Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 24. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.1.2006

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

& V Havířově dne 23.1.2006

! Petra VALOŠKOVÁ

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í

z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.1.2006

 

1096/24/ZM/06 – Schválení programu 24. zasedání ZMH dne 23.1.2006

1097/24/ZM/06 Schválení návrhové komise pro 24.zasedání ZMH dne 23.1.2006

1098/24/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 23.1.2006

1099/24/ZM/06 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 12.12.2005

1100/24/ZM/06 – Kontrola plnění usnesení

1101/24/ZM/06 – Prominutí poplatku z prodlení – Libor Panchártek

1102/24/ZM/06 – Zpráva o finančním vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2005 ve městě Havířově v roce 2005

1103/24/ZM/06 Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 106. – 110.

1104/24/ZM/06 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2005.

1105/24/ZM/06 – Vybudování nového pohřebiště

1106/24/ZM/06 – Návrh rozdělení dotace ke krytí prokazatelné ztráty jednotlivých dopravců při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2006

1107/24/ZM/06 – Podání občanů za zachování veřejné zeleně u Stromovky

1108/24/ZM/06 – Změna územního plánu v lokalitě „U Stromovky“

1109/24/ZM/06 – „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“ – koncepční materiál

1110/24/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/188, k.ú. Prostřední Suchá

1111/24/ZM/06 – Záměr směny pozemků v k.ú. Bludovice

1112/24/ZM/06 – Prodej pozemků k.ú. Bludovice ČR-Okresnímu soudu v Karviné

1113/24/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 2603/3, k.ú. Prostřední Suchá

1114/24/ZM/06 – Prodej pozemků parc.č.1197/176, 1222/16, 1197/127, k.ú.Prostřední Suchá

1115/24/ZM/06– Prodej pozemku parc.č. 985, k.ú. Šumbark

1116/24/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č. 2055/1, k.ú. Bludovice

1117/24/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark

1118/24/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/227, k.ú. Prostřední Suchá

1119/24/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1636/9, k.ú. Bludovice

1120/24/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 45/1, k.ú. Bludovice

1121/24/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá

1122/24/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov –město

1123/24/ZM/06 – Prodej části pozemku parc. č. 1274,  k. ú. Havířov – město

1124/24/ZM/06 – Směna pozemku města parc.č. 383/5, k.ú. Dolní Datyně, za části pozemků cizích vlastníků

1125/24/ZM/06 – Výkup částí pozemků parc. č. 2036/2, 2039/1, 2040, 2043/2, k.ú.Bludovice

1126/24/ZM/06 – Výpůjčka pozemku parc.č. 2080, k.ú.Havířov - město a navazující požadavky

1127/24/ZM/06 – Přijetí daru - zhodnocení pozemku parc.č. 310, k.ú. Bludovice

1128/24/ZM/06Svaz obcí okresu Karviná – převod majetku na Svazek měst a obcí okresu Karviná

1129/24/ZM/06 – Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova –OS Trianon Český Těšín

1130/24/ZM/06 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMH na rok 2006

1131/24/ZM/06 – Informativní zpráva o provedených kontrolách plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova ve II.pololetí 2005

1132/24/ZM/06 – Informativní zpráva o ceně tepla r. 2006

1133/24/ZM/06 – Informativní zpráva o činnosti vedení města

1134/24/ZM/06 – Schválení zaslání otevřeného dopisu předsedovi vlády ČR

1135/24/ZM/06 – Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

z 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.1.2006

 

1096/24/ZM/06 – Schválení programu 24. zasedání ZMH dne 23.1.2006_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.1.2006

______________________________________________________________________________

 

1097/24/ZM/06 – Schválení návrhové komise pro 24.zasedání ZMH dne 23.1.2006________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 23.1.2006 ve složení
předseda komise
:    Ing. Miloslav HANUS
členové
:                    MUDr. Karel HERBOCZEK
                                 p. Pavel KHEK
                                 p. Přemysl NOVARA
                                 Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky

______________________________________________________________________________

 

1098/24/ZM/06 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 23.1.2006_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 24.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.1.t.r.

______________________________________________________________________________

 

1099/24/ZM/06 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 12.12.2005______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 12.12.2005

______________________________________________________________________________

 

1100/24/ZM/06 – Kontrola plnění usnesení__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení

v y p o u š t í

ze sledování usnesení tato usnesení:

494/12/ZM/04

Revokace usnesení č. 493/12/ZM/04 “HTS, a.s.“

578/14/ZM/04

Zpráva o průběhu realizace projektu tvorby Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově – 2073/37/04

839/19/ZM/05

Výkup pozemků parc. č. 2090/14 a parc. č. 2090/15 , k.ú. Bludovice

952/21/ZM/05

Projekty protidrogové politiky města Havířova na rok 2006

969/21/ZM05

Směna pozemků zastavěných kontejnerovými stanovišti v k.ú. Havířov – město

974/21/ZM/05

Prodej části pozemku parc.č. 2090, k.ú. Havířov-město

978/21/ZM/05

Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům parc.č. 1303/2 a 1303/11, k.ú. Prostřední Suchá

982/21/ZM/05

Výkup pozemků parc. č. 2507/1 a 2507/2 ,  k.ú. Bludovice

985/21/ZM/05

Výkup části pozemku parc. č. 2249, k.ú. Prostřední Suchá

1012/22/ZM/05

Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov pro r. 2005 a r. 2006

1016/22/ZM/05

Dotace Sdružení na podporu rozvoje škol

1038/22/ZM/05

Výkup části pozemku parc. č. 176, k.ú. Dolní Datyně

1044/22/ZM/05

Výsledek veřejné soutěže na prodej částí pozemků parc. č. 1537,1538,1539, k.ú. Havířov –město

1053/22/ZM/05

Změna právní formy Svazu obcí okresu Karviná

1061/23/ZM/05

Mimořádné zvýšení příspěvku na investici pro rok 2005 Základní škole Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná

1062/23/ZM/05

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005 v rozpočtu odboru školství a kultury

1063/23/ZM/05

Poskytnutí dotací havířovským středním školám a učilištím na sportovní a mimosportovní kroužky za III. a IV. čtvrtletí roku 2005

1064/23/ZM/05

Žádost Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov o změnu účelu poskytnuté dotace

1065/23/ZM/05

Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2006 – PARTNERSTVÍ

1076/23/ZM/05

Prodej části pozemku parc.č. 3897/2, k.ú. Havířov – město

1077/23/ZM/05

Prodej částí pozemků parc.č. 2553 a 2554, k.ú. Havířov – město

1078/23/ZM/05

Prodej částí pozemků parc.č. 2822, 2823, 2824, k.ú. Havířov – město

1079/23/ZM/05

Výkup podílu na pozemcích parc. č. 2996/27 a 2996/30,  k.ú. Bludovice

1080/23/ZM/05

Výkup části pozemku parc. č.159, k.ú.Dolní Datyně

1081/23/ZM/05

Výkup pozemku parc. č. 2938/25 , k.ú. Bludovice

1082/23/ZM/05

Výkup pozemku parc. č. 2938/13, k.ú. Bludovice

1083/23/ZM/05

Výkup pozemků parc. č. 2515/3, 2515/4, 2515/5, k.ú. Bludovice

1085/23/ZM/05

Směna pozemků města se společností OKD, a.s.

1086/23/ZM/05

Prodej pozemku parc.č. 331/6, k.ú. Havířov-město

______________________________________________________________________________

 

1101/24/ZM/06 – Prominutí poplatku z prodlení – Libor Panchártek____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí části poplatku z prodlení ve výši 25 000,- Kč panu Liboru Panchártkovi, t.b. 1. máje 2/959, Havířov-Město pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení, tj. 52 939,- Kč jmenovaným řádně uhrazena

_____________________________________________________________________________

 

1102/24/ZM/06 – Zpráva o finančním vyhodnocení Programu prevence kriminality na
místní úrovni – Partnerství 2005 ve městě Havířově v roce 2005
________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

finanční vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2005 ve městě Havířově v roce 2005

u k l á d á

předložit vyúčtování státní účelové dotaci na prevenci kriminality v Havířově za rok 2005 na Ministerstvo vnitra ČR

Z: vedoucí OŠK
T: 31.1.2006

______________________________________________________________________________

 

1103/24/ZM/06 – Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2005 – rozpočtová opatření
č. 106. – 110.
____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 106. – 110;
2. na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2005:

I.Příjmy celkem (tř.1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 176 620,71 tis. Kč
753 728,18 tis. Kč
26 452,67 tis. Kč
5 200,00 tis. Kč
391 239,86 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 288 645,73 tis. Kč
1 094 943,58 tis. Kč
850,35 tis. Kč
66 841,60 tis. Kč
3 463,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
158 508,00 tis. Kč
270 833,00 tis. Kč
204 071,33 tis. Kč
278 657,52 tis. Kč
54 092,80 tis. Kč
57 575,98 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

193 702,15 tis. Kč
14 898,90 tis. Kč
56 437,46 tis. Kč
14 664,28 tis. Kč
27 266,92 tis. Kč
17 518,32 tis. Kč
22 963,63 tis. Kč
10 599,64 tis. Kč
29 353,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
           aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje
           změna stavu krátkodobých prostředků na rozpočtových účtech

+ 112 025,02 tis. Kč
48 580,00 tis. Kč
50 000,00 tis. Kč
+ 210 605,02 tis. Kč

______________________________________________________________________________

 

1104/24/ZM/06 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2005.
___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2005.

______________________________________________________________________________

 

1105/24/ZM/06 – Vybudování nového pohřebiště____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření stávajícího hřbitova v Havířově – Šumbarku jižním směrem

b e r e    n a    v ě d o m í

vybudování nového pohřebiště v Havířově – Prostřední Suchá naproti stávajících pohřebišť

______________________________________________________________________________

 

1106/24/ZM/06 – Návrh rozdělení dotace ke krytí prokazatelné ztráty jednotlivých
dopravců při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské
dopravy na území města Havířova v r. 2006
__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotace v celkovém objemu 2 726 000,- Kč ke krytí prokazatelné ztráty při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2006 jednotlivým dopravcům takto:

ČSAD Karviná a.s.                                            #9; #9; 523 000,- Kč
ČSAD Havířov a.s.                                         1 833 000,- Kč
ČSAD Frýdek Místek a.s.                                  110 000,- Kč
BUS Slezsko a.s.                                                ; 260 000,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1107/24/ZM/06 – Podání občanů za zachování veřejné zeleně u Stromovky_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o podání občanů za zachování veřejné zeleně v lokalitě u Stromovky

______________________________________________________________________________

 

1108/24/ZM/06 – Změna územního plánu v lokalitě „U Stromovky“_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

pořízení změny územního plánu města Havířova v lokalitě „U Stromovky“ v souladu s ustanovením §17 a §31 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

______________________________________________________________________________

 

1109/24/ZM/06 – „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“ – koncepční materiál__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

koncepční materiál „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“ zpracovaný Ekonomickou fakultou VŠB – TU Ostrava

b e r e    n a    v ě d o m í

opatření pro realizaci závěrů „KBSmH“ uvedené v důvodové zprávě

u k l á d á

schválenou „Koncepci bydlení statutárního města Havířova“ zapracovat do „Strategického plánu ekonomického rozvoje města Havířova“

Z: vedoucí OÚR
T: 30.9.2006

______________________________________________________________________________

 

1110/24/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/188, k.ú. Prostřední Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/188 výměře 122 m2 , k.ú. Prostřední Suchá, panu Oldřichu Bučkovi, bytem Havířov-Město, Dvořákova 80/9, IČ: 15447481 k již postavené stavbě skladu náhradních dílů za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

 

1111/24/ZM/06 – Záměr směny pozemků v k.ú. Bludovice_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny pozemků, a to pozemek parc.č. 1153/1, lesní pozemek o výměře 4 758 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví statutárního města Havířova za pozemek parc.č. 1411/1, lesní pozemek o výměře 3 308 m2, k.ú. Bludovice ve společném jmění manželů Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová, bytem Havířov-Město, Selská 1348/33a

______________________________________________________________________________

 

1112/24/ZM/06 – Prodej pozemků k.ú. Bludovice ČR-Okresnímu soudu v Karviné_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 1033/22/ZM/05 ze dne 14.11.2005

s c h v a l u j e

prodej pozemků v k.ú. Bludovice, které byly v rámci výstavby budovy pobočky Okresního soudu v Karviné zastavěny, a to:
parc.č. 203/68 o výměře 52 m2
parc.č. 203/70 o výměře 6 m2
parc.č. 203/72 o výměře 5 m2
parc.č. 203/78 o výměře 3 m2
parc.č. 203/84 o výměře 38 m2
parc.č. 203/85 o výměře 5 m2
ČR - Okresnímu soudu v Karviné, se sídlem park B. Smetany 176/5, Karviná - Fryštát, IČ: 00025224 o celkové výměře 109 m2 za navrhovanou kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, celkem tedy za 10 900,-Kč

p o v ě ř u j e

primátorku města Havířova PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2006

______________________________________________________________________________________________

 

1113/24/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 2603/3, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2603/3, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2 společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s., Havířov-Suchá, U Pošty 2/375, IČ: 26870142, který je součástí areálu společnosti, a to za cenu dle znaleckého posudku , tj. za cenu cca 301,50 Kč/m2 pozemku , celkem za 2 110,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2006

______________________________________________________________________________

 

1114/24/ZM/06 – Prodej pozemků parc.č.1197/176, 1222/16, 1197/127, k.ú.Prostřední
Suchá
__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.prodej pozemku parc.č. 1197/176 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Leokadii Hajdové,  bytem Albrechtice, Středová 460 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1222/16 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům patrové garáže ing. Karlu Klimszovi, bytem Horní Bludovice čp. 464 a panu Rostislavu Sekaninovi, bytem Havířov-Město, J. Seiferta 10/1244 k již postavené patrové garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1000,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 1197/127 o výměře 3 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Petru Heumanovi a Dagmar Heumanové, oba bytem Havířov-Město, M. Kudeříkové 7/1278 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2006

______________________________________________________________________________

 

1115/24/ZM/06– Prodej pozemku parc.č. 985, k.ú. Šumbark___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.985, k.ú. Šumbark, o výměře 147m2, p. Ludmile Holcové a p.Ludvíku Holcovi, bytem Lidická 949/48, Havířov – Šumbark, za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku 38 960,-Kč, tj. zaokr. 265,-Kč/m2, navýšeno o cenu za jeho zpracování 1 200,-Kč, tj. celkem 40 160,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2006

______________________________________________________________________________

 

1116/24/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č. 2055/1, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2055/1, nově dle GP označ. parc.č. 2055/9, o výměře 151 m2, k.ú. Havířov – město, manž. Evě Krönesové a Petru Krönesovi, bytem Rodinná 2a/ 1597, Havířov – Bludovice, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku 38.200,-Kč, tj. zaokr. 253,-Kč/m2, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku 1.500,-Kč, tj. celkem 39.700,-Kč. Kč s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou čtyř splátek tj. při podpisu kupní smlouvy, do 30.6. 2006, do 31.12.2006 a do 30.6. 2007 vždy ve výši 9.925,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2006

______________________________________________________________________________

 

1117/24/ZM/06 – Prodej pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1451/1, k.ú. Šumbark, o výměře 41m2, p. Janu Garayovi, bytem Školní 364/33, Havířov – Šumbark, za účelem : zahrady, za cenu dle znaleckého posudku 10.870,-Kč, tj. zaokr. 265,-Kč/m2, navýšeno o cenu za jeho zpracování 1.200,-Kč, tj. celkem 12.070,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2006

______________________________________________________________________________

 

1118/24/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/227, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/227 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Dubnický Karel a Dubnická Irena, oba bytem Havířov-Suchá, Nový Svět 158 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1119/24/ZM/06 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1636/9, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1636/9 o výměře 240 m2 , k.ú. Bludovice, manželům Sasen Václav a Sasenová Vlasta, oba bytem Havířov-Bludovice, U Kasperčoka 5/589 za účelem rozšíření zahrady , za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch města Havířova ke stavbě kanalizačního řádu v majetku města

______________________________________________________________________________

 

1120/24/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 45/1, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.45/1 o výměře cca 50m2 v k.ú. Bludovice, manž. MUDr. Anně Kandrnálové a RNDr. Janu Kandrnálovi, bytem U Stružníku č.p. 504, Havířov – Bludovice, za účelem zajištění přístupu a příjezdu k budově zdravotnického zařízení v jejich vlastnictví za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch města Havířov ve věci zachování veřejného přístupu

______________________________________________________________________________

 

1121/24/ZM/06 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1948/3 výměře cca 120 m2 , k.ú. Prostřední Suchá, panu Boleslavu Sasynovi, bytem Havířov-Město, Moskevská 4/1122 za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům v jeho vlastnictví, a to za cenu dle platné vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2

______________________________________________________________________________

 

1122/24/ZM/06 – Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov –město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2173/1, nově dle GP označ. parc.č. 2173/3, o výměře 357 m2, k.ú. Havířov – město, spol. ERPEKO,a.s., se sídlem Těšínská 3/991, Havířov – Bludovice, IČ : 253 85 224, za účelem výstavby sídla firmy ERPEKO a.s.kanceláře a cukrárny s kavárnou, za cenu 1.600,-Kč/m2.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem budoucí a konečné kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2006

_________________________________________________________________

 

1123/24/ZM/06 – Prodej části pozemku parc. č. 1274,  k. ú. Havířov – město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č.1274 ostatní plocha k.ú. Havířov – město, p. Romanu Lípovi, IČ: 44080026, k výstavbě vstupního objektu tržiště dle varianty A – část pozemku o výměře 256 m2 za podmínek:

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2006

______________________________________________________________________________

 

1124/24/ZM/06 – Směna pozemku města parc.č. 383/5, k.ú. Dolní Datyně, za části pozemků
cizích vlastníků
__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.V Zaryjach, Havířov- Dolní Datyně“ směnu
-
části pozemku v majetku města, parc. č. 383/5 o výměře cca 510 m2, k.ú. Dolní Datyně,
- za části pozemků parc.č. 383/1, parc.č. 383/6 a parc.č. 371 k.ú. Dolní Datyně, určené k zastavění komunikací, o celkové výměře cca 357 m2, Dle LV 96, ve spoluvlastnictví:
Otakara Kolorze , bytem Na Hranici čp. 119, Havířov-Dolní Datyně

Stanislava Kolorze, bytem V Zaryjach čp. 152, Havířov-Dolní Datyně
a Natálie Molinkové, bytem Na Hranici čp.118, Havířov –Dolní Datyně
s tím, že za pozemky zastavěné komunikací, tj. za cca 357 m2, poskytne město finanční vyrovnání ve výši cca 98.290,-Kč , v rozsahu dle zaměření dokončené stavby.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem budoucí a konečné směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2006

______________________________________________________________________________

 

1125/24/ZM/06 – Výkup částí pozemků parc. č. 2036/2, 2039/1, 2040, 2043/2, k.ú.Bludovice_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků v k.ú. Bludovice, pro účely stavby „Komunikace u ul.Rodinná, Havířov- Bludovice“
a) části pozemku parc. č. 2036/2 – zahrada, o výměře cca 6 m2, včetně náhrady za vzrostlou zeleň, ve vlastnictví: pana Miroslava Badury, bytem Rodinná 1009/15, Havířov – Bludovice
kupní cena: 300,-Kč/m2, v souladu s platnými cenovými předpisy, dle zaměření dokončené stavby
b) části pozemku parc. č. 2039/1- orná půda, o výměře cca 24 m2 a části pozemku parc. č. 2040 – trvalý travní porost, o výměře cca 87 m2, ve vlastnictví: pana Edwarda Badury, bytem Těšínská 987/15, Havířov-Bludovice
kupní cena: 300,-Kč/m2, v souladu s platnými cenovými předpisy, dle zaměření dokončené stavby
c) části pozemku parc. č. 2043/2- trvalý travní porost, o výměře cca 32 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Klimszové, bytem Těšínská 988/13, Havířov – Bludovice
kupní cena: 300,-Kč/m2, v souladu s platnými cenovými předpisy, dle zaměření dokončené stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem budoucích a konečných kupních smluv dle bodu a)-c)

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2006

______________________________________________________________________________

 

1126/24/ZM/06 – Výpůjčka pozemku parc.č. 2080, k.ú.Havířov - město a navazující
požadavky
______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

ve prospěch společnosti KARIN spol s.r.o., se sídlem ul. Česká čp. 1198, Havířov – Město, IČ: 190 12 004,
a) investici do majetku společnosti ve výši cca 650.000,- Kč, na vybudování trvalých zpevněných ploch na pozemku parc. č. 2080 k.ú. Havířov – město,
b) splnění požadavků uvedených ve vyjádření k vydání územního rozhodnutí, ze dne 7. 12. 2005, v bodě 1) – 7) a požadavku ze dne 13. 12. 2005, nerealizovat stavební úpravy ul. Česká v období od listopadu do března, s tím, že závazek města dle bodu a), b) bude uveden ve smlouvě o výpůjčce pozemku

______________________________________________________________________________

 

1127/24/ZM/06 – Přijetí daru - zhodnocení pozemku parc.č. 310, k.ú. Bludovice__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru - zhodnocení pozemku parc.č. 310 , k.ú. Bludovice, třemi parkovacími místy, od paní Soni Klimparové, bytem i místem podnikání: Dlouhá tř. 1135/85c, Havířov – Podlesí, IČ : 619 39 081, s tím, že stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání kolaudačního rozhodnutí.

______________________________________________________________________________

 

1128/24/ZM/06Svaz obcí okresu Karviná – převod majetku na Svazek měst a obcí okresu
Karviná
________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

průběh ustavující schůze Svazku města a obcí okresu Karviná , konané dne 20.12.2005, na které město Havířov nebylo přijato za člena Svazku měst a obcí okresu Karviná a návrh na změnu Stanov nebyl akceptován

s c h v a l u j e

1. v usnesení ZMH čís. 1068/23/ZM/05 ze dne 12.12.2005 v části „ukládá“ zrušení bodu 1. v celém rozsahu

2. v usnesení ZMH čís. 1068/23/ZM/05 ze dne 12.12.2005 v části „ukládá“ změnu znění bodu 2. takto:

„ 2. navrhnout na program jednání nejbližší členské schůze Svazu obcí okresu Karviná zrušení Svazu obcí okresu Karviná a pro tento návrh hlasovat.“

T: po vypořádání majetku
Z: primátorka města

______________________________________________________________________________

 

1129/24/ZM/06 – Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova –OS Trianon
Český Těšín
_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

písemnost adresovanou zastupitelstvu města zaslanou OS Trianon Český Těšín

______________________________________________________________________________

 

1130/24/ZM/06 – Plán činnosti Kontrolního výboru ZMH na rok 2006__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán činnosti kontrolního výboru ZMH na rok 2006

______________________________________________________________________________

 

1131/24/ZM/06 – Informativní zpráva o provedených kontrolách plnění vybraných usnesení
Rady a Zastupitelstva města Havířova ve II.pololetí 2005
______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu Kontrolního výboru ZMH o provedených kontrolách ve II. pololetí 2005 a zápisy z jednání v roce 2005

______________________________________________________________________________

 

1132/24/ZM/06 – Informativní zpráva o ceně tepla r. 2006____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o ceně tepla r.2006.

______________________________________________________________________________

 

1133/24/ZM/06 – Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

______________________________________________________________________________

 

 

1134/24/ZM/06 – Schválení zaslání otevřeného dopisu předsedovi vlády ČR______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

text otevřeného dopisu předsedovi vády ČR ve věci předpokládaného urychleného útlumu Dolu Dukla Havířov a s tím spojených dopadů na zaměstnanost ve městě i regionu.

Text dopisu :

Vážený pane premiére,

Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání dne 23.1.2006 vyslechlo informaci představitelů odborové organizace na závodě Dukla v Havířově o připravovaném záměru urychleného útlumu těžby na závodě Dukla.
Případný zrychlený útlum bude znamenat likvidaci 1500 přímých pracovních míst na tomto závodě a tomu odpovídající počet návazných pracovních míst. Toto velice nepříznivě ovlivní zaměstnanost ve městě Havířově. Nezaměstnanost se v tomto městě dlouhodobě pohybuje na úrovni 18 až 19%. Zároveň je signalizován útlum i na dalších důlních podnicích v našem okolí.
Tento nepříznivý stav znepokojuje občany i zastupitele města Havířova a proto se na Vás obracíme s žádostí, aby se vláda České republiky tímto nepříznivým vývojem zabývala a přijala opatření k eliminaci zrychleného útlumu v OKD, a.s.

______________________________________________________________________________

 

1135/24/ZM/06 – Závěrečné usnesení______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 24.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. ledna 2006.

______________________________________________________________________________

 

Martin B A L Š Á N                                                                    PaedDr.Svatopluk N O V Á K
náměstek primátorky
                                                                   náměstek primátorky