Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 21. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 4.11.2013

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/83 568/Rch/2013

V Havířově dne 4.11.2013
Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 4.11.2013


963/21ZM/2013 - Schválení předsednictva 21. zasedání ZMH dne 4.11.2013

964/21ZM/2013 - Schválení programu 21. zasedání ZMH dne 4.11.2013

965/21ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 21. zasedání ZMH, konaného dne 4.11.2013

966/21ZM/2013 - Ověření zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 23.9.2013

967/21ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH

968/21ZM/2013 - Záměry prodeje pozemků ke stávajícím zahradám

969/21ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice

970/21ZM/2013 - Záměry prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady

971/21ZM/2013 - Záměr prodeje pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.

972/21ZM/2013 - Záměr směnit část pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark

973/21ZM/2013 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží

974/21ZM/2013 - Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice

975/21ZM/2013 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1703/2, k.ú. Bludovice, pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“

976/21ZM/2013 - Změna usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008, k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města

977/21ZM/2013 - Dodatek směnné smlouvy s Moravskoslezským krajem

978/21ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál Dolní Datyně“

979/21ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Suchá - Ing. Luboš st. a Ing. Luboš ml. Heincovi, Alena Heincová

980/21ZM/2013 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.

981/21ZM/2013 - Vynětí pozemků z hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

982/21ZM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení č. 792/18ZM/2013

983/21ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

984/21ZM/2013 - Změna výše investičních dotací a příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov

985/21ZM/2013 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Tenisovému klubu Havířov na zastřešení dvou tenisových dvorců – krytou tenisovou halu

986/21ZM/2013 - Poskytnutí daru Policii ČR

987/21ZM/2013 - Žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV

988/21ZM/2013 - Ocenění občanů města Havířova

989/21ZM/2013 - Cena města Havířova 2013

990/21ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 119. – 140.

991/21ZM/2013 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města

992/21ZM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise o přezkoumání hospodaření za rok 2012

993/21ZM/2013 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské policie Havířov

994/21ZM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry

995/21ZM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

996/21ZM/2013 - VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“ - zajištění finančních prostředků

997/21ZM/2013 - Zánik zařízení pro výkon pěstounské péče

998/21ZM/2013 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova

999/21ZM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014 - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku

1000/21ZM/2013 - Stavba č. 13058 Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická - zajištění financování

1001/21ZM/2013 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové smuteční síně“ - zajištění financování

1002/21ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.

1003/21ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

1004/21ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

1005/21ZM/2013 - Informace o stavu přípravy projektu Dopravní terminál Havířov

 

 

U S N E S E N Í
z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4.11.2013


963/21ZM/2013 - Schválení předsednictva 21. zasedání ZMH dne 4.11.2013________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4.11.2013 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

964/21ZM/2013 - Schválení programu 21. zasedání ZMH dne 4.11.2013___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4. listopadu 2013 dle přílohy


 

965/21ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 21. zasedání ZMH, konaného
dne 4.11.2013_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4.11.2013

p. Miroslava Kronenberga
p. Leoše Lukaštíka


966/21ZM/2013 - Ověření zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 23.9.2013_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. září 2013


 

967/21ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

936/20ZM/2013

Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

500/13ZM/2012

ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

850/19ZM/2013

Návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu HC Havířov 2010 s.r.o. v roce 2013

858/19ZM/2013

Prodej pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark

875/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Rybovi

882/19ZM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:  „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“

886/19ZM/2013

Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace

926/20ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá

927/20ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice

929/20ZM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“

930/20ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Věra Kravčíková

931/20ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi

932/20ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Květuše Tomanová

939/20ZM/2013

Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová

940/20ZM/2013

Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov a změna použití výše schválených investičních dotací na rok 2013 – ZŠ Na Nábřeží

941/20ZM/2013

Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2013

942/20ZM/2013

Projekt „Pohybová výchova“

947/20ZM/2013

Poskytnutí investiční dotace na rok 2013 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

948/20ZM/2013

Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov

958/20ZM/2013

Otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony Zastupitelstvu města Havířova

960/20ZM/2013

Stížnost na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň žádost o sjednání nápravy – návrh odpovědi


968/21ZM/2013 - Záměry prodeje pozemků ke stávajícím zahradám______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 944/598, ost.plocha, zeleň o výměře 185 m2, kat. území Šumbark manželům Belostík Ladislav a Belostíková Miluše, oba bytem ………………………………. k již užívané zahradě

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1712/2, ost.plocha, jiná plocha o výměře 135 m2, kat.území Bludovice paní Ing. Kateřině Jelínkové, bytem ……………………………….k již užívané zahradě


 

969/21ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2, kat. území Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování administrativní a komerční budovy včetně parkovací plochy, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

970/21ZM/2013 - Záměry prodeje části pozemků za účelem rozšíření zahrady______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře cca 550 m2 v kat. území Prostřední Suchá (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Šálek Oldřich a Šálková Jindřiška, oba bytem …………………………………………………. za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

2. záměr prodeje části pozemků parc.č. 1714/5 orná půda o výměře cca 310 m2, parc.č. 2655/3 ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 160 m2 a parc.č. 2655/4,ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 30 m2, celkem cca 500 m2 v kat. území Bludovice, (výměra bude upřesněna na základě GP) panu Pavlu Podlesnému, bytem ……………………………….za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování s tím, že pan Podlesný uhradí současně podle OZ § 451 neoprávněný majetkový prospěch ve výši nájemného za tři roky zpětně ve výši 23 400,- Kč


 

971/21ZM/2013 - Záměr prodeje pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 392/4, ost.plocha o výměře 34 m2 a pozemků odměřených GP a nově označených jako pozemek parc.č. 396/4, ost.plocha o výměře 154 m2 , parc.č. 396/5, ost.plocha o výměře 12 m2 , parc.č. 392/6, ost.plocha o výměře 838 m2 , parc.č. 392/9, ost.plocha o výměře 131 m2 a parc.č. 392/10, ost.plocha o výměře 226 m2, k.ú. Bludovice , celková výměra převáděných pozemků 1 395 m2 společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČ: 64084744, a to za tržní cenu ve výši 739 870,- Kč (tj. cca 530,37 Kč/m2) + 2 500,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celková kupní cena ve výši 742 370,- Kč


 

972/21ZM/2013 - Záměr směnit část pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část
pozemku parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směnit v k.ú. Šumbark část pozemku parc. č. 1707/1, orná půda o výměře cca 20 m2, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2 ostatní plocha o výměře 25 m2, ve vlastnictví: manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, ……………………………………. s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem a úhradou 50% nákladů na znalečné a geometrické zaměření


 

973/21ZM/2013 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 1749, kat. území Havířov-město o výměře 20 m2 panu Josefu Sobkovi, bytem ………………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37 130,- Kč (tj. cca 1 856,50 Kč/m2)

2. prodej pozemku parc.č. 1205/11, kat. území Bludovice o výměře 5 m2 panu Lukáši Bindačovi, bytem ………………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 410,- Kč (tj. 1 082,- Kč/m2)

3. prodej části pozemku parc.č. 1195/1 , nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1195/343 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Zdeňku Dlubalovi a Marii Dlubalové, oba bytem ………………………………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 700,- Kč (tj. 1 100,- Kč/m2)

4. prodej části pozemku parc.č. 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1701/50 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ing. Karlu Káňovi a Evě Káňové, oba bytem ……………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 230,- Kč (tj. 1 230,- Kč/m2)

5. prodej části pozemku parc.č. 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1701/46 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Christine Polákové, bytem ………………………………. a panu Josefu Polákovi, bytem ………………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 230,- Kč (tj. 1 230,- Kč/m2) (v případě dořešení společného jmění manželů pouze jednomu z vlastníků garáže)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


974/21ZM/2013 - Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 35/1 o výměře cca 40 m2 a parc.č. 41/1 o výměře cca 60 m2, celkem cca 100 m2 v kat. území Bludovice včetně trvalých porostů ( přesná výměra bude určena GP ) manželům RNDr. Janu Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové, bytem ………………………………. za účelem zarovnání vnějších hranic pozemků ve vlastnictví žadatelů, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 43 000,- Kč (tj. 430,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014


 

975/21ZM/2013 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1703/2, k.ú. Bludovice, pro účely realizace
stavby: „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 8010 „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“ přijetí daru pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1703/2, zahrada o výměře 103 m2 užívaného jako komunikace, která bude v rámci stavby rekonstruována
dárce: Starcová Hildegarda, ……………………………….,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 1. 2014


 

976/21ZM/2013 - Změna usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008, k bezúplatnému
převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havířov město, parc. č. 4530/2 o výměře 87 m2 a v k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 385/6 o výměře 206 m2, parc. č. 385/7 o výměře 159 m2, parc. č. 2491/15 o výměře 316 m2, jež jsou součástí koryta bezejmenného potoka z majetku převodce: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, do majetku nabyvatele, statutárního města Havířova, jež je správcem vodního toku

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků parc. č. 385/6, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené a parc. č. 385/7, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v katastrálním území Dolní Suchá, obec Havířov, z majetku převodce: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do majetku nabyvatele, statutárního města Havířova, včetně omezujících a zavazujících podmínek, uvedených v čl. III, předložené smlouvy:

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku III. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v
 čl. I. nebo jejich část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;
b)
 v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III. odst. 1.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v předloženém znění

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014


977/21ZM/2013 - Dodatek směnné smlouvy s Moravskoslezským krajem__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 Směnné smlouvy č. 838/OSM/2013 uzavřené s Moravskoslezským krajem dne 2. 8. 2013, kterým se nahrazuje původní znění:
čl. III., odst. 2. Předmětem směny jsou tyto nemovitosti:
část budovy č. p. 329, občanská vybavenost, část obce Město, na pozemku parc. č. 1421 oddělená dle geometrického plánu pro změnu vnějšího obvodu budovy č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 a bude nově označená jako budova, č. p. 328, občanská vybavenost, část obce Město, na pozemku parc. č. 1421/2,
-
 část pozemku parc. č. 1421, zastavěná plocha a nádvoří, oddělená dle geometrického plánu č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí (dále také „předmět směny č. 2“).

za nové znění:
čl. III., odst. 2 Předmětem směny jsou tyto nemovitosti:
část pozemku parc. č. 1421, zastavěná plocha a nádvoří, oddělená dle geometrického plánu č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2,
-
 část budovy č. p. 329, občanská vybavenost, část obce Město, na pozemku parc. č. 1421 oddělená dle geometrického plánu pro změnu vnějšího obvodu budovy č. 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 (část budovy č. p. 329 na nově vzniklém pozemku parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří), která bude sloučena k budově č. p. 328 na pozemku parc. č. 1422 zastavěná plocha a nádvoří, a bude nově označena jako budova č. p. 328 na pozemcích parc. č. 1422 a parc. č. 1421/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí (dále také „předmět směny č. 2“).“

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem Dodatku č. 1 Směnné smlouvy č. 838/OSM/2013

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


978/21ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál
Dolní Datyně“_____________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v  rámci realizace stavby č. 13036 „Sportovní areál Dolní Datyně “

1. výkup pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 712/3, o výměře 854 m2, trvale zastavěného chodníkem s veřejným osvětlením a komunikací ul. Zemědělská, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Ing. Petr Svoboda, ……………………………….
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy

2. výkup částí pozemků k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 293/2 a parc. č. 304 trvale zastavěných chodníkem s veřejným osvětlením, dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Zemědělská 145/6, Havířov – Dolní Datyně, IČ: 476 66 331,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


979/21ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Suchá
– Ing. Luboš st. a Ing. Luboš ml. Heincovi, Alena Heincová_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2645/3, orná půda o výměře 86 m2, parc.č. 2645/4, orná půda o výměře 46 m2 a parc.č. 2646/1, ost.plocha o výměře 258 m2, vše v kat. území Dolní Suchá
ve spoluvlastnictví: pana Ing. Luboše Heince ml., vlastníka podílu ve výši ½ manželů Ing. Luboše Heince st. a Aleny Heincové, kteří mají ve společném jmění manželů podíl ve výši ½, všichni bytem ……………………………….
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40 760,- Kč (tj. průměrně 104,50
 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


980/21ZM/2013 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 3965/2, ost.plocha o výměře 6 m2, parc.č. 3973/2, ost.plocha o výměře 8 m2 a parc.č. 3978/1, ost.plocha o výměře 94 m2, celkem 108 m2, v kat. území Havířov-město od Lesů ČR s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ: 42196451 za smluvní kupní cenu ve výši 47.500,- Kč (tj. cca 440,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


981/21ZM/2013 - Vynětí pozemků z hospodaření příspěvkové organizace Základní
a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vynětí části pozemku parc. č. 268, nově označené jako parc. č. 725/22, ostatní plocha o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č. 267, nově označené jako parc. č. 725/25, ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v katastrálním území Dolní Datyně, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289

u k l á d á

vyhotovit dodatek ke zřizovací listině a úplné znění Přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289

Z: vedoucí OPS
T: 31. 12. 2013


982/21ZM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení č. 792/18ZM/2013_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

v usnesení č. 792/18ZM/2013 ze dne 25. 3. 2013 v části „schvaluje“ v bodě 3) o předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701 s účinností od 1.5.2013 odrážky 3:
„ – movitý majetek 2 klavíry Petrof, nábytek a hračky dle Přílohy č. 2

s c h v a l u j e

bezúplatný převod movitého majetku statutárního města Havířova příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 IČ: 65890701 s účinností od 1. 5. 2013 a to:

2 klavírů Petrof v celkové pořizovací ceně 21.930,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


 

983/21ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu
odboru školství a kultury___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a mateřským školám v celkové výši 395.000,- Kč, a to takto:

1. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75027577) ve výši 293.000,- Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků

2. Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62331248) ve výši 82.000,- Kč na vyplacení odstupného

3. Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace (IČ 70958289) ve výši 10.000,- Kč na pořádání akademie k 45. výročí MŠ

4. Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15 (IČ 65890701) ve výši 10.000,- Kč na vyplacení odměny za plnění mimořádných pracovních úkolů

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám a mateřským školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2013 o výše uvedené částky

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


 

984/21ZM/2013 - Změna výše investičních dotací a příspěvku na provoz u příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Havířov______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu výše schválené investiční dotace na rok 2013 Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ: 48805513) a to takto:
-
 elektrická smažící pánev ve výši 140.000,- Kč změnit výši pořízení na 90.000,- Kč

2. změnu výše schválené investiční dotace na rok 2013 Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62331221) a to takto:
-
 vybudování dřevěné učebny ve výši 250.000,- Kč změnit výši pořízení na 356.270,- Kč
-
 snížit příspěvek na provoz ve výši 106.270,- Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat snížení schválené investiční dotace ZŠ Gen. Svobody o částku 50.000,- Kč, snížení příspěvku na provoz o částku 106.270,- Kč a zvýšení investiční dotace o částku 106.270,- Kč ZŠ Gorkého do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2013

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013


985/21ZM/2013 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Tenisovému klubu Havířov
na zastřešení dvou tenisových dvorců – krytou tenisovou halu____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

poskytnutí dotace občanskému sdružení Tenisový klub Havířov IČ 60337443, na realizaci projektu „Zastřešení dvou tenisových dvorců – krytá tenisová hala“ z rozpočtu MŠMT ve výši 10 000 000,- Kč, registrační list č. 133D512003216 (dále jen „dotace“)

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit občanskému sdružení Tenisový klub Havířov, IČ 60 33 74 43, ve výši 5 mil. Kč na dofinancování zastřešení dvou tenisových dvorců – krytou tenisovou halu takto:
-
 první splátka ve výši 3 mil. Kč v roce 2013,
-
 druhá splátka ve výši max. 2 mil. Kč v roce 2014
s tím, že investiční dotace bude vyplacena na účet Tenisového klubu Havířov č.ú.
 1726074329/0800, až po dočerpání dotace z MŠMT v roce 2013

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci 3 mil. Kč na spolufinancování projektu „Zastřešení dvou tenisových dvorců – krytá tenisová hala“ do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2013

2. odboru školství a kultury zapracovat schválenou investiční dotaci ve výši 2 mil. Kč na spolufinancování projektu „Zastřešení dvou tenisových dvorců – krytá tenisová hala“ do návrhu rozpočtu města Havířova pro rok 2014, a to do výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, financované z prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dohody o poskytnutí dotace


986/21ZM/2013 - Poskytnutí daru Policii ČR__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě cca 149 660,- Kč Policii České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje (IČ: 75151502) z OJ 3 - odbor školství a kultury pro zefektivnění policejní práce Policie ČR ve statutárním městě Havířově, a to:
-
 2 ks mobilní tiskárna Dräger (přenosná termo-tiskárna)
-
 2 ks systémový kufřík Dräger
-
 2 ks síťový adapter Dräger 600 mA
-
 2 ks automobilová nabíječka Dräger 600 mA
-
 8 ks NiMH akumulátorová baterie
-
 12 ks nabíjecí svítilna Fenix RC15 U2
-
 8 ks kužel teleskopický svítící 500 mm Delpac USD-500
-
 3 ks Trestní zákoník, komentář, 2. vydání, Šámal a kol., nakladatelství C. H. Beck
-
 3 ks Trestní řád, 7. vydání, Šámal a kol., nakladatelství C. H. Beck
-
 3 ks Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, komentář, nakladatelství C. H. Back
-
 3 ks Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 3. vydání, Šámal, Válková, Sotolař, Hrušáková, Šámalová, nakladatelství C. H. Beck
-
 3 ks Zákon o provozu na pozemních komunikacích, komentář, 2. vydání, D. Kovalčíková, J. Štandera, nakladatelství C. H. Beck
-
 3 ks Zákon o obětech trestných činů – komentář s judikaturou, Jelínek a spol., nakladatelství Leges, s. r. o.

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem darovací smlouvy s Policií České republiky

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


987/21ZM/2013 - Žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139, o převod schválené dotace a o změnu účelu poskytnuté dotace v roce 2013 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu

s c h v a l u j e

1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139, oddílu jachtinku, z položek náklady na nájemné ve výši 20 000,- Kč a náklady na dopravu ve výši 50 000,- Kč na položky náklady na dopravu ve výši 23 000,- Kč a náklady na startovné ve výši 47 000,- Kč

2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 289/OŠK/2013 ze dne 9.5.2013

n e s c h v a l u j e

převod podílu stanoveného účelu použití dotace ve výši 50 000,- Kč poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139, z položek určených pro oddíl futsalu na nájemné a dopravu, na položky nájemné včetně služeb a dopravu pro oddíl basketbalu

o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 289/OŠK/2013 ze dne 09. 05. 2013

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


 

988/21ZM/2013 - Ocenění občanů města Havířova_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. udělení ocenění v oblasti společensky potřebných aktivit v kategoriích:

„Kolektiv v sociální oblasti“
kolektivu pracovníků zdravotního úseku Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouholetou obětavou práci pro seniory města Havířova

„Osobnost v sociální oblasti“
Ing. Tomáš Gorecki
jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou podporu a zaměstnávání osob s mentálním handicapem Havířově

„Osobnost kultury“
PaedDr. Libor Lenčo
-
 jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos v kulturní oblasti

„Talent“
NEBE, hudební skupina
-
 jmenovaná hudební skupina obdrží ocenění za vynikající reprezentaci města Havířova

„Talent“
Michal Polák
jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti

„Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
Michaela Hlívová
jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou kvalitní práci s dětmi, s významným podílem na rozvoji oblasti volného času a kulturního dění ve městě

2. udělení ocenění ve sportovní oblasti v kategoriích:

„Sportovec roku“- s členěním dle věkových skupin

žáci
Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov
-
 jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

junioři
Kateřina Pauláthová, Ski klub Paulát Havířov
-
 jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

dorost
David Hájek, TJ Start Havířov, atletický oddíl
-
 jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířov

dospělí
Alexandr Jurečka, Judo Club Havířov
-
 jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

dospělí (družstvo)
Rugby Club Havířov
-
 jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

handicapovaní sportovci
Ivan Karabec, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov
-
 jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

„Trenér“
Ing. Radomír Kloda, Rugby club Havířov
jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti

„Zasloužilý pracovník TVaJ“ (tělovýchovy a jednoty)
František Horváth, Sportovní klub volejbalu Havířov
jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti

u k l á d á

odboru školství a kultury

1. informovat veřejnost o udělení ocenění

2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 4.12.2013

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


 

989/21ZM/2013 - Cena města Havířova 2013__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u d ě l u j e

Cenu města Havířova pro rok 2013
panu Františku Vystavělovi a paní Jaroslavě Jelínkové

u k l á d á

odboru školství a kultury
1. informovat veřejnost o udělení ocenění

2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova a pozvat je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 4.12.2013

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


990/21ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 119. – 140._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 136. - 140., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 119. – 135., dle důvodové zprávy,

b) na základě rozpočtových opatření č. 119. – 140. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 181 599,07 tis.Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

866 172,99 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

47 668,31 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

11 106,32 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 256 651,45 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 536 652,78 tis.Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 235 840,34 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

868,26 tis. Kč

odbor školství a kultury

50 378,06 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

287 446,60 tis. Kč

odbor sociálních věcí

11 699,77 tis. Kč

odbor komunálních služeb

284 605,66 tis. Kč

odbor investiční výstavby

779 484,99 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

71 151,20 tis. Kč

odbor ekonomický

693 011,76 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

22 697,04 tis. Kč

kancelář primátora

9 884,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

300 812,44 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

966,50 tis. Kč

MŠ Čelakovského

740,00 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 015,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 419,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

655,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 201,52 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

760,00 tis. Kč

MŠ Radniční

825,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

842,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 196,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 087,32 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 058,28 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 953,12 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 476,36 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 408,20 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 776,53 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 535,98 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 356,55 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 755,68 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 206,12 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 614,68 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 571,33 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 900,02 tis. Kč

ZŠ Školní

2 613,60 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 162,88 tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 283,39 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 687,81 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

31 664,37 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 975,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 434,69 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

34 252,10 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov


35 225,84 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


12 552,57 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

38 330,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+355 053,71 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+692 895,01 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-498 131,61 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy


+8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje


0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy


+93 420,20 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje


-31 074,00 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru


+15 000,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+74 544,11 tis. Kč


991/21ZM/2013 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou
účastí města______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města ke dni 2.10.2013, jak vyplývá z přílohy č. 1


 

992/21ZM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise
o přezkoumání hospodaření za rok 2012_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 24.9.2013 o provedení kontroly projednání závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2012 a Zprávy o přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2012 dle přílohy č. 1


 

993/21ZM/2013 - Výpověď veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti
Městské policie Havířov____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výpověď veřejnoprávní smlouvy č. 732/MP/10 ze dne 25.6.2010 včetně dodatku č. 1877/D1/KP/2011 ze dne 22.6.2012 s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti Městské policie Havířov na jejím území


 

994/21ZM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být
provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.


 

995/21ZM/2013 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha
č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 1


 

996/21ZM/2013 - VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“
– zajištění finančních prostředků_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

v souvislosti s finančním zajištěním veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ/02/ORG/2013 – „Kancelářské potřeby 2014 - 2015“

1. organizačnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 6 pro rok 2014 a 2015 předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 400.000,-Kč bez DPH (484.000,-Kč vč. DPH)/1 rok

2. Městské policii Havířov zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 12 pro rok 2014 a 2015 předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 75.000,-Kč bez DPH (90.750,-Kč vč. DPH)/1 rok


 

997/21ZM/2013 - Zánik zařízení pro výkon pěstounské péče_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zánik zařízení pro výkon pěstounské péče ke dni 31. 12. 2013 zřízené statutárním městem Havířov zřizovací listinou č. ZL/27/05 ke dni 01. 05. 2005 z důvodu změny zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

návrh na vypořádání majetku v zařízení pro výkon pěstounské péče darovací smlouvou dle přílohy

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem darovací smlouvy

u k l á d á

odboru sociálních věcí, odboru správy majetku a odboru ekonomickému zabezpečit po podpisu darovací smlouvy odepsání majetku zakoupeného do zařízení pro výkon pěstounské péče z evidence majetku města


 

998/21ZM/2013 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Sociální služby města Havířova______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova (IČ: 60337583) v čl. IV odst. 2 takto:
a)
 bod 2.2. nově zní: „poskytování zdravotních služeb dle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,“
b)
 doplňuje se nový bod 2.4.: „poskytování sociálně-právní ochrany dětí na základě rozhodnutí o pověření k výkonu dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 2.“ jako Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny vydanému ke dni 1.1.2013.


 

999/21ZM/2013 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

záměr zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014“ dle přílohy

u k l á d á

v souvislosti s finančním zajištěním nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014“ všem příslušným organizačním jednotkám zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2014 jejich příslušnou část předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která při součtu nepřesáhne 13 800 000,- Kč bez DPH (16 698 000,- Kč včetně DPH)


 

1000/21ZM/2013 - Stavba č. 13058 Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická
– zajištění financování_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

v souvislosti s finančním zajištěním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ investičnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 pro rok 2014 hodnotu veřejné zakázky 1.500.000,- Kč


 

1001/21ZM/2013 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně
nové smuteční síně“ - zajištění financování___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

v souvislosti s finančním zajištěním veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace akce č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové smuteční síně“ investičnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 pro rok 2014 hodnotu veřejné zakázky 1.300.000,- Kč


1002/21ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:
Ing. Marta Švrčinová, t.b. ……………………………….
Výše půjčky 105.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců
Patrik a Jana Palmovi, t.b. ……………………………….
Výše půjčky 29.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce čj. 1156/ORG/2013 ze dne 14.10.2013 na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníkem nemovitosti:
Milan Burian, t.b. ……………………………….
Celková výše půjčky 31.500,- Kč
Poskytnuto 17.600,- Kč
Doplatek 13.900,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o půjčce a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce čj.  156/ORG/2013 ze dne 14.10.2013

T: 11/2013
Z: vedoucí EO

b e r e   n a   v ě d o m í

opravu chyby v textu usnesení č. 913/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 v bodě č. 18. se číslo orientační a popisné 71a/551 nahrazuje číslem „71/551“


 

1003/21ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1 (a – f)

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů v Příloze č. 2


 

1004/21ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 12.9. do 23.10.2013 dle přílohy


 

1005/21ZM/2013 - Informace o stavu přípravy projektu Dopravní terminál Havířov________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o stavu přípravy projektu Dopravní terminál Havířov

ž á d á

Ministra dopravy ČR, aby přehodnotil negativní stanovisko k realizaci připraveného projektu Dopravní terminál Havířov, realizovaného ve spolupráci statutárního města Havířova a ČD a.s. tak, aby mohl být realizován v letech 2014 – 2015 s využitím spolufinancování z evropských fondů v rámci ROP Moravskoslezsko


 

                ………………………………….....                                         ...…..…….……………………...
                    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                                        Ing. Eduard HECZKO
                               
primátor města                                                                      náměstek primátora
                                                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku