Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 25. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 7.4.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


I. část

Č.jed. KP/20 838/Miš/2014

V Havířově dne 9.4.2014
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 7.4.2014 - I. část


1090/25ZM/2014 - Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH dne 7.4.2014

1091/25ZM/2014 - Schválení programu 25. zasedání ZMH dne 7.4.2014

1092/25ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH, konaného dne 7.4.2014

1093/25ZM/2014 - Ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 5.3.2014

1094/25ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1095/25ZM/2014 - Zásady hospodaření s majetkem města

1096/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov - město

1097/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá

1098/25ZM/2014 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku – změna rozhodnutí o prodeji pozemků

1099/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží

1100/25ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice

1101/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice

1102/25ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice

1103/25ZM/2014 - Záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova - pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město

1104/25ZM/2014 - Záměr prodeje části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí

1105/25ZM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

1106/25ZM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část

1107/25ZM/2014 - Záměr směny částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice, za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice

1108/25ZM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku parc.č. 2720/1, k.ú. Havířov-město

1109/25ZM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

1110/25ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice - změna podmínek

1111/25ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice

1112/25ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice

1113/25ZM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice

1114/25ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark

1115/25ZM/2014 - Demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11, 703/13, 704/15, Havířov-Šumbark

 

 

U S N E S E N Í
z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 7.4.2014 – I. část


1090/25ZM/2014 - Schválení předsednictva 25. zasedání ZMH dne 7.4.2014________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 7.4.2014 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Pavol Jantoš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

1091/25ZM/2014 - Schválení programu 25. zasedání ZMH dne 7.4.2014___________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený program 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 7. dubna 2014


 

1092/25ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 25. zasedání ZMH,
konaného dne 7.4.2014____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 7.4.2014

pana Miroslava Polaka
Ing. Bohuslava Murase


 

1093/25ZM/2014 - Ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 5.3.2014_____________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelky zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5. března 2014.


 

1094/25ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

933/20ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Bludovice – Stanislav a Andrzej Waclawikovi

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

709/16ZM/2012

Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

928/20ZM/2013

Prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá

973/21ZM/2013

Prodeje pozemků pod stavbami garáží

1016/22ZM/2013

Prodeje pozemků ke stávajícím zahradám

1017/22ZM/2013

Záměr odkoupení areálů hotelových domů Merkur a Impuls, včetně pozemků

1018/22ZM/2013

Záměr odkoupení nemovitostí – budovy č. p. 861 a pozemku parc. č. 715, k.ú. Šumbark

1020/22ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Šumbark – pan Jiří Kwapulinski

1034/22ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek IV

1053/23ZM/2014

Záměr prodeje pozemků a staveb v polyfunkčním území bývalého Dolu Dukla

1054/23ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá

1058/23ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

1063/23ZM/2014

Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2014

1075/23ZM/2014

Plán financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích

1076/23ZM/2014

Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek V.

1088/24ZM/2014

Změna zástupce města v dozorčí radě KIC Odpady, a.s.

1089/24ZM/2014

Písemnost adresovaná ZMH – dědic akademického sochaře Václava Uruby, pan doc. Ing. Václav Uruba, CSc.


 

1095/25ZM/2014 - Zásady hospodaření s majetkem města_______________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložené Zásady hospodaření s majetkem města ve znění dle přílohy s účinností dnem schválení


 

1096/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov - město____________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 366/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m2, k.ú. Havířov – město, zastavěného nemovitou věcí - části budovy č.p. 1522, obecně prospěšné společnosti Don Bosko Havířov, IČ: 63024730, Haškova 3, Havířov – Město


 

1097/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2573/4, ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m2 v kat.území Dolní Suchá paní ing. Marii Staré, bytem …………………….., které bude pozemek sloužit jako ochranná zeleň, oddělující pozemky v jejím vlastnictví od průmyslové zón


 

1098/25ZM/2014 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku
- změna rozhodnutí o prodeji pozemků_____________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. smlouvu o smlouvě budoucí zn. 94/OSM/2013 ze dne 21.3.2013 dle přílohy č. 1 uzavřenou v souladu s usnesením ZMH č. 756/17ZM/2013 ze dne 28.1.2013 s budoucím kupujícím EBM Partner a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: 24184497 (dále jen „společnost“)
2. zaplacení 60 % kupní ceny ve výši 199 100,- Kč dle čl. IV odst. 2 smlouvy o smlouvě budoucí
3. smlouvu o výpůjčce zn. 129/OSM/2013 uzavřenou se společností dne 21.3.2013 dle přílohy č. 2
4. zpracování studie zástavby dané lokality v Havířově – Šumbarku dle přílohy č. 3

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 756/17ZM/2013 ze dne 28.1.2013 takto:
1. původní text „ … za kupní cenu celkem cca 331 800,- Kč“ nově zní takto: „ … za kupní cenu celkem cca 331 800,- Kč navýšenou o DPH“
2. následující podmínky prodeje části pozemků parc. č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2 celkové výměře cca 1 000m2 v kat. území Šumbark (dále jen „Pozemky“) se ruší a nahrazují se novým zněním:
a) podmínka v 1. odrážce „kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby“ nově zní „ a) kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení a geometrický plán se zakreslením Pozemků s novými parcelními čísly,“,
b) podmínka v 8. odrážce „v případě, že investor do 2 let od vydání pravomocného územního rozhodnutí stavbu nezačne realizovat, město má právo od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit s tím, že investor uhradí městu smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč“ nově zní takto „b) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč,
3. další podmínky prodeje:
a) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodaným Pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč,
b) společnost je povinna prodané Pozemky užívat pouze ke sjednanému účelu, tj. k výstavbě a následnému provozování „Centra bydlení pro seniory“, po dobu 13 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč,
c) společnost je povinna zahájit provozování „Centra bydlení pro seniory“ do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč,
d) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna uvést Pozemky do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
e) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemků,
f) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 3 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014


 

1099/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží_________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 824/55, kat. území Šumbark o výměře 2 m2 paní Zuzaně Vernerové, bytem ……………………..….. pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1205/16, kat. území Bludovice o výměře 1 m2 manželům Milanu Bočkovi a Marii Bočkové, bytem ………………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/25, kat.území Bludovice o výměře 3 m2 panu Lubomíru Bembenkovi, bytem …………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku


 

1100/25ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1327, ostatní plocha o výměře 5 m2, dle GP označenou jako parc.č. 1327/2, k.ú. Bludovice, zastavěného nemovitou věcí – části nástupní rampy do obchodu č.p. 1605, panu Antonu Bobošíkovi, bytem …………………….., za cenu dle znaleckého posudku


 

1101/25ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2517/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře cca 900 m2 v kat.území Bludovice společnosti RQL s.r.o., se sídlem Havířov-Šumbark, U Jelena 109/7, IČ: 25860020 k již užívané zahradě a do budoucna také za účelem rozšíření stávajícího parkoviště u objektu restaurace „Amerika“


 

1102/25ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu č. 3750 – 42/2013, označeného jako parc.č. 249/2, ostatní plocha o výměře 27 m2, za účelem vybudování rampy pro bezbariérový přístup k obytnému na ul. Dlouhá třída 52, 54 v Havířově – Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 00415227,
manž. Jaroslavu a Michaele Bálintovým, oba bytem ……………………..,
paní Andree Cygonkové, bytem ……………………..,,
panu Ladislavu Fabianovi, bytem ………………………..,
paní Gabriele Hájkové, bytem..............................................,
panu Ing. Janu Kirschnerovi, bytem ……………………………………,
panu Jaroslavu Kramářovi, bytem .................................................,
panu Michalu Kubovskému, bytem …………………………………,
paní Marii Marszálkové, bytem …………………………………….,
manž. Vladimíru a Boženě Mlýnkovým, oba bytem……………………….,
panu Kamilu Homolovi, bytem ……………………………………..,
panu Dominiku Rozbrojovi, bytem …………………………………..,
manž. Františku a Vojtěšce Schořovým,
oba bytem ………………………………………..,
manž. Igoru a Lence Vojtkovým,
oba bytem ……………………………………..,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1103/25ZM/2014 - Záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova
- pozemku parc.
č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov – město________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesovapozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, a objektu č. p. 1102, nebo jeho části, na pozemku parc. č. 2324, k.ú. Havířov-město, za podmínek dle přílohy č. 1 materiálu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem vyhlášky

Z: vedoucí OSM
T: 10. 4. 2014


 

1104/25ZM/2014 - Záměr prodeje části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné
přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83,
Havířov-Podlesí__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 500 m2 a části budovy (samostatné přístavby) č. p. 1134, Dlouhá tř. 83, Havířov-Podlesí, k.ú. Bludovice, za účelem zřízení zdravotnického zařízení, za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.700.000,- Kč, zájemce doloží k nabídce zpracovanou studii zdravotnického zařízení


 

1105/25ZM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání
dokončených stok v rámci stavby:
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“_______________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) záměr města darovat veřejné části kanalizačních přípojek k zastavěným pozemkům, vybudované v rámci výstavby kanalizace na území města, a to po uplynutí doby 10 let udržitelnosti projektu: „Odkanalizování Havířova“

b) v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně“, dle geometrických plánů č. 531-50A/2013, 531-50B/2013, 531-50C/2013, 531-50D/2013, 531-50E/2013, 531-50G/2013, 531-50H/2013, 531-50I/2013, 531-50J/2013, 531-50K/2013, 531-50L/2013, 531-50M/2013, 531-50N/2013, 531-50O/2013, 531-50P/2013, 531-50Q/2013,531-50S/2013, 531-50V/2013, 556-243/2013, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření, k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených:

1.k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 528/3, 526, v celkovém rozsahu dle GP 155,75 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Hekera Milan, ……………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 155,75) + 500,- = 19.969,- Kč

2. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 528/1, v rozsahu dle GP 57 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice (bez náhrady)
povinný: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + DPH,
tj. (125,- x 57) + DPH = 7.125 + DPH

3. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 528/2, v rozsahu dle GP 370 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: Pawlas František, ……………………….…………..,,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtice,
tj. (125,- x 370) + (500,- x 3) = 47.750,- Kč

4. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 720/1, 722/4, v celkovém rozsahu dle GP 227,08 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava
hodnota pozemkové služebnosti: za jednorázovou sjednanou úhradu
20.000,- Kč + DPH

5. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 94/4, 99/1, v celkovém rozsahu dle GP 541,33 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic
povinný: Klhůfek Stanislav a Klhůfková Gabirela, ….……................,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic,
tj. (125,- x 541,33) + (500,- x 4) = 69.666,- Kč

6. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 103/1, v rozsahu dle GP 28,66 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Koštial Daniel a Koštialová Lenka, …..…………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,- Kč/m2,
tj. 125,- x 28,66 = 3.583,- Kč

7. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 103/2, v rozsahu dle GP 23,99 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Darebník Zdeněk, …..……………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,- Kč/m2,
tj. 125,- x 23,99 = 2.999,- Kč

8. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 114/2, v celkovém rozsahu dle GP 209, 79 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Slíva František a Slívová Miluška, …..…………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,- Kč/m2,
tj. 125,- x 209,79 = 26.224,- Kč

9. k.ú. Dolní Datyně, parc.č 114/5, parc.č. 121, v celkovém rozsahu dle GP 520,82 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic
povinný: Ing. Kostil Jan a Kostialová Vanda, …………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic,
tj. (125,- x 520,89) + (500,- x 4) = 67.103,- Kč

10. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 116/1, v rozsahu dle GP 14,55 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks  šachtice
povinný: Kostial Marek a Kostialová Eva, .…..……………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 14,55) + 500,- = 2.319,-Kč

11. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 132, parc.č. 704/7, v celkovém rozsahu dle GP 156,22 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Troszok Jan, ………..…..……………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 156,22) + 500,- = 20.028,-Kč

12. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 704/5, v rozsahu dle GP 86,35 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Vicher Dalibor a Vichrová Zuzana, …..……………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 86,35) + 500,- = 11.294,- Kč

13. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 704/6, v rozsahu dle GP 127,90 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Vrbacká Monika, ………………..……………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 127,90) + 500,- = 16.488,- Kč

14. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 704/11, v rozsahu dle GP 86,99 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Bystroň Jan, …………………….……………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2,
tj. 125,- x 86,99 = 10.874,- Kč

15. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/7, v rozsahu dle GP 146,13 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Ing. Jan Hrdina a MUDr. Jitka Hrdinová, …………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2,
tj. 125,- x 146,13 = 18.266,- Kč

16. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 85, 86, v celkovém rozsahu dle GP 42,79 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Kolářová Marie, …………….…..………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2,
tj. 125,- x 42,79 = 5.349,- Kč

17. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 91, v celkovém rozsahu dle GP 73,28 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtice
povinný: Galuszková Věra, …………..…..………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 400,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtice,
tj. (400,- x 73,28) + (500 x 2) = 30.312,- Kč

18. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 709/1, v rozsahu dle GP 270,37 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Kolářová Marie, …………………..……………………..,
Niemiecová Eva, …………………..……………………..,
Zaoralová Žofie, …………….…..……………………….,
Procházková Anna, ………………..……………………..,
dle podílů uvedených na LV č. 483
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 270,37 = 33.796,- Kč

19. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/9, v rozsahu dle GP 39,11 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Staś Jan, ………………….…..……………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 39,11 = 4.889,- Kč

20. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/10, v rozsahu dle GP 19,86 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Kubicová Julie, ……………..……………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 19,86 = 2.483,- Kč

21. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/11, v rozsahu dle GP 53,09 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Jahodová Silvie, ……….…..……………………..,
Nowák Tadeáš, .……….…..……………………..,
Dzik Karel, ………………..……………………..,
Kotulová Olga, ………..…..……………………..,
dle podílů uvedených na LV č. 355
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 53,09 = 6.636,- Kč

22. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/13, v rozsahu dle GP 35,96 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Staś Josef, …..……………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 35,96 = 4.495,- Kč

23. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 11/1, v rozsahu dle GP 26,99 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Ludmila Valica,………………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 26,99 = 3.374,- Kč

24. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 228, v rozsahu dle GP 33,86 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Ing. Stacha Jaromír a Stachová Věra, …………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 33,86 = 4.233,- Kč

25. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 233, v rozsahu dle GP 20,70 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Koštiál Pavel,…………………….………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 20,70 = 2.588,- Kč

26. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/2, 72/10, v celkovém  rozsahu dle GP 176,79 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Ing. Schabjuk Petr a Mgr. Schabjuková Ester, ……………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 300,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (300,- x 176,79) + 500,- = 53.537,- Kč

27. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/4 v rozsahu dle GP 8,88 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Motyčka Josef, …………………..…………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 8,88 = 1.110,- Kč

28. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/5, v celkovém rozsahu dle GP 80,12 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Kosiecová Lenka,…………..………..………………..,
Kosiec Tomáš,…………………………………………,
dle podílů uvedených na LV č. 379
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 80,12 = 10.015,- Kč

29. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 474/4, 494, v celkovém  rozsahu dle GP 282,69 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Lasoň Milan a Lasoňová Eva, ………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic
tj. (125,- x 282,69) + (500,- x 2) = 36.336,- Kč

30. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 509/1, v rozsahu dle GP 31,61 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Giercuszkiewiczová Libuše, …………………………….,
Hlivák Mikuláš,……………………….………………….,
dle podílů uvedených na LV č. 124
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (125,- x 31,61) + 500,- = 4.451,- Kč

31. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 474/6, v rozsahu dle GP 122,75 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Přeček Václav,…………………………..………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 122,75 = 15.344,- Kč

32. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 49/1, v rozsahu dle GP 131,38 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: MUDr. Tabášek Jiří, ……………………………………,
Ing. Tabášková Marcela, ……………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 400,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/ 2 ks šachtic
tj. (400,- x 131,38) + 500,- = 53.552,- Kč

33. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 66/1, v rozsahu dle GP 16,39 m2, včetně ochranného pásma
povinný: MUDr. Tabášek Jiří, …………………..……………….,
Ing. Tabášková Marcela, ………………………………,
Tabášková Marcela,……………………..,
dle podílů uvedených na LV č. 75
hodnota pozemkové služebnosti: 400,-Kč/m2
tj. 400,- x 16,39 = 6.556,- Kč

34. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 49/5, v rozsahu dle GP 314,32 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Bergerová Irena, ………………………...…………..,
Klimsza Jan, ………………………………………..,
Klimsza Teodor,……………………………………..,
dle podílů uvedených na LV č. 233
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic
tj. (125,- x 314,32) + (500,- x 2) = 40.290,- Kč

35. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 49/10, v rozsahu dle GP 197,18 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Páč Petr a Páčová Monika, …………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 197,18 = 24.648,- Kč

36. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 60, v rozsahu dle GP 27,85 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Koníčková Naďa, …………………….……………….….,
Koníček Libor, ……………………….……………….….,
Ghisi Eva, …………………………..………….……..…..,
dle podílů uvedených na LV č. 199
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 27,85 = 3.481,- Kč

37. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 62/1, 63, 64, v celkovém  rozsahu dle GP 181,49 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Sachmerdová Marta, ………………………………..……..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (125,- x 181,49) + 500,- = 23.186,- Kč

38. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 46, v rozsahu dle GP 10,79 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Ožanová Eva, ……………………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 10,79 = 1.349,- Kč

39. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 452, 451, v celkovém  rozsahu dle GP 145,83 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtice
povinný: Pavlisová Dagmar, ……………………..………………….,
Mokroš Jaromír ………………………………..…………..,
dle podílů uvedených na LV č. 206
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic
tj. (125,- x 145,83) + (500,- x 2) = 19.229,- Kč

40. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 455, v  rozsahu dle GP 2,88 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Smarž Dušan, …………………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 2,88 = 360,- Kč

41. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 284/5, 284/6, 287, 443, 444, v celkovém rozsahu dle GP 443,37 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: Urbančík Martin a Urbančíková Martina, ………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic
tj. (125,- x 443,37) + (500,- x 3) = 56.921,- Kč

42. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/1, 431/1, 430/1 v celkovém  rozsahu dle GP 464,90 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic
povinný: Augustinská Helga, ……………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic
tj. (125,- x 464,90) + (500,- x 4) = 60.113,- Kč

43. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/4, 441, v celkovém  rozsahu dle GP 242,48 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: Treichelová Kateřina, ……………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic
tj. (125,- x 242,48) + (500,- x 3) = 31.810,- Kč

44. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 448/2, v rozsahu dle GP 248,24 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: Czerepaka Marek a Czerepaková Dana, ……….………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic
tj. (125,- x 248,24) + (500,- x 3) = 32.530,- Kč

45. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 270 v  rozsahu dle GP 3,75 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Rybářová Miroslava, ………………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 3,75 = 469,- Kč

46. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 712/2, v rozsahu dle GP 1,55 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Kožušník Radim, ……………………………..……………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 1,55 = 194,- Kč

47. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 275, v rozsahu dle GP 9,97 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Michaliková Pavla, …………………………………………..,
Přeček Jindřich, ……………………………….…………….,
dle podílů uvedených na LV č. 24
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 9.97 = 1.246,- Kč

48. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/2, 430/2, 431/2, v celkovém  rozsahu dle GP 299,02 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Galgonková Božena, ……………………………………,
Vašut Přemysl, …………………………………….……,
Galgonek Vladislav………………………..……………,
dle podílů uvedených na LV č. 3
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic
tj. (125,- x 299,02) + (500,- x 2) = 38.378,- Kč

49. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/3, v rozsahu dle GP 140,93 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Michalikova Pavla, ………………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtice
tj. (125,- x 140,93) + (500,- x 2) = 18.616,- Kč

50. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/6, v rozsahu dle GP 22,07 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Augustinský Leo, …………………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 22,07 = 2.759,- Kč

51. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 406/1, 406/6, 424/1, 424/10, 424/22, 407/1,407/2, 407/5, 408, 424/14, 424/15, 424/16, 424/17, 424/18 v celkovém rozsahu dle GP 1520,88 m2, včetně ochranného pásma a 16 ks šachtic
povinný: MONDO – REALITY, spol. s r.o.Varšavská 96, Hulváky, Ostrava
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 8.000,-Kč/16 ks šachtic+DPH
tj. (125,- x 1520,88) + (500,- x 16) + DPH = 198.110,- Kč + DPH

52. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 406/3, v  rozsahu dle GP 24,56 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Ing. Štefek Vladimír a MUDr. ………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (125,- x 24,56) + 500 = 3.570,- Kč

53. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 416, v celkovém rozsahu dle GP 96,28 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: Kolorz Leo, ………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic
tj. (125,- x 96,28) + (500,- x 3) = 13.535,- Kč

54. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 562/1, 563/2 v celkovém rozsahu dle GP 187,53 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic
povinný: Bystroňová Soňa, ……………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic
tj. 125,- x 187,53 = 24.441 Kč

55. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 562/3, 563/1, 568, v celkovém rozsahu dle GP 883,14 m2, včetně ochranného pásma a 7 ks šachtic
povinný: Ing. arch. Šťastná Nina, …………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 3.500,-Kč/7 ks šachtic
tj. 125,- x 63,08 = 113.893,- Kč

56. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/8, 417, v celkovém rozsahu dle GP 28,36 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Babilon Antonín, …………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 28,36 = 3.545,- Kč

57. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 307/2, 314/1, v celkovém rozsahu dle GP 47,51 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 6, Havířov–Dolní Datyně
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (125,- x 47,51) + 500 = 6.439,- Kč

58. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 308/9, v  rozsahu dle GP 69 m2, včetně ochranného pásma
povinný: KOOBAL Czech republic s.r.o., J. Kotase 26, Havířov – Dolní Datyně
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 69 = 8.625,- Kč

59. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 319, 321/1, v celkovém rozsahu dle GP 17,05 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Kwapulinski Radek, ………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 17,05 = 2.131,- Kč

60. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 324/6, 720/6, v celkovém rozsahu dle GP 22,21 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Ing. Svoboda Petr, …………………………..…….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 22,21 = 2.776,- Kč

61. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 325/1, 383/7, v celkovém rozsahu dle GP 71,38 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Schlossarek Jiří a Schlossarková Žaneta, ………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (125,- x 71,38) + 500,- = 9.423,- Kč

62. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 383/1, 383/6, 724/4, v celkovém rozsahu dle GP 318,95 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic
povinný: Ing. Kolorz Otakar, …………………………………….,
Ing. Kolorz Stanislav, ………………………………….,
Kopřivová Danuše, …………………………..………..,
Paloncy Kristina, ………………………………..…….,
dle podílů uvedených na LV č. 96
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic
tj. (125,- x 318,95) + (500,- x 4) = 41.869,- Kč

63. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 713/2, v rozsahu dle GP 182,44 m2, včetně ochranného pásma
povinný: GASING s.r.o., Kaňovice 71, Havířov
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2
tj. 125,- x 182,44 = 22.805,- Kč

64. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 474/5, 498/1, v celkovém rozsahu dle GP 159,73 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice
povinný: Rajdus Luboš, …………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (125,- x 159,73) + 500,- = 20.466,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bod 2) 1 - 64

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2014


 

1106/25ZM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání
dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova
- městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část
____
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) záměr města darovat veřejné části kanalizačních přípojek k zastavěným pozemkům, vybudované v rámci výstavby kanalizace na území města, a to po uplynutí doby 10 let udržitelnosti projektu: „Odkanalizování Havířova“

b) v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle GP č. 531-50E/J/K/L/M/O/R/S/T/U/V/2013, GP č. 1135/35A/2013, GP č. 2827-50/2013, GP 2826-50/2013, 2826-50B/2013, k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených:

l. k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 69/1, 74, 75, 77/2, v rozsahu dle GP celkem 270,05 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: Lenka Kosiecová, …………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 270,05) + (3 x 500,-) = 35.256,- Kč

2. k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 284/1, 711/3, v rozsahu dle GP celkem 655,36 m2, včetně ochranného pásma a 5 ks šachtic
povinný: Vladislav Kolorz, ……………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 655,36) + (5 x 500,-) = 84.420,- Kč

3. k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 706/15 dle GP, v rozsahu 229,11 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic
povinný, vlastník podílu 1/21 Eugenia Przeczek, ………………………,
1/21 Janina Barbara Oleviňska, ………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,- Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 229,11) + (4 x 500,-) = 30.639,- Kč,
hodnota podílu 1/21 činí 1.459,- Kč

4. k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1822/1 a 1824, v  rozsahu dle GP celkem 790,95 m2, včetně ochranného pásma a celkem 10 ks šachtic,
povinný: ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451,
hodnota pozemkové služebnosti: je sjednána ve výši 100,-Kč/m2,
minimálně však 10.000,- Kč, + DPH,
tj. 100,- x 790,95 = 79.095,- Kč + DPH

5. k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1655, v rozsahu dle GP 353,81 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic,
povinní: manž. Milan Muroň, Irena Muroňová, …………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2+ 500,-Kč/1ks šachtice,
tj. (100,- x 353,81) + (500,- x 3) = 36.881,- Kč

6. k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1876/5, v  rozsahu dle GP 16,39 m2, 6. k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1876/5, v  rozsahu dle GP 16,39 m2,
povinní: manž. Blakala Jindřich, Blakalová Marie, ………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2
tj. 100,- x 16,39 = 1639,- Kč

7. k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1876/12, v rozsahu dle GP 11,34 m2, včetně ochranného pásma bez šachtic,
povinná: Chvojková Eva, …………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,- Kč/m2
 tj. 100,- x 11,34 = 1134,- Kč

8. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/1, v rozsahu dle GP 343,91 m2, včetně ochranného pásma, 5 šachtic
povinný: Ing. Czeslaw Šwider, …………………………..…,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/ks šachtice,
tj. (100,- x 343,91) + (5 x 500,-) = 36.891- Kč

9. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1896/1, v rozsahu dle GP 45,63 m2, včetně ochranného pásma, 1 ks šachtic,
povinní: manž Antonín Viochna, Janina Viochnová, ………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/ks šachtice,
tj. (100,- x 45,63) + (1 x 500,-) = 5.063,- Kč

10. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/9, v  rozsahu dle GP 307,19 m2, včetně ochranného pásma, 2 ks šachtic
povinný: RICHTER-COLOR, spol.s r.o., Havířov –Město, Staniční 1310/12, IČ: 25376454
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/ks šachtice,
tj. (125,- x 307,19) + (2 x 500,-) = 39.399,- Kč + DPH

11. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1692/2, v rozsahu dle GP 136,73 m2, včetně ochranného pásma, 3 ks šachtic
povinný: Jednota – Jedność, spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, IČ: 00032387
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/ks šachtice,
tj. (100,- x 136,73) + (3 x 500,-) = 15.173,- Kč +DPH

c) zřízení věcného břemene a to služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizačních, stok, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření, k pozemkům:

12. k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 705/1, 705/2, 705/6, 705/10, 705/14, 706/1, 706/5, 706/6, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 723/1, 723/4, 723/5, 723/8, 723/9, v  rozsahu dle GP celkem 3001,12 m2, a dále k podílu 19/21 na pozemku parc. č. 706/15, v celk. rozsahu dle GP 229,1 m2, včetně ochranného pásma, a celkem 28 ks šachtic, (budou vyčísleny také běžné metry),
povinný: Moravskoslezský kraj, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 00095711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát
hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána včetně umístění šachtic za zvýhodněnou jednorázovou úhradu 1000,- Kč + DPH,

13. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 239/3, 2604/14, 2604/15, 2604/20, v celk. rozsahu dle GP 203,74 m2, včetně ochranného pásma, a celkem 1 ks šachtic, (budou vyčísleny také běžné metry),
povinný: Moravskoslezský kraj, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ: 00095711, zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát
hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána včetně umístění šachtic ve dvou smlouvách za zvýhodněnou jednorázovou úhradu,
tj. 2 x 1000,- Kč + DPH,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu b) 1-13

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


 

1107/25ZM/2014 - Záměr směny částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice,
za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny částí pozemků parc.č. 1327, dle GP označenou jako parc.č. 1327/3, ostatní plocha, o výměře 14 m2 k.ú. Bludovice a parc.č. 1495, dle GP označenou jako parc.č. 1495/2, ostatní plocha, o výměře 7 m2, k.ú. Bludovice v majetku statutárního města Havířov, za část pozemku parc.č. 1470/1, nově dle GP označenou jako parc.č. 1470/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví pana Leszka Chodury, bytem ……………………, s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem


 

1108/25ZM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku parc.č. 2720/1,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2709, ost. plocha, o výměře 7 m2, parc.č. 2710, neplodná půda o výměře 2 m2 a části pozemku parc.č. 2720/1, zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 40 m2, kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Ivo Stolarik a Dana Stolariková, oba bytem ………………………, za účelem rozšíření stávající garáže pro obytný karavan, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 25 510,- Kč (tj. cca 521,- Kč/m2) + 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2014


 

1109/25ZM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144,
k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice_________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nemovité věci - pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, spol. BRISK Corporation s.r.o., IČ: 02570424, za podmínek:
- kupní cena ve výši 3.000.000,- Kč, část kupní ceny ve výši 150.000,- Kč bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, zbytek kupní ceny ve výši 2.850.000,- Kč bude splatný do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy, v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nebo nedodržení termínu doplatku kupní ceny bude zaplacená část kupní ceny ve výši 150.000,- Kč použita jako smluvní pokuta - účel využití budovy: sídlo a zázemí stavební firmy a poskytování služeb občanům

Kupní cena je nižší než tržní cena 4.990.000,- Kč dle posudku znalce z roku 2012, s ohledem na tyto skutečnosti:

- zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2538/1, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování, údržbě, opravách, revizi, rekonstrukci a odstranění plynové kotelny o výměře 13,95 m2 nacházející se v přízemí stavby občanského vybavení č. p. 144, která je součástí pozemku parc. č. 2538/1, k. ú. Bludovice, ve prospěch spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČ: 61974706
- parc. č. 2538/2, zastavěná plocha, k.ú. Bludovice, o výměře 1021 m2, není předmětem koupě
- prodávaná nemovitá věc je pro vlastníka nadbytečný majetek a dlouhodobě je neprodejná

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2014


 

1110/25ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice- změna podmínek_____
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 1056/23ZM/2014 ze dne 27.1.2014 ve věci prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem výstavby administrativní a komerční budovy, a to v části „ … s tím, že s budoucím kupujícím bude uzavřena 1. Smlouva o budoucí kupní smlouvě „……………… a v části 2. „Kupní smlouva bude uzavřena…………“

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 1056/23ZM/2014 ze dne 27.1.21014 takto:
„…za těchto podmínek:

a) kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení a geometrický plán se zakreslením Pozemku s novým parcelním číslem

b) do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále BKS) s tím, že při podpisu této smlouvy bude na účet města složena záloha (jistota) ve výši 250 000,- Kč

c) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

d) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu

e) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodanému Pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,

f) společnost je povinna prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu, tj. k výstavbě a následnému provozování administrativní a komerční budovy, po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,

g) společnost je povinna zahájit provozování administrativní a komerční budovy do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,

h) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna uvést Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

ch) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku,

i) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014


 

1111/25ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 306 o výměře cca 450 m2, kat. území Bludovice (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti Gbagbos systém a.s., se sídlem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 161/97, IČ: 27828026 za účelem vybudování parkovacích míst pro vlastníka objektu na pozemku parc. č. 307, k.ú. Bludovice, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 234 000,- Kč (tj. 520,- Kč/m2) + DPH + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku (dle skutečného zaměření GP) za těchto podmínek:

a) kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení a geometrický plán se zakreslením Pozemku s novým parcelním číslem

b) do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS) s tím, že při podpisu této smlouvy bude na účet města složena záloha (jistota) ve výši 140 000,- Kč

c) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč,

d) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši 60 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu

e) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodanému Pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč,

f) společnost je povinna prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu, tj. k parkovacím místům a jejich následnému provozování, po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč,

g) společnost je povinna zahájit užívání parkovacích míst do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč,

h) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna uvést Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

ch) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku,

i) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014


 

1112/25ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1629/52, zahrada o výměře 24 m2 k.ú. Bludovice, manželům Vratislavu Císařovi a Zdence Císařové, bytem……………………, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 10.190,-Kč (tj. cca 425,-Kč/m2) + 950,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 11.140,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2014


1113/25ZM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 1629/50, zahrada o výměře 134 m2 k.ú. Bludovice, parc.č. 1629/102, ostatní plocha o výměře 28 m2 k.ú. Bludovice, paní Ing. Dušaně Kebové, bytem ………………………………………….., za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého ve výši 68.820,-Kč (tj. cca 425,-Kč/m2) + 950,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 69.770,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.7. 2014


 

1114/25ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2, k.ú. Šumbark, panu Janu Krejcarovi, bytem …………………………………., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 51.510,-Kč (tj. cca 415,-Kč/m2) +1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 53.210,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.7.2014


 

1115/25ZM/2014 - Demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11, 703/13,
704/15, Havířov-Šumbark__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - I. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

demolici obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9 na poz. parc. č. 232, č. p. 702/11 na poz. parc. č. 231, č. p. 703/13 na poz. parc. č. 230, č. p. 704/15 na poz. parc. č. 229, část obce Šumbark, k.ú. Šumbark, z důvodu špatného technického stavu


 

            ………………………………….....                     ...…..…….……………………...
                Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                Ing. Eduard HECZKO
                       
    primátor města                                                náměstek primátora
                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku

 


 

   

 

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 25. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 7.4.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


II. část

 

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 7.4.2014 – II. část


1116/25ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál Dolní Datyně“ -II

1117/25ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“

1118/25ZM/2014 - Převod části pozemku parc.č. 1231/38, k.ú. Prostřední Suchá nad krytem CO – tribuny včetně venkovních úprav a stavěče kuželek

1119/25ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Horní Suchá a k.ú. Šumbark

1120/25ZM/2014 - Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků

1121/25ZM/2014 - Žádost o změnu podmínek kupní smlouvy – spol. TURČINA s.r.o.

1122/25ZM/2014 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku 34. parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark

1123/25ZM/2014 - Odstoupení paní Michaely Olšarové od smlouvy o budoucí kupní smlouvě

1124/25ZM/2014 - Nabytí vlastnictví nemovitých věcí v polyfunkčním území areálu bývalého Dolu Dukla

1125/25ZM/2014 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“,

k. ú. Bludovice, do majetku města

1126/25ZM/2014 - Majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, dotčených výstavbou obchodního centra Globus

1127/25ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“

1128/25ZM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Havířova, na pozemku parc. č. 2180, k. ú. Šumbark

1129/25ZM/2014 - Udělení souhlasu TJ Start Havířov s realizací modernizace a úpravy hřiště u ZŠ Kudeříkové

1130/25ZM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 42. z rozpočtu odboru školství a kultury

1131/25ZM/2014 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury

1132/25ZM/2014 - Poskytnutí dotace na rok 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, na úhradu plen zakoupených v roce 2013

1133/25ZM/2014 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013

1134/25ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům

1135/25ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 1. – 27.

1136/25ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2013

1137/25ZM/2014 - Monitoring hospodaření obcí

1138/25ZM/2014 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013) v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“

1139/25ZM/2014 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013) v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“

1140/25ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1141/25ZM/2014 - Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ odůvodnění významné veřejné zakázky

1142/25ZM/2014 - Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání veřejných částí kanalizačních přípojek

1143/25ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek

1144/25ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností

1145/25ZM/2014 - Opatření obecné povahy - Územní plán Havířov

1146/25ZM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii

1147/25ZM/2014 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova

1148/25ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VI.

1149/25ZM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče

1150/25ZM/2014 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov Životice

1151/25ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í

z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 7.4.2014 – II. část


1116/25ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Sportovní areál Dolní Datyně“ –II__________________________________

(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v  rámci realizace stavby č. 13036 „Sportovní areál Dolní Datyně “
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě - právo umístění vyústního objektu dešťové kanalizace, k pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 720/1, v rozsahu cca 3 m2, dle zaměření dokončené stavby, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova,
vlastník pozemku: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 70890021
hodnota pozemkové služebnosti: dle aktuálního ceníku služeb a výkonů povinného, 150,-Kč/m2, minimálně však 1000,-Kč + DPH,

2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Datyně , parc. č. 293/1 o výměře cca 25 m2, trvale zastavěného chodníkem, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
prodávající: spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV 25
Wojtas Aniela, …………………………………………….,
Olewiński Piotr Alexander, ……….………..……………..,
Przeczek-Skawiňska Barbara………………………………,
kupní cena: bude stanovena znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucích a konečných smluv k bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2014


 

1117/25ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce silnice III - 4745, Havířov - U Šimaly“__________________

(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“ přijetí daru částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/17, 2645/9, 2645/10, 2645/11, 2645/6, 2645/12, 2645/5, 2645/8, zastavěných chodníkem, v rozsahu cca 560 m2, dle zaměření dokončené stavby, do majetku města
dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. Října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci


 

1118/25ZM/2014 - Převod části pozemku parc.č. 1231/38, k.ú. Prostřední Suchá
nad krytem CO – tribuny včetně venkovních úprav a stavěče kuželek____
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod části pozemku parc.č. 1231/38, k.ú. Prostřední Suchá podle GP č. 2824-47/2013, nově označenou jako pozemek parc. č. 1231/62 o výměře 1 248 m2 včetně venkovních úprav (zpevněné plochy, opěrných zídek a oplocení) a stavěče kuželek z majetku společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, IČ: 27769135 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ve výši 35 666,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014


 

1119/25ZM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá,
k.ú. Horní Suchá a k.ú. Šumbark___________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odkoupení pozemků parc.č. 1408, vodní plocha o výměře 80 m2, k.ú. Prostřední Suchá a pozemků parc.č. 1913/4, orná půda o výměře 411 m a parc.č. 1913/5, orná půda o výměře 22 m2, k.ú. Horní Suchá (pozemky kolem vodoteče v majetku města)
od vlastníka: společnosti RPG RE Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, a to za cenu tržní dle znaleckého posudku ve výši 32 950,- Kč (tj. cca 65,20 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc.č. 1140/1, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 37 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: společnosti RPG RE Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143


 

1120/25ZM/2014 - Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků___________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o jednáních se zástupci společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., ve věci odkoupení areálů hotelových domů Impuls a Merkur, včetně pozemků

2. stanovisko společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., ze dne 14. 3. 2014 k nabídce kupních cen za areály hotelových domů Impuls a Merkur, včetně pozemků, jak je stanovila RMH usnesením č. 5015/75RM/2014 ze dne 5. 3. 2014

3. odstoupení společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., od nabídky prodeje areálu hotelového domu Impuls, včetně pozemků

u k l á d á

náměstkovi pro ekonomiku a správu majetku pokračovat v jednání se společností RPG RE Commercial, s.r.o., o nových podmínkách prodeje areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků, uvedených v dopise ze dne 14. 3. 2014

Z: Ing. Heczko
T: 6/2014


 

1121/25ZM/2014 - Žádost o změnu podmínek kupní smlouvy – spol. TURČINA s.r.o.________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1177/OSM/09 na nemovité věci - pozemek parc. č. 425/1 a budovu č.p. 590, část obce Město, k.ú. Havířov-město, s vlastníkem spol. TURČINA s.r.o., IČ: 25886550, kterým bude zrušen v čl. VI. Zvláštní ujednání, odst. 2, bod d)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1177/OSM/09

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2014


 

1122/25ZM/2014 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku
parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1707/1, orná půda o výměře cca 20 m2, v majetku města, za část pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1707/2 ostatní plocha, o výměře cca 25 m2, ve vlastnictví: manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, ………………………………, v rozsahu dle zaměření, s tím, že směňované výměry mohou být i shodné a směna se uskuteční s finančním vyrovnáním rozdílu ve výměře a ceně směňovaných nemovitostí a úhradou 50% nákladů na znalečné a geometrické zaměření, tržní cena obou směňovaných nemovitostí, činí dle znaleckého posudku 380,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2014


 

1123/25ZM/2014 - Odstoupení paní Michaely Olšarové od smlouvy o budoucí kupní smlouvě_
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení paní Michaely Olšarové, bytem …………………………………, od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, č. 115/OSM/08, ze dne 12. 3. 2008, uzavřené se statutárním městem Havířov, jako budoucím prodávajícím pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1315, zastavěná plocha, nádvoří - zbořeniště o výměře 272 m2 a parc. č. 1323, trvalý travní porost, o výměře 2440 m2, za kupní cenu 674.000,-Kč, navýšenou o zpracování znaleckého posudku, s tím, že město vrátí paní Olšarové uhrazenou část kupní ceny ve výši 200.000,-Kč

                    s c h v a l u j e

přijetí daru lesního pozemku k.ú. Bludovice, Havířov a parc. č. 1322/1, o výměře 2119 m2, do majetku města,
dárce: Mgr. Tereza Olšarová, bytem ……………………………………,
v souladu se závazkem sjednaným ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 115/OSM/08, ze dne 12. 3. 2008, s paní Michaelou Olšarovou

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2014


 

1124/25ZM/2014 - Nabytí vlastnictví nemovitých věcí v polyfunkčním území areálu bývalého
Dolu Dukla______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. „Dohodu o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod - dílo“ uzavřenou mezi ČR – ministerstvem financí, se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, IČ 00006947, a statutárním městem Havířov zn. 982/OIV/2010 ze dne 2. 10. 2012, ve znění dle přílohy č. 1

2. nabytí nemovitých věcí vč. technického zhodnocení nemovitých věcí realizovaných v rámci stavby „Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areál bývalého Dolu Dukla“ do majetku města v rozsahu přílohy č. 2


 

1125/25ZM/2014 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“,
k. ú. Bludovice, do majetku města___________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Křížů“,  k.ú. Bludovice, umístěné na pozemku parc. č. 2635/1, ve vlastnictví: International BONUS, spol. s r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 26508508, do majetku města, s tím, že město uhradí stavebníkovi 20% skutečných nákladů +DPH, vyčíslených po dokončení staveb, maximálně však do výše 20% předpokládaných pořizovacích nákladů + DPH takto:
a) za stavbu komunikace a odvodnění, na pozemku parc. č. 2635/1, k.ú. Bludovice 20% předpokládaných nákladů 1.550.000,- Kč tj. max. 310.000,-Kč + DPH b) za veřejné osvětlení, umístěné na pozemku parc. č. 2635/1, k.ú. Bludovice 20%  skutečných nákladů 250.000,-Kč tj. max. 50.000,-Kč + DPH

2. přijetí daru pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2635/1 o výměře 1656 m2, pod komunikací v lokalitě „U Křížů“, do majetku města, ve vlastnictví: International BONUS, spol. s r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 26508508, s tím, že:
a) pozemek bude převeden do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené stavby komunikace, včetně věcných břemen uzavřených k umístěným sítím a přípojkám
b) obdarovaný se zavazuje, po nabytí pozemku do majetku města, projednat a bezúplatně zřídit věcné břemeno, jako osobní služebnost k pozemku, spočívající v umístění a provozování kanalizace a vodovodu v majetku dárce

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2014


 

1126/25ZM/2014 - Majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá,
dotčených výstavbou obchodního centra Globus_______________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města, zastavěných přeložkou místní komunikace ul. U Skleníků, chodníky, cyklostezkou, případně přilehlou zelení,
parc. č. 2206/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 136 m2
parc. č. 2206/54, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3243 m2
parc. č. 2206/55, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 182 m2,
parc. č. 2206/56, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 m2,
parc. č. 2206/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m2,
parc. č. 2206/58, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2,
parc. č. 2206/61, ostatní plocha, zeleň, o výměře 97 m2,
parc. č. 2206/62, ostatní plocha, zeleň, o výměře 737 m2,
parc. č. 2206/63, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 437 m2,
parc. č. 2206/72, ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2,
parc. č. 2206/73, ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m2,
parc. č. 2206/81, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2,
parc. č. 2206/82, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m2,
parc. č. 2206/83, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 150 m2,
parc. č. 2206/84, ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m2,
parc. č. 2206/85, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m2,
v rámci výstavby obchodního centra Globus, jejímž investorem je dárce: Praha West Investment k.s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 25672096

b) přijetí daru stavebních objektů vybudovaných v rámci výstavby obchodního centra Globus a souvisejících s místní komunikací ul. U Skleníků,
- Objekt C–101: Přeložka komunikace, ul. U Skleníků - trasa A, kruhový objezd - trasa B, včetně odvodňovacího a vodícího proužku, prodloužení chodníku podél komunikace ul. U Skleníků, od křižovatky s ul. Dělnickou, po okružní křižovatku, samostatná obousměrná cyklistická stezka, nová zastávka MHD a propojení zastávky s chodníkem na ul. Dělnickou, v hodnotě nákladů 8.680.200,-Kč,
- Objekt C102: Přeložka chodníku podél ul. Dělnická, v hodnotě nákladů: 1.369.180,-Kč
- Objekt SO-08-0: Přeložka veřejného osvětlení u přeložené komunikace, ul. U Skleníků, v hodnotě nákladů: 284.200,-Kč,
- Objekt SO 06-I: Veřejné osvětlení v trase A, a v trase B, po nově vybudovaném kruhovém objezdu, v hodnotě nákladů: 1.157.100,-Kč
- Objekt SO 04-I: Odvod dešťových vod od šachty D17 a D 18, k šachtě D13 v hodnotě nákladů 1.980.000,-Kč
dárce: Praha West Investment k. s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 256 72 096

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu a), b)

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2014


 

1127/25ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby:
„Splašková kanalizace Skleníky Havířov“____________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 12022 „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizačních stok, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle GP č. 1174-103/2013 a GP č. 2854-104/2013, k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených:

1. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 458/2 a 462/1, v rozsahu dle GP celkem 66,1 m2, včetně ochranného pásma a také včetně umístění ocelové konstrukce přemostění a opěry,
povinný: Petr Pálinkás, …………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: dle požadavku vlastníka 1000,- Kč/m2, včetně ochranného pásma,
tj. 1000,- x 66,1 = 66.100,-Kč, přičemž město Havířov, jako oprávněný, uhradí 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x 66,1 = 8.263, Kč a zbývajících 57.837,- Kč uhradí rovným dílem účastníci smlouvy č. 465/OIV/2012, o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače

2. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 2742/1, v rozsahu dle GP 67,0 m2, včetně ochranného pásma a včetně umístění ocelové konstrukce a opěry potrubního mostu,
povinný: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 70890021
hodnota pozemkové služebnosti: 150,-Kč/m2 +DPH,
tj. 150,- x 67 = 10.050,- Kč, + DPH, přičemž město Havířov, jako oprávněný, uhradí 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x 67 = 8.375, Kč a zbývajících 1675,- Kč + DPH uhradí rovným dílem účastníci smlouvy č. 465/OIV/2012, o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače

3. k.ú. Prostřední Suchá, k parc. č. 2206/43, v rozsahu dle GP 37 m2 včetně ochranného pásma,
povinný: RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Mor. Ostrava, IČ: 27769135
hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2, včetně DPH,
tj. 125,- x 37 = 4.625,- Kč, včetně DPH, šachtice nejsou na pozemku umístěny

4. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 2691/9, 2691/10, 2691/12, 2691/15, 2691/16, 2691/17, v  rozsahu dle GP celkem 845,8 m2, včetně ochranného pásma a 6 ks šachtic a v k.ú. Prostřední Suchá, k parc. č. 2215/1 a 2210, v rozsahu dle GP celkem 417 m2 včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic
povinný: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Mor. Ostrava, IČ: 27796143
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, včetně DPH, tj. (125,- x 1262,8) + (500,- x 9) = 162.350,- Kč, včetně DPH

5. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 2691/59 v  rozsahu dle GP 18,7 m2, včetně ochranného pásma a včetně umístění ocelové konstrukce přemostění obtokového kanálu a opěr, dále v k.ú. Prostřední Suchá k parc. č. 2206/11, 2206/13, 2206/14, 2211/1, 2211/2, 2212/2 a 2492/1, v rozsahu dle GP celkem 2038,4 m2, včetně ochranného pásma a 15 ks šachtic
povinný: Skleníky Nový Svět, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Mor. Ostrava, IČ: 27785165
hodnota pozemkové služebnosti: je sjednána bezúplatně

                                                  p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 1- 5

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


 

1128/25ZM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Havířova,
na pozemku parc. č. 2180, k. ú. Šumbark________________________________

(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku parc. č. 2180, k. ú. Šumbark, ve vlastnictví
povinných: Stanislava Szturce, bytem …………………………………….,
a Zdislava Szturce, bytem …………………………………….,
spočívající v umístění, provozování a udržování rozvaděče veřejného osvětlení, dle GP 1656-174/2013, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, za jednorázovou úhradu 19.500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2014


 

1129/25ZM/2014 - Udělení souhlasu TJ Start Havířov s realizací modernizace a úpravy hřiště
u ZŠ Kudeříkové_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Tělovýchovné jednoty Start Havířov (IČ: 62331345) a její záměr podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ na modernizaci a úpravu hřiště – atletický ovál ZŠ Kudeříková dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

1. modernizaci a úpravu hřiště – atletický ovál ZŠ Kudeříková na pozemcích parc. č. 2169/1 a 2173/4, k.ú. Havířov-město, realizovanou Tělovýchovnou jednotou Start Havířov z dotace Nadace ČEZ v předpokládané hodnotě cca 904.000,- Kč dle přílohy č. 2
2. uzavření dohody o souhlasu s umístěním a realizací uvedené modernizace a úprav hřiště – atletický ovál ZŠ Kudeříková na pozemcích parc. č. 2169/1 a 2173/4, k.ú. Havířov - město v majetku města s realizátorem stavby Tělovýchovnou jednotou Start Havířov
3.bezplatné nabytí modernizace a úprav hřiště na pozemcích parc. č. 2169/1 a 2173/4, k.ú. Havířov-město od Tělovýchovné jednoty Start Havířov do majetku města Havířova na základě darovací smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv


 

1130/25ZM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014
z rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským a základním školám v celkové výši 2.378.000,- Kč dle přílohy č. 1

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřským a základním školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2014 o uvedené částky dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2014


 

1131/25ZM/2014 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2014
z rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.
zvýšení příspěvku na dítě z  3.500,- Kč na 4.000,- Kč

II.
1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČ 25372793) ve výši 300.000,- Kč
2. uzavření dohody s příjemcem dotace

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2014


 

1132/25ZM/2014 - Poskytnutí dotace na rok 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace, na úhradu plen zakoupených v roce 2013________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (IČ 00844896), na rok 2014 ve výši 145.228,- Kč na úhradu plen zakoupených v roce 2013

2. uzavření smlouvy s příjemcem dotace

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 145 230,- Kč do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2014

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2014


 

1133/25ZM/2014 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013___
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2013 dle důvodové zprávy


 

1134/25ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014
sportovním a mimosportovním subjektům____________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2014:
I. z mimosportovní sféry v celkové výši 3 457 300,- Kč,
a to takto:
sociální oblast 950 000,- Kč dle přílohy č. 1
kulturní oblast 1 385 000,- Kč dle přílohy č. 2
školská oblast 707 000,- Kč dle přílohy č. 3
oblast partnerských vztahů 95 000,- Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality
a protidrogové prevence 190 000,- Kč dle přílohy č. 5
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 130 300,- Kč dle přílohy č. 6

II. ze sportovní sféry v celkové výši 6 383 000,- Kč dle přílohy č. 7

2. poskytnutí dotace ve výši 4 000 000,- Kč MS Havířov, IČ 60338181, na projekt „Realizace stavebních úprav myslivecké chaty a klubu Městské policie“, zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2014

3. uzavření smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 7 a s MS Havířov, IČ 60338181, na projekt „Realizace stavebních úprav myslivecké chaty a klubu Městské policie“ dle bodu č. 2. tohoto usnesení

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech.

Z: vedoucí OŠK, OSV
T: červen 2014


 

1135/25ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 1. – 27._____
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 25. až 27., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 1. – 24., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 27. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 774 781,02

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

862 973,00

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

28 007,27

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

19 795,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

864 005,75

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 937 383,70

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 606 866,56

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

792,99

tis. Kč

odbor školství a kultury

35 501,00

tis. Kč

odbor územního rozvoje

654,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00

tis. Kč

odbor organizační

218 517,97

tis. Kč

odbor sociálních věcí

15 456,30

tis. Kč

odbor komunálních služeb

265 725,00

tis. Kč

odbor investiční výstavby

447 306,00

tis. Kč

odbor správy majetku

21 633,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

73 814,60

tis. Kč

odbor ekonomický

512 659,70

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

4 837,00

tis. Kč

oddělení kanceláře primátora

9 939,00

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

330 517,14

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

770,00

tis. Kč

MŠ Čelákovského

840,00

tis. Kč

MŠ ČSA

860,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 004,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

860,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 550,00

tis. Kč

MŠ Mládí

980,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00

tis. Kč

MŠ Okružní

650,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 360,00

tis. Kč

MŠ Přímá

950,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00

tis. Kč

MŠ Radniční

810,00

tis. Kč

MŠ Resslova

680,00

tis. Kč

MŠ Sukova

790,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 030,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 799,00

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 482,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 070,00

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 768,00

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 282,00

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 309,00

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 873,00

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 240,00

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 772,00

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 524,00

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 046,00

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 095,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 750,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

956,00

tis. Kč

ZŠ Školní

2 543,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 113,00

tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 653,00

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov


2 750,00

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

37 542,32

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

18 815,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 864,47

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov12 888,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 661,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov


35 699,14

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

70 938,21

tis. Kč

III. Financování celkem

+162 602,68

tis. Kč

z toho:
 

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+256 294,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-262 974,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+169 282,68

tis. Kč


 

1136/25ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden - prosinec 2013____________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden - prosinec 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


 

1137/25ZM/2014 - Monitoring hospodaření obcí_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

a) informaci o monitoringu hospodaření obcí, dle důvodové zprávy,
b) vyhodnocení Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za město Havířov z údajů k 31.12.2013, dle důvodové zprávy a přílohy.


 

1138/25ZM/2014 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013)
v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“___________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013 pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy


 

1139/25ZM/2014 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013)
v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“_________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013 v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy


 

1140/25ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 7.3.2014 dle přílohy


 

1141/25RM/2014 - Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“
odůvodnění významné veřejné zakázky______________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ (stavba č. 13058) ve znění přílohy

u k l á d á

v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ (stavba č. 13058) odboru investiční výstavby:

1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2015 částku odpovídající ceně za 2. etapu stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky

2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2016 částku odpovídající ceně za 3. etapu stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci veřejné zakázky


 

1142/25ZM/2014 - Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní
Suchá Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání veřejných
částí kanalizačních přípojek________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k níže uvedeným smlouvám o budoucí kupní smlouvě, uzavřeným pro účely budoucího finančního vypořádání veřejných částí kanalizačních přípojek k nezastavěným pozemkům uvedených vlastníků, s tím, že předmětem dodatku bude změna doby, kdy je vlastník pozemku povinen odkoupit od města veřejnou část přípojky, a to z  původně sjednané doby do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu k užívání kanalizačního řadu, nově na dobu do konce roku 2015, za předpokladu schválení závěrečného vyhodnocení akce projektu „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá “

1. smlouva č. 484/OIV/2013, přípojka k parc. č. 4879, k.ú. Havířov - město,
vlastník pozemku: Miroslav Mikula, ……………………………………,
2. smlouva č. 1709/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 555/3, k.ú. Dolní Datyně,
vlastník pozemku: Mgr. Martin Pindur, …………………………………,
3. smlouva č. 1719/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1438/2, k.ú. Dolní Suchá,
vlastník pozemku: Ladislav Hromoda, ………………………………….,
4. smlouva č. 1702/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 2548/14, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: David a Ivana Hrobářovi, ……………………………,
5. smlouva č. 1715/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 84/1, k.ú. Kaňovice
vlastník pozemku: Benjamín a Alena Majorošovi, ………………………,
6. smlouva č. 1718/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 2233/3, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Erik Pilch, ……………………………………………,
Tamara Tylová, ………………………………………,
7. smlouva č. 1706/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 4921/2 k.ú. Havířov - Město
vlastník pozemku: Pavla Hýžová, ………………………………………..,
8. smlouva č. 1713/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 884/6, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Šárka Strmisková, ……………………………………,
Darina Žeravová, ………………………………….....,
9. smlouva č. 1698/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 811, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Lubomír Kutáč, ………………………..……………..,
10. smlouva č. 1699/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 804, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Antonín a Jarmila Kutáčovi, ………....……………..,
11. smlouva č. 1700/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1448/18, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Zdeňka a Jaroslav Švarný, ………………………….,
12. smlouva č. 1701/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1448/6, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Zdeňka a Jaroslav Švarný, ………………………,
13. smlouva č. 104/OIV/2013, přípojka k pozemku parc. č. 2083/1, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Lešek Buchwaldek, ……………………………..,
14. smlouva č. 1977/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 2248/1, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Shepperson Olaf Hilton a Jana Sheppersonová, ……,
15. smlouva č. 1705/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1998, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Helena a Zdeněk Chrástecký, …………………..,
16. smlouva č. 1707/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 884/20, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Radim a Lenka Řeháčkovi, …………………….,
17. smlouva č. 1710/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 2359, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Ivo Černý, ………………………………………,
18. smlouva č. 1711/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 4880, k.ú. Havířov - Město
vlastník pozemku: Marcin Miroslaw Sikora a Gizela Sikora – Balwarová, ….,
19. smlouva č. 1712/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 204, k.ú. Dolní Datyně
vlastník pozemku: Kateřina Kohútová, ……………………………,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem dodatků k výše uvedeným smlouvám


 

1143/25ZM/2014 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek___________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

v rámci realizace investiční akce Odkanalizování části města Havířova - III. etapa (Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15213, akceptační číslo 12131131

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod zpracované projektové dokumentace kanalizačních přípojek zpracované na náklady města ke dni 31.12.2013 budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek a bezúplatný převod investorství soukromých částí kanalizačních přípojek po nabytí právní moci územního rozhodnutí,

2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek do tří let po uplynutí doby udržitelnosti projektu investiční akce Odkanalizování části města Havířova – III. etapa (Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15213, akceptační číslo 12131131,

3. poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky vlastníkům nemovitosti na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových prací (dále jen „půjčka“) za těchto podmínek:

a) splatnost zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách:
do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč
do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč
do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč
od měsíce následujícího od poskytnutí zápůjčky, s možností předčasného splacení neuhrazeného zůstatku zápůjčky

b) vlastník připojované nemovitosti uzavře před podáním žádosti o zápůjčku s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby Havířov a.s.) Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti

c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o zápůjčku Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky, byla-li část kanalizační přípojky vybudována na náklady města Havířova

d) v případě zmaření účelu zápůjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti k příslušné stoce kanalizačního řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí zápůjčky nebo do 9 měsíců ode dne uvedení příslušné stoky kanalizačního řadu do provozu) bude sjednána smluvní pokuta 25.000,- Kč

e) při nedodržení termínů splatnosti zápůjčky (splátek) déle než tři měsíce bude požadován zákonný úrok z prodlení a dlužník ztratí výhodu splátek

4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat kanalizační přípojku a napojit se na hlavní kanalizační řad se závazkem přijetí daru části kanalizační přípojky vybudované na náklady města po uplynutí doby udržitelnosti projektu investiční akce Odkanalizování části města Havířova – III. etapa (Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15213, akceptační číslo 12131131

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem smluv dle bodu 4. usnesení


 

1144/25ZM/2014 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností_________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností ve znění dle přílohy


 

1145/25ZM/2014 - Opatření obecné povahy - Územní plán Havířov_______________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

o v ě ř i l o

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a soulad se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

r o z h o d l o

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o námitkách uplatněných při veřejném projednání Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy – Opatření obecné povahy - Územní plán Havířov, jehož nedílnou součástí je příloha č. 3 B. Textová část Odůvodnění Územního plánu Havířov, obsah kapitoly M)

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu přílohy, jehož nedílnou součástí jsou přílohy č. 1 až č. 4


 

1146/25ZM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení
rozpočtovaných prostředků pro městskou policii______________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:
a) ve výši 298 000,- Kč na připojení objektu městské policie na ul. Karvinská 1a k optické síti pro městský kamerový systém
b) ve výši 4 000,- Kč na pronájem tělocvičny pro projekt „Ženy naučte se bránit“

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově (dále jen FB) ve výši 302 000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2014 a zapracovat prostředky ve výši 302 000,- Kč do výdajů rozpočtu OJ-12

Z: vedoucí EO
T: 6/2014


 

1147/25ZM/2014 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Sociální služby města Havířova_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova (IČ: 60337583) v Článku  IV „Účel a předmět činnosti PO“ odstavec 2, který se doplňuje o nové body 2.5. a 2.6.:
„ 2.5. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zák. č. 359/1999 Sb.;
2.6. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž PO  uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zák. č. 359/1999 Sb.),  při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud  osoba pečující o tuto službu požádá, je PO povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout;“
jako Dodatek č. 3 k úplnému znění Zřizovací listiny vydanému ke dni 1.1.2013.


 

1148/25ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VI.___
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníkem nemovitosti:

Radka Štefánková,
t.b.………………………….,
Výše zápůjčky 21.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 04/2014


 

1149/25ZM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnost p. Tomáše Rejče ze dne 28. 2. 2014 (příloha č. 1), vč. informace o způsobu jejího vyřízení dle důvodové zprávy

k o n s t a t u j e

že v postupu primátora města ani tajemníka magistrátu neshledalo nesprávný úřední postup při vyřizování stížnosti p. Tomáše Rejče ze dne 19.12.2013

p o v ě ř u j e

tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi, viz příloha č. 6

Z: tajemník MMH
T: 04/2014


 

1150/25ZM/2014 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro
JSDH Havířov Životice____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost města Bohumín ze dne 12.3.2014 o odprodej cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 – CAS 24 dle přílohy č. 1
2. záměr zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ a zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 2

s c h v a l u j e

1. vyřazení přebytečného majetku cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 – CAS 24, RZ 5T4 2600, inv. číslo: 16072 z majetku města Havířova formou odprodeje

2. prodej cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 – CAS 24, RZ 5T4 2600 městu Bohumín, IČ: 00297569, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 103-3/2014 ze dne 17.3.2014 znalce Ing. Pavla Přidala ve výši 1 987 000,- Kč, přičemž výtěžek z prodeje bude použit na financování nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Životice

3. nabytí movitého majetku 1 ks cisternové automobilové stříkačky v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města

 

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtových opatření II. financování nákupu nové cisternové automobilové stříkačky ve výši předpokládané hodnoty 6 500 000,- Kč vč. DPH do rozpočtu OJ 17

Z: vedoucí EO
T: 23.6.2014


 

1151/25ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________________
(hlasování, přehled usnesení - II. část)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 16.1.2014 - 26.3.2014


 

            ………………………………….....                                ...…..…….……………………...
                    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                        Ing. Eduard HECZKO
                               
primátor města                                                        náměstek primátora
                                                                                                      pro ekonomiku a správu majetku