Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 26. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 19.6.2006

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

I. část

 

& V Havířově dne 19.6.2006

! Petra VALOŠKOVÁ

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.6.2006

 

1218/26/ZM/06 – Schválení programu 26. zasedání ZMH dne 19.6.2006

1219/26/ZM/06 – Schválení návrhové komise pro 26.zasedání ZMH dne 19.6.2006

1220/26/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 19.6.2006

1221/26/ZM/06 – Kontrola plnění usnesení

1222/26/ZM/06 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku ze psů

1223/26/ZM/06 – Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů občanů.

1224/26/ZM/06 – Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006 v rozpočtu odboru školství a kultury

1225/26/ZM/06 – Mimořádné zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619

1226/26/ZM/06 – Poskytnutí investiční dotace pro r. 2006 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

1227/26/ZM/06 – Produktivní práce učňů Střední školy řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace

1228/26/ZM/06 – Použití výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537, okres Karviná

1229/26/ZM/06 – Evropský den bez aut v Havířově

1230/26/ZM/06 – Poskytnutí dotace Slavii Havířov na vybavení atletického oválu

1231/26/ZM/06 Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféry

1232/26/ZM/06Žádost o zrušení procentuálního podílu dotace poskytnuté v r. 2006 Slavii Havířov

1233/26/ZM/06 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Tenisovému klubu Havířov

1234/26/ZM/06 – Dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2006 neziskovým mimosportovním subjektům

1235/26/ZM/06 – Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ mimosportovní sféry

1236/26/ZM/06 – Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005

1237/26/ZM/06 – Žádost Římskokatolické farnosti sv. Markéty na opravu střechy kostela

1238/26/ZM/06 - Poskytnutí dotací na sportovní a mimosportovní kroužky za I. čtvrtletí roku 2006 a na pořádání celoroční soutěže„Havířovská liga základních a středních škol a učilišť“

1239/26/ZM/06 – Výpůjčka mobilní plochy pro bruslení veřejnosti

1240/26/ZM/06 – Vyúčtování hospodaření města Havířova za rok 2005, výsledek hospodářské činnosti za rok 2005 a závěrečný účet města Havířova za rok 2005.

1241/26/ZM/06 – Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2006– rozpočtová opatření č. 15. – 51.

1242/26/ZM/06 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – květen 2006

1243/26/ZM/06 – Vývoj výnosů z finančních investic (podílové otevřené fondy) k 2.5.2006, k 31.5.2006 a za 1 rok trvání těchto finančních investic.

1244/26/ZM/06 – Pořízení nového automatizovaného knihovního systému CLAVIUS pro Městskou knihovnu Havířov

1245/26/ZM/06 – Změna územního plánu města Havířova

1246/26/ZM/06 – Plošné opravy vozovek a chodníků - zvýšení výdajové části rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy na rok 2006

1247/26/ZM/06 – Rámcová dohoda o hornické činnosti na období 2004-2012 – uzavření dodatku č. 1

1248/26/ZM/06 – Posouzení stability stožárů veřejného osvětlení a zabezpečení stožárů proti případnému samovolnému pádu

1249/26/ZM/06 – Příprava na sanaci bytových panelových domů

1250/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č.1441/40, k.ú.Prostřední Suchá

1251/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 2213/11, k.ú. Bludovice

1252/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/237, k.ú. Prostřední Suchá

1253/26/ZM/06 – Záměr prodeje částí pozemků parc.č.(PK 944/361) a parc.č. 944/353, k.ú. Šumbark

1254/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemků parc.č.1225/56, parc.č. 1223/1 a části pozemku parc.č. 1225/1 a 1223/2, k.ú. Prostřední Suchá

1255/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1256/26/ZM/06 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35, k.ú. Bludovice

1257/26/ZM/06 – Záměr prodeje rodinného domu ul. Nová č.p. 140, Havířov – Šumbark

1258/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4306, k.ú. Havířov-město

 

 

 

U S N E S E N Í

z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.6.2006

 

1218/26/ZM/06 – Schválení programu 26. zasedání ZMH dne 19.6.2006_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 26.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.6.2006

______________________________________________________________________________

 

1219/26/ZM/06 – Schválení návrhové komise pro 26.zasedání ZMH dne 19.6.2006_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 26.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 19.6.2006 ve složení:
předseda komise
: p. Karel SACHMERDA
členové
:   p. Tamara ŠELIGOVÁ
                JUDr. Antonín SEIDLER
                Mgr. Rudolf ŠIMEK
                Ing. Michal BRABEC
                Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky

______________________________________________________________________________

 

1220/26/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 19.6.2006_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 26.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.6.t.r.

___________________________________________________________________________

 

1221/26/ZM/06 – Kontrola plnění usnesení__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

299/7/ZM/03

Darování pozemků a staveb Správě silnic MS kraje a přijetí daru

791/18/ZM/05

Výkupy pozemků v rámci stavby : „Chodník na ulici Hornosušská v Havířově-Prostřední Suché“

843/19/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915 k.ú. Prostř. Suchá

   

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

968/21/ZM/05

Směna pozemku v majetku města parc. č. 1748/11, za pozemek parc. č 2645/31, oba v k. ú. Prostřední Suchá

980/21/ZM/05

Bezúplatný převod nemovitostí

988/21/ZM/05

Darování pozemku parc. č. 2750/5 k.ú. Dolní Suchá a přijetí daru pozemku parc. č. 2458/1 k.ú. Šumbark

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá- změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/2 k. ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1115/24/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 985, k.ú. Šumbark

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov –město

1124/24/ZM/06

Směna pozemku města parc.č. 383/5, k.ú. Dolní Datyně, za části pozemků cizích vlastníků

1202/25/ZM/06

Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

291/7/ZM/03

Výkup pozemků parc.č. 4532, 4535 a 4529 k.ú. Havířov – Město

700/16/ZM/04

Prodeje pozemků pod stavbami garáží k.ú. Pr. Suchá

834/19/ZM/05

Prodej části pozemku parc.č. 3748, k.ú. Havířov – město

906/20/ZM/05

Prodej částí pozemků parc.č. 1964, 1970, 2003, k.ú. Havířov- město 202/1, 243/1, 298, k.ú.Bludovice, 1460/100, 1460/102, 1460/120 , k.ú. Šumbark

972/21/ZM/05

I. Prodej pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá

976/21/ZM/05

Převod pozemku parc.č. 387, k.ú. Dolní Suchá

992/21/ZM/05

Investiční akce na r.2006 – 2010

1031/22/ZM/05

Prodej části pozemku parc.č. 524/100 , k.ú. Bludovice

1035/22/ZM/05

Narovnání vlastnického vztahu k pozemku parc.č. 750/3, k.ú. Bludovice a přijetí daru pozemků v k.ú. Bludovice

1112/24/ZM/06

Prodej pozemků k.ú.Bludovice ČR-Okresnímu soudu v Karviné

1116/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2055/1, k.ú. Bludovice

1123/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc. č. 1274,  k. ú. Havířov – město

1125/24/ZM/06

Výkup částí pozemků parc. č. 2036/2, 2039/1, 2040, 2043/2, k.ú.Bludovice

1148/25/ZM/06

Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova

1150/25/ZM/06

Likvidace škod a pohledávek

1151/25/ZM/06

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

1153/25/ZM/06

Žádost o dotaci na činnost Svazku měst a obcí okresu Karviná

1155/25/ZM/06

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005

1157/25/ZM/06

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

1158/25/ZM/06

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Havířovské hokejové společnosti s.r.o.

1160/25/ZM/06

HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na léta 2007-2009

1161/25/ZM/06

Žádost o udělení souhlasu k použití výtěžku ve prospěch mládežnického hokeje

1163/25/ZM/06

Žádost o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru MSK

1165/25/ZM/06

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova Slezské církvi evangelické a.v.

1173/25/ZM/06

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

1177/25/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 1636/9, k.ú. Bludovice

1179/25/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 1197/227, k.ú. Prostřední Suchá

1180/25/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá

1181/25/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 1197/188, k.ú. Prostřední Suchá

1183/25/ZM/06

Výsledek soutěže na prodej části pozemku parc.č.(EN 284), k.ú. Šumbark

1186/25/ZM/06

Přijetí daru pozemků parc.č. 748/8, 748/9, 748/13, 748/35, 748/37 v k.ú. Bludovice

1191/25/ZM/06

Směna pozemků v k.ú. Bludovice

1194/25/ZM/06

Výkup pozemků v areálu ZŠ Jarošova, k.ú. Šumbark

1193/25/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2157/4, k.ú. Prostřední Suchá

1199/25/ZM/06

Nabídka společnosti TSH,a. s.–odprodej 260 ks akcií TSH,a s.

______________________________________________________________________________

1222/26/ZM/06 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
8/2003 o místním poplatku ze psů__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku ze psů.

______________________________________________________________________________

 

1223/26/ZM/06 – Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů občanů.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

nabytí 2 ks zařízení (115 – 2608) pro efektivní uskladnění materiálů občanů v pořizovací hodnotě vyšší než 500 tis. Kč / ks do majetku města

______________________________________________________________________________

1224/26/ZM/06 – Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006
v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2006 v  rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám a základním školám takto:

3.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Město E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 20 )
- z toho : 3.000,-Kč…….. akademie

299.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Lipová 15 (IČ 65 89 07 01)
- z toho : 299.000,-Kč……...dofinancování integrace dětí

12.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Radniční 2/497 (IČ 61 98 87 15)
- z toho :   5.000,- Kč……… výročí založení MŠ
                7.000,- Kč…….…akce ,, Mažoretky ,,

5.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497 (IČ 61 98 86 93)
- z toho : 5.000,- Kč……… výročí založení MŠ

3.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 54 )
- z toho : 3.000,-Kč………..akce ,,Strom života a Zahradní slavnost ,,

12.540,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená , příspěvková organizace (IČ 75 02 75 69)
- z toho : 10.040,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                 2.500,-Kč…….....jarní úklid

35.020,- Kč Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
- z toho : 29.520,-Kč……....odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                2.500,-Kč………jarní úklid
                3.000,-Kč………sběr papíru – za 2.místo

106.380,- Kč Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 62 33 12 48 )
- z toho : 98.880,-Kč…….…odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                 5.000,-Kč………. Havířovská liga základních škol
                 2.500,-Kč………..jarní úklid

400.260,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží , příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 71 )
- z toho :    21.760,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                371.000,-Kč……….dofinancování mezd řidičů a závozníků
                    5.000,- Kč………. výročí založení MŠ
                    2.500,- Kč………..jarní úklid

11.420,- Kč Základní škola Havířov - Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 06 )
- z toho : 8.920,-Kč…..…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              2.500,-Kč…..…..jarní úklid

44.460,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 22 )
- z toho : 28.960,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                2.000,-Kč…….….recitační soutěž
                2.000,-Kč………..Den evropských jazyků
                4.000,-Kč……..…jarní koncert
                5.000,-Kč………..sportovní den pro žáky
                2.500,-Kč…….….jarní úklid

106.220,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
- z toho : 55.720,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                3.000,-Kč………..Havířovská liga základních škol
              10.000,-Kč……..…jarní koncert
              10.000,-Kč………..vánoční koncert
              20.000,-Kč………..výjezdy na soutěže a festivaly
                2.500,-Kč………..jarní úklid
                5.000,-Kč………..sběr papíru – za 1.místo

39.300,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká , příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 89 )
- z toho : 18.800,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
               10.000,-Kč………..výročí založení ZŠ
                 8.000,-Kč…….….spolupráce s polskou družební školou
                 2.500,-Kč………..jarní úklid

74.060,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská , příspěvková organizace ( IČ 75 02 75 77 )
- z toho :  16.560,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                10.000,-Kč……..…výročí založení ZŠ
                  5.000,-Kč………..jazyk.soutěž ,, Evropan-Evropanka ,,
                30.000,-Kč……..…festival-lidový soubor
                10.000,-Kč…….… atletický mítink
                  2.500,-Kč………..jarní úklid

22.260,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23)
- z toho : 19.760,-Kč…….…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                2.500,-Kč…….…..jarní úklid

49.820,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 14 )
- z toho : 40.320,-Kč…….…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                6.000,-Kč…………jazyková soutěž ,, Jazyk hrou ,,
                2.500,-Kč…….…..jarní úklid
                1.000,-Kč…………sběr papíru – za 4.místo

136.500,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
- z toho :  40.000,-Kč………...odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                55.000,-Kč ……….. dofinancování integrace žáků
                  2.000,-Kč…………nejlepší pohybová skladba
                30.000,-Kč…………hudebně pohybová skupina RADOST
                  7.000,-Kč…….…...krajské kolo soutěže v moderní gymnastice
                  2.500,-Kč……..…..jarní úklid

812.100,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná ( IČ 48 80 55 13 )
- z toho :     67.600,-Kč…….…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                709.000,-Kč…….…..dofinancování integrace žáků
                    3.000,-Kč…….….. Havířovská liga základních škol
                  10.000,-Kč……..…..paraolympiáda
                  10.000,-Kč……..…. dopravní soutěž
                  10.000,-Kč…………soutěž v moderní gymnastice
                    2.500,-Kč……..…..jarní úklid

21.940,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 65 )
- z toho : 19.440,-Kč…….…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                2.500,-Kč………...jarní úklid

407.140,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 31 )
- z toho :     36.640,-Kč…….…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                360.000,-Kč….……..dofinancování mezd řidičů a závozníků
                    5.000,-Kč…………dějepisná soutěž ,, Permoníček ,,
                    3.000,-Kč………….turnaj ve fotbale
                    2.500,-Kč……..…..jarní úklid

76.560,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná ( IČ 48 80 54 75 )
- z toho : 19.560,-Kč………...odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              10.000,-Kč………....výročí založení ZŠ
                2.000,-Kč…….…...akademie
              36.000,-Kč…………projekt ,, Občan ,,
                4.000,-Kč………....sportovní soutěž
                2.000,-Kč……..….sběr papíru – za 3.místo
                3.000,-Kč…………Havířovská liga

43.060,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 49 )
- z toho : 40.560,-Kč…………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                 2.500,-Kč…………..jarní úklid

13.060,- Kč Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57 okres Karviná ( IČ 61 98 86 00 )
- z toho : 10.560,-Kč…………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                2.500,-Kč…………..jarní úklid

2.500,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov – Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace ( IČ 13 64 42 97 )
- z toho : 2.500,-Kč ……….…jarní úklid

Z: vedoucí OŠK
T: 30.6. 2006

______________________________________________________________________________

 

1225/26/ZM/06 – Mimořádné zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Město
Radniční 7/619__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

mimořádné zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2006 Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619 (IČ 61 98 87 15) o částku 10.000,- Kč na Národní šampionát mažoretek České republiky v Rosicích u Brna

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz uvedené mateřské škole o částku 10.000,- Kč do návrhu rozpočtových úprav III. pro rok 2006

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9. 2006

______________________________________________________________________________

 

1226/26/ZM/06 – Poskytnutí investiční dotace pro r. 2006 Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

dotaci ve výši 9.979 tis. Kč pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace ( IČ 00 84 48 96 )

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace ve výši 700.000,- Kč pro rok 2006 pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace ( IČ 00 84 48 96 ). Tato dotace bude použita jako spoluúčast města Havířova na pořízení zdravotnického zařízení novorozeneckého a porodnického oddělení

za podmínky, že město Havířov bude mít svého zástupce v hodnotící komisi pro veřejnou zakázku na dodávku výše uvedeného zdravotnického zařízení, případně Nemocnice s  poliklinikou Havířov, příspěvková organizace předloží doklady k soutěži, na jejichž základě byl dodavatel přístrojového vybavení vybrán

u k l á d á

ekonomického odboru zapracovat poskytnutí investiční dotace ve výši 700.000,00 Kč do návrhu rozpočtových úprav III. pro rok 2006

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města PaedDr.Miladu Halíkovou podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: 29.9. 2006

o d k l á d á

jednání o dalších dotacích po definitivním stanovení statutu NsP Havířov, p.o.

______________________________________________________________________________

1227/26/ZM/06 – Produktivní práce učňů Střední školy řemesel a služeb, Havířov-
Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. snížení výdajové části „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2006, rezervy v sociální oblasti o 20.000,- Kč a rezervy z mimosportovní sféry o 11.430,- Kč

2. zvýšení příspěvku na provoz těmto základním školám a mateřské škole na úhradu nákladů na produktivní práci učňů Střední školy řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace ve školním roce 2005/2006:

Částka Název školy
2.740,- Kč

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70958131

5.580,- Kč

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ 62331221

5.580,- Kč

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ 48805513

11.150,- Kč

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331248

5.580,- Kč

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ 62331230

800,- Kč

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ 61988588

 u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat snížení výdajové části „Ostatní dotace a dary“ z mimosportovní sféry o částku 31.430,- Kč a zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným školám do návrhu rozpočtových úprav III. pro rok 2006 o výše uvedené částky.

Z: vedoucí OŠK
T: září 2006

___________________________________________________________________________

 

1228/26/ZM/06 – Použití výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města Havířova Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537, okres
Karviná _______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

použití výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova ve výši 19.500,- Kč Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537, okres Karviná, IČ 61 98 87 23 na dofinancování bezbariérového sociálního zařízení u bazénu

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města Havířova o částku 19.500,- Kč do návrhu úprav rozpočtu III. pro rok 2006

Z: vedoucí OŠK
T: září 2006

______________________________________________________________________________

 

1229/26/ZM/06 – Evropský den bez aut v Havířově___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení města Havířova do Evropského dne bez aut, který se uskuteční dne 22.9.2006

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města podpisem Charty 2006 pro Evropský den bez aut

T: 30.6. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1230/26/ZM/06 – Poskytnutí dotace Slavii Havířov na vybavení atletického oválu_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí účelové investiční dotace občanskému sdružení Slavia Havířov, IČ 68321139, ve výši 1 000 tis. Kč na vybavení atletického oválu. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města Havířova v roce 2006.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace ve výši 1 000.tis. Kč do návrhu rozpočtových úprav č. III pro rok 2006

T: 18.9. 2006
Z: vedoucí EO

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: 30.9. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1231/26/ZM/06 – Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
sportovní sféry__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z  výdajové části organizační jednotky 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2006 ze sportovní sféry, a to takto:
- občanskému sdružení Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, na nájem Městské sportovní haly na akci Mistrovství Moravy a Čech v Aerobic Team Show ve výši 10 000,- Kč
- Tělovýchovné jednotě ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26, na reprezentaci žáků fotbalového oddílu na mezinárodním turnaji v Dánsku ve výši 10 000,- Kč

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: 30.6. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1232/26/ZM/06Žádost o zrušení procentuálního podílu dotace poskytnuté v r. 2006 Slavii
Havířov________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

žádost občanského sdružení Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, na zrušení procentuálního podílu dotace poskytnuté v roce 2006 Slavii Havířov na projekty: Činnost Slavie Havířov a Činnost oddílu aerobiku v r. 2006

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci občanského sdružení Slavia Havířov

T: 30.6. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1233/26/ZM/06 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Tenisovému klubu Havířov______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace ve výši 701 000,-Kč Tenisovému klubu Havířov, IČ 60337443 na dofinancování akce „Výstavba nafukovací haly“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace ve výši 701 000,-Kč do návrhu rozpočtových úprav č. III pro rok 2006

T: 18.9. 2006
Z: vedoucí EO

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: 30.9. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1234/26/ZM/06 – Dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2006 neziskovým
mimosportovním subjektům_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z  rezervy v sociální oblasti z výdajové části „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2006 takto:
Charita Český Těšín, Český Těšín, IČ 60 33 78 42, na dokrytí provozních nákladů Charitního domu s pečovatelskou službou Hnojník
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, IČ 00 84 70 38, pro občany s trvalým pobytem na území města Havířova.

______________________________________________________________________________

 

1235/26/ZM/06 – Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
mimosportovní sféry_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

z výdajové části rozpočtu organizační jednotky 10 „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2006:

Domu dětí a mládeže Havířov, Na Nábřeží 41, IČ 60 33 72 73, změnu výše dotace na projekt: „Rychle zpátky do pohádky“, a to snížením z původně schválených 10% z celkových skutečných výdajů max. 15 000,- Kč na 10 000,- Kč

Spektru - Stanici mladých techniků Havířov-Město, Kudeříkové 14, IČ 00 84 77 80, zvýšení poskytnuté dotace 20 000,- Kč o 15 000,- Kč (tj.na celkovou částku 35 000,- Kč) na projekt „Havířovské mládí očima mladých filmařů“, tj. 77 % z celkových skutečných výdajů max. 35 000,- Kč

Základní umělecké škole Bohuslava Martinů, Havířov–Město, Na Schodech 1, IČ 62331663,zvýšení poskytnuté dotace 10 000,- Kč o 20 000,- Kč (tj. na celkovou částku 30 000,- Kč) na projekt: „50. výročí založení ZUŠ B. Martinů“, tj.19% z celkových skutečných výdajů max 30 000,- Kč (původně schválená dotace v r. 2006 ve výši 10 000,- Kč, tj. 6% z celkových skutečných výdajů)

b e r e    n a    v ě d o m í

žádost Spektra - Stanice mladých techniků Havířov-Město, Kudeříkové 14, IČ 00847780, na zrušení projektu „Herna pro havířovské děti“ a schválené dotace ve výši 25 000,- Kč (tj. 41% z celkových skutečných výdajů)

n e s c h v a l u j e

Základní umělecké škole Bohuslava Martinů,Havířov–Město, Na Schodech1, IČ 62331663 zvýšení poskytnuté dotace 30 000,- Kč o 10 000,- Kč (tj. 38% z celkových skutečných výdajů a na celkovou částku 40 000,- Kč) na projekt: „Lípa Havířov 2006“ (původně schválená dotace v r. 2006 ve výši 30 000,- Kč, tj. 29% z celkových skutečných výdajů).

poskytnutí finančního daru panu Edvardu Oslizlokovi, bytem Bezručova 1547/1, Havířov-Podlesí ve výši 50 000,- Kč

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH žadatelům o dotace a panu E. Oslizlokovi.

Z: vedoucí OŠK
T: září 2006

______________________________________________________________________________

 

1236/26/ZM/06 – Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí vrácení části dotace poskytnuté z výdajové části rozpočtu organizační jednotky 10 „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2005 občanskému sdružení Služba lidem v psychosociální krizi, IČ 60 33 78 34 ve výši 26 400,-Kč (dotace poskytnutá na projekt „Občanská poradna Havířov“) a pozdního podání řádného vyúčtování po termínu 15. 1. 2006

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH statutárnímu zástupci žadatele

T: září 2006
Z: vedoucí OŠK

n e s c h v a l u j e

prominutí vrácení části dotace poskytnuté dotace z výdajové části rozpočtu organizační jednotky 10 „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2005 Občanskému sdružení Angelis, IČ 26 65 93 79,
a) ve výši 16 593,50 Kč poskytnuté na projekt „III.ročník Esoterického festivalu“
b) ve výši 14 512,16 Kč poskytnuté na projekty: „Poskytnutí volnočas. vzdělávacích, motivačních, poradenských a přednáškových programů pro seniory, Mateřské centrum“

u k l á d á

odboru školství a kultury vyzvat statutárního zástupce Občanského sdružení Angelis k vrácení alikvotních částí dotací poskytnutých v roce 2005

T: září 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

 

1237/26/ZM/06 – Žádost Římskokatolické farnosti sv. Markéty na opravu střechy kostela__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti sv. Markéty Havířov-Bludovice, IČ 45215618 ve výši 200 000,- Kč na opravu stávající střechy kostela sv. Markéty, kulturní památky - rejstříkové číslo 246658/8-2218 ÚSKP ČR

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč do návrhu rozpočtových úprav č. III. pro rok 2006

T: září 2006
Z: vedoucí EO

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: září 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1238/26/ZM/06 - Poskytnutí dotací na sportovní a mimosportovní kroužky za I. čtvrtletí
roku 2006 a na pořádání celoroční soutěže„Havířovská liga základních a
středních škol a učilišť“___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

částečné rozdělení dotací z  výdajové části „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2006 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I. čtvrtletí roku 2006 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním „Havířovské ligy základních a středních škol“ v roce 2006, a to takto:

16 800,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 4 800,- Kč ………….…………. sport. kroužky
12 000,- Kč ……………………. na pořádání Havířovské ligy

29 000,- Kč Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39 ..………. na pořádání Havířovské ligy

12 000,- Kč Dům dětí a mládeže, IČ 6 33 72 73 …… na pořádání Havířovské ligy

3 000,- Kč Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91 …………………..…….. na pořádání Havířovské ligy

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: 30.6. 2006
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1239/26/ZM/06 – Výpůjčka mobilní plochy pro bruslení veřejnosti_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p r o m í j í

pohledávku města vůči INTERICE spol. s  r.o. ve výši 144. 515,93 Kč, pokud společnost INTERICE spol. s r.o. uzavře a splní smlouvu o výpůjčce mobilní plochy pro bruslení veřejnosti na 14 dnů v období od 1.7.2006 do 15.8.2006

______________________________________________________________________________

1240/26/ZM/06Vyúčtování hospodaření města Havířova za rok 2005, výsledek
hospodářské činnosti za rok 2005 a závěrečný účet města Havířova za rok
2005.__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. (2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a) závěrečný účet města Havířova, zpracovaný v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s výhradou, která je uvedena v bodě 5. zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Havířova za rok 2005,
b)výsledek hospodářské činnosti města Havířova za rok 2005 a současně převod hospodářského výsledku hospodářské činnosti za rok 2005 z  účtu hospodářské činnosti na účet města Havířova realizovat do 31.8.2006

u k l á d á

vedoucím organizačních jednotek Magistrátu města Havířova, aby trvale a důsledně zabezpečovali promítnutí finančních prostředků, které město Havířov získá ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů a z prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie, do rozpočtu města Havířova v daném rozpočtovém roce.

&&&Z : příslušní vedoucí OJ MMH
T : trvale

______________________________________________________________________________

1241/26/ZM/06 – Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 15. – 51.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 15. – 51.
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2006:

I. Příjmy celkem (tř.1 až4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 251 845,70 tis. Kč
829 565,93 tis. Kč
22 582,70 tis. Kč
4 703,81 tis. Kč
394 993,26 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
       odbor místního hospodářství a dopravy
       odbor správy a rozvoje majetku města
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 370 081,47 tis. Kč
1 168 231,65 tis. Kč
725,38 tis. Kč
56 259,02 tis. Kč
2 090,42 tis. Kč
50,00 tis. Kč
172 748,14 tis. Kč
286 104,00 tis. Kč
214 707,27 tis. Kč
345 000,00 tis. Kč
56 388,00 tis. Kč
34 159,42 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

201 849,82 tis. Kč
775,19 tis. Kč
836,23 tis. Kč
750,36 tis. Kč
1 106,48 tis. Kč
699,24 tis. Kč
779,56 tis. Kč
1 096,51 tis. Kč
1 150,94 tis. Kč
1 220,07 tis. Kč
659,59 tis. Kč
1 179,76 tis. Kč
700,00 tis. Kč
649,81 tis. Kč
711,80 tis. Kč
505,16 tis. Kč
550,00 tis. Kč
533,11 tis. Kč
550,46 tis. Kč
450,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
3 543,26 tis. Kč
2 656,99 tis. Kč
3 019,73 tis. Kč
4 052,20 tis. Kč
2 612,41 tis. Kč
1 902,79 tis. Kč
3 226,02 tis. Kč
2 342,18 tis. Kč
4 093,19 tis. Kč
3 825,49 tis. Kč
3 482,71 tis. Kč
6 097,07 tis. Kč
5 780,86 tis. Kč
1 682,26 tis. Kč
2 692,85 tis. Kč
2 714,62 tis. Kč
958,40 tis. Kč
3 575,96 tis. Kč
16 255,29 tis. Kč
25 912,82 tis. Kč
20 443,70 tis. Kč
24 096,45 tis. Kč
11 968,30 tis. Kč
29 460,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+ 118 235,77 tis. Kč
25 080,00 tis. Kč
+ 143 315,77 tis. Kč

______________________________________________________________________________

1242/26/ZM/06 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – květen 2006______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – květen 2006 a zapojení účelových fondů do výdajů a financování za období leden – květen 2006.

u k l á d á

řediteli Městské realitní agentury, s.r.o. uvést do souladu „Plán hospodářské činnosti“ – část náklady s vykazovanou skutečností z hlediska účtové osnovy.

______________________________________________________________________________

 

1243/26/ZM/06 – Vývoj výnosů z finančních investic (podílové otevřené fondy) k 2.5.2006,
k 31.5.2006 a za 1 rok trvání těchto finančních investic.________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

vývoj výnosů z finančních investic (podílové otevřené fondy) k 2.5.2006, k 31.5.2006 a za 1 rok trvání těchto finančních investic

s c h v a l u j e

prodej podílových listů podílových otevřených fondů a peněžní prostředky z tohoto prodeje převést na účty FRR a FRHA vedených v centrále České spořitelny, a.s. v Praze.

______________________________________________________________________________

 

1244/26/ZM/06 – Pořízení nového automatizovaného knihovního systému CLAVIUS pro
Městskou knihovnu Havířov_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr pořízení movitého majetku - software CLAVIUS v ceně pořízení vyšší než 500 tis. Kč z rozpočtových prostředků Městské knihovny Havířov.

______________________________________________________________________________

 

1245/26/ZM/06 – Změna územního plánu města Havířova_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

pořízení změny územního plánu města Havířova v souladu s ustanovením § 17 a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a to za účelem umožnění povolování stánků na území ochranného pásma obytného souboru z 50. let „Sorela“.

______________________________________________________________________________

1246/26/ZM/06 – Plošné opravy vozovek a chodníků - zvýšení výdajové části rozpočtu
odboru místního hospodářství a dopravy na rok 2006_________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení výdajové části rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy na rok 2006 o částku 11 000 000,- Kč (zvýšení na opravy komunikací 9 000 000,- a na opravy chodníků 2 000 000,- Kč) na základě výsledků poptávkových řízení předložených zhotoviteli (nejvhodnější nabídky) a stavu vozovek po zimě

______________________________________________________________________________

 

1247/26/ZM/06 – Rámcová dohoda o hornické činnosti na období 2004-2012 – uzavření
dodatku č. 1____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o hornické činnosti na období 2004 – 2012 mezi statutárním městem Havířov a OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Dolem Lazy č. 1450/OMH/03, kterým se provede:
- změna označení 2. smluvní strany
- aktualizace dohody s ohledem na ukončení těžby závodu Dukla k 31.12.2006

p o v ě ř u j e

1. Radu města Havířova schválením konečného znění dodatku č. 1 k Rámcové dohodě č. 1450/OMH/03
2. primátorku města podpisem dodatku č.1 k Rámcové dohodě č.1450/OMH/03

______________________________________________________________________________

 

1248/26/ZM/06 – Posouzení stability stožárů veřejného osvětlení a zabezpečení stožárů proti
případnému samovolnému pádu___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení výdajů odboru místního hospodářství a dopravy na rok 2006 o částku 3 000 tis. Kč na posouzení stability stožárů veřejného osvětlení a na 1.etapu výměny, tj. 170 kusů poškozených stožárů veřejného osvětlení

______________________________________________________________________________

 

1249/26/ZM/06 – Příprava na sanaci bytových panelových domů_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zadání zpracování přípravných a projekčních prací v r. 2006 (energetické audity, projekční dokumentace pro stavební řízení včetně položkových rozpočtů) pro sanace domů města v rozsahu přílohy č.1

2. zpracování „Plánu obnovy veřejného osvětlení města“ včetně zapracování environmentálně přínosných částí

b e r e    n a    v ě d o m í

- že do rozpočtových úprav města č.III. r. 2006 bude zapracována částka ve výši 22.000 tis.Kč vč. DPH na krytí přípravných a projekčních prací dle bodu č. 1. a 2.usnesení

- že zadáním zpracování energetických auditů na bytové domy uvedené v příloze č.1 byla radou města pověřena MRA, s.r.o.

______________________________________________________________________________

 

1250/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č.1441/40, k.ú.Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1441/40 o výměře 489 m2 , k.ú. Prostřední Suchá,manželům Kratochvíl Lubomír, bytem Horní Bludovice, Prostřední Bludovice čp. 26 a Kratochvílová Ivana, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Pěkná 2/1249 k již zřízené zahradě, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

 

1251/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 2213/11, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2213/11 o výměře 67 m2, k.ú. Bludovice, manželům Janu Hořavkovi a Zdeňce Hořavkové, bytem Havířov-Životice, Ovocná 5/272 za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

1252/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/237, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/237 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ježovi Jaroslavu a Ježové Haně, oba bytem Havířov-Město, Astronautů 5/1135, k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1253/26/ZM/06 – Záměr prodeje částí pozemků parc.č.(PK 944/361) a parc.č. 944/353,
k.ú. Šumbark___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č.(PK 944/361) a parc.č. 944/353 o celkové výměře cca 5 250 m2 , k.ú. Šumbark společnosti InterCora spol.s.r.o., Plzeň, Lochotínská 18, IČ: 477 14 018 za účelem vybudování velkoprodejny pro provozovatele PLUS-Discount, spol s.r.o.

______________________________________________________________________________

 

1254/26/ZM/06 – Záměr prodeje pozemků parc.č.1225/56, parc.č. 1223/1 a části pozemku
parc.č. 1225/1 a 1223/2, k.ú. Prostřední Suchá_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/56, zastavěná plocha o výměře o výměře 84 m2, pozemku parc.č. 1223/1 , zahrada o výměře 151 m2, části pozemku parc.č.1225/1, ost.plocha, neplodná půda o výměře cca 600 m2 a části pozemku parc.č. 1223/2, zahrada o výměře cca 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Josefu Koláčkovi a Dáši Koláčkové, oba bytem Havířov-Město, Národní třída 679/38 k již postavené stavbě skladu a za účelem využití jako zpevněné manipulační plochy za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

 

1255/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, ost.plocha, o výměře cca 1000 m2, k.ú. Havířov-město panu Jiřímu Janečkovi, bytem Havířov-Šumbark, Orlí 1/400 a panu Ivanu Kantorovi, bytem Havířov-Město, Hlavní třída 68/198 za účelem vybudování restauračního zařízení a parkoviště za cenu dle dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

1256/26/ZM/06 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.35 o výměře cca 130m2 v k.ú. Bludovice, manž. MUDr. Anně Kandrnálové a RNDr.Janu Kandrnálovi, bytem U Stružníku č.p. 504, Havířov – Bludovice, za účelem zpřístupnění budovy zdravotnického střediska v rámci jeho přístavby za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2

______________________________________________________________________________

1257/26/ZM/06 – Záměr prodeje rodinného domu ul. Nová č.p. 140, Havířov – Šumbark___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 1172/25/ZM/06 ze dne 27. 3. 2006

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí – rodinného domu na ul. Nové č. p. 140 na pozemku parc. č. 2154/2 a pozemek parc. č. 2154/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2, vše v k.ú. Šumbark, a záměr pronájmu pozemku parc. č. 2154/1 ostatní plocha o výměře 656 m2 k. ú. Šumbark, formou veřejné soutěže za podmínek:
1. Cena domu č. p. 140 a pozemku parc. č. 2154/2 v k. ú. Šumbark je dle znaleckého posudku stanovena ve výši 1.234.095,- Kč. Navrhněte smluvní kupní cenu a platební podmínky.
2. Kupní cena bude navýšena o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 4.500,- Kč.
3. Kupující bude hradit náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
4. Související pozemek s uvedenými nemovitostmi, parc. č. 2154/1 ostatní plocha o výměře 656 m2 v k. ú. Šumbark, není předmětem prodeje. Přes uvedený pozemek zasahuje navržená stavba okružní křižovatky, termín realizace není stanoven. V případě zájmu bude k tomuto pozemku s kupujícím nemovitostí uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Navrhněte smluvní výši ročního nájemného za pozemek.
5. V nabídce uveďte využití nemovitostí.
6. V nabídce uveďte jméno, adresu, případně název a sídlo společnosti.

______________________________________________________________________________

 

1258/26/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4306, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4306 o výměře cca 60 m2, k.ú. Havířov-město, včetně vzrostlého stromu na této části pozemku, paní Radce Hirnerové, bytem Havířov-Podlesí, Družstevnická 2 za účelem rozšíření zahrady u RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

 

 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                                                    Martin B A L Š Á N
primátorka města                                                                                              náměstek primátorky