U S N E S E N Í

z 22. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.11.2005

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

& V Havířově dne 14.11.2005

! Petra VALOŠKOVÁ

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2005

 

1003/22/ZM/05 – Schválení programu 22. zasedání ZMH dne 14.11.2005

1004/22/ZM/05 Schválení návrhové komise pro 22.zasedání ZMH dne 14.11.2005

1005/22/ZM/05 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne14.11.2005

1006/ZM/22/05 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 19.9.2005

1007/22/ZM/05 – Kontrola plnění usnesení

1008/22/ZM/05 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2005

1009/22/ZM/05 – Navýšení příspěvku na provoz SSRZ

1010/22/ZM/05 Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 70. – 90.

1011/22/ZM/05 – Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Havířov – Podlesí, na ul. Mládežnická

1012/22/ZM/05 – Poskytnutí dotace Nemocnici s  poliklinikou Havířov pro r. 2005 a r. 2006

1013/22/ZM/05 –Strategická podpora vybraným sportům

1014/22/ZM/05Poskytnutí dotací neziskovým organizacím ze sportovní sféry z rozpočtu na rok 2005

1015/22/ZM/05 – Dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2005 neziskovým mimosportovním subjektům

1016/22/ZM/05 – Dotace Sdružení na podporu rozvoje škol

1017/22/ZM/05 – Žádost o vyvození odpovědnosti

1018/22/ZM/05 – Změna části Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

1019/22/ZM/05 – „Cena města Havířova“ za rok 2005

1020/22/ZM/05 – Návrh na udělení čestného občanství paní Šárce Kašpárkové

1021/22/ZM/05 – Prodej pozemku pod stavbou garáže v k.,ú.- Prostřední Suchá - návrh změny usnesení

1022/22/ZM//05 – Informativní zpráva o postupu prací na tvorbě materiálu „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“

1023/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 1197/176, , 1222/16 , 1197/127, k.ú. Prostřední Suchá

1024/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 331/6, k.ú. Havířov-město

1025/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1460/182 a části pozemku (EN 1460/48), k.ú. Šumbark

1026/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark

1027/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 985, k.ú. Šumbark

1028/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 2603/3, k.ú. Prostřední Suchá

1029/22/ZM/05 – Záměr směny pozemků města se společností  OKD, a.s.

1030/22/ZM/05 – Záměr směny pozemku města parc. č. 383/5, k.ú. Dolní Datyně, za části pozemků cizích vlastníků

1031/22/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 524/100 , k.ú. Bludovice

1032/22/ZM/05 – Prodeje pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá

1033/22/ZM/05 – Směna pozemků mezi městem Havířov a ČR-Okresním soudem v Karviné, k.ú. Bludovice

1034/22/ZM/05 – Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům parc.č. 1338/53 a 1338/58, k.ú. Prostřední Suchá

1035/22/ZM/05 – Narovnání vlastnického vztahu k pozemku parc.č. 750/3, k.ú. Bludovice a přijetí daru pozemků v k.ú. Bludovice

1036/22/ZM/05 – Výkup částí pozemků parc.č. 1887 a 1889/1, k.ú. Prostřední Suchá

1037/22/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 4874/1, k.ú. Havířov- město

1038/22/ZM/05 – Výkup části pozemku parc. č. 176, k.ú. Dolní Datyně

1039/22/ZM/05 – Výkup pozemku parc.č. 1047,  k.ú. Havířov-město

1040/22/ZM/05 – Přijetí daru - zhodnocení pozemků parc.č. 90/1 , 109/1, k.ú. Bludovice od p.Petra Waloszka

1041/22/ZM/05 – Bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/2 k. ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1042/22/ZM/05 – Vyřazení nákladů na stavební práce související s komplexní bytovou výstavbou sídliště Šumbark-Zadky

1043/22/ZM/05 – Vyřazení evidovaných stavebních objektů komplexní bytové výstavby - zánik z důvodu regenerace sídliště

1044/22/ZM/05 – Výsledek veřejné soutěže na prodej částí pozemků parc. č. 1537,1538,1539, k.ú. Havířov –město

1045/22/ZM/05 – Informativní zpráva o ceně tepla

1046/22/ZM/05 – Změna č. 12 územního plánu města Havířova

1047/22/ZM/05Spolupráce na revitalizaci „brownfields“ dolu František.

1048/22/ZM/05 – Podání občanů za zachování veřejné zeleně u Stromovky

1049/22/ZM/05 – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.

1050/22/ZM/05 – Denní dětský stacionář

1051/22/ZM/05 – Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města

1052/22/ZM/05 – Dohoda o narovnání sporných práv k 520 ks prioritních akcií TSH a.s. –náhrada nákladů

1053/22/ZM/05 – Změna právní formy Svazu obcí okresu Karviná

1054/22/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti vedení města

1055/22/ZM/05 – Závěrečné usnesení

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2005

 

1003/22/ZM/05 – Schváleníní programu 22. zasedání ZMH dne 14.11.2005_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený předložený program 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2005

______________________________________________________________________________

 

1004/22/ZM/05 – Schválení návrhové komise pro 22.zasedání ZMH dne 14.11.2005________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 14.11.2005 ve složení:
předseda komise
: p. Radim MUDRA
členové
:   p. Leopold TUROŇ
               
p. Marcela POLANSKÁ
                Ing. Petr ŠPOK
                p. Alena ADAMOVÁ
                Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky

______________________________________________________________________________

 

1005/22/ZM/05 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 14.11.2005
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 22.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.t.r.

! Ing. Michal B R A B E C

! MUDr. Jiřina H E R O K O V Á

______________________________________________________________________________

 

1006/ZM/22/05 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 19.9.2005_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.9.2005

______________________________________________________________________________

 

1007/22/ZM/05 – Kontrola plnění usnesení__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení

v y p o u š t í

ze sledování usnesení tato usnesení:

402/ 9 /ZM/03

Výkup pozemků pro účely stavby: „Parkoviště Dlouhá třída“, k.ú. Bludovice

574/14/ZM/04

Přijetí daru stavby parkovacích míst k.ú. Havířov-město

735/17/ZM/04

Směna pozemků s OKD, a.s., členem koncernu KARBON INVEST, a.s.

814/19/ZM/05

„Akademie III. věku Havířov 2005 - 2007“

903/20/ZM/05

Prodej pozemku parc.č. (PK 11/1) , k.ú. Bludovice

943/21/ZM/05

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005 v rozpočtu odboru školství a kultury

948/21/ZM/05

Poskytnutí dotací havířovským středním školám a učilištím na sportovní a mimosportovní kroužky za II. čtvrtletí roku 2005, za pořádání a umístění se v celoroční soutěži „Havířovská liga středních škol a učilišť“

951/21/ZM/05

Žádost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže o finanční podporu na pořízení nemovitosti

964/21/ZM/05

Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1537, 1538, 1539, k.ú. Havířov – město

971/21/ZM/05

Prodej pozemku parc.č. 626/3, k.ú. Šumbark

983/21/ZM/05

Výkup pozemků parc. č. (EN 100) a (EN 101), k.ú. Bludovice

______________________________________________________________________________

 

1008/22/ZM/05 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – září 2005________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2005.

_____________________________________________________________________________

 

1009/22/ZM/05 – Navýšení příspěvku na provoz SSRZ________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení příspěvku na provoz Správy sportovních a rekreačních zařízení pro r. 2005 o 700 000,- Kč z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů na letním koupališti.

______________________________________________________________________________

 

1010/22/ZM/05 – Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2005 – rozpočtová opatření č.
70. – 90.________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu IV.na rok 2005–rozpočtová opatření č.70. – 90.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2005:

I. Příjmy celkem (tř. 1až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2 – nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

1 162 273,52 tis. Kč
753 728,18 tis. Kč
26 452,67 tis. Kč
5 200,00 tis. Kč
376 892,67 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství a dopravy
          
odbor správy a rozvoje majetku města
          
Městská policie
          
odbor ekonomický

1 298 125,54 tis. Kč
1 105 537,18 tis. Kč
719,69 tis. Kč
71 946,12 tis. Kč
3 463,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
157 312,57 tis. Kč
270 833,00 tis. Kč
204 015,12 tis. Kč
292 725,52 tis. Kč
54 092,80 tis. Kč
50 379,36 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městská knihovna
          
Městské kulturní středisko
          
Sociální služby města Havířova
          
Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

192 588,36 tis. Kč
14 828,09 tis. Kč
55 763,63 tis. Kč
14 664,28 tis. Kč
27 266,92 tis. Kč
17 469,17 tis. Kč
22 663,63 tis. Kč
10 599,64 tis. Kč
29 033,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
          
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje
           změna stavu krátkodobých prostředků na rozpočtových účtech

+ 135 852,02 tis. Kč
48 580,00 tis. Kč
50 000,00 tis. Kč
+ 234 432,02 tis.Kč

______________________________________________________________________________

 

1011/22/ZM/05 – Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Havířov – Podlesí,
na ul. Mládežnická_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace týkající se :

- rozšíření o doplňkovou činnost u příspěvkové organizace na : ,,mimoškolní výchova a vzdělávání“ a ,,pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem dodatku č. 4 ke zřizovací listině

Z: vedoucí OŠK
T: 9.12. 2005

______________________________________________________________________________

1012/22/ZM/05 – Poskytnutí dotace Nemocnici s  poliklinikou Havířov pro r. 2005 a
r. 2006
_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace pro Nemocnici s  poliklinikou Havířov (IČ 00 84 48 96) pro rok 2005, a to na pořízení zdravotnického vybavení :

- 1 ks přístroje pro stanovení hladiny alkoholu v dechu (investiční dotace) ve výši 70.000,- Kč

n e s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotace ve výši 25.000.000,- Kč ( bez DPH ) Nemocnici s poliklinikou Havířov (IČ 00 84 48 96) pro rok 2006, a to na pořízení investic spojených s prostředky zdravotnické techniky souvisejících s realizací poslední části etapy investiční akce ,, Nemocnice Havířov rekonstrukce a modernizace operačních sálů,,

b)
poskytnutí dotace ve výši 3.347.700,- Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov (IČ 00 84 48 96) pro rok 2006, a to na pořízení zdravotnického vybavení

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat poskytnutí dotace do návrhu rozpočtových úprav č. V. pro rok 2005

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: 9.12.2005

______________________________________________________________________________

 

1013/22/ZM/05 –Strategická podpora vybraným sportům_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci rozpočtu na rok 2006 strategickou podporu těmto sportovním subjektům:

HC Havířov- Panthers, IČ 68 94 19 94
Havířovská hokejová společnost, s.r.o, IČ 26 80 91 41
Městský fotbalový klub Havířov, IČ 27 00 82 40

určeno k rozvoji těchto sportů na území města

______________________________________________________________________________

 

1014/22/ZM/05Poskytnutí dotací neziskovým organizacím ze sportovní sféry z rozpočtu
na rok 2005_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z  výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2005 ze sportovní sféry, a to takto:

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov, IČ 26 59 51 09,
- 4% z celkových skutečných nákladů max. 20.000,- Kč na účast na MS ve společných skladbách

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91,
- 21% z celkových skutečných nákladů max. 15.000,- Kč

Tělovýchovná jednota Slovan Havířov, IČ 45 23 90 70,
- 26% z celkových skutečných nákladů max. 20.000,- Kč pro oddíl softtenisu na zvýšené náklady na činnost

Tělovýchovná jednota Havířov-Dolní Datyně, IČ 45 23 91 34,
- 20% z celkových skutečných nákladů max. 15.000,- Kč údržba hřiště, provozní náklady

Kraso klub Havířov, IČ 60 33 81 48,
- 20% z celkových skutečných nákladů max. 20.000,- Kč zvýšené náklady na činnost

Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39,
- 100% z celkových skutečných nákladů max. 15.000,- Kč pro oddíl šachu na nákup 10 ks elektronických hodin

Sportovní klub Minikáry Havířov, IČ 44 93 83 65,
- 30% z celkových skutečných nákladů max. 15.000,- Kč náklady na činnost

TJ Baník Havířov (oddíl karate), IČ 00 53 34 41
-
17% z celkových skutečných nákladů max. 20.000,- Kč á 5.000,- Kč pro tyto sportovce: Karolína Bobková, Adam Horváth, Libor Gurecký, Adam Hrnčíř účast na MS kadetů a juniorů v roce 2005

Dotace budou poskytnuty v maximální schválené výši, tyto podléhají vyúčtování.

p o v ě ř u j e

- vedoucí OŠK podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace (do 100.000,- Kč)
- náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dodatků k dohodám o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: 25.11. 2005

_____________________________________________________________________________

 

1015/22/ZM/05 – Dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2005 neziskovým
mimosportovním subjektům_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2005 z rezervy v sociální oblasti takto:

Slezská diakonie Český Těšín, církevní právnická osoba, Na Nivách 7,Český Těšín, IČ 65 46 85 62, 1% z celkových skutečných výdajů max. 10 000,- Kč, na projekt „Pomoc obětem TČ a prevence násilného chování dětí a mládeže“.

Dotace bude poskytnuta v maximální schválené výši, tato podléhá vyúčtování.

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: 30.11.2005

______________________________________________________________________________

 

1016/22/ZM/05 – Dotace Sdružení na podporu rozvoje škol____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na rok 2005, a to takto :

Sdružení na podporu rozvoje škol, Tajovského 2, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ 26 60 83 83
- 13 % z celkových skutečných nákladů max. 250.000,- Kč na spolufinancování projektu „Multifunkční internetové centrum“ v Havířově na ulici Tajovského 2 v Havířově-Podlesí.

Dotace bude poskytnuta v maximální schválené výši, tato podléhá vyúčtování

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem dohody o poskytnutí dotace.

Z: vedoucí OŠK
T: 31.12.2005

______________________________________________________________________________

 

1017/22/ZM/05 – Žádost o vyvození odpovědnosti____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

žádost Ing. Ivo Poláška o vyvození odpovědnosti týkající se majetku města spravovaného vedením ZŠ M. Kudeříkové, příspěvkové organizace města, s konstatováním, že ze strany vedení ZŠ MKudeříkové nedošlo k žádnému pochybení.

______________________________________________________________________________

 

1018/22/ZM/05 – Změna části Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

doplnění znění čl. III. bod 3, „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova“, č. usn. 617/15/ZM/04.

______________________________________________________________________________

1019/22/ZM/05 – „Cena města Havířova“ za rok 2005________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u d ě l u j e

Cenu města Havířova za rok 2005
panu doc. Dr. Radimu PROKOPOVI, CSc., za významný přínos městu v kulturní oblasti

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč panu doc. Dr. Radimu Prokopovi, CSc.z výdajové části rozpočtu organizačního odboru

u k l á d á

- vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova oceněné osobnosti

Z: vedoucí OŠK
T: 3.12. 2005

_______ ______________________________________________________________________________________

 

1020/22/ZM/05 – Návrh na udělení čestného občanství paní Šárce Kašpárkové___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

schvaluje

udělení čestného občanství města Havířova paní Šárce Kašpárkové

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova paní Šárce Kašpárkové.

Z: vedoucí OŠK
T: 3.12.2005

______________________________________________________________________________________________

1021/22/ZM/05 – Prodej pozemku pod stavbou garáže v k.,ú.- Prostřední Suchá - návrh
změny usnesení__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení čís. 700/16/ZM/04 ze dne 8.11.2004 bod 3. takto:

„3. vypořádání vlastnických vztahů majitelů stavby garáže k zastavěnému pozemku v majetku města bude provedeno soudní cestou, a to přikázáním zastavěného pozemku parc.č. 1195/150 v k.ú. Prostřední Suchá do společného jmění manželů Hany a Jaroslava Ježových za náhradu 15.000,-Kč.“

______________________________________________________________________________

 

1022/22/ZM//05 – Informativní zpráva o postupu prací na tvorbě materiálu „Koncepce
bydlení statutárního města Havířova“______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu pracovní skupiny o postupu prací na tvorbě materiálu „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“

______________________________________________________________________________

 

1023/22/ZM/05– Záměr prodeje pozemků parc.č. 1197/176, , 1222/16 , 1197/127, k.ú.
Prostřední Suchá________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/176 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Leokadii Hajdové, bytem Albrechtice, Středová 460 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1222/16 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům patrové garáže ing. Karlu Klimszovi, bytem Horní Bludovice čp. 464 a panu Rostislavu Sekaninovi, bytem Havířov-Město, J. Seiferta 10/1244 k již postavené patrové garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1000,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/127 o výměře 3 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Petru Heumanovi a Dagmar Heumanové, oba bytem Havířov-Město,M. Kudeříkové 7/1278 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 500,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1024/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 331/6, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 331/6 o výměře 666 m2 , k.ú. Havířov-město, který bude užíván jako zpevněná plocha přilehlá po celém obvodu k objektu polyfunkčního domu společnosti Rhenus Development s.r.o., Žižkova 500, Frýdek-Místek, IČ: 633 22 005
za cenu dle platných cenových předpisů, tj. 300,- Kč/m2, tj. za 666 m2 celkem 199 800,- Kč

_____________________________________________________________________________

 

1025/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1460/182 a části pozemku (EN 1460/48),
k.ú. Šumbark___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1460/182 o výměře 106 m2 a části pozemku parc.č.(EN 1460/48) o výměře cca 90 m2, k.ú. Šumbark
paní Dudukčjanové Arevik, bytem Havířov-Šumbark, U Parkoviště 431/4 k již postavené stavbě s občerstvením a předzahrádkou

______________________________________________________________________________

 

1026/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/1, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1451/1, k.ú. Šumbark, o výměře 41m2,
p. Janu Garayovi, bytem Školní 364/33, Havířov – Šumbark,
za účelem zahrady,
za cenu dle znaleckého posudku navýšeno o cenu za jeho zpracování.

______________________________________________________________________________

 

1027/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 985, k.ú. Šumbark___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.985, k.ú. Šumbark, o výměře 147m2,
p. Ludmile Holcové a p.Ludvíku Holcovi, bytem Lidická 949/48, Havířov – Šumbark,
za účelem zahrady,
za cenu dle znaleckého posudku navýšeno o cenu za jeho zpracování.

______________________________________________________________________________

 

1028/22/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 2603/3, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2603/3, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2 společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s., Havířov-Suchá, U Pošty 2/375, IČ: 26870142, který je součástí areálu společnosti, a to za cenu dle znaleckého posudku

______________________________________________________________________________

1029/22/ZM/05 – Záměr směny pozemků města se společností  OKD, a.s.________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 735/17/ZM/04 ze dne 13.12.2004 ve znění :
Zastupitelstvo města Havířova schvaluje
směnu pozemků, a to pozemky ve vlastnictví OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s. , Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava

kat.území Šumbark
parc.č. 2360/1 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 136 m2
parc.č. 2360/2 - zast.plocha, objekt bydlení o výměře 64 m2
parc.č. 2360/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2362/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 385 m2
parc.č. 2362/2 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 173 m2
parc.č. 2362/3 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 85 m2
parc.č. 2362/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 547 m2
parc.č. 2362/5 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 96 m2
parc.č. 2362/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 119 m2
parc.č. 2362/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 140 m2
parc.č. 2362/8 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 47 m2
parc.č. 2362/9 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 3 m2
parc.č. 2362/10- ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 27 m2
parc.č. 2362/11 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 1 m2
parc.č. 2362/12 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 14 m2
parc.č. 2362/13 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 34 m2
parc.č. 2364/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 230 m2
parc.č. 2364/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 18 m2
parc.č. 2364/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 14 m2
parc.č. 2364/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 27 m2
parc.č. 2364/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 100 m2
parc.č. 2364/9 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 20 m2
parc.č. 2364/10 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 46 m2
parc.č. 2364/11 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 124 m2
parc.č. 2364/12 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 183 m2
parc.č. 2364/13- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2364/14 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 41 m2
parc.č. 2364/15 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 33 m2
parc.č. 2364/16 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 170 m2
parc.č. 2364/17 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2
parc.č. 2364/18 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 32 m2
parc.č. 2364/21 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 5 m2
parc.č. 2364/23 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 11 m2
parc.č. 2364/24 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2
parc.č. 2364/25 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 24 m2
parc.č. 2364/26 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 4 m2
parc.č. 2364/27 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 59 m2
parc.č. 2364/28 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 77 m2
parc.č. 2364/29 -ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2
parc.č. 2105/652-ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 m2

kat. území Dolní Suchá
parc.č. 2758/1- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 178 m2

kat. území Havířov-město (zahrada u MŠ ČSA)
parc.č. 308- ost,plocha, zeleň v zástavbě o výměře 2 841 m2

kat. území Bludovice (MŠ Balzacova)
parc.č. 274 - zastavěná plocha o výměře 5 592 m2

cena dle znaleckého posudku 4 963 213,- Kč

za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to

kat. území Prostřední Suchá
pozemek parc.č. 905/2 - ost.plocha o výměře 1 598 m2
pozemek parc.č. 906/1 - ost.plocha o výměře 634 m2
pozemek parc.č. 1049/2 - ost.plocha o výměře 672 m2
pozemek parc.č. 2609- ost.plocha, komunikace 1165 m2
pozemek parc.č. 2613 - ost.pl.komunikace 101 m2
pozemek parc.č. 2615/2- ost.plocha, komunikace 367 m2
pozemek parc.č. 2616/2-ost.plocha, komunikace 2 588 m2
pozemek parc.č. 2618/2- ost.plocha,komunikace 1 783 m2
pozemek parc.č. 2620 - ost.plocha,komunikace 1 386 m2
pozemek parc.č. 2618/3-ost.plocha,komunikace 691 m2
pozemek parc.č. 2619/1 -ost.plocha, komunikace 2 613 m2
pozemek parc.č. 2619/2- ost.plocha,komunikace 259 m2
pozemek parc.č. 2623 - ost.plocha, komunikace 1 077 m2
pozemek parc.č. 2621/1 - ost.plocha, komunikace 1 378 m2
pozemek parc.č. 2621/2- ost.plocha, komunikace 8 818 m2
pozemek parc.č. 2631 -ost.plocha, komunikace 3 030 m2
pozemek parc.č. 2625 -ost.plocha, komunikace 15 m2
podíl ve výši 1/27
pozemek parc.č. 2627/2 o výměře 248 m2
pozemek parc.č. 2627/3 o výměře 117 m2
pozemek parc.č. 2622/3 o výměře 29 m2 (pův. parc.č. (PK 2627) díl 1)
pozemek parc.č. 752/4 o výměře 1 195 m2 (pův.parc.č. (PK 2627) díl 2)
pozemek parc.č. 771/3 o výměře 38 m2 (pův. (PK 2627) díl 3)
pozemek parc.č. 817/17 o výměře 2 680 m2 (pův.(PK 2627) díl 4)
pozemek parc.č. 1068/6 o výměře 392 m2 (pův.(PK 2633) díl 1)
pozemek parc.č. 2633/2 o výměře 88 m2 (pův. (PK 2633) díl 2)
pozemek parc.č. 2633/1 o výměře 312 m2 (pův. (PK 2633) díl 3)

kat. území Dolní Suchá
pozemek parc.č. 1121 o výměře 771 m2 (pův.p.č. PK 1120,1121, 1122)
pozemek parc.č. 262 - ost.plocha o výměře 17 m2
pozemek parc.č. 264/1 -orná půda 119 m2
pozemek parc.č. 264/2 - ost.plocha 463 m2
pozemek parc.č. 265/3 - ost.plocha 302 m2
pozemek parc.č. 272/1 - ost.plocha 92 m2
pozemek parc.č. 294 - ost.plocha 335 m2
pozemek parc.č. 824 – ost.vod.plocha 2 902 m2

se stavbami a příslušenstvím , cena dle znaleckého posudku 4 964 079,- Kč, bez finančního vyrovnání

s c h v a l u j e

záměr směny pozemků, a to pozemky ve vlastnictví OKD, a.s., Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00002593

kat.území Šumbark
parc.č. 2360/1 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 136 m2
parc.č. 2360/2 - zast.plocha, objekt bydlení o výměře 64 m2
parc.č. 2360/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2362/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 385 m2
parc.č. 2362/2 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 173 m2
parc.č. 2362/3 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 85 m2
parc.č. 2362/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 547 m2
parc.č. 2362/5 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 96 m2
parc.č. 2362/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 119 m2
parc.č. 2362/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 140 m2
parc.č. 2362/8 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 47 m2
parc.č. 2362/9 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 3 m2
parc.č. 2362/10- ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 27 m2
parc.č. 2362/11 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 1 m2
parc.č. 2362/12 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 14 m2
parc.č. 2362/13 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 34 m2
parc.č. 2364/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 230 m2
parc.č. 2364/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 18 m2
parc.č. 2364/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 14 m2
parc.č. 2364/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 27 m2
parc.č. 2364/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 100 m2
parc.č. 2364/9 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 20 m2
parc.č. 2364/10 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 46 m2
parc.č. 2364/11 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 124 m2
parc.č. 2364/12 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 183 m2
parc.č. 2364/13- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2364/14 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 41 m2
parc.č. 2364/15 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 33 m2
parc.č. 2364/16 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 170 m2
parc.č. 2364/17 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2
parc.č. 2364/18 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 32 m2
parc.č. 2364/21 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 5 m2
parc.č. 2364/23 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 11 m2
parc.č. 2364/24 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2
parc.č. 2364/25 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 24 m2
parc.č. 2364/26 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 4 m2
parc.č. 2364/27 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 59 m2
parc.č. 2364/28 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 77 m2
parc.č. 2364/29 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2
parc.č. 2105/652- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 m2
parc.č. 2364/22 - zast.plocha, nádvoří o výměře 63 m2
parc.č. 2001/1 - ost.plocha , ost.komunikace o výměře 184 m2
parc .č.2001/2 - ost.plocha , ost.komunikace o výměře 49 m2
parc.č. 2008/32 - ost.plocha, sport. a rekr.plocha o výměře 106 m2
parc.č. 2008/159 -ost.plocha ,sport. a rekr.plocha o výměře 471 m2
parc.č. 2008/160 - ost.plocha , zeleň o výměře 31 m2
parc.č. 2008/161- ost.plocha , ost.komunikace o výměře 48 m2
parc.č. 2363/2 - ost.plocha , jiná plocha o výměře 331 m2
parc.č. 2363/3 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 283 m2
parc.č. 2363/4 - ost.plocha , jiná plocha o výměře 84 m2
parc.č. 2364/2 - ost.plocha , jiná plocha o výměře 109 m2

kat. území Dolní Suchá
parc.č. 2758/1- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 178 m2

kat. území Havířov-město (zahrada u MŠ ČSA)
parc.č. 308- ost,plocha, zeleň v zástavbě o výměře 2 841 m2

kat. území Bludovice (MŠ Balzacova)
parc.č. 274 - zastavěná plocha o výměře 5 592 m2

cena dle znaleckého posudku 8 359 512,- Kč

za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to

kat. území Prostřední Suchá
parc.č. 905/2 - ost.plocha o výměře 1 598 m2
parc.č. 906/1 - ost.plocha o výměře 634 m2
parc.č. 1049/2 - ost.plocha o výměře 672 m2
parc.č. 2609- ost.plocha, komunikace 1 165 m2
parc.č. 2613 - ost.pl.komunikace 101 m2
parc.č. 2615/2- ost.plocha, komunikace 367 m2
parc.č. 2616/2-ost.plocha, komunikace 2 588 m2
parc.č. 2618/2- ost.plocha,komunikace 1 783 m2
parc.č. 2620 - ost.plocha,komunikace 1 386 m2
parc.č. 2619/1 -ost.plocha, komunikace 2 613 m2
parc.č. 2619/2- ost.plocha,komunikace 259 m2
parc.č. 2623 - ost.plocha, komunikace 1 077 m2
parc.č. 2621/1 - ost.plocha, komunikace 1 378 m2
parc.č. 2621/2- ost.plocha, komunikace 8 818 m2
parc.č. 2631 -ost.plocha, komunikace 3 030 m2
parc.č. 2625 -ost.plocha, komunikace 15 m2
parc.č. 801 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 88 m2
parc.č. 817/13 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 319 m2
parc.č. 817/14- ost.plocha, jiná plocha o výměře 1 069 m2
parc.č. 817/15- ost.plocha, jiná plocha o výměře 65 m2
parc.č. 817/16- ost.plocha, jiná plocha o výměře 67 m2
parc.č. 903 - zast.plocha , zbořeniště o výměře 97 m2
parc.č. 904 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 422 m2
parc.č. 1049/3 - lesní pozemek o výměře 1 272 m2
parc.č. 1068/4 - orná půda o výměře 3 681 m2
parc.č. 2615/4 - lesní pozemek o výměře 157 m2
parc.č. 2615/5 - lesní pozemek o výměře 18 m2
parc.č. 2615/6 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 314 m2
parc.č. 2617/3 - lesní pozemek o výměře 119 m2
parc.č. 357/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 187 m2
parc.č. 357/3 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 408 m2
parc.č. 364/10 - orná půda o výměře 548 m2
parc.č. 465/1 - orná půda o výměře 188 m2

k.ú. Dolní Suchá
parc..č. 1121 - orná půda o výměře 771 m2
parc.č. 824 - vodní plocha, vodní nádrž o výměře 2 902 m2

se stavbami a příslušenstvím , cena dle znaleckého posudku 8 343 480,- Kč, bez finančního vyrovnání

______________________________________________________________________________

 

1030/22/ZM/05 – Záměr směny pozemku města parc. č. 383/5, k.ú. Dolní Datyně, za části
pozemků cizích vlastníků_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.V Zaryjach , Havířov- Dolní Datyně“ záměr směny
-
části pozemku v majetku města, parc. č. 383/5 o výměře 510 m2, k.ú. Dolní Datyně,
- za části pozemků parc.č. 383/1, parc.č. 383/6 a parc. č. 371 k.ú. Dolní Datyně, zastavěné komunikací, o celkové výměře cca 470 m2, Dle LV 96, ve spoluvlastnictví :
Otakara Kolorze , bytem Na Hranici čp. 119, Havířov-Dolní Datyně
Stanislava Kolorze, bytem V Zaryjach čp. 152, Havířov-Dolní Datyně
a Natálie Molinkové, bytem Na Hranici čp.118, Havířov –Dolní Datyně a zároveň
- za části pozemků parc. č. 372/4 a parc. č. 374/1, k.ú. Dolní Datyně , zastavěné komunikací, o celkové výměře cca 80 m2, dle LV 238 ve vlastnictví:
Stanislava Kolorze, bytem V Zaryjach čp. 152, Havířov-Dolní Datyně

_________________________________________________________________

1031/22/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 524/100 , k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 524/100, k.ú. Bludovice o výměře cca 15 m2
manželům Vladimíru Bravencovi a Miroslavě Bravencové, oba bytem Ostrava- Nová Bělá, Krmelínská 463 k již zřízenému přístupu k  objektu v jejich vlastnictví
za cenu dle vyhlášky o cenách nemovitostí, tj. 300,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3. 2006

______________________________________________________________________________

 

1032/22/ZM/05 – Prodeje pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 2164/12 o výměře 22 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ladislavu Kroupovi a Danuši Kroupové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 30/742 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 11 000,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1195/261 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Romanu Gulovi a Romaně Gulové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Plynárenská 671/5 již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 3 000,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 1197/179 o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Janě Vondráčkové, bytem Havířov-Město, Národní třída 962/27 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem 4 500,- Kč

4. prodej pozemku parc.č. 1197/150 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům ing. Ivanu Šrámkovi a ing. Janě Šrámkové, oba bytem Havířov-Město,Náměstí Republiky 569/1 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

5. prodej pozemku parc.č. 1197/137 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Čestmíru Burianovi a Heleně Burianové, oba bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 470 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za cenu 1000,- Kč

6. prodej pozemku parc.č. 1197/140 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Marcele Burianové, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 470/17 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

7. prodej pozemku parc.č. 1225/34 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Janě Polehlové, bytem Havířov-Město, Na Fojtství 1458/3 k již postavené garáži ze cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

8. prodej pozemku parc.č. 1195/304 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Richardu Klozovi a Marii Klozové, oba bytem Havířov-Město, Beethovenova 8/658 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 3 000,- Kč

9. prodej pozemku parc.č. 1225/42 o výměře 2 m2 , k.ú. Prostřední Suchá panu Ludvíku Genšerovskému, bytem Havířov-Město, Slovanská 3 a paní Rozálii Genšerovské, bytem Havířov-Podlesí, Slunečná 10 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 1 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3. 2006

______________________________________________________________________________

 

1033/22/ZM/05 – Směna pozemků mezi městem Havířov a ČR-Okresním soudem
 v Karviné, k.ú. Bludovice_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků, a to pozemky ve vlastnictví ČR – Okresního soudu v Karviné, se sídlem park B. Smetany 176/5, Karviná-Fryštát, IČ: 00025224

kat.území Bludovice
parc.č. 203/74 o výměře 3 m2
parc.č. 203/75 o výměře 5 m2
parc.č. 203/76 o výměře 6 m2
parc.č. 203/77 o výměře 5 m2
parc .č.203/86 o výměře 2 m2
o celkové výměře 21 m2 za původní kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2,
celkem tedy za 2 100,- Kč
za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, které byly v rámci výstavby budovy pobočky Okresního soudu Karviné zastavěny, a to

kat.území Bludovice
parc.č. 203/68 o výměře 78 m2
parc.č. 203/70 o výměře 8 m2
parc.č. 203/72 o výměře 6 m2
parc.č. 203/78 o výměře 3 m2
parc.č. 203/84 o výměře 40 m2
parc.č. 203/85 o výměře 8 m2
o celkové výměře 143 m2 za navrhovanou kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2,
celkem tedy za 14 300,- Kč s tím, že ČR- Okresní soud v Karviné uhradí městu Havířovu finanční rozdíl ve výši 12 200,- Kč

p o v ě ř u j e

primátorku města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

 

1034/22/ZM/05 – Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům parc.č. 1338/53 a 1338/58,
k.ú. Prostřední Suchá____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 1338/53, zahrada o výměře 463 m2 a parc.č. 1338/58 , zahrada o výměře 456 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na duplicitním LV 2999, pro statutární město Havířov a OKD, a.s., Prokešovo nám 2020/6, Ostrava - Moravská Ostrava , IČ: 00002593 s tím, že výlučným vlastníkem nemovitostí bude OKD, a.s., Prokešovo nám 2020/6, Ostrava - Moravská Ostrava , IČ: 00002593

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města Havířova PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem souhlasného prohlášení

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

1035/22/ZM/05 – Narovnání vlastnického vztahu k pozemku parc.č. 750/3, k.ú. Bludovice
a přijetí daru pozemků v k.ú. Bludovice_____________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) přijetí daru - pozemků parc.č. 748/8 o výměře 24 m2, 748/9 o výměře 16 m2, 748/13 o výměře 21 m2, 748/37 o výměře 724 m2, 748/38 o výměře 153 m2, tj. celkem o výměře 938 m2 v k.ú.Bludovice, do majetku statutární města Havířova od vlastníků Josefa Jasioka a Natálie Jasiokové, bytem Na Sioně 363/5, Havířov – Bludovice,

2) uzavření dohody o narovnání vlastnických vztahu k pozemku parc.č.750/3 o výměře 1406m2 v k.ú. Bludovice s tím, že jediným vlastníkem pozemku parc.č. 750/3 v k.ú. Bludovice se stane p. Vladislav Jasiok, bytem Na Sioně 363/5, Havířov – Bludovice, formou notářského prohlášení

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy a notářského prohlášení.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.6.2006

______________________________________________________________________________

 

1036/22/ZM/05 – Výkup částí pozemků parc.č. 1887 a 1889/1, k.ú. Prostřední Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Splašková kanalizace města Havířov – městská část Prostřední Suchá“ záměr výkupu části pozemku parc.č. 1887, orná půda a části pozemku parc.č. 1889/1, orná půda
o výměře celkem cca 200 m2, k.ú. Prostřední Suchá od spoluvlastníků , a to
- paní Klotková Miluše, Havířov-Životice, Přátelství 268, podíl ve výši 2/4
- pan Jeziorski Petr, Havířov-Suchá, Na Bělidle 1182, podíl ve výši ¼
- pan Jeziorski Pavel, Havířov-Suchá, Na Bělidle 1182, podíl ve výši ¼

u k l á d á

náměstkovi primátorky pro ekonomiku a správu majetku p..Martinu Balšánovi dále jednat o ceně s majiteli těchto pozemků

______________________________________________________________________________

1037/22/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 4874/1, k.ú. Havířov- město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 4874/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 836 m2, k.ú. Havířov – město, užívaného jako nezpevněný přístup do lokality určené k výstavbě
prodávající: Česká republika, právo hospodaření má Zemědělský podnik Razová, státní podnik, se sídlem:Revoluční 165, 792 01 Razová, IČ: 13642090
kupní cena: dle znaleckého posudku 300,-Kč/m2, tj. za 836 m2 celkem 250.800,-Kč

______________________________________________________________________________

 

1038/22/ZM/05 – Výkup části pozemku parc. č. 176, k.ú. Dolní Datyně_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc. č. 176, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 280 m2, v rozsahu dle zaměření, užívaného jako část veřejné komunikace U Lesíka ve vlastnictví: paní Anny Musialkové, bytem U Lesíka čp. 110, Havířov- Dolní Datyně
kupní cena: 150,- Kč/m2, tj. za cca 280 m2 celkem cca 42.000,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

 

1039/22/ZM/05 – Výkup pozemku parc.č. 1047,  k.ú. Havířov-město____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1047, k.ú. Havířov-město o výměře 780 m2 včetně zpevněné plochy chodníku a schodiště na tomto pozemku od společnosti EKO-TECHNOLOGY, s.r.o, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Kostelní 96/23, IČ: 259 11 201
za smluvní cenu ve výši 320,- Kč/m2, celkem tedy za 249 600,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2006

______________________________________________________________________________

 

1040/22/ZM/05 – Přijetí daru - zhodnocení pozemků parc.č. 90/1 , 109/1, k.ú. Bludovice
od p.Petra Waloszka_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) zrušit usnesení ZMH č.u. 845/19/ZMH/05,

2) přijetí daru - zhodnocení pozemků parc.č.90/1 a 109/1, k.ú. Bludovice osmi parkovacími místy, od pana Petra Waloszka, bytem i místem podnikání: Obecní 543, Albrechtice, IČ:73354945, s tím, že stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání kolaudačního rozhodnutí.

______________________________________________________________________________

1041/22/ZM/05 – Bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/2 k. ú. Bludovice, z majetku
České republiky do majetku města_________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/2, k.ú. Bludovice, o výměře 1219 m2 užívaného jako travnatá plocha s chodníky, z vlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, odloučené prac. Karviná, se sídlem Zakladatelská 974, Karviná – Nové Město, IČ: 69 797 111, do majetku města s tím, že nabyvatel se zavazuje, že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani nebude k takovým účelům pronajímána, dále se zavazuje nemovitost, která je předmětem převodu, ve lhůtě 10 let nezcizit.
V případě převodu vlastnictví k předmětnému majetku v této lhůtě na třetí osobu uhradí nabyvatel převodci částku rovnající se ceně zcizené nemovitosti, v místě a čase obvyklé ke dni takového převodu

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem smlouvy o bezúplatném převodu

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2006

______________________________________________________________________________

1042/22/ZM/05 – Vyřazení nákladů na stavební práce související s
komplexní bytovou výstavbou sídliště Šumbark-Zadky________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odúčtování částky 2 625 204,- Kč z účtu 021.20 – stavby, která představuje ostatní investiční náklady na stavbu tepelného napáječe Havířov Šumbark-Zadky ve vlastnictví jiného subjektu

______________________________________________________________________________

1043/22/ZM/05 – Vyřazení evidovaných stavebních objektů komplexní bytové výstavby
- zánik z důvodu regenerace sídliště_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u je

vyřazení evidovaných stavebních objektů KBV, které zanikly v rámci stavby

1) „Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, l. etapa“:

stavba 4216, obj. 1450
- hrubé terénní úpravy pro škol. Hřiště 243 006,90 Kč

stavba 4216, obj. 1460
- náklady na nedokonč. stavbu škol. hřiště 675 148,60 Kč

stavba 4216, obj. 1480
- venkovní úpravy #9; 1 593 133,50 Kč

stavba 4216, obj. 1500
- sadové úpravy 64 186,50 Kč

stavba 4216, obj. 2218
- provizorní panelový příjezd na stavbu 118 437,90 Kč

2) „Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, 3. etapa – B6

vnitroblok, U 10 – část Jedlová“:

stavba 4209obj. 2112
- komunikace bl. 518-520 (Jedlová 2 – 6) 1 453 001,85 Kč

stavba 4210 obj. 2124
- komunikace pěší, HTÚ, bl. 519, 520 1 066 522,- Kč

stavba 4209 obj. 2114
- komunikace pěší, HTÚ, bl. 518 259 976,- Kč

stavba 4209 obj. 2148
- SÚ bl. 518 (trav. plocha u Jedlové 2) 118 504,50 Kč

stavba 4210 obj. 2125
- SÚ bl. 519, 520 (trav. plocha u Jedlové 4 a 6) 411 656,- Kč

______________________________________________________________________________

 

1044/22/ZM/05 – Výsledek veřejné soutěže na prodej částí pozemků parc. č.
1537,1538,1539, k.ú. Havířov –město________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

že na veřejnou soutěž č. 8/OSRM/2005 - prodej částí pozemků parc.č.1537,1538,1539, o výměře cca 1900 m2 v kat. území Havířov – město, za minimální cenu 400,-Kč/m2, přišla jediná nabídka od MUDr. Bohumila Kubíčka, bytem : Havířov- Město, Hlavní třída 30, IČ: 488 06 153, za účelem výstavby nestátního zdravotnického zařízení, nabídka ceny 425,-Kč/m2, tato nabídka splňovala podmínky zadání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 1537, 1538, 1539, k.ú. Havířov –město, o výměře cca 1900m2, MUDr. Bohumilu Kubíčkovi, bytem: Havířov - Město, Hlavní třída 30, IČ: 488 06 153,
za účelem výstavby nestátního zdravotnického zařízení MedDent Centrum,
za cenu 425,-Kč/m2 a za podmínek uvedených ve vyhlášené soutěži č. 8/OSRM/2005.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem budoucí a koneční kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.3.2006

______________________________________________________________________________

1045/22/ZM/05 – Informativní zpráva o ceně tepla___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o ceně tepla

______________________________________________________________________________

 

1046/22/ZM/05 – Změna č. 12 územního plánu města Havířova________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, změnu č. 12 územního plánu města Havířova

v y m e z u j e

dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, závaznou část změny č. 12 územního plánu města Havířova, která je obsažena v části 3. tohoto materiálu

v y d á v á

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon) v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. */2005 o závazné části změny č. 12 územního plánu města Havířova, kterou se vyhlašuje závazná část změny, která je obsažena v části 5. předloženého materiálu

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. 12 územního plánu města Havířova s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, orgány územního plánování sousedních územních obvodů a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek podaných při projednávání návrhu změny, zpracovanou dle § 23 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, která je obsažena v části 2. a 4. předloženého materiálu.

______________________________________________________________________________

 

1047/22/ZM/05Spolupráce na revitalizaci „brownfields“ dolu František._______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

Informativní zprávu o dalším postupu ve věci revitalizace Brownfields Dolu František

______________________________________________________________________________

 

1048/22/ZM/05 – Podání občanů za zachování veřejné zeleně u Stromovky_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

Informativní zprávu o „Podání občanů za zachování veřejné zeleně u Stromovky“ a to v souvislosti s výstavbou objektu Domova důchodců.

______________________________________________________________________________

 

1049/22/ZM/05 – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze
dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.___________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.

______________________________________________________________________________

 

1050/22/ZM/05 – Denní dětský stacionář___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr převedení části činností (zejména sociálního a vzdělávacího charakteru), které vykonává Denní dětské sanatorium (Lipová 1618/12, Havířov-Město) při Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. na Ústav sociální péče pro mládež Havířov k 1.7.2006

b e r e    n a    v ě d o m í,

že s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bude jednáno o níže uvedených podmínkách převodu části činností, které dosud vykonává Denní dětské sanatorium, na příspěvkovou organizaci Ústav sociální péče pro mládež Havířov :

1. bezúplatný převod věcí movitých příspěvkové organizaci Ústav sociální če pro mládež Havířov, které jsou v současné době užívány k činnosti Denního dětského sanatoria

2. bezúplatný převod případných investic, které byly vloženy Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p. o. do budovy na ul. Lipová 1618/12 Havířov-Město, statutárnímu městu Havířov

3. úhrada plných provozních nákladů v r. 2006 Moravskoslezským krajem na zajištění části činností, které dosud vykonává Denní dětské sanatorium, po odečtení případných příjmů z činnosti tohoto zařízení, včetně případného odstupného stávajícím zaměstnancům

4. vydání předběžného souhlasu Moravskoslezského kraje s případným převodem části činností, které dosud vykonává Denní dětské sanatorium, na jinou příspěvkovou organizaci statutárního města Havířova

5. závazek Moravskoslezského kraje hradit plně případně částečně (minimálně… %) provozní náklady na zajištění části činností, které dosud vykonává Denní dětské sanatorium i po roce 2006

______________________________________________________________________________

 

1051/22/ZM/05 – Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města :
-
Dětskému domovu, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická ul., v ceně do 20 tis. Kč
-
Dětskému domovu, Havířov-Podlesí, Čelakovského ul., v ceně do 20 tis. Kč
-
Ústavu sociální péče, Havířov-Podlesí, Tajovského ul., v ceně do 20 tis. Kč
-
Domu pro matku a dítě, Havířov-Město, Dvořákova 21, v ceně do 10 tis.Kč
- MŠ Mozartova ul., Havířov-Město, v ceně do 10 tis. Kč
- MŠ Lipová ul., Havířov-Město, v ceně do 20 tis.Kč,

b e r e    n a    v ě d o m í

poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města:
-
Dětskému dennímu sanatoriu, Havířov-Město, Lipová ul., v ceně do 10 tis. Kč

______________________________________________________________________________

 

1052/22/ZM/05 – Dohoda o narovnání sporných práv k 520 ks prioritních akcií TSH a.s. –
náhrada nákladů________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

vyplacení:
a) 1 000 000,- Kč Ing. Pavlu Slívovi jako náhradu jeho nákladů na spory o prioritní akcie společnosti Technické služby Havířov a.s.
b) 772 000,- Kč Ing. Pavlu Slívovi jako náhradu za prioritní dividendy náležející k 520 ks prioritních akcií společnosti Technické služby Havířov a.s. vyplacené městu Havířov

_____________________________________________________________________________

 

1053/22/ZM/05 – Změna právní formy Svazu obcí okresu Karviná_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

materiál č.53 ve věci návrhu Svazu obcí okresu Karviná na vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná podle § 46 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

u k l á d á

doplnit informace o celkové vložené náklady a přínos pro město vyplývající ze členství v tomto svazku

______________________________________________________________________________

 

1054/22/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova.

______________________________________________________________________________

 

1055/22/ZM/05 – Závěrečné usnesení____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z  22.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14. listopadu 2005

___________________________________________________________________________

 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                                                                    Martin B A L Š Á N
primátorka města                                                                                                              náměstek primátorky

 

K bodu č. 29 schváleného programu zasedání ZMH, tj. ve věci schválení prodeje části pozemku parc.č.1460/1, k.ú Šumbark, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení

K bodu č. 51 schváleného programu zasedání ZMH, tj. ve věci schválení zřízení příspěvkové organizace města Havířova s názvem „Domov důchodců“, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení