4352, 4366, v celkovém rozsahu dle GP 351,89 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: SOLCA, s.r.o., 28. Října 124, Ostrava
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (125,- x 351,89) + 1.000,- = 44.986,-Kč

5. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4367/1, v  dle GP 35,15 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Město Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (125,- x 35,15) + 500,- = 4.894,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu b) 1  5

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2014


 

1165/26ZM/2014 - Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům
k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava
polyfunkčního území areálu
bývalého dolu Dukla“_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci dokončené a zkolaudované stavby č. 10050 „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1. záměr směny pozemků v k.ú. Dolní Suchá v majetku statutárního města Havířova, a to část pozemku parc.č. 2759/4 o výměře cca 230 m2, části pozemků parc.č. 2759/7, 2759/9 a 2759/10 o celkové výměře cca 280 m2 , parc.č. 18/10 o výměře 7 m2, parc.č. 2759/1 o výměře cca 50 m2 a část pozemku parc.č. 2759/26 o výměře cca 25 m2, celkem cca 592 m2 za pozemky v majetku společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, a to části pozemků parc.č. 2755/48 o výměře cca 21 m2, parc.č. 26 o výměře cca 10 m2, parc.č. 176/6 o výměře cca 49 m2, parc.č. 2738/9 o výměře cca 11 m2, 1/67 o výměře cca 50 m2, parc.č. 18/1 o výměře cca 32 m2, parc.č. 18/2 o výměře cca 61 m2, parc.č. 18/6 o výměře cca 10 m2, parc.č. 2738/17 o výměře cca 6 m2, parc.č. 1/65 o výměře cca 129 m2, parc.č. 2755/10 o výměře cca 7 m2, parc.č. 153/1 o výměře cca 73 m2, parc.č. 2738/19 o výměře 28 m2, parc.č. 1/1 o výměře cca 82 m2, parc.č. 2738/15 o výměře cca 22 m2, celkem tedy cca 591 m2 s tím, že směna bude provedena na základě GP, výměra za výměru bez finančního vyrovnání

2. zřízení pozemkové služebnosti sítí ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov na pozemcích k.ú. Dolní Suchá v majetku povinného společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, a to
-
 pro stavbu SO 201 – Oprava a doplnění VO – křižovatka Orlovská x Závodní, v rozsahu GP č. zak. 1176-093/2013, celkem 79,0 m2 včetně ochranného pásma spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 147/14 , 1889/26 a parc.č. 2755/49
-
 pro stavbu SO 204.2 – Oprava VO v areálu, v rozsahu GP č. zak. 1178-093/2013, celkem 31,0 m2 včetně ochranného pásma spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 1/1 a parc.č. 2738/15,
-
 pro stavbu SO 301 – Oprava dešťové kanalizace, Stoka A v rozsahu dle GP č.zak. 1185-2a/2014 celkem 9 451,60 m2 včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 1/1, 1/44, 5/7, 576, 583, 585/1, 585/2, 595, 610, 637/3, 639/2, 640, 645/1, 645/2, 650/1, 650/2, 650/4, 650/5, 662/4, 2691/34 a parc.č. 2691/39
-
 pro stavbu SO 301 –Oprava dešťové kanalizace, Stoka B v rozsahu dle GP č.zak. 1185-2b/2014 celkem 128,20 m2 včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 147/1 a parc.č. 147/14
-
 pro stavbu SO 302 – Sběrače splaškové kanalizace, v rozsahu dle GP č. zak. 1162-3093/2013 celkem 11,0 m2 včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 2755/49 a parc.č. 1889/26
-
 pro stavbu SO 305 – Dešťová kanalizace areálová, v rozsahu GP č. zak. 1158-3093/2013 celkem 3 487 m2 včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 1/1 a parc.č. 2738/6
-
 pro stavbu SO 307 – Splašková kanalizace areálová, v rozsahu dle GP č. zak. 1185-2c/2014 celkem 50,10 m2 včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemku parc.č. 2738/16
-
 pro stavbu SO 401 – Oprava přivaděče pitné vody, v rozsahu dle GP č. zak. 1163-3093/2013 celkem 1 254,0 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 583, 585/1, 586/1, 595, 610, 637/3, 639/1, 2738/6 a parc.č. 2741
-
 pro stavbu SO 402 – Oprava areálového rozvodu pitné vody, v rozsahu dle GP č. zak. 1155-3093/2013 celkem 270,0 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemku parc.č. 1/1
-
 pro stavbu SO 403 – Oprava areálového rozvodu provozní vody, v rozsahu dle GP č. zak. 1157-3093/2013 celkem 2,0 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemku parc.č. 18/1
-
 pro stavbu SO 702 – Oprava horkovodů, v rozsahu dle GP č. zak. 1185-2d/2014 celkem 4,40 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemku parc.č. 26
-
 pro stavbu SO 703 – Rozvody teplovodů, v rozsahu dle GP č. zak. 1185-2e/2014 celkem 780,45 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování na pozemcích parc.č. 1/1, 1/33, 1/65, 18/2, 2738/6, 2738/18 a parc.č.26

3. zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov na pozemku k.ú. Dolní Suchá v majetku povinného společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143
-
 pro stavbu SO 204.1 – Oprava a doplnění stávajících areálových komunikací, chodníky, cyklostezka v rozsahu dle GP č. zak. 1183-119b/2013 celkem 322,7 m2, spočívající v umístění a napojení komunikace na pozemku parc.č. 1/1
Celkový rozsah pozemkových služebností 15 871,45
 m2
Celková hodnota pozemkových služebností je stanovena ve smluvní výši 10.000,-
 Kč včetně DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1166/26ZM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží_______________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 824/55, kat. území Šumbark o výměře 2 m2 paní Zuzaně Vernerové, bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 760,- Kč ( tj. 880,- Kč/m2)

2. prodej pozemku parc.č. 1205/16, kat. území Bludovice o výměře 1 m2 manželům Milanu Bočkovi a Marii Bočkové, bytem ……………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 430,- Kč (tj. 430,- Kč/m2)

3. prodej pozemku parc.č. 3014/25, kat.území Bludovice o výměře 3 m2 panu Lubomíru Bembenkovi, bytem …………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 179,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1167/26ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá______________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2573/4, ost.plocha, jiná plocha o výměře 253 m2 v kat.území Dolní Suchá paní Ing. Marii Staré, bytem …………………….., které bude pozemek sloužit jako ochranná zeleň, oddělující pozemky v jejím vlastnictví od průmyslové zóny, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 27 600,- Kč (tj. cca 109,-Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1168/26ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2517/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře 946 m2 v kat.území Bludovice společnosti RQL s.r.o., se sídlem Havířov-Šumbark, U Jelena 109/7, IČ: 25860020 k již užívané zahradě a do budoucna také za účelem rozšíření stávajícího parkoviště u objektu restaurace „Amerika“ a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 413 460,- Kč (tj. cca 437,06 Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1169/26ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu č. 3750 – 42/2013, označeného jako parc.č. 249/2, ostatní plocha o výměře 27 m2, za účelem vybudování rampy pro bezbariérový přístup k obytnému na ul. Dlouhá třída 52, 54 v Havířově – Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ:00415227, manž. Jaroslavu a Michaele Bálintovým, oba bytem ……………, paní Andree Cygonkové, bytem ……………………………., panu Ladislavu Fabianovi, bytem ………………………………………….., paní Gabriele Hájkové, ……………………………………………………, panu Ing. Janu Kirschnerovi, bytem ………………………………………, panu Jaroslavu Kramářovi, bytem ………………………………………, panu Michalu Kubovskému, bytem ………………………………………, paní Marii Marszálkové, bytem …………………………………………, manž. Vladimíru a Boženě Mlýnkovým, oba bytem …………………….., ………………………, panu Kamilu Homolovi, bytem ……………….., panu Dominiku Rozbrojovi, bytem ………………………………………, manž. Františku a Vojtěšce Schořovým, oba bytem ……………………., …………………………, manž. Igoru a Lence Vojtkovým, oba bytem ………………………………………., za cenu dle znaleckého posudku, jako cenu tržní, ve výši 10.570, –Kč (tj. cca 391,-K/m2) +1.800,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 12.370,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2014


1170/26ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov – město____________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 366/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m2, k.ú. Havířov – město, zastavěného nemovitou věcí – části budovy č.p. 1522, obecně prospěšné společnosti Don Bosko Havířov, IČ: 63024730, Haškova 3, Havířov – Město, za cenu dle znaleckého posudku podle platné vyhlášky ve výši 10.490,-Kč (tj. cca 256,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 12.190,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2014


 

1171/26ZM/2014 - Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné
přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 500 m2 a části budovy (samostatné přístavby) č. p. 1134, Dlouhá tř. 83, Havířov - Podlesí, k.ú. Bludovice, společnosti OPTOMED Havířov s.r.o., IČ: 02248565, za účelem zdravotnického centra poskytujícího služby oftalmologie, optometrie, prodejny dioptrických brýlí a prodejny zdravotnických potřeb, za podmínek:
-
 s kupujícím bude uzavřena do 90 dnů od vyhotovení usnesení Zastupitelstva města Havířova, kterým byl schválen prodeje části nemovité věci, smlouva o budoucí kupní smlouvě
-
 kupní cena je stanovena znaleckým posudkem jako cena tržní ve výši 2.700.000,- 
-
 část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč (jistota) bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
-
 doplatek kupní ceny ve výši 2.200.000,- Kč bude uhrazen do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy
-
 budoucí kupující provede rekonstrukci části budovy (samostatné přístavby), oddělení této části od budovy č. p. 1134, Dlouhá tř. 83, Havířov-Podlesí, změnu účelu užívání této části budovy a geometrické zaměření zastavěného pozemku částí budovy (samostatné přístavby), vše na své náklady, a to nejpozději do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, o splnění této podmínky doloží budoucí kupující opatření stavebního úřadu s nabytím právní moci a geometrický plán na oddělení zastavěného pozemku
-
 budoucí kupující se zavazuje investovat do rekonstrukce části budovy (samostatné přístavby) částku minimálně ve výši 4 mil. Kč bez DPH, tuto skutečnost doloží budoucímu prodávajícímu nejpozději před podpisem kupní smlouvy s tím, že projektová dokumentace bude zpracována podle předložené studie budoucím kupujícím
-
 nesplnění každé z těchto podmínek může být důvodem odstoupení budoucího prodávajícího od uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím, že budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500.000,- 
-
 v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavření kupní smlouvy z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a vzdává se nároku na náklady provedené rekonstrukce objektu k datu odstoupení
-
 v případě odstoupení budoucího prodávajícího od uzavření kupní smlouvy bude budoucímu kupujícímu vrácena zaplacená jistota ve výši 500.000,- Kč a uhrazeny náklady na rekonstrukci části nemovité věci s ohledem na opotřebení a užívání budovy, dále náklady na oddělení budov a zaměření zastavěného pozemku
-
 kupní smlouva bude uzavřena nejdříve v srpnu 2017, tj. po uplynutí závazku města, vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené v roce 2007 s Moravskoslezským krajem
-
 návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po úplném uhrazení kupní ceny
-
 předmět prodeje - část nemovité věcí bude kupujícím po dobu 10 let ode dne zápisu vkladu do katastru nemovitostí užíván pouze k účelu uvedenému v kupní smlouvě, v případě porušení sjednaného závazku prodávající uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000,- 
-
 kupující bude povinen v případě změny majetkových práv k předmětu prodeje - části nemovité věci převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky prodávající uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000,- 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2014


 

1172/26ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1891/4, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc.č. 1891/4, ost.plocha, manipulační plocha o výměře 84 m2, k.ú. Šumbark
od vlastníka: společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ:
 27295567


 

1173/26ZM/2014 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1249/19, ul. U Hřiště_____
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1249/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 91 m2, který je zastavěn místní komunikací U Hřiště,
prodávající: manž. Vladislav Byrtus a
 Milada Byrtusová, bytem …………………..,
kupní cena: dle znal. posudku 332,25
 Kč/m2, tj. za výměru 91 m2 celkem 30 235,- 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


1174/26ZM/2014 - Odkoupení nemovité věci - budovy č.e. 47,  k.ú. Havířov – město_________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení budovy č.e. 47, označenou jako stavba pro rodinnou rekreaci, od manželů Miloslava Němce, bytem ………………………………… a Ivy Němcové, ………………………………., umístěnou na pozemcích parc.č. 3672/4, ve vlastnictví pana Bohuslava Balona a parc.č. 3673/7, v majetku města Havířova, vše v k.ú. Havířov – město


 

1175/26ZM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Dolní Datyně –paní Monika Vrbacká____________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 704/6, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 282 m2, kat. území Dolní Datyně , na kterém se nachází část místní komunikace ul. Zřídelní od paní Moniky Vrbacké, bytem …………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 93 695,- Kč (tj. 332,25 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1176/26ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr odkoupení pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark o výměře 13 202 m2, ost.plocha , jiná plocha od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 42, Praha 2 – Nové Město s tím, že město se přihlásí do výběrového řízení, které bude vyhlášené vlastníkem s nabídkou kupní ceny


 

1177/26ZM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci
stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“______
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rámci stavby č. 10050 „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ zřízení pozemkové služebnosti sítě, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova,

1. k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1310/5, 2755/2, dle GP č. 1177-093/2013, v celk. rozsahu 497 m2, včetně ochranného pásma a dále k parc. č. 147/15, 2755/2, 2755/5, 2755/47, 2755/51, dle GP 1176-093/2013, v celk. rozsahu 168 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování podzemního vedení veřejného osvětlení,

2. k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2755/2, 2755/5 a 2755/47, dle GP č. 1162-3093/2013, v celk. rozsahu 96 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování sběračů splaškové kanalizace,

3. k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2740, dle GP č. 1185-2a/2014, v rozsahu 185,5 m2, včetně ochranného pásma, a dále k parc. 147/15, 2755/2, 2755/5, dle GP 1185-2b/2014, v celk. rozsahu 203,9 m2, včetně ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování sběračů dešťové vody,

povinný: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711,

hodnota pozemkové služebnosti: jednorázově 1.210,- Kč, včetně DPH, takto zvýhodněná náhrada je určená dle sazebníku náhrad platné interní směrnice SSMSK a je podmíněna závazkem oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem předmětné inženýrské sítě a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou umístěním inženýrské sítě

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 1-3

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


1178/26ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování
Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně
a Bludovice“ - II. část_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 984/18/ZM/2009, ze dne 14. 9. 2009, v bodě 3, kterým byl schválen výkup částí parc.č. 74, 75, 76/2, k.ú. Dolní Datyně, o celkové výměře cca 1257 m2, ve vlastnictví Lenky Kosiecové, ………………….., za cenu dle požadavku vlastníka 300,-Kč/m2, s tím, že rozsah záboru je navýšen dle GP, jak je uvedeno v bodě B/2a) návrhu usnesení

s c h v a l u j e

rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Datyně, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Bludovice“

A) dar veřejných části kanalizačních přípojek vybudovaných k zastavěným pozemkům, v rámci výstavby kanalizace na území města, a to po uplynutí doby 10 let udržitelnosti projektu „Odkanalizování Havířova“

B) výkup pozemků zastavěných kalovými čerpacími stanicemi a příjezdy

B1. výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1308/1 o výměře 136 m2, parc. č. 608/13 o výměře 53 m2 a parc. č. 609/18 o výměře cca 90 m2, tj. celkem cca 279 m2, zastavěných částí příjezdu ke kalové čerpací stanici ČS-3, dle geometrického zaměření,
vlastník: Polský svaz kulturně – osvětový v České republice, místní skupina v Havířově – Bludovicích, U
 Zborůvky 438/12, Havířov – Bludovice, IČ: 69624054
kupní cena: dle platných cenových přepisů 221,50 Kč/m2, tj.
 při výměře cca 279 m2 celkem cca 61.800,-Kč

B2.
a) výkup částí pozemků k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 76/2 o výměře 1388 m2, parc. č. 75, o výměře 329 m2, parc. č. 74 o výměře 173 m2 tj. celkem 1890 m2, zastavěných kalovou čerpací stanicí ČS-3 a příjezdovou komunikací, dle GP 565-35/2014,
vlastník: Lenka Kosiecová, ……………………………
kupní cena: dohodou 200,-
 Kč/m2 za svažitou část parc. č. 76/2 o výměře 460 m2, tj. 92.000,-Kč a 300,- Kč/m2 za zbývajících 1430 m2, tj. 429.000,- 
b)
 výkup části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 72/5 o výměře 4 m2, zastavěného částí příjezdu, dle GP 565-35/2014
spoluvlastníci: Lenka Kosiecová, ……………………..
Tomáš Kosiec, ……………………………
kupní cena: dohodou 300,-Kč/m2, tj. za 4m2 celkem 1200,-Kč

C) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, k pozemkům povinných, v rozsahu dle GP včetně ochranného pásma a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,

C1. k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 76/2 v rozsahu celkem 249 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 531-50E/2013,
povinný: Lenka Kosiecová, ……………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1
 ks šachtice, tj. (125,- x 249 ) + 500 = 31.625- Kč

C2.
a) k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2, v rozsahu 541,13 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 2863-27/2014 a zároveň v rozsahu 266,52 m2 a 3 ks šachtice, dle GP 2827-50/2013, parc. č. 1243, v rozsahu 38,38 m2 + 1 ks šachtice, dle GP 2826-50H/2013, parc. č. 2289, v rozsahu 79,47m2 + 1 ks šachtice, dle GP 2826-50J/2013, parc.č. 2342, 2348, 2365 v celk. rozsahu 205,41m2+1ks šachtice dle GP 2826-50G/2013,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (100,- x 1130,91 ) + (8 x 500,-) = 117.091,- Kč + DPH
b)
 k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2418, v rozsahu 105,97 a 1 ks šachtice, dle GP 2826-50D/2013,
hodnota pozemkové služebnosti: 250,-Kč/m2+ 3000,-Kč/1ks šachtice, (250,- x
 105,97)+ 3000,- = 29.493,-Kč, +DPH
povinný: Asental Land, s.r.o., 702
 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143

C3.
a) k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2343, 2345, 2349, 2361, 2364, 2368, v celk. rozsahu 466,24 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50 G/2013, dále parc. č. 2286, 2288, 2290, v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50J/2013,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (100,- x 763,25 ) + (3x 500,-) = 77.825,- Kč + DPH a za veřejné části přípojek na pozemcích, jednorázově 1000,-Kč +DPH
b)
 k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2392/2, 2393, 2415, 2440, v celk. rozsahu 308,17 m2+1ks šachtice , dle GP 2826-50 D/2013
hodnota pozemkové služebnosti: 250,-Kč/m2+ 3000,-Kč/1ks šachtice, (250,- x 308,17)+3000 = 80.043,-Kč +DPH
povinný: RPG Byty, s.r.o., 702
 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769127

C4. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1231/31, v rozsahu 19,5 m2, bez šachtic dle GP 2826-50 CH/2013,
povinný: Asental Business, s.r.o., 702
 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769135
hodnota pozemkové služebnosti: 250,-Kč/m2+ DPH , 250,- x 19,5 = 4875,-
  +DPH

C5. k. ú. Prostřední Suchá, parc.č. 223/1, 223/3, v celk. rozsahu 143,91  m2 a 1 ks šachtice, dle GP 2826-50 C/2013,
povinný: GASCONTROL, společnost s r.o., Nový
 Svět 1407/59a, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 46578021,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2+ 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (100,- x 143,91) + 500,- = 14.891,-  + DPH

C6. k. ú. Šumbark parc. č. 2180, 2181/2 v celk. rozsahu 123 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1630-36/2013
povinný: Stanislav Szturc, ……………………………….
Zdislav Szturc, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (125,- x 123 ) + 500,- = 15 875,- Kč

C7. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2071 v celk. rozsahu 20,02 m2 , dle GP 1156-53F/2013,
povinný: Anton Beňo, ………………………………………
Bohdana Lípová, …………………………….,
Ludmila Hajduková, ……………………………,
Antonín Beňo, ………………………………………..
Arnošt Beňo, …………………………………………
Jiří Kicko, ………………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj.
 125,- x 20,02 = 2502,- Kč

C8. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2085 a 2088 v celk. rozsahu 179,94 m2, 1 ks šachtice, dle GP 1156-53A/2013,
povinný: Václav Kropka, …………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (125,- x179,94 ) + 500,- = 22.993,- 

C9. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/2 a 2104/14 v celk. rozsahu 61,4 m2, dle GP 1156-53E/2013,
povinný: Jiří Burkot, Jitka Burkotová, …………………………
hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2 tj.
 125,- x 61,4 =7675,-Kč

C10. k. ú. Bludovice , parc. č. 1410, 1411/3, v celk. rozsahu 267,25 m2, 2 ks šachtice,dle GP 3784-50/2013,
povinný:
 - Roman Jelen, …………………………………….
-
 Simona Galbavá, ………………………………….,
-
 Jan Bubela, Jarmila Bubelová, ………………………..
-
 Monika Macurová, ……………………………………..
-
 Pavlína Hladíková, …………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (125,- x 267,25 ) + (2 x500,-) = 34. 406,-Kč

C11. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 238/1 a 238/2 v celk. rozsahu 231,92 m2, 5 ks šachtic, dle GP 2826-50A/2013,
povinný: Čestmír Ulman, Eva Ulmanová, ……………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (100,- x 231,92 ) + (5x500,-) = 25.692,-Kč

D1) zřízení věcného břemene a to služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizačních, stok, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření, k pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 239/3, v rozsahu 717,5 m2 + 6 ks šachtic, dle GP 2826-50A/2013, (budou vyčísleny také běžné metry),
povinný: Moravskoslezský kraj, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova
 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát
hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána včetně umístění šachtic ve smlouvě, za 200,-Kč/m x cca 225 m = cca 45.000,-Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodům A-D

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


 

1179/26ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice
III/4745 Havířov – U Šimaly“_______________________________________

(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745, Havířov – U Šimaly“ jejímž stavebníkem je Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic MS kraje, přísp. org. středisko Karviná, IČ: 00095711, a spoluinvestorem statutární město Havířov, výkup částí pozemků, k.ú. Prostřední Suchá, trvale zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením v majetku města, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,

1. výkup části pozemku parc. č. 2041/1, v rozsahu cca 49 m2, zastavěného chodníkem, a veřejným osvětlením,
vlastník: Bc. Jaroslav Procházka a Marcela Procházková, …………….....
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

2. výkup částí pozemku parc. č. 2038/2, v  rozsahu cca 6 m2, parc. č. 2038/1, v rozsahu cca 33 m2, zastavěných veřejným osvětlením
vlastník: Josef Holek …………………………………………….
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

3. výkup části pozemku parc. č. 2037/2, v rozsahu cca 51 m2 a části pozemku parc. č. 2037/1, v rozsahu cca 7 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,
vlastník: Milan Kirchner, ……………………….
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

4. výkup části pozemku parc. č. 2032, v rozsahu cca 32 m2, parc. č. 2033, v rozsahu cca 17 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,
vlastník: Petr Paštika, ………………………………………………..,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

5. výkup části pozemku parc. č. 2035, v  rozsahu cca 16 m2 a parc. č. 2036, v  rozsahu cca 44 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,
vlastník: Duc Nguyen, ………………………………………………..,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

6. výkup části pozemku parc. č. 2027, v rozsahu cca 31 ma parc. č. 2645/13, v rozsahu cca 13 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,
vlastník: Karel Knesl, ………………………………………….,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

7. výkup části pozemku, parc. č. 2028/1 v  rozsahu cca 6 m2, parc. č. 2029 v rozsahu cca 104 m2, parc. č. 2756/3 v rozsahu cca 5 m2, parc. č. 2758/2 v rozsahu cca 2 m2, parc. č. 2031/2 v  rozsahu cca 53 m2, zastavěných veřejným osvětlením,
vlastníci: manž. Josef Oleksik, Hana Oleksiková, …………………….,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

8. výkup části pozemku parc. č. 2645/14 v rozsahu cca 15 m2, parc. č. 2020/4, v rozsahu cca 89 m2, parc. č. 2020/1, v rozsahu cca 27 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením
vlastník: Vráblová Anna, …………………..
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

9. výkup části pozemku parc. č. 2019/2, v rozsahu cca 6 m2, zastavěného veřejným osvětlením,
vlastník: Radek Jurečka, ………………………,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

10. výkup části pozemku parc. č. 2018 v rozsahu cca 10 m2, parc. č. 2019/1, v  rozsahu cca 101 m2 a parc. č. 2645/15 v rozsahu cca 41 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením
vlastníci: manž. Martin Jurečka, Monika Jurečková, ………………………..,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

11. výkup části pozemku parc. č. 2759, v rozsahu cca 123 m2, parc. č. 2760/1, v rozsahu cca 109 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,
spoluvlastníci: Mgr. Marcela Sasynová, Rostislav Sasyn, …………………,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy,

12. výkup části pozemku parc. č. 2645/16, v rozsahu cca 4 m2, části pozemku parc. č. 2015, v  rozsahu cca 14 m2, části pozemku parc. č. 2016, v rozsahu cca 101 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením
spoluvlastníci: Oldřich Auer, ………………..
Leoš Auer, ……………………………………..,
Lenka Kocurková, ……………………………,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

13. výkup části pozemku parc. č. 2010, v rozsahu cca 26 m2 a parc. č. 2011, v rozsahu cca 70 m2, zastavěných veřejným osvětlením
vlastník: Břuska Martin, ……………………………………..,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

14. výkup části pozemku parc. č. 2008, v rozsahu cca 128 m2 zastavěného chodníkem a veřejným osvětlením
spoluvlastníci: Ing. Radoslav Cimala, …………………………..
Tomáš Cimala, …………………………………..
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

15. výkup části pozemku parc. č. 1999 v rozsahu cca 14 m2 , parc. č. 2000 v rozsahu cca 17 m2, parc. č. 2001/1 v rozsahu cca 69 m2, parc. č. 2001/3 v rozsahu cca 14 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,
vlastník: JUDr. Bohuslava Drahošová, ……………………….,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

16. výkup části pozemku parc. č. 1998, v rozsahu cca 41 m2, zastavěné chodníkem a veřejným osvětlením
vlastník: Marta Mitrengová, ……………………..,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

17. výkup části pozemku parc. č. 2034/1, v rozsahu cca 27 m2, zastavěné veřejným osvětlením
vlastník: Monika Breksová, ………………………..,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v
 době uzavření kupní smlouvy

tím, že s vlastníky dle bodu 1  17 budou uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě a po realizaci stavby kupní smlouvy, které mohou být uzavřeny za stejných podmínek také s případnými novými nabyvateli dotčených pozemků

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 1 - 17

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


1180/26ZM/2014 - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci a financování
stavby „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření předloženého Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci a financování stavby „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“, uzavřené mezi městem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ: 00095711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát s tím, že město Havířov bude financovat dále uvedené stavební objekty:

C 121.1 pěší komunikace   880 482,49 Kč
C 121.2 vjezdy   103 207,68 Kč
C 451 veřejné osvětlení   1 401 316,44 Kč
C 701.1 přeložka oplocení na parcele č.2035, 2036   158 028,27 Kč
C 701.2 přeložka oplocení na parcele č.2645/13   96 761,13 Kč
C 701.3 přeložka oplocení na parcele č.2645/14   147 056,87 Kč
C 701.4 přeložka oplocení na parcele č.2018 a 2019/1   70 836,77 Kč
C 701.5 přeložka oplocení na parcele č.2016   97 051,01 Kč
C 701.6 přeložka oplocení na parcele č.2011   67 129,45 Kč
C 701.7 přeložka oplocení na parcele č.2760/1   70 563,55 Kč
a náklady části stavby splaškové kanalizace
SO 01 Gravitační stoky – vybrané úseky SA-1, SB, SB-4, SB-2
    5 366 000,00 Kč
náklady bez DPH celkem:   8 458 433,66 Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1

Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2014


1181/26ZM/2014 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností
Asental Land, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.___________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí o uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti podpory výroby, služeb a rekreace v areálu bývalého Dolu Dukla mezi statutárním městem Havířov, společností Asental Land , s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143 a společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410 , ve znění přílohy č.1


 

1182/26ZM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým
organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím______
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkovým organizacím:

a) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701
-
 oplocení areálu mateřské školy Čapkova, v reprodukční odhadní ceně 116 073,- Kč,
-
 zabudovaný altán na zahradě MŠ Čapkova v reprodukční odhadní ceně 5 005,- 

b) příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, sídlo: Havířov – Město, Hlavní třída 246/31a, IČ: 00317985:
-
 přípojku kanalizace pro kino Centrum v celkové pořizovací ceně 94 973,96 Kč,
-
 přípojku plynu pro kino Centrum v celkové pořizovací ceně 54 281,17 Kč,
-
 stavbu přístupové (účelové) komunikace ke kinu Centrum na pozemku prac. č. 377/2, k. ú. Havířov – město, v celkové pořizovací ceně 357 893,87 Kč,
-
 pozemek pod účelovou komunikací, parc. č. 377/2, k. ú. Havířov – město, o výměře 329 m2 v účetní hodnotě 2401,-Kč,
-
 části pozemků, parc. č. 377 a 331/1 k.ú. Havířov – město, zastavěné částí budovy kina Centrum, dle geometrického zaměření sloučené do parc. č. 375, s tím, že v příloze zřizovací listiny příspěvkové organizace bude u parc. č. 375 aktualizována výměra 1321 m2 a účetní hodnota 1.639.941,- Kč,
-
 vybavení kina Centrum, v celkové pořizovací ceně 30 556 318,29 Kč, z toho: software za 149 616,- Kč, samostatné movité věci (dříve movitý investiční majetek) v celkové pořizovací ceně 26 242 615,12 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks v celkové pořizovací ceně 3 354 227,17 Kč a majetek drobný do 3 tis. Kč/ks v celkové pořizovací ceně 809 860,- Kč,

c) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289, přípojku kanalizace k  Občanská v Havířově-Dolních Datyních, v pořizovací ceně 64 395,- 

d) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61988588, přípojku kanalizace pro MŠ U Školy v Havířově-Dolní Suchá, v pořizovací ceně 110 271,- 

2. Darování movitých věcí z majetku statutárního města Havířova do vlastnictví příspěvkových organizací:

a) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61988588: kamerový systém k zabezpečení vstupu do budovy MŠ Moravská, inv. číslo 000000032886, v pořizovací ceně 14 248,- Kč a čipový zabezpečovací systém, inv. číslo 000000032788, v pořizovací ceně 62 709,- 

b) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958149: elektrický ohřívač vody, inv. Číslo 0000000030854, v pořizovací ceně 12 476,31 

c) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48805424: kamerový systém k zabezpečení vstupu do budovy školy, inv. číslo 000000032882, v pořizovací ceně 29 554,- 

d) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48805271: kamerový systém k zabezpečení vstupu do budovy, inv. číslo 000000032883, v pořizovací ceně 14 496,- 

e) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48805475: kamerový systém k zabezpečení vstupu do budovy, inv. číslo 0000000032881, v pořizovací ceně 25 802,- 

f) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958131: kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 0000000032787, v pořizovací ceně 85 000,- 

g) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626: terárium střední v pořizovací ceně 6 920,- Kč, inv. číslo 000000017348, a terárium malé v pořizovací ceně 5 000,- Kč, inv. číslo 000000017344, obojí z útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché

h) příspěvkové organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75085747: 3 terária střední v pořizovací ceně 6 920,- Kč/ks, inv. číslo 000000017350 – 000000017352, a 2 terária velká v pořizovací ceně 11 000,- Kč/ks, inv. číslo 000000017364 a 000000017365, vše z útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplným zněním zřizovacích listin a vyhotovení úplných znění příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací, dle bodu 1a) až 1d) návrhu usnesení

Z: vedoucí OPS
T: 30. 9. 2014

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv dle bodu 2)a až 2)h

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2014


 

1183/26ZM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014
v rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 774.280,- Kč takto:

62.480,- Kč   Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958122)
    - v tom: 54.560,- Kč …. dofinancování plavání
7.920,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
62.960,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČ 48805289)
    - v tom: 42.240,- Kč …. dofinancování plavání
      20.720,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
54.600,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513)
    - v tom: 40.040,- Kč …. dofinancování plavání
      14.560,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
63.040,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62331221)
    - v tom: 45.760,- Kč …. dofinancování plavání
      17.280,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
9.760,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61988723)
    - v tom: 9.760,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
25.520,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958165)
    - v tom: 25.520,- Kč …. dofinancování plavání
           
69.720,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48805424)
    - v tom: 45.320,- Kč …. dofinancování plavání
      24.400,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
23.400,- Kč   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61988600)
    - v tom: 16.280,- Kč …. dofinancování plavání
      7.120,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
49.400,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62331248)
    - v tom: 38.720,- Kč …. dofinancování plavání
      10.680,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
44.640,- Kč   Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres Karviná (IČ 48805475)
    - v tom: 41.360,- Kč …. dofinancování plavání
      3.280,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
81.000,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958114)
    - v tom: 64.680,- Kč …. dofinancování plavání
      16.320,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
49.040,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131)
    - v tom: 41.360,- Kč …. dofinancování plavání
      7.680,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
47.320,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ 48805271)
    - v tom: 36.520,- Kč …. dofinancování plavání
      10.800,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
11.280,- Kč   Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75027577)
    - v tom: 7.920,- Kč …. dofinancování plavání
      3.360,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
24.960,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958149)
    - v tom: 16.720,- Kč …. dofinancování plavání
      8.240,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
18.200,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace (IČ 75027569)
    - v tom: 14.520,- Kč …. dofinancování plavání
      3.680,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků
           
76.960,- Kč   Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62331230)
    - v tom: 42.240,- Kč …. dofinancování plavání
      34.720,- Kč …. odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků

 

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2014 o výše uvedené částky

Z: vedoucí OŠK
T: září 2014


 

1184/26ZM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014
– ZŠ Gorkého____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 Základní školy Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62331221), a to takto:
objednávkový box do školní jídelny ve výši 70.000,-
 Kč na interaktivní dataprojektor ve výši pořízení 70.000,- 

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2014


1185/26ZM/2014 - Budoucí financování studia „Akademie III. věku Havířov“ v létech
2014-2016 a ozdravných pobytů dětí předškolního věku v rámci
dotačního programu „Příspěvky
na ozdravné pobyty“_________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. budoucí financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov“ v létech 2014-2016 z výdajové části OŠK (OJ 3) takto:
- v r. 2015 uhradí město Havířov zhotoviteli ve 2 splátkách částku ve výši cca 250.000,- Kč bez DPH,
- v r. 2016 uhradí město Havířov zhotoviteli ve 2 splátkách částku ve výši cca 250.000,- Kč bez DPH,

2. budoucí financování ozdravného pobytu dětí předškolního věku v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ v roce 2015 z výdajové části OŠK (OJ 3) ve výši 249.900,- Kč

u k l á d á

odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 a 2016 financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov“ v létech 2014-2016 a ozdravného pobytu dětí předškolního věku v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ v roce 2015 o uvedené finanční částky

Z: vedoucí OŠK
T: září 2014


 

1186/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
a Havířovská liga středních škol____________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2014 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I. - V. měsíc roku 2014 určené na odměny vedoucím sportovních kroužků havířovských středních škol a na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním sportovních soutěží v rámci „Havířovské ligy středních škol“ v roce 2014, a to takto:

31 520,-   Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297
    z toho: 15 520,- Kč …. sportovní kroužky,
      16 000,- Kč …. pořádání  Havířovské ligy středních škol
           
13 000,- Kč   Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, na pořádání Havířovské ligy

 

2. uzavření smluv o poskytnutí dotací s příjemci

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2014


 

1187/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti

ze sportovní sféry:
1. Judo Clubu Havířov o.s., IČ 66182760, o poskytnutí dotace na projekt „Společná propagace havířovských sportů – „Týmovou hrou zdravě za sportem“ – společný projekt: Kraso klubu Havířov, Judo Clubu Havířov o. s., Florbalu Havířov, HC AZ Havířov 2010“,
2.
 Sportovního klubu karate Budo Havířov o.s., IČ 01355279, o poskytnutí dotace na projekt „Národní pohár – soutěž mládeže v karate“,
3.
 Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, o zvýšení dotace na činnost klubu v roce 2014,
4.
 Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov, IČ 14614260, o poskytnutí dotace na projekt: „TOP 12“,
5.
 Střední školy a Základní školy, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizace, IČ 13644297, o zvýšení dotace na provoz krytého bazénu v roce 2014

mimosportovní sféry:
6.
 Taneční skupiny LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, IČ 26987899, o zvýšení dotace na činnost v roce 2014,
7.
 Taneční školy Horizonty Havířov, IČ 22844201, o zvýšení dotace na činnost v roce 2014.

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2014 ze sportovní a mimosportovní sféry:

ze sportovní sféry:
48.000,- Kč Judo Clubu Havířov o.s., IČ 66182760, na projekt „Společná propagace havířovských sportů – „Týmovou hrou zdravě za sportem“ – společný projekt: Kraso klubu Havířov, Judo Clubu Havířov o. s., Florbalu Havířov, HC AZ Havířov 2010“,

50.000,- Kč Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, zvýšení dotace na činnost klubu v roce 2014,

50.000,- Kč Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov, IČ 14614260, na projekt: „TOP 12“,

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2014 ze sportovní a mimosportovní sféry:

ze sportovní sféry:
90.000,- Kč Sportovnímu klubu karate Budo Havířov o.s., IČ 01355279, na projekt „Národní pohár – soutěž mládeže v karate“,

275 000,- Kč, popř. 475 000,- Kč Střední škole a Základní škole, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizaci, IČ 13644297, zvýšení dotace na provoz krytého bazénu v roce 2014,

mimosportovní sféry:
145.000,-
 Kč Taneční skupině LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, IČ 26987899, zvýšení dotace na činnost v roce 2014,

130.000,- Kč Taneční škole Horizonty Havířov, IČ 22844201, zvýšení dotace na činnost v roce 2014,


 

1188/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace
a dary“ v roce 2014 – HC AZ Havířov 2010___________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. navýšení schváleného použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014 na realizaci projektů č. 1  6 dle důvodové zprávy z celkového objemu 27 600 000,- Kč na 28 144 000,- Kč, dle nabídky  uvedené v příloze č. 2, a to z důvodu navýšení částky schváleného objemu finančních prostředků určených na realizaci projektu pořadové č. 3 -„Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten -  I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“, HC AZ Havířov 2010, IČ 68941994, ze 4 600 000,- Kč na 5 144 000,- 

2. poskytnutí dotace ve výši 4 600 000,- Kč HC AZ Havířov 2010, IČ 68941994, na projekt „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten – I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“, zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2014, a to za podmínky, že HC AZ Havířov 2010 neobdrží na tento projekt dotaci z MŠMT

3. poskytnutí dotace ve výši 544 000,- Kč HC AZ Havířov 2010, IČ 68941994, na úhradu nákladů vzniklých z důvodu nutnosti provést dodatečné stavební práce při realizaci projektu „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten – I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“, zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2014

4. uzavření smluv o poskytnutí dotací s HC AZ Havířov 2010 dle bodu č. 2. a 3. tohoto usnesení

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat navýšení schváleného použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit do úprav rozpočtu II. na rok 2014

Z: vedoucí EO
T: červen 2014

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí dotace s HC AZ Havířov 2010

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2014


 

1189/26ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova
zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace
a
 dary“ v roce 2014 – Sportovní klub volejbalu Havířov________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu, IČ 48806323, o částku 1 150 000,- 


 

1190/26ZM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102,
k.ú. Havířov-město – bývalé ZŠ Mánesova____________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvu města Havířova

o d k l á d á

1. rozhodnutí o prodeji nemovité věci - pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, jehož součástí je stavba, budova občanského vybavení č. p. 1102 k. ú. Havířov-město, včetně všech součástí a příslušenství,

2. rozhodnutí o zrušení podmínky vyhlášeného „Záměru prodeje pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, spolu s objektem bývalé základní školy ul. Mánesova č. p. 1102, nebo jeho části, na pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město“, a to:
-
 kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci opatření místně příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby


 

1191/26ZM/2014 - Návrh úprav schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
na rok 2014______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

provedení přesunů v rámci schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ na rok 2014 a to ve výši volných zůstatků jednotlivých oblastí následovně:
snížení rozpočtu výdajů
sportovní oblast 134.000,- Kč
kulturní oblast 180.000,- Kč
školská oblast 238.000,- Kč
prevence kriminality a protidrogová prevence a BESIP 57.000,- Kč

současně zvýšení rozpočtu výdajů
rezerva k rozdělení 609.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2014


 

1192/26ZM/2014 - Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace
a dary“ Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci_______

(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti Nemocnice s poliklinikou, příspěvkové organizace, IČ 00844896, o poskytnutí investičních dotací na přístrojovou techniku – videokolonoskop a videogastroskop

s c h v a l u j e

1. poskytnutí investiční dotace ve výši 1 489 000,- Kč z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2014 z rezervy k rozdělení Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČ 00844896, na pořízení nové přístrojové techniky, a to:
-
 videokolonoskopu pro Gastroenterologickou ambulanci a centrální endoskopii v předpokládané ceně 2 100 000,- Kč,
-
 videogastroskopu pro Gastroenterologickou ambulanci a centrální endoskopii v předpokládané  ceně 600 000,- Kč,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2014


 

1193/26ZM/2014 - Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Koncepci rozvoje školství v Havířově na léta 2014  2021 dle přílohy


 

                    ………………………………….....                         ...…..…….……………………...
                        Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                    Ing. Eduard HECZKO
                                 
primátor města                                                     náměstek primátora
                                                                                                      pro ekonomiku a správu majetku


 

   

 

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 26. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.6.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


II. část

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 23.6.2014 – II. část


1194/26ZM/2014 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny města Havířova

1195/26ZM/2014 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2014/2015

1196/26ZM/2014 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017

1197/26ZM/2014 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2013, účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2013

1198/26ZM/2014 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2013

1199/26ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 28. – 58.

1200/26ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2014

1201/26ZM/2014 - Úvěrový rámec – finanční toky

1202/26ZM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012

1203/26ZM/2014 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011

1204/26ZM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné veřejné zakázky včetně odůvodnění obchodních podmínek

1205/26ZM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2014 č. I

1206/26ZM/2014 - Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“ – předběžné oznámení veřejné zakázky, uzavření smluvních vztahů

1207/26ZM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města – Zóna Šumbark II Za Teslou

1208/26ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1209/26ZM/2014 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2013

1210/26ZM/2014 - Zelené terasy, a.s. – řešení vzájemných pohledávek a náhrady škody

1211/26ZM/2014 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti

1212/26ZM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – poskytnutí druhé části dotace na rekonstrukci autobusového nádraží v Havířově

1213/26ZM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - změna stanov

1214/26ZM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - změna stanov

1215/26ZM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna společenské smlouvy

1216/26ZM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – skončení výkonu funkce jednatele společnosti

1217/26ZM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o.- změna zakladatelské listiny

1218/26ZM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

1219/26ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VII.

1220/26ZM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče

1221/26ZM/2014 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu

1222/26ZM/2014 - Počet členů zastupitelstva

1223/26ZM/2014 - Požadavek na změnu OZV č. 6/2013 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry

1224/26ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

1225/26ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

1226/26ZM/2014 - Zrušení usnesení 1121/25ZM/2014 ze dne 7.4.2014

 

 

U S N E S E N Í
z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.6.2014 – II. část


1194/26ZM/2014 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny
města Havířova__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Zásady pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny města Havířova ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 1.7.2014

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení nových Zásad pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2014


 

1195/26ZM/2014 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice
pro školní rok 2014/2015___________________________________________

(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 udělené Radou města Havířova

s c h v a l u j e

případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2014/2015

u k l á d á

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2014


 

1196/26ZM/2014 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního
města Havířova na období 2014-2017________________________________

(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. „Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova“ dle přílohy č. 1

2. „Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ dle upravené přílohy č. 2

r u š í

usnesení č. 1067/23/ZM/05 Zastupitelstva města Havířova ze dne 12.12.2005, kterým byl schválen „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ do roku 2015.


 

1197/26ZM/2014 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční
vypořádání města Havířova za rok 2013, účetní závěrka města Havířova
sestavená k 31.12.2013_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2013 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013, v rozsahu příloh č. 24  30.

u k l á d á

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2013 ve výši 20 979 610,00 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA
T: 30.6.2014

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2013 po zdanění ve výši 3 570 548,51 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA
T: 30.6.2014

3. řediteli TSH, a.s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti (TSH, a.s.) za rok 2013 před zdanění ve výši 213 600,11 Kč na ZBÚ města,

Z: vedoucí OKS
T: 30.6.2014

4. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2013.

Z: vedoucí EO
T: 30.6.2014

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2013.


 

1198/26ZM/2014 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2013______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


 

1199/26ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 28. – 58.___
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 28. – 32., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1. rozpočtová opatření č. 33.  58., dle důvodové zprávy
2.
 na základě rozpočtových opatření č. 28.  58. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 789 496,20

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

864 206,65

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

28 885,81

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

21 782,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

874 621,74

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 956 714,33

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 628 733,38

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

826,90

tis. Kč

odbor školství a kultury

38 240,73

tis. Kč

odbor územního rozvoje

654,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00

tis. Kč

odbor organizační

222 049,51

tis. Kč

odbor sociálních věcí

15 324,30

tis. Kč

odbor komunálních služeb

266 265,66

tis. Kč

odbor investiční výstavby

436 806,00

tis. Kč

odbor správy majetku

21 633,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

74 983,20

tis. Kč

odbor ekonomický

530 000,48

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

5 480,60

tis. Kč

oddělení kanceláře primátora

16 439,00

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

327 980,95

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

770,00

tis. Kč

MŠ Čelákovského

853,00

tis. Kč

MŠ ČSA

860,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 019,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

860,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 562,00

tis. Kč

MŠ Mládí

980,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00

tis. Kč

MŠ Okružní

653,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 370,00

tis. Kč

MŠ Přímá

950,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00

tis. Kč

MŠ Radniční

820,00

tis. Kč

MŠ Resslova

680,00

tis. Kč

MŠ Sukova

790,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 039,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 810,00

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 495,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 135,00

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 785,00

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 292,00

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 315,00

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 921,00

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 255,00

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 812,00

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 530,00

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 071,00

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 706,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 277,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 612,00

tis. Kč

ZŠ Školní

2 607,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 115,00

tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 843,00

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 750,00

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

34 897,32

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 714,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 919,28

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

10 935,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

31 847,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 699,14

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

71 482,21

tis. Kč

III. Financování celkem

+167 218,13

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+256 294,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-262 974,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+173 898,13

tis. Kč


1200/26ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2014_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden  duben 2014, dle důvodové zprávy a příloh


1201/26ZM/2014 - Úvěrový rámec – finanční toky_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010  4/2014 a očekávaném průběhu do konce roku 2014, dle důvodové zprávy a přílohy.


 

1202/26ZM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně
souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012_______________________________

(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČ 45193665 ve znění dle přílohy

p o v ě ř u j e

Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012

Z: vedoucí OKS
T: 06/2014


 

1203/26ZM/2014 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu č. 1758/OKS/2011_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s., IČ 25375601 ve znění dle přílohy

p o v ě ř u j e

Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011

Z: vedoucí OKS
T: 06/2014


 

1204/26ZM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné
veřejné zakázky včetně odůvodnění obchodních podmínek         _________ 
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 891/19ZM/2013 ze dne 24.6.2013, kterým bylo schváleno odůvodnění významné veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov“

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky „ Dopravní terminál Havířov“ včetně odůvodnění obchodních podmínek ve znění přílohy

u k l á d á

v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky na stavební práce „Dopravní terminál Havířov“ (stavba č. 10052) odboru investiční výstavby zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2015 částku odpovídající ceně za realizaci stavby „Dopravní terminál Havířov - část II Projektu – revitalizace majetku Města“ (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky


 

1205/26ZM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2014 č. I___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 č. I dle Přílohy


 

1206/26ZM/2014 - Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“
– předběžné oznámení veřejné zakázky, uzavření smluvních vztahů   _____
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Smlouvu o společném postupu zadavatelů ve znění přílohy č. 1
2.
 Smlouvu o společném postupu při investiční akci ve znění přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv ve znění příloh č. 1 a 2


 

1207/26ZM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu
rozvoje města – Zóna Šumbark II Za Teslou_________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou

Z: vedoucí OSR
T: červenec 2014


 

1208/26ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_______________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 27.5.2014 dle přílohy


 

1209/26ZM/2014 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2013_________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2013, který byl schválen na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná dne 1.4.2014 a Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly a interního auditu ze dne 5.2.2014 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná dle Přílohy č. 1


 

1210/26ZM/2014 - Zelené terasy, a.s. – řešení vzájemných pohledávek a náhrady škody______
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. oznámení společnosti Zelené terasy, a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 27836185 (dále jen „Zelené terasy“) o jednostranném zápočtu dlužného nájemného ve výši 394 014,15 Kč na složenou zálohu na kupní cenu 2 000 000,- Kč, dle Přílohy č. 1

2. sdělení společnosti Zelené terasy o odmítnutí nároku města na náhradu škody za částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny č.p. 806 na ul. Lázeňská v Havířově-Městě a o požadavku na vrácení zůstatku zálohy na kupní cenu ve výši 1 605 985,85 Kč a navýšené zálohy na kupní cenu ve výši 1 000 000,- Kč, dle Přílohy č. 2

3. výzvu města k úhradě škody 3 614 330,- Kč z titulu zbytečného znehodnocení objektu bývalé školní jídelny č.p. 806 na ul. Lázeňská v Havířově-Městě a to do 24.5.2014, dle Přílohy č. 3

4. neuhrazení škody 3 614 330,- Kč ve stanovené lhůtě na účet města

s c h v a l u j e

1. jednostranný započet dlužného nájemného ve výši 390 145,14 Kč z nájemní smlouvy zn. 1296/OSM/09 ze dne 21.9.2009 na složenou zálohu na kupní cenu 2 000 000,- Kč dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1295/OSM/09 ze dne 21.9.2009, dle Přílohy č. 1

2. jednostranný zápočet pohledávky – nároku města na náhradu škody za částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny č.p. 806 na ul. Lázeňská v Havířově-Městě ve výši 3.614.330,- Kč proti pohledávce společnosti Zelené terasy – zůstatek zálohy na kupní cenu ve výši ve výši 1 609 854,86 Kč a navýšené zálohy na kupní cenu ve výši 1 000 000,- 

u k l á d á

1. odeslat společnosti Zelené terasy oznámení o jednostranném započtení vzájemných pohledávek 3.614.330,- Kč proti 2.609.854,86 

2. odeslat společnosti Zelené terasy výzvu k úhradě zbytku náhrady škody ve výši 1.004.475,14 Kč a stanovit lhůtu splatnosti do 31.7.2014


 

1211/26ZM/2014 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti__
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČ: 28564111, dne 25.6.2014 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. Října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava

2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC odpady, a.s. dle Přílohy č. 1

u k l á d á

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 25.6.2014 takto:

bod 2.   Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě a volba osoby pověřené sčítáním hlasů
- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob a pro zvolení osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva
bod 3.   Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
- hlasovat pro zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele a
 dvou ověřovatelů zápisu dle návrhu představenstva
bod 4.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství v tomto projektu
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva
bod 5.   Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013, včetně stanoviska dozorčí rady
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva
bod 6.   Řádná účetní závěrka za rok 2013
- hlasovat pro schválení dle návrhu představenstva
bod 7.   Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2013, včetně vyjádření dozorčí rady
- hlasovat dle návrhu představenstva pro zúčtování ztráty za rok 2013 ve výši 1.693.560,02 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let
bod 8.   Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady
- hlasovat pro zvolení JUDr. Aleše Sovy, DiS. za člena dozorčí rady a
 pro zvolení Ing. Pavola Jantoše za člena dozorčí rady
- hlasovat dle návrhů zastupitelstev akcionářů společnosti v
 případě dalších změn členů dozorčí rady, jako například pro opětovně zvolení Miroslava Nováka, Ing. Jana Wolfa a Mgr. Michala Pobuckého, DiS.
bod 9.   Smlouvy o výkonu funkce
- hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce ve znění dle přílohy č.
 5
bod 10.   Změny stanov
- hlasovat pro změnu stanov ve znění dle přílohy č. 6

 


 

1212/26ZM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – poskytnutí druhé části dotace na rekonstrukci
autobusového nádraží v Havířově___________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o které rozhodla řádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 17.6.2014, ve výši 11.861.216,78 Kč, jako druhou část účelové investiční dotace, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí společnosti ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081

2. po vyplacení dividendy (po zdanění) ve výši 11.861.216,78 Kč uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace zn. 76/OŠK/2014 ze dne 9.4.2014 s ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081,

a) kterým se doplní čl. IV „Výše a způsob financování“ odst. 2 takto:
… „Město poskytne příjemci 2.
 část dotace představující dividendu (po zdanění), o které rozhodla řádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 17.6.2014 a která bude vyplacena dne 24.6.2014 ve výši 11.861.216,78 Kč, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí.“

b) kterým se doplní čl. IV „Výše a způsob financování“ odst. 3 takto:
… „Město poskytne příjemci 2.
 část dotace ve výši 11.861.216,78 Kč nejdříve 30.9.2014. Jako podklad pro poskytnutí 2. části dotace je příjemce povinen předložit výpis ze samostatné evidence (dle čl. V odst. 3 smlouvy) o vyčerpání celé 1. části poskytnuté dotace ve výši 12.352.984,74 Kč. Druhá část dotace bude poskytnuta do 15 pracovních dnů po předložení tohoto výpisu

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace zn. 79/OŠK/2014 ze dne 9.4.2014


 

1213/26ZM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - změna stanov_________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu stanov společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem: Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113, ve znění přílohy č. 1


1214/26ZM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - změna stanov_________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu stanov společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, ve znění přílohy č. 1


 

1215/26ZM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna společenské smlouvy__________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu společenské smlouvy společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. se sídlem Havířov- Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 253 85 534, ve znění přílohy č. 1


 

1216/26ZM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – skončení výkonu funkce jednatele společnosti___
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení Ing. Věroslava Ryšky z funkce jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ: 25385534 (dále jen „společnost“) ke dni 30.6.2014 (viz příloha č. 1)

n a v r h u j e

zvolení paní Jaroslavy Sloveňákové do funkce jednatele společnosti ke dni 1.7.2014


 

1217/26ZM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o.- změna zakladatelské listiny____________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 640 84 744, ve znění přílohy č. 1


 

1218/26ZM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o   p o ř í d i t

změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a to úpravu plochy pro územní rezervu silnice I/68, která zasahuje do plochy smíšené specifické SX, plochy přestavby s označením DS-P2 v k.ú. Dolní Suchá v rozsahu přílohy č. 1

r o z h o d l o   n e p o ř í d i t

změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. 44 odst. d) a ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na části pozemku parc.č. 2404/1 a pozemku parc.č. 2402 v k.ú. Bludovice v rozsahu příloh č. 2, 3 a 4


 

1219/26ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VII.__
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí bezúročných peněžitých zápůjček na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:

1. Petr Sobek, t.b. ……………………………………
Výše zápůjčky 33.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

2. MUDr. Dagmar Kubinová, t.b. ……………………….
Havířov-Bludovice
Výše zápůjčky 23.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 07/2014


 

1220/26ZM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnosti na nesprávný postup primátora města ze 7.3.2014, 21.3.2014, 2.4.2014, 16.4.2014, 18.4.2014, 23.4.2014, 28.4.2014, 14.5.2014, 9.5.2014 zaslané p. Tomášem Rejčem (viz příloha č. 1.)

k o n s t a t u j e,

že v postupu primátora města neshledalo nesprávný postup

p o v ě ř u j e

tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2

Z: tajemník MMH
T: 06/2014


1221/26ZM/2014 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu_________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost Ing. arch. Jana Sedlického a Ing. Tomáše Sucharova ze dne 2.5.2014 (viz příloha č.1.)

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2

Z: tajemník MMH
T: 06/2014


1222/26ZM/2014 - Počet členů zastupitelstva__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

pro volební období 2014 – 2018 počet členů Zastupitelstva města Havířova na 43.


1223/26ZM/2014 - Požadavek na změnu OZV č. 6/2013 o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, dle přílohy 1

n e s c h v a l u j e

změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry


 

1224/26ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_____________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů v příloze č. 2

3. zprávy z provedených kontrol plnění usnesení RMH a ZMH dle přílohy č. 3

za období leden – červen 2014


 

1225/26ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 27.3. 2014  11.6. 2014


 

1226/26ZM/2014 – Zrušení usnesení 1121/25ZM/2014_ze dne 7.4.2014____________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí o zrušení usnesení čís. 1121/ZM25/2014 ze dne 7.4.2014 o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 1177/OSM/09 ze dne 26.8.2009 na koupi nemovité věci – pozemku parc. č. 425/1 a budovy č.p. 590, část obce Město, k.ú. Havířov-město, s vlastníkem spol. TURČINA s.r.o., IČ: 25886550, kterým bylo v kupní smlouvě č. 1177/OSM/09 ze dne 26.8.2009 zrušeno v čl. VI. Zvláštní ujednání, odst. 2, bod „d) nebytové prostory nebudou sloužit jako zdravotnické zařízení,“


 

                ………………………………….....                     ...…..…….……………………...
                      Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                Ing. Eduard HECZKO
                                  
primátor města                                               náměstek primátora
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku


K bodu č. 25 schváleného programu ZMH ve věci odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků nebylo přijato žádné usnesení.
(hlasování, přehled usnesení - II. část)