Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 24. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.1.2006

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

 

& V Havířově dne 27.3.2006

! Petra VALOŠKOVÁ

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.3.2006

1136/25/ZM/06 – Schválení programu 25. zasedání ZMH dne 27.3.2006

1137/25/ZM/06 Schválení návrhové komise pro 25.zasedání ZMH dne 27.3.2006

1138/25/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 27.3.2006

1139/25/ZM/06 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 23.1.2006

1140/25/ZM/06 – Kontrola plnění usnesení

1141/25/ZM/06 –Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2005

1142/25/ZM/06 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2005.

1143/25/ZM/06 – Doplnění bodu 5) usnesení čís. 992/21/ZM/05 ze dne 19. 9. 2005

1144/25/ZM/06 – Ukazatel dluhové služby za rok 2005

1145/25/ZM/06 – Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního užitkového vozu

1146/25/ZM/06 – Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 1. – 14.

1147/25/ZM/06 – Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

1148/25/ZM/06 – Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova

1149/25/ZM/06 – Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2006 z rozpočtu odboru školství a kultury

1150/25/ZM/06 – Likvidace škod a pohledávek

1151/25/ZM/06 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

1152/25/ZM/06 – Zřízení příspěvkové organizace města, která vykonává činnost zájmového vzdělávání dětí a mládeže k 1.1. 2007

1153/25/ZM/06 – Žádost o dotaci na činnost Svazku měst a obcí okresu Karviná

1154/25/ZM/06 – Krátkodobé zhodnocování peněžních prostředků formou repo obchodů

1155/25/ZM/06 – Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005

1156/25/ZM/06 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

1157/25/ZM/06 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

1158/25/ZM/06 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Havířovské hokejové společnosti s.r.o.

1159/25/ZM/06 – Havířovská hokejová společnost s.r.o. – spolupráce na rok 2007

1160/25/ZM/06 HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na léta 2007-2009

1161/25/ZM/06 Žádost o udělení souhlasu k použití výtěžku ve prospěch mládežnického Hokeje

1162/25/ZM/06 Žádost o poskytnutí zvláštní podpory stolnímu tenisu v Havířově

1163/25/ZM/06 Žádost o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru MSK

1164/25/ZM/06 Zpráva o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou politiku v roce 2005

1165/25/ZM/06 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova Slezské církvi evangelické a.v.

1166/25/ZM/06 Návrh na rozpočtovou úpravu II. výdajů a příjmu organizační jednotky č. 7- zahraniční rekreace seniorů

1167/25/ZM/06 – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

1168/25/ZM/06 Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a 1642/3, k.ú. Šumbark

1169/25/ZM/06 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1964/3, k.ú. Šumbark

1170/25/ZM/06 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/59 , k.ú. Prostřední Suchá

1171/25/ZM/06 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 186, k.ú. Šumbark

1172/25/ZM/06 Záměr prodeje rodinného domu ul. Nová č. p. 140, Havířov – Šumbark

1173/25/ZM/06 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

1174/25/ZM/06 Záměr prodeje pozemků parc.č. 400/2, 400/4 a 400/6, k.ú. Bludovice

1175/25/ZM/06 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1666/2 a části pozemku parc.č. (PK 1323/6), k.ú. Šumbark

1176/25/ZM/06 Záměr směny pozemků parc.č. 2056/12 část „c“ za parc.č. 2055/2 část „d“, k.ú. Bludovice

1177/25/ZM/06 Prodej pozemku parc.č. 1636/9, k.ú. Bludovice

1178/25/ZM/06 Prodej části pozemku parc.č. 45/1, k.ú. Bludovice

1179/25/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1197/227, k.ú. Prostřední Suchá

1180/25/ZM/06 –Prodej části pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá

1181/25/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1197/188, k.ú. Prostřední Suchá

1182/25/ZM/06 – Prodej části pozemků v kat. území Havířov-město Stavebnímu bytovému družstvu Havířov

1183/25/ZM/06 – Výsledek soutěže na prodej části pozemku parc.č.(EN 284), k.ú. Šumbark

1184/25/ZM/06 – Výsledek veřejné soutěže na prodej plynové distribuční soustavy

1185/25/ZM/06 – Využití objektu spol. HTS, a. s., na ul. Přemyslova 12, Havířov – Podlesí

1186/25/ZM/06 – Přijetí daru pozemků parc.č. 748/8, 748/9, 748/13, 748/35, 748/37 v k.ú. Bludovice

1187/25/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov - Životice“

1188/25/ZM/06 Smluvní vztahy k pozemkům pro účely stavby: „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně“

1189/25/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Obnova MK ul. Smrková v Havířově - Šumbarku“

1190/25/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“

1191/25/ZM/06 Směna pozemků v k.ú. Bludovice

1192/25/ZM/06 –Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule v AČR

1193/25/ZM/06 Výkup pozemku parc.č. 2157/4, k.ú. Prostřední Suchá

1194/25/ZM/06 Výkup pozemků v areálu ZŠ Jarošova, k.ú. Šumbark

1195/25/ZM/06 Výkup pozemků parc. č. 49/12, 65/1, 65/2, 65/3 a části parc.č. 66, k.ú. Dolní Datyně

1196/25/ZM/06 Výkup pozemků parc. č.141 a parc. č. 144, k.ú. Prostřední Suchá

1197/25/ZM/06 – Žádost o bezúplatný převod nemovitostí ul. B. Němcové č. p. 1207/3, Havířov – Šumbark

1198/25/ZM/06 Bezúplatný převod nemovitostí – změna usnesení

1199/25/ZM/06 Nabídka společnosti TSH, a. s. – odprodej 260 ks akcií TSH, a. s.

1200/25/ZM/06 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě SSRZ

1201/25/ZM/06 Čistírna odpadních vod

1202/25/ZM/06 Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

1203/25/ZM/06 – Plošné opravy komunikací a chodníků v roce 2006 – navýšení rozpočtu odboru místního hospodářství a dopravy

1204/25/ZM/06 – Plán odpadového hospodářství města Havířova na období let 2006 – 2010

1205/25/ZM/06 – Účast města Frýdek-Místek jako partnera č.4 v programu EQUAL pro projekt č. 042/83 „Správa zblízka a její uplatnění ve službách seniorům“ v národním rozvojovém partnerství pro Akce č. 2 a 3

1206/25/ZM/06 – Zadání změny č.13 územního plánu města Havířova

1207/25/ZM/06 Průmyslová zóna František – stanovisko k rozsahu spolupráce na revitalizaci

1208/25/ZM/06 – Převod části činností z Nemocnice s poliklinikou Havířov

1209/25/ZM/06 – Pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky

1210/25/ZM/06 – Prioritní akcie TSH a.s. – narovnání sporných práv k 520 ks prioritních akcií

1211/25/ZM/06 – Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2006 a stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí

1212/25/ZM/06 – Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2005, vyhodnocení trestné činnosti na území města Havířova za rok 2005

1213/25/ZM/06 – Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Elena Jasinská – prodejní stánek na Werichově ulici

1214/25/ZM/06 – Odpovědi na otevřený dopis Zastupitelstva města Havířova k problematice útlumu na Dole Dukla

1215/25/ZM/06 – Informativní zpráva k žádosti o zřízení příjezdové komunikace k pozemku parc.č. 1563 katastrální území Šumbark.

1216/25/ZM/06 – Informativní zpráva o činnosti vedení města

1217/25/ZM/06 – Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

z 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.3.2006

 

1136/25/ZM/06 – Schválení programu 25. zasedání ZMH dne 27.3.2006_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.3.2006


 

1137/25/ZM/06 – Schválení návrhové komise pro 25.zasedání ZMH dne 27.3.2006________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  25.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 27.3.2006 ve složení:
předseda komise
: p. Libor FOLTÝN
členové
: p. Vojtěch KOZÁK Doc.RSDr.
              Eduard PAWERA, CSc.
              p. Rostislav GATTNAR
              MUDr. Jiřina HEROKOVÁ
              Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky


 

1138/25/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 27.3.2006_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 25.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.3.t.r.

p.Libora Č T V R T K U

Ing. Petra S M R Č K A


 

1139/25/ZM/06 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 23.1.2006______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 24.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.1.2006


1140/25/ZM/06 – Kontrola plnění usnesení__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení

915/20/ZM/05

Výkup části pozemku parc.č. 1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú. Šumbark

972/21/ZM/05

I. Prodej pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá

976/21/ZM/05

Převod pozemku parc.č. 387, k.ú. Dolní Suchá

977/21/ZM/05

Převod pozemku parc.č. (PK 126/1) díl 1, k.ú. Šumbark

1031/22/ZM/05

Prodej části pozemku parc.č. 524/100 , k.ú. Bludovice

1088/23/ZM/05

Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II-změna etapizace 5. – 14. etapy v letech 2006 – 2015

v y p o u š t í

ze sledování usnesení tato usnesení:

684/16/ZM/04

Projekt regenerace panelového sídliště Havířov - Šumbark II- změna etapizace

685/16/ZM/04

Projekt regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark, lokalita Za Teslou - změna etapizace

904/20/ZM/05

Prodej části pozemku parc.č. 2096, k.ú. Havířov-město

953/21/ZM/05

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2005 – PARTNERSTVÍ – zvýšení podílu města

1032/22/ZM/05

Prodeje pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá

1034/22/ZM/05

Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům parc.č. 1338/53 a 1338/58, k.ú. Prostřední Suchá

1068/23/ZM/05

Založení Svazku měst a obcí okresu Karviná

1075/23/ZM/05

Čistírna odpadních vod

1084/23/ZM/05

Výkup části pozemku parc. č. 1895/1, k.ú.Prostřední Suchá

1087/23/ZM/05

Svěření majetku města do správy základním a mateřským školám

1102/24/ZM/06

Zpráva o finančním vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2005 ve městě Havířově v roce 2005

1113/24/ZM/06

Prodej pozemku parc.č. 2603/3, k.ú. Prostřední Suchá

1114/24/ZM/06

Prodej pozemků parc.č.1197/176, 1222/16, 1197/127, k.ú.Prostřední Suchá


 

1141/25/ZM/06 –Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za
rok 2005________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2005.


 

1142/25/ZM/06 –Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2005.___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2005.


 

1143/25/ZM/06 – Doplnění bodu 5) usnesení čís. 992/21/ZM/05 ze dne 19. 9. 2005_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění bodu 5) usnesení čís. 992/21/ZM/05 ze dne 19. 9. 2005 pro potřeby vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru ve výši 180 000 tis.Kč a upřesnění podmínek jejího zadávacího řízení, kdy se
a) původně navrhovaná doba čerpání úvěru blíže upřesňuje na období 8/2006 až 5/2008, s  tím, že doba splácení jistiny úvěru zůstává nezměněna ( 155 měsíčních splátek po 1 160 tis. Kč v období 6/2008 až 4/2021 a 1 měsíční splátka 200 tis. Kč v 5/2021 ),
b) stanoví druhá varianta pro zpracování nabídek uchazečů s  možností zkráceného období pro čerpání úvěru ( 8/2006 až 12/2007 ) a splácení jistiny úvěru (120 měsíčních splátek po 1 500 tis. Kč v období 1/2008 až 12/2017 ).


 

1144/25/ZM/06 – Ukazatel dluhové služby za rok 2005________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

ukazatel dluhové služby za rok 2005.


 

1145/25/ZM/06 – Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního užitkového vozu_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace pro Ústav sociální péče pro mládež Havířov ve výši 500 000,- Kč na pokrytí části nákladů pořízení užitkového vozu Renault Trafic 1,9 d Ci.


 

1146/25/ZM/06 – Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 1. – 14.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 1. – 14.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2006:

I. Příjmy celkem (tř.1až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 226 052,50 tis. Kč
828 950,00 tis. Kč
21 791,79 tis. Kč
4 703,81 tis. Kč
370 606,90 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 393 249,07 tis. Kč
1 196 818,64 tis. Kč
648,00 tis. Kč
58 928,12 tis. Kč
1 920,09 tis. Kč
50,00 tis. Kč
167 227,00 tis. Kč
285 144,00 tis. Kč
203 101,00 tis. Kč
395 584,00 tis. Kč
56 388,00 tis. Kč
27 828,43 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

196 430,43 tis. Kč
770,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
750,00 tis. Kč
1 100,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
780,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
1 151,27 tis. Kč
1 220,00 tis. Kč
660,00 tis. Kč
1 180,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
500,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
530,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
450,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
3 500,00 tis. Kč
2 680,00 tis. Kč
2 980,00 tis. Kč
3 229,00 tis. Kč
2 600,36 tis. Kč
1 881,00 tis. Kč
3 076,00 tis. Kč
2 316,73 tis. Kč
3 987,00 tis. Kč
3 749,00 tis. Kč
3 406,00 tis. Kč
5 690,00 tis. Kč
5 354,61 tis. Kč
1 602,00 tis. Kč
2 650,00 tis. Kč
2 703,00 tis. Kč
946,00 tis. Kč
3 400,00 tis. Kč
15 205,01 tis. Kč
25 963,73 tis. Kč
20 374,07 tis. Kč
24 014,65 tis. Kč
11 981,00 tis. Kč
28 020,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+ 167 196,57 tis. Kč
25 080,00 tis. Kč
+ 192 276,57 tis. Kč


 

1147/25/ZM/06 – Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích
______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v roce 2005


 

1148/25/ZM/06 – Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Koncepci tělovýchovy a sportu města Havířova dle přílohy č.1 jako podkladový materiál při dalším rozvoji sportu a tělovýchovy ve městě

Havířově

u k l á d á

vedoucí OŠK seznámit veřejnost se schválenou Koncepcí tělovýchovy a sportu

T: 30.4. 2006
Z: vedoucí OŠK


 

1149/25/ZM/06 – Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2006
z rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení příspěvku na dítě z  2.000,- Kč na 2.500,- Kč
2. poskytnutí dotace na provoz na rok 2006 a uzavření dohody o poskytnutí dotace pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury:
a) Mateřské škole MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13,Havířov-Šumbark (IČ 25372793)
……………………………………………………….. ve výši 230.000,-Kč
b) Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka ,K.Čapka 8,Havířov-Město (IČ 66182476)
……………………………………………………….. ve výši 170.000,-Kč
c) Mateřské škole Sadová,s.r.o.,Sadová 3,Havířov-Město (IČ 25370871)
……………………………………………...……….. ve výši 265.000,-Kč,
která bude účelově vázána na úhradu nájmu a služeb a bude vyplácena ve výši 1/7 měsíčně z navrhované částky vždy do 10.dne běžného měsíce, počínaje měsícem červnem 2006

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury do návrhu rozpočtových úprav č.II. pro rok 2006 o částku 65.000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky PaedDr.Svatopluka Nováka k podpisu dohod o poskytnutí dotace.


 

1150/25/ZM/06 – Likvidace škod a pohledávek______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odepsání pohledávky vedenou na jméno Ivo Cedivoda ve výši 40.078,20 Kč, rozsudek č.j. 28 Ro 1372/98 pro její nevymožitelnost

Z: vedoucí OŠK
T: 14.4. 2006


 

1151/25/ZM/06 – Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových
základních škol v Havířově________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově dle přílohy č.1

Z: vedoucí OŠK
T: 14.4. 2006


 

1152/25/ZM/06 – Zřízení příspěvkové organizace města, která vykonává činnost zájmového
vzdělávání dětí a mládeže k 1.1. 2007_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v souvislosti s převodem činností, které jsou zajišťovány příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje Domu dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace a SPEKTRUM - Stanice mladých techniků, Havířov – Město, Kudeříkové 14, příspěvková organizace na příspěvkovou organizaci statutárního města Havířov

ž á d á

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o sloučení příspěvkových organizací Domu dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace a SPEKTRUM – Stanice mladých techniků, Havířov – Město, Kudeříkové 14, příspěvková organizace do 31.12. 2006

z ř i z u j e

příspěvkovou organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace k 1.1. 2007

s c h v a l u j e

a) zřizovací listinu příspěvkové organizace ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace dle přílohy č. 1
b) přijetí daru nemovitostí:
- budovu č.p.23, na pozemku parc.č. 36, k.ú. Havířov-město
-
pozemek parc.č.36 , k.ú.. Havířov-Město, o výměře 930 m2
- budova č.p. 150, na pozemku parc.č.372, k. ú. Pstruží, vč. vodovodní přípojky
od Moravskoslezského kraje v Ostravě IČ: 70 89 06 92, ve správě organizace Domu dětí a mládeže,Havířov, příspěvková organizace, IČ: 60 33 72 73, který bude využíván k  činnosti příspěvkovou organizací ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
c) přijetí daru movitého majetku do majetku města Havířova, který je užíván k činnosti příspěvkových organizací Domu dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace a SPEKTRUM-Stanice mladých techniků, Havířov - Město, Kudeříkové 14, příspěvková organizace dle inventárního seznamu k 31.12. 2006
d) svěření movitého majetku nabytého darem dle bodu c) usnesení příspěvkové organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
e) uzavření dohody mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov o společném postupu při řešení provozování Domu dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace a SPEKTRUM-Stanice mladých techniků, Havířov - Město, Kudeříkové 14, příspěvková organizace

b e r e    n a    v ě d o m í

že příspěvková organizace ASTERIX – středisko volného času Havířov, uzavře smlouvu o převodu činností ze zaměstnavatele Domu dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace a SPEKTRUM – Stanice mladých techniků, Havířov - Město, Kudeříkové 14, příspěvková organizace, případně jejich právního nástupce k 1.1.2007, včetně převodu pracovně-právních vztahů

p o v ě ř u j e

a) primátorku statutárního města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem Dohody mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Havířov o společném postupu při řešení provozování Domu dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace a SPEKTRUM – Stanice mladých techniků, Havířov - Město, Kudeříkové 14, příspěvková organizace
b) primátorku statutárního města PaedDr. Miladu Halíkovou a náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem zřizovací listiny

u k l á d á

odboru školství a kultury:
a) podat návrh u orgánů kraje na zápis v rejstříku škol
b) podat návrh na zápis do obchodního rejstříku

Z: vedoucí OŠK
T: 31.12. 2006


 

1153/25/ZM/06 – Žádost o dotaci na činnost Svazku měst a obcí okresu Karviná__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč  na financování činnosti sdružení Svazku měst a obcí okresu Karviná, Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 75066611, z výdajové části organizační jednotky č. 10

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

Z : vedoucí OŠK
T : 30.4.2006


 

1154/25/ZM/06 – Krátkodobé zhodnocování peněžních prostředků formou repo obchodů__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) Smlouvu se společností Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. se sídlem Hilleho 1843/b, 602 00 Brno, IČ: 63470411, o obhospodařování peněžních prostředků formou repo obchodů ve výši 80 mil. Kč max. 90 dnů při 133% zajištění.
2) Plnou moc pro společnost Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. se sídlem Hilleho 1843/b, 602 00 Brno, IČ: 63470411, k založení běžného účtu statutárního města Havířova u banky ABN AMRO Bank N.V.
3) Osoby pověřené a zodpovědné za komunikaci a konfirmaci repo obchodů se společností Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s.:
p. Martina Balšána, náměstka primátorky a Ing. Bohumila Andrýska, vedoucího ekonomického odboru MMH a Ing. Františka Mastného, vedoucího oddělení rozpočtu EO MMH.

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města Havířov PaedDr. Miladu Halíkovou podepsáním smlouvy se společností Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. se sídlem Hilleho1843/b, 602 00 Brno, IČ: 63470411, o obhospodařování peněžních prostředků.


 

1155/25/ZM/06 – Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) prominutí vrácení alikvotní části poskytnutých dotací z výdajové části „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2005 žadatelů uvedených v příloze č. 1
b) prominutí pozdního podání řádného vyúčtování po termínu 15. 1. 2006 subjektům dle přílohy č. 2

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH statutárním zástupcům žadatelů

T: 30.4.2006
Z: vedoucí OŠK


 

1156/25/ZM/06 – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

„Zásady pro poskytování dotací z  rozpočtu města Havířova“, které ruší „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova“, ze dne 20.4.2004, č. usn. 617/15/ZM/04, s účinností ode dne schválení

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury:

1. Seznámit veřejnost města se schválenými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

T: březen 2006
Z: vedoucí OŠK

2. Zpracovat návrh Zásad pro poskytování grantů

T: ZMH, září 2006
Z: vedoucí OŠK


 

1157/25/ZM/06 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006
neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2006 v celkové výši 28 020 000,- Kč a uzavření dohod s příjemci dotací, a to takto:
a) z mimosportovní sféry ve výši 4 000 000,- Kč dle příloh č. 1- 6
b) ze sportovní sféry ve výši 6 000 000,- Kč dle přílohy č. 7
c) dotace ostatním subjektům ve výši 18 020 000,- Kč dle přílohy č. 8

p o v ě ř u j e

- vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06
- náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06.

T: 31. 5. 2006
Z: vedoucí OŠK


 

1158/25/ZM/06 – Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Havířovské hokejové společnosti
s.r.o.___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádné dotace v roce 2006 ve výši 1 500. tis. Kč Havířovské hokejové společnosti s.r.o., IČ 26 80 91 41

u k l á d á

vedoucí OŠK oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci žadatele

T: 15.4. 2006
Z: vedoucí OŠK


 

1159/25/ZM/06 – Havířovská hokejová společnost s.r.o. – spolupráce na rok 2007_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

- poskytnutí dotace v roce 2007 Havířovské hokejové společnosti s.r.o., IČ 26809141, ve výši 11 mil. Kč na zajištění provozu seniorského hokeje za podmínky účasti seniorského hokejového oddílu v 1.národní hokejové lize
- poskytnutí dotace ve výši 2 mil.Kč při postupu do play-off sezóny 2006/2007
- podmínkou pro poskytnutí dotací je změna stanov HC Havířov Panthers, občanské sdružení na nejbližší valné hromadě – vytvoření revizní komise, do které budou jmenováni zástupci města
- uzavření dohody o poskytnutí dotace na rok 2007 a Havířovskou hokejovou společností, s.r.o., IČ 26 80 91 41, ve třech splátkách, a to k 15.1., 15.6. a 15.9. v roce 2007

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace na rok 2007

T: 30.4.2006
Z: vedoucí OŠK

 

 

1160/25/ZM/06 – HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na
léta 2007-2009___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

- poskytnutí dotace v  letech 2007 - 2009 HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, ve výši 4 mil. Kč ročně na činnost a rozvoj mladých hráčů ledního hokeje
- uzavření dohody o poskytnutí dotace na léta 2007-2009 s HC Havířov
- Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, ve třech splátkách, a to k 15.1., 15.6. a 15.9. běžného roku

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace na léta 2007-2009

T: 30.4. 2006
Z: vedoucí OŠK

 

 

1161/25/ZM/06 – Žádost o udělení souhlasu k použití výtěžku ve prospěch mládežnického
hokeje_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

použití výtěžku společnosti VHP systém s. r. o., IČ 26 84 28 23, ve výši 861 084,- Kč, ve prospěch mládežnického hokeje HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94

u k l á d á

vedoucí OŠK oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova jednateli společnosti

T: 15.4. 2006
Z: vedoucí OŠK


 

1162/25/ZM/06 – Žádost o poskytnutí zvláštní podpory stolnímu tenisu v Havířově________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení výdajové části „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2006 pro sportovní sféru z původně schválených 6 000. tis. Kč na 7200. tis. Kč, za účelem poskytnutí dotace ve výši 1200 tis. Kč na činnost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91 a uzavření dohody o poskytnutí dotace

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ ve sportovní sféře do návrhu úprav rozpočtu č. II pro rok 2006

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: 30.6. 2006
Z: vedoucí OŠK


 

1163/25/ZM/06 – Žádost o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru MSK_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70 88 45 61, na opravu asfaltové plochy

u k l á d á

vedoucí OŠK oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci žadatele

T: 15.4. 2006
Z: vedoucí OŠK


 

1164/25/ZM/06 – Zpráva o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na
protidrogovou politiku v roce 2005_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou politiku v roce 2005


 

1165/25/ZM/06 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova Slezské církvi
evangelické
a.v._________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova ve výši 200 000,- Kč Slezské církvi evangelické a.v., Farní sbor Havířov - Bludovice, Selská 12/428, Havířov - Bludovice, IČ 69 62 45 93, na rekonstrukci střešního krovu a uzavření dohody o poskytnutí dotace

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ do návrhu úprav rozpočtu č.II.pro rok 2006 o částku 200 000,- Kč

Z: vedoucí EO
T: červen 2006

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace


 

1166/25/ZM/06 – Návrh na rozpočtovou úpravu II. výdajů a příjmu organizační jednotky
č. 7 - zahraniční rekreace seniorů__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci zahraničních rekreací seniorů v Chorvatsku a uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města Havířova dopady vyplývající z realizace těchto zahraničních pobytů seniorů v rámci úprav rozpočtu II. na rok 2006


 

1167/25/ZM/06 – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty při
výpočtu daně z nemovitostí__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí.


 

1168/25/ZM/06 – Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a 1642/3, k.ú. Šumbark_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č.1642/1 a 1642/3 o celkové výměře cca 1 500 m2, k.ú. Šumbark panu Jiřímu Sečanskému, bytem Havířov-Město, Tolstého 936/2 za účelem vybudování rodinného domu s kancelářským zázemím pro podnikání za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1169/25/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1964/3, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1964/3 o výměře 397 m2 , k.ú. Šumbark manželům Svirač Dragan a Sviračové Světlaně , bytem Lučina 13 za účelem rozšíření kapacity restaurace (parkoviště) za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí tj. 300,- Kč/m2


 

1170/25/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/59 , k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/59 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Miladě Kučerové, bytem Lhotka 173, Kozlovice k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč


 

1171/25/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 186, k.ú. Šumbark_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 186 o výměře cca 450 m2 , k.ú. Šumbark včetně vozovky společnosti AVANTI INVEST a.s., U Nádraží 2/1202, Havířov-Šumbark, IČ: 26804182 za účelem vybudování provozní haly , a to za smluvní cenu ve výši 150,- Kč/m2


 

1172/25/ZM/06 – Záměr prodeje rodinného domu ul. Nová č. p. 140, Havířov – Šumbark__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

materiál č.37 – ve věci záměru prodeje nemovitosti – rodinného domu na ul. Nové č. p. 140 na pozemku parc. č. 2154/2 a pozemek parc. č. 2154/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2, vše v k. ú. Šumbark, do doby zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ke stavbě okružní křižovatky ulice Nové a Chrpové a zpracování projektové studie rozšíření centrálního hřbitova Šumbark


 

1173/25/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby
na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

materiál č.38 – ve věci záměru prodeje části pozemku parc.č. 649o výměře cca 3 300 m2 , pozemku parc.č. 648 o výměře 900 m2 a záměr prodeje budovy školní jídelny na pozemku parc.č.648, vše v katastrálním území Havířov-město společnosti VOKD, a.s. , Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, IČ 47675853

u k l á d á

předložit nový návrh na zasedání ZMH v červnu 2006


 

1174/25/ZM/06 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 400/2, 400/4 a 400/6, k.ú. Bludovice
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

za účelem rozšíření stávajících parkovacích míst a zcelení pozemků záměr prodeje pozemku parc.č. 400/4 o výměře 549 m2 , k.ú. Bludovice k výstavbě veřejně přístupných , nezpoplatněných parkovacích míst za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2 s podmínkou, že bude-li prokazatelně zjištěno, že parkoviště pro veřejnost jsou zpoplatněna je nabyvatel pozemku, případně jeho právní nástupce povinen uhradit městu Havířovu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč panu Petru Nevludovi, bytem Svojsíkova 1596/2, Ostrava-Poruba

n e s c h v a l u j e

za účelem rozšíření stávajících parkovacích míst a zcelení pozemků záměr prodeje pozemků parc.č. 400/2 o výměře 3455 m2 a parc.č. 400/6 o výměře 696 m2 k.ú. Bludovice panu Petru Nevludovi, bytem Svojsíkova 1596/2, Ostrava-Poruba


 

1175/25/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1666/2 a části pozemku
parc.č. (PK 1323/6), k.ú. Šumbark________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1666/2, ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 200 m2 a části pozemku parc.č. (PK 1323/6), ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 37 m2, k.ú. Šumbark manželům Ing. Jiřímu Šimšovi a Jarmile Šimšové, oba bytem Havířov-Šumbark, Dr. Jánského 10/ 355 za účelem vypořádání části pozemku , který je v současné době oplocen, a to za cenu dle vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2


 

1176/25/ZM/06 – Záměr směny pozemků parc.č. 2056/12 část „c“ za parc.č. 2055/2 část
„d“,
k.ú. Bludovice_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny pozemků parc.č. 2056/12 části „c“ , o výměře 18 m2, ve vlastnictví manž. Jaroslava Pokorného a Márii Pokorné, bytem Rodinná 1017, Havířov – Bludovice za poz. parc.č. 2055/2 části „d“ o výměře 24 m2, ve vlastnictví města Havířova vše v k.ú. Bludovice s tím, že cenový rozdíl ve výši 1 800,- Kč uhradí manželé ve prospěch města


 

1177/25/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1636/9, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1636/9 o výměře 240 m2 , k.ú. Bludovice, manželům Sasen Václav a Sasenová Vlasta, oba bytem Havířov-Bludovice, U Kasperčoka 5/589 za účelem rozšíření zahrady , za cenu cca 204,- Kč/m2 , tj. za 48 930,-Kč + 2000,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za 50 930,- Kč , za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch města Havířova ke stavbě kanalizačního řádu v majetku města za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


1178/25/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č. 45/1, k.ú. Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č.45/1 o výměře cca 50m2 v k.ú. Bludovice, manž. MUDr. Anně Kandrnálové a RNDr.Janu Kandrnálovi, bytem U Stružníku č.p. 504, Havířov – Bludovice, za účelem zajištění přístupu a příjezdu k budově zdravotnického zařízení v jejich vlastnictví za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí 300,- Kč/m2, tj. celkem za cca 15 000,- Kč za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch města Havířov ve věci zachování veřejného přístupu za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1179/25/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1197/227, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1197/227 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Dubnický Karel a Dubnická Irena, oba bytem Havířov-Suchá, Nový Svět 158 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1180/25/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1948/3 o výměře cca 120 m2 , k.ú. Prostřední Suchá, panu Boleslavu Sasynovi, bytem Havířov-Město, Moskevská 4/1122 za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům v jeho vlastnictví , a to za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2 , tj. celkem za 36 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1181/25/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1197/188, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1197/188 výměře 122 m2 , k.ú. Prostřední Suchá, panu Oldřichu Bučkovi, bytem Havířov-Město, Dvořákova 80/9, IČ: 15447481 k již postavené stavbě skladu náhradních dílů za cenu cca 318,- Kč/m2, tj. 38 800,- Kč + 1000,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za kupní cenu 39 800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1182/25/ZM/06 – Prodej části pozemků v kat. území Havířov-město Stavebnímu bytovému
družstvu Havířov_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH ze dne 29.3.1999, č. 77/3/ZM/99

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 1537, 1538, 1539 , 1541 a 1546, k.ú. Havířov-město celkem o výměře cca 7 500 m2 Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2/1041, Havířov- Prostřední Suchá za účelem vybudování bytových domů, a to za smluvní cenu 200,- Kč/m2, celkem tedy za cca 1 500 000,- Kč s tím, že:
- při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude složena záloha ve výši 40% kupní ceny
- konečná kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí a odměření požadovaných částí pozemků, max. do 30.6.2008

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


1183/25/ZM/06 – Výsledek soutěže na prodej části pozemku parc.č.(EN 284), k.ú.
Šumbark_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

že na veřejnou soutěž č. 12/OSRM/2005 - prodej části pozemku parc.č.(EN 284), k.ú.Šumbark, o výměře cca 7500 m2, k.ú. Šumbark, za minimální vyhlašovanou cenu 600,-Kč/m2 přišla jedna nabídka:
spol. SBK Group Investment, s.r.o., se sídlem Rašínova 2, Brno, IČ: 276 62 047,
za účelem výstavby prodejny potravin a přilehlých zpevněných ploch, nabídka ceny 610,-Kč/m2

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č.(EN 284), k.ú. Šumbark, o výměře cca 7500m2, spol.SBK Group Investment, s.r.o., se sídlem Rašínova 2, Brno,IČ: 276 62 047,
za účelem výstavby prodejny potravin a přilehlých zpevněných ploch, za cenu 610,-Kč/m2, s podmínkami stanovenými touto společností viz přílohy.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem budoucí a konečné kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2006


 

1184/25/ZM/06 – Výsledek veřejné soutěže na prodej plynové distribuční soustavy________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej plynové distribuční soustavy v majetku statutárního města Havířova dle seznamu staveb v přiložené vyhlášce, v pořizovací hodnotě ve výši 57.746.517,- Kč k 31.12. 2005, společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., IČ: 47675748, za podmínek:
- kupní cena: 15.800.000,- Kč
- platba plné výše kupní ceny do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1185/25/ZM/06 – Využití objektu spol. HTS, a. s., na ul. Přemyslova 12, Havířov – Podlesí__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr převodu nemovitostí – budovy č. p. 1618 na pozemku parc. č. 137/1 a pozemků parc. č. 137/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 884 m2 a parc. č. 137/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 753 m2, vše v k. ú. Bludovice, ul. Přemyslova 12, Havířov – Podlesí, od vlastníka spol. Havířovská teplárenská společnost, a. s., IČ: 61974706 do vlastnictví statutárního města Havířova

a záměr převodu
1. pozemek parc. č. 1891/10, ostatní plocha, o výměře 508 m2, k. ú. Šumbark,
2. pozemek parc. č. EN 1891/11, ostatní plocha – zeleň, o výměře 1494 m2, k. ú. Šumbark
3. pozemek parc. č. 597/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m2, k. ú. Bludovice
4. kolektory a kolektorové přípojky – stavební část v celkové účetní hodnotě 11.817.197,- Kč
5. strojní zařízení hydroforových stanic PS 64,94,114 v celkové účetní hodnotě 190.509,- Kč
6. předávací stanice PS 39 technologie a část sekundárního rozvodu v délce cca 250 m v areálu koupaliště Šárka
7. předávací stanice PS 120 -. technologie v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov – Město
8. plynové kotle Destila DPL 37 v objektu ul. Padlých hrdinů č. p. 144, Havířov – Životice

z majetku statutárního města Havířova do majetku spol. Havířovská teplárenská společnost, a. s., IČ: 61974706


 

1186/25/ZM/06 – Přijetí daru pozemků parc.č. 748/8, 748/9, 748/13, 748/35, 748/37 v k.ú.
Bludovice_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH ze dne 14.11.2005, č.u.1035/22/ZM/05 bod 1)

s c h v a l u j e

přijetí daru pozemků parc.č. 748/8 o výměře 25 m2, 748/9 o výměře 16 m2, 748/13 o výměře 21 m2, 748/35 o výměře 15 m2, 748/37 o výměře 724 m2, tj. celkem o výměře 801 m2 v k.ú.Bludovice, od vlastníků Josefa Jasioka a Natálie Jasiokové, bytem Na Sioně 363/5, Havířov – Bludovice, do majetku statutární města Havířova

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2006


 

1187/25/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Oprava místní komunikace ul.
Přátelství, Havířov - Životice“______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, trvale zastavěných stavbou : „Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov - Životice“, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby

1) část parc. č.2727/6 a 2803/11 o celk. výměře cca 65 m2,
vlastník: Marek Komender, Petřvaldská 449/47d, Havířov - Šumbark
2)
část parc. č. 2727/1 o výměře cca 65 m2
vlastník: Aurelie Rozbrojová, Padlých Hrdinů 138/33, Havířov - Životice
3 a)
část parc. č. 2729/2 o vým. cca 1 m2
vlastník: Zdeněk Duda, U Křížů 226/28, Havířov - Životice
3 b)
část parc. č. 2729/1 o vým. cca 6 m2
vlastník: Pleskotová Hilda, Studentská 1153, Havířov - Podlesí a dědic uvedený na LV 2728 po dokončení dědického řízení
4)
část parc. č. 2803/1 o výměře cca 53 m2
spoluvlastníci: Dragan Svirač, 739 39 Lučina 13, a Světlana Svirač, ul. Petra Bezruče 1, Havířov - Podlesí
5)
část parc. č. 2803/24, 2803/23 a 2803/21 o celk. výměře cca 104 m2
spoluvlastníci: Ing. Igor Weiss a Ing. Barbara Weissová, ul. Mozartova 19, Havířov - Město
6)
část parc. č. 2803/22 o výměře cca 102 m2
spoluvlastníci: Tomáš Mrózek a Denisa Mrózková, Podskalská 31, Praha - Nové Město
7)
část parc. č. 2803/8 o výměře cca 23 m2
vlastník: Milan Valášek, Přátelství 20a, Havířov – Životice
8)
část parc. č. 2896/3 o výměře cca 16 m2
spoluvlastníci: Ing. Miroslav Klotka, Na Dolanech 94/7, Havířov – Životice
Tomáš Kovalčík, Na Dolanech 285/7a, Havířov – Životice
Jitka Kovalčíková, Svatopluka Čecha 538/6, Havířov - Město
9)
část parc. č. 2806/1, 2808 a 2807 o celk. výměře cca 26 m2
spoluvlastníci: Roman Rozbroj, Východní náměstí 821/9, Praha 4
Marie Rozbrojová, Přátelství 95/28, Havířov - Životice
10)
část parc. č. 2893/8 o výměře cca 21 m2
spoluvlastníci: Jiří Bláha, Dělnická 561/22, Havířov – Město,
Helena Bláhová, P. Bezruče 1538/2, Havířov -Podlesí
11)
část parc. č. 2893/7 o výměře cca 22 m2
vlastník: Alena Chadimová, Dlouhá třída 1144/91, Havířov – Podlesí
12)
část parc. č. 2893/6 o výměře cca 23 m2
spoluvlastníci: František Svrbík a Františka Svrbíková, Nad Terasou 1162/12, Havířov - Podlesí
13)
část parc. č. 2893/5 o výměře cca 26 m2
vlastník: Ivan Šuster, Rušná 1555/ 2, Havířov - Podlesí
14) část parc. č. 2893/1 o výměře cca 29 m2
vlastník: Karla Skalíková , E. Krásnohorské 1286/15, Havířov –Podlesí
15)
část parc. č. 2809/19, 2809/17 a 2806/3 o celk. výměře cca 28 m2
vlastník: Martin Konečný, Františka Hrubína 1536/3, Havířov - Podlesí
16)
část parc. č. 2809/18 o výměře cca 8 m2
spoluvlastníci: Josef Witek a Jaroslava Witková, Jaselská 1196/2a, Havířov - Město
17)
část parc. č. 2809/15 o výměře cca 12 m2
spoluvlastníci: Ing. Radek Pomykacz a Mgr. Petra Pomykaczová, P. Bezruče 1547/1, Havířov – Podlesí
18)
část parc. č. 2809/14 o výměře cca 14 m2
spoluvlastníci: Ing. Martin Ficek a Daniela Ficková, Nad Terasou 1164/8, Havířov -Podlesí
19)
část parc. č. 2809/16 o výměře cca 15 m2
spoluvlastníci: Ing. Martin Ficek a Daniela Ficková, Nad Terasou 1164/8, Havířov -Podlesí
a Ing. Radek Pomykacz a Mgr. Petra Pomykaczová, P. Bezruče 1547/1, Havířov – Podlesí
20)
část parc. č. 2938/9, 293/8, 2885, 2884/3, 2886 a 2887/3 o celk. výměře cca 264 m2
vlastník: Ing. Vladislav Bubík, Na Dolanech 93/1, Havířov - Životice
21)
část parc. č. 2804/7 o výměře cca 6 m2
podíloví spoluvlastníci: Ing.Lubomír Noga a Dagmar Nogová, Okružní 1732/16, Český Těšín
a dalších 11 spoluvlastníků uvedených na LV 5158
22)
část parc. č. 2592/10 o výměře cca 127 m2
spoluvlastníci: Bronislav Spratek a Marie Spratková, Přátelství 84/26, Havířov – Životice
23) část parc. č. 2887/2, 2973, 444/1 a 2972/1 o celk. výměře cca 1885 m2
vlastník: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, Šenov , IČ: 42196451

s tím, že trvale zastavěné pozemky o celkové výměře cca 2941 m2, budou vykoupeny v rozsahu dle zaměření, za cenu dle platných cenových předpisů, 300,-Kč/m2, tj. za cca 882.300,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1188/25/ZM/06 Smluvní vztahy k pozemkům pro účely stavby: „Rekonstrukce místní
komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně“_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro realizaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.V Zaryjach, Havířov- Dolní Datyně“, výkup částí pozemků trvale zastavěných komunikací a odvodněním komunikace
1)
části pozemků parc.č. 368, parc. č. 372/1 a parc. č. 360/1 k.ú. Dolní Datyně, o celkové výměře cca 638 m2, Dle LV 69, ve spoluvlastnictví Jaroslava Galgonka a Evalda Galgonka, oba bytem v Zaryjach čp. 25, Havířov –Dolní Datyně
2)
části pozemku parc.č. 372/5 k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 240 m2, dle LV 386, ve vlastnictví Ivety Garnolové, bytem Hybešova 156, Havířov - Město
3)
části pozemku parc.č. 379 a parc.č. 380 k.ú. Dolní Datyně , o celk. výměře cca 79 m2, dle LV 317 ve vlastnictví Jiřího Schlossarka, bytem Zemědělská 29, Havířov – Dolní Datyně
4)
části pozemku parc.č. 383/2 k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 85m2, dle LV 373 v SJM MUDr. Pavla Holuba a MUDr. Marcely Holubové, oba bytem V Zaryjach čp153, Havířov – Dolní Datyně
5)
části pozemku parc.č. 383/7 k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 12 m2, dle LV 132 ve vlastnictví Romana Daráše, bytem Příčná 294, Havířov - Město
6)
části pozemku parc.č. 360/4 a parcc. č. 365/3 k.ú. Dolní Datyně , o celk. výměře cca 177m2, dle LV 169 v SJM MUDr. Michala Šťávy a PaedDr. Ireny Šťávové, oba bytem V Zaryjach čp158, Havířov – Dolní Datyně
7)
části pozemku parc.č. 365/4 a parc. č. 360/3 k.ú. Dolní Datyně , o celk. výměře cca 163 m2,
ve spoluvlastnicví: - Jaroslava Přečka, bytem Padělky 3892
- Vladimíra Raszky, bytem Ladova 290, Havířov – Šumbark
a osob uvedených na LV 168 po dokončení dědického řízení po Anně Prochovníkové
8)
části pozemku parc.č.383/4 k.ú.Dolní Datyně,o výměře cca 8 m2,dle LV 151
ve spoluvlastnictví:- Jana Prochovnika, bytem V Zaryjach 24, Havířov Dolní Datyně zastoupeného opatrovnicí Annou Juráškovou
Jiřiny Krištůvkové, bytem Jičínská čp.289, 700 30 Ostrava- Výškovice
Miroslavy Raškové, bytem Ladova čp. 290, Havířov - Šumbark

S tím, že výkupy částí pozemků dle bodu 1. – 8., trvale zastavěných komunikací a odvodněním, o celkové výměře cca 1402 m2 budou realizovány v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za cenu dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 300,-Kč/m2, tj. za cca 1402 m2 celkem cca 420.600,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1189/25/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Obnova MK ul. Smrková
v Havířově - Šumbarku“__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Obnova MK ul. Smrková, v Havířově- Šumbarku“ výkup pozemků v k.ú. Šumbark,
1.
části pozemku parc. č. 2191, o výměře cca 40 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví: Romana Porubského, Smetanova 827/2 , Havířov - Šumbark
kupní cena : 300,-Kč/m2, tj za cca 40 m2 celkem cca 12.000,- Kč,
s tím, že v rámci stavby bude přemístěna část oplocení a poskytnuta náhrada škody za vykácenou zeleň
2.
části pozemku parc. č. 2181/1, o výměře cca 7 m2 a část parc. č. 2182 o výměře cca 13 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve spoluvlastnictví: Zdislava Szturce, Smrková 259, Havířov – Šumbark, a Emilie Szturcové, Výletní 137/2, Havířov -Šumbark
kupní cena : 300,-Kč/m2, tj za cca 20 m2 celkem cca 6.000,- Kč,
3.
části pozemku parc. č. 2202, o výměře cca 60 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví: Dariny Kršjakové, Prachatická 180/102, Havířov – Dolní Suchá
kupní cena : 300,-Kč/m2, tj za cca 60 m2 celkem cca 18.000,- Kč
4.
části pozemku parc. č. 2197/1 o výměře cca 3 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví: Daniely Haluškové, Smrková 134/6, Havířov – Šumbark
kupní cena : 300,-Kč/m2, tj za cca 3 m2 celkem cca 900,- Kč
s tím, že v rámci stavby bude přemístěna část oplocení
5. části pozemku parc. č. 2201 o výměře cca 26 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví: Josefa Kožušníka, Smrková 132/2 Havířov – Šumbark
kupní cena : 300,-Kč/m2, tj. za cca 26 m2 celkem cca 7.800,- Kč
6.
části pozemku parc. č. 2198 o výměře cca 201 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví: Marcely Kuchařové, Smrková 133/4 Havířov – Šumbark
kupní cena : 300,-Kč/m2, tj. za cca 201 m2 celkem cca 60.300,- Kč

s tím, že k nemovitostem dle bodu 1-6 bude s vlastníky před vydáním stavebního povolení uzavřena budoucí kupní smlouva a konečná smlouva bude uzavřena na základě geometrického zaměření dokončené stavby v roce 2007.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem budoucích a konečných kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2006


 

1190/25/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků, Havířov“__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků ,  Havířov“jejímž investorem je město Havířov,
D - Výkupy pozemků
D1.
části parc. č. 2416, k.ú. Šumbark, o výměře cca 243 m2, ve vlastnictví: OKD , Doprava, a.s., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, IČ: 47675977
za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby,
D/2.
části parc. č.2691/43, parc. č.2691/30 a parc.č.2691/28 k.ú. Dolní Suchá, o celk. výměře 90 m2 a části parc. č. 2596/1 k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2
ve vlastnictví: OKD, a.s., Prokešovo náměstí 2020/6, Ostrava- Moravská Ostrava , IČ: 00002593
za cenu dle znaleckého posudku, po zaměření stavby
D/3.
částí pozemků parc. č. 3705/4 o výměře 14 m2, k.ú. Havířov-město, část parc. č. 2656/3 o celk. výměře 102 m2, k.ú. Dolní Suchá a části pozemků parc. č. 2687/7 o celk. výměře 160 m2, parc. č. 2702/2 o výměře 431 m2,  k.ú. Prostřední Suchá,
ve vlastnictví: ČR- České dráhy, Správa železniční dopravní cesty st. org. se sídlem Prvního pluku 367/5, Praha 8 - Karlín, IČ: 709 94 234
za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby,
D/4.
části parc. č. 2742/1, o výměře 128 m2, k.ú. Dolní Suchá,
ve vlastnictví: ČR- Povodí Odry, s.p., se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava IČ: 708 90 021
za cenu dle znaleckého posudku, po zaměření stavby,
D/5
části pozemku parc. č. 2410, k.ú. Šumbark, o výměře cca 21 m2,
ve vlastnictví : Miloslava Petráse, Požárnická 172/4, Havířov – Šumbark,
za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby
D/6.
části parc. č. 2704 o vým. cca 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá
ve vlastnictví: manž.Petra Malého a Dany Malé, Na Nábřeží 11/8, Havířov -Město
za cenu dle požadavku vlastníka 450,-Kč/m2,
D/7. a)
části parc. č. 2703 o vým. 518 m2, k.ú. Prostřední Suchá
ve vlastnictví: Oldřicha Struminského, Aloise Jiráska 3/1525, Havířov – Podlesí
b)
části parc. č. 2702/3 o vým. 120 m2, k.ú. Prostřední Suchá
ve vlastnictví: manž. Oldřicha Strumimského a Jarmíly Struminské,
Aloise Jiráska 3/1525, Havířov - Podlesí
za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby
D/8. části parc. č. 2691/44 o vým. 27 m2, k.ú. Dolní Suchá,
ve vlastnictví: Marty Heczkové, Ropice 27, Třinec 6
za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby
D/9.
části parc. č. 2420/1 o vým. 26 m2, k.ú. Šumbark,
ve spoluvlastnictví: Oldřišky Bednářové, Petřvaldská 31/1, Havířov - Šumbark
Jiřiny Fukalové, Na Nábřeží 712/109, Havířov - Město
za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby
D/10.
části parc. 2418, o výměře cca 1 m2, k.ú. Šumbark a části parc.378/2 o vým. cca 2 m2 a k.ú. Dolní Suchá
ve vlastnictví: manž. Dalibora Kovácze a Ivany Kováczové, V.K. Klicpery 299/9, Havířov - Šumbark
za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby
D/11.
pozemků parc. č. 2600/1 o vým. 1435 m2, parc. č. 2601 o vým. 595m2, parc. č. 2602 o vým. 1031 m2, parc. č. 2663/2 o vým. 526 m2 a parc. č. 2702/1 o vým. 116 m2, k.ú. Prostř. Suchá,
ve vlastnictví: manž. Jindřich Michalík a Věra Michalíková, Bartošovice čp.280, PSČ 742 54
za cenu dle znaleckého posudku, s tím, že město bude dále o výkupu jednat vlastníci podmiňují souhlas s realizací stavby výkupem všech pozemků o celk. výměře 3703 m2
D/12
parc. č. 2651/1o vým.1509 m2 a 2651/2 o vým. 677 m2 k.ú.Dolní Suchá
ve vlastnictví: manž. Jana Heczka a Marty Heczkové, Ropice čp. 27, Třinec 6
za cenu dle znaleckého posudku, s tím, že město bude jednat o snížení ceny a splátkách
D/13.
části parc.č.383/1 o vým.101 m2 a část parc.č.383/2 o vým. 78 m2, k.ú. Dolní Suchá,
ve vlastnictví: Haliny Káňové, Horymírova 4/1174, Havířov –Město
za cenu dle znaleckého posudku,
D/14.
části parc. (PK 193/2) o celk. vým. cca 52 m2, k.ú. Šumbark,
ve spoluvlastnictví: Anny Chovaniecové, Fryštátská 1487/35, Karviná - Fryštát a osob uvedených na LV 1635 po dokončení dědického řízení
za cenu dle znaleckého posudku,
E- bezúplatný převod – přijetí daru
E /1.
části parc. č. 2417 k.ú. Šumbark, o výměře cca 72 m2, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kadaňská 1441/46, Praha 10, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené prac. Karviná, Zakladatelská 974, IČ : 697 97 111 , zastavěnou částí komunikace Požárnická, do majetku města, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
E/2.
části parc. č. 2736/7 k.ú. Dolní Suchá o celk. výměře 488 m2,
z vlastnictví: Moravskoslezského kraje, a hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace , se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava , středisko Karviná, Sv. Čecha 1877, IČ: 00095711, do majetku města, zastavěné napojením vozovky ul. U Skleníků a Požárnická a chodníkem

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních a darovacích smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


1191/25/ZM/06 – Směna pozemků v k.ú. Bludovice___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků, a to pozemek parc.č. 1153/1, lesní pozemek o výměře 4 758 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví statutárního města Havířova
v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 82 770,- Kč
za pozemek parc.č. 1411/1, lesní pozemek o výměře 3 308 m2, k.ú. Bludovice ve společném jmění manželů Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová, bytem Havířov-Město, Selská 1348/33a v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 69 410,- Kč s tím, že rozdíl v ceně pozemků ve výši 13 360,- Kč + 2 126,- Kč za zpracování znaleckého posudku uhradí ve prospěch města

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


1192/25/ZM/06 – Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule v AČR_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr převodu pozemků v kat. území Šumbark ve vlastnictví města , to
parc.č. 2471 - zbořeniště o výměře 220 m2
parc.č. 2472 - zbořeniště o výměře 311 m2
parc.č. 2473 - zahrada o výměře 870 m2
parc .č. 2474 - louka o výměře 581 m2
parc.č. 2470/1 - zast.plocha o výměře 133 m2
parc.č. 2470/2 - zast.plocha o výměře 260 m2
část pozemku parc.č. 2469/2 o výměře cca 210 m2
část pozemku parc.č. 2469/3 o výměře cca 2 806 m2, celkem cca 5 391 m2
do vlastnictví Autosportklubu Formule v AČR , IČ: 00494976
za zhodnocenou plochu – parkoviště na pozemku parc.č.2469/3, k.ú.Šumbark o výměře 14 005 m2, kterou převede Autosportklub Formule v AČR městu Havířovu s tím, že budou vyhotoveny znalecké posudky a finanční rozdíl bude vyrovnán.


 

1193/25/ZM/06 – Výkup pozemku parc.č. 2157/4, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2157/4, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1180 m2 , vedený v katastru nemovitostí jako ost.plocha, komunikace a využívaný jako zahrada u dětského domova od spoluvlastníků:
paní Ludmily Bystroňové, bytem Horní Suchá, Vnější 7/1043
paní Jarmily Folvarčné, bytem Moravská Ostrava, Ostrava 2,Varenská 2962/34
paní Bohuslavy Kamasové, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1033/17
paní Jany Kubišové, bytem Ostrava-Jih-Výškovice, Ostrava 30, Výškovická 509/180
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 214 230,- Kč, tj. cca 181,50 Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9.2006


 

1194/25/ZM/06 Výkup pozemků v areálu ZŠ Jarošova, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků v areálu ZŠ Jarošova, parc. č. 687/3 o výměře 331 m2, 688/4 o vým. 2639 m2, parc. č. 688/5 o vým.13 m2, 689/3 o vým.1604 m2, parc.č. 690/3 o vým.1317 m2 a parc. č.691/7 o vým.5604 m2 k.ú. Šumbark
ve vlastnictví: paní Ing. arch. Lucie Muchová, bytem Nad Lesíkem 2353/24, Praha-Dejvice
kupní cena dohodou 100,- Kč/m2, tj. za 11508 m2 celkem 1.150.800,-Kč, ve dvou splátkách takto: 650.800,- Kč při podpisu smlouvy a 500.000,- Kč do konce roku 2006,
s tím, že po předložení dokladu o úhradě daně, uhradí město poplatníkovi rozdíl v dani z  převodu nemovitosti ve výši cca 23.236,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2006


 

1195/25/ZM/06 Výkup pozemků parc. č. 49/12, 65/1, 65/2, 65/3 a části parc.č. 66, k.ú.
Dolní Datyně____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně, pro účely prodloužení ul. Na Pěšině
1.
pozemku parc.č.49/12 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 65/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2, parc. č. 65/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2
ve vlastnictví: Františka Balona, ul. Formanská 1429, Havířov - Město
kupní cena dohodou : 190,-Kč/m2, tj. za 493 m2 celkem 93.670,-Kč
2.
pozemku parc. č. 65/1 o výměře 232 m2,
ve vlastnictví: Zdeňky Koníčkové, Venkovská čp. 1397, Šenov u Ostravy
kupní cena dohodou: 190,-Kč/m2 tj. za 232 m2 celkem 44.080,-Kč
3
. část parc. č. 66 o výměře cca 110 m2, v rozsahu dle zaměření
ve spoluvlastnictví: Marcely Tabáškové, Na Desátém čp. 411, Ostrava-Moravská Ostrava a manž. MUDr. Jiřího Tabáška a Ing. Marcely Tabáškové, Československé armády čp. 204 Havířov - Město
kupní cena dohodou: 190,-Kč/m2, tj za cca 110 m2 celkem 20.900,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2006


 

1196/25/ZM/06 Výkup pozemků parc. č.141 a parc. č. 144, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků parc. č.141 orná půda, o výměře 2660 m2 a parc. č. 144 orná půda o výměře 575 m2,k.ú.Prostřední Suchá, v podílovém spoluvlastnictví
Ing. Jana Raszky, ul. Na Nábřeží čp. 1291 /14, Havířov - Bludovice
Hana Raszkové, ul. Na Nábřeží čp. 1291/14, Havířov – Bludovice
MUDr. Romany Štarkové, Roudenská 16, České Budějovice
za smluvní cenu 300,- Kč/m2, tj. za výměru 3235 m2 celkem 970.500,- Kč, dle požadavků spoluvlastníků


 

1197/25/ZM/06 – Žádost o bezúplatný převod nemovitostí ul. B. Němcové č. p. 1207/3,
Havířov – Šumbark______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. záměr převodu nemovitostí – objektu na ul. B. Němcové č. p. 1207/3, Havířov – Šumbark, na pozemku parc. č. 334 a pozemků parc. č. 334, zastavěná plocha anádvoří, o výměře 467 m2, parc. č. 335, ostatní plocha, zeleň o výměře 4040 m2, a parc. č. 336, ostatní plocha, zeleň o výměře 268 m2, vše v k. ú. Šumbark, občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, IČ: 18055958, za účelem provozování střediska dětí a mládeže

2. záměr prodeje části nebytových prostor o celkové výměře 120 m2 objektu na ul. B. Němcové č. p. 1207/3, Havířov – Šumbark, nájemcům nebytových prostor manželům Miluši a Jiřímu Kostohryzovým, IČ. 42985200, IČ: 42020930, k provozování prodejny potravin a kavárny


 

1198/25/ZM/06 – Bezúplatný převod nemovitostí – změna usnesení_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 980/21/ZM/05, bod 1., v tomto znění:

bezúplatný převod nemovitostí - budovy č.p. 498 na pozemku parc. č. 2105/3, č.p. 499 na pozemku parc. č. 2105/2 a objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného na pozemku parc. č. 2105/4, k. ú. Šumbark, na ul. Moravské v Havířově – Šumbarku, a pozemky v kat. úz. Šumbark parc. č. 2105/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 325 m2, parc. č. 2105/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m2, parc. č. 2105/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 324 m2 a parc. č. 2105/234, ostatní plocha, ostatní komunikace, v majetku statutárního města Havířova, do vlastnictví České republiky – Ministerstva vnitra, IČ: 00007064


 

1199/25/ZM/06 – Nabídka společnosti TSH, a. s. – odprodej 260 ks akcií TSH, a. s._______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

nabídku společnosti Technické služby Havířov a. s., na odkup akcií

s c h v a l u j e

odkup akcíí společnosti Technické služby Havířov a. s., a to:

4 ks kmenových akcií číslo 100.081 až 100.084 v nominální hodnotě
1 000,- Kč/ks
5 ks kmenových akcií číslo 100.107 až 100.111 v nominální hodnotě
1 000,- Kč/ks
18 ks kmenových akcií číslo 109.703 až 109.720 v nominální hodnotě
10 000,- Kč/ks
3 ks kmenových akcií číslo 109.698 až 109 700 v nominální hodnotě
10 000,- Kč/ks
230 ks prioritních akcií číslo 101.414 až 101.643 v nominální hodnotě
10 000,- Kč/ks

v celkové nominální hodnotě 2 519 000,- Kč od společnosti Technické služby Havířov a. s., IČ 25 37 56 01, za celkovou cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 889 923,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána

1. podáním nabídky

Z: vedoucí OSRM
T: 31. března 2006

2. podpisem kupní smlouvy na odkup akcií

Z: vedoucí OSRM
T: 30. června 2006


 

1200/25/ZM/06 – Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě SSRZ ___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyřazení automobilu Volkswagen-Caravelle (mikrobus), SPZ: KIK 87-82, v ceně pořízení 785 000,- Kč; ve správě příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 60 67 54.


 

1201/25/ZM/06 – Čistírna odpadních vod___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 3935 v k. ú. Havířov – město od vlastníka sdružení Autosportklub Formule v AČR, se sídlem v Havířově, IČ: 00494976,


 

1202/25/ZM/06 – Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic
ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní
křižovatka“_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) poskytnutí investiční dotace subjektu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace, správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava- Mariánské Hory, IČ: 65 99 33 90, na stavbu „Sil.I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“ ve výši 6,0 mil. Kč za těchto podmínek:
- investiční dotace bude poskytnuta po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu
- investiční dotace bude použita na financování výstavby stavebních objektů SO 02 Demolice, SO 08 Chodníky, SO 09 Cyklostezky, SO 12 Veřejné osvětlení, SO 13 Sadové úpravy
- investiční dotace bude použita na dofinancováními nákladů výstavby SO 01 Příprava staveniště, SO 03 Okružní křižovatka, SO 04 Úprava silnice I/11, SO 05 Úprava silnice III/4742, SO 06 Úprava silnice III/01140, SO 07 Dopravní značení, SO 10 Odvodnění, SO 11 Přeložky inženýrských sítí nad rámec poskytnutého příspěvku ze státního rozpočtu
- investiční dotace bude městu Havířov vyúčtována do 1 měsíce po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu
- do 1 měsíce po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu příjemce dotace bezúplatně převede SO 08 Chodníky, SO 09 Cyklostezky, SO 12 Veřejné osvětlení, SO 13 Sadové úpravy do majetku města Havířova
2) přijetí plné moci k zastupování Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
státní příspěvková organizace, správa Ostrava, ve stavebním řízení za
účelem vydání stavebního povolení pro dotovanou stavbu
3) poskytnutí dodatečné investiční dotace na pokrytí finančního rozdílu mezi skutečnými náklady stavby „Sil.I/11, Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“ a dotacemi (příspěvky), poskytnutými ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Havířov
4) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace za podmínek dle bodu 1) usnesení

p o v ě ř u j e

PaedDr. Miladu Halíkovou, primátorku města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OSRM
T: 7.4.2006


 

1203/25/ZM/06 – Plošné opravy komunikací a chodníků v roce 2006 – navýšení rozpočtu
odboru místního hospodářství a dopravy____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení výdajů odboru místního hospodářství a dopravy na rok 2006 o částku 11 950 000,- Kč na opravy komunikací (navýšení 2 000 000,- Kč) a na opravy chodníků (navýšení 9 950 000,- Kč)


 

1204/25/ZM/06 – Plán odpadového hospodářství města Havířova na období let 2006 – 2010_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Plán odpadového hospodářství města Havířova na období let 2006 – 2010


 

1205/25/ZM/06 – Účast města Frýdek-Místek jako partnera č.4 v programu EQUAL
pro projekt č. 042/83 „Správa zblízka a její uplatnění ve službách
seniorům“ v národním rozvojovém partnerství pro Akce č. 2 a 3___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Smlouvu č. 04-2006 o spolupráci s městem Frýdek-Místek v rámci rozvojového partnerství při realizaci projektu č.83 EQUAL pod názvem „Správa zblízka a její uplatnění ve službách seniorům“.


 

1206/25/ZM/06 – Zadání změny č.13 územního plánu města Havířova___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání změny č.13 územního plánu města Havířova v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

b e r e    n a    v ě d o m í

způsob vyhodnocení stanovisek a podnětů podaných v rámci projednání návrhu zadání Změny č.13 územního plánu města Havířova


 

1207/25/ZM/06 Průmyslová zóna František – stanovisko k rozsahu spolupráce na
revitalizaci_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zastavení prací na založení dobrovolného svazku obcí Havířov a Horní Suchá k využití areálu Dolu František.


 

1208/25/ZM/06 – Převod části činností z Nemocnice s poliklinikou Havířov______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

že mezi Ústavem sociální péče pro mládež Havířov a Nemocnicí s poliklinikou Havířov bude uzavřena smlouva o převodu části činností, které zajišťuje Denní dětské sanatorium při Nemocnici s poliklinikou Havířov včetně převodu pracovněprávních vztahů devíti zaměstnanců v kvalifikační struktuře dle požadavku Ústavu sociální péče pro mládež Havířov

s c h v a l u j e

1. přijetí daru movitého majetku, který je užíván k činnosti Denního dětského sanatoria při Nemocnici s poliklinikou Havířov, dle inventárního soupisu k 31.12. 2005 včetně přírůstků a úbytků
2. svěření movitého majetku nabytého dle bodu č. 2. usnesení příspěvkové organizaci Ústav sociální péče pro mládež Havířov
3. přijetí dotace v r. 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.300 000,- Kč na pokrytí části zvýšených provozních nákladů Ústavu sociální péče pro mládež Havířov v souvislosti s převedením části činností z Denního dětského sanatoria při Nemocnici s poliklinikou Havířov


 

1209/25/ZM/06 – Pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR pozastavit účinnost obecně závazné vyhlášky č. 4/2002, o provedení speciální ochranné deratizace


 

1210/25/ZM/06 – Prioritní akcie TSH a.s. – narovnání sporných práv k 520 ks prioritních
akcií___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

usnesení RMH čís. 5133/89/06 ze dne 15.3.2006 o vrácení Ing. Pavlu Slívovi kupní ceny 104 000,- Kč vč. 12% úroku ode dne připsání kupní ceny na účet města Havířova do 4.7.2005 za 520 ks listin označených jako „prioritní akcie TSH a.s.“ pořadová čísla 000001 do č. 000025, od č. 001372 do č. 001501 a od č. 004193 do č. 004557

s c h v a l u j e

zrušení části „schvaluje“ v usnesení ZMH čís. 998/21/ZM/05 ze dne 19.9.2005 ve věci uzavření Dohody o narovnání sporných práv a povinností souvisejících s 520 ks prioritních akcií společnosti Technické služby Havířov a.s. mezi Ing. Pavlem Slívou, Technickými službami Havířov a.s. a městem Havířov


 

1211/25/ZM/06 – Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2006 a stanovení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, pro r. 2006 ve výši 1.100,- Kč/den

s t a n o v í

s účinností od 1.1.2006:

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 3.980,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 570,- Kč/měsíc tj. celkem 4.550,- Kč/měsíc
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova ve výši 2.850,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 570,- Kč/měsíc tj. celkem 3.420,- Kč/měsíc
-za výkon funkce předsedy komise Rady města Havířova nebo předsedy komise zřízené primátorkou podle zvláštních právních předpisů ve výši 2.850,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 570,- Kč/měsíc tj. celkem 3.420,- Kč/měsíc
-za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 960,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 570,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.530,- Kč/měsíc
s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci,
2) předsedům komisí Rady města Havířova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce ve výši 2.500,- Kč, která bude vyplácena měsíčně
3) že měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce (člena zastupitelstva města, člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise rady případně předsedy komise zřízené podle zvláštních právních předpisů) a předsedům komisí rady, kteří nejsou členové zastupitelstva, bude vyplácena ode dne jmenování, případně zvolení do funkce.


 

1212/25/ZM/06 – Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2005, vyhodnocení trestné
činnosti na území města Havířova za rok 2005________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města Havířova.


 

1213/25/ZM/06 – Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Elena Jasinská –
prodejní stánek na Werichově ulici_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

písemnost adresovanou zastupitelstvu města zaslanou paní Elenou Jasinskou, Hlavní třída 54, Havířov-Město včetně přijatých usnesení Rady města Havířova dle přílohy č.2


 

1214/25/ZM/06 – Odpovědi na otevřený dopis Zastupitelstva města Havířova k
problematice útlumu na Dole Dukla________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

odpověď Ing. Milana Urbana, ministra průmyslu a obchodu ČR a dopis Ing. Lubomíra Langra, ředitele pro lidské zdroje, OKD, a.s., jako reakci na otevřený dopis ZMH ze dne 24.1.2006 k problematice útlumu na Dole Dukla.

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova jednat s majitelem OKD, a.s.o budoucím využití areálu Dolu Dukla


 

1215/25/ZM/06 – Informativní zpráva k žádosti o zřízení příjezdové komunikace k
pozemku parc.č. 1563 katastrální území Šumbark.___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu k žádosti o zřízení příjezdové komunikace k pozemku parc.č. 1563 katastrální území Šumbark


 

1216/25/ZM/06 – Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova


 

1217/25/ZM/06 – Závěrečné usnesení______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 25.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.března 2006.


 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                                            Martin B A L Š Á N
primátorka města                                                                                      náměstek primátorky


K bodu č.28 - Žádost o poskytnutí zvláštní podpory stolnímu tenisu v Havířově, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo první část navrhovaného usnesení ve věci schválení zařazení stolního tenisu mezi strategické sporty města

K bodu č. 54 - Smluvní vztahy v rámci stavby „Obratiště autobusů, ul. Lidická, Havířov- Šumbark“ Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení.