STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/97 960/2017
   
   
 VYŘIZUJE:  V. Mikulášová v. r.
 TEL.:  596 803 218
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  28.11.2017

 

U S N E S E N Í

z 21. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 27.11.2017

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 27.11.2017


 

835/21ZM/2017 - Schválení předsednictva 21. zasedání ZMH dne 27.11.2017

836/21ZM/2017 - Schválení programu 21. zasedání ZMH, konaného dne 27.11.2017

837/21ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 21. zasedání ZMH, konaného dne 27.11.2017

838/21ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 20. zasedání ZMH, konaného dne 25.09.2017

839/21ZM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary

840/21ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 118. - 126.

841/21ZM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

842/21ZM/2017 - Změna ve složení kontrolního výboru Zastupitelstva města HavířovaU S N E S E N Í

z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.11.2017


835/21ZM/2017 - Schválení předsednictva 21. zasedání ZMH dne 27.11.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.11.2017 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


836/21ZM/2017 - Schválení programu 21. zasedání ZMH, konaného dne 27.11.2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27. listopadu 2017 dle přílohy
a
výjimku z Jednacího řádu článku č. 6, bodu č. 4, vystoupení občanů a interpelace zastupitelů, budou zařazeny hned po projednání schváleného programu.


837/21ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 21. zasedání ZMH, konaného dne 27.11.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.11.2017

pana Bc. Radima HANZELA (ČSSD)
pana JUDr. Štefana LANGERA (KSČM)


838/21ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 20. zasedání ZMH, konaného dne 25.09.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 25. září 2017


839/21ZM/2017 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Vysoké školy sociálně správní, z. ú., IČO 25840886, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017, výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, Vysoké škole sociálně správní, z. ú., IČO 25840886, ve výši 30 000 Kč na financování slavnostního setkání u příležitosti oslav 10. výročí existence školy s tím, že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo do 31.12.2017

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20.2.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysoké škole sociálně správní, z. ú.

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2017


840/21ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 118. - 126._________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 118., 124., 125. a 126., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 119. – 123., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 118. – 126. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 086 540,43 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 980 357,09 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 45 528,43 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 1 046 354,91 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 375 726,04 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 030 496,19 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 176,62 tis. Kč
odbor školství a kultury 19 903,88 tis. Kč
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč
odbor organizační 236 892,70 tis. Kč
odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč
odbor komunálních služeb 295 222,96 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 613 679,45 tis. Kč
Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč
odbor ekonomický 766 975,15 tis. Kč
odbor kancelář primátora 9 311,40 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 345 229,85 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 612,29 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč
MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 322,92 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč
MŠ Lípová 2 019,77 tis. Kč
MŠ Mládí 1 336,72 tis. Kč
MŠ Moravská 2 260,45 tis. Kč
MŠ Okružní 1 157,86 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 3 023,82 tis. Kč
MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 249,07 tis. Kč
MŠ Radniční 1 282,58 tis. Kč
MŠ Resslova 861,40 tis. Kč
MŠ Sukova 1 060,95 tis. Kč
MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč
MŠ U Jeslí 1 121,23 tis. Kč
MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč
MŠ U Topolů 822,48 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 635,74 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 4 234,13 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 983,03 tis. Kč
ZŠ Gorkého 4 077,40 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 941,37 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 243,73 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 534,72 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 4 223,45 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 4 295,93 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 544,14 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 935,98 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 2 369,91 tis. Kč
ZŠ Školní 3 106,43 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 420,11 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 817,10 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 40 847,67 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 20 608,48 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 983,22 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 903,30 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 42 251,93 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 33 879,18 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 52 536,00 tis. Kč
III. Financování celkem +289 185,61 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +223 520,61 tis. Kč


841/21ZM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1.


842/21ZM/2017 - Změna ve složení kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

pana Ing. Jakuba Holisze z funkce člena kontrolního výboru ZMH

v o l í

pana Ing. Petra Smrčka do funkce člena kontrolního výboru ZMH


………………………………… …………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
primátorka města náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj