Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 26. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 19.6.2006

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

II. část

 

& V Havířově dne 19.6.2006

! Petra VALOŠKOVÁ

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.6.2006

1259/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemků parc.č. 547 a parc.č. 539, k.ú. Havířov- město

1260/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice

1261/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/1, k.ú. Šumbark

1262/26/ZM/06 – Záměr směny a prodeje pozemků v k.ú.Bludovice pro společnost PAC, spol. s.r.o.

1263/26/ZM/06 - Záměr převodu nemovitostí Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska

1264/26/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark

1265/26/ZM/06 – Prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a 1642/3, k.ú. Šumbark

1266/26/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č.186, k.ú. Šumbark

1267/26/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1964/3, k.ú.Šumbark

1268/26/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 400/4, k.ú.Bludovice

1269/26/ZM/26 - Prodej pozemku parc.č. 985, k.ú.Šumbark – změna usnesení

1270/26/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 2045/59, k.ú.Prostřední Suchá

1271/26/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č.1666/2 a části pozemku parc.č. (PK 1323/6), k.ú. Šumbark

1272/26/ZM/06 – Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky

1273/26/ZM/06 – Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule o.s

1274/26/ZM/06 – Směna majetku města za objekt spol. HTS, a. s., na ul. Přemyslova 12, Havířov – Podlesí

1275/26/ZM/06 – Smluvní vztahy v rámci stavby „Obratiště autobusů, ul. Lidická, Havířov-Šumbark“

1276/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „Regenerace panelového sídliště Havířov- Šumbark, lokalita Za Teslou, 1.etapa“

1277/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „Oprava MK ul. Šumbarská, II. část, v Havířově-Dolní Suché“

1278/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků,  Havířov“

1279/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov – Město“

1280/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „ I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

1281/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení chodníku ul. Padlých hrdinů a přechod pro pěší, Havířov- Životice“

1282/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „Životice, ul.Ovocná, 2.etapa opravy MK“

1283/26/ZM/06 – Převod pozemků parc.č.1068/12, parc.č.1143/1 a parc.č. 2605/2, k.ú.Prostřední Suchá od společnosti OKD, a.s. Ostrava

1284/26/ZM/06 - Směna pozemků parc.č. 2056/12 část „c“ za parc.č. 2055/2 část „d“, k.ú. Bludovice

1285/26/ZM/06 – Výkup části pozemků parc.č.1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú.Šumbark - změna usnesení

1286/26/ZM/06 – Výkup pozemků parc.č. (EN 2007) a (PK 481/1), k.ú. Šumbark

1287/26/ZM/06 – Výkup části pozemku parc.č. 4705/1, k.ú.Havířov- město

1288/26/ZM/06 – Výkup pozemků parc.č.104/1 a 106/1, k.ú. Dolní Datyně

1289/26/ZM/06 – Výkup části pozemku parc.č.1622/1, k.ú.Bludovice

1290/26/ZM/06 – Výkup pozemku parc.č.1082, k.ú.Bludovice

1291/26/ZM/06 – Výkup části pozemku parc.č. 1608, k.ú. Šumbark

1292/26/ZM/06 – Výkup pozemků pro stavbu: „Splašková kanalizace Města Havířov, městská část Prostřední Suchá“

1293/26/ZM/06 – Výkup pozemku pro stavbu: „Světelná křižovatka ul.Těšínská, Frýdecká, Okrajová, v Havířově – Bludovicích“

1294/26/ZM/06 – Žádost o změnu způsobu úhrady kupní ceny

1295/26/ZM/06 – Svěření drobného majetku města do správy příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

1296/26/ZM/06 – Odpis nevymožitelných pohledávek - evidovaných mank a škod

1297/26/ZM/06 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 27.3.2006

1298/26/ZM/06 – Aktualizace investičních akcí na rok 2006, plán investičních akcí na r.2007 - 2010

1299/26/ZM/06 – HC Havířov Panthers, občanské sdružení – návrhy na kandidáty do poradní revizní komise

1300/26/ZM/06 – Valná hromada společnosti Technické služby Havířov a.s.

1301/26/ZM/06 – Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava jednání jediného akcionáře

1302/26/ZM/06 – OŘ č. 7/EO/06 - „Poskytnutí úvěru“ – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

1303/26/ZM/06 – Finanční zajištění rekonstrukce objektu bývalého kina Radost v r. 2006 pro případ nepřijetí úvěru ve výši 180 000 tis. Kč na financování akcí stavebního charakteru.

1304/26/ZM/06 – Informativní zpráva o způsobu financování projektu EQUAL

1305/26/ZM/06 – Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

1306/26/ZM/06 – Písemnosti adresované ZMH – p. Jan Adamus

1307/26/ZM/06 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Havířova pro volební období 2006-2010

1308/26/ZM/06 – Pověření člena zastupitelstva prováděním svatebních obřadů

1309/26/ZM/06 – Informativní zpráva o činnosti vedení města

1310/26/ZM/06 – Valná hromada společnosti ČSAD Havířov, a.s.

1311/26/ZM/06 – Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.6.2006

 

1259/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemků parc.č. 547 a parc.č. 539, k.ú. Havířov-
město__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 547 a parc.č. 539 o celkové výměře cca 300 m2 , k.ú. Havířov-město, za účelem vybudování komerčních objektů panu Ing. Ivo Bartečkovi, bytem Havířov-Město, Hlavní třída 438/73

______________________________________________________________________________

 

1260/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1143/1 o výměře 2 642 m2 , k.ú. Bludovice, panu Jaroslavu Červenkovi, bytem Zdice, Hornická 831, na kterém se nachází stavba obytného domu v jeho vlastnictví, vedlejší stavba, příjezd a přístup do doby odstranění znečišťování jiných pozemků splaškovými vodami

______________________________________________________________________________

 

1261/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/1, k.ú. Šumbark____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 600 m2, k.ú. Šumbark manželům Ivo Tomanovi a Kamile Tomanové, oba bytem Havířov-Šumbark, Osadnická 233/12 za účelem rozšíření stávající zahrady u RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

1262/26/ZM/06 – Záměr směny a prodeje pozemků v k.ú.Bludovice pro společnost PAC,
spol. s.r.o.______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr směny pozemků, a to:
- pozemek parc.č. 4086/7 ost.plocha, manipulační plocha o výměře 78 m2, kat.území Havířov-město, ve vlastnictví společnost PAC, spol. s.r.o. , Kolejní 1323/12, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 42865077
- za část pozemku parc.č. 4085/1, dle GP nově označenou jako pozemek parc.č. 4085/9, ost.plocha. manipulační plocha o výměře 90 m2, kat. území Havířov-město, ve vlastnictví statutárního města Havířova s tím, že společnost PAC, spol. s.r.o. případný rozdíl v ceně uhradí

2. záměr prodeje pozemků v k.ú. Havířov-město, a to
parc.č. 4086/2 , zastavěna stavbou objektu o výměře 34 m2
parc.č. 4086/6 , zastavěna stavbou objektu o výměře 2 m2
parc.č. 4086/4, zastavěna stavbou objektu o výměře 10 m2
části pozemku parc.č.4085, označené dle geometrického zaměření - GP nově jako
parc.č.4085/6, veřejná zeleň, přístupové chodníky k objektu o výměře 163 m2
parc.č.4085/7 za účelem vybudování parkoviště o výměře 249 m2
parc.č.4085/8 k již vybudované účelové příjezdové komunikaci o výměře 133 m2
část pozemku parc.č. 4125, označenou dle GP jako parc.č. 4125/4, veřejná zeleň, část přístupových chodníků o výměře 29 m2
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

 

1263/26/ZM/06 - Záměr převodu nemovitostí Církevnímu středisku volného času sv. Jana
Boska__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr bezúplatného převodu nemovitostí:
- rodinného domu č.p. 228 na pozemku parc. č. 1746/1,
- pozemků parc. č. 1746/1, zastavěná plocha o výměře 510 m2,
- parc. č. 1746/2, zastavěná plocha o výměře 16 m2,
- parc. č. 1746/3, zastavěná plocha o výměře 2 m2,
- parc. č. 2105/769, zastavěná plocha o výměře 11 m2,
- parc. č. 2105/770, zastavěná plocha o výměře 14 m2,
- parc. č. 2105/771, zastavěná plocha o výměře 78 m2, vše v k. ú. Šumbark, využívaných jako církevní středisko mládeže

2. záměr prodeje pozemku parc. č. 2105/774, ostatní plocha - hřiště o výměře 2275 m2, k. ú. Šumbark za smluvní kupní cenu 50,- Kč/m2

církevnímu školskému zařízení - Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, IČ: 48806030, sídlo: Haškova 1, Havířov - Město

______________________________________________________________________________

 

1264/26/ZM/06 - Prodej pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č.u.1117/24/ZM/06 ze dne 23.1.2006,

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1451/1, k.ú. Šumbark, o výměře 41m2, p. Janu Garayovi a paní Lence Gergelové, oba bytem Školní 364/33, Havířov – Šumbark,
za účelem : zahrady,
za cenu dle znaleckého posudku 10.870,-Kč, tj. zaokr. 265,-Kč/m2,
navýšeno o cenu za jeho zpracování 1.200,-Kč, tj. celkem 12.070,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1265/26/ZM/06 – Prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a 1642/3, k.ú. Šumbark
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a 1642/3 o celkové výměře cca 1 500 m2, k.ú. Šumbark
panu Jiřímu Sečanskému, bytem Havířov-Město, Tolstého 936/2 za účelem vybudování rodinného domu s kancelářským zázemím pro podnikání za cenu dle znaleckého posudku, tj. 253,- Kč/m2 , navýšenou o cenu za jeho zpracování 2000,- Kč, celkem bude kupní cena činit cca 381 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1266/26/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č.186, k.ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 186 o výměře cca 450 m2 , k.ú. Šumbark včetně vozovky společnosti AVANTI INVEST a.s., U Nádraží 2/1202, Havířov-Šumbark, IČ: 26804182 za účelem vybudování provozní haly , a to za smluvní cenu ve výši 150,- Kč/m2, celkem za kupní cenu ve výši cca 67 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1267/26/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1964/3, k.ú.Šumbark________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1964/3 o výměře 397 m2 , k.ú. Šumbark manželům Svirač Dragan a Sviračová Světlana , bytem Lučina 13
za účelem rozšíření kapacity restaurace (parkoviště) za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí tj. 300,- Kč/m2, tj. celkem za 119 100,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1268/26/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 400/4, k.ú.Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

za účelem rozšíření stávajících parkovacích míst a zcelení pozemků prodej pozemku parc.č. 400/4 o výměře 549 m2 , k.ú. Bludovice k výstavbě veřejně přístupných , nezpoplatněných parkovacích míst za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2 panu Petru Nevludovi, bytem Svojsíkova 1596/2, Ostrava-Poruba, celkem za 164 700,- Kč s podmínkou, že bude-li prokazatelně zjištěno, že parkoviště pro veřejnost jsou zpoplatněna, je nabyvatel pozemku, případně jeho právní nástupce povinen uhradit městu Havířovu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1269/26/ZM/26 - Prodej pozemku parc.č. 985, k.ú.Šumbark – změna usnesení____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 1115/24/ZM/06 ze dne 23.1.2006

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.985, k.ú. Šumbark, o výměře 147 m2, manželům Ludmile Holcové a Ludvíku Holcovi, bytem Lidická 949/48, Havířov – Šumbark, za účelem zřízení zahrady, za navrhovanou smluvní cenu ve výši 25 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

 

1270/26/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 2045/59, k.ú.Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2045/59 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Miladě Kučerové, bytem Lhotka 173, Kozlovice k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1271/26/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č.1666/2 a části pozemku parc.č. (PK 1323/6),
k.ú. Šumbark___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1666/2, ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 200 m2 a části pozemku parc.č. (PK 1323/6), ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 37 m2, k.ú. Šumbark manželům Ing. Jiřímu Šimšovi a Jarmile Šimšové, oba bytem Havířov-Šumbark, Dr. Jánského 10/ 355 za účelem vypořádání části pozemku , který je v současné době oplocen, a to za cenu dle vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2, celkem za kupní cenu ve výši cca 71 100,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1272/26/ZM/06 – Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2170/34 o výměře 2382 m2, k.ú. Bludovice manželům Ing. Jiřímu Sedláčkovi a Mgr. Kamile Sedláčkové, oba bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 1468/38 na stavbu RD v lokalitě Osinky, Havířov-Životice za kupní cenu ve výši 785 780,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1273/26/ZM/06 – Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule o.s____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod pozemků v kat. území Šumbark ve vlastnictví města , to
parc.č. 2471 - zbořeniště o výměře 220 m2
parc.č. 2472 - zbořeniště o výměře 311 m2
parc.č. 2473 - zahrada o výměře 870 m2
parc .č. 2474 - louka o výměře 581 m2
parc.č. 2470/1 - zast.plocha o výměře 133 m2
parc.č. 2470/2 - zast.plocha o výměře 260 m2
část pozemku parc.č. 2469/2 o výměře cca 210 m2
část pozemku parc.č. 2469/3 o výměře cca 2 806 m2, celkem cca 5 391 m2
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 011 960,- Kč + zpevněné plocha na prodávané části pozemku parc.č. 2469/3 ve výši 735 172,- Kč, celkem tedy 1 746 752,- Kč, tj. v průměru cca 188,- Kč/m2
do vlastnictví Autosportklubu Formule o.s. , Havířov-Šumbark, Ostravská, IČ 00494976
za zhodnocenou plochu – parkoviště na pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark o výměře 14 005 m2, kterou převede Autosportklub Formule o.s. městu Havířovu v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 3 669 310,- Kč bez finančního vyrovnání

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem smlouvy o převodu

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1274/26/ZM/06 – Směna majetku města za objekt spol. HTS, a. s., na ul. Přemyslova 12,
Havířov – Podlesí________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu majetku:
- budovy č. p. 1618 na pozemku parc. č. 137/1 a pozemků parc. č. 137/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 884 m2 a parc. č. 137/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 753 m2, vše v k. ú. Bludovice, ul. Přemyslova 12, Havířov – Podlesí,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši  9.077.420,- Kč,
ve vlastnictví spol. Havířovská teplárenská společnost, a. s., IČ: 61974706,

za majetek ve vlastnictví statutárního města Havířova, IČ: 00297488:
1. pozemky
- parc. č. 1891/10, ostatní plocha, o výměře 508 m2, k. ú. Šumbark,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši  109.851,81 Kč
- parc. č. EN 1891/11, ostatní plocha – zeleň, o výměře 1494 m2, k. ú. Šumbark,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši  323.068,12 Kč
- parc. č. 597/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m2, k. ú. Bludovice,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši 21.968,23 Kč
celkem za pozemky  9; 9; 9; 454.890,- Kč
2. kolektory a kolektorové přípojky – stavební část,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši 7.147.290,- Kč
3. movité věci
- technologie předávací stanice PS 39 v areálu koupaliště Šárka,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši  76.700,- Kč
- část sekundárního rozvodu v délce 250 m k předávací stanici PS 39 v areálu koupaliště Šárka,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši ; ; 143.700,- Kč
- plynová kotelna v objektu ul. Padlých hrdinů č. p. 144, Havířov – Životice
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši #9; 28.500,- Kč
- strojní zařízení hydroforových stanic PS 64, 94, 114,
v ceně stanovené znaleckým posudkem ve výši  63.900,- Kč

celkem 7.914.980,- Kč,

za podmínek:
- návrh na vklad podá HTS, a. s., zároveň uhradí náklady spojené s vkladem nemovitostí
- daňové přiznání podá HTS, a. s., a uhradí daň finančnímu úřadu
- město uhradí HTS, a. s., rozdíl v ceně směňovaného majetku, snížený o náklady na znalečné , t. j. částku 1.108.965,- Kč, splatnou do 31. 12. 2006
- město uhradí HTS, a. s., 50 % daně z převodu nemovitostí na základě faktury vyhotovené HTS, a. s.
- uzavřením směnné smlouvy se ruší veškeré smluvní vztahy k směňovanému majetku, uzavřené mezi městem a HTS, a. s.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 8. 2006

______________________________________________________________________________

1275/26/ZM/06 – Smluvní vztahy v rámci stavby „Obratiště autobusů, ul. Lidická, Havířov-
Šumbark“______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „“Obratiště autobusů ulice Lidická, Havířov-Šumbark“ , lokalita Za Teslou
l
. výkup pozemků parc.č. 692/6 o výměře 1638 m2 a parc.č. 692/87 o výměře 92 m2, k.ú. Šumbark o celkové výměře 1730 m 2ve vlastnictví JUDr. Miroslava Pastuchy,bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1550/107 za smluvní cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 1 038 000,- Kč
2
. záměr směnit pozemky parc.č. 692/7 o výměře 771 m2, část parc.č. 692/86 o výměře cca 70 m2, celkem cca 841 m2 včetně stávající zpevněné plochy, k.ú. Šumbark ve vlastnictví společnosti SEMAG spol. s.r.o., Lidická 886/43 , Havířov-Šumbark, IČ: 439 62 394
- za poměrnou část pozemků parc.č. 692/6 a 692/87 o výměře cca 841 m2, k.ú. Šumbark, v majetku města, které jsou předmětem výkupu dle bodu l. tohoto usnesení s tím, že
- konečná směnná smlouva bude uzavřena mezi městem a společností SEMAG spol. s.r.o. až po dokončení a zaměření stavby obratiště autobusů
- a společnost SEMAG spol.s.r.o. zřídí ve prospěch oprávněného, města Havířov, věcné břemeno k umístěnému nájezdu a práva chůze a jízdy na pozemcích parc.č. 692/3, 692/104, k.ú. Šumbark

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena až na základě geometrického zaměření.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy v bodě 1.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

1276/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „Regenerace panelového sídliště Havířov-
Šumbark,
lokalita Za Teslou, 1.etapa“_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby: „Regenerace panelového sídliště Havířov- Šumbark, lokalita Za Teslou, 1.etapa“
Výkup
a)
části pozemku k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 2349/1 o výměře cca 61 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
ve vlastnictví: OKD, a.s., Ostrava- Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 2020/6, IČ: 00002593 (60) vnitřní organizační složka Pozemky, Ostrava- Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3
kupní cena: dle znaleckého posudku
b)
části pozemku k.ú.Šumbark, parc. č. 944/82 o výměře 5 m2, parc. č. 944/83 o výměře 5 m2, parc. č. 944/95 o výměře 9 m2, parc. č. 944/96 o výměře 6 m2, parc. č. 944/97 o výměře 8 m2 , tj. celkem cca 33 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
ve vlastnictví: Stavebního bytového družstva Havířov, Havířov – Prostřední Suchá, Hornosušská 1041/2
kupní cena: dle znaleckého posudku
c)
části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. (EN 621/2) o výměře cca 1370 m2, užívaného jako veřejná komunikace ul. Šípková, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
ve spoluvlastnictví paní Jarmily Blažkové, Kaštanová 1290, Šenov u Ostravy a paní Marie Zbončákové, 305/23, Havířov - Město
kupní cena: max. dle znaleckého posudku, tj. 300,- Kč/m2, s tím, ž bude jednáno o nižší ceně

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

1277/26/ZM/06 Smluvní vztahy pro stavbu: „Oprava MK ul. Šumbarská, II. část,
v Havířově-Dolní Suché“__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely stavby :„Oprava MK ul. Šumbarská, II. část, v Havířově- Dolní Suché“
výkup
pozemků trvale zastavěných komunikací
1)
částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, parc.č.147/1, parc.č.147/14, parc.č.1317, parc č. 1679, parc.č.1683/1, parc.č.1683/4, parc.č.1694, parc.č.1705, parc.1707, parc.č.1709, parc.č.1784/1, parc.č.1787, parc.č.1788,parc.č.1789, části parc č 2755/48 o předpokládané výměře celkem cca 1763 m2,
vlastník: OKD, a.s., Prokešovo náměstí 2020/6, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 00002593, vnitřní org. složka Důl Paskov, se sídlem Staříč 528,
kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného po zaměření dokončené stavby
2)
části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc.č.1699/3 o předpokládané výměře cca 8 m2,
vlastník: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45797072
kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného po zaměření dokončené stavby
3)
částí pozemků k.ú.Dolní Suchá, parc.č. 524 a parc.č.1529/2 o předpokládané výměře celkem cca 3 m2,
vlastníci: manž. Ing. Jiří Špiřík a Ing. Helena Loučková, bytem Lazecká 94/34, Havířov- Dolní Suchá ,
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
4)
částí pozemků k.ú.Dolní Suchá, parc.č.1530, parc.č.1531, parc. č.1533, parc.č.1574, parc.č.1575, parc.č.1576, parc.č.1578/1 a parc.č.1578/2 o předpokládané výměře celkem cca 104 m2,
vlastníci: Ing.Josef Foks a Ing.Lenka Foksová, bytem Josefa Brabce 2864/47, Ostrava-Moravská Ostrava,
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
5)
části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1564/1 o předpokládané vým. cca 4 m2,
vlastníci: manž. Vladimír Kelča a Milada Kelčová, bytem Nový Svět, 468/100, Havířov – Prostřední Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
6)
částí pozemků k.ú.Dolní Suchá, parc.č.1566, parc.č. 569 o předpokládané výměře cca 4 m2
vlastník: Ing.Jana Kozielová, Šumbarská 96/4, Havířov – Dolní Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
7)
části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc.č.1571, o předpokládané výměře cca 15 m2,
spoluvlastníci: Ing. Jiří Šimša, bytem Dr.Janského 355/10, Havířov- Šumbark, Ing. Iveta Ježíšková, Šumbarská 95/6, Havířov – Dolní Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
8)
částí pozemků k.ú.Dolní Suchá, parc.č.1579 a parc.č.1580, o předpokládané výměře cca 10 m2,
vlastníci: manž. Pavel Květoň a Sylva Květoňová, Šumbarská1166/23, Havířov – Dolní Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
9)
částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, parc.č. 1581 a parc.č.1582 o předpokládané výměře celkem cca 15 m2,
vlastníci : Rudolf Trombík a Božena Trombíková, bytem: Lazecká 118/32, Havířov – Dolní Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
10)
části pozemku parc.č.1688/1 o předpokládané výměře cca 82 m2,
vlastníci: manž. Tomáš Sulowski a Alžběta Sulowska, bytem: Šumbarská 114/15, Havířov – Dolní Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1278/26/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků,  Havířov“_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení č. 1190/25/ZM/06, v bodě D/13 a D/14, ze dne 27. 3. 2006,

s c h v a l u j e

Výkup pozemků
pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků , Havířov“ jejímž investorem je město Havířov,
D/13.
části parc. č. 383/1o vým. 101 m2 a část parc. č.383/2 o vým.78 m2, k.ú. Dolní Suchá,
ve vlastnictví: Haliny Káňové, Horymírova 4/1174, Havířov –Město
za cenu 500,-Kč/m2, dle požadavku vlastníka, tj. za 179 m2
celkem cca 89.500,-Kč
D/14.
parc. (PK 193/2) o celkové výměře 589 m2, k.ú. Šumbark, po dokončení dědického řízení, dle zápisu na LV 1635,
ve vlastnictví Ing.Bohuslava Chovaniece, Fryštátská 1487/35, Karviná - Fryštát ,
za cenu dohodou 200,-Kč/m2, tj. za 589 m2
celkem 117.800,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

1279/26/ZM/06 Smluvní vztahy pro stavbu: „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov –
Město“_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

V rámci realizace stavby : „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov –Město“

1. Bezúplatný převod
a)
technického zhodnocení, provedeného na části pozemku parc.č.2081 k.ú.Havířov – město, vlastníkovi pozemku: Lubomíru Solčanskému, Národní třída 682/44, Havířov – Město, na základě předávacího protokolu, v hodnotě vyčíslené po kolaudaci stavby
b)
technického zhodnocení, provedeného na části pozemku parc.č.2081 k.ú.Havířov – město, vlastníkovi pozemku: KARIN, spol.s.r.o., Česká 1198/2, Havířov – Město, na základě předávacího protokolu, v hodnotě vyčíslené po kolaudaci stavby

2. Záměr směny
- části pozemku k.ú.Havířov –město, parc.č.2082/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 44 m2, ve vlastnictví: Lubomíra Solčanského, Národní třída 682/44, Havířov –Město,
- za část pozemku k.ú.Havířov - město, parc.č.2088, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 50 m2, v majetku města Havířova

______________________________________________________________________________

 

1280/26/ZM/06 – Smluvní vztahy pro stavbu: „ I/11 Havířov- Bludovice, okružní
křižovatka“_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

V rámci realizace stavby: „ I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“
4 výkup
4/A
části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1765/2, o výměře cca 211 m2
prodávající: manž. Justin Pojezdal a Anežka Pojezdalová, Padlých Hrdinů 1039/2a, Havířov – Bludovice
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
4/B
části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1736/1 o výměře cca 130 m2,
prodávající: manž.Luboš Tichý a Ing. Barbara Tichá, Prostřední 719/19, Havířov – Bludovice,
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby, minimálně však 300,- Kč/m2
4/C
části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1856/7 o výměře cca 313 m2
prodávající: Jednota-Jedność, spotřební družstvo, Tovární 283/13, Český Těšín, IČ: 00032 387
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
4/D
pozemků k.ú.Bludovice, parc.č.1631/13 o vým.64 m2, parc.č.1631/9 o vým.62 m2, 1631/2 o vým.309 m2 a 1629/101 o výměře 5m2, tj.celkem 440 m2,
prodávající: manž. Pavel Kořínek a Anna Kořínková, Těšínská 559 Havířov – Bludovice,
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby,
4/E
pozemků k.ú.Bludovice, parc.č.1631/6 o výměře 153 m2, parc. č.1631/7 o výměře 205 m2 a parc.č.1631/8 o výměře 147 m2, tj.celkem 505 m2
prodávající: OTTO INVEST, s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 28/15, Karviná Fryštát, IČ: 258 43 281
kupní cena: 600,- Kč/m2, tj. za 505 m2 celkem 303.000,-Kč, dle požadavku vlastníka, v souladu se znaleckým posudkem zpracovaným pro zajištění pohledávky České spořitelny a.s., s tím, že kupní smlouva bude uzavřena a uhrazena před vydáním stavebního povolení k uvedené stavbě.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1281/26/ZM/06Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení chodníku ul. Padlých hrdinů a
přechod pro pěší, Havířov- Životice“______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby: „Prodloužení chodníku ul. Padlých hrdinů a přechod pro pěší, Havířov- Životice“

Výkup

části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.2504 ostatní plocha.ostatní komunikace o výměře cca 72 m2, a části pozemku parc.č. 2506/2 zahrada o výměře cca130 m2, v rozsahu dle zaměření,
prodávající: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45797072
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že pozemky budou vypořádány před zahájením stavebního řízení

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2006

______________________________________________________________________________

 

1282/26/ZM/06 Smluvní vztahy pro stavbu: „Životice, ul.Ovocná, 2.etapa opravy MK“___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely stavby:„Životice, ul. Ovocná, 2. etapa opravy MK“
výkup
pozemků trvale zastavěných komunikací
1)
části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2195/1 o výměře cca 12 m2
prodávající: manž.Viliam Ďuriš a Květuša Ďurišová, Oblouková 836, Havířov - Bludovice
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
2)
části pozemků k.ú.Bludovice, parc.č.2220/2 o vým.cca 6 m2, parc.č.2225/6 o vým. cca 2 m2,
prodávající: Farní sbor slezské církve evangelické a.v. v Havířově- Bludovicích, Selská čp.428, Havířov- Životice,
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
3)
části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2225/1 o vým. cca 20m2
prodávající: mamž. Jan Peterek a Lada Peterková, J.Gagarina 1518, Havířov - Bludovice
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
4)
části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2225/5 o vým. cca 2 m2
prodávající: AntonínWzatek a Pavlína Wzatková, Ovocná 250/1A, Havířov – Životice,
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
5)
pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2225/4 o vým. 199 m2
prodávající: manž. Rudolf Baron a Emílie Baronová, Dlouhá tř. 901, Havířov - Město
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
6)
části pozemků k.ú.Bludovice, parc.č. 2216 o vým.cca 12 m2 a parc.č.2218 o vým.cca 28 m2
prodávající: manž. Karel Klimsza a Halina Klimszová, U Křížů čp.199, Havířov – Životice
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
7)
části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č. 2179 o vým.cca 18 m2,
prodávající: manž. Karel Trojan a Helena Trojanová, Padlých Hrdinů čp.169, Havířov – Životice,
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby
8)
části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.2180/1 o vým.4 m2,
prodávající: manž.Evžen Cyž a Lydie Cyžová, Ovocná 170/2, Havířov – Životice
kupní cena: dle platných cenových předpisů, po zaměření dokončené stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

 

1283/26/ZM/06 – Převod pozemků parc.č.1068/12, parc.č.1143/1 a parc.č. 2605/2,
k.ú.Prostřední Suchá od společnosti OKD, a.s. Ostrava________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod pozemků parc.č. 1068/12, orná půda o výměře 2431 m2, parc.č. 1143/1, lesní pozemek o výměře 3738 m2 a parc.č. 2605/2, ost.plocha, silnice o výměře 1889 m2, k.ú.Prostřední Suchá, od společnosti OKD ,a.s., VOJ Správa majetku, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, a to za cenu , která bude stanovena ve výši dle platného zákona o oceňování majetku, celkem za 769 367,- Kč ( v průměru cca 95,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1284/26/ZM/06 - Směna pozemků parc.č. 2056/12 část „c“ za parc.č. 2055/2 část „d“,
k.ú. Bludovice___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků parc.č. 2056/12 části „c“ , o výměře 18 m2, ve vlastnictví manž. Jaroslava Pokorného a Márii Pokorné, bytem Rodinná 1017, Havířov – Bludovice za poz. parc.č. 2055/2 části „d“ o výměře 24 m2, ve vlastnictví města Havířova vše v k.ú.Bludovice s tím, že cenový rozdíl ve výši 1 800,- Kč uhradí manželé ve prospěch města

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1285/26/ZM/06 – Výkup části pozemků parc.č.1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú.Šumbark
- změna usnesení________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na usnesení č. 915/20/ZM/05 ze dne 20.6. 2005

n e s c h v a l u j e

výkup podílu části pozemků parc.č. 1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú. Šumbark za požadovanou cenu 500,- Kč/m2, celkem za 73 000,-Kč
Od spoluvlastníků, a to:
- paní Věry Rotiglové, bytem Havířov-Šumbark, U Točny 65 podíl ve výši ¼, tj. 73 m2
paní Věry Břeňové , bytem Havířov-Město, Slovanská 1222/5
paní Jany Plesníkové , bytem Ostrava 8 – Poruba, Oty Synka 1838/5
pana Miroslava Tomsy, bytem Šenov, Škrbeňská 696

______________________________________________________________________________

 

1286/26/ZM/06 – Výkup pozemků parc.č. (EN 2007) a (PK 481/1), k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
výkup pozemku parc.č. (EN 2007), díl 3, 4,5 , k.ú. Šumbark , o celkové výměře 12 m2, který je součástí pěší komunikace podél veřejné komunikace Hřbitovní od spoluvlastníků:
Dunička Danuš, bytem Havířov-Šumbark, Generála Svobody 234, podíl ve výši 1/3
Dunička Radomír, bytem Havířov-Šumbark, Školní 501, podíl ve výši 1/3
Peterová Vlasta , bytem Ostrava-Zábřeh, Zimmlerova 2891, podíl ve výši 1/3
za kupní cenu celkem 3 600,- Kč celkem , tj. 300,- Kč/m2

2.
výkup pozemku parc.č. (PK 481/1), díl 1, 2, 3, 4 , k.ú. Šumbark , o celkové výměře 334 m2, které jsou součástí pěší komunikace podél veřejné komunikace Petřvaldská a součástí veřejné komunikace Petřvaldská od spoluvlastníků:
Dunička Danuš, bytem Havířov-Šumbark, Generála Svobody 234, podíl ve výši 1/12
Dunička Radomír, bytem Havířov-Šumbark, Školní 501, podíl ve výši 1/12
Peterová Vlasta , bytem Ostrava-Zábřeh, Zimmlerova 2891, podíl ve výši 1/12
Cholevová Jana, bytem Havířov-Šumbark, Nám. T.G. Masaryka 796/10, podíl ve výši 1/12
Choleva Otakar, bytem Havířov-Šumbark, Nám. T.G. Masaryka 796/10, podíl ve výši 1/12
Niemczyková Arnošta, Havířov-Bludovice, Na Lánech 346/10, podíl ve výši 3/12
Ing. Niemczyk Karel, bytem Havířov-Šumbark, Lidická 1156/58, podíl ve výši 3/12
za kupní cenu celkem 100 200,- Kč, tj. 300,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1287/26/ZM/06 – Výkup části pozemku parc.č. 4705/1, k.ú.Havířov- město_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc. č. 4705/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 5086 m2, k.ú.Havířov – město, nově označené jako parc.č. 4705/4, užívané jako část veřejné komunikace ul. Formanská
prodávající: Česká republika, právo hospodaření má Zemědělský podnik Razová, státní podnik, se sídlem: Revoluční 165, 792 01 Razová, IČ: 13642090
kupní cena: dle znaleckého posudku 300,-Kč/m2, tj. za cca 5086 m2 celkem 1.525.800,-Kč, formou čtyř splátek, do 31.12.2007

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

1288/26/ZM/06 – Výkup pozemků parc.č.104/1 a 106/1, k.ú. Dolní Datyně________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní
1.
parc.č. 104/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 371 m2,
ve spoluvlastnictví: Romana Kantora, Zřídelní čp.115/8, Havířov – Dolní Datyně
Ryszarda Kantora, Národní obrany čp.544/7, Praha- Bubeneč
kupní cena dohodou : 190,-Kč/m2, tj. za 371 m2 celkem 70.490,-Kč
2.
parc. č. 106/1, trvalý travní porost o výměře 322 m2,
ve vlastnictví: Heleny Kucharczykové, Zřídelní čp. 70/16, Havířov – Dolní Datyně
kupní cena dohodou: 190,-Kč/m2 tj. za 322 m2 celkem 61.180,-Kč

______________________________________________________________________________

1289/26/ZM/06 – Výkup části pozemku parc.č.1622/1, k.ú.Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup
části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1622/1 o výměře cca 130 m2, užívaného jako část komunikace ul. Jasmínová , v rozsahu dle zaměření,
ve vlastnictví: pana Jiřího Kučery, bytem Březová 915/2, Havířov- Bludovice,
kupní cena dohodou: 290,-Kč/m2, tj za cca 130 m2 celkem cca 37.700,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

1290/26/ZM/06 – Výkup pozemku parc.č.1082, k.ú.Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup
pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1082 o výměře cca 192 m2, užívaného jako spojka mezi ul Záhumenková a ul. Zákostelí
ve vlastnictví: manž. Ladislava Vrbackého a Marie Vrbacké, bytem Záhumenková 312/8, Havířov- Bludovice,
kupní cena dohodou: 150,-Kč/m2, tj za 192 m2 celkem 28.800,-Kč, s tím, že město uhradí 50% vyměřené daně, tj. 864,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2006

______________________________________________________________________________

1291/26/ZM/06 – Výkup části pozemku parc.č. 1608, k.ú. Šumbark_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup

pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1608 o výměře 885 m2, užívaného jako účelová komunikace ul. Osadnická, v podílovém spoluvlastnictví:
a) 1/12 - Jana Kaštovská, bytem Smrková 309/9, Havířov- Šumbark
b) 1/6 - Bronislava Kroliczková, U křížů 119/20, Havířov - Životice
c) 1/16 - Yvona Marciniaková, Stonava 25,  735 34 Stonava
d) 1/16 - Zbyslaw Paluch, Vendryně 186, 739 34 Vendryně
e) 1/6 - Marta Przeczková, Podlesní 131/26 – probíhá dědické řízení, smlouva bude uzavřena s dědicem podílu, uvedeném na LV po dokončení dědického řízení
f) 1/12 -Vanda Rajdusová, Lomená 227/13, Havířov – Šumbark
g) 1/12- Zdislav Rakus, Koperníkova 40, 735 53 Dolní Lutyně
h) 1/16- Marie Skořepová, K Lesu 465, 735 14 Orlová - Lutyně
ch)1/16-Kristina Štefánková, Vendryně 186, 739 34 Verndryně
i) 1/6 - Pavla Tomanová, Výletní 311/6, Havířov – Šumbark
kupní cena: dle požadavků spoluvlastníků za cenu dle platných předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 885 m2 celkem 265.500,-Kč

______________________________________________________________________________

1292/26/ZM/06 – Výkup pozemků pro stavbu: „Splašková kanalizace Města Havířov,
městská část Prostřední Suchá“___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby :„Splašková kanalizace Města Havířov – městská část Prostřední Suchá“.
výkup
a)
pozemku k.ú.Prostřední Suchá, parc.č.1886/3 orná půda o výměře 506 m2, užívaného jako zahrada s trvalými porosty a zahradní chatkou
prodávající: manž.Luděk Jerolím a Jarmila Jerolímová, Beethovenova 658, Havířov- Město,
Kupní cena dohodou 300,-Kč/m2, tj. za 506 m2 celkem 151.800,-Kč
b)
částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1887 orná půda a parc. č. 1889/1 orná půda o celkové výměře cca 200 m2, pro účely umístění kalové čerpací stanice a příjezdové komunikace
prodávající: spoluvlastníci Miluše Klotková, bytem: Přátelství čp. 268, Havířov –Životice
Jeziorski Pavel a Jeziorski Petr, oba bytem Na Bělidle čp.1182, Havířov – Prostřední Suchá
Kupní cena : dle platných cen.předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 200 m2 celkem 60.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________________________

1293/26/ZM/06 – Výkup pozemku pro stavbu: „Světelná křižovatka ul.Těšínská, Frýdecká,
Okrajová, v Havířově – Bludovicích“._______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby: „Světelná křižovatka ul. Těšínská, Frýdecká, Okrajová v Havířově – Bludovicích“.
výkup
části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 589, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 45 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví: ČSAD Havířov, a.s., Havířov- Podlesí, Těšínská 1297, IČ: 45192081
kupní cena: dle požadavku vlastníka 300,-Kč/m2, tj. celkem za cca 45 m2 cca 13.500,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2006

______________________________________________________________________________

1294/26/ZM/06 – Žádost o změnu způsobu úhrady kupní ceny_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu způsobu úhrady zbývající části kupní ceny za prodej pozemků parc.č. 524/66 a parc.č. 2049/9, k.ú. Bludovice za kupní cenu ve výši 150 980,- Kč na základě žádosti pana ing. Marka Rojovského, bytem Havířov-Bludovice, Rodinná 32/1058, s tím, že z celkové kupní ceny ve výši 150 980,- Kč uhradil k datu 31.3.2006 část ve výši 51 000,- Kč a zbývající část kupní ceny ve výši 99 980,- Kč uhradí formou splátek nejpozději do konce října 2007
Návrh na vklad vlastnického práva ke kupovaným pozemkům do katastru nemovitostí podá jako prodávající - město Havířov – až po zaplacení celé kupní ceny.

____________________________________________________________________________

1295/26/ZM/06 – Svěření drobného majetku města do správy příspěvkové organizace
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření drobného majetku města v ceně pořízení 49 635,57 Kč (vč. DPH), příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, sídlo:Těšínská 2, Havířov – Podlesí, k jejich vlastnímu hospodářskému využití – v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

___________________________________________________________________________

1296/26/ZM/06 – Odpis nevymožitelných pohledávek - evidovaných mank a škod_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odpis mank a škod v účetní hodnotě vyšší než 20 tis. Kč za jednotlivý škodní případ z účtu mank a škod, a to:

Správce majetku

Místo škody

Druh škody

Účetní hodnota
vzniklých škod

Odbor školství a kultury

Jesle U Jeslí

Zůstatek škody po pojistném plnění.

23.886,- Kč
(amortizace)

Odbor správy a rozvoje majetku (dříve OMJP)

Bytový podnik Havířov,s. p. v likvidaci

Likvidátor Bytového podniku Havířov, s. p., odprodal majetek města bez jeho souhlasu.

130.874,- Kč
z toho

skutečná škoda

amortizace

58.405,25

72.468,75

______________________________________________________________________________

 

1297/26/ZM/06 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 27.3.2006_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 25.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.3.2006

___________________________________________________________________

1298/26/ZM/06 – Aktualizace investičních akcí na rok 2006, plán investičních akcí na
r.2007 - 2010____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

aktualizaci investičních akcí stavebního charakteru, které by měly být realizovány v roce 2006, dle přílohy č.1

b e r e    n a    v ě d o m í

plán investičních akcí stavebního charakteru na r.2007-2010, dle přílohy č.2

b e r e    n a    v ě d o m í

požadavky investičních akcí stavebního charakteru, které nebudou realizovány v letech 2006-2010 dle přílohy č.3

______________________________________________________________________________

1299/26/ZM/06 – HC Havířov Panthers, občanské sdružení – návrhy na kandidáty do
poradní revizní komise___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

občanskému sdružení HC Havířov Panthers jmenování zástupců města do funkce člena revizní komise:
1. p. Antonín Kubina, bytem Havířov – Město, Radniční 8
2. JUDr. Antonín Seidler, bytem Havířov – Město, Vardasova 7.

______________________________________________________________________________

1300/26/ZM/06 – Valná hromada společnosti Technické služby Havířov a.s.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

program a termín konání řádné valné hromady TSH a.s. konané dne 21.6.2006

u k l á d á

zástupcům města hlasovat shodně s návrhem představenstva společnosti TSH a.s.

______________________________________________________________________________

1301/26/ZM/06 – Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava jednání jediného
akcionáře______________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

program a termín jednání Rady města Havířova ve funkci jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost,a.s. dle důvodové zprávy

______________________________________________________________________________

1302/26/ZM/06 – OŘ č. 7/EO/06 - „Poskytnutí úvěru“ – rozhodnutí o přidělení veřejné
zakázky________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p ř i d ě l u j e

veřejnou zakázku OŘ č. 7/EO/06 – ,,Poskytnutí úvěru“ uchazeči Komerční banka, a.s., IČ 45317054 na základě vyhodnocení jeho nabídkové ceny za poskytnutí úvěru 180 000 tis. Kč s následujícímu podmínkami (2. varianta):
a) možnost čerpání úvěru 1. 8. 2006 až 31.12. 2007
b) zahájení splácení jistiny úvěru 20. 1. 2008
c) ukončení splácení jistiny úvěru 20.12.2017
ve výši 44.244.362,50 Kč jako nejnižší

r o z h o d l o

o pořadí ostatních uchazečů, kteří podali nabídky na 2. variantu takto:
2. místo Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

s c h v a l u j e

smlouvu o úvěru 180 000 000,- Kč na financování akcí stavebního charakteru s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054 ve znění dle Přílohy č. 4 a s provedením oprav dle Přílohy č. 5

u k l á d á

Radě města Havířova dopracovat výhrady města k navrhovanému textu smlouvy o úvěru v rozsahu dle Přílohy č. 5

p o v ě ř u j e

primátorku města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem oznámení o přidělení veřejné zakázky a smlouvy o úvěru

______________________________________________________________________________

1303/26/ZM/06 – Finanční zajištění rekonstrukce objektu bývalého kina Radost v r. 2006
pro případ nepřijetí úvěru ve výši 180 000 tis. Kč na financování akcí
stavebního charakteru.___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

finanční zajištění rekonstrukce objektu bývalého kina Radost v r. 2006 ve výši 35 000 tis. Kč formou zapojení FRR do výdajů rozpočtu města a to v případě neschválení smlouvy o přijetí úvěru na zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19. 6. 2006, příp. při neuzavření smlouvy o úvěru mezi městem Havířovem a vybraným uchazečem,

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru Magistrátu města Havířova zapracovat uvedené zapojení FRR do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2006.

______________________________________________________________________________

1304/26/ZM/06 – Informativní zpráva o způsobu financování projektu EQUAL__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

ukončení Akce 1 projektu EQUAL č.042/83 „Správa zblízka a její uplatnění ve službách seniorům“ včetně jejího vyúčtování v celkové výši uznatelných nákladů 699 480,01 Kč

s c h v a l u j e

zapojení finančních prostředků na Akci 2 a 3, které poskytuje ze 75 % EU a 25% MPSV ČR, do rozpočtu města. Celková částka je 4 874 012,- Kč, z čehož statutárnímu městu Havířovu přísluší 812 878,- Kč, Městské realitní agentuře Havířov (partner č.1) 2 106 370,- Kč, Sociálním službám města Havířova (partner č.2) 542 271,- Kč, Asociaci správců nemovitostí Olomouc (partner č.3) 317 523,- Kč a městu Frýdek-Místek (partner č.4) 1 094 970,- Kč.

______________________________________________________________________________

 

1305/26/ZM/06 – Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v roce 2006:
a) 14 000,- Kč – zabezpečení nařízení hlavního hygienika ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření ptačí chřipky
b) 118 000,- Kč – na zajištění akcí Komise Rady města Havířov pro BESIP
z toho : simulátor nárazu .................................................. 20 000,- Kč
            kurzy bezpečné jízdy ........................................... 23 000,- Kč
            provoz a údržba DDH – MŠ Mládí ..................... 15 000,- Kč
                                                - ZŠ Moravská ................ 40 000,- Kč
                                                - MŠ Místní ..................... 20 000,- Kč
c) 164 500,- Kč – podíl Statutárního města Havířova na rozšíření Městského
kamerového systému

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené zapojení Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově bod. a) a b) do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2006

______________________________________________________________________________

1306/26/ZM/06 – Písemnosti adresované ZMH – p. Jan Adamus_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

stížnost p. Jana Adamuse a způsob jejího vyřízení Radou města Havířova

______________________________________________________________________________

 

1307/26/ZM/06 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Havířova pro volební období
2006-2010
______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

počet členů Zastupitelstva města Havířova pro volební období v letech 2006 – 2010 na 43.

______________________________________________________________________________

1308/26/ZM/06 – Pověření člena zastupitelstva prováděním svatebních obřadů___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p o v ě ř u j e

zastupitele Ing. Petra SMRČKA prováděním svatebních obřadů v českém jazyce

______________________________________________________________________________

1309/26/ZM/06 – Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

______________________________________________________________________________

1310/26/ZM/06 Valná hromada společnosti ČSAD Havířov, a.s._______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

program a termín konání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s. konané dne 27.6.2006

u k l á d á

zástupcům města hlasovat shodně s návrhem představenstva společnosti.

______________________________________________________________________________

1311/26/ZM/06 – Závěrečné usnesení______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 26.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.června 2006.

______________________________________________________________________________

 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                        Martin B A L Š Á N
primátorka města                                                                  náměstek primátorky

______________________________________________________________________________

K bodu č.33 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova - žádost pana Vladimíra Košťála o udělení výjimky z OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č.7/2004 ve znění OZV č.6/2005, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení.

K bodu č.38 - Záměr prodeje pozemku parc.č.2517/1, k.ú.Bludovice, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení ve věci schválení záměru prodeje

K bodu č.49 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079, k.ú.Havířov-město, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení ve věci schválení záměru prodeje

K bodu č.51 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavbyna pozemku parc.č. 648, k.ú.Havířov-město, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení ve věci schválení záměru prodeje

K bodu č.90 - Zánik pohledávky za společností INEQ, s.r.o.Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení