Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 16.12.2013

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/95 500/Miš/2013

V Havířově dne 17.12.2013
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 16.12.2013


1006/22ZM/2013 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH dne 16.12.2013

1007/22ZM/2013 - Schválení programu 22. zasedání ZMH dne 16.12.2013

1008/22ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 22. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2013

1009/22ZM/2013 - Ověření zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 23.9.2013

1010/22ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1011/22ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice

1012/22ZM/2013 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku parc.č. 2720/1, k.ú. Havířov-město

1013/22ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

1014/22ZM/2013 - Zrušení usnesení - prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice a pozemků

1015/22ZM/2013 - Prodej pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.

1016/22ZM/2013 - Prodeje pozemků ke stávajícím zahradám

1017/22ZM/2013 - Záměr odkoupení areálů hotelových domů Merkur a Impuls, včetně pozemků

1018/22ZM/2013 – Záměr odkoupení nemovitostí – budovy č. p. 861 a pozemku parc. č. 715, k.ú. Šumbark

1019/22ZM/2013 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady společnosti

1020/22ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark – pan Jiří Kwapulinski

1021/22ZM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace a změna zřizovací listiny

1022/22ZM/2013 - Rozpočet města Havířova na rok 2014

1023/22ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 141. – 156.

1024/22ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září

1025/22ZM/2013 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2014

1026/22ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

1027/22ZM/2013 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2014

1028/22ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

1029/22ZM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace

1030/22ZM/2013 - Návrh na navýšení dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2013 z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

1031/22ZM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2014

1032/22ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1033/22ZM/2013 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2014

1034/22ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek IV

1035/22ZM/2013 - Odměny členům komisí RMH a výborů ZMH

1036/22ZM/2013 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2014

1037/22ZM/2013 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2014

1038/22ZM/2013 - Změna usnesení k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově

1039/22ZM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti ČSAD Havířov a.s., za období 2012 – 2013

1040/22ZM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti Depos Horní Suchá, a.s. za období 2011 – 2013

1041/22ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16.12.2013


1006/22ZM/2013 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH dne 16.12.2013______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16.12.2013 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


1007/22ZM/2013 - Schválení programu 22. zasedání ZMH dne 16.12.2013_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16. prosince 2013 dle upravené přílohy


1008/22ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 22. zasedání ZMH,
konaného dne 16.12.2013__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16. 12. 2013

Mgr. Zdislav Krokosz
p. Jaroslav Jeziorski


 

1009/22ZM/2013 - Ověření zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 4.11.2013____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4. listopadu 2013.


1010/22ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

616/14ZM/2012

Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

879/19ZM/2013

Výkup pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“

881/19ZM/2013

Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

928/20ZM/2013

Prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prost. Suchá

944/20ZM/2013

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

982/21ZM/2013

Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení č. 792/18ZM/2013

986/21ZM/2013

Poskytnutí daru Policii ČR

988/21ZM/2013

Ocenění občanů města Havířova

989/21ZM/2013

Cena města Havířova 2013

913/20ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II

1002/21ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

458/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České republiky, s.p. do majetku města

658/15ZM/2012

Výkup částí pozemků parc.č. 498 a 499, k.ú. Dolní Datyně, pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, části města Dolní Datyně“

712/16ZM/2012

Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

878/19ZM/2013

Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi ul. Chatařskou a Prachatickou

884/19ZM/2013

Nabídka na převod kanalizačního řadu

912/20ZM/2013

Půjčka ze sociálního fondu

934/20ZM/2013

Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi ul. Chatařskou a Prachatickou

936/20ZM/2013

Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010

937/20ZM/2013

Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Stružníku“, k. ú. Bludovice, do majetku města

946/20ZM/2013

Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace

975/21ZM/2013

Přijetí daru pozemku parc. č. 1703/2, k.ú. Bludovice, pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“

976/21ZM/2013

Změna usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008, k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města

979/21ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Dolní Suchá – Ing. Luboš st. a Ing. Luboš ml. Heincovi, Alena Heincová

983/21ZM/2013

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

984/21ZM/2013

Změna výše investičních dotací a příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov

987/21ZM/2013

Žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV


1011/22ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 306, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 306 o výměře cca 450 m2, kat. území Bludovice, včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti Gbagbos systém a.s., se sídlem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 161/97, IČ: 278 28 026 za účelem vybudování parkovacích míst pro vlastníka objektu na pozemku parc.č. 307, k.ú. Bludovice


 

1012/22ZM/2013 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku parc.č.
2720/1, k.ú. Havířov-město_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2709, ost. plocha o výměře 7 m2, parc.č. 2710, neplodná půda o výměře 2 m2 a části pozemku parc.č. 2720/1, zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 40 m2, kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Ivo Stolarik a Dana Stolariková, oba bytem ……………………. za účelem rozšíření stávající garáže pro obytný karavan


1013/22ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové, bytem ……………………., z důvodu parkování vozidla a vybudování oplocení, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


1014/22ZM/2013 - Zrušení usnesení - prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov-Životice
Záměr prodeje nemovitostí -
objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47,
Havířov-Životice a pozemků_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH ze dne 17. 12. 2012 č. 712/16ZM/2012 ve věci prodeje nemovitostí:
objekt restaurace č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1
-
 pozemek parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 871 m2, vše v k. ú. Bludovice, p. Pavle Sliwkové, bytem …………………………..…
za smluvní kupní cenu ve výši 3.815.000,- Kč,
splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zachování prodejny potravin po dobu 5 let za současných nájemních podmínek

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí:
objekt restaurace č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1
- pozemek parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 871 m2,
-
 pozemek parc. č. 2538/2 zastavěná plocha, dvůr o výměře 1021 m2,
vše v k. ú. Bludovice, za podmínek dle přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem záměru prodeje nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 19. 12. 2013


1015/22ZM/2013 - Prodej pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 392/4, ost.plocha o výměře 34 m2 a pozemků odměřených GP a nově označených jako pozemek parc.č. 396/4, ost.plocha o výměře 154 m2 , parc.č. 396/5, ost.plocha o výměře 12 m2 , parc.č. 392/6, ost.plocha o výměře 838 m2 , parc.č. 392/9, ost.plocha o výměře 131 m2 a parc.č. 392/10, ost.plocha o výměře 226 m2, k.ú. Bludovice, celková výměra převáděných pozemků 1 395 m2 společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČ: 64084744, a to za tržní cenu ve výši 739 870,- Kč (tj. cca 530,37 Kč/m2) + 2 500,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celková kupní cena ve výši 742 370,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


1016/22ZM/2013 - Prodeje pozemků ke stávajícím zahradám____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 944/598, ost.plocha, zeleň o výměře 185 m2, kat. území Šumbark manželům Belostík Ladislav a Belostíková Miluše, oba bytem ……………………. k již užívané zahradě za smluvní cenu ve výši 9 250,- Kč, (tj. 50,- Kč/m2)

2. prodej pozemku parc.č. 1712/2, ost.plocha, jiná plocha o výměře 135 m2, kat.území Bludovice paní ing. Kateřině Jelínkové, bytem …………………. k již užívané zahradě za smluvní cenu ve výši 6 750,- Kč, (tj. 50,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


1017/22ZM/2013 - Záměr odkoupení areálů hotelových domů Merkur a Impuls,
včetně pozemků__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

záměr odkoupení nemovitostí, vč. movitého majetku souvisejícího s provozem nemovitostí, od vlastníka RPG RE Commercial, s.r.o., IČ: 27769135:

1. areál hotelového domu Merkur, Havířov-Podlesí:
budova č. p. 1416, na pozemku parc. č. 521/1,
budova č. p. 1634, na pozemku parc. č. 521/5,
budova č. p. 1635, na pozemku parc. č. 521/4,
budova č. p. 1636, na pozemku parc. č. 521/3,
budova č. p. 1637, na pozemku parc. č. 521/2, vše v části obce Podlesí
pozemek parc. č. 521/1, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/2, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/3, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/4, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/5, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 521/8, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 520/2, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 521/6, ostatní plocha,
vše k.ú. Bludovice, včetně součástí a příslušenství, zapsané na listu vlastnictví č. 5540 pro k.ú. Bludovice, obec Havířov, okres Karviná,

2. areál hotelového domu Impuls, Havířov-Prostřední Suchá:
budova č. p. 1324, na pozemku parc. č. 1231/21,
budova bez čp/če, na pozemku parc. č. 1231/40,
budova bez čp/če, na pozemku parc. č. 1231/19,
budova bez čp/če, na pozemku parc. č. 1231/20,
pozemek parc. č. 1231/5, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/10, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/11, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/12, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/13, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/14, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/15, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/16, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/17, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/18, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/19, zast. plocha a nádvoří;
pozemek parc. č. 1231/20, zast. plocha a nádvoří;
pozemek parc. č. 1231/21, zast. plocha a nádvoří;
pozemek parc. č. 1231/22, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/23, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/24, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/25, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/26, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/27, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/28, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/29, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/30, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/31, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/36, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/38, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/39, ostatní plocha,
pozemek parc. č. 1231/40, zast. plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Prostřední Suchá, včetně součástí a příslušenství zapsané na listu vlastnictví č. 3097 pro k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres Karviná,

p o v ě ř u j e

vedení města dalším jednáním o podmínkách převodu nemovitostí a souvisejících movitých věcí

Z: Ing. Eduard Heczko
T: 1/2014


 

1018/22ZM/2013 – Záměr odkoupení nemovitostí – budovy č. p. 861 a pozemku parc. č. 715,
k.ú. Šumbark____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky dosavadního jednání o kupní ceně budovy č.p. 861 na pozemku parc. č. 715 a pozemek parc. č. 715 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1033 m2, vše v k.ú. Šumbark, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

záměr odkoupení nemovitostí – budovy č.p. 861 na pozemku parc. č. 715, a pozemku parc. č. 715 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1033 m2, vše v k.ú. Šumbark, od vlastníka pana Michala Žurka, bytem ………………………………

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, dalším jednáním o podmínkách převodu předmětných nemovitostí s jejich vlastníkem

Z: Ing. Eduard Heczko
T: 12/2013


 

1019/22ZM/2013 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady
společnosti______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. dne 19.12.2013 v 10:30 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I-Město

2. pořad jednání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. dle Přílohy č. 1

3. návrh na rozdělení nerozděleného zisku ČSAD Havířov a.s. minulých let dle Přílohy č. 4

u k l á d á

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov,a.s. dne 19.12.2013 takto:

bod 2. Volba orgánů valné hromady
- hlasovat pro zvolení osob dle Přílohy č. 2

bod 3. Rozhodnutí o změně formy akcií
- hlasovat pro změnu formy akcií dle Přílohy č. 3

bod 4. Rozhodnutí o změně stanov
- hlasovat pro změnu stanov dle návrhu představenstva

bod 5. Schválení smluv o výkonu funkce
- zdržet se hlasování

bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
- hlasovat pro rozdělení zisku dle Přílohy č. 4

bod 7. Odvolání a volba člena představenstva
- hlasovat pro odvolání a volbu dle Přílohy č. 5

s c h v a l u j e

v rámci dodatků ke smlouvě OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Havířov 2013 za podmínky, že:
k financování rekonstrukce autobusového nádraží v rámci přiměřeného zisku dle smlouvy o závazku veřejné služby bude vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy ČR
-
 nebude překročen nárok dopravce dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.

1. na rok 2014 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době do 31. 12. 2013, o nichž bude rozhodovat mimořádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19. 12. 2013

2. na rok 2015 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, o nichž bude rozhodovat valná hromada/valné hromady ČSAD Havířov a.s., která/které se bude/budou konat v roce 2014


1020/22ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Šumbark – pan Jiří Kwapulinski________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1190/3, neplodná půda o výměře 3 m2, parc.č. 1193/7, lesní pozemek o výměře 4 m2 a pozemek parc.č. 1396/7, vodní plocha o výměře 72 m2, vše v k.ú. Šumbark za smluvní cenu ve výši 5 000,- Kč (tj. v průměru cca 63,30 Kč/m2) od pana Jiřího Kwapulinského, bytem ………………………………

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


1021/22ZM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace
a změna zřizovací listiny___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. vynětí stavby houpačky, inv. číslo z majetkové evidence Magistrátu města Havířova 000000028463, situované v areálu střediska MIKADO na ul. Lípová v Havířově-Městě, v účetní ceně 7 020,- Kč, z hospodaření příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1, IČ: 00847470

2. změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1156/1, IČ: 00847470, dle bodu č. 1 usnesení

u k l á dá

vyhotovení dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny a úplného znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Z: vedoucí OPS
T: 31. 12. 2013


1022/22ZM/2013 - Rozpočet města Havířova na rok 2014_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 729 974,00 tis.Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

862 973,00 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

25 842,00 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

17 795,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

823 364,00 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

1 847 143,00 tis.Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 556 633,00 tis.Kč

z toho: odbor životního prostředí

755,00 tis. Kč

odbor školství a kultury

35 398,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

450,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00 tis. Kč

odbor organizační

218 036,00 tis. Kč

odbor sociálních věcí

10 993,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

265 500,00 tis. Kč

odbor investiční výstavby

437 910,00 tis. Kč

odbor správy majetku

19 633,00 tis. Kč

Městská policie

73 613,00 tis. Kč

odbor ekonomický

477 981,00 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

4 837,00 tis. Kč

kancelář primátora

11 497,00 tis. Kč

b) příspěvky na provoz a investiční dotace organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov290 510,00 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

770,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

840,00 tis. Kč

MŠ ČSA

860,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 000,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

860,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 550,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

650,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 360,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00 tis. Kč

MŠ Radniční

810,00 tis. Kč

MŠ Resslova

680,00 tis. Kč

MŠ Sukova

790,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 030,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

3 799,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 482,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 070,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 768,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 282,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 309,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 873,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 240,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 772,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 524,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 046,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 095,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 750,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

956,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 543,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 113,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 653,00 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 100,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

37 362,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

18 815,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

41 478,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 661,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov


33 661,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


12 888,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

36 190,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+ 117 169,00 tis.Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+ 253 648,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

- 262 974,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+ 126 495,00 tis. Kč

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2014, dle důvodové zprávy.

C. Dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“, dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2014 dle důvodové zprávy.


1023/22ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 141. – 156._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 141., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 142. – 156., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 141. – 156. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu
města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 198 784,51 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

872 930,03 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

48 588,49 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

11 106,32 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 266 159,67 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 550 081,18 tis. Kč

  1. výdaje organizačních jednotek MMH

2 245 608,03 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

868,26 tis. Kč

odbor školství a kultury

50 471,79 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

287 446,60 tis. Kč

odbor sociálních věcí

10 979,77 tis. Kč

odbor komunálních služeb

284 605,66 tis. Kč

odbor investiční výstavby

779 484,99 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

71 151,20 tis. Kč

odbor ekonomický

703 392,62 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

22 697,04 tis. Kč

kancelář primátora

9 897,10 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

304 473,15 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

966,50 tis. Kč

MŠ Čelakovského

743,77 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 015,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 419,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

655,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 201,52 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

760,00 tis. Kč

MŠ Radniční

825,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

842,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 201,76 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 094,72 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 073,32 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 920,60 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 523,51 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 408,20 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 794,49 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 540,38 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 370,75 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 759,80 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 215,80 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 620,12 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 581,73 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 903,38 tis. Kč

ZŠ Školní

3 079,56 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 166,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 312,19 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 687,81 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

31 664,37 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 975,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 481,36 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

34 252,10 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 225,84 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


12 552,57 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

41 330,00 tis. Kč

 

III. Financování celkem

+351 296,67 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+692 895,01 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-498 131,61 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

+8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+93 420,20 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-31 074,00 tis. Kč

   

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter

 

příjmů a výdajů vládního sektoru

+15 000,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+70 787,07 tis. Kč


1024/22ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – září 2013_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


1025/22ZM/2013 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2014________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo Města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti bytového fondu města Havířova na r. 2014 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2014 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3.


1026/22ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 202.190,- Kč dle přílohy č. 1

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2013 o uvedené částky dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013


1027/22ZM/2013 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2014_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2014 dle přílohy č. 1


 

1028/22ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2013 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. - XII. měsíc roku 2013 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

12 000,-Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297
z toho: 12 000,- Kč sportovní kroužky

21 680,- Kč Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271
z toho: 6 720,- Kč sportovní kroužky,
14 960,- Kč mimosportovní kroužky.

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci.

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013


 

1029/22ZM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Tělovýchovné jednoty Start Havířov, oddílu basketbalu, IČ 62331345, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 1

2. žádost Kick Wolf Teamu Havířov, IČ 22709258, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 2

3. žádost Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČ 65468104, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 3

4. žádost SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, o.s., IČ 01282328, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 4

5. žádost TJ ČSAD Havířov, IČ 45215626, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 5

s c h v a l u j e

1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 Tělovýchovné jednotě Start Havířov, oddílu basketbalu, IČ 62331345, a to takto:
-
 snížit položku náklady na nájemné o 53 000,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na basketbalové sety o 28 000,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na soustředění o 15 500,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na dopravu o 9 500,- Kč.

2. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 Kick Wolf Teamu Havířov, IČ 22709258, a to takto:
-
 snížit položku náklady na startovné o 1 700,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na lapy o 1 700,- Kč.

3. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČ 65468104, a to takto:
-
 snížit položku náklady na ubytování na soustředění o 5 000,- Kč,
-
 snížit položku náklady na stravování na soustředění o 5 000,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na nástřikový terč CTIF o 10 000,- Kč.

4. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, o.s., IČ 01282328, a to takto:
-
 snížit položku náklady na klubové oblečení o 12 000,- Kč,
-
 snížit položku náklady na údržbu webových stránek o 300,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na dopravu na soustředění o 12 300,- Kč.

5. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 TJ ČSAD Havířov, IČ 45215626, a to takto:
-
 snížit položku na náklady na vodné a stočné o 3 534,- Kč,
-
 zvýšit položku na náklady na dopravu o 3 534,- Kč.

6. uzavření Dodatků č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 105/OŠK/2013
ze dne 15. 02. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 515/OŠK/2013
ze dne 13. 05. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 145/OŠK/2013
ze dne 20. 03. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 662/OŠK/2013
ze dne 05. 06. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 140/OŠK/2013
ze dne 28. 02. 2013

o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatků č. 1 Dohodě o poskytnutí dotace č. 105/OŠK/2013 ze dne 15. 02. 2013 a k Dohodě o poskytnutí dotace č. 140/OŠK/2013 ze dne 28. 02. 2013

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013


 

1030/22ZM/2013 - Návrh na navýšení dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2013
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. navýšení již poskytnuté dotace organizaci ADRA o.p.s., na projekt „Dobrovolnické programy o.s. ADRA v Havířově v roce 2013“ z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013 z mimosportovní sféry, z položky „Rezerva k rozdělení“ ve výši 30 000,- Kč

2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 669/OSV/2013 ze dne 18. 06. 2013


 

1031/22ZM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2014 _____________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 dle Přílohy č. 1

2. Seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků schváleného rozpočtu OIV na rok 2014 dle Přílohy č. 2


 

1032/22ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 20.11.2013 dle přílohy.


1033/22ZM/2013 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu na r. 2014________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2014 ve znění dle přílohy


 

1034/22ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek IV_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:

Bohuš a Šárka Kelerovi, t.b. ………………………………
Výše půjčky 7.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o půjčce.

Z: vedoucí EO
T: 12/2013


 

1035/22ZM/2013 - Odměny členům komisí RMH a výborů ZMH_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností od 1. 1. 2014 odměny členům komisí Rady města Havířova, výborů Zastupitelstva města Havířova a zvláštních orgánů zřízených dle zvláštních právních předpisů (dále jen „komise“) odměnu za výkon funkce člena komise takto:

1. měsíční odměnu členům komisí, kteří jsou zároveň členy Zastupitelstva města Havířova, ve výši 250,- Kč/měsíc, ve kterém se zasedání komise uskuteční a kterého se člen Zastupitelstva města Havířova zúčastní,

2. členům komisí, kteří nejsou členové Zastupitelstva města Havířova, za výkon funkce ve výši 250,- Kč/1 zasedání, kterého se člen komise zúčastní, maximálně však 3.000,- Kč/rok
a)
 výplata odměn bude provedena po vyhodnocení účasti za předchozí rok jednorázově ke 31.3. následujícího roku
b)
 podmínkou vyplacení odměny je minimálně 50% účast na jednáních v hodnoceném roce

3. výplata odměny dle bodu 1. a 2. náleží za výkon každé funkce člena komise, do které byl jmenován nebo zvolen


 

1036/22ZM/2013 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2014______________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2014 takto:

27. 01. 2014
07. 04. 2014
23. 06. 2014
22. 09. 2014

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2014 takto:

15. 01. 2014    04. 06. 2014
05. 02. 2014    25. 06. 2014
05. 03. 2014    23. 07. 2014
26. 03. 2014    20. 08. 2014
16. 04. 2014    10. 09. 2014
07. 05. 2014    01. 10. 2014
21. 05. 2014


 

1037/22ZM/2013 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2014_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2014 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


1038/22ZM/2013 - Změna usnesení k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale
v Havířově______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

změnu usnesení č. 962/20ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013 – Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově na pronájem nebytových prostor v části schvaluje z původních podmínek na nové podmínky takto:

1. převzetí veškerých závazků občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 plynoucích z Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace, v případě, že dojde k předčasnému ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v 1. poschodí objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí (nyní squashových kurtů včetně zázemí) pronajímatelem

2. převzetí souvisejícího technického zhodnocení nebytových prostor ve Víceúčelové hale, na ul. Těšínská 1296/2a, v Havířově-Podlesí do majetku statutárního města Havířov za zůstatkovou cenu technického zhodnocení pronajímaných prostor.

Z: ředitel SSRZ
T: ihned


1039/22ZM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti
ČSAD Havířov a.s., za období 2012 – 2013____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Informativní zprávu o průběhu valných hromad společnosti ČSAD Havířov a.s., IČ: 45192081 se sídlem Těšínská 1297/2b, Havířov-Podlesí za období 2012 – 2013:
1.
 Řádná valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., konaná dne 15.6.2012
2.
 Řádná valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., konaná dne 17.5.2013


1040/22ZM/2013 - Informativní zpráva o konání valných hromad společnosti
Depos Horní Suchá, a.s. za období 2011 – 2013_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Informativní zprávu o průběhu valných hromad společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287, se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, za období 2011 – 2013:

1. Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne 28.1.2011

2. Řádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne 3.6.2011

3. Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne 16.12.2011

4. Řádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne 6.6.2012

5. Řádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne 7.6.2013

6. Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne 1.10.2013


1041/22ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 24. 10. 2013 – 4. 12. 2013


 

            ………………………………….....                    ...…..…….……………………...
                Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                Ing. Eduard HECZKO
                           
primátor města                                                náměstek primátora
                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku