Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 24. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 20.9.2010

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/99 031/Kl/2010

V Havířově dne 20.9.2010
Zapsala: Monika Krpelíková
Petra Valošková

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.9.2010


1241/24/ZM/10 - Schválení předsednictva 24. zasedání ZMH dne 20.9.2010

1242/24/ZM/10 - Schválení programu 24. zasedání ZMH dne 20.9.2010

1243/24/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 20.9.2010

1244/24/ZM/10 - Ověření zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 21.6.2010

1245/24/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1246/24/ZM/10 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

1247/24/ZM/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2010 – změna usnesení

1248/24/ZM/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury

1249/24/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1250/24/ZM/10 - Změna financování projektů 6 základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

1251/24/ZM/10 - Dohoda o revizní komisi – havířovský hokej

1252/24/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010 sportovním a mimosportovním subjektům

1253/24/ZM/10 - Informace o spolupráci města Havířova s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách

1254/24/ZM/10 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vnitřní vybavení Domu Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark

1255/24/ZM/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 4. projekt

1256/24/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1257/24/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1258/24/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1259/24/ZM/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

1260/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Městské policie Havířov

1261/24/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2010

1262/24/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 65. – 101.

1263/24/ZM/10 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh rozpočtových úprav na r. 2010

1264/24/ZM/10 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

1265/24/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá

1266/24/ZM/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5,k.ú. Bludovice

1267/24/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město

1268/24/ZM/10 - Záměr směny pozemků, k.ú. Havířov-město

1269/24/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá

1270/24/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark

1271/24/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

1272/24/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice

1273/24/ZM/10 - Směna pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice

1274/24/ZM/10 - Směna části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město

1275/24/ZM/10 - Výkup pozemků parc.č. 1274/2, 1274/3, 1274/4, k.ú. Bludovice

1276/24/ZM/10 - Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní Datyně

1277/24/ZM/10 - Smluvní vztah pro stavbu: „Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město“

1278/24/ZM/10 - Změna podmínek bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1812, k.ú. Dolní Suchá, z majetku ČR, do majetku města, pro účely umístění kanalizace

1279/24/ZM/10 - Převod spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Šumbark

1280/24/ZM/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:„Autobusový přístřešek na ul. U Školy“, k.ú. Dolní Suchá

1281/24/ZM/10 - Vypořádání pozemků pod komunikacemi, pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“

1282/24/ZM/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím

1283/24/ZM/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření

1284/24/ZM/10 - Odúčtování nákladů na neidentifikovatelné stavby

1285/24/ZM/10 - Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010

1286/24/ZM/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ - zdůvodnění ceny rekonstrukce

1287/24/ZM/10 - Stavba 10032 „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“ – informativní zpráva

1288/24/ZM/10 - Zajištění budoucího provozování kanalizace ve vlastnictví statutárního města Havířova

1289/24/ZM/10 - Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod- „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“ a uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci

1290/24/ZM/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

1291/24/ZM/10 - Opatření obecné povahy - Změna č.14 územního plánu města Havířov

1292/24/ZM/10 - Žádost o odškodnění úrazu Evy Kysucké

1293/24/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1294/24/ZM/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ –Domov pro osoby se zdravotním postižením (dodatek č. 1) ke dni 1.1.2011

1295/24/ZM/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti

1296/24/ZM/10 - Depos Horní Suchá, a.s. - informace o konání mimořádné valné hromady společnosti

1297/24/ZM/10 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.

1298/24/ZM/10 - Půjčka ze sociálního fondu

1299/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – dopis paní Ivety Kvintové z občanského sdružení SOS - zvířata v nouzi

1300/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – primátor města Karviné

1301/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – starosta obce Heřmanice

1302/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – VZSK Celní správy ČR Heřmanice

1303/24/ZM/10 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města

1304/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 9.6.2009 do 6.9.2010

1305/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden – září 2010

1306/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

1307/24/ZM/10 - Projekt „Dopravní terminál Havířov“ – účast statutárního města Havířova na společném projektu s Českými drahami, a.s.

 

U S N E S E N Í
z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.9.2010


1241/24/ZM/10 - Schválení předsednictva 24. zasedání ZMH dne 20.9.2010________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.9.2010 ve složení:
p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


1242/24/ZM/10 - Schválení programu 24. zasedání ZMH dne 20.9.2010___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 24.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.9.2010


 

1243/24/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 20.9.2010_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.9.2010

PaedDr. Svatopluka NOVÁKA
Ing. Miloslava HANUSE


 

1244/24/ZM/10 - Ověření zápisu z 23.zasedání ZMH, konaného dne 21.6.2010______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 21. června 2010


 

1245/24/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov –město

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

605/11/ZM/08

Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark -vypořádání MK Smrková

719/13/ZM/08

Vypořádání pozemků v k.ú. Bludovice, v majetku Lesů České republiky, s.p.

991/18/ZM/09

Prodej části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice

1019/19/ZM/09

Převod pozemku parc. č. 1358/3, k. ú. Bludovice

1211/23/ZM/10

Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2010

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1370/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy

538/10/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - doplnění

599/11/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely stavby : „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“

816/15/ZM/09

Převod sil. III/4744 ul. Hornosušská, km 1,575 – 2,756 do majetku města

881/17/ZM/09

Změna kupní ceny za pozemky k. ú. Havířov-město v areálu Městské sportovní haly a minigolfu

900/17/ZM/09

Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Technologická centra a elektronické spisové služby v území“

984/18/ZM/09

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

1020/19/ZM/09

Bezúplatný převod pozemku parc. č 2049/3, k.ú. Prostřední Suchá z majetku ČR, do majetku města

1021/19/ZM/09

Změna omezujících podmínek převodů pozemků schválených usneseními ZMH č. 883/17/ZM/09 a č. 887/17/ZM/09, ze dne 22.6.2009

1074/20/ZM/09

Úplatný převod pozemku parc. č. 2504, k. ú. Bludovice

1075/20/ZM/09

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1708, parc.č. 1461/8 a parc.č. 1714/2 k.ú. Šumbark, MK ul. Lomená

1082/20/ZM/09

Městský program prevence kriminality na rok 2010

1099/21/ZM/10

Smlouva o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov a společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s.

1141/22/ZM/10

Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce č. 3068 Splašková kanalizace města Havířov, městská část Dolní Suchá

1142/22/ZM/10

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

1148/22/ZM/10

Výkup pozemku parc. č. 2025/165, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“

1159/22/ZM/10

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010 sportovním a mimosportovním subjektům

1179/23/ZM/10

Havířovský seniorský hokej

1194/23/ZM/10

Prodej pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5, k.ú. Prostřední Suchá

1196/23/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark

1197/23/ZM/10

Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a směna pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o.

1198/23/ZM/10

Úplatný převod pozemků a venkovních úprav kontejnerových stanovišť z majetku Technických služeb Havířov a.s., do majetku města

1199/23/ZM/10

Převod pozemků k. ú. Šumbark, které město nabylo výkupem od restituentů

1201/23/ZM/10

Výkup pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice

1202/23/ZM/10

Výkup pozemků parc.č. 644/1, 1205/9, 1205/16, k.ú. Bludovice

1203/23/ZM/10

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

1204/23/ZM/10

Změna rozsahu vypořádání pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“

1205/23/ZM/10

Zrušení věcného předkupního práva na pozemky parc.č. 3809/1, 3809/2, 3809/8, 3809/9, k.ú. Havířov – město

1206/23/ZM/10

Darování stavby kanalizační přípojky v rámci stavby:„Vodovod a kanalizace Havířov, lokalita Záguří“ panu Jiřímu Pečinkovi

1207/23/ZM/10

Předání pozemku parc. č. 2195, k.ú. Havířov-město k hospodaření příspěvkové organizaci

1212/23/ZM/10

Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1213/23/ZM/10

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury

1214/23/ZM/10

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2010/2011

1215/23/ZM/10

Zásady pro udělování Ceny města Havířova

1216/23/ZM/10

Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov

1217/23/ZM/10

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ - sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

1232/23/ZM/10

Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

1239/23/ZM/10

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010 sportovním a mimosportovním subjektům


 

1246/24/ZM/10 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48 80 54 75) o částku 200.000,- Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 200.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: září 2010


 

1247/24/ZM/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města Havířova v roce 2010 – změna usnesení___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 21.6. 2010, č. 1211/23/ZM/10, ve schvalovací části bodu 1. a 3.

s c h v a l u j e

přidělení výtěžku tomboly Reprezentačního plesu města Havířova 2010 ve výši 17.670,00 Kč takto:

1. nezletilému Danielovi Kozielovi, bytem …………………………, na zakoupení notebooku ve výši 9.670,- Kč

3. nezletilé Veronice Gilarové, bytem …………………………, na zakoupení notebooku ve výši 8.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010


1248/24/ZM/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 527.960,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2010


1249/24/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz základních škol o mzdové prostředky včetně odvodů v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

1. Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21) o částku 18.839,- Kč

2. Základní škole Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) o částku 58.800,- Kč

3. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14) o částku 18.050,- Kč

4. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24) o částku 2.280,- Kč

5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89) o částku 40.480,- Kč

6. Základní škole Havířov – Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) o částku 94.222,- Kč

7. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) o částku 119.674,- Kč

8. Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 49) o částku 162.013,- Kč

9. Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65) o částku 57.950,- Kč

10. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61 98 86 00) o částku 215.661,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: září 2010


 

1250/24/ZM/10 - Změna financování projektů 6 základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu usnesení ZMH čís. 1212/23/ZM/10 ze dne 23.6.2008 o schválení úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtové opatření č. 37 takto:

,,č. 37. V roce 2009 bylo ZMH schváleno podání žádostí o dotace na projekty v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezského pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Ve výdajové části rozpočtu OŠK na rok 2010 byla vytvořena neinvestiční rozpočtová rezerva na tyto dotace, která bude postupně rozpuštěna ve prospěch jednotlivých základních škol

Příspěvek na provoz (7,5%) ZŠ M. Pujmanové se zvyšuje o částku 748.571,00 Kč
Návratná finanční výpomoc (92,5%) ZŠ M. Pujmanové ve výši 9.232.369,00 Kč
- v tom: 5.270.180,00 Kč …. neinvestiční dotace
4.710.760,00 Kč …. investiční dotace

Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Frýdecká se zvyšuje o částku 373.913,00 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Frýdecká ve výši 2.169.837,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ Gen. Svobody se zvyšuje o částku 666.118,00 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ Gen. Svobody ve výši 3.284.632,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ 1. máje se zvyšuje o částku 374.980,00 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ 1. máje ve výši 4.249.770,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ K. Světlé se zvyšuje o částku ; 223.201,00 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ K. Světlé ve výši 2.529.609,00 Kč

Příspěvek na provoz ZŠ Jarošova se zvyšuje o částku 149.998,00 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ Jarošova ve výši 1.699.972,00 Kč

Současně se snižují rozpočtované výdaje OŠK – neinvestiční rozpočtová rezerva o částku 25 702 970,00 Kč.

Čerpání těchto prostředků musí právní subjekty sledovat pro vyúčtování dotací.“

2. uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci s výše uvedenými základními školami

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o návratné finanční výpomoci

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010


 

1251/24/ZM/10 - Dohoda o revizní komisi – havířovský hokej_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

založení obchodní společnosti HC Havířov 2010 s.r.o., IČ 28 62 71 81, jako společnosti provozující seniorský hokej v Havířově

r u š í

usnesení ZMH čís. 953/18/ZM/09, ze dne 14.9. 2009, v bodě 1., kterým byla schválena dohoda s Havířovskou hokejovou společností s.r.o., IČ 26 80 91 41 a HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, o zastoupení členů všech politických stran ZMH v revizní komisi HC Havířov Panthers, občanské sdružení

s c h v a l u j e

uzavření dohody s HC Havířov 2010 s.r.o., IČ 28 62 71 81 a HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, o revizní komisi všech politických stran ZMH v HC Havířov Panthers, občanské sdružení ve znění Přílohy č.1 s doplněním v čl.III bod 2a) „provádět kontrolu celkového hospodaření HC Havířov 2010 s.r.o. a HC Havířov Panthers, občanské sdružení“

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody

Z: vedoucí OŠK
T: září 2010


 

1252/24/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu města Havířova v roce 2010

1. poskytnutí dotace Slavii Havířov, IČ 68 32 11 39, ve výši 2,94% z celkových skutečných výdajů max. 50 000,- Kč na projekt „Tradiční havířovské taneční soutěže 2010“

2. zvýšení poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26, na projekt „Kopaná TJ ČSAD Havířov“ o 70 000,- Kč (z původně schválené výše 80 000,- Kč na celkovou výši 150 000,- Kč)

3. změnu procentuálního podílu poskytnuté dotace Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií, IČ 26 53 27 01 z původní výše 7,69% na 12,53% z celkových skutečných výdajů na projekt „5. ročník Bienále mezinárodního sochařského sympozia LANDEK 10“

4. uzavření dohod s příjemci dotací

n e s c h v a l u j e

zvýšení poskytnuté dotace Tělovýchovné jednotě Slovan Havířov, IČ 45 23 90 70, o 52 000,- Kč na projekt „Činnost oddílů TJ, včetně účasti v soutěžích a turnajích“ z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2010

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2010


 

1253/24/ZM/10 - Informace o spolupráci města Havířova s Agenturou pro sociální
začleňování v romských lokalitách____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o spolupráci města Havířova s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách


 

1254/24/ZM/10 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vnitřní vybavení Domu
Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vnitřní vybavení Domu Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark IČ: 286 24 858 ve výši 2 883 940,- Kč do doby uzavření výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví a uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami


 

1255/24/ZM/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 4. projekt___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci 4. projektu Městského programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem: „Systém Včasné Intervence III.“, realizátor statutární město Havířov prostřednictvím OSPOD

u k l á d á

1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt č. 4 s názvem „Systém Včasné Intervence III.“ Městského programu prevence kriminality pro rok 2010, Ministerstvu vnitra ČR

2. ekonomickému odboru vytvořit rezervu ve výši 12.000,-Kč jako podíl města na realizaci projektu č. 4. „Systém Včasné Intervence III.“, a to za předpokladu, že bude schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality.


 

1256/24/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze psů___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.


 

1257/24/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které v roce 2009 činily 539,- Kč/poplatník


 

1258/24/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


 

1259/24/ZM/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“dle důvodové zprávy v roce 2010 takto:

a) ve výši 10 252,80 Kč včetně DPH ročně k uhrazení nájmu za umístění části Městského kamerového dohlížecího systému na střeše domu č.p. 19/226 na ul. Fibichova v Havířově-Městě v majetku SBD Havířov.

b) ve výši 255 000.- Kč na nákup technických a programových zařízení pro uložení elektronických dat Městské policie Havířov a pro kvalitní provozování minikamer pro strážníky MP Havířov.

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě bod a) do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2010 a bod b) do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2010.


 

1260/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Městské policie Havířov__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

a) Zprávu o humanitární pomoci MP Havířov při povodních v srpnu 2010

b) Informativní zprávu o činnosti MP Havířov za období od 1.1.2007 do 31.8.2010


 

1261/24/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období
leden – červen 2010_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci  hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2010


 

1262/24/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 65. – 101.___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu III. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 65. – 101.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2010:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 834 714,59 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

891 806,84 tis. Kč

           tř.2 – nedaňové příjmy

37 356,03 tis. Kč

           tř.3 – kapitálové příjmy

12 296,24 tis. Kč

           tř.4 – přijaté transfery

893 255,48 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 461 026,80 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 148 694,56 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

995,15 tis. Kč

           odbor školství a kultury

51 926,59 tis. Kč

           odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

           stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

           odbor organizační

220 080,96 tis. Kč

           odbor sociálních věcí

258 388,00 tis. Kč

           odbor komunálních služeb

262 752,78 tis. Kč

           odbor investiční výstavby

769 650,72 tis. Kč

           odbor správy majetku

38 215,00 tis. Kč

           Městská policie

66 025,25 tis. Kč

           odbor ekonomický

462 579,89 tis. Kč

         oddělení vnějších vztahů a strategického
         rozvoje


17 480,22 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

312 332,24 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

820,00 tis. Kč

           MŠ Čelakovského

885,00 tis. Kč

           MŠ ČSA

771,50 tis. Kč

           MŠ E. Holuba

1 140,00 tis. Kč

           MŠ Horymírova

1 086,50 tis. Kč

           MŠ Kosmonautů

942,00 tis. Kč

           MŠ Lipová

814,00 tis. Kč

           MŠ Mládí

1 211,50 tis. Kč

           MŠ Moravská

2 055,00 tis. Kč

           MŠ Okružní 1 a

724,00 tis. Kč

           MŠ Petřvaldská

3 123,00 tis. Kč

           MŠ Přímá

920,00 tis. Kč

           MŠ Puškinova

880,00 tis. Kč

           MŠ Radniční

818,00 tis. Kč

           MŠ Resslova

590,00 tis. Kč

           MŠ Sukova

835,00 tis. Kč

           MŠ Švabinského

899,00 tis. Kč

           MŠ U Jeslí

635,00 tis. Kč

           MŠ U Stromovky

731,00 tis. Kč

           MŠ U Topolů

638,00 tis. Kč

           ZŠ 1. máje

8 956,27 tis. Kč

           ZŠ F. Hrubína

2 840,96 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Frýdecká

6 289,19 tis. Kč

           ZŠ Gen. Svobody

8 493,06 tis. Kč

           ZŠ Gorkého

3 206,47 tis. Kč

           ZŠ Jarošova

4 537,44 tis. Kč

           ZŠ K. Světlé

5 962,03 tis. Kč

           ZŠ Kpt. Jasioka

3 283,37 tis. Kč

           ZŠ M. Kudeříkové

5 763,62 tis. Kč

           ZŠ M. Pujmanové

14 014,22 tis. Kč

           ZŠ Mládežnická

4 183,13 tis. Kč

           ZŠ Moravská

6 626,21 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 601,98 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Selská

1 755,72 tis. Kč

           ZŠ Školní

3 013,22 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Zelená

1 562,78 tis. Kč

           ZŠ Žákovská

4 437,70 tis. Kč

           ASTERIX

2 579,00 tis. Kč

          Domov seniorů Havířov

32 027,23 tis. Kč

          Městská knihovna

17 110,00 tis. Kč

          Městské kulturní středisko

34 050,00 tis. Kč

          Sociální služby města Havířova

30 152,30 tis. Kč

          Správa sportovních a rekreačních
          zařízení


38 699,84 tis. Kč

          SANTÉ

10 770,00 tis. Kč

          Ostatní dotace a dary

34 898,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+626 312,21 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+543 255,72 tis. Kč

           splátky jistin úvěrů

-48 580,00 tis. Kč

           aktivní operace řízení likvidity – výdaje

-60 000,00 tis. Kč

           změna stavu rozpočtových účtů

+191 636,49 tis. Kč


 

1263/24/ZM/10 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh rozpočtových úprav na r. 2010
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

schvaluje

úpravu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na r. 2010 dle přílohy č. 1


 

1264/24/ZM/10 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej bytu č.803/4 o velikosti 1+3 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 753/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Drahomíře Žídkové za kupní cenu 335.095,- Kč

2. prodej bytu č.803/6 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Martině Kolárovské za kupní cenu 286.438,- Kč

3. prodej bytu č.803/14 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Václavu Rylichovi za kupní cenu 283.229,- Kč

4. prodej bytu č.803/15 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Anně Sikorové za kupní cenu 286.438,- Kč

5. prodej bytu č.803/2 o velikosti 0+1 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 282/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Tomáši Březinovi za kupní cenu 131.697,- Kč

6. prodej bytu č.803/5 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Olze Strnadlové za kupní cenu 283.229,- Kč

7. prodej bytu č.803/3 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Radkovi Némethovi za kupní cenu 286.438,- Kč

8. prodej bytu č.821/1 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Aleši Grygarovi za kupní cenu 349.634,- Kč

9. prodej bytu č.794/5 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 845/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Tomáši a Renátě Zapletalovým za kupní cenu 271.339,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

1265/24/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.1197/114 o výměře cca 50 m2, kat.území Prostřední Suchá panu Oldřichu Bučkovi, bytem …………………………,
za účelem vybudování nového příjezdu ke stávajícímu autoservisu
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1266/24/ZM/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5,
k.ú. Bludovice_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 2055/1 o výměře 405 m2, parc.č. 2055/2 o výměře 386 m2 a parc.č. 2055/5 o výměře 433 m2 v kat. území Bludovice panu Tomáši Dudkovi, bytem …………………………,
za účelem vybudování rodinného domu
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1267/24/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov – město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 679 m2 k.ú. Havířov- město, v majetku města, pro účely výstavby přístupové komunikace k nemovitostem, na náklady kupujícího, kupující: Marián Woźnica, bytem …………………………


 

1268/24/ZM/10 - Záměr směny pozemků, k.ú. Havířov-město____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č. 3933/1 o výměře cca 30 m2 a pozemku parc.č. 3941/3 o výměře 33 m2, k.ú. Havířov-město v majetku statutárního města Havířov za pozemek parc.č. 3933/2 o výměře 51 m2, k.ú. Havířov-město v majetku společnosti VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 směna bude provedena bez doplatku  rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků s tím, že společnost VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 zřídí ve prospěch města věcné břemeno k již uloženému kabelu veřejného osvětlení bezplatně


 

1269/24/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 20 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425
za účelem výstavby nové trafostanice distribuční sítě ČEZ
za tržní cenu ve výši celkem 8 080,- Kč (tj. 314,- Kč/m2 + 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010


 

1270/24/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark o výměře cca 20 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425
za účelem výstavby nové kioskové trafostanice distribuční sítě ČEZ
za tržní cenu ve výši celkem 10 040,- Kč (tj. 417,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010


 

1271/24/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1 500 m2, kat. území Bludovice

panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem …………………………,
za účelem vybudování rodinného domu za tržní cenu
ve výši celkem cca 471 200,- Kč (tj. 313,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010


 

1272/24/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1629/39, zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. Bludovice, manželům Vojtěchu Jeřábkovi a Josefě Jeřábkové, bytem …………………………,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 65.690,-Kč (tj.cca 483,-Kč/m2) + cena za jeho zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, tj. celkem 67.390,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

T: 31.12. 2010
Z: vedoucí OSM


 

1273/24/ZM/10 - Směna pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice, o výměře 12 m2, v majetku statutárního města Havířov, za část pozemku parc.č. 7, o výměře 12 m2, nově dle GP označeného jako pozemek parc.č. 7/2, k.ú. Bludovice, v majetku pana Ing. Karla Červeného, bytem …………………………

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem směnné smlouvy

T: 31.12. 2010
Z: vedoucí OSM


 

1274/24/ZM/10 - Směna části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov – město__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov – město, o výměře 88 m2, v majetku statutárního města Havířov, za pozemek parc.č. 4272/2, k.ú. Havířov – město, o výměře 88 m2, v majetku pana Karla Staśe, bytem …………………………, s doplacením částky ve výši 13.170,-Kč, stanovené znaleckým posudkem, statutárnímu městu Havířov

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem směnné smlouvy

T: 31.12. 2010
Z: vedoucí OSM


 

1275/24/ZM/10 - Výkup pozemků parc.č. 1274/2, 1274/3, 1274/4 , k.ú. Bludovice____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro zajištění přístupu a příjezdu ke vchodu Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, Selská č.p. 429, 736 01 Havířov - Bludovice výkupy pozemků :

1. parc.č. 1274/2, o výměře 222 m2, k.ú. Bludovice, ve spoluvlastnictví : Ing. Vladislava Bałona, bytem …………………………, a Darii Bałonové, bytem …………………………, kupní cena : dle požadavku vlastníků 300,- Kč/m2, tj. 66.600,- Kč s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene pro zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1279/2, k.ú. Bludovice na pozemcích parc.č. 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, k.ú. Bludovice

2. parc.č. 1274/3, o výměře 855 m2, k.ú. Bludovice, ve spoluvlastnictví : Marie Jedličkové, bytem ………………………… a Mgr. Lidie Kosiec, bytem …………………………, kupní cena : dle požadavku vlastníků 300,- Kč/m2, tj. 256.500,- Kč

3. parc.č. 1274/4, o výměře 169 m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví : Polský svaz kulturně osvětový v České republice, místní skupina v Havířově – Bludovicích, U Zborůvky č.p. 438, Havířov – Bludovice, kupní cena : dle požadavku vlastníka 150,- Kč/m2, tj. 25.350,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv

T: 31.12.2010
Z: vedoucí OSM


 

1276/24/ZM/10 - Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní
Datyně___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ výkup části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 191 m2, ve vlastnictví Pavla Koštiala, bytem …………………………, za cenu dle požadavku vlastníka 350,-Kč/m2, celkem cca 66.850,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy

T: 31. 12. 2010
Z: vedoucí OSM


 

1277/24/ZM/10 - Smluvní vztah pro stavbu: „Protipovodňová hráz - Areál volného času,
Havířov – Město“__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby:
„Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město“
výkup částí pozemků k.ú. Havířov-město, parc.č. 4019/2, o výměře 29 m2 a parc.č. 4040/2, o výměře 447 m2, v rozsahu dle geometrického zaměření dokončené stavby,
prodávající: ČR –Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, s právem hospodaření pro Lesní správu Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov, IČ : 421 96 451
kupní cena: dle znaleckého posudku, zpracovaného na náklady města.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

T: 30.6.2011
Z: vedoucí OSM


 

1278/24/ZM/10 - Změna podmínek bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1812, k.ú. Dolní
Suchá, z majetku ČR, do majetku města, pro účely umístění kanalizace_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby:
„Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“
změnu omezujících podmínek k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1812, k.ú. Dolní Suchá, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, schválených usnesením č. ZMH č. 883/17/ZM/09, ze dne 22. 6. 2009, v novém znění takto:
Čl. III.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku II. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelu  uvedenému v čl. II. odst. 2 této smlouvy v souladu s veřejným zájmem,  tj. zejména nevyužívat ji ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě a ani nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4. Nabyvatel se zavazuje k tomu, že pokud dojde k porušení podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku, tuto skutečnost převodci ve stanovené lhůtě písemně oznámí. Nabyvatel vyrozumění provede ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich porušení. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
7. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 5.000,-- Kč za příslušný rok. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti

Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2010


 

1279/24/ZM/10 - Převod spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Šumbark,____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/5 pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1708 ostatní plocha, jehož celková výměra činí 2071 m2 a je užíván jako veřejná místní komunikace ul. Lomená, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek

2. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/5 pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1461/8 ostatní plocha, jehož celková výměra činí 8 m2 a je užíván jako část veřejné místní komunikace ul. Lomená, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek

3. výkup spoluvlastnického podílu 1/10 pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 1461/8 ostatní plocha, jehož celková výměra činí 8 m2, parc. č. 1691/3 ostatní plocha, jehož celková výměra činí 3 m2 a parc. č. 1691/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, jehož celková výměra činí 35 m2 a jsou užívány jako část veřejné místní komunikace ul Lomená a ul. Nová, prodávající: Jana Kaštovská, bytem …………………………, kupní cena: dle platných cenových předpisů za podíly celkem: 1868,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv

k bodu 1.-3.

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2011


 

1280/24/ZM/10 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Autobusový přístřešek na ul. U Školy“, k.ú. Dolní Suchá_________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby: „Autobusový přístřešek na ul. U Školy“
výkup části pozemku parc. č. 1838/1 k. ú. Dolní Suchá, zastavěné nástupní plochou, v rozsahu cca 20 m2, dle zaměření dokončené stavby
prodávající: Barbara Nemiec – Stýblová, bytem …………………………,
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

1281/24/ZM/10 - Vypořádání pozemků pod komunikacemi, pro účely realizace stavby:
„Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“___________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby:
„Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“
výkup
1. pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2758/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 951 m2, jež je užíván jako místní komunikace ul. Lesácká
prodávající: RPG RE Property, a.s., Gregorova 2582/3 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27828590
kupní cena: obvyklá, dle znaleckého posudku, zpracovaného v době výkupu

2. pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/74 ostatní plocha, silnice o celk. výměře 786 m2, jež je součástí místní komunikace ul. Hornosušská,
Prodávající: RPG Land, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27769143
kupní cena: dohodou 300.000,-Kč, tj. cca 382,-Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2011


 

1282/24/ZM/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku v podrozvahové evidenci:

a) příspěvkové organizaci ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, sídlo Havířov-Město, Na Nábřeží 23/41, PSČ 736 01
- drobný dlouhodobý hmotný majetek majetku v celkové pořizovací ceně 217 974,20
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks) v celkové pořizovací ceně 4 472,10
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks) v celkové pořizovací ceně 115 772,86 Kč

b) příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83, sídlo: 736 01 Havířov – Podlesí, Přemyslova 1618/12
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks) v celkové pořizovací ceně 560,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks) v celkové pořizovací ceně 2 330,- Kč
c) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61 98 85 70, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 16 592,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks) v celkové pořizovací ceně 1 648,20 Kč

2. předání dlouhodobého majetku města v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkovým organizacím k hospodaření:

a) kuchyňskou linku v pořizovací ceně 40 366,- Kč příspěvkové organizaci ASTERIX- středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, sídlo Havířov-Město, Na Nábřeží 23/41, PSČ 736 01

b) zahradu (stavbu zpevněných ploch) na pozemku parcelního čísla 274/2, kat. území Bludovice, v pořizovací ceně 1 111 506,62 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Balzacova 1190/2,

b e r e   n a   v ě d o m í

1. převedení dalších použitelných věcí bezúplatně získaných od Charity Český Těšín v celkové pořizovací ceně 5 732,80 Kč odboru sociálních věcí (za účelem dovybavení klubů důchodců) a odboru organizačnímu (jako vybavení kanceláří)

2. skutečnost, že neupotřebitelný majetek získaný od Charity Český Těšín:
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 94 078,50
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks) v celkové pořizovací ceně 6 211,50 Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks)
v celkové pořizovací ceně 17 060,80 Kč byl dne 29.6.2010 fyzicky zlikvidován

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2010


 

1283/24/ZM/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, sídlo: Těšínská 2a, Havířov-Podlesí, předání:

- stavby víceúčelového hřiště, vč. hřiště na streetball, na pozemku stávajícího parc. čísla 2484/1 v katastrálním území Prostřední Suchá, v pořizovací ceně 2.221.115,- Kč, jehož součástí jsou tři zabudované koše na streetball v celkové pořizovací ceně 78 909,- Kč, a části pozemku parc. čísla 2484/1, k. ú.Prostřední Suchá, zastavěné stavbou hřiště, která bude geodeticky zaměřena

- stavby sportovní haly č. p. 1548 v Havířově-Městě, Komunardů 1, na pozemku parc. čísla 988/3 v katastrálním území Havířov-město, vč. příslušenství (přípojky vody, tepla a NN, část kanalizace dešťové a splaškové, oplocení, účelové komunikace, zpevněné a travnaté plochy, vše dle geometrického plánu č. 1677-55/2010 a finančního rozpisu OIV) a pozemku parcelního čísla 988/3, o výměře 2670 m2, k. ú. Havířov-město, zastavěného stavbou sportovní haly

2. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 14, sídlo: Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, předání:

- stavby školního hřiště a souvisejících chodníků na pozemku parc. č. 464/11, kat. území Bludovice, realizované v r.1984, v  pořizovací ceně 3 650 678,- Kč

- stavby opěrné zdi se schodištěm a zábradlím na pozemku parc. 464/11, kat. území Bludovice, realizované v rámci dostavby školy v r. 1986, v pořizovací ceně 169 453,- Kč.

3. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31, sídlo: Havířov-Šumbark, Moravská 497/29, předání:

- stavby přípojky kabelové televize pro školu (kolaudováno 23. 11. 1995), jejíž pořizovací cena činí 25 000,50 Kč.

- stavby přípojky telekomunikace školy (kolaudováno 23. 3. 2005), jejíž pořizovací cena činí 69 029,- Kč

4. příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48 80 52 89, sídlo: Havířov-Bludovice, Frýdecká 452/37, předání:

- zahradního traktoru zn. Partner v pořizovací ceně 57 000 tis. Kč

b e r e   n a   v ě d o m í

skutečnost, že vlivem výstavby sportovní haly na pozemku parc. č. 988 v katastrálním území Havířov-město dochází dle geometrického plánu č. 1677-55/2010

1. k dělení výše uvedeného pozemku na nově vzniklé pozemky:
- pozemek parc. č. 988/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc. č. 988/2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
- pozemek parc. č. 988/3 – zastavěná plocha

2. ke změně údajů na listu vlastnictví č. 3999 (vlastník statutární město Havířov, hospodařící subjekt Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006):
na LV č. 3999 přibudou pozemky:
- parc. č. 988/1 - ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha (travnaté hřiště)
- parč. č. 988/2 - ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha (betonové hřiště)
z  LV č. 3999 bude vyjmut pozemek parc. č. 988


 

1284/24/ZM/10 - Odúčtování nákladů na neidentifikovatelné stavby______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odúčtování neidentifikovatelných nákladů na tzv. stavby KBV, získané od státu na základě zákona č. 10/1993 k 1. 1. 1993:

- stavba 4800 - Urban III, 2. stavba, v celkové účetní hodnotě 2 863 250,45 Kč, která zahrnuje:
- zaměření stavby lokality Urban III v účetní hodnotě 157 701,45 Kč
- technická vybavenost 1. stavba, v účetní hodnotě 487 706,- Kč
- náklady na náhradní rekultivaci, v účetní hodnotě 42 953,- Kč
- technická vybavenost lokality Urban III, 2. stavba, v účetní hodnotě 2 174 890,- Kč

- stavba 4100 - Šumbark II/1. Stavba, neidentifikovatelné inženýrské sítě v celkové hodnotě 1 263 708,- Kč, která zahrnuje:
- 1015 přípojka NN bl. 505 v účetní hodnotě 7 073,- Kč
- 1047 splašková a dešťová kanalizace bl. 501A v účetní hodnotě 40 662,- Kč
- 1118 splašková a dešťová kanalizace bl. 502B v účetní hodnotě 70 457,- Kč
- 1120 splašková a dešťová kanalizace bl. 501B v účetní hodnotě 79 172,- Kč
- 1072 přípojka splaškové kanalizace pro bl. 508 v účetní hodnotě 52 250,- Kč
- 1074 přípojka splaškové kanalizace pro bl. 509 v účetní hodnotě 30 691,- Kč
- 1090 přípojka NN a splaškové kanalizace pro bl. 506 v účetní hodnotě 146 078,- Kč
- 1092 přípojka NN a splaškové kanalizace pro bl. 507 v účetní hodnotě 174 915,- Kč
- 1099 přípojka NN k bl. 512 v účetní hodnotě 10 118,- Kč
- 1113 provizorní přípojka telefonu v účetní hodnotě 12 473,- Kč
- 1112 provizorní přípojka NN v účetní hodnotě 32 510,- Kč
- 1114 provizorní přípojka vody ke stavbě v účetní hodnotě 607 309,- Kč


 

1285/24/ZM/10 - Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010 dle přílohy


 

1286/24/ZM/10 - „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“ - zdůvodnění ceny
rekonstrukce______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o zdůvodnění navýšení ceny při projektování stavby „Rekonstrukce velkého rondelu na silnici I/11 Havířov“


 

1287/24/ZM/10 - Stavba 10032 „Sesuv svahu v lokalitě vodoteče Stružník“ – informativní
zpráva____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o havarijním stavu v lokalitě Stružník – ul.Hálkova v Havířově-Podlesí


 

1288/24/ZM/10 - Zajištění budoucího provozování kanalizace ve vlastnictví statutárního města
Havířova__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr budoucího provozování kanalizační sítě v majetku města Havířova společností Technické služby Havířov a.s. formou provozní smlouvy


 

1289/24/ZM/10 - Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod-
„Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu
bývalého dolu Dukla“ a uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod - „Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“ s Českou republikou – Ministerstvem financí – příloha č.1

s c h v a l u j e

uzavření dodatku ke smlouvě č. 78/OPS/10 ze dne 16.2.2010 o spolupráci s Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone a.s. – dle přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku ke smlouvě č.78/OPS/10 Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku


 

1290/24/ZM/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny Územního plánu města Havířov - na pozemku parc.č. 884/11 v k.ú. Bludovice v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3


 

1291/24/ZM/10 - Opatření obecné povahy - Změna č.14 územního plánu města Havířov______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Změnu č.14 územního plánu města Havířov formou opatření obecné povahy


 

1292/24/ZM/10 - Žádost o odškodnění úrazu Evy Kysucké_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odškodnění ve výši 100 000,- Kč z rozpočtu města za úraz Evy Kysucké způsobený pádem sušáku dne 9.6.2010


 

1293/24/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

1294/24/ZM/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ –Domov
pro osoby se zdravotním postižením (dodatek č. 1) ke dni 1.1.2011_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č.1 k úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ –Domov pro osoby se zdravotním postižením ze dne 31.10.2009, kterým se mění název organizace na nový název SANTÉ- centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, s účinností od 1.1.2011

p o v ě ř u j e

1. p. Františka Chobota, primátora města, a JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem Dodatku č.1 ke Zřizovací listině a úplného znění Zřizovací listiny SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

2. vedoucí odboru právních služeb MMH vydáním úplného znění zřizovací listiny

Z: vedoucí OPS
T: 8.10.2010


 

1295/24/ZM/10 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. program a termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 5.10. 2010 v 10:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava

2. záměr Moravskoslezského kraje posílit pozici ve společnosti KIC Odpady, a.s. s ohledem na budoucí závazky Moravskoslezského kraje při úvěrovém financování realizace projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“

u k l á d á

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu shodně s návrhem představenstva společnosti KIC Odpady, a.s.


 

1296/24/ZM/10 - Depos Horní Suchá, a.s. - informace o konání mimořádné valné hromady
společnosti________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s. dne 1.10.2010 v 9:00 hodin v sídle společnosti a program mimořádné valné  hromady dle přílohy

u k l á d á

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady – pro zvolení osob dle návrhu představenstva
3. Odvolání a volba člena dozorčí rady – pro znovuzvolení Ing. Petra Oborného za člena dozorčí rady společnosti na další funkční období


 

1297/24/ZM/10 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu zástupce města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s. konané dne 11.6. 2010


 

1298/24/ZM/10 - Půjčka ze sociálního fondu___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši 20.000,- Kč paní Petře Pospíšilové, bytem …………………………, k překlenutí mimořádně tíživé životní situace za podmínek dle čl. IV. Statutu sociálního fondu.

p o v ě ř u j e

tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smlouvy o půjčce dle bodu 1. tohoto usnesení.

Z: tajemník MMH
T: 10/2010


1299/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – dopis paní Ivety Kvintové
z občanského sdružení SOS - zvířata v nouzi____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost paní Ivety Kvintové z občanského sdružení SOS-zvířata v nouzi, IČ 22814981 č.j. KP/87 336/2010 ze dne 17.8. 2010 – poděkování za zřízení Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata MAX v Havířově-Prostřední Suché


 

1300/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – primátor města Karviné_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost primátora statutárního města Karviná p. Tomáše Hanzela č.j. KP/82 374/2010 ze dne 2.8. 2010 – poděkování za poskytnutí finanční dotace na odstranění škod způsobených povodněmi v květnu 2010


 

1301/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – starosta obce Heřmanice_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost starosty obce Heřmanice p. Vladimíra Stříbrného č.j. KP/90 979/2010 ze dne 27.8. 2010 – poděkování městu a příslušníkům Městské policie Havířov za pomoc při odstraňování škod způsobených bleskovou povodní v srpnu 2010


 

1302/24/ZM/10 - Písemnost adresovaná primátorovi města – VZSK Celní správy ČR
Heřmanice________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost vedoucího Výcvikového zařízení služební kynologie Celní správy ČR Heřmanice p. Josefa Dušánka č.j. KP/90 034/2010 ze dne 25.8. 2010 – poděkování městu Havířov za okamžitou pomoc při odstraňování škod způsobených bleskovou povodní dne 7.8. 2010 a řediteli Městské policie Havířov a příslušníkům MP Havířov, kteří se významnou měrou podíleli na odstraňování následků povodňových škod


 

1303/24/ZM/10 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města :

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, v hodnotě do 20 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, v hodnotě do 20 tis. Kč
- SANTÉ - Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 30 tis. Kč
- Domu pro matku s dětmi AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do 20 tis. Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město, v hodnotě do 10 tis. Kč

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí KP
T: 12.11. 2010


 

1304/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 9. 6. 2009 do 6. 9. 2010._________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 9.6. 2009 do 6.9. 2010


 

1305/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období leden – září 2010__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za uplynulé období roku 2010

2. zprávy o provedených kontrolách v roce 2010

dle předložených protokolů


 

1306/24/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 10.6. – 8.9. 2010


 

1307/24/ZM/10 - Projekt „Dopravní terminál Havířov“ – účast statutárního města Havířova
na společném projektu s Českými drahami , a.s._________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účast statutárního města Havířova na společném projektu s Českými drahami, a.s. pod názvem „ Dopravní terminál Havířov“


 

………………………………….                                                ……………………………………….
František C H O B O T                                                                      Ing. Eduard H E C Z K O
    primátor města                                                                                    náměstek primátora
                                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku