Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 29.3.2010

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/35 342/2010

 

V Havířově dne 29.3.2010

Zapsala: Monika Krpelíková

Petra Valošková

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.3.2010


 

1116/22/ZM/10 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH dne 29.3.2010

 

1117/22/ZM/10 - Schválení programu 22. zasedání ZMH dne 29.3.2010

 

1118/22/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 29.3.2010

 

1119/22/ZM/10 - Ověření zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010

 

1120/22/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH

 

1121/22/ZM/10 - Navýšení příspěvku na provoz na rok 2010 pro SSRZ

 

1122/22/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2009

 

1123/22/ZM/10 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za r.2009

 

1124/22/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.

 

1125/22/ZM/10 - Správa aktiv pro město Havířov

 

1126/22/ZM/10 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

 

1127/22/ZM/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5,

k.ú. Prostřední Suchá

 

1128/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark

 

1129/22/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice

 

1130/22/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov - město

 

1131/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark

 

1132/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

 

1133/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1,

k.ú. Havířov-město

 

1134/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709, parc.č.

2710, k.ú. Havířov-město

 

1135/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2453/4, k.ú. Šumbark

 

1136/22/ZM/10 - Záměr převodu pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice

 

1137/22/ZM/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a záměr směny

pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o.

 

1138/22/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice

 

1139/22/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá

 

1140/22/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č. 1358/10, k.ú. Bludovice

 

1141/22/ZM/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce č. 3068 Splašková

kanalizace města Havířov, městská část Dolní Suchá

 

1142/22/ZM/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

 

1143/22/ZM/10 - Výkup části pozemku parc.č. 1697/2, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely stavby:

„Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá“

 

1144/22/ZM/10 - Výkup pozemku parc. č. 2662/2, k. ú. Prostřední Suchá

 

1145/22/ZM/10 - Výkup pozemku parc.č.176/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Na Pěšině

 

1146/22/ZM/10 - Výkup pozemku parc. č. 106/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní

 

1147/22/ZM/10 - Výkup pozemků parc.č. 298/1, 299 a 300/1 v k.ú. Dolní Datyně

 

1148/22/ZM/10 - Výkup pozemku parc. č. 2025/165, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely realizace

stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“

 

1149/22/ZM/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci k hospodaření

 

1150/22/ZM/10 - Bezúplatný převod neupotřebitelného majetku MŠ Petřvaldská

 

1151/22/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol

 

1152/22/ZM/10 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2010

z rozpočtu odboru školství a kultury

 

1153/22/ZM/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu

odboru školství a kultury

 

1154/22/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Petřvaldská

 

1155/22/ZM/10 - HC Havířov Panthers, občanské sdružení – informativní zpráva o plnění

Dohody o poskytnutí dotace

 

1156/22/ZM/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov

 

1157/22/ZM/10 - Informativní zpráva k plnění usnesení

 

1158/22/ZM/10 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009

 

1159/22/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010

sportovním a mimosportovním subjektům

 

1160/22/ZM/10 - Uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování

v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov

 

1161/22/ZM/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

 

1162/22/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

 

1163/22/ZM/10 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2009)

v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“

 

1164/22/ZM/10 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2009)

v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“

 

1165/22/ZM/10 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních

poplatcích

 

1166/22/ZM/10 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni

31.12.2009

 

1167/22/ZM/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková          

organizace (dodatek č. 5 Zřizovací listiny ze dne 14.4.2008)

 

1168/22/ZM/10 - Příprava mezinárodní soutěže Europa Cup 2011 v Havířově ve dnech 31.

srpna až 5. září 2011

 

1169/22/ZM/10 - Počet členů ZMH ve volebním období 2010 – 2014

 

1170/22/ZM/10 - Přehled investičních akcí a velkých oprav v r. 2009

 

1171/22/ZM/10 - Uzavření nové dohody o přátelství mezi městem Havířov a Harlow ve Velké

Británii

 

1172/22/ZM/10 - Změna Jednacího řádu KV ZMH

 

1173/22/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města


 

 

 U S N E S E N Í
z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.3.2010


 

1116/22/ZM/10 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH dne 29.3.2010________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

 

předsednictvo 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.3.2010 ve složení:

p. František Chobot, primátor města

Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

1117/22/ZM/10 - Schválení programu 22. zasedání ZMH dne 29.3.2010___________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

předložený program 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.3.2010 dle návrhu


 

1118/22/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 29.3.2010_
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

jako ověřovatele zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.3.2010

p. Vladislava FUKALU

p. Radima MUDRU


 

1119/22/ZM/10 - Ověření zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010_____________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu ověřovatele zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010


 

1120/22/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

 

1106/21/ZM/10

Výkup pozemků k.ú. Havířov-město

 

v y p o u š t í

 

ze sledování tato usnesení:

 

472/9/ZM/08

Využití areálu dolu Dukla

z 15.ZMH

Přenesená správa veřejného osvětlení

947/18/ZM/09

Informativní zprávu o postupu jednání s RPG RE Management, s.r.o.

1042/20/ZM/09

Zřízení zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti

1068/20/ZM/09

Prodej částí pozemku parc.c. 15, k.ú. Bludovice

1072/20/ZM/09

Převod pozemku parc.č. 1362/11, k.ú. Bludovice

1073/20/ZM/09

Převod pozemku parc.č. 1357/4, k.ú. Bludovice

1091/21/ZM/10

Přehled investičních akcí za rok 2009

1097/21/ZM/10

Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova,

č. usn. 760/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009

1100/21/ZM/10

Převody nemovitostí v rámci projektu na regeneraci bývalého Dolu Dukla

1101/21/ZM/10

Prodej pozemků parc.č.1705, parc.č.1706, k.ú. Šumbark

1102/21/ZM/10

Prodej pozemku parc.č. 203/57, k.ú. Bludovice

1104/21/ZM/10

Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá

1105/21/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1108/21/ZM/10

Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.

1115/21/ZM/10

Odstoupení seniorského družstva HC Havířov Panthers ze soutěže 1. hokejové ligy ČR

 


 

1121/22/ZM/10 - Navýšení příspěvku na provoz na rok 2010 pro SSRZ____________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

navýšení příspěvku na provoz Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov ve výši 2.580 tis. Kč včetně DPH a to na realizování nutné výměny expanzní nádoby čpavku ve strojovně chlazení ve Víceúčelové hale dle zpracované projektové dokumentace.


 

1122/22/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2009______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2009


 

1123/22/ZM/10 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací

za rok 2009________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2009


 

1124/22/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.______
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 1. – 18.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele

rozpočtu města Havířova na rok 2010:

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 721 851,75 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

884 854,00 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

25 056,27 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 500,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

802 441,48 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 302 159,73 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 025 853,89 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

760,00 tis. Kč

odbor školství a kultury

81 949,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

216 202,60 tis. Kč

odbor sociálních věcí

258 290,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

258 000,00 tis. Kč

odbor investiční výstavby

703 762,72 tis. Kč

odbor správy majetku

38 215,00 tis. Kč

Městská policie

65 447,00 tis. Kč

odbor ekonomický

385 630,84 tis. Kč

oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

16 996,73 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

276 305,84 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

800,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

875,00 tis. Kč

MŠ ČSA

770,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 140,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 080,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

942,00 tis. Kč

MŠ Lipová

800,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 200,00 tis. Kč

MŠ Moravská

2 035,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

720,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 460,00 tis. Kč

MŠ Přímá

920,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

880,00 tis. Kč

MŠ Radniční

785,00 tis. Kč

MŠ Resslova

590,00 tis. Kč

MŠ Sukova

835,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

891,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

630,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

727,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

638,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 214,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 840,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 580,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

4 085,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 100,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 440,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 000,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 880,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 185,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 885,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 900,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 806,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 000,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 375,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 720,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 525,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 150,00 tis. Kč

ASTERIX

2 555,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

32 000,00 tis. Kč

Městská knihovna

16 210,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko

33 400,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

32 000,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení

32 439,84 tis. Kč

SANTÉ

12 400,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

34 898,00 tis. Kč

III. Financování celkem +580 307,98 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +543 255,72 tis. Kč
           splátky jistin úvěrů -68 580,00 tis. Kč
           změna stavu rozpočtových účtů +105 632,26 tis. Kč

 


 

1125/22/ZM/10 - Správa aktiv pro město Havířov______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

správu aktiv pro město Havířov ve finančním objemu 60 000,0 až 90 000,0 tis. Kč formou uzavření mandátní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., centrála, Divize Finanční trhy (správa aktiv pro institucionální klienty), Evropská 2690/17, Praha 6

 

p o v ě ř u j e

 

1. Radu města Havířova, po projednání ve Finančním výboru ZMH, stanovením investiční strategie, limitů a instrumentů pro realizaci správy aktiv a následným uzavřením mandátní smlouvy s uvedeným oddělením České spořitelny, a.s.,

 

 2. primátora města Havířova Františka Chobota podpisem mandátní smlouvy.

 

u k l á d á

 

Radě města Havířova jedenkrát za 6 měsíců předložit zastupitelstvu města vyhodnocení správy aktiv a investiční strategie České spořitelny, a.s.


 

1126/22/ZM/10 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

1. prodej bytu č.821/2 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Milanu a Iloně Bačovým za kupní cenu 289.208,- Kč

 

2. prodej bytu č.821/10 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Antonínu a Magdě Zajícovým za kupní cenu 289.208,- Kč

 

3. prodej bytu č.821/8 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Stanislavu a Ivetě Hovadíkovým za kupní cenu 289.208,- Kč

 

4. prodej bytu č.821/6 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Marii Kaletové za kupní cenu 289.208,- 

 

5. prodej bytu č.821/7 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Břetislavu Fabiánovi za kupní cenu 349.634,- Kč

 

6. prodej bytu č.821/3 o velikosti 1+3 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 1098/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Zdence Slámové za kupní cenu 349.634,- Kč

 

7. prodej bytu č.821/4 o velikosti 1+2 na ul. Sukova 821/4, včetně podílu ve výši 902/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 499 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Denise Petříšové za kupní cenu 289.208,- Kč

 

8. prodej bytu č.697/2 o velikosti 0+1 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 329/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Ervinovi Vitáskovi za kupní cenu 121.294,- Kč

 

9. prodej bytu č.697/3 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 797/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Aleně Šponiarové za kupní cenu 279.278,- Kč

 

10. prodej bytu č.697/8 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 780/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Aloisi a Vlastě Havlasovým za kupní cenu 273.306,- Kč

 

11. prodej bytu č.697/6 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 808/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Josefu a Marii Turčinovým za kupní cenu 283.078,- Kč

 

12. prodej bytu č.697/12 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 808/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Petrovi a Anně Exnerovým za kupní cenu 283.078,- Kč

 

13. prodej bytu č.697/5 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 780/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Jindřichu Ryšankovi za kupní cenu 273.306,- Kč

 

p o v ě ř u j e

 

Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

1127/22/ZM/10 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2156/1, 2156/2, 2156/3 a parc.č. 2157/5,

k.ú. Prostřední Suchá______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

záměr prodeje pozemků v katastrálním území Prostřední Suchá , a to pozemky parc.č. 2156/1 o výměře 13 m2, parc.č. 2156/2 o výměře 11 m2, parc.č. 2156/3 o výměře 19 m2, zastavěných budovou dětského domova a pozemku parc.č. 2157/5 o výměře 1 868 m2 včetně zpevněné plochy komunikace Moravskoslezskému kraji, Ostrava, Moravská Ostrava 28. října 2771/117, IČ: 70890692 za cenu smluvní 1 139 463,- Kč a úhradu poplatků spojených s vkladem do katastru nemovitostí


 

1128/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/321, k.ú. Šumbark______________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/321, v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/687, o výměře 5 m2, za účelem vybudování zádveří obytného domu na ul. Mládí 12 v Havířově-Šumbarku, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1129/22/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

n e s c h v a l u j e

 

záměr prodeje pozemku parc.č.2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m2


 

1130/22/ZM/10 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov – město______________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

n e s c h v a l u j e

 

záměr prodeje pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 679 m2 do vlastnictví panu Mariánu Woźnicovi, bytem…………………., pro účely vybudování přístupové komunikace k nemovitostem


 

1131/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1695 o výměře cca 1 100 m2, k.ú. Šumbark paní Pavlíně Vránové, bytem……………………….………., za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1132/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1 100 m2, k.ú. Bludovice panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem……………………………..., za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1133/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-

město____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

n e s c h v a l u j e

 

záměr prodeje části pozemků parc.č.2164 a parc.č.2173/1 o výměře cca 800 m2, k.ú. Havířov-město panu Ing. Ivo Bartečkovi, bytem……………………………..., panu Bogdanu Rychlíkovi, bytem……………………………...,za účelem výstavby polyfunkčního domu s prodejnou zdravotnických potřeb, lékárnou, ordinací a služebními byty


 

1134/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709, parc.č.

2710, k.ú. Havířov-město____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

n e s c h v a l u j e

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709 a parc.č. 2710 o celkové výměře cca do 200 m2, k.ú. Havířov-městomanželům Ivo Stolarikovi a Daně Stolarikové, bytem………………………..., za účelem přístavby garáže pro soukromé účely


 

1135/22/ZM/10 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2453/4, k.ú. Šumbark_______________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

n e s c h v a l u j e

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2453/4, o výměře cca 100 m2, k.ú. Šumbark, panu Ing. Aloisi Tóthovi, bytem……………………………..., za účelem zahrady


 

1136/22/ZM/10 - Záměr převodu pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2996/5, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1218 m2, k.ú. Bludovice spoluvlastníkům stavby haly vzpírání na tomto pozemku, kterými jsouSportovní klub vzpírání, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b, IČ: 14 61 42 60,podíl ve výši 9/10 a Tělovýchovná jednota Baník Havířov, Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b, IČ: 00533441, podíl ve výši 1/10


 

1137/22/ZM/10 - Výstavba hromadných garáží na ul. Dělnická, Havířov-Město a záměr směny

pozemků v majetku města za pozemky spol. Rhenus Development s.r.o._____
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

záměr směny části pozemku parc.č. 331/1, ostatní plocha ost.komunikace, o výměře cca 5.500 m2, k.ú. Havířov-město, včetně stavby parkoviště, v majetku města za pozemky parc.č. 2194/1, ostatní plocha ost.komunikace o výměře 5.321 m2, parc.č. 2194/3, ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 77 m2 a parc.č. 2194/4, ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 81 m2, celkem 5.479 m2 v k.ú. Havířov-město, včetně stavby komunikace a parkoviště, v majetku společnosti Rhenus Development s.r.o., IČ: 633 22 005, za podmínek, že :

- město Havířov zřídí pro spol. Rhenus Development s.r.o. ke směňovaným pozemkům parc.č. 2194/1, 2194/3, 2194/4 v k.ú. Havířov-město předkupní právo věcné, a to bezplatně na dobu určitou 10 let od podpisu směnné smlouvy

- město Havířov využije tyto pozemky pouze pro záměr výstavby hromadných garáží a ostatní občanské vybavenosti, případně ponechá ke stejném účelu – veřejné parkoviště a v případě porušení některé z těchto podmínek zaplatí město spol. Rhenus Development s.r.o. sankci ve výši 10.mil. Kč,nebo výši odpovídající této částce v jiné měně

- spol. Rhenus Development s.r.o. zřídí pro město Havířov ke směňované části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov- město předkupní právo věcné, a to bezplatně na dobu určitou 10 let od podpisu směnné smlouvy

- spol.Rhenus Development s.r.o po dobu 10-ti let od podpisu směnné smlouvy pozemek nezatíží zástavním právem, bude na něm provozovat veřejné bezplatné parkoviště a v případě porušení některé z těchto podmínek zaplatí městu Havířovu sankci ve výši 10.mil. Kč, nebo výši odpovídající této částce v jiné měně

- spol.Rhenus Development s.r.o. doplatí městu Havířov rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků


 

1138/22/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

prodej části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 6/7, k.ú. Bludovice, ostatní plocha, o výměře 32 m2, panu Ing. Karlu Červenému, bytem……………………………..., za účelem vybudování parkovacích míst k stomatologickému středisku, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 39.040,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500,-Kč, tj. celkem 42.540,-Kč

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 30.6.2010

Z: vedoucí OSM


 

1139/22/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá____________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

prodej pozemku parc.č.1507/5, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada o výměře 102 m2, panu Vladimíru Kalouskovi, bytem……………………………..., za účelem zahrady, za cenu ve výši 33.940,-Kč + 2.000,-Kč za zpracování znaleckého posudku, tj. celkem ve výši 35.940, Kč

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 30.6.2010

Z: vedoucí OSM


 

1140/22/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č. 1358/10, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

prodej pozemku parc.č. 1358/10 , k.ú. Bludovice o výměře 8 006 m2, manželům Ing. Karlu Kotulovi a Mgr. Aleně Kotulové, bytem……………………………..., za účelem výstavby rodinných domů za cenu 505,- Kč/m2, celkem 4 043 030,- Kč

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM

T: 30. 6. 2010


 

1141/22/ZM/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce č. 3068 Splašková

kanalizace města Havířov, městská část Dolní Suchá_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

1. výkup pozemku parc.č. 2331/1 o výměře 58 m2, k.ú. Dolní Sucháod vlastníka - paní Petry Ožanové , bytem……………………………...,za smluvní cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 17 400,- Kč

 

2. výkup pozemků parc.č. 2331/3 o výměře 23 m2 a pozemku parc.č. 2331/2 o výměře 11 m2, k.ú. Dolní Suchá od vlastníka - pana Daniela Matušky, bytem……………………………...,za smluvní cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 10 200,- Kč

 

3. výkup pozemku parc.č. 2331/4 o výměře 17 m2, k.ú. Dolní Suchá od vlastníka- pana ing. Karla Krygiela, bytem……………………………...,za smluvní cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 5 100,- Kč

 

4. výkup pozemku parc.č. 2331/5 o výměře 16 m2, k.ú. Dolní Suchá od vlastníka - paní Dity Tvardkové, bytem……………………………...,za smluvní cenu ve výši 300,- Kč/m2, celkem tedy za 4 800,- Kč

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM

T: 30.6. 2010


 

1142/22/ZM/10 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení__________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

r u š í

 

a) část usnesení ZMH ze dne 28. 1. 2008, 375/8/ZM/08, bod 4B u), kterým byl pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“schválen výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1040/2 o výměře cca 45 m2, ve vlastnictví: Zemědělského podniku Razová, s.p., Revoluční 18, 792 01 Bruntál, IČ: 136 42 090, za kupní cenu 300,-Kč/m2, tj za výměru cca 45 m2, celkem 13.500,- Kč

 

b) část usnesení ZMH ze dne 28. 1. 2008, 375/8/ZM/08, bod 4A r), kterým byl pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ schválen výkup pozemku k.ú. Havířov-město, parc. č. 4347 o výměře 14336 m2, ve vlastnictví: Ing. Libora Tomana, bytem……………………………...,za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

s c h v a l u j e

 

pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/ 01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“

 

a) výkup pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1040/2 o výměře 180 m2, ve vlastnictví: Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 17 – Řepy, IČ: 136 42 090 kupní cena: dle znaleckého posudku 890,-Kč za celou výměru a znalečné ve výši 900,-Kč

 

b) výkup pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 4347 o výměře 14336 m2, ve vlastnictví: Ing. Libora Tomana, bytem……………………………...,kupní cena: dohodou, tj. část o výměře 673 m2, zastavěná cyklostezkou 300,- Kč/m2, tj. 201.900,-Kč, zbývající část, travní porost o výměře 13663 m2 za 60,-Kč/m2, tj. 819.780,-Kč, s tím, že výkup bude realizován před zahájením stavby

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv dle bodu a), b)

Z: vedoucí OSM

T: 30. 9. 2010


 

1143/22/ZM/10 - Výkup části pozemku parc.č. 1697/2, k.ú.Prostřední Suchá, pro účely stavby:

„Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá“___
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

v rámci stavby: „Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá“ výkup trvale zastavěné části pozemku parc. č. 1697/2, k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu cca 130 m2, dle zaměření dokončené stavby prodávající: K.T. – Permon s.r.o, se sídlem Karviná – Hranice, ul. Bratrů Veverkových 2977/3, IČ: 267 94 691 kupní cena: dohodou 200,- Kč/m2, tj. při výměře cca 130 m2 celkem cca 26.000,-Kč.

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM

T: ke stavebnímu řízení


 

1144/22/ZM/10 - Výkup pozemku parc. č. 2662/2, k. ú. Prostřední Suchá___________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

výkup pozemku parc. č. 2662/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 153 m2 k. ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Petra Hlubka, bytem……………………………..., kupní cena: dohodou 150,-Kč/m2, tj. při výměře 153 m2, celkem 22.950,- Kč

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010


 

1145/22/ZM/10 - Výkup pozemku parc.č.176/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Na Pěšině___
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

výkup pozemku parc.č.176/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 411m2 k.ú. Dolní Datyně, vlastník: Anna Musialková, bytem……………………………..., kupní cena dohodou 30. 615,-Kč, je sjednána takto: zpevněná část pozemku o výměře 150 m2 za 140,-Kč/m2, tj. 21.000,- Kč, nezpevněná část pozemku o výměře 261 m2 za 36,84 Kč/m2, tj. 9.615,-Kč,

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010


 

1146/22/ZM/10 -Výkup pozemku parc. č. 106/1, k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní____
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

výkup části pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 106/1 trvalý travní porost o výměře cca 252 m2, dle zaměření, vlastník: Helena Kucharczyková, Zřídelní 70, Havířov – Dolní Datyně, kupní cena: dle patných cen. předpisů 300,-Kč/m2, tj. za cca 252 m2, celkem cca 75.600,- Kč

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010


 

1147/22/ZM/10 -Výkup pozemků parc.č. 298/1, 299 a 300/1 v k.ú. Dolní Datyně_____________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ pro uložení hlavního kanalizačního řádu

 

r u š í

 

usnesení ZMH č. 984/18/ZM/09 bod 5) ze dne 14.9. 2009 ve věci výkupu pozemků parc.č. 298/1, 299, 300/1 o celkové výměře 4395 m2, k.ú. Dolní Datyně, ve spoluvlastnictví Jana Pawlicy a Anny Pawlicové, bytem………………………

 

s c h v a l u j e

 

výkup pozemků parc.č. 298/1, lesní pozemek o výměře 2186 m2, parc.č. 299, zahrada o výměře 1904 m2, parc.č. 300/1, lesní pozemek o výměře 305 m2 v k.ú. Dolní Datyně, ve  spoluvlastnictví pana Jana Pawlicy podíl 2/3, bytem………………………..., pana Václava Pawlicy podíl 1/6, bytem……………………………...,, pana Libora Pawlicy podíl 1/6, bytem……………………………..., za cenu smluvní ve výši 300.000,-Kč

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 30.6. 2010
Z: vedoucí OSM


 

1148/22/ZM/10 -Výkup pozemku parc. č. 2025/165, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely realizace

stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“_____
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“ výkup pozemku parc. č. 2025/165 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 105 m2 ve společném jmění manž. Miroslava Prochovníka a Martiny Prochovníkové, bytem……………………………...,kupní cena: dle patných cenových předpisů 438,27 Kč/m2, tj. za 105 m2 celkem 46.018,-Kč

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010


 

1149/22/ZM/10 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci k hospodaření______
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

předání venkovního hracího komplexu – SET BRNK v pořizovací ceně 68 000,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, sídlo 736 01 Havířov – Šumbark, Moravská 404/14 IČ: 61 98 85 88, k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


 

1150/22/ZM/10 - Bezúplatný převod neupotřebitelného majetku MŠ Petřvaldská__________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

bezúplatný převod neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku (psacího stolu se dvěma pojízdnými kontejnery) v celkové pořizovací ceně 13 467,80 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32, IČ: 61 98 85 70v souladu se zněním § 27, odst. 5, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů


 

1151/22/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

zvýšení příspěvku na provoz:

 

1.

Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24) o částku 86 000,- Kč, v tom 53 000,- Kč na nákup DDHM a 33 000,- Kčna zasíťování učeben a elektro zapojení PC

 

2.

Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14) o částku 162 000,- Kč, v tom 102 000,- Kč na nákup DDHM a 60 000,- Kč na zasíťování učeben a elektro zapojení PC

 

3.

Základní škole Havířov –Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65) o částku 134 000,- Kč, v tom 114 000,- Kč na nákup DDHM a 20 000,- Kč na zasíťování učeben a elektro zapojení PC

 

4.

Základní škole Havířov –Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) o částku 153 000,- Kč, v tom 102 000,- Kč na nákup DDHM a 51 000,- Kč na zasíťování učeben a elektro zapojení PC

 

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010


 

1152/22/ZM/10 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2010

z rozpočtu odboru školství a kultury__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

I. zvýšení příspěvku na dítě z  2.500,- Kč na 3.000,- Kč

 

II. poskytnutí dotace na provoz na rok 2010 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury :

 

1. Mateřské škole MATEŘINKA spol.s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark

(IČ 25 37 27 93)
..…………………………………………..…………… ve výši 225.000,-Kč

2. Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka , K.Čapka 8, Havířov-Město

(IČ 66 18 24 76)
....……………………………………………………… ve výši 204.000,-Kč

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010


 

1153/22/ZM/10 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu

odboru školství a kultury____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám a základním školám v celkové výši 2.798.580,- Kč dle přílohy č. 1

 

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010


 

1154/22/ZM/10 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Petřvaldská___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

zvýšení příspěvku na provoz:

 

Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) o částku 603 000,- Kč, v tom 470 000,- Kč na dokrytí provozu odloučených pracovišť na ul. Místní, Havířov-Město a na ul. Sadová, Havířov-Město a 133 000,- Kč na kauci v souvislosti s užíváním nebytových prostor v majetku RPG Byty, s.r.o., Ostrava

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2010


 

1155/22/ZM/10 - HC Havířov Panthers, občanské sdružení – informativní zpráva o plnění

Dohody o poskytnutí dotace__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informativní zprávu o plnění Dohody o poskytnutí dotace č. 1340/OŠK/09 dle důvodové zprávy


 

1156/22/ZM/10 - Uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie Havířov________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost o uvolnění finančních prostředků pro oddíl volejbalu Slavie HAVÍŘOV, IČ 68321139

 

s c h v a l u j e

 

uvolnění části dotace na rok 2010 schválené dne 22.6. 2009, č.usn. 910/17/ZM/09, a to ve výši 1 000. tis. Kč z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2010 Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, na zabezpečení krytí nákladů oddílu volejbalu a na účast v extralize mužů a uzavření dodatku č.1 k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10 uzavřenou se Slavií HAVÍŘOV

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č.1 k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2010 zn. 17/OŠK/10

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2010


 

1157/22/ZM/10 - Informativní zpráva k plnění usnesení_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvu města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informativní zprávu k usnesení ZMH 1115/21/ZM/10, ze dne 25.1. 2010


 

1158/22/ZM/10 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009____
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ za rok 2009


 

1159/22/ZM/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010

sportovním a mimosportovním subjektům_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2010

 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 4 066 000,- Kč, a to takto:

kulturní oblast 1 990 000,- Kč dle přílohy č. 1

oblast partnerských vztahů, BESIP, ostatní oblast 120 000,- Kč dle přílohy č. 2

sociální oblast 888 000,- Kč dle přílohy č. 3

školská oblast 858 000,- Kč dle přílohy č. 4

oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 210 000,- Kč dle přílohy č. 5

b) ze sportovní sféry v celkové výši 5 313 000,- Kč dle přílohy č. 6

 

2. uzavření dohod s příjemci jednotlivých dotací

 

p o v ě ř u j e

 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč

 

Z: vedoucí OŠK, OSV
T: červenec 2010


 

1160/22/ZM/10 - Uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování

v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov_____
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

uzavření Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov

 

p o v ě ř u j e

 

primátora města podepsáním Memoranda o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov

Z: primátor města
T: duben 2010


 

1161/22/ZM/10 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířov za podmínek úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona

 

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 477/1 v k.ú. Dolní Datyně

 

v lokalitě č. 3 - na části pozemku parc.č. 1365, 1369/3, 1368 a pozemku parc.č. 1369/2 v k.ú. Bludovice

 

v lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 1142/1, 1142/10, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1142/6, 1142/7, 1142/8, 1142/9, 1144, 1142/11 a části pozemku parc.č. 1147/1 k.ú. Bludovice

 

v lokalitě č. 5 - na části pozemku parc.č. 1147/1 a pozemku parc.č. 1141/2, 1141/1 v k.ú. Bludovice

 

v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 2185 v k.ú. Prostřední Suchá

 

v lokalitě č. 7 a 8 - v zóně OC – obvodových center (lokalita Skleníky) v k.ú. Prostřední Suchá

 

v lokalitě č. 9 - na části pozemku parc.č. 1414 v k.ú. Dolní Suchá

 

v lokalitě č.10- na pozemku parc.č. 2585 v k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3

 

n e s c h v a l u j e

 

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířov

 

v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2143, 2145/1, 2145/2, 2146/1, 2147, 2150 v k.ú. Dolní Suchá

 

v lokalitě č.11- na pozemku parc.č. 2487/19 v k.ú. Dolní Sucháv rozsahu příloh č. 1, 2 a 3


 

1162/22/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

1163/22/ZM/10 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2009)

v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“ __________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“


 

1164/22/ZM/10 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2009)

v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“_____________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

Roční zprávu za rok 2009 o postupu realizace IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“


 

1165/22/ZM/10 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních

poplatcích_________________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcíchv  roce 2009


 

1166/22/ZM/10 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2009

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvu města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

1. informativní zprávu o pohledávkách města nad 25 000,- Kč po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2009

 

2. zánik pohledávky ve výši 2 266 048,- Kč za společností B&B MAKLERS s.r.o.„ v likvidaci“, IČ 14614103 (společnost zanikla bez právního nástupce dne 25.3.2009)

 

s c h v a l u j e

 

odepsání pohledávky ve výši 36.830,62 Kč za společností V.V.V., akciová společnost, IČ: 47 67 64 51

 

u k l á d á

 

odepsat pohledávky ve výši 2 302 878,62 Kč

Z: vedoucí EO
T: 30.4. 2010


 

1167/22/ZM/10 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková          

organizace (dodatek č. 5 Zřizovací listiny ze dne 14.4.2008)________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace „Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“, kterým se v Článku IV "Účel a předmět činnosti organizace" do odst. 3. „Doplňková činnost“ vkládá nový bod 3.2. výroba, obchod a služby.

 

u k l á d á

 

řediteli Domova seniorů Havířov,p.o. podat návrh na zápis změny údajů v obchodním rejstříku a založit Dodatek č. 5 ke zřizovací listině do sbírky listin

 

p o v ě ř u j e

 

podpisem Dodatku č. 5 ke zřizovací listině p. Františka Chobota, primátora města, a Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku


 

1168/22/ZM/10 - Příprava mezinárodní soutěže Europa Cup 2011 v Havířově ve dnech

31. srpna až 5. září 2011_____________________________________________

(hlasování, přehled usnesení) 

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

1. informaci o schválení pořádání 17. ročníku Mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011 ve dnech 31. srpna až 5. září 2011 v Havířově

 

2. Rámcový harmonogram přípravy Europa Cup 2011 ke dni 9.2.2010 dle Přílohy č. 2

 

3. výsledky jednání o záštitě nad pořádáním Europa Cup 2011 a o sponzorských darech

 

s c h v a l u j e

 

1. celkový rozpočet předpokládaných nákladů ve výši 9 132 000,- Kč na roky 2010 a 2011 na realizaci mezinárodní soutěže Europa Cup 2011

 

2. navýšení rozpočtu OJ 6 na rok 2010 o částku 704 000,- Kč (dle přílohy č. 4)

 

3. Smlouvu o spolupráci při pořádání 17. ročníku Mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011 se Svazem květinářů a floristů ČR, IČ 44 93 63 46, ve znění dle Přílohy č. 1

 

4. poskytnutí dotace 102 000, - Kč Svazu květinářů a floristů ČR, IČ 44 93 63 46, na úhradu nákladů spojených s přípravou EC 2011

 

p o v ě ř u j e

 

primátora města p.Františka Chobota podpisem Smlouvy o spolupráci se SKF ČR

 

u k l á d á

 

zahrnout navýšení rozpočtu OJ 6 na rok 2010 o částku 704 000,- Kč do úprav rozpočtu II na rok 2010


 

1169/22/ZM/10 - Počet členů ZMH ve volebním období 2010 – 2014_______________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s t a n o v í

 

pro volební období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města Havířova na 43


 

1170/22/ZM/10 - Přehled investičních akcí a velkých oprav v r. 2009______________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

informativní zprávu o realizovaných investicích a opravách stavebního charakteru z rozpočtu města v r. 2009 dle příloh.

 

u k l á d á

 

Radě města Havířova připravit zásady pro vyhlašování výběrových řízení vyhlašovaných městem Havířov dle novelizace zákona o veřejných zakázkách


 

1171/22/ZM/10 - Uzavření nové dohody o přátelství mezi městem Havířov a Harlow ve Velké

Británii___________________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

Dohodu o přátelství mezi městem Havířov a Harlow ve Velké Británii ve znění dle Přílohy č. 1

 

r u š í

 

Smlouvu mezi městem Havířov a městem Harlow ve Velké Británii ze dne 30.8.1990 ve znění pozdějších změn a dodatků

 

v y s l o v u j e

 

poděkování twinningové společnosti Harlow Town Twinning Association za dosavadní aktivity mezi partnerskými městy Havířov a Harlow

 

p o v ě ř u j e

 

primátora města Františka Chobota podpisem nové Dohody o přátelství


 

1172/22/ZM/10 - Změna Jednacího řádu KV ZMH_____________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

s c h v a l u j e

 

dodatek č.1 Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle přílohy


 

1173/22/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________

(hlasování, přehled usnesení)

 

Zastupitelstvo města Havířova

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 14.1. – 17.3. 2010


 

 

 

………………………………….                                                ………………………………………
       František C H O B O T                                                          Ing. Eduard H E C Z K O
            primátor města                                                                       náměstek primátora
                                                                                                      pro ekonomiku a správu majetku


 

K bodu 47. schváleného programu ZMH ve věci vydání Obecně závazné vyhlášky č. /2010, k regulaci hlučných činností nebylo přijato žádné z navrhovaných usnesení.