Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 23. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 21.6.2010

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/68 617/2010

V Havířově dne 21.6.2010
Zapsala: Monika Krpelíková
Petra Valošková

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 21.6.2010


1174/23/ZM/10 - Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH dne 21.6.2010

1175/23/ZM/10 - Schválení programu 23. zasedání ZMH dne 21.6.2010

1176/23/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 21.6.2010

1177/23/ZM/10 - Ověření zápisu z 22.zasedání ZMH, konaného dne 29.3.2010 Doplnění zprávy o ověření zápisu z 21.zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010

1178/23/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1179/23/ZM/10 - Havířovský seniorský hokej

1180/23/ZM/10 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice

1181/23/ZM/10 - Český institut interních auditorů – členství

1182/23/ZM/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

1183/23/ZM/10 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské policie Havířov

1184/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 261 a parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice

1185/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

1186/23/ZM/10 - Záměr směny části pozemku parc.č. 4068, k.ú.Havířov – město

1187/23/ZM/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 575, 564/1, k.ú. Bludovice

1188/23/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice

1189/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá

1190/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark

1191/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2045/1, k.ú. Šumbark

1192/23/ZM/10 - Záměr směny pozemků v k.ú. Havířov-město

1193/23/ZM/10 - Záměr směny pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice

1194/23/ZM/10 - Prodej pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5, k.ú. Prostřední Suchá

1195/23/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark

1196/23/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark

1197/23/ZM/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a směna pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o.

1198/23/ZM/10 - Úplatný převod pozemků a venkovních úprav kontejnerových stanovišť z majetku Technických služeb Havířov a.s., do majetku města

1199/23/ZM/10 - Převod pozemků k. ú. Šumbark, které město nabylo výkupem od restituentů

1200/23/ZM/10 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice

1201/23/ZM/10 - Výkup pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice

1202/23/ZM/10 - Výkup pozemků parc.č. 644/1, 1205/9, 1205/16, k.ú. Bludovice

1203/23/ZM/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

1204/23/ZM/10 - Změna rozsahu vypořádání pro účely stavby„Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“

1205/23/ZM/10 - Zrušení věcného předkupního práva na pozemky parc.č. 3809/1, 3809/2, 3809/8, 3809/9, k.ú. Havířov – město

1206/23/ZM/10 - Darování stavby kanalizační přípojky v rámci stavby: „Vodovod a kanalizace Havířov, lokalita Záguří “ panu Jiřímu Pečinkovi

1207/23/ZM/10 - Předání pozemku parc. č. 2195, k.ú. Havířov – město k hospodaření příspěvkové organizaci

1208/23/ZM/10 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

1209/23/ZM/10 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova 760/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009

1210/23/ZM/10 - Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově – Městě – rozšíření plánovaných investic do bytového fondu v roce 2010

1211/23/ZM/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2010

1212/23/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1213/23/ZM/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury

1214/23/ZM/10 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov – Bludovice, Selská pro školní rok 2010/2011

1215/23/ZM/10 - Zásady pro udělování Ceny města Havířova

1216/23/ZM/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov

1217/23/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ - sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

1218/23/ZM/10 - Zvýšení finančních prostředků pro investiční fond Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace na zakoupení transformátoru 22/0,4 kV ve výši 357 000,- Kč

1219/23/ZM/10 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2009

1220/23/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova za období leden – duben 2010

1221/23/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 19. – 64.

1222/23/ZM/10 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2011

1223/23/ZM/10 - Stanovení investiční strategie při správě aktiv města Havířova

1224/23/ZM/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

1225/23/ZM/10 - Informativní zpráva o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu „Domov seniorů Helios“

1226/23/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1227/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ZŠ a MŠ Frýdecká

1228/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ZŠ Gen. Svobody

1229/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ZŠ 1. máje

1230/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ZŠ K. Světlé

1231/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ZŠ Jarošova

1232/23/ZM/10 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

1233/23/ZM/10 - Uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“

1234/23/ZM/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 3. projekt

1235/23/ZM/10 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti

1236/23/ZM/10 - Informace z jednání řádné valné hromady DEPOS Horní Suchá, a.s.

1237/23/ZM/10 - Zástupce města v dozorčí radě společnosti Depos Horní Suchá,a.s.

1238/23/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

1239/23/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010 sportovním a mimosportovním subjektům

1240/23/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu


 

 

U S N E S E N Í
z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 21.6.2010


 

1174/23/ZM/10 - Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH dne 21.6.2010________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 21.6.2010 ve složení:

p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


1175/23/ZM/10 - Schválení programu 23. zasedání ZMH dne 21.6.2010___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 21.6.2010 upravený dle návrhů a připomínek členů zastupitelstva


1176/23/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 23. zasedání ZMH, konaného dne 21.6.2010_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 21.6.2010

paní Moniku HAVLÍČKOVOU
pana
Ing. Adama STŘÍŠOVSKÉHO


 

1177/23/ZM/10 - Ověření zápisu z 22.zasedání ZMH, konaného dne 29.3.2010
Doplnění zprávy o ověření zápisu z 21.zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 29. března 2010 a doplněnou zprávu ověřovatelů zápisů z 21. zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010


 

1178/23/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

645/12/ZM/08

Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

1148/22/ZM/10

Výkup pozemku parc. č. 2025/165, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

489/10/ZM/08

Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu Moravskoslezskému kraji

960/18/ZM/09

Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu z ROP NUTS II Moravskoslezsko

1032/19/ZM/09

Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2010

1094/21/ZM/10

Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 2. projekt

1099/21/ZM/10

Smlouva o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov a společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s.

1106/21/ZM/10

Výkup pozemků k.ú. Havířov-město

1107/21/ZM/10

Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

1114/21/ZM/10

Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.

1138/22/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice

1139/22/ZM/10

Prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá

1140/22/ZM/10

Prodej pozemku parc.č. 1358/10, k.ú. Bludovice

1144/22/ZM/10

Výkup pozemku parc. č. 2662/2, k. ú. Prostřední Suchá

1145/22/ZM/10

Výkup pozemku parc.č.176/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Na Pěšině

1146/22/ZM/10

Výkup pozemku parc. č. 106/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní

1147/22/ZM/10

Výkup pozemků parc.č. 298/1, 299 a 300/1 v k.ú. Dolní Datyně

1151/22/ZM/10

Zvýšení příspěvku na provoz základních škol

1152/22/ZM/10

Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2010 z rozpočtu odboru školství a kultury

1153/22/ZM/10

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury

1154/22/ZM/10

Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Petřvaldská

1156/22/ZM/10

Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov

1160/22/ZM/10

Uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov

1166/22/ZM/10

Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2009

1167/22/ZM/10

Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (dodatek č. 5 Zřizovací listiny ze dne 14.4.2008)

1168/22/ZM/10

Příprava mezinárodní soutěže Europa Cup 2011 v Havířově ve dnech 31. srpna až 5. září 2011

1170/22/ZM/10

Přehled investičních akcí a velkých oprav v r. 2009


 

1179/23/ZM/10 - Havířovský seniorský hokej__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace na rok 2010 ve výši 3 000,0 tis. Kč z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2010 společnosti HC Havířov 2010 s.r.o, IČ: 28 62 71 81, na zajištění provozu seniorského hokeje ve 2. hokejové lize ČR

2. uzavření dohody o poskytnutí dotace na rok 2010 se společností HC Havířov 2010 s.r.o. ve dvou splátkách:
1. splátka do 10 dnů po podpisu smlouvy ve výši 2 000,0 tis. Kč
2. splátka 10.9. 2010 ve výši 1 000,0 tis. Kč po předložení vyúčtování první splátky
a s podmínkou pro další poskytnutí dotace předložení auditu hospodaření společnosti za rok 2010 do 28.2. 2011

3. změnu usn. č. 1045/20/ZM/09 ze dne 14.12. 2009 písm. C str. 177 důvodové zprávy takto: „V rámci příspěvku na provoz (pozn: SSRZ) jsou zapracovány finanční prostředky ve výši 2 000,0 tis. Kč, které budou použity k pronájmu ledové plochy a dalšího zařízení ve VÚH pro HC Havířov 2010 s.r.o. a pro HC Havířov Panthers, o.s.“

p o v ě ř u j e

náměstka pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace na rok 2010

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2010


 

1180/23/ZM/10 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11
v úseku Havířov – Třanovice_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

členský příspěvek pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice na rok 2010 ve výši 81 700,- Kč.


 

1181/23/ZM/10 - Český institut interních auditorů – členství_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

členství města v Českém institutu interních auditorů o. s. se sídlem v Praze, IČ 62932632, a úhradu ročního členského příspěvku ve výši 1.500,- Kč za r. 2010 a 3.000,- Kč od r. 2011


 

1182/23/ZM/10 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

I.
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“dle důvodové zprávy v roce 2010 takto:
a) 80 000,- Kč – na nákup 30 ks minikamer
b) 55 000,- Kč – na nákup měniče z 12V na 220V do mobilní služebny
c) 30 000,- Kč – na nákup 2 ks gelových akumulátorů do mobilní služebny
d) 6 000,- Kč – na nákup projekčního plátna
e) 10 000,- Kč – na nákup 2 ks fotopastí

II.
čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:
a) Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96)
o částku 5.000,- Kč
b) Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
o částku 40.000,- Kč
c) Základní škole Havířov – Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513)
o částku 15.000,- Kč
d) Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) o částku 15.000,- Kč

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I. bod a), b), c), d) a e) a II. bod a), b), c) a d) do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2010.


 

1183/23/ZM/10 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské
policie
Havířov____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

veřejnoprávní smlouvu s obcí Horní Suchá na výkon činnosti Městské policie Havířov na jejím území dle přílohy č. 1


1184/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 261 a parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č.261 a parc.č.257/1 o výměře cca 2 000 m2, k.ú. Bludovice společnosti HAOSPOL s.r.o., Havířov-Město, Moskevská 1440/24a, IČ: 25855506 za účelem výstavby regeneračního centra za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1185/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 1132/22/ZM/10 ze dne 29.3.2010

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1 500 m2, kat. území Bludovice panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem ……………………………, za účelem vybudování rodinného domu


 

1186/23/ZM/10 - Záměr směny části pozemku parc.č. 4068, k.ú.Havířov – město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov – město, o výměře 88 m2, v majetku statutárního města Havířov, za pozemek parc.č. 4272/2, k.ú. Havířov-město, o výměře 88 m2, v majetku pana Karla Staśe, bytem ……………………………


 

1187/23/ZM/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 575, 564/1, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 575, zahrada o výměře 181 m2, a parc.č. 564/1, orná půda o výměře 206 m2 v k.ú. Bludovice, paní Věře Robenkové, bytem ……………………………, za účelem přístupu a příjezdu k objektu ERPEKO, a.s., za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1188/23/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/39, zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. Bludovice, manželům Vojtěchu Jeřábkovi a Josefě Jeřábkové, bytem ……………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1189/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 20 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425 za účelem výstavby nové trafostanice distribuční sítě ČEZ za cenu pozemku dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1190/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.944/445, k.ú. Šumbark o výměře cca 20 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425 za účelem výstavby nové kioskové trafostanice distribuční sítě ČEZ za cenu pozemku dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1191/23/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2045/1, k.ú. Šumbark
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2045/6 o výměře 350 m2 a části parc.č.2045/1, k.ú. Šumbark o výměře cca 70 m2 manželům Berka Robert a Ing. Berková Veronika, oba bytem ……………………………, a panu Davidu Milfaitovi, bytem ……………………………, za účelem zřízení nových parkovacích míst a vybudování dětského koutku


 

1192/23/ZM/10 - Záměr směny pozemků v k.ú. Havířov-město___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr směny části pozemků v majetku města parc.č. 2173/1 a parc.č. 2164, k.ú. Havířov-město o celkové výměře cca 740 m2 ve vlastnictví města Havířova za pozemek parc.č. 2230/44 a části pozemků parc.č. 2230/43 a parc.č. 2230/26, k.ú. Havířov-město zastavěné chodníky , které budovalo město, o celkové výměře cca 500 m2 ve vlastnictví pana Ing. Ivo Bartečka, bytem ……………………………,


 

1193/23/ZM/10 - Záměr směny pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice, o výměře 12 m2, v majetku statutárního města Havířov, za část pozemku parc.č. 7, o výměře 12 m2, nově dle GP označeného jako pozemek parc.č. 7/2, k.ú. Bludovice, v majetku pana Ing. Karla Červeného, bytem ……………………………


 

1194/23/ZM/10 - Prodej pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5,
k.ú. Prostřední Suchá_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků v katastrálním území Prostřední Suchá, a to pozemky parc.č. 2156/1 o výměře 13 m2, parc.č. 2156/2 o výměře 11 m2, parc.č. 2156/3 o výměře 19 m2, zastavěných budovou dětského domova a pozemku parc.č. 2157/5 o výměře 1 868 m2 včetně zpevněné plochy komunikace Moravskoslezskému kraji, Ostrava, Moravská Ostrava 28. října 2771/117, IČ: 70890692 za cenu smluvní 1 139 463,- Kč a úhradu poplatků spojených s vkladem do katastru nemovitostí

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010


 

1195/23/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1695 o výměře cca 1 100 m2, kat. území Šumbark paní Pavlíně Vránové, bytem ……………………………, za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle vyhlášky celkem 497 000,- Kč (tj. 450,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2010


 

1196/23/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 944/321, ostatní plocha o výměře 363 m2 v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/687, o výměře 5 m2, za účelem vybudování zádveří obytného domu na ul. Mládí 12 v Havířově-Šumbarku, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.400,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 4.400,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2010


1197/23/ZM/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a směna
pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc.č. 331/1, ostatní plocha ost.komunikace, označenou dle GP jako pozemek parc.č. 331/9 o výměře 4.369 m2,  k.ú. Havířov-město, včetně stavby parkoviště, v majetku města  v tržní hodnotě dle znaleckého posudku 10,922.500,- Kč za pozemky parc.č. 2194/1, ostatní plocha ost.komunikace o výměře 5.321 m2, parc.č. 2194/3, ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 77 m2 a parc.č. 2194/4, ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 81 m2, celkem 5.479 m2 v k.ú. Havířov-město, včetně stavby komunikace a parkoviště, v majetku společnosti Rhenus Development s.r.o., IČ: 633 22 005, v tržní hodnotě dle znaleckého posudku 10,958.000,-Kč za podmínek, že :
- město Havířov zřídí pro spol. Rhenus Development s.r.o. ke směňovaným pozemkům parc.č. 2194/1, 2194/3, 2194/4 v k.ú. Havířov-město předkupní právo věcné, a to bezplatně na dobu určitou  10 let od podpisu směnné smlouvy
- město Havířov využije tyto pozemky pouze pro záměr výstavby hromadných garáží a ostatní  občanské vybavenosti, případně ponechá ke stejném účelu – veřejné parkoviště a v případě porušení některé z těchto podmínek zaplatí město spol. Rhenus Development s.r.o. sankci ve výši 10.mil. Kč, nebo výši odpovídající této částce v jiné měně
- spol. Rhenus Development s.r.o. zřídí pro město Havířov ke směňované části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov- město předkupní právo věcné, a to bezplatně na dobu určitou 10 let od podpisu směnné smlouvy
- spol.Rhenus Development s.r.o po dobu 10-ti let od podpisu směnné smlouvy pozemek nezatíží zástavním právem, bude na něm provozovat veřejné bezplatné parkoviště a v případě porušení některé z těchto podmínek zaplatí městu Havířovu sankci ve výši 10.mil. Kč, nebo výši odpovídající této částce v jiné měně
- směna bude provedena bez doplatku  rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010

Člen Zastupitelstva města Havířova Ing. Jaroslav Gongol, CSc. (KSČM) v tomto bodu hlasoval proti návrhu usnesení


 

1198/23/ZM/10 - Úplatný převod pozemků a venkovních úprav kontejnerových stanovišť
z majetku Technických služeb Havířov a.s., do majetku města_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úplatný převod pozemků a venkovních úprav kontejnerových stanovišť z majetku Technických služeb Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČ: 253 75 601, do majetku statutárního města Havířova, tak, jak jsou zapsány

a) v k. ú. Havířov – město, na LV 2046:
parc. č. 322/2 o vým. 24 m2, parc. č. 977/2 o vým. 23 m2, parc. č. 1060/2 o vým. 9 m2, parc. č. 1060/3 o vým. 6 m2, parc. č. 1060/4 o vým. 6 m2, parc. č. 1060/5 o vým. 9 m2, parc. č. 1233/2 o vým. 33 m2, parc. č. 1233/3 o vým.27 m2, parc. č. 1996/3 o vým. 16 m2, parc. č. 4947 o vým. 4 m2, parc. č. 4948 o vým. 8 m2, parc. č. 4949 o vým. 8 m2, parc. č. 4950 o vým. 7 m2, parc. č. 4951 o vým. 7 m2, parc. č. 4952 o vým. 5 m2, parc. č. 4953 o vým. 13 m2, parc. č. 4954 o vým. 4 m2, parc. č. 4955 o vým. 29 m2, parc. č. 4956 o vým. 9 m2, parc. č. 4957 o vým. 29 m2, parc. č. 4958 o vým. 5 m2, parc. č. 4959 o vým. 8 m2, parc. č. 4960 o vým. 15 m2, parc. č. 4962 o vým. 2 m2, parc. č. 4963 o vým. 9 m2, parc. č. 4964 o vým. 6 m2, parc. č. 4965 o vým. 1 m2, parc. č. 4966 o vým. 1 m2, parc. č. 4967 o vým. 2 m2, parc. č. 4968 o vým. 2 m2, parc. č. 4969 o vým. 10 m2, parc. č. 4970 o vým.13 m2, parc. č. 4971 o vým. 11 m2, parc. č. 4972 o vým. 7 m2, parc. č. 4973 o vým. 6 m2, parc. č. 4974 o vým. 5 m2, parc. č. 4975 o vým. 9 m2, parc. č. 4976 o vým. 9 m2, parc. č. 4977 o vým. 9 m2, parc. č. 4978 o vým. 9 m2, parc. č. 4979 o vým. 7 m2, parc. č. 4980 o vým. 5 m2, parc. č. 4981 o vým. 5 m2, parc. č. 4982 o vým. 6 m2, parc. č. 4983 o vým. 3 m2, parc. č. 4984 o vým. 8 m2, parc. č. 4985 o vým. 16 m2, parc. č. 4986 o vým. 8 m2, parc. č. 4987 o vým. 4 m2, parc. č. 4988 o vým. 4 m2, parc. č. 4989 o vým. 4 m2, parc. č. 4990 o vým. 6 m2, parc. č. 4991 o vým. 14 m2, parc. č.4992 o vým. 12 m2, parc. č. 4993 o vým. 10 m2, parc. č. 4994 o vým. 8 m2, parc. č. 4995 o vým. 16 m2, parc. č. 4996 o vým. 16 m2, parc. č. 5002 o vým. 1 m2, parc. č. 5003 o vým. 13 m2, parc. č. 5004 o vým. 11 m2, parc. č. 5005 o vým. 6 m2, parc. č. 5008 o vým.3 m2, parc. č. 5009 o vým. 5 m2, parc. č. 5010 o vým. 5 m2, parc. č. 5011 o vým. 3 m2, parc. č. 5012 o vým. 5 m2, parc. č. 5013 o vým. 11 m2, parc. č. 5014 o vým. 10 m2, parc. č. 5015 o vým. 2 m2, parc. č. 5016 o vým. 2 m2, parc. č. 5019 o vým. 8 m2, parc. č. 5020 o vým 7 m2, parc. č. 5021 o vým. 8 m2, parc. č. 5022 o vým. 9 m2, parc. č. 5023 o vým. 5 m2, parc. č. 5024 o vým. 9 m2, parc. č. 5025 o vým. 6 m2, parc. č. 5026 o vým. 10 m2, parc. č. 5027 o vým. 3 m2, parc. č. 5028 o vým.4 m2, parc. č. 5029 o vým. 11 m2, parc. č. 5030 o vým. 12 m2, parc. č. 5031 o vým. 2 m2, parc. č. 5032 o vým. 4 m2, parc. č. 5033 o vým. 5 m2, parc. č. 5034 o vým. 2 m2, parc. č. 5035 o vým. 16 m2, parc. č. 5036 o vým. 12 m2, parc. č. 5037 o vým. 11 m2, parc. č. 5038 o vým. 5 m2, parc. č. 5039 o vým. 6 m2, parc. č. 5040 o vým. 7 m2, parc. č. 5041 o vým. 4 m2, parc. č. 5042 o vým. 6 m2, parc. č. 5043 o vým. 5 m2, parc. č. 5044 o vým. 6 m2, parc. č. 5045 o vým. 6 m2, parc. č. 5046 o vým. 7 m2, parc. č. 5047 o vým. 4 m2, parc. č. 5048 o vým. 4 m2, parc. č. 5050 o vým. 10 m2, parc. č. 5051 o vým. 6 m2, parc. č. 5052 o vým. 7 m2, parc. č. 5053 o vým. 8 m2, parc. č. 5054 o vým. 7 m2, parc. č. 5055 o vým. 42m2, parc. č. 5056 o vým. 2 m2, parc. č. 5057 o vým. 7 m2, parc. č. 5058 o vým. 2 m2, parc. č. 5059 o vým. 11 m2, parc. č. 5060 o vým. 8 m2, parc. č. 5061 o vým. 7 m2, parc. č. 5062 o vým. 5 m2, parc. č. 5063 o vým. 1 m2, parc. č. 5064 o vým. 5 m2, parc. č. 5065 o vým. 4 m2, parc. č. 5066 o vým. 6 m2, parc. č. 5067 o vým. 5 m2, parc. č. 5068 o vým. 2 m2, parc. č. 5069 o vým. 6 m2, parc. č. 5070 o vým. 2 m2, parc. č. 5071o vým. 5 m2, parc. č. 5072 o vým. 5 m2, parc. č. 5073 o vým. 3 m2, parc. č. 5074 o vým. 3 m2, parc. č. 5075 o vým. 8 m2, parc. č. 5076 o vým. 2 m2, parc. č. 5077 o vým. 10 m2, parc. č. 5078 o vým. 2 m2, parc. č. 5079 o vým. 3 m2, tj. celkem 1042 m2

Kupní cena: je stanovena dle znaleckého posudku č. 7125-25/10, část 1,2,3
ze dne 3. 3. 2010 a činí: za pozemky 358.830,-Kč,
za venkovní úpravy 201.930,-Kč,
tj. celkem: 560.760,-Kč

b) v k.ú. Bludovice, na LV 4632:
parc. č. 6/2 o vým. 17 m2, parc. č. 62/3 o vým. 6 m2, parc. č. 92/4 o vým.10 m2, parc. č. 109/6 o vým. 8 m2, parc. č. 109/7 o vým. 8 m2, parc. č. 117/2 o vým. 17 m2, parc. č. 137/4 o vým. 11 m2, parc. č. 154/2 o vým. 8 m2, parc. č. 202/61 o vým.9 m2, parc. č. 202/62 o vým.11 m2, parc. č. 202/63 o vým. 10 m2, parc. č. 202/64 o vým. 8 m2, parc. č. 202/65 o vým.10 m2, parc. č. 202/66 o vým. 2 m2, parc. č. 202/67 o vým. 1 m2, parc. č. 202/68 o vým. 7 m2, parc. č. 202/69 o vým.13 m2, parc. č. 202/70 o vým. 8 m2, parc. č. 202/71 o vým. 7 m2, parc. č. 202/72 o vým. 8 m2, parc. č. 202/73 o vým. 13 m2, parc. č. 203/64 o vým. 36 m2, parc. č. 203/65 o vým. 10 m2, parc. č. 203/66 o vým. 5 m2, parc. č. 243/2 o vým. 7 m2, parc. č. 270/2 o vým. 5 m2, parc. č. 305/2 o vým. 9 m2, parc. č. 397/16 o vým. 8 m2, parc. č. 397/17 o vým. 9 m2, parc. č. 397/18 o vým. 4 m2, parc. č. 397/19 o vým. 5 m2, parc. č. 397/20 o vým. 5 m2, parc. č. 397/21 o vým. 7 m2, parc. č. 397/22 o vým. 9 m2, parc. č. 397/23 o vým. 10 m2, parc. č. 398/6 o vým. 8 m2, parc. č. 398/7 o vým. 6 m2, parc. č. 399/2 o vým. 4 m2, parc. č. 399/3 o vým. 6 m2, parc. č. 464/217 o vým. 3 m2, parc. č. 464/218 o vým. 6 m2, parc. č. 464/219 o vým. 6 m2, parc. č. 464/220 o vým. 11 m2, parc. č. 511/68 o vým. 5 m2, parc. č. 511/69 o vým. 3 m2, parc. č. 511/70 o vým. 10 m2, parc. č. 524/104 o vým.7 m2, parc. č. 524/105 o vým.7 m2, parc. č. 524/106 o vým. 6 m2, parc. č. 524/107 o vým. 14 m2, parc. č. 524/108 o vým. 6 m2, parc. č. 3211/2 o vým. 6 m2, tj. celkem 435 m2

Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 7126-26/10, ze dne 8. 3. 2010
a činí: za pozemky 112.906,-Kč, za venkovní úpravy 86.593,-Kč,
tj. celkem 199.500,-Kč

c) v k.ú. Šumbark, na LV 1879:
parc. č. 12/2 o vým. 6 m2, parc. č. 22/2 o vým. 8 m2, parc. č. 35/2 o vým. 32 m2, parc. č. 62/2 o vým. 2 m2, parc. č. 64/2 o vým. 4 m2, parc. č. 64/3 o vým. 3 m2, parc. č. 101/2 o vým. 2 m2, parc. č. 101/3 o vým. 2 m2, parc. č. 111/2 o vým. 2 m2, parc. č. 111/3 o vým. 2 m2, parc. č. 121/2 o vým. 2 m2, parc. č. 121/3 o vým. 1 m2, parc. č. 131/2 o vým. 1 m2, parc. č. 141/2 o vým. 2 m2, parc. č. 141/3 o vým. 2 m2, parc. č. 154/2 o vým. 2 m2, parc. č. 154/3 o vým. 1 m2, parc. č. 164/3 o vým. 2 m2, parc. č. 164/4 o vým. 2 m2, parc. č. 194/2 o vým. 3 m2, parc. č. 226/2 o vým. 6 m2, parc. č. 283/2 o vým. 5 m2, parc. č. 283/3 o vým. 5 m2, parc. č. 283/4 o vým.4 m2, parc. č. 283/5 o vým. 4 m2, parc. č. 283/6 o vým. 4 m2, parc. č. 310/2 o vým.5 m2, parc. č. 326/3 o vým. 5 m2, parc. č. 349/2 o vým. 4 m2, parc. č. 349/3 o vým.5 m2, parc. č. 365/2 o vým. 2 m2, parc. č. 379/2 o vým. 1 m2, parc. č. 379/3 o vým.1 m2, parc. č. 626/4 o vým. 2 m2, parc. č. 826/5 o vým. 2 m2, parc. č. 944/570 o vým. 6 m2, parc. č. 944/571 o vým. 6 m2, parc. č. 944/572 o vým. 8 m2, parc. č. 944/573 o vým. 4 m2, parc. č. 944/574 o vým. 2 m2, parc. č. 944/575 o vým. 2 m2, parc. č. 944/576 o vým. 9 m2, parc. č. 944/577 o vým. 9 m2, parc. č. 944/578 o vým.10 m2, parc. č. 944/579 o vým. 2 m2, parc. č. 944/580 o vým. 9 m2, parc. č. 944/581 o vým. 9 m2, parc. č. 944/582 o vým.10 m2, parc. č. 944/583 o vým. 5 m2, parc. č. 944/584 o vým. 7 m2, parc. č. 944/585 o vým.10 m2, parc. č. 944/586 o vým.15 m2, parc. č. 1197/2 o vým. 1 m2, parc. č. 1374/140 o vým. 6 m2, parc. č. 1374/141 o vým.10 m2, parc. č. 1374/143 o vým.5 m2, parc. č. 1374/145 o vým.7 m2, parc. č. 1374/147 o vým.12 m2, parc. č.1374/149 o vým. 8 m2, parc. č.1374/150 o vým. 6 m2, parc. č. 1374/152 o vým. 6 m2, parc. č.1374/153 o vým. 6 m2, parc. č.1374/183 o vým. 4 m2, parc. č. 1460/184 o vým. 3 m2, parc. č. 1460/185 o vým. 3 m2, parc. č.1460/186 o vým. 2 m2, parc. č. 1460/187 o vým. 5 m2, parc. č. 1460/188 o vým. 6 m2, parc. č. 1460/189 o vým.7 m2, parc. č. 1460/190 o vým. 6 m2, parc. č. 1460/191 o vým. 4 m2, parc. č. 1460/192 o vým.6 m2, parc. č. 1465/18 o vým. 8 m2, parc. č. 2105/726 o vým. 9 m2, parc. č. 2105/727 o vým. 6 m2, parc. č. 2105/728 o vým. 6 m2, parc. č.2105/729 o vým. 6 m2, parc. č. 2105/730 o vým. 9 m2, tj. celkem 416 m2,

Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 7127-27/10,část1,2
ze dne 29. 3. 2010
a činí: za pozemky 107.970,-Kč, za venkovní úpravy 113.830,-Kč,
tj. celkem 221.800,-Kč

d) v k.ú. Prostřední Suchá, na LV 2895:
parc. č. 1330/2 o vým. 6 m2, parc. č. 1330/3 o vým. 7 m2, parc. č. 1330/4 o vým. 5 m2, tj. celkem 18 m2
Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 7128-28/10, ze dne 29. 3. 2010 a činí: za pozemky 3. 707,-Kč, za venkovní úpravy 4.672,-Kč, tj. celkem 8.380,-Kč

Kupní cena za nemovitosti dle bodu a), b), c), d), činí celkem 990.440,-Kč, s tím, že nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s převodem.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2010


 

1199/23/ZM/10 - Převod pozemků k. ú. Šumbark, které město nabylo výkupem od restituentů
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod pozemků, které město nabylo výkupem od restituentů

a ) parc.č.1431/24 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 123 m2 a parc. č. 1431/35 orná půda o vým. 192 m2, v k. ú. Šumbark, nabyvatelům: manž. Marianu Tomahoghovi a Marii Tomahoghové, bytem ……………………………, vlastníkům stavby na pozemku parc. 1431/24 a přilehlých pozemků 1431/34 a parc. č. 1431/29 a parc. č. 1431/17

b) parc. č.1431/25 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 25 m2 a parc. č. 1431/26 orná půda o vým. 30 m2, k. ú. Šumbark, nabyvateli: Radimu Waloszkovi, bytem ……………………………, vlastníkovi objektu na pozemku parc. č. 1431/25 a přilehlého pozemku parc. č. 1431/28. s tím, že náklady spojené s převodem dle bodu 1a), 1b) uhradí město

2. prodej pozemku, který město nabylo výkupem od restituentů, k.ú. Šumbark, parc. č. 1431/33 orná půda o výměře 70 m2, kupujícím: manž. Ing. Milanu Varkočkovi a Mgr. Janě Varkočkové, bytem ……………………………, vlastníkům rodinného domu na parc. č. 1431/22 a přilehlé části zahrady na parc. č. 1431/16, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.835,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1a), 1b) a 2.

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2010


 

1200/23/ZM/10 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku parc.č. 2996/5, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1 218 m2, k.ú. Bludovice spoluvlastníkům stavby haly vzpírání na tomto pozemku, kterými jsou Sportovní klub vzpírání, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b, IČ: 14614260, podíl ve výši 9/10 a Tělovýchovná jednota Baník Havířov, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b, IČ: 00533441, podíl ve výši 1/10

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010

Člen Zastupitelstva města Havířova p. Dalibor Klimša (ODS) v tomto bodu nehlasoval


 

1201/23/ZM/10 - Výkup pozemku parc.č. 1361, k.ú. Bludovice ___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1361 o výměře 195 m2, k.ú. Bludovice od vlastníka ČR - Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, IČ: 42196451 za kupní cenu ve výši 51 250,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy a čestného prohlášení

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2010


 

1202/23/ZM/10 - Výkup pozemků parc.č. 644/1, 1205/9, 1205/16, k.ú. Bludovice_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“ pro uložení hlavního kanalizačního řádu

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 644/1, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 1573 m2, parc.č. 1205/9, orná půda, o výměře 4489 m2, parc.č. 1205/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 v k.ú. Bludovice, ve  spoluvlastnictví pana Daniela Goldbergera, podíl 1/2, bytem ……………………………, pana Michaela Goldbergera, podíl 1/2, bytem ……………………………, za cenu obvyklou ve výši 93.040,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.12.2010
Z: vedoucí OSM


 

1203/23/ZM/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH ze dne 22. 6. 2009, č. 886/17/ZM/09, bod b) kterým byl pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ schválen výkup pozemku parc. č. 924, k.ú. Bludovice, o výměře cca 61 m2, ve vlastnictví: Marka Zajace, bytem ……………………………, za kupní cenu dohodou 300,- Kč/m2

s c h v a l u j e

pro účely stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1/ 01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ výkup pozemku parc. č. 924, k.ú. Bludovice, o výměře cca 61 m2, ve vlastnictví: Marka Zajace, bytem ……………………………,
kupní cena: dle platných cenových předpisů 438,27 Kč /m2,
s tím, že zároveň budou kompenzovány zvýšené náklady na vybudování sjezdu z veřejné komunikace ve výši 50%, maximálně však 40.000,- Kč, na základě předloženého vyčíslení skutečných nákladů a po předložení dokladu o uvedení sjezdu do trvalého užívání.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2010


 

1204/23/ZM/10 - Změna rozsahu vypořádání pro účely stavby„Světelná křižovatka Orlovská,
Požárnická, U Skleníků, Havířov“____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení č. 1190/25/ZM/06, v bodě D/2, kterým byl pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“ schválen výkup částí pozemků parc. č. 2691/13, parc. č. 2691/30 a parc. č. 2691/28 k.ú. Dolní Suchá, o celk. výměře 90 m2 a část pozemku parc. č. 2596/1 k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 1m2, ve vlastnictví OKD, a.s., Prokešovo nám. 2020/6, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 000 02 593, za cenu dle znaleckého posudku po zaměření stavby.

s c h v a l u j e

výkup pozemku pro účely stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“, parc. č. 2651/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 566 m2, ve vlastnictví: Dukla Industrial Zone, a.s., Gregorova 2582/3, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 278 28 611,
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 300,-Kč/m2, tj. za 566 m2 celkem 169.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2010


 

1205/23/ZM/10 - Zrušení věcného předkupního práva na pozemky parc.č. 3809/1, 3809/2,
3809/8, 3809/9, k.ú. Havířov – město___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zrušit věcné předkupní právo na pozemky parc.č. 3809/1, 3809/2, 3809/8, 3809/9, k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví pana Ing. Ivana Urbance, bytem …………………………...............…, který splnil podmínky veřejné soutěže č. 10/MJP/2004

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o zániku věcného předkupního práva

T: 30.9. 2010
Z: vedoucí OSM


 

1206/23/ZM/10 - Darování stavby kanalizační přípojky v rámci stavby:„Vodovod a kanalizace
Havířov, lokalita Záguří“ panu Jiřímu Pečinkovi________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Vodovod a kanalizace Havířov, lokalita Záguří “ darování stavby kanalizační přípojky z majetku města, k rodinnému domu č.p. 1063 na pozemku parc.č. 1701/7, k.ú. Bludovice do majetku obdarovaného pana Jiřího Pečinky, bytem ……………………………, v pořizovací ceně 96.715,20 Kč včetně DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

T: 31.12.2010
Z: vedoucí OSM


 

1207/23/ZM/10 - Předání pozemku parc. č. 2195, k.ú. Havířov-město k hospodaření
příspěvkové organizaci______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání pozemku v k.ú. Havířov – město, parc. č. 2195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4376 m2, pod Městskou sportovní halou, k hospodaření příspěvkové organizaci města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem Těšínská 2a, Havířov-Podlesí, IČ: 003 06 754, dle ustanovení § 27, odst. 2, písm. e) zákona 250/2000 Sb., (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), ve znění pozdějších předpisů.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku ke zřizovací listině

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2010


 

1208/23/ZM/10 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej bytu č.697/7 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 958/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 697 – zast. plocha o výměře 208 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Jaroslavu a Ivě Hladišovým za kupní cenu 333.568,- Kč

2. prodej bytu č.821/5 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Ivetě Dočekalové za kupní cenu 349.634,- Kč

3. prodej bytu č.794/1 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 1130/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Otakaru Černému za kupní cenu 360.017,- Kč

4. prodej bytu č.794/3 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 845/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Yvettě Horeličanové za kupní cenu 271.339,- Kč

5. prodej bytu č.793/10 o velikosti 1+2 na ul.Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 867/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Jiřímu Stablovi za kupní cenu 265.625,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

1209/23/ZM/10 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova 760/14/ZM/09
ze dne 26.1.2009____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

m ě n í

v usnesení č.760/14/ZM/09, týkajícího se prodeje pozemku parcelní č. 720 katastrální území Havířov – město, osobu kupujícího z manželů Ing.arch.Jiřího a Marie Liškutínových na Ing. arch. Jiřího Liškutína.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: ředitel MRA s.r.o
T: 31.8.2010


 

1210/23/ZM/10 - Realizace sanace obytného domu, ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě
– rozšíření plánovaných investic do bytového fondu v roce 2010____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci celkové sanace obytného domu na ul. Tolstého 1,3,5 v Havířově-Městě v rámci úpravy plánovaných investičních výdajů do bytového fondu města v roce 2010


 

1211/23/ZM/10 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města Havířova v roce 2010__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení výtěžku tomboly Reprezentačního plesu města Havířova 2010 ve výši 30.670,00 Kč takto:

1. nezletilému Davidovi Šmídovi, bytem ……………………………, na zakoupení notebooku ve výši 9.670,- Kč

2. nezletilému Liborovi Himmerovi, bytem ……………………………, ……………………………………………………… na zakoupení freestylového kola ve výši 7.000,- Kč

3. nezletilé Mileně Oleňákové, bytem ……………………………, ……………………………………………………………. na zakoupení základních potřeb pro domácnost ve výši 8.000,- Kč

4. nezletilé Elišce Zoubkové, bytem ……………………………, ve výši 6.000,- Kč na zakoupení automatické pračky

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010


 

1212/23/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz základních škol o mzdové prostředky včetně odvodů v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

1. Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21) o částku 7.129,- Kč

2. Základní škole Havířov –Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) o částku 88.932,- Kč

3. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61 98 86 00) o částku 156.126,- Kč

4. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14) o částku 19.760,- Kč

5. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31) o částku 71.770,- Kč

6. Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 98 86 00) o částku 95.573,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010


 

1213/23/ZM/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného času v celkové výši 419.860,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: září 2010


 

1214/23/ZM/10 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2010/2011______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2010/2011 udělené Radou města Havířova dne 9.6.2010

s c h v a l u j e

případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2010/2011

u k l á d á

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010


 

1215/23/ZM/10 - Zásady pro udělování Ceny města Havířova____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zrušení Podmínek pro udělování Ceny města Havířova schválených dne 18.9.2000, č.usn. 475/18/ZM/2000, uvedených v příloze č.1

2. Zásady pro udělování Ceny města Havířova uvedené v příloze č. 2 s platností od 21.6. 2010

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost, komise RMH a občanské komise o nových Zásadách pro udělování Ceny města Havířova

T: srpen 2010
Z: vedoucí OŠK


 

1216/23/ZM/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usn. č. 1045/20/ZM/09 ze dne 14.12. 2009 v bodě C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím a dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“dle důvodové zprávy, a to takto:

1. snížení schválené dotace ve výši 9 750,0 tis. Kč na lední hokej Havířov – muži o 2 500,0 tis. Kč, tj. na celkovou částku 7 250,0 tis.Kč

2. zvýšení schválené dotace ve výši 500,0 tis. Kč o 2 500,0 tis. Kč, tj. na celkovou částku 3 000,0 tis. Kč pro oddíl volejbalu Slavie Havířov, IČ 68 32 11 39, na zabezpečení krytí nákladů oddílu volejbalu a na účast v extralize mužů a uzavření dodatku č.2 k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10 uzavřenou se Slavií HAVÍŘOV

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č.2 k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2010


 

1217/23/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
- sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a
Havířovská liga středních škol________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2010 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2010 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů v seriálu sportovních soutěží „Havířovská liga středních škol“ v roce 2010, a to takto:

24 800,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 8 800,- Kč ………… sportovní kroužky
16 000,- Kč ………… na pořádání  Havířovské ligy

25 000,- Kč Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, na pořádání Havířovské ligy

3 000,- Kč Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91, na pořádání Havířovské ligy

a uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dotací

T: červenec 2010
Z: vedoucí OŠK


 

1218/23/ZM/10 - Zvýšení finančních prostředků pro investiční fond Domova seniorů Havířov,
příspěvková organizace na zakoupení transformátoru 22/0,4 kV
ve výši 357 000,- Kč_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení finančních prostředků pro investiční fond Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace na zakoupení transformátoru 22/0,4 kV ve výši 357 000,- Kč


 

1219/23/ZM/10 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2009._____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,

u k l á d á

a) řediteli MRA, s.r.o., realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti za rok 2009 ve výši 13 208 800,00 Kč na ZBÚ města do 30.6.2010

b) řediteli MRA, s.r.o., realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti za rok 2009 po zdanění ve výši 3 428 094,54 Kč na ZBÚ města do 30.6.2010.


 

1220/23/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova za období leden – duben 2010____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2010


 

1221/23/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 19. – 64._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 19. – 64.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2010:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 803 358,89 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

884 088,80 tis. Kč

           tř.2 – nedaňové příjmy

30 608,01 tis. Kč

           tř.3 – kapitálové příjmy

9 500,00 tis. Kč

           tř.4 – přijaté transfery

879 162,08 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 429 907,27 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 119 840,36 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

842,79 tis. Kč

odbor školství a kultury

52 509,45 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

219 877,30 tis. Kč

odbor sociálních věcí

258 290,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

258 708,44 tis. Kč

odbor investiční výstavby

756 310,72 tis. Kč

odbor správy majetku

38 215,00 tis. Kč

Městská policie

65 567,00 tis. Kč

odbor ekonomický

452 762,22 tis. Kč

oddělení vnějších vztahů a strategic. rozvoje

16 157,44 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

310 066,91 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

820,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

885,00 tis. Kč

MŠ ČSA

771,50 tis. Kč

MŠ E. Holuba

140,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 086,50 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

942,00 tis. Kč

MŠ Lipová

814,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 206,50 tis. Kč

MŠ Moravská

2 055,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

724,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 083,00 tis. Kč

MŠ Přímá

920,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

880,00 tis. Kč

MŠ Radniční

818,00 tis. Kč

MŠ Resslova

590,00 tis. Kč

MŠ Sukova

835,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

899,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

635,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

731,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

638,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

8 941,63 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 840,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

6 242,47 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

8 336,28 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 166,99 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 459,09 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

5 924,51 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 062,03 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 528,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

13 918,02 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 147,72 tis. Kč

ZŠ Moravská

6 469,35 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 574,04 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 740,28 tis. Kč

ZŠ Školní

2 832,53 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 550,78 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 330,62 tis. Kč

ASTERIX

2 565,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

32 027,23 tis. Kč

Městská knihovna

17 110,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko

34 050,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

29 409,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení

38 699,84 tis. Kč

SANTÉ

10 770,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

34 898,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+626 548,38 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+543 255,72 tis. Kč

           splátky jistin úvěrů

-48 580,00 tis. Kč

           změna stavu rozpočtových účtů

+131 872,66 tis. Kč

u k l á d á

Radě města Havířova předložit na příštím zasedání Zastupitelstva města Havířova materiál, který zdůvodňuje zvýšenou částku v položce rozpočtové opatření č.60

Z: Rada města Havířova
T: 09/2010


 

1222/23/ZM/10 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2011_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2011


 

1223/23/ZM/10 - Stanovení investiční strategie při správě aktiv města Havířova
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

a) finanční investice formou správy aktiv ve výši 60 000 tis. Kč (Varianta č.1 důvodové zprávy)

b) investiční strategii dle Varianty B (dynamická) důvodové zprávy

c) odměna za správu aktiv dle Varianty 2. důvodové zprávy.

u k l á d á

předkládat RMH zprávu o výsledku správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. pro Zastupitelstvo města Havířova.

Z: vedoucí EO
T: 12. měsíc b.r.
6. měsíc b.r.


 

1224/23/ZM/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny Územního plánu města Havířov
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 81/2 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4381 v k.ú. Havířov – město
v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č. 856/2 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 856/1 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 5 - na pozemku parc.č. 289/6 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 4687 v k.ú. Havířov – město
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3


 

1225/23/ZM/10 - Informativní zpráva o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu „Domov
seniorů Helios“____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o zpracovaném znaleckém posudku na stavbu „Domov seniorů Helios“


 

1226/23/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

1227/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ a MŠ Frýdecká_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH č. 960/18/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 375 000,- Kč z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „375 000,- Kč“ se mění na „373 913,- Kč“


 

1228/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ Gen. Svobody____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH č. 960/18/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 750 000,- Kč z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „750 000,- Kč“ se mění na „666 118,- Kč“


 

1229/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ 1. máje________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH č. 960/18/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 375 000,- Kč z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „375 000,- Kč“ se mění na „374 980,- Kč“


 

1230/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ K. Světlé________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH č. 960/18/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 225 000,- Kč z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „225 000,- Kč“ se mění na „223 001,- Kč“


 

1231/23/ZM/10 - Informace o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko ZŠ Jarošova________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH č. 960/18/09 ze dne 14.9.2009, kterým ZMH schválilo spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 150 000,- Kč z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „150 000,- Kč“ se mění na „149 998,- Kč“


 

1232/23/ZM/10 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, účelově určené pro Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace ve výši 4.528.231,-- Kč,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 4.528.231,-- Kč účelově určené pro Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace s Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 1.

p o v ě ř u j e

primátora města Františka Chobota podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OSV
T: 07/2010

u k l á d á

zapracovat do úprav rozpočtu města pro r. 2010 III. zvýšení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvková organizace ve výši 4.528.231,-- Kč

Z: vedoucí EO
T: 09/2010


 

1233/23/ZM/10 - Uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro realizaci
projektu „Systém Včasné Intervence“_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Karviná pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“ dle Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy


 

1234/23/ZM/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 3. projekt___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci 3. projektu Městského programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem: „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor statutární město Havířov prostřednictvím OSPOD

u k l á d á

1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt č. 3 s názvem „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ Městského programu prevence kriminality pro rok 2010, Ministerstvu vnitra ČR

2. ekonomickému odboru vytvořit rezervu ve výši 20 000,- Kč jako podíl města na realizaci projektu č. 3 „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, a to za předpokladu, že bude schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality


 

1235/23/ZM/10 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., Ostrava konané dne 22. března 2010


 

1236/23/ZM/10 - Informace z jednání řádné valné hromady DEPOS Horní Suchá, a.s._______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu zástupců města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 4. 6. 2010.


 

1237/23/ZM/10 - Zástupce města v dozorčí radě společnosti Depos Horní Suchá,a.s._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

znovuzvolení Ing. Petra Oborného, bytem ……………………………, do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá,a.s. s účinností od 29.10.2010 na další funkční období

ž á d á

představenstvo Depos Horní Suchá,a.s., aby na pořad jednání nejbližší valné hromady byl zařazen bod „volba člena dozorčí rady“ a aby byl Ing. Petr Oborný zařazen jako kandidát na funkci člena dozorčí rady Depos Horní Suchá a.s. za město Havířov


 

1238/23/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 18.3. – 9.6. 2010


 

1239/23/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010
sportovním a mimosportovním subjektům_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.
změnu usn. č. 1045/20/ZM/09 ze dne 14.12. 2009 v bodě C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím a dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ dle přílohy č.7

II.
změnu účelu poskytnuté dotace v roce 2010 Billiard clubu Havířov, IČ 64630234 z původního účelu projektu „Žádost o dotaci pro p.Baču na ME ve Španělsku v jednobandu na velkém stole“ na požadovaný účel „Finanční prostředky na zajištění činnosti sportovního kulečníku“

III.
převedení schválené dotace pro Taneční klub Flodur Havířov, IČ 26988780 v roce 2010 ve výši 43 000,- Kč na projekt „Činnost tanečního klubu Flodur“ na občanské sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39

IV.
změnu procentuálního podílu poskytnuté dotace Slezské diakonii, IČ 65468562 v roce 2010 z 16,67% na 36,71% na projekt „Zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti“

V.
poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2010, a to takto:

1. zvýšení neinvestiční dotace o 500 000,- Kč na celkovou výši 1 100 000,- Kč pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov – Město, IČ 00 84 48 96

2. investiční dotaci ve výši 800 000,- Kč ČR - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70 88 45 61, na zakoupení a montáž odsávacího systému zplodin z garáží – 2. etapa, vybudování navazujících prostor pro chemicko-technickou službu, zásahové převlečníky a výjezdový skluz.

3. z mimosportovní a sportovní sféry a OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ v celkové výši 1 547 000,- Kč, a to takto:

a) kulturní oblast 9; 9; 9; 9; 170 000,- Kč dle přílohy č. 1
b) školská oblast 62 000,- Kč dle přílohy č. 2
c) sociální oblast 82 000,- Kč dle přílohy č. 3
d) oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 70 000,- Kč dle přílohy č. 4
e) oblast partnerských vztahů 15 000,- Kč dle přílohy č. 5
f) sportovní sféra a OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ 1 148 000,- Kč dle přílohy č. 6
g) výdajová část „Ostatní dotace a dary – OJ 10“ 1 750 000,- Kč dle přílohy č. 7

4. uzavření dohod a dodatků s příjemci jednotlivých dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: září 2010


 

1240/23/ZM/10 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu


 

………………………………….                                                ……………………………………….
    Ing. Eduard H E C Z K O                                                           Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
        náměstek primátora                                                                            náměstek primátora
 pro ekonomiku a správu majetku                                                           pro hospodářský rozvoj

 

K bodu č.52
schváleného programu Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo žádné usnesení ve věci schválení Obecně závazné vyhlášky k regulaci hlučných činností