STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/105 169/2017
   
   
 VYŘIZUJE:  V. Mikulášová v. r.
 TEL.:  596 803 218
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  21.12.2017

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 18.12.2017

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 18.12.2017


 

843/22ZM/2017 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH dne 18.12.2017

844/22ZM/2017 - Schválení programu 22. zasedání ZMH, konaného dne 18.12.2017

845/22ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 22. zasedání ZMH, konaného dne 18.12.2017

846/22ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 21. zasedání ZMH, konaného dne 27.11.2017

847/22ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH

848/22ZM/2017 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh na rok 2018

849/22ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 780, k.ú. Bludovice

850/22ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá

851/22ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov – město

852/22ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark

853/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice

854/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice

855/22ZM/2017 - Prodej části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark

856/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice

857/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc. č. 2513/2, k.ú. Bludovice pro účely přístupu k nemovitosti

858/22ZM/2017 - Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 324/OSRM/2016 ze dne 18.05.2016

859/22ZM/2017 - Přijetí daru stavby chodníku na pozemku parc. č.  48/14, k.ú. Bludovice

860/22ZM/2017 - Darování pozemků v k.ú. Havířov–město do majetku ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR

861/22ZM/2017 - Nabídka nemovitostí v k.ú. Prostřední Suchá a v k.ú. Dolní Suchá ve vlastnictví manželů Michalíkových

862/22ZM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím

863/22ZM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace

864/22ZM/2017 - Předání majetku k hospodaření a vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov a úpravy zřizovací listiny

865/22ZM/2017 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku

866/22ZM/2017 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury

867/22ZM/2017 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2018

868/22ZM/2017 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Centra reprezentace stolního tenisu

869/22ZM/2017 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2018

870/22ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 127. – 151.

871/22ZM/2017 - Rozpočet města Havířova na rok 2018

872/22ZM/2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2019 a 2020

873/22ZM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření za období leden – říjen 2017

874/22ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

875/22ZM/2017 - Schválení strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“

876/22ZM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině

877/22ZM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 2

878/22ZM/2017 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2018

879/22ZM/2017 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2018

880/22ZM/2017 - Statut sociálního fondu

881/22ZM/2017 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018

882/22ZM/2017 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018

883/22ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

884/22ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení městaU S N E S E N Í

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.12.2017


843/22ZM/2017 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH dne 18.12.2017__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.12.2017 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


844/22ZM/2017 - Schválení programu 22. zasedání ZMH, konaného dne 18.12.2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18. prosince 2017 dle přílohy


845/22ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 22. zasedání ZMH, konaného dne 18.12.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatelky zápisu o průběhu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.12.2017

paní Soňu RYŠÁNKOVOU DOSEDĚLOVOU (KSČM)
paní Mgr. Ivu GEORGIU (ANO 2011)


846/22ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 21. zasedání ZMH, konaného dne 27.11.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 27. listopadu 2017


847/22ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé

601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice
1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark
76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část
117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část
235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“
284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“
285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje
366/9ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
428/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“, k.ú. Bludovice, do majetku města
431/11ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112, k.ú. Havířov – město
464/12ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město
670/17ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
736/19ZM/2017 Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.
737/19ZM/2017 Prodej pozemků a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.
739/19ZM/2017 Přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá z majetku MS kraje
796/20ZM/2017 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Šumbark

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé

528/14ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město
699/18ZM/2017 Bezúplatný převod podílu pozemku parc.č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá
702/18ZM/2017 Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“
703/18ZM/2017 Prodej technického zhodnocení  Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
753/19ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotací zrozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům – 2. kolo dotačního řízení
788/20ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice
789/20ZM/2017 Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark
790/20ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá
791/20ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice
793/20ZM/2017 Prodej nemovitých věcí – pozemku parc.č. 2538/1 a budovy č.p. 144 k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice
794/20ZM/2017 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím
801/20ZM/2017 Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ – Memorandum o spolupráci
802/20ZM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“
803/20ZM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt „VI. polsko-česká odborná setkání“
804/20ZM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Přeshraniční Catering kultury“
805/20ZM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí městského parku Stromovka
806/20ZM/2017 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov
809/20ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol
810/20ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary
813/20ZM/2017 Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem
818/20ZM/2017 Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2017
824/20ZM/2017 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
825/20ZM/2017 Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Jana Podlucká
826/20ZM/2017 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
830/20ZM/2017 Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2017


848/22ZM/2017 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh na rok 2018_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2018 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2018 dle příloh č. 1 a č. 2

b e r e   n a   v ě d o m í

zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice do domovního fondu města Havířova na rok 2018 dle přílohy č. 3


849/22ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 780, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 780, ost. komunikace o výměře 183 m2 v kat. území Bludovice panu Petru Kubicovi, bytem ……………………….. a panu Filipu Tymichovi, bytem ………………………..., za účelem zabezpečení bezproblémového dojezdu k nemovitostem v jejich vlastnictví


850/22ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/76, ostatní plocha o výměře 192 m2 a části pozemku parc.č. 1714/5, orná půda, o výměře cca 200 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Janu Bajerovi a Soni Bajerové, ……………………….., za účelem zahrady u rodinného domu.


851/22ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov – město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 3562/1, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 3562/4, zahrada o výměře 33 m2, k.ú. Havířov - město, paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi, bytem ……………………….., za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.290,00 Kč (tj. 130,00 Kč/m2) + 1.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 5.990,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 31.03.2018


852/22ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark o výměře 47 m2, odměřený geometrickým plánem č. zak. 1840-100/2017, nově označený jako parc.č. 626/6, kat. území Šumbark, manželům Jiřímu Bartkovi a Marcele Bartkové, bytem ………..…………………….., za účelem vybudování příjezdu a odstavné plochy k budoucímu objektu za cenu v místě a čase obvyklou 380,00 Kč/m2, tj. 17.860,00 Kč + 2.540,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 30.06.2018


853/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 606/6, ostatní plocha o výměře 165 m2, k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem ……………………….., za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 50.980,00 Kč (tj. 308,97 Kč/m2) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 31.03.2018


854/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice o výměře 95 m2 manželům MUDr. Jiřímu Frkalovi a MUDr. Heleně Frkalové, oba bytem ……………………….., za účelem příjezdu a přístupu k nemovitostem v jejich vlastnictví pozemků za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 39.630,00 Kč (tj. cca 417,16 Kč/m2) + 1.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 30.06.2018


855/22ZM/2017 - Prodej části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2045/6 o výměře 3 m2 a pozemku parc.č. 2047 o výměře 6 m2, kat. území Šumbark, odměřené geometrickým plánem č.zak. 1842-111/2017 a sloučených do pozemku parc.č. 2045/5, k.ú. Šumbark, na kterém se nachází stavba čp. 452 spoluvlastníkům stavby pivnice čp. 452, v Havířově-Šumbarku, ul. Konzumní manželům Ing. Robertu Berkovi a ing. Veronice Berkové, bytem ……………………….., a panu Davidu Milfaitovi, bytem ……………………….., pod již postavenou budovou za cenu v místě a čase obvyklou 490,00 Kč/m2, tj. 4 410,00 Kč + 1.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 30.06.2018


856/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1629/43, zahrada o výměře 157 m2, k.ú. Bludovice, manželům Jiřímu Hradilovi, ……………………….., a Janě Hradilové, ……………………….., za účelem zahrady, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 72.820,00 Kč (463,82 Kč/m2) + 1.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 74.520,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 31.03.2018


857/22ZM/2017 - Prodej pozemku parc. č. 2513/2, k.ú. Bludovice pro účely přístupu k nemovitosti_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku 2513/2, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Bludovice, o výměře 200 m2, užívaného jako přístup k nemovitosti parc. č. 2514/2, ve vlastnictví kupujících, manželů Josefa Kupky a Olgy Kupkové, bytem ……………………….., za smluvní kupní cenu ve výši 100,00 Kč/m2, tj. při výměře 200 m2 celkem 20.000,00 Kč,

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
- žadatelé pozemek zhodnotili vybudováním příjezdu
- pozemek je pro město nevyužitelný

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 31.03.2018


858/22ZM/2017 - Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 324/OSRM/2016 ze dne 18.05.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice za účelem vybudování parkovacích míst schválených usnesením ZMH č. 1111/25ZM/2014 ze dne 07.04.2014 uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 324/OSRM/2016 ze dne 18.05.2016 mezi statutárním městem Havířov a společností Gbagbos system a.s., Dlouhá třída 1161/97, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 27828026, kterým se mění článek VII, odst. 3. a 4. kupní smlouvy
Původní znění:
3. Kupující je povinen do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení začít stavbu realizovat.
4. Kupující je povinen zahájit užívání parkovacích míst do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Nové znění:
3. Kupující je povinen do 4 let od vydání pravomocného stavebního povolení začít stavbu realizovat.
4. Kupující je povinen zahájit užívání parkovacích míst do 4 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.


859/22ZM/2017 - Přijetí daru stavby chodníku na pozemku parc. č. 348/14, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru stavby chodníku v pořizovací ceně 5.430,00 Kč na pozemku parc. č. 348/14, k.ú. Bludovice, do majetku města od spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČO: 02248565

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 28.02.2018


860/22ZM/2017 - Darování pozemků v k.ú. Havířov–město do majetku ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování pozemků v majetku města, v k.ú. Havířov–město, parc. č. 3724/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 9.468 m2, parc. č. 3724/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2, parc. č. 3724/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 78 m2, parc. č. 3724/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 65 m2, parc. č. 3724/5 ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2 a parc. č. 3712/2 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2, tj. celkem 9.838 m2, včetně staveb komunikací a zeleně umístěných na pozemcích, se všemi právy a povinnostmi, do majetku České republiky, k hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4–Nusle, IČO: 65993390

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí EO
T: 30.06.2018


861/22ZM/2017 - Nabídka nemovitostí v k.ú. Prostřední Suchá a v k.ú. Dolní Suchá ve vlastnictví manželů Michalíkových_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení nemovitostí pozemků parc. č. 2600/1, parc.č. 2601 a parc.č. 2602 v k.ú. Prostřední Suchá a dále pozemku parc. č. 2691/45 v k.ú. Dolní Suchá, o celkové výměře 3.241 m2, včetně zahradní chatky, studny, skleníku, ovocných stromů a části lesa, ve vlastnictví manželů Věry Michalíkové a Jindřicha Michalíka, oba bytem ……………………….., za kupní cenu 185,00 Kč/m2, tj. při výměře 3.241 m2 celkem 599 585,00 Kč


862/22ZM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku k hospodaření dle ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to
1. zabudovaných prvků (staveb) v účetní ceně 212.137,20 Kč a zpevněné plochy na školní zahradě (inv. číslo 000000071373) v účetní ceně 76.012,20 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, 736 01 Havířov-Podlesí, Přímá 1333/8, IČO: 70958246
2. stavby multifunkčního hřiště s polyuretanovým povrchem včetně provedení grafických úprav (inv. číslo 000000071418) v celkové účetní ceně 167.222,00 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, 736 01 Havířov-Bludovice, Frýdecká 452/37, IČO: 48805289
3. stavby multifunkčního chodníku s polyuretanovým povrchem včetně provedení grafických úprav (inv. číslo 000000071419) v celkové účetní ceně 520.907,18 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, 736 01 Havířov - Město, Resslova 497/2, IČO: 61988693, s tím že od 1.1.2018 dle usnesení ZMH ze dne 25.9.2017 č. 807/20ZM/2017 přechází veškerý majetek MŠ Resslova na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715

u k l á d á

vyhotovení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, a Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619

Z: vedoucí OPS
T: 15.01.2018


863/22ZM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, a to plazmového monitoru 1,2, inv. číslo 000000037422, v AV Kinokavárně v objektu kina Centrum v účetní ceně 88 408,28 Kč

u k l á d á

vyhotovení dodatku ke znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov ze dne 30.11.2015

Z: vedoucí OPS
T: 31.12.2017


864/22ZM/2017 - Předání majetku k hospodaření a vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov a úpravy zřizovací listiny_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a to:
a) technické zhodnocení majetku – stavba Nerezového brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově v celkové účetní ceně 2 591 861,65 Kč,
b) chodník na hřišti ul. Beethovenova a Fibichova, inv. číslo 000000071595 v účetní ceně 406.646,50 Kč, zpevněná plocha za VÚH ul. Těšínská, inv. číslo 000000071598 v účetní ceně 191.923,20 Kč, zpevněná plocha před VÚH ul. Těšínská, inv. číslo 000000071599 v účetní ceně 2.301.936,00 Kč, chodník v Městském fotbalovém areálu Prostřední Suchá, inv. číslo 000000071600 v účetní ceně 531.102,00 Kč, chodník u Sportovní haly Žákovská, inv. číslo 000000071601 v účetní ceně 715.780,65 Kč, zpevněná plocha a chodníky u hřiště ZŠ Mládežnická, inv. číslo 000000071604 v účetní ceně 759.107,20 Kč, chodníky u hřiště ZŠ K. Světlé, inv. číslo 000000071605 v účetní ceně 368.424,00 Kč, asfaltové hřiště 21 x 9 m u ZŠ Jarošova, inv. číslo 000000071606 v účetní ceně 243.819,20 Kč, chodník na hřišti u ZŠ Pujmanové, inv. číslo 000000071607 v účetní ceně 643.266,91 Kč, chodníky u hřiště ZŠ Gen. Svobody, inv. číslo 000000071608 v účetní ceně 317.278,65 Kč, chodník u hřiště ZŠ M. Kudeříkové, inv. číslo 000000071609 v účetní ceně 52.550,40 Kč, chodníky u hřiště ul. Jedlová, inv. číslo 000000071610 v účetní ceně 59.226,70 Kč, chodník před tělocvičnou na ul. Palackého, inv. číslo 000000071611 v účetní ceně 28.560,00 Kč

2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a to:
a) příjezdové a přístupové komunikace na ul. Lázeňská na pozemku parc.č. 649/2, k.ú. Havířov-město, inv. číslo 000000010165, v účetní ceně 1.429.724,60 Kč, včetně vyřazení z majetkové a účetní evidence
b) oplocení u ZŠ Jarošova, inv. číslo 000000028507, v účetní ceně 122.508,00 Kč, včetně vyřazení z majetkové a účetní evidence
c) čerpací stanice před areálem koupaliště, inv. číslo 000000071329, v účetní ceně 6.049.260,35 Kč
d) pozemku parc.č. 1460/54, k.ú. Šumbark, inv. číslo 4/3014600540, v účetní ceně 7.614,00 Kč

b e r e   n a   v ě d o m í

a) skutečnost, že byly sloučeny tři budovy v areálu koupaliště (správní budova, budova restaurace a budova šaten a sociálního zařízení) v hospodaření příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov do jedné budovy s č.p. 244, včetně sloučení pozemků pod těmito budovami, a to pozemku parc.č. 3968, k.ú. Havířov - město, o výměře 438 m2, pozemku parc.č. 3970, k.ú. Havířov - město, o výměře 308 m2 a pozemku parc. č. 3972, k.ú. Havířov – město, o výměře 453 m2 do jednoho pozemku parc. č. 3972, k.ú. Havířov – město, o nové výměře 1 198 m2
b) skutečnost, že byly sloučeny jednotlivé díly oplocení Městského fotbalového areálu Prostřední Suchá, a to: oplocení hlavního hřiště, inv. číslo 000000012404 v účetní ceně 64.450,00 Kč, oplocení ochozů vedlejšího hřiště, inv. číslo 000000012407 v účetní ceně 3.159,00 Kč, oplocení vedlejšího hřiště, inv. číslo 000000012405 v účetní ceně 10.770,00 Kč, plot s ocelovými sloupky, inv. číslo 000000012408 v účetní ceně 7.016,00 Kč, ocelová vrata, inv. číslo 000000012409 v účetní ceně 2.474,00 Kč a vrátka ocelová, inv. číslo 000000012410 v účetní ceně 535,00 Kč a vytvořeno jedno ucelené oplocení Městského fotbalového areálu Prostřední Suchá, inv. číslo 000000012404 v celkové účetní ceně 88.404,00 Kč

u k l á d á

vyhotovení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Z: vedoucí OPS
T: 15.01.2018


865/22ZM/2017 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci, Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243) o částku 5.200.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.200.000 Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 5.200.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 5.200.000 Kč do návrhu úprav rozpočtu VII. na rok 2017 výše uvedené příspěvkové organizaci

Z: ředitel DSH, p. o.
T: prosinec 2017


866/22ZM/2017 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2017, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto:

1. Základní škole Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1.11.2017 ve výši 900 Kč

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1.11.2017 ve výši 11 400 Kč

3. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1.11.2017 ve výši 12 000 Kč

4. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1. 11. 2017 ve výši 1 100 Kč

5. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1.11.2017 ve výši 2 100 Kč

6. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1.11.2017 ve výši 3 100 Kč

7. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1.11.2017 ve výši 9 500 Kč

8. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů od 1.11.2017 v souvislosti s dofinancováním výjimky z počtu žáků ve výši 21 700 Kč

9. Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 na poskytnutí finančních odměn popř. úhradu dohod o provedení práce zaměstnancům školy za práci nad rámec svých povinností ve výši 35 300 Kč

10. Mateřské škole Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 na poskytnutí finančních odměn popř. úhradu dohod o provedení práce zaměstnancům školy za práci nad rámec svých povinností ve výši 61 200 Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VII. na rok 2017 výše uvedená usnesení


867/22ZM/2017 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2018_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2018 dle přílohy č. 1 upravené podle návrhu zastupitelů.


868/22ZM/2017 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Centra reprezentace stolního tenisu_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČO 18055991, na spolufinancování projektu „Centrum reprezentace stolního tenisu“ v letech 2018 – 2019, a to max. 40 % hodnoty projektu, nejvýše však 20 mil. Kč v roce 2018 a 12 mil. Kč v roce 2019, za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov


869/22ZM/2017 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2018_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2018 ve znění dle doplněné přílohy.


870/22ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 127. – 151._________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 127., 128., 146., 147., 148., 149., 150., 151., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 129. – 145., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 127. – 151. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 094 905,07 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 988 284,84 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 48 686,33 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 1 043 633,90 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 376 070,10 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 015 261,72 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 876,62 tis. Kč
odbor školství a kultury 19 888,54 tis. Kč
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč
odbor organizační 236 898,70 tis. Kč
odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč
odbor komunálních služeb 294 110,94 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 603 693,17 tis. Kč
Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč
odbor ekonomický 763 148,32 tis. Kč
odbor kancelář primátora 9 311,40 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 360 808,38 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 612,29 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč
MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 322,92 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč
MŠ Lípová 2 019,77 tis. Kč
MŠ Mládí 1 372,02 tis. Kč
MŠ Moravská 2 260,45 tis. Kč
MŠ Okružní 1 157,86 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 3 296,17 tis. Kč
MŠ Přímá 1 307,67 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 253,73 tis. Kč
MŠ Radniční 1 302,03 tis. Kč
MŠ Resslova 861,40 tis. Kč
MŠ Sukova 1 060,95 tis. Kč
MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč
MŠ U Jeslí 1 260,41 tis. Kč
MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč
MŠ U Topolů 822,48 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 635,74 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 4 701,59 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 983,03 tis. Kč
ZŠ Gorkého 4 078,96 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 943,37 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 243,73 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 559,91 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 4 200,79 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 4 298,03 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 579,22 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 495,50 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 2 391,61 tis. Kč
ZŠ Školní 3 194,06 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 678,88 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 707,40 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 49 205,06 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 20 608,48 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 986,23 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 17 771,30 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 45 721,65 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 33 898,80 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 52 536,00 tis. Kč
III. Financování celkem +281 165,03 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +215 500,03 tis. Kč


871/22ZM/2017 - Rozpočet města Havířova na rok 2018_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Rozpočet města Havířova na rok 2018
B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018:

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 956 944,00 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 051 641,00 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 26 143,00 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 876 710,00 tis. Kč
2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 056 912,00 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 752 519,00 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 992,00 tis. Kč
odbor školství a kultury 22 372,00 tis. Kč
odbor územního rozvoje 401 109,00 tis. Kč
odbor organizační 251 863,00 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 825,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb 290 000,00 tis. Kč
Městská policie Havířov 86 761,00 tis. Kč
odbor ekonomický 670 498,00 tis. Kč
odbor kancelář primátora 23 099,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 304 393,00 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 953,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" 910,00 tis. Kč
MŠ ČSA 908,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 070,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 060,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 450,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 090,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 946,00 tis. Kč
MŠ Okružní 864,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 690,00 tis. Kč
MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 089,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 072,00 tis. Kč
MŠ Resslova 863,00 tis. Kč
MŠ Sukova 872,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 715,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 905,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 1 010,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 886,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 003,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 456,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 3 822,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 450,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 668,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 843,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 792,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 3 895,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 612,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 461,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 721,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 867,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 714,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 933,00 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 857,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 22 160,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 220,00 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 9 449,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 35 310,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč
3) Financování celkem +99 968,00 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +204 968,00 tis. Kč

C. Zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond bezpečnosti“), Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2018, dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2018 dle důvodové zprávy


872/22ZM/2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2019 a 2020_________
(hlasování, důvodová zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2019 a 2020, dle důvodové zprávy a příloh


873/22ZM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření za období leden – říjen 2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374, za období leden – říjen 2017, dle Přílohy č. 1


874/22ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 28.11.2017 dle příloh


875/22ZM/2017 - Schválení strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov ve znění Přílohy č. 1


876/22ZM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 14.12.2015 příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 a to takto:
Článek IV, Účel a předmět činnosti PO, 3. Doplňková činnost se rozšiřuje o bod 3.5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona


877/22ZM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 2_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2018 Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova ve znění Přílohy č. 1


878/22ZM/2017 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2018_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2018 takto:

29. 01. 2018
26. 02. 2018
23. 04. 2018
25. 06. 2018
24. 09. 2018

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2018 takto:

17. 01. 2018
14. 02. 2018
07. 03. 2018
28. 03. 2018
11. 04. 2018
02. 05. 2018
23. 05. 2018
13. 06. 2018
27. 06. 2018
25. 07. 2018
29. 08. 2018
12. 09. 2018
03. 10. 2018


879/22ZM/2017 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2018_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2018 ve výši 200 Kč/1 hodina výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva strávil na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města maximálně však 5.000 Kč/měsíc. Za výkon funkce se považuje skutečná účast člena Zastupitelstva města Havířova na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města a maximálně 6 hodin přípravy na každé z těchto jednání, kterého se člen Zastupitelstva města Havířova zúčastnil


880/22ZM/2017 - Statut sociálního fondu_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Statut Sociálního fondu dle Přílohy č. 1 s účinností od 1.1.2018


881/22ZM/2017 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018:

1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech z rozpočtu města:
a) uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova ve výši 5.000 Kč/měsíc, v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství nebo zastupovali město při občanském obřadu (jubilejní manželské obřady, vítání dětí) se tento příspěvek zvyšuje na 7.000 Kč/měsíc
b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova ve výši 2.000 Kč/měsíc v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství nebo zastupovali město při občanském obřadu (jubilejní manželské obřady, vítání dětí)

2. příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva města Havířova, včetně jazykového vzdělávání, z rozpočtu města:
a) uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova v plné výši,
b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova až do výše 4.000 Kč/kalendářní rok; příspěvek bude poskytnut na základě účetních dokladů osvědčujících úhradu vzdělávacích programů

3. odměnu ve výši 5.000 Kč při dosažení životního výročí 50 let věku a každých dalších 10 let věku z rozpočtu města, která je splatná v měsíci následujícím po dosažení životního výročí

4. uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova:
a) příspěvek na stravování poskytovaný z rozpočtu města a ze sociálního fondu ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle vnitřního předpisu Magistrátu města Havířova a rozpočtu sociálního fondu,
b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle rozpočtu sociálního fondu,
c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle rozpočtu sociálního fondu,
d) příspěvek na rekreaci poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle rozpočtu sociálního fondu,
e) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města formou úhrady úrazového pojištění (obdoba zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) z rozpočtu města,
f) v kalendářním roce není možno současně poskytnout příspěvek dle bodu 4. písm. b) a 4. písm. d) tohoto usnesení


882/22ZM/2017 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2018_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

1. výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova s účinností od 1.1.2018 takto:
1.1. člen Zastupitelstva města Havířova, který nepobírá odměnu za výkon funkce člena Rady města Havířova, předsedy nebo člena výboru Zastupitelstva města Havířova, předsedy nebo člena komise Rady města Havířova nebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města, ve výši 2.371 Kč/měsíc,
1.2. člen Rady města Havířova ve výši 9.482 Kč/měsíc,
1.3. předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise Rady města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města ve výši 4.741 Kč/měsíc,
1.4. člen výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města ve výši 2.621 Kč/měsíc; tato odměna náleží v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova na něm byl přítomen; členovi Zastupitelstva města Havířova při výkonu druhé a další funkce člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu města ve stejném kalendářním měsíci a členovi Rady města Havířova náleží zvýšení této odměny o 250 Kč/měsíc
1.5. v případě souběhu funkcí dle bodu 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto usnesení se odměny za jejich výkon sčítají až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce a odměna dle bodu 1.1. členovi Zastupitelstva města Havířova nenáleží

2. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci předsedy komise Rady města Havířova nebo předsedy zvláštního orgánu města ve výši 4.741 Kč/měsíc

3. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci člena výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města ve výši 250 Kč za každé zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města, kterého se zúčastnil. Tato odměna bude vyplacena v I. čtvrtletí následujícího kalendářního roku

4. nárok na odměnu za výkon funkce dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení vzniká dnem zvolení nebo jmenování do funkce


883/22ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.1.3, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.2.3, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1.1-1.3
2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1-2.3
3. zprávu o provedené kontrole plnění usnesení dle Přílohy č. 3
4. plán kontrolní činnosti na rok 2018 dle Přílohy č. 4.


884/22ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 14.09.2017 do 06.12.2017 dle příloh


………………………………… …………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
primátorka města náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj