Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 23. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 27.1.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/2096/Rch/2014

V Havířově dne 29.1.2014
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
přijatých na 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 27.1.2014


1042/23ZM/2014 - Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH dne 27.1.2014

1043/23ZM/2014 - Schválení programu 23. zasedání ZMH dne 27.1.2014

1044/23ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 23. zasedání ZMH, konaného dne 27.1.2014

1045/23ZM/2014 - Ověření zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2013

1046/23ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1047/23ZM/2014 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2013, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2013

1048/23ZM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – spolufinancování rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží v Havířově

1049/23ZM/2014 - ČSAD Havířov, a.s. – informace z jednání mimořádné valné hromady společnosti

1050/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark

1051/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice

1052/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice

1053/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků a staveb v polyfunkčním území bývalého Dolu Dukla

1054/23ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá

1055/23ZM/2014 - Oznámení o střetu zájmu u projednávaného bodu č. 14 – p. Radim Mudra

1056/23ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice

1057/23ZM/2014 - Prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady

1058/23ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

1059/23ZM/2014 - Odkoupení nemovitých věcí od spol. RPG Byty, s.r.o.

1060/23ZM/2014 - Žádost o změnu usnesení -výkup pozemků v k.ú. Bludovice – Stanisław a Andrzej Wacławikovi

1061/23ZM/2014 - Úprava kupní ceny k výkupu po realizaci stavby: „Regenerace panel. sídliště Havířov – Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“

1062/23ZM/2014 - Nabídka odprodeje hodin do majetku města

1063/23ZM/2014 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2014

1064/23ZM/2014 - Podání žádostí o dotace z Programu prevence kriminality v roce 2014

1065/23ZM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o prodloužení lhůty závěrečného vyúčtování poskytnuté investiční dotace na pořízení zdravotechniky

1066/23ZM/2014 - Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014

1067/23ZM/2014 - Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.

1068/23ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 157. – 175.

1069/23ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2013

1070/23ZM/2014 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – říjen 2013 a informace o ukončení této finanční investice

1071/23ZM/2014 - Úvěrový rámec – finanční toky

1072/23ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za 2. pololetí 2013

1073/23ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1074/23ZM/2014 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“- odůvodnění významné veřejné zakázky

1075/23ZM/2014 - Plán financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích

1076/23ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek V.

1077/23ZM/2014 - Platební výměr

1078/23ZM/2014 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí

1079/23ZM/2014 - Plán veřejných zakázek pro zadání v roce 2014

1080/23ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

1081/23ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014


1042/23ZM/2014 - Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH dne 27.1.2014_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


1043/23ZM/2014 - Schválení programu 23. zasedání ZMH dne 27.1.2014__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27. ledna 2014 dle přílohy


1044/23ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 23. zasedání ZMH,
konaného dne 27.1.2014___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014

Ing. Pavola Jantoše
paní Ivanu Kožmínovou


1045/23ZM/2014 - Ověření zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2013___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16. prosince 2013.


 

1046/23ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

709/16ZM/2012

Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

915/20ZM/2013

Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově

1034/22ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek IV

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

881/19ZM/2013

Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

911/20ZM/2013

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2013

913/20ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II

918/20ZM/2013

Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s. – změna usnesení

944/20ZM/2013

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

959/20ZM/2013

Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2014

974/21ZM/2013

Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice

977/21ZM/2013

Dodatek směnné smlouvy s Moravskoslezským krajem

980/21ZM/2013

Výkup pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.

981/21ZM/2013

Vynětí pozemků z hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

982/21ZM/2013

Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení č. 792/18ZM/2013

986/21ZM/2013

Poskytnutí daru Policii ČR

988/21ZM/2013

Ocenění občanů města Havířova

989/21ZM/2013

Cena města Havířova 2013

1002/21ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.

1014/22ZM/2013

Zrušení usnesení - prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice a pozemků

1015/22ZM/2013

Prodej pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.

1021/22ZM/2013

Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace a změna zřizovací listiny

1026/22ZM/2013

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

1028/22ZM/2013

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

1029/22ZM/2013

Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace

1038/22ZM/2013

Změna usnesení k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

451/9/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Přechod pro chodce na ul. Těšínské, včetně autobusové zastávky“

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

720/13/ZM/08

Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

1223/23/ZM/10

Stanovení investiční strategie při správě aktiv města Havířova


1047/23ZM/2014 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti
Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2013,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města
Havířova za rok 2013_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířov

b e r e   n a   v ě d o m í

Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2013, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2013 dle předložené Výroční zprávy za rok 2013 a příloh č. 1-6

ž á d á

Krajského ředitele PČR MSK, aby věnoval pozornost urychlenému naplnění stavu policistů pro statutární město Havířov, vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci ve městě


 

1048/23ZM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – spolufinancování rekonstrukce/výstavby
autobusového nádraží v Havířově___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. harmonogram rekonstrukce /výstavby autobusového nádraží v Havířově dle Přílohy č. 4

2. dopis ČSAD Havířov a.s. ze dne 6.1.2014 o změně způsobu spolufinancování rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží v Havířově dle Přílohy č. 1

r u š í

schvalovací část usnesení ZMH čís. 1019/22ZM/2013 ze dne 16.12.2013:
„v rámci dodatků ke smlouvě OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Havířov 2013 za podmínky, že:
k financování rekonstrukce autobusového nádraží v rámci přiměřeného zisku dle smlouvy o závazku veřejné služby bude vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy ČR
-
 nebude překročen nárok dopravce dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
1.
 na rok 2014 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době do 31. 12. 2013, o nichž bude rozhodovat mimořádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19. 12. 2013
2.
 na rok 2015 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, o nichž bude rozhodovat valná hromada/valné hromady ČSAD Havířov a.s., která/které se bude/budou konat v roce 2014“

s c h v a l u j e

1. poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o které rozhodla mimořádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19.12.2013, ve výši 12.352.984,74 Kč, jako první část účelové investiční dotace, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí

2. záměr poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o níž bude rozhodovat valná hromada ČSAD Havířov a.s., která se bude konat v roce 2014, jako druhou část účelové investiční dotace, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši maximálně 12.352.984,74 

3. uzavření smlouvy s ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, o poskytnutí investiční dotace ve výši 12.352.984,74 Kč ve znění Přílohy č. 3 s úpravou:
a)
 čl. II odst. 5, který nově zní takto:
„5.
 Statutární město Havířov v roce 2014 poskytne na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží formou účelové investiční dotace (dále též „dotace“):
1.
 část dotace - částku ve výši dividend po zdanění vyplacených společností 27.12.2013 (z nerozděleného zisku minulých let),
2.
 část dotace - částku maximálně ve výši dividend po zdanění vyplacených společností 27.12.2013.

b) čl. IX odst. 2, který nově zní takto:
„2.
 Po schválení vyplacení dividend na valné hromadě/hromadách ČSAD Havířov a.s. v roce 2014 a po vyplacení těchto dividend, město po rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova o poskytnutí konkrétní výše 2. části dotace, bezodkladně uzavře s příjemcem dodatek k této Smlouvě nebo novou smlouvu na poskytnutí dotace, za podmínek této Smlouvy. Příjemce souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv města vedené odborem právních služeb Magistrátu města Havířova.“

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora, podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 12.352.984,74 Kč ve znění Přílohy č. 3

Z: vedoucí EO
vedoucí OPS
T: 1/2014


 

1049/23ZM/2014 - ČSAD Havířov, a.s. – informace z jednání mimořádné valné hromady
společnosti______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu z jednání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s. dne 19. 12. 2013, dle důvodové zprávy.


 

1050/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2, k.ú. Šumbark, panu Janu Krejcarovi, bytem ……………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1051/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/52, zahrada o výměře 24 m2 k.ú. Bludovice, manželům Vratislavu Císařovi a Zdence Císařové, bytem ………………………, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


1052/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1629/50, zahrada o výměře 134 m2 k.ú. Bludovice, parc.č. 1629/102, ostatní plocha o výměře 28 m2 k.ú. Bludovice, paní Ing. Dušaně Kebové, bytem ……………………………………, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


1053/23ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků a staveb v polyfunkčním území bývalého
Dolu Dukla
______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v souvislosti s dokončováním technické infrastruktury a přípravy polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků jednotlivě, nebo jako celek v k.ú. Dolní Suchá, a to pozemku parc.č. 63/17 o výměře 8 761 m2, pozemku parc.č. 125/1 o výměře 9 593 m2, pozemku parc.č. 132 o výměře 471 m2, pozemku parc.č. 133 o výměře 579 m2, pozemku parc.č. 134 o výměře 213 m2, pozemku parc.č.135 o výměře 253 m2, pozemku parc.č. 63/2 o výměře 5 998 m2, pozemku parc.č.124 o výměře 584 m2, pozemku parc.č. 37 o výměře 524 m2, pozemku parc.č. 35 o výměře 967 m2, pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m2, pozemku parc.č. 63/3 o výměře 388 m2, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m2, pozemku parc.č. 63/5 o výměře 1 182 m2, pozemku parc.č. 63/10 o výměře 296 m2, pozemku parc.č. 63/11 o výměře 450 m2, pozemku parc.č. 63/18 o výměře 891 m2, pozemku parc.č. 33 o výměře 372 m2, pozemku parc.č. 32 o výměře 260 m2, pozemek parc.č. 30 o výměře 189 m2 - zastavěná plocha, pozemku parc.č. 31 o výměře 191 m2- zastavěná plocha, pozemku parc.č. 29 o výměře 819 m2, pozemku parc.č. 125/8 o výměře 2 531 m2, pozemku parc.č. 125/10 o výměře 219 m2, pozemku parc.č. 125/7 o výměře 1 200 m2, pozemku parc.č. 126 o výměře 540 m2, pozemku parc.č.125/9 o výměře 488 m2, pozemku parc.č. 153/12 o výměře 50 m2, pozemku parc.č. 153/11 o výměře 17 m2, pozemku parc.č. 153/10 o výměře 54 m2, pozemku parc.č. 2759/11 o výměře 1 489 m2, pozemku parc.č. 2759/14 o výměře 82 m2; a stavby č.p.34 na pozemku parc.č. 30 , a stavby č.p. 35 na pozemku parc.č. 31. Celková výměra nabízených pozemků cca 40.348 m2 (přesná výměra bude stanovena až po zaměření nově vybudovaných komunikací)

Účel prodeje: podnikání – zóna je určena pro výrobu a sklady nevyžadující pásmo hygienické ochrany, s možností umístění občanského vybavení komerčního typu v souladu s územním plánem.

Nabídka by měla minimálně obsahovat:
- návrh ceny za 1m² pozemku
- jednoduchou zastavovací studii
- objem předpokládaných investic
- počet nových pracovních míst
- harmonogram realizace výstavby
- výpis z obchodního rejstříku

Případným investorům město nabídne:
možnost zajištění bydlení managementu investora a ubytování pro zaměstnance
-
 zajištění autobusového spojení do polyfunkčního území z centra města
-
 umístění dětí zaměstnanců do městských mateřských škol

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem záměru prodeje

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014


 

1054/23ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1714/1, nově dle GP označenou jako parc.č. 1714/193, ostatní plocha, o výměře 111 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Jiřímu Mazurovi a Elence Mazurové, bytem ……………….., …………………………, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 41.070,-Kč (tj. 370,-Kč/m2) +1.800,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 42.870,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


1055/23ZM/2014 – Oznámení o střetu zájmu u projednávaného bodu č. 14 – p. Radim Mudra
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení p. Radima Mudry (ČSSD) o střetu zájmu ve věci prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH p. Radima Mudry z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 14 schváleného programu 23. zasedání ZMH, konaného dne 27.1.2014


 

1056/23ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2, kat. území Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování administrativní a komerční budovy včetně parkovací plochy, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 140,- Kč/m2 (tj. cca 410 400,- Kč ) + DPH + 1 900,- Kč za zpracování znaleckého posudku a 69 280,- Kč za trvalé porosty (dle skutečného zaměření GP) s tím, že s budoucím kupujícím bude uzavřena

1. smlouva o budoucí kupní smlouvě za těchto podmínek (dále jen BKS):
a)
 maximální lhůta pro vydání územního rozhodnutí je stanovena na 12 měsíců od účinnosti BKS,
b)
 maximální lhůta pro dokončení výstavby je stanovena na 36 měsíců od účinnosti BKS,
c)
 ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistotu) ve výši 250 000,- Kč převodem na depozitní účet města,
d)
 nesplnění lhůty pro vydání územního rozhodnutí, lhůty pro dokončení výstavby a neplacení nájemného po dobu výstavby, bude důvodem k odstoupení města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč; město vrátí uhrazenou část kupní ceny (jistotu) sníženou o smluvní pokutu,
e)
 v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu BKS, uhradí budoucí kupující městu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny (jistotu) sníženou o smluvní pokutu,

2. Kupní smlouva bude uzavřena:
-
 po nabytí právní moci opatření Stavebního a silničně správního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby a po předložení GP o zaměření pozemku,
-
 návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny a zaplacení případných pohledávek města,
-
 nemovitost bude užívána po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy pouze k účelu, ke kterému byla prodána a v případě porušení sjednaného závazku vlastník uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


1057/23ZM/2014 - Prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře cca 550 m2 v kat.území Prostřední Suchá (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Šálek Oldřich a Šálková Jindřiška, oba bytem ……………………………………………… za účelem rozšíření zahrady

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 1714/5 orná půda o výměře cca 310 m2, parc.č. 2655/3 ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 160 m2 a parc.č. 2655/4,ost.plocha,ost. komunikace o výměře cca 30 m2, celkem cca 500 m2 v kat. území Prostřední Suchá, (výměra bude upřesněna na základě GP) panu Pavlu Podlesnému, bytem ………………………. za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu tržní dle znaleckého posudku :
parc.č.1714/5 o výměře cca 310 m2 x 320,- Kč/m2……….….cca 99 200,- Kč
parc.č. 2655/3 o výměře cca 155 m2 x 310,- Kč/m2……….…cca 48 050,- Kč
parc.č. 2655/4 o výměře cca 25 m2 x 310,- Kč/m2…………...cca 7 750,- Kč
zpracování znal. posudku………………………………...….….. 1 800,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014


 

1058/23ZM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové, bytem ……………………………………………, z důvodu parkování vozidla a vybudování oplocení, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 399,-Kč/m2 +1.800,-Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


 

1059/23ZM/2014 - Odkoupení nemovitých věcí od spol. RPG Byty, s.r.o.___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídky spol. RPG Byty, s.r.o., na prodej nemovitých věcí ze dne 27. 12. 2013

n e s c h v a l u j e

odkoupení nemovitých věcí od vlastníka spol. RPG Byty, s.r.o., IČ: 27769127:
1.
 pozemek parc. č. 2283, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 908 m2 stavba č. p. 515, rodinný dům na pozemku parc. č. 2283, vše v k.ú. Prostřední Suchá, za kupní cenu ve výši 2.850.000,- Kč
2.
 pozemek parc. č. 2292, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1169 m2 stavba č. p. 513, rodinný dům na pozemku parc. č. 2292, vše v k.ú. Prostřední Suchá, za kupní cenu ve výši 2.150.000,- Kč


 

1060/23ZM/2014 - Žádost o změnu usnesení -výkup pozemků v k.ú. Bludovice
– Stanisław a Andrzej Wacławikovi_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost spoluvlastníků pana Andrzeje Wacławika a pana Stanisława Wacławika, oba bytem ……………………………………….. o změnu usnesení č. 933/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 ve věci výše kupní ceny za pozemek parc.č. 900/3 a část pozemku parc.č. 890, k.ú. Bludovice

a

t r v á

na usnesení č. 933/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 , kterým byl schválen výkup pozemku parc.č. 900/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 154 m2, na kterém se nachází část MK Na Kempách a části pozemku parc.č. 890, orná půda o výměře cca 40 m2, za účelem vybudování výhybny a pro výstavbu cyklostezky, vše kat. území Bludovice (přesná výměra bude určena na základě GP) ve spoluvlastnictví: pana Andrzeje Wacławika, vlastníka podílu ve výši 1/10 a pana Stanisława Wacławika,vlastníka podílu ve výši 9/10, oba bytem …………………. za smluvní cenu ve výši cca 97 000,-Kč, (tj. 500,-Kč/m2)


 

1061/23ZM/2014 - Úprava kupní ceny k výkupu po realizaci stavby: „Regenerace
panel. sídliště Havířov – Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH ze dne 25. 3. 2013, č. 809/18ZM/2013, bod 1, kterým byl schválen výkup částí pozemků, k.ú. Šumbark, parc. č. 692/4, 692/96, 692/97, 692/116 a 861 trvale dotčených stavbou, v rozsahu cca 3829 m2, dle zaměření dokončené stavby, prodávající:
SEMAG, spol.s r.o., Lidická 886/43, Havířov – Šumbark, IČ:
 43962394
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků, k.ú. Šumbark, parc. č. 692/4, 692/96, 692/97, 692/116 a 861 trvale dotčených stavbou, v rozsahu cca 3829 m2, dle zaměření dokončené stavby, prodávající:
SEMAG, spol.s r.o., Lidická 886/43, Havířov – Šumbark, IČ:
 43962394
kupní cena: dohodou ve výši 450,- Kč/m2 + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem budoucí a konečné kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po realizaci stavby


1062/23ZM/2014 - Nabídka odprodeje hodin do majetku města__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení hodin umístěných na pozemku parc. č. 1420, k.ú. Havířov – město, od společnosti „V I S I A REKLAMA s.r.o.“ se sídlem: 152 00 Praha 5, Prosluněná 560/11, IČ: 63675251, do majetku města, za smluvní cenu 20.000,-Kč + DPH, z důvodu špatného technického stavu hodin


 

1063/23ZM/2014 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2014_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis výdajů OŠK na rok 2014 na položce „Opravy a udržování“ a na položce „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ v celkové výši 21 900 tis. Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: leden 2014


 

1064/23ZM/2014 - Podání žádostí o dotace z Programu prevence kriminality v roce 2014_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádostí o dotaci na realizaci 4 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, a to:
-
 projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
- projekt „Spolupráce se vyplatí“
- projekt „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body v lokalitě Šumbarku“
-
 projekt „Asistent prevence kriminality“
2.
 finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně:
29
 800,- Kč na projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi
17
 800,- Kč na projekt „Spolupráce se vyplatí“
73
 000,- Kč na projekt „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body v lokalitě Šumbarku“
27
 600,-  Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok 2014 ve výši schváleného podílu města na spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality


 

1065/23ZM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o prodloužení lhůty
závěrečného vyúčtování poskytnuté investiční dotace na pořízení
zdravotechniky___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o prodloužení lhůty závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2.
 povinnost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, vrátit do 31. 1. 2014 zpět městu Havířov nevyčerpanou investiční dotaci ve výši 1 650 000,- Kč poskytnutou v roce 2013 na pořízení nové přístrojové techniky, a to:
-
 laparoskopická věž - technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč
-
 ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč
3.
 zahájení realizace výběrového řízení na dodávku nové přístrojové techniky
-
 laparoskopické věže a ureterorenoskopu Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

s c h v a l u j e

1. opětovné poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (IČ 00844896) v roce 2014 ve výši 1 650 000,- Kč na pořízení nové přístrojové techniky, a to:
-
 laparoskopická věž - technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč
-
 ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč
2.
 uzavření smlouvy s příjemcem dotace

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investiční dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 1,65 mil. Kč do úprav rozpočtu I. na rok 2014

Z: vedoucí EO
T: duben 2014

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2014


1066/23ZM/2014 - Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit na realizaci projektů č. 1 – 6 dle přílohy č. 1 v celkovém objemu 27 600 000,- Kč takto:

projekt poř. č. 1   „Vybavení tělocvičny gymnastickým náčiním – 2. etapa“,
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ
 62331230,
výše čerpání: 1 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 2   „Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu ČAST“
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ
 18055991,
výše čerpání: 12 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 3   „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten - I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“
HC AZ Havířov 2010, IČ:
 68941994,
výše čerpání: 4 600 000,- Kč
     
projekt poř. č. 4   „Realizace stavebních úprav myslivecké chaty a klubu Městské policie Havířov“
Myslivecké sdružení Havířov, IČ
 60338181
výše čerpání: 4 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 5   „Rekonstrukce kulturního domu Bivoj“
MMH – OIV, výše čerpání: 4 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 6   „Vybudování ubytovny v prostorách Městského fotbalového areálu“
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
výše čerpání: 2 000 000,- Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zapojení Fondu veřejně prospěšných aktivit, které není součástí schváleného rozpočtu na rok 2014 do úprav rozpočtu na rok 2014

Z: vedoucí EO
T: duben 2014


 

1067/23ZM/2014 - Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odstranění uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a.s., na pozemku č. 3748/1, k.ú. Havířov – Město, inventární číslo 000000000500, účet 0320020 – kulturní předměty, v účetní hodnotě 70 tis. Kč, bez náhrady, pokud se do 15. března 2014 nepřihlásí zájemce, který by sochu odkoupil za symbolickou cenu 1,- Kč, a který by na své náklady sochu před nádražím odstranil

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2014


 

1068/23ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2013 – rozpočtová opatření
č. 157. – 175._____________________________________________________
(
hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 157. až 162., 174. a 175., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 163. – 173., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 157. – 175. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 212 404,73 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

872 930,03 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

61 695,24 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

11 106,32 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 266 673,14 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 563 459,37 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 257 050,28 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

902,92 tis. Kč

odbor školství a kultury

47 683,29 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

288 778,63 tis. Kč

odbor sociálních věcí

10 979,77 tis. Kč

odbor komunálních služeb

284 653,56 tis. Kč

odbor investiční výstavby

779 484,99 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

71 165,14 tis. Kč

odbor ekonomický

715 997,64 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

22 697,04 tis. Kč

kancelář primátora

10 094,30 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

306 409,09 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

966,50 tis. Kč

MŠ Čelakovského

743,77 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 015,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 419,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

655,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 341,97 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

760,00 tis. Kč

MŠ Radniční

825,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

842,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

5 470,08 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 094,72 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 073,32 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 920,60 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 515,59 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 918,58 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 794,49 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 540,38 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 370,75 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 759,80 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 215,80 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 620,12 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 581,73 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 903,38 tis. Kč

ZŠ Školní

3 079,56 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 166,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 312,19 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 687,81 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

31 664,37 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 975,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 492,07 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

34 252,10 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 239,84 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


12 552,57 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

41 330,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+351 054,64 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+692 895,01 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-498 131,61 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy


+8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje


0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy


+93 420,20 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje


-31 074,00 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru


+15 000,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+70 545,04 tis. Kč


1069/23ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2013______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


1070/23ZM/2014 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – říjen 2013 a informace o ukončení této finanční
investice________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – říjen 2013 a informaci o ukončení této finanční investice dle důvodové zprávy a příloh.


1071/23ZM/2014 - Úvěrový rámec – finanční toky_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 – 2013 a očekávaném průběhu v roce 2014, dle důvodové zprávy a přílohy.


 

1072/23ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za 2. pololetí 2013________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za 2. pololetí 2013.


 

1073/23ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 7.1.2014 dle přílohy


1074/23ZM/2014 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,
Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“- odůvodnění
významné veřejné zakázky________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ ve znění přílohy


1075/23ZM/2014 - Plán financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech
a kanalizacích
____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Plán financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích ve znění dle přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem Plánu financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích dle přílohy č. 2

Z: vedoucí OKS
T: 02/2014


 

1076/23ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek V.___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí bezúročných peněžitých zápůjček na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:

1. Kateřina Tomášková, t.b. …………………………………………..
Výše zápůjčky 35.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

2. Věra Slonková, t.b. ………………………………………………….
Výše zápůjčky 26.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

3. Imrich a Jiřina Sokolovi, t.b. ………………………………………..
Výše zápůjčky 76.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 60 měsíců

4. Ernest Štiglinc, Ivana Závadová, t.b. ………………………………..
Výše zápůjčky 111.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 60 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 02/2014


 

1077/23ZM/2014 - Platební výměr___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

podání žádosti Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu a penále vyměřených platebními výměry č.j.: MSK172728/2013 ze dne 18.12.2013 a č.j.: MSK172730/2013 ze dne 18.12.2013


 

1078/23ZM/2014 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností od 1.1. 2014

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.570,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 660,- Kč/měsíc tj. celkem 5.230,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.270,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 660,- Kč/měsíc tj. celkem 3.930,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.793,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.120,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 660,- Kč/měsíc, tj. celkem 1780,- Kč/měsíc
s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci,

2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce ve výši 3.930,- Kč, která bude vyplácena měsíčně.

3) Odměna za výkon funkce podle odst.1) a 2) tohoto usnesení náleží ode dne jmenování nebo zvolení do funkce.


 

1079/23ZM/2014 - Plán veřejných zakázek pro zadání v roce 2014________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou nad 10 mil. Kč bez DPH a na nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby pro zadání v roce 2014, vč. zajištění finančních prostředků, ve znění přílohy č. 1


 

1080/23ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1

s c h v a l u j e

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova na rok 2014 dle Přílohy č.2


 

1081/23ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 5.12.2013 – 15.1.2014


 

        ………………………………….....                                     ...…..…….……………………...
            Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                                    Ing. Eduard HECZKO
                       
primátor města                                                                    náměstek primátora
                                                                                                          pro ekonomiku a správu majetku