Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 24. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 5.3.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/14 161/Miš/2014

V Havířově dne 6.3.2014
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
přijatých na 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 5.3.2014


1082/24ZM/2014 - Schválení předsednictva 24. zasedání ZMH dne 5.3.2014

1083/24ZM/2014 - Schválení programu 24. zasedání ZMH dne 5.3.2014

1084/24ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 24. zasedání ZMH, konaného dne 5.3.2014

1085/24ZM/2014 - Ověření zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 27.1.2014

1086/24ZM/2014 - Změna náměstka primátora pro hospodářský rozvoj

1087/24ZM/2014 - Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s. a SmVaK Ostrava,a.s. – změna usnesení

1088/24ZM/2014 - Změna zástupce města v dozorčí radě KIC Odpady, a.s.

1089/24ZM/2014 - Písemnost adresovaná ZMH – dědic akademického sochaře Václava Uruby pan doc. Ing. Václav Uruba, CSc.

 

 

U S N E S E N Í
z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.3.2014


1082/24ZM/2014 - Schválení předsednictva 24. zasedání ZMH dne 5.3.2014_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.3.2014 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


1083/24ZM/2014 - Schválení programu 24. zasedání ZMH dne 5.3.2014__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5. března 2014 dle přílohy


 

1084/24ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 24. zasedání ZMH,
konaného dne 5.3.2014___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatelky zápisu o průběhu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.3.2014

paní Soňu Dosedělovou
Mgr. Karin Mackovou


 

1085/24ZM/2014 - Ověření zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 27.1.2014___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27. ledna 2014.


 

1086/24ZM/2014 - Změna náměstka primátora pro hospodářský rozvoj___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

sdělení Ing. Petra Smrčka ze dne 24.2.2014 o vzdání se výkonu funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj ke dni 5.3.2014

s c h v a l u j e

pro 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 5.3.2014 vypuštění Článku 2 „Volební komise“ z Volebního řádu Zastupitelstva města Havířova, který byl přijat dne 19.11.2010

z v o l i l o

s účinností od 6.3.2014 do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše


 

1087/24ZM/2014 - Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s.
a SmVaK Ostrava, a.s. – změna usnesení_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Ing. Petra Smrčka ze dne 24.2.2014 na výkon funkce zástupce města na valných hromadách kapitálových společností ČSAD Havířov a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ke dni 5.3.2014

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 90/3ZM/2011 ze dne 24.1.2011 v bodu 1 a 3. takto:
1.
 ČSAD Havířov a.s. členy ZMH: Ing. Pavola Jantoše a Ing. Eduarda Heczka
3.
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. členy ZMH:
Ing. Pavola Jantoše a Bc. Daniela Pawlase


 

1088/24ZM/2014 - Změna zástupce města v dozorčí radě KIC Odpady, a.s.________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení Ing. Petra Smrčka ze dne 24.2.2014 z funkce člena dozorčí rady společnosti KIC Odpady,a.s. ke dni 5.3.2014

s c h v a l u j e

podat návrh valné hromadě společnosti KIC Odpady,a.s., se sídlem Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 28564111, na zvolení Ing. Pavola Jantoše do funkce člena dozorčí rady této společnosti

u k l á d á

zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě společnosti KIC Odpady,a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 28.3.2014


 

1089/24ZM/2014 - Písemnost adresovaná ZMH – dědic akademického sochaře Václava Uruby
pan doc. Ing. Václav Uruba, CSc._____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

dopis dědice akademického sochaře Václava Uruby pana doc. Ing. Václava Uruby, CSc., ze dne 14.2.2013 dle přílohy č. 1

s ch v a l u j e

1.odpověď na dopis dědice akademického sochaře Václava Uruby pana doc. Ing. Václava Uruby, CSc., ve znění dle přílohy č. 2

2. výzvu adresovanou dalším dědicům po zemřelém akademickém sochaři Václavu Urubovi dle přílohy č. 3

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase podpisem odpovědi na dopis a výzvy adresované dědicům po zemřelém akademickém sochaři Václavu Urubovi

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2014


                ………………………………….....                        ...…..…….……………………...
                    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                       Ing. Eduard HECZKO
                               
primátor města                                                       náměstek primátora
                                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku