U S N E S E N Í

z 23. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 12.12.2005

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

 

& V Havířově dne 12.12.2005

! Petra VALOŠKOVÁ

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 12.12.2005

 

1056/23/ZM/05 – Schválení programu 23. zasedání ZMH dne 12.12.2005

1057/23/ZM/05 Schválení návrhové komise pro 23.zasedání ZMH dne 12.12.2005

1058/23/ZM/05 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne12.12.2005

1059/23/ZM/05 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 19.9.2005

1060/23/ZM/05 – Kontrola plnění usnesení

1061/23/ZM/05 – Mimořádné zvýšení příspěvku na investici pro rok 2005 Základní škole Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná

1062/23/ZM/05 – Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005 v rozpočtu odboru školství a kultury

1063/23/ZM/05 Poskytnutí dotací havířovským středním školám a učilištím na sportovní a mimosportovní kroužky za III. a IV. čtvrtletí roku 2005

1064/23/ZM/05 – Žádost Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov o změnu účelu poskytnuté dotace

1065/23/ZM/05 – Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2006 – PARTNERSTVÍ

1066/23/ZM/05 – Koncepce mateřských a základních škol v působnosti města Havířova

1067/23/ZM/05 – Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě

1068/23/ZM/05 – Založení Svazku měst a obcí okresu Karviná

1069/23/ZM/05 – Rozpočet města Havířova na rok 2006

1070/23/ZM/05 – Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2006

1071/23/ZM/05 – Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2005–rozpočtová opatření č.91. – 105.

1072/23/ZM/05 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2005

1073/23/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č.1274,  k. ú. Havířov – město

1074/23/ZM//05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. (EN 284), k.ú. Šumbark

1075/23/ZM/05Čistírna odpadních vod

1076/23/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 3897/2, k.ú. Havířov – město

1077/23/ZM/05 – Prodej částí pozemků parc.č. 2553 a 2554, k.ú. Havířov- město

1078/23/ZM/05 – Prodej částí pozemků parc.č. 2822, 2823, 2824, k.ú. Havířov – město

1079/23/ZM/05 – Výkup podílu na pozemcích parc. č. 2996/27 a 2996/30,  k.ú. Bludovice

1080/23/ZM/05 –Výkup části pozemku parc. č.159, k.ú.Dolní Datyně

1081/23/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 2938/25 , k.ú. Bludovice

1082/23/ZM/05 – Výkup pozemků parc. č. 2938/13, k.ú. Bludovice

1083/23/ZM/05 Výkup pozemků parc. č. 2515/3, 2515/4, 2515/5, k.ú. Bludovice

1084/23/ZM/05 – Výkup části pozemku parc. č. 1895/1, k.ú.Prostřední Suchá

1085/23/ZM/05 – Směna pozemků města se společností  OKD, a.s.

1086/23/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. 331/6, k.ú. Havířov-město

1087/23/ZM/05 – Svěření majetku města do správy základním a mateřským školám

1088/23/ZM/05 – Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II-změna etapizace 5. – 14. etapy v letech 2006 – 2015.

1089/23/ZM/05 – Miluše Klubalová - žádost o prominutí zůstatku dluhu

1090/23/ZM/05 Depos Horní Suchá, a.s. – žádost o poskytnutí ručitelského závazku

1091/23/ZM/05 – Termíny schůzí Rady města Havířova v I. pololetí roku 2006 a termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v r. 2006

1092/23/ZM/05 – Informativní zpráva – Svaz měst a obcí ČR

1093/23/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti vedení města

1094/23/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 7. 6. do 5. 12. 2005.

1095/23/ZM/05 – Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 12.12.2005

 

1056/23/ZM/05 – Schválení programu 23. zasedání ZMH dne 12.12.2005_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 12.12.2005

______________________________________________________________________________

 

1057/23/ZM/05 – Schválení návrhové komise pro 23.zasedání ZMH dne 12.12.2005________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 12.12.2005 ve složení
předseda komise:       Ing. Petr PODSTAVKA
členové
:                      p.Antonín SÝKORA
                                    p.Danuše HOLEKSOVÁ
                                    Ing. Petr SMRČEK
                                    MUDr. Pavel VÁVRA, CSc.
                                    Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky

______________________________________________________________________________

 

1058/23/ZM/05 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 12.12.2005
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 23.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 12.12.t.r.

! Ing. Františka J A S I O K A

! Bc. Marka P L A W N É H O

______________________________________________________________________________

1059/23/ZM/05 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 14.11.2005______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2005

______________________________________________________________________________

1060/23/ZM/05 – Kontrola plnění usnesení__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení

v y p o u š t í

ze sledování usnesení tato usnesení:

833/19/ZM/05

Převod pozemku parc.č. 202/21 k.ú. Bludovice

844/19/ZM/05

Darování a prodej vodovodu na ul. Podlesní v Havířově – Šumbarku

944/21/ZM/05

Dofinancování režijních nákladů

945/21/ZM/05

Poskytnutí dotací neziskovým organizacím z mimosportovní a sportovní sféry

950/21/ZM/05

Žádost Slavie Havířov o účelovou dotaci na vybavení atletického oválu

970/21/ZM/05

Prodej pozemku parc.č. 1966 a části pozemku parc.č. 1964/2, k.ú. Šumbark

973/21/ZM/05

II. Prodej pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Prostřední Suchá

975/21/ZM/05

Převod pozemku parc.č. 1415/7, k.ú. Prostřední Suchá

981/21/ZM/05

Výkup pozemků parc.č. (PK 90/1), (PK 97), (PK 213/4), (PK 1691/2) a (PK1717), k.ú. Šumbark

984/21/ZM/05

Výkup pozemku parc. č. 1814/5, k.ú. Bludovice

1011/22/ZM/05

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Havířov – Podlesí, na ul. Mládežnická

1014/22/ZM/05

Poskytnutí dotací neziskovým organizacím ze sportovní sféry z rozpočtu na rok 2005

1015/22/ZM/05

Dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2005 neziskovým mimosportovním subjektům

1019/22/ZM/05

„Cena města Havířova“ za rok 2005

1020/22/ZM/05

Návrh na udělení čestného občanství paní Šárce Kašpárkové

1033/22/ZM/05

Směna pozemků mezi městem Havířov a ČR-Okresním soudem v Karviné, k.ú. Bludovice

1039/22/ZM/05

Výkup pozemku parc.č. 1047, k.ú. Havířov-město

______________________________________________________________________________

 

1061/23/ZM/05 – Mimořádné zvýšení příspěvku na investici pro rok 2005 Základní škole
Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

mimořádné zvýšení příspěvku na investici pro rok 2005 Základní škole Havířov-Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná o částku 140 000,-Kč na nákup bazénového zvedáku DELFÍN pro imobilní osoby

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat mimořádné zvýšení příspěvku na investici Základní škole Havířov-Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná do návrhu rozpočtových úprav č. V pro rok 2005

Z: vedoucí OŠK
T: 21.12. 2005

_____________________________________________________________________________

 

1062/23/ZM/05 – Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005
v rozpočtu odboru školství a kultury_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005 v  rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským a základním školám takto :

2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85)
-v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

          2.500,- Kč Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace
         (IČ 
70 95 82 89)
          - v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč #9; Mateřská škola Havířov – Město Čs.armády 5/201 (IČ 61 98 85 61)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 20)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194 (IČ 61 98 86 34)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ 61 98 86 26)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město Lipová 15 (IČ 65 89 07 01)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61 98 85 96)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404 (IČ 61 98 85 88)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 97)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 46)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908 (IČ 61 98 87 07)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619 (IČ 61 98 87 15)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497 (IČ 61 98 86 93)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a (IČ 65 89 07 10)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 54)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 62)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60 (IČ 65 89 06 98)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

2.500,- Kč 9; Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 03)
- v tom: 2.500,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

11.480,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená , příspěvková organizace (IČ 75 02 75 69)
- v tom: 6.480,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
            
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

20.240,- Kč Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
- v tom: 18.240,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
2.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

65.560,- Kč Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48)
- v tom: 60.560,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

17.640,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží , příspěvková organizace (IČ 48 80 52 71)
- v tom: 12.640,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
             
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

12.520,- Kč Základní škola Havířov - Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 06)
- v tom: 7.520,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
            
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

21.680,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 22)
- v tom: 19.680,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
             
2.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

43.120,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
- v tom: 38.120,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

18.760,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká , příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89)
- v tom: 13.760,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

14.760,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov –Bludovice Selská , příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77)
- v tom: 9.760,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
            
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

20.040,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23)
- v tom: 15.040,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

32.400,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14)
- v tom: 30.400,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
             
2.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

29.080,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
- v tom: 24.080,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
             
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

36.640,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13)
- v tom: 31.640,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

18.520,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65)
- v tom:13.520 ,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
             
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

26.840,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)
- v tom: 21.840,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

16.280,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48 80 54 75)
- v tom: 14.280,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
2.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek 9;

32.120,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 49)
- v tom: 27.120,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

16.840,- Kč Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61 98 86 00)
- v tom:11.840,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
             
5.000,-Kč…….. investiččinnost a péče o majetek

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz předškolním zařízením a základním školám do návrhu rozpočtových úprav č. V. pro rok 2005

Z: vedoucí OŠK
T: 21.12. 2005

______________________________________________________________________________

 

1063/23/ZM/05 – Poskytnutí dotací havířovským středním školám a učilištím na sportovní
a mimosportovní kroužky za III. a IV. čtvrtletí roku 2005
______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

částečné rozdělení dotací z  výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2005 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za III. a IV. čtvrtletí roku 2005, určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských střed. škol a učilišť, a to takto:

6 880,-Kč Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Havířov - Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace (IČ 13 64 42 97)

10 800,- Kč Gymnázium Havířov-Podlesí, Studentská 11, příspěvková organizace (IČ 62 33 15 82)

25 360,-Kč Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50, příspěvková organizace, (IČ 13 64 42 71)

15 360,- Kč Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie s.r.o. , Havířov-Podlesí, Tajovského 2 (IČ 25 37 80 66)

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárním zástupcům výše jmenovaných středních škol a učilišť

T: 19.12. 2005
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1064/23/ZM/05 – Žádost Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov o změnu účelu
poskytnuté dotace_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov, IČ 14 61 42 60, změnu účelu dotace z původně schváleného projektu „Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí“, na projekt „Soutěž s mezinárodní účastí TOP 12“ v roce 2005

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dodatku k dohodě o poskytnutí dotace

T: 19.12. 2005
Z: vedoucí OŠK

______________________________________________________________________________

1065/23/ZM/05 – Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2006 –
PARTNERSTVÍ_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

projekt Programu prevence kriminality města Havířova v Programu Partnerství na rok 2006 (dále jen „projekt“) dle přílohy č. 1

u k l á d á

1. předložit žádost o státní účelovou dotaci na prevenci kriminality v Havířově v roce 2006 na Ministerstvo vnitra ČR

Z: vedoucí OŠK
T: 10.1.2006

2. vyčlenit z rozpočtu města na rok 2006 finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 86 350,- Kč jako podíl města.

Z: vedoucí EO
T: duben 2006

______________________________________________________________________________

 

1066/23/ZM/05 – Koncepce mateřských a základních škol v působnosti města Havířova____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

podkladový materiál pro Koncepci mateřských a základních škol v působnosti města Havířova dle přílohy č. 1.

______________________________________________________________________________

 

1067/23/ZM/05 – Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

„Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ do roku 2015

u k l á d á

zapracovat výstupy z „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“ do dokumentu Strategický plán rozvoje města Havířova.

T: 6/2006
Z: vedoucí OÚR

______________________________________________________________________________

 

1068/23/ZM/05 – Založení Svazku měst a obcí okresu Karviná________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podle § 84 odst. 2 písm. t) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, spolupráci města Havířova s obcemi okresu Karviná, a to formou vytvoření dobrovolného svazku obcí

2. uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná ve znění přílohy č. 1

3. Stanovy Svazku měst a obcí okresu Karviná ve znění přílohy č. 2 se změnou čl. IX. bod 1. písm. a) - výše příspěvku 3,- Kč/obyvatel a čl. IX. bod 1. písm. c) - majetková sankce ve výši 0,05 % z dlužné částky

p o v ě ř u j e

primátorku města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná a Stanov Svazku měst a obcí okresu Karviná

d e l e g u j e

primátorku města PaedDr. Miladu Halíkovou jako zástupce města do Svazku měst a obcí okresu Karviná

u k l á d á

1. navrhnout na program nejbližší členské schůze jednání Svazu obcí okresu Karviná převod veškerého majetku do Svazku měst a obcí okresu Karviná a pro tento návrh hlasovat

T: po založení SMOOK
Z: primátorka města

2. navrhnout na program nejbližší členské schůze jednání Svazu obcí okresu Karviná, po převodu majetku dle bodu 1, zrušení Svazu obcí okresu Karviná a pro tento návrh hlasovat

T: po převodu majetku
Z: primátorka města

3. navrhnout na program nejbližší členské schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná změnu stanov svazku spočívající ve změně výše příspěvku (3,- Kč/obyvatel) a snížení sankce za neuhrazení příspěvku

Z: primátorka města

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o činnosti Svazu obcí okresu Karviná dle přílohy č. 3.

______________________________________________________________________________

 

1069/23/ZM/05 – Rozpočet města Havířova na rok 2006______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

I. s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2006

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2 – nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

942 612 tis. Kč
828 950 tis. Kč
21 607 tis. Kč
4 700 tis. Kč
87 355 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
          
Městská policie
          
odbor ekonomický

1 054 411 tis. Kč
858 618 tis. Kč
648 tis. Kč
57 437 tis. Kč
1 876 tis. Kč
50 tis. Kč
167 227 tis. Kč
2 287 tis. Kč
203 175 tis. Kč
347 961 tis. Kč
56 388 tis. Kč
21 569 tis. Kč

b) příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
          
MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní
           MŠ Petřvaldská
          
MŠ Přímá
          
MŠ Puškinova
           MŠ Radnič
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
          
ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
          
ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
          
ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
          
ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Městská knihovna
          
Městské kulturní středisko
          
Sociální služby města Havířova
          
Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ústav sociální péče pro mládež
           Ostatní dotace a dary

195 793 tis. Kč
770 tis. Kč
830 tis. Kč
750 tis. Kč
1 100 tis. Kč
700 tis. Kč
780 tis. Kč
800 tis. Kč
1 150 tis. Kč
1 220 tis. Kč
660 tis. Kč
1 180 tis. Kč
700 tis. Kč
650 tis. Kč
700 tis. Kč
500 tis. Kč
550 tis. Kč
530 tis. Kč
550 tis. Kč
450 tis. Kč
550 tis. Kč
3 500 tis. Kč
2 680 tis. Kč
2 980 tis. Kč
3 229 tis. Kč
2 600 tis. Kč
1 881 tis. Kč
3 076 tis. Kč
2 315 tis. Kč
3 987 tis. Kč
3 749 tis. Kč
3 406 tis. Kč
5 690 tis. Kč
5 300 tis. Kč
1 602 tis. Kč
2 650 tis. Kč
2 703 tis. Kč
946 tis. Kč
3 400 tis. Kč
15 200 tis. Kč
25 955 tis. Kč
20 372 tis. Kč
23 951 tis. Kč
11 481 tis. Kč
28 020 tis. Kč

3) Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
          
změna stavu rozpočtových účtů

+ 111 799 tis. Kč
- 25 080 tis. Kč
+ 136 879 tis. Kč

B. Zapojení účelových fondů FRR, FRHA, FŽP, FVNB, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2006;

C. Podmínky pro poskytování příspěvků a dotací z výdajů rozpočtu města Havířova na rok 2006.

1) Dotace pro ČSAD Havířov, a.s., na provoz MHD bude uvolňována měsíčně ve výši 1/12 z rozpočtované částky a tyto měsíční dotace lze realizovat v několika splátkách.

2) Dotace dopravcům na provoz příměstské dopravy bude uvolňována čtvrtletně ve výši 1/4 z rozpočtované částky.

II. b e r e    n a    v ě d o m í

1) Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2006 dle důvodové zprávy.
2)
Seznam investičních akcí, které jsou uvedeny ve výdajích odboru správy a rozvoje majetku města – oddělení investic, jejichž realizace je vázána na získání prostředků z přijatého úvěru.

______________________________________________________________________________

 

1070/23/ZM/05 – Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2006_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2006 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2006 dle příloh č.1 a č.2.

______________________________________________________________________________

 

1071/23/ZM/05 – Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 91. – 105._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. návrh úprav rozpočtu V. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 91. – 105.;
2. na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2005:

I.Příjmy celkem (tř.1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2 – nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

1 175 999,27 tis. Kč
753 728,18 tis. Kč
26 452,67 tis. Kč
5 200,00 tis. Kč
390 618,42 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství a dopravy
          
odbor správy a rozvoje majetku města
          
Městská policie
          
odbor ekonomický

1 288 024,29 tis. Kč
1 094 341,58 tis. Kč
850,35 tis. Kč
66 841,60 tis. Kč
3 463,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
157 962,21 tis. Kč
270 833,00 tis. Kč
204 015,12 tis. Kč
278 657,52 tis. Kč
54 092,80 tis. Kč
57 575,98 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městská knihovna
          
Městské kulturní středisko
          
Sociální služby města Havířova
          
Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

193 682,71 tis. Kč
14 879,46 tis. Kč
56 437,46 tis. Kč
14 664,28 tis. Kč
27 266,92 tis. Kč
17 518,32 tis. Kč
22 963,63 tis. Kč
10 599,64 tis. Kč
29 353,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
          
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje
           změna stavu krátkodobých prostředků na rozpočtových účtech

+ 112 025,02 tis. Kč
48 580,00 tis. Kč
50 000,00 tis. Kč
+ 210 605,02 tis. Kč

3. předběžný souhlas se zapracováním dotací do rozpočtu na rok 2005, které město získá od doby zpracování tohoto materiálu do konce roku 2005 a tyto změny na svém prvním zasedání v roce 2006 schválit.

______________________________________________________________________________

1072/23/ZM/05 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
říjen 2005______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2005.

______________________________________________________________________________________________

1073/23/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č.1274,  k. ú. Havířov – město_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1274 ostatní plocha k. ú. Havířov – město, p. Romanu Lípovi, IČ: 44080026, k výstavbě vstupního objektu tržiště dle varianty A – část pozemku o výměře 256 m2 za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

______________________________________________________________________________

 

1074/23/ZM//05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. (EN 284), k.ú. Šumbark__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.(EN 284), o výměře cca 7500 m2, k.ú. Šumbark formou vyhlášení veřejné soutěže od 15.12.2005 do 30.1.2006, za podmínek dle přílohy, za minimální cenu 600,- Kč/m2.

______________________________________________________________________________

 

1075/23/ZM/05– Čistírna odpadních vod___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr odkoupení čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 3935 v k. ú. Havířov – město od vlastníka sdružení Autosport klub Formule v AČR, se sídlem v Havířově, IČ: 00494976,

u k l á d á

odboru správy a rozvoje majetku města
1. prověřit technické a finanční možnosti vybudování přečerpávací stanice odpadních vod do veřejné kanalizace
2. zadat zpracování znaleckého odhadu ČOV a posouzení funkčnosti ČOV v případě uzavření motelu Formule

Z: vedoucí OSRM
T: ZMH březen 2006

______________________________________________________________________________

 

1076/23/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 3897/2, k.ú. Havířov – město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 3897/2, nově dle GP označ. parc.č. 3897/11, o výměře 149 m2, k.ú Havířov – město,
manž.Vlastimilu Borůvkovi a Miroslavě Borůvkové, bytem Atriová 1287/4, Havířov – Město,
za účelem rozšíření zahrady,
za cenu dle znaleckého posudku 32 480,-Kč, tj. zaokr. 218,-Kč/m2, navýšenou o zpracování znaleckého posudku 1.200,-Kč, tj. celkem 33.680,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

 

1077/23/ZM/05 – Prodej částí pozemků parc.č. 2553 a 2554, k.ú. Havířov- město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 2553, nově dle geometr. plánu 2553/2 o výměře 150m2 a parc.č. 2554 nově dle geometr. plánu parc.č. 2554/2 o výměře 399 m2, k.ú. Havířov –město, celkem o výměře 549 m2
manž. Antonínu Pollakovi a Zuzaně Pollakové, bytem Moskevská 1440/24a, Havířov – Město,
za úč
elem vybudování venkovního posezení pro uchazeče o řidičské oprávnění,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši tj. 104.130,- ,tj. zaokr.190,- Kč/m2, navýšeno o cenu za jeho zpracování 1.500,-Kč, celkem 105.630,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

 

1078/23/ZM/05 – Prodej částí pozemků parc.č. 2822, 2823, 2824, k.ú. Havířov – město_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků
parc.č.2822, nově dle geometrického plánu parc.č. 2822/2 o výměře 432 m2,
parc.č. 2823 o výměře 21m2,
parc.č. 2824, nově dle geometrického plánu parc.č. 2824/2 o výměře 43 m2,
tj. celkem o výměře 496 m2 vše v k.ú.Havířov – město,
manž. Janě Adamčíkové a Ing. arch. Miroslavu Adamčíkovi, bytem Mládežnická 7, Havířov – Podlesí,
za cenu dle znaleckého posudku 95 770,-Kč, tj. zaokr.193,-Kč/m2, navýšenou o zpracování znaleckého posudku 1 200,-Kč, tj. celkem 96 970,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

 

1079/23/ZM/05 – Výkup podílu na pozemcích parc. č. 2996/27 a 2996/30,  k.ú. Bludovice__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZmH č. 978/31/ZM/02, ze dne 28. 1. 2002, kterým byl schválen bezúplatný převod podílu 15/48 a výkup podílu 33/48 na pozemcích parc. č. 2996/27 a parc. č. 2996/30, k.ú. Bludovice

s c h v a l u j e

výkup podílu 33/48 na pozemcích parc. č. 2996/27 a parc. č. 2996/30, k.ú. Bludovice,
ve spoluvlastnictví:
Václava Fukaly, bytem Zahradní 1005, Šenov
Aleny Kolorzové, bytem Selská 400/32, Havířov – Bludovice
Jany Swizolové, bytem Nám. T.G. Masaryka 798/8, Havířov- Šumbark
za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2, tj. za podíl na pozemcích o celkové výměře 16,5 m2 celkem 1650 ,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

 

1080/23/ZM/05 –Výkup části pozemku parc. č.159, k.ú.Dolní Datyně___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc. č. 159, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 260 m2, v rozsahu dle zaměření, užívaného jako část veřejné komunikace U Lesíka
ve vlastnictví: manž. Ludvík Olszar a Anna Olszarová, bytem Zřídelní 78, Dolní Datyně
kupní cena: 190,- Kč/m2, tj. za cca 260 m2 celkem cca 49.400,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

1081/23/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 2938/25 , k.ú. Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 2938/25, k.ú. Bludovice, o výměře 219 m2, užívaného jako část veřejné komunikace Na Dolanech
ve spoluvlastnictví:Stanislava Krzystka , Palackého 495, Třinec – Lyžbice a Libuše Kalužové, E. Destinnové 1168/1B, Havířov – Šumbark
kupní cena: 300,- Kč/m2, tj. za 219 m2 celkem 65.700 ,-Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2006

______________________________________________________________________________

 

1082/23/ZM/05 Výkup pozemků parc. č. 2938/13, k.ú. Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 2938/13, o výměře 50 m2, k.ú. Bludovice, který je součástí veřejné komunikace Na Dolanech.
ve vlastnictví: Marty Bubikové, bytem Na Dolanech 93/1, Havířov – Životice,
kupní cena: 300,- Kč/m2, tj. za 50 m2 celkem 15.000,-Kč

                                                  p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2006

_________________________________________________________________

 

1083/23/ZM/05 – Výkup pozemků parc. č. 2515/3, 2515/4, 2515/5, k.ú. Bludovice________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc. č. 2515/3, výměře 209 m2, parc. č. 2515/4 o výměře 20 m2 a parc. č. 2515/5 o výměře 19 m2, k.ú. Bludovice, které jsou součástí veřejné komunikace U Křížů,
ve vlastnictví: Evy Chmelkové, bytem U Křížů čp. 99, Havířov – Životice,
kupní cena: 300,- Kč/m2, tj. za 248 m2 celkem 74.400,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2006

______________________________________________________________________________

 

1084/23/ZM/05 – Výkup části pozemku parc. č. 1895/1, k.ú.Prostřední Suchá____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc. č. 1895/1, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře cca 90 m2, v rozsahu dle zaměření, užívaného jako část odbočky z ul. Podolkovická
ve vlastnictví: pana Stanislava Žwaka, bytem ul. Podolkovická č.p. 1171, Havířov – Prostřední Suchá
kupní cena: dohodou 200,- Kč/m2, tj. za cca 90 m2 celkem cca 18.000 ,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2006

______________________________________________________________________________

 

1085/23/ZM/05 – Směna pozemků města se společností  OKD, a.s.______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků, a to pozemky ve vlastnictví OKD, a.s., Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00002593

kat.území Šumbark
parc.č. 2360/1 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 136 m2
parc.č. 2360/2 - zast.plocha, objekt bydlení o výměře 64 m2
parc.č. 2360/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2362/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 385 m2
parc.č. 2362/2 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 173 m2
parc.č. 2362/3 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 85 m2
parc.č. 2362/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 547 m2
parc.č. 2362/5 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 96 m2
parc.č. 2362/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 119 m2
parc.č. 2362/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 140 m2
parc.č. 2362/8 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 47 m2
parc.č. 2362/9 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 3 m2
parc.č. 2362/10- ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 27 m2
parc.č. 2362/11 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 1 m2
parc.č. 2362/12 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 14 m2
parc.č. 2362/13 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 34 m2
parc.č. 2364/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 230 m2
parc.č. 2364/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 18 m2
parc.č. 2364/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 14 m2
parc.č. 2364/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 27 m2
parc.č. 2364/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 100 m2
parc.č. 2364/9 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 20 m2
parc.č. 2364/10 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 46 m2
parc.č. 2364/11 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 124 m2
parc.č. 2364/12 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 183 m2
parc.č. 2364/13- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2364/14 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 41 m2
parc.č. 2364/15 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 33 m2
parc.č. 2364/16 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 170 m2
parc.č. 2364/17 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2
parc.č. 2364/18 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 32 m2
parc.č. 2364/21 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 5 m2
parc.č. 2364/23 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 11 m2
parc.č. 2364/24 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2
parc.č. 2364/25 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 24 m2
parc.č. 2364/26 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 4 m2
parc.č. 2364/27 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 59 m2
parc.č. 2364/28 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 77 m2
parc.č. 2364/29 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2
parc.č. 2105/652- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 m2
parc.č. 2364/22 - zast.plocha, nádvoří o výměře 63 m2
parc.č. 2001/1 - ost.plocha , ost.komunikace o výměře 184 m2
parc .č.2001/2 - ost.plocha , ost.komunikace o výměře 49 m2
parc.č. 2008/32 - ost.plocha, sport. a rekr.plocha o výměře 106 m2
parc.č. 2008/159 -ost.plocha ,sport. a rekr.plocha o výměře 471 m2
parc.č. 2008/160 - ost.plocha , zeleň o výměře 31 m2
parc.č. 2008/161- ost.plocha , ost.komunikace o výměře 48 m2
parc.č. 2363/2 - ost.plocha , jiná plocha o výměře 331 m2
parc.č. 2363/3 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 283 m2
parc.č. 2363/4 - ost.plocha , jiná plocha o výměře 84 m2
parc.č. 2364/2 - ost.plocha , jiná plocha o výměře 109 m2

kat. území Dolní Suchá
parc.č. 2758/1- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 178 m2

kat. území Havířov-město (zahrada u MŠ ČSA)
parc.č. 308- ost,plocha, zeleň v zástavbě o výměře 2 841 m2

kat. území Bludovice (MŠ Balzacova)
parc.č. 274 - zastavěná plocha o výměře 5 592 m2

cena dle znaleckého posudku 8 359 512,- Kč

za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to

kat. území Prostřední Suchá
parc.č. 905/2 - ost.plocha o výměře 1 598 m2
parc.č. 906/1 - ost.plocha o výměře 634 m2
parc.č. 1049/2 - ost.plocha o výměře 672 m2
parc.č. 2609- ost.plocha, komunikace 1 165 m2
parc.č. 2613 - ost.pl.komunikace 101 m2
parc.č. 2615/2- ost.plocha, komunikace 367 m2
parc.č. 2616/2-ost.plocha, komunikace 2 588 m2
parc.č. 2618/2- ost.plocha,komunikace 1 783 m2
parc.č. 2620 - ost.plocha,komunikace 1 386 m2
parc.č. 2619/1 -ost.plocha, komunikace 2 613 m2
parc.č. 2619/2- ost.plocha,komunikace 259 m2
parc.č. 2623 - ost.plocha, komunikace 1 077 m2
parc.č. 2621/1 - ost.plocha, komunikace 1 378 m2
parc.č. 2621/2- ost.plocha, komunikace 8 818 m2
parc.č. 2631 -ost.plocha, komunikace 3 030 m2
parc.č. 2625 -ost.plocha, komunikace 15 m2
parc.č. 801 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 88 m2
parc.č. 817/13 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 319 m2
parc.č. 817/14- ost.plocha, jiná plocha o výměře 1 069 m2
parc.č. 817/15- ost.plocha, jiná plocha o výměře 65 m2
parc.č. 817/16- ost.plocha, jiná plocha o výměře 67 m2
parc.č. 903 - zast.plocha , zbořeniště o výměře 97 m2
parc.č. 904 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 422 m2
parc.č. 1049/3 - lesní pozemek o výměře 1 272 m2
parc.č. 1068/4 - orná půda o výměře 3 681 m2
parc.č. 2615/4 - lesní pozemek o výměře 157 m2
parc.č. 2615/5 - lesní pozemek o výměře 18 m2
parc.č. 2615/6 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 314 m2
parc.č. 2617/3 - lesní pozemek o výměře 119 m2
parc.č. 357/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 187 m2
parc.č. 357/3 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 408 m2
parc.č. 364/10 - orná půda o výměře 548 m2
parc.č. 465/1 - orná půda o výměře 188 m2

k.ú. Dolní Suchá
parc..č. 1121 - orná půda o výměře 771 m2
parc.č. 824 - vodní plocha, vodní nádrž o výměře 2 902 m2

se stavbami a příslušenstvím , cena dle znaleckého posudku 8 343 480,- Kč, bez finančního vyrovnání

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12. 2005

______________________________________________________________________________

 

1086/23/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. 331/6, k.ú. Havířov-město____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 331/6 o výměře 666 m2 , k.ú. Havířov-město, který bude užíván jako zpevněná plocha přilehlá po celém obvodu k objektu polyfunkčního domu společnosti Rhenus Development s.r.o., Žižkova 500, Frýdek-Místek, IČ: 633 22 005
za cenu dle platných cenových předpisů, tj. 300,- Kč/m2, tj. za 666 m2 celkem 199 800,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

1087/23/ZM/05 – Svěření majetku města do správy základním a mateřským školám ______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření vnitřního vybavení k vlastnímu hospodářskému využití dle § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

I.
v souvislosti s  provedenými rekonstrukcemi školních jídelen do správy přísp. org. Základní škola Havířov-Město
Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30
gastrozařízení pro školní jídelnu v celkové ceně pořízení 1 810 069,73 Kč
do správy přísp. org. Základní škola Havířov-Město
Gorkého l/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21
gastrozařízení pro školní jídelnu v celkové ceně pořízení 5 263 142,71 Kč

do správy přísp. org. Mateřská škola Havířov-Město
Horymírova 7/1194 okres Karviná, IČ: 61 98 86 34
Vybavení kuchyně v celkové ceně pořízení 151 832,10 Kč

II.
do správy přísp. organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí
Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 46
DDHM – koberec v ceně pořízení
17 850,-- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem oznámení o svěření majetku

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3. 2006

______________________________________________________________________________

1088/23/ZM/05 – Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II-změna
etapizace
5. – 14. etapy v letech 2006 – 2015._________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu etapizace projektu regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark II. v rozsahu 5. – 14. etapy v letech 2006 - 2015, které jsou vymezeny v jeho textové části B I , v aktualizaci ekonomické části B II a ve výkresové části CI, CII a CIII projektu regenerace panelového sídliště Havířov - Šumbark II, které jsou jeho nedílnou součástí a to v souladu s § 3 odst. 2a nařízení vlády č. 494/ 2000 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť a v rozsahu dle úprav textové a grafické části projektu, které jsou součástí změny etapizace v souladu s odst. 5 Přílohy k nařízení vlády č. 494/2000 Sb.

2. finanční prostředky ve výši nutné na realizaci regenerace roku 2006 jako nutnou spoluúčast města Havířova na financování realizace 5. etapy projektu regenerace a tyto finanční prostředky začlenit do městského rozpočtu roku 2006 a to v rámci jeho tvorby.

p o v ě ř u j e

primátorku Statutárního města Havířova podpisem žádostí o dotaci na rok 2006

u k l á d á

podat příslušné žádosti o dotaci na rok 2006 dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, a to v termínu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

T: 12.1. 2006
Z: vedoucí OÚR

______________________________________________________________________________

 

1089/23/ZM/05 – Miluše Klubalová - žádost o prominutí zůstatku dluhu_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

o prominutí zůstatku dluhu a promíjí Miluši Klubalové dluh vůči statutárnímu městu Havířov ve výši 82.321,- Kč včetně úroků.

______________________________________________________________________________

 

1090/23/ZM/05 – Depos Horní Suchá, a.s. – žádost o poskytnutí ručitelského závazku______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí ručitelského závazku do výše 10 000 tis. Kč firmě Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČ 47677287, k investičnímu úvěru ve výši 50 000 tis. Kč poskytnutého Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.

d o p o r u č u j e

představenstvu Depos Horní Suchá, a.s. jednat i s ostatními akcionáři společnosti o poskytnutí ručitelského závazku

______________________________________________________________________________

 

1091/23/ZM/05 – Termíny schůzí Rady města Havířova v I. pololetí roku 2006 a termíny
zasedání Zastupitelstva města Havířova v r. 2006_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v  roce 2006 takto:
23.1.2006
27.3.2006
19.6.2006
18.9.2006

b e r e    n a    v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v I. pololetí roku 2006 takto:
11.1.2006
1.2.2006
22.2.2006
15.3.2006
5.4.2006
26.4.2006
17.5.2006
7.6.2006
28.6.2006

______________________________________________________________________________

 

1092/23/ZM/05 – Informativní zpráva – Svaz měst a obcí ČR__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o Svazu měst a obcí ČR.

______________________________________________________________________________

1093/23/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

______________________________________________________________________________

 

1094/23/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 7. 6. do 5. 12. 2005._________________________
(hlasování, přehled usnesení)

                                                  Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 7. 6. do 5. 12. 2005.

___________________________________________________________________________

 

1095/23/ZM/05 – Závěrečné usnesení____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z  23.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 12. prosince 2005.

___________________________________________________________________________

 

 

Martin B A L Š Á N                                                                                            PaedDr.Svatopluk N O V Á K
náměstek primátorky
                                                                                           náměstek primátorky