Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 21. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 25.1.2010

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/8668/2010
V Havířově dne 25.1.2010

Zapsala: Monika Krpelíková
Petra Valošková

 

 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.1.2010


1087/21/ZM/10 - Schválení předsednictva 21. zasedání ZMH dne 25.1.2010

1088/21/ZM/10 - Schválení programu 21. zasedání ZMH dne 25.1.2010

1089/21/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010

1090/21/ZM/10 - Ověření zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2009

1091/21/ZM/10 - Přehled investičních akcí za rok 2009

1092/21/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1093/21/ZM/10 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2009, vyhodnocení nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2009, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2009

1094/21/ZM/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 2. projekt

1095/21/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 105. – 118.

1096/21/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2009

1097/21/ZM/10 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova, č. usn. 760/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009

1098/21/ZM/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov-Město

1099/21/ZM/10 - Smlouva o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov a společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s.

1100/21/ZM/10 - Převody nemovitostí v rámci projektu na regeneraci bývalého Dolu Dukla

1101/21/ZM/10 - Prodej pozemků parc.č.1705, parc.č.1706, k.ú. Šumbark

1102/21/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č. 203/57, k.ú. Bludovice

1103/21/ZM/10 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 16 – Dalibor Klimša

1104/21/ZM/10 - Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá

1105/21/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1106/21/ZM/10 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město

1107/21/ZM/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

1108/21/ZM/10 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO,a.s.

1109/21/ZM/10 - Prominutí úhrady poplatku z prodlení

1110/21/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1111/21/ZM/10 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Obec Kunín

1112/21/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období červenec - prosinec 2009

1113/21/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

1114/21/ZM/10 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.

1115/21/ZM/10 - Odstoupení seniorského družstva HC Havířov Panthers ze soutěže 1.hokejové ligy ČR

 

U S N E S E N Í
z 21.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.1.2010


1087/21/ZM/10 - Schválení předsednictva 21. zasedání ZMH dne 25.1.2010________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.1.2010 ve složení:

p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

1088/21/ZM/10 - Schválení programu 21. zasedání ZMH dne 25.1.2010___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.1.2010 dle návrhu


1089/21/ZM/10 - Schválení ověřovatelů zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.1.2010

Alici HEGYI
Tomáše KOVALČÍKA


 

1090/21/ZM/10 - Ověření zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2009_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2009


 

1091/21/ZM/10 - Přehled investičních akcí za rok 2009__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

Radě města Havířova na příštím zasedání ZMH předložit zprávu za rok 2009 v tomto členění:

  1. název investiční akce

  2. původní rozpočet dle projektové dokumentace

  3. vysoutěžená cena

  4. skutečná cena

  5. dodavatel

  6. objem subdodávek

  7. vysoutěžený termín

  8. skutečný termín

  9. název projektanta

  10. schválené vícepráce a méněpráce v Kč a v %

  11. počet závad (hodnocení kvality 1-5)


 

1092/21/ZM/10 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1370/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

224/5/ZM/07

Výkup pozemku parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

760/14/ZM/09

Prodej podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá

816/15/ZM/09

Převod sil. III/4744 ul. Hornosušská, km 1,575 – 2,756 do majetku města

881/17/ZM/09

Změna kupní ceny za pozemky k. ú. Havířov-město v areálu Městské sportovní haly a minigolfu

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

440/9/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážemi

531/10/ZM/08

Vypořádání pozemků pro účely přístupu do lokality ul. Podlesní,k.ú. Šumbark a k.ú. Dolní Suchá

716/13/ZM/08

Darování pozemků v k.ú. Bludovice, zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

725/13/ZM/08

Výkup pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezek – doplnění

772/14/ZM/09

Prodej části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov-město

799/15/ZM/09

Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na r.2009 a aktualizace seznamu akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2009

821/15/ZM/09

Vyřazení a nákup služebních vozidel

882/17/ZM/09

Bezúplatný převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá z majetku ČR, do majetku města

883/17/ZM/09

Bezúplatný převod pozemků k. ú. Dolní Suchá, z majetku ČR, do majetku města, pro účely umístění kanalizace

884/17/ZM/09

Úplatný převod pozemku parc. č. 2516/7 k.ú. Dolní Suchá, v majetku ČR, pro účely stavby: „Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“

887/17/ZM/09

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3875, k.ú. Havířov – město, z majetku ČR, do majetku města

888/17/ZM/09

Narovnání vlastnického vztahu k pozemku pod garáží

889/17/ZM/09

Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v k.ú. Bludovice

895/17/ZM/09

Výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, pro účely stavby: „Prodloužení ul. Květná, Havířov-Bludovice“

973/18/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice

974/18/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 1405/100, k.ú. Prostřední Suchá

975/18/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 1441/16, k.ú. Prostřední Suchá

976/18/ZM/09

Prodej částí pozemku parc.č. 304, k.ú. Bludovice

977/18/ZM/09

Prodej částí pozemků parc.č. 944/486 a parc.č. 944/487, k.ú. Šumbark

978/18/ZM/09

Prodej pozemku parc. č. 1764 a částí pozemků parc. č. 1762/1 a parc. č. 1763 k. ú. Bludovice

979/18/ZM/09

Prodej pozemku pod garáží

980/18/ZM/09

Směna pozemků v k.ú. Šumbark

981/18/ZM/09

Rozšíření směny části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k.ú. Bludovice

988/18/ZM/09

Změny podmínek vypořádání, pro účely výstavby cyklostezek na území města

1007/19/ZM/09

Zřízení nových odloučených pracovišť mateřké školy

1023/19/ZM/09

Přijetí daru nemovitého a movitého majetku –Domov Havířov,p.o.

1034/19/ZM/09

Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi městem Havířov v České republice a městem Turčianské Teplice ve Slovenské republice

1049/20/ZM/09

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu odboru školství a kultury

1050/20/ZM/09

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

1052/20/ZM/09

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

1053/20/ZM/09

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

1067/20/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 606/13, k.ú.Bludovice

1069/20/ZM/09

Prodej nemovitostí - tržiště Vardasova

1071/20/ZM/09

Prodej části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1076/20/ZM/09

Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k.ú. Prostřední Suchá, MK ul. Nový svět

1077/20/ZM/09

Výkup pozemku parc. č. 2348/10, k.ú. Šumbark, MK ul. Hřbitovní

1081/20/ZM/09

Smlouva o bezúplatném převodu majetku


 

1093/21/ZM/10 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2009, vyhodnocení nápadu trestné
činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2009,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území
města Havířova za rok 2009___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku, trestné činnosti a činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2009

u k l á d á

primátorovi města Havířova tyto zprávy o činnosti MP Havířov předkládat k vyjádření občanským komisím RMH.


 

1094/21/ZM/10 - Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 2. projekt___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci 2. projektu Městského programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem: „Systém Včasné Intervence II.“, realizátor statutární město Havířov prostřednictvím OSPOD

u k l á d á

1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt č. 2 s názvem „Systém Včasné Intervence II.“ Městského programu prevence kriminality pro rok 2010, Ministerstvu vnitra ČR

Z: vedoucí OSV
T: únor 2010

2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 finanční prostředky na realizaci projektu č. 2 „Systém Včasné Intervence II.“ ve výši 80.000 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že bude schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality

Z: vedoucí EO
T: květen 2010


1095/21/ZM/10 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 105. – 118.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 105. – 118.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2009:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté transfery

1 906 991,15 tis. Kč
1 035 252,32 tis. Kč
35 484,39 tis. Kč
35 500,00 tis. Kč
800 754,44 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický
           oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

2 054 854,59 tis. Kč
1 794 050,10 tis. Kč
1 077,16 tis. Kč
34 341,25 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
210 524,98 tis. Kč
277 218,30 tis. Kč
244 691,50 tis. Kč
369 122,98 tis. Kč
33 627,00 tis. Kč
65 121,00 tis. Kč
547 649,93 tis. Kč
10 076,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
           Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ a MŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ a MŠ Na Nábřeží
           ZŠ a MŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ a MŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           ASTERIX
           Domov seniorů Havířov
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

260 804,49 tis. Kč
862,50 tis. Kč
849,50 tis. Kč
782,50 tis. Kč
1 152,50 tis. Kč
857,50 tis. Kč
832,50 tis.Kč
912,50 tis. Kč
1 232,50 tis. Kč
1 628,50 tis. Kč
625,50 tis. Kč
1 276,50 tis. Kč
677,50 tis. Kč
852,50 tis. Kč
732,50 tis. Kč
576,50 tis. Kč
705,50 tis. Kč
612,50 tis. Kč
531,50 tis. Kč
703,50 tis. Kč
862,50 tis. Kč
3 651,74 tis. Kč
2 763,42 tis. Kč
3 449,88 tis. Kč
3 845,68 tis. Kč
2 962,16 tis. Kč
2 374,58 tis. Kč
2 895,54 tis. Kč
2 600,08 tis. Kč
5 385,14 tis. Kč
3 102,72 tis. Kč
3 718,74 tis. Kč
6 663,84 tis. Kč
6 530,24 tis. Kč
1 883,69 tis. Kč
2 665,06 tis. Kč
1 586,64 tis. Kč
4 430,10 tis. Kč
2 121,74 tis. Kč
17 106,00 tis. Kč
17 013,00 tis. Kč
33 416,00 tis. Kč
31 279,00 tis. Kč
31 810,00 tis. Kč
10 300,00 tis. Kč
39 982,50 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+147 863,44 tis. Kč
+72 987,28 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+117 956,16 tis.Kč


 

1096/21/ZM/10 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2009______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2009


 

1097/21/ZM/10 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova, č. usn. 760/14/ZM/09
ze dne 26.1.2009____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

m ě n í

v usnesení č.760/14/ZM/09 ceny za prodej podílů na pozemku parcelní č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc.č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá takto:

prodej podílu na pozemku parc.č. 701, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1130/10000 celku, Mgr.Liboru Holemému za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.588,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 978/10000 celku, Ing.arch. Jiřímu a Marii Liškutínovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.756,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku, Rudolfu a Věře Císařovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.431,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku, Ing.Milouši a Ludmile Fidlerovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.431,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 700, k.ú. Havířov-Město, ve výši 823/10000 celku, Miroslavu a Ludmile Čížkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.866,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2409/10000 celku, Mgr.Boleslavu Dzikovi za cenu dle znaleckého posudku ve výši 10.176,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2609/10000 celku, Ladislavu a Olze Labudkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11.020,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 499, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1098/10000 celku, Miloslavě Macečkové za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.314,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 611, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1236/10000 celku, Ing.Arch. Josefu a Halině Kiszkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.512,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: Ing. Pavel Merta, ředitel MRA s.r.o.
T: 31.3.2010


 

1098/21/ZM/10 - Prodej bytu na ul. Klidná 793/17, Havířov – Město______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.7 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 867/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město panu Jaroslavu Zahradníčkovi za kupní cenu 265.625,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím


 

1099/21/ZM/10 - Smlouva o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov
a společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířova a společnostmi Dukla Industrial Park,s.r.o. a Dukla Industrial Zone, a.s. ve znění přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

1. náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem této smlouvy

Z: vedoucí OPS
T: únor 2010

2. radu města k jednání a rozhodování ve věcech plnění závazků vyplývajících z této smlouvy


 

1100/21/ZM/10 - Převody nemovitostí v rámci projektu na regeneraci bývalého Dolu Dukla__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci společné realizace projektu „Příprava území po ukončení hornické činnosti - Polyfunkční území areálu bývalého Dolu Dukla" (dále jen Projekt)

l.
- převod pozemků z majetku společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611 do majetku města, které vznikly na základě geometrického plánu č. 948-63/2009 ze dne 21.10.2009

A: za účelem opravy stávajících komunikací, vybudování nových komunikací a vybudování nových inženýrských sítí v katastrálním území Dolní Suchá, a to:
parc.č. 2759/6, ost.plocha ......................................................o výměře 58 m2
parc.č. 2759/7, ost.plocha ......................................................o výměře 2 883 m2
parc.č. 2759/12, ost.plocha ....................................................o výměře 140 m2
parc.č. 2759/18, ost.plocha.................................................... o výměře 14 m2
parc.č. 2759/26, ost.plocha ................................................... o výměře 4 186 m2
parc.č. 2759/33, ost.plocha................................................... o výměře 14 m2
parc.č. 2759/8, ost.plocha ...................................................... o výměře 55 m2
parc.č. 2759/9, ost.plocha .......................................................o výměře 51 m2
parc.č. 2759/10, ost.plocha . .................................................. o výměře 12 m2
parc.č. 2759/27, ost.plocha ...................................................... o výměře 272 m2
parc.č. 2759/28, ost.plocha......... ............................................ o výměře 154 m2
parc.č. 2759/31, ost..plocha......................................................o výměře 129 m2
parc.č. 2759/29, ost.plocha ......................................................o výměře 35 m2
parc.č. 2759/30, ost.plocha .................................................... o výměře 34 m2
parc.č. 2759/1, ost.plocha .................................................... o výměře 63 m2
parc.č. 2759/21, ost.plocha..................................................... o výměře 642 m2
parc.č. 2759/24, ost.plocha .................................................... o výměře 644 m2
parc.č. 18/10, zast.plocha ..................................................... o výměře 7 m2
parc.č. 2759/2, ost.plocha ....................................................... o výměře 182 m2
parc.č. 2759/34, ost.plocha ......................................................o výměře 402 m2
parc.č. 2759/16, ost.plocha...................................................... o výměře 33 m2
parc.č. 2759/25, ost..plocha.................................................... o výměře 111 m2
parc.č. 2759/23, ost.plocha .................................................... o výměře 308 m2
parc.č. 2759/22, ost.plocha.................................................... o výměře 19 m2
parc.č. 2759/14, ost.plocha .................................................... o výměře 82 m2
parc.č. 2759/4, ost.plocha ...................................................... o výměře 1 474 m2
parc.č. 2759/ 11, ost.plocha................................................... o výměře 1 489 m2
parc.č. 2759/15, ost.plocha................................................... o výměře 16 m2
parc.č. 2759/13, ost.plocha.................................................. o výměře 4 376 m2
parc.č. 2759/20, ost.plocha ................................................ o výměře 3 029 m2
parc.č. 2759/19, ost.plocha.................................................. o výměře 1 329 m2
parc.č. 2759/3, ost.plocha.................................................... o výměře 211 m2
parc.č. 2759/5, ost.plocha.................................................... o výměře 6 429 m2
parc.č. 2759/17, ost.plocha ................................................. o výměře 165 m2
parc.č. 2759/32, ost.plocha ................................................. o výměře 732 m2
parc.č. 247, vodní plocha .................................................. o výměře 3 815 m2
parc.č. 1895/1, vodní plocha ............................................ o výměře 1 704 m2
celkem .................................................................................................. 35 299 m2

včetně jejich součástí a příslušenství nemovitostí za dohodnutou kupní cenu (cenu tvoří součet částek nákladů vynaložených na zpracování znaleckého posudku s oceněním nemovitostí A, geometrického plánu se zaměřením nemovitostí A, daně z převodu nemovitostí za nemovitosti A a jiných případných daňových povinností souvisejících s převodem) za celkovou kupní cenu ve výši 510 824,- Kč navýšenou o smluvní cenu příslušenství ve výši 4,- Kč plus DPH

- zřízení předkupního práva na nemovitosti A pro společnost Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611 bezplatně na dobu neurčitou, za cenu rovnou kupní ceně, za kterou nemovitosti A byly prodány městu Havířovu,

- uzavření smlouvy ve znění přílohy Smlouva o převodu nemovitostí (nemovitosti A – komunikace) a dohoda o předkupním právu

- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zpětný odkup nemovitostí A se společností Dukla Industrial Zone, a.s., pro případ nutnosti zpětného převodu nemovitostí A, jak je uvedeno ve Smlouvě o spolupráci, a to ve znění přílohy Smlouva o budoucí kupní smlouvě o koupi nemovitostí , a po uzavření kupní smlouvy na převod nemovitostí A (dle předešlé odrážky) zveřejnění tohoto záměru o zpětném odkupu na úřední desce města Havířova

2.
- převod pozemků z majetku společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611 do majetku města, které vznikly na základě geometrického plánu č. 948-63/2009 ze dne 21.10.2009

B : pro rozvojové území v kat. území Dolní Suchá, a to :
parc.č. 29, ost.plocha ...............................................................o výměře 819 m2
parc.č. 30, zast. plocha a nádvoří + budova čp. 34.................. o výměře 189 m2
parc.č. 31, zast.plocha a nádvoří + budova čp. 35.................. o výměře 191 m2
parc.č. 32 , ost.plocha ............................................................. o výměře 260 m2
parc.č. 33, ost.plocha .............................................................. o výměře 372 m2
parc.č. 34, ost.plocha .............................................................. o výměře 262 m2
parc.č. 35, ost.plocha ............................................................. o výměře 967 m2
parc.č. 37, ost.plocha ............................................................ o výměře 524 m2
parc.č. 63/17, ost.plocha.......................................................... o výměře 8 761 m2
parc.č. 63/2, ost.plocha ......................................................... o výměře 5 998 m2
parc.č. 63/3, ost.plocha ........................................................ o výměře 388 m2
parc.č. 63/4, zast.plocha a nádvoří ........................................ o výměře 97 m2
parc.č. 63/5, ost.plocha ......................................................... o výměře 1 182 m2
parc.č. 63/18, ost.plocha ....................................................... o výměře 891 m2
parc.č. 63/6, zast. plocha a nádvoří ...................................... o výměře 491 m2
parc.č. 63/7, zast. plocha a nádvoří ....................................... o výměře 103 m2
parc.č. 63/9, ost.plocha ........................................................ o výměře 435 m2
parc.č. 63/10, ost.plocha ........................................................ o výměře 296 m2
parc.č. 63/11, ost.plocha ....................................................... o výměře 450 m2
parc.č. 124, zast.plocha a nádvoří........................................ o výměře 584 m2
parc.č. 125/1, ost.plocha ........................................................ o výměře 9 593 m2
parc.č. 132, zast.plocha a nádvoří ......................................... o výměře 471 m2
parc.č. 133, ost.plocha ......................................................... o výměře 579 m2
parc.č. 134, ost.plocha .......................................................... o výměře 213 m2
parc.č. 135, ost.plocha........................................................... o výměře 253 m2
parc.č. 153/10, ost.plocha .................................................... o výměře 54 m2
parc.č. 153/11, ost.plocha ..................................................... o výměře 17 m2
parc.č. 153/12, ost.plocha...................................................... o výměře 50 m2
parc.č. 2738/14, ost.plocha,silnice......................................... o výměře 73 m2
celkem ......................................................................................................34 563 m2

včetně dvou budov , a to č.p.34 na pozemku parc.č. 30 a č.p. 35 na pozemku parc.č. 31, v k.ú. Dolní Suchá, inženýrských sítí, součástí a příslušenství nemovitostí za dohodnutou kupní cenu ( cenu tvoří součet částek nákladů vynaložených na zpracování znaleckého posudku s oceněním nemovitostí B, geometrického plánu se zaměřením nemovitostí B, daně z převodu nemovitostí za nemovitosti B, jiných případných daňových povinností souvisejících s převodem a cena za zpracování znaleckého posudku na Tribunu stadionu v k.ú. Prostřední Suché v roce 2009) celkem za částku 476 217,-Kč navýšenou o smluvní cenu příslušenství ve výši 2,- Kč bez DPH

- zřízení předkupního práva na nemovitosti B pro společnost Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611, bezplatně na dobu určitou do kolaudace realizace Projektu za cenu rovnou kupní ceně, za kterou nemovitosti byly prodány městu Havířovu

- uzavření smlouvy ve znění přílohy Smlouva o převodu nemovitostí (nemovitosti B) a dohoda o předkupním právu

3.
- převod stavby tribuny stadionu bez č.p. na pozemku parc.č. 1248/7, k.ú. Prostřední Suchá a pozemku parc.č. 1248/7, zast.plocha a nádvoří o výměře 2 567 m2, k.ú. Prostřední Suchá včetně technické obsluhy tribuny, krytu tribuny a ostatních součástí a příslušenství z majetku společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, IČ: 277 69 135 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ( cenu tvoří součet částek skládajících se z částky daně z převodu nemovitostí za nemovitost a jiných případných daňových povinností souvisejících s převodem, z částky za vyhotovení geometrických plánů a z částky za vyhotovení znaleckého posudku, plus DPH)

- uzavření smlouvy ve znění přílohy Smlouva o budoucí kupní smlouvě na tribunu s budoucím závazkem, že prodávající (RPG RE Commercial, s.r.o.) zřídí ve prospěch města Havířova věcné břemeno přístupu k tribuně na části pozemku parc.č. 1231/38 a pozemku parc.č. 1231/10, k.ú. Prostřední Suchá za dohodnutou jednorázovou cenu ve výši 10.000,- Kč nebo zajistí přístup jiným dohodnutým způsobem, a po dokončení realizace Projektu včetně kolaudace Infrastruktury a Komunikace dle Smlouvy o spolupráci, uzavření konečné kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2010


1101/21/ZM/10 - Prodej pozemků parc.č.1705, parc.č.1706, k.ú. Šumbark__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 1705, ost.plocha o výměře 512 m2 a pozemku parc.č. 1706, ost.plocha o výměře 240 m2, oba v kat.území Šumbark
manželům Luboši Zupkovi a Haně Zupkové, bytem ……………………………,
za účelem výstavby rodinného domu , a to dle znaleckého posudku za cenu tržní ve výši celkem 340 400,- Kč , (tj. 450,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


1102/21/ZM/10 - Prodej pozemku parc.č. 203/57, k.ú. Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 203/57 o výměře 25 m2 , k.ú. Bludovice společnosti RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 27769127, na kterém se nachází vestavba do 1. NP bytového domu za cenu dle vyhlášky celkem 14 570,- Kč, (tj. cca 503,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

1103/21/ZM/10 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 16 – Dalibor Klimša_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení člena Zastupitelstva města Havířova p. Dalibora Klimši (ODS) o střetu zájmu ve věci prodeje pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH pana Dalibora Klimši z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 16 schváleného programu 21. zasedání ZMH, konaného dne 25.1.2010


 

1104/21/ZM/10 - Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1325/16 o výměře 21 m2, k.ú. Prostřední Suchá
panu Daliboru Klimšovi, bytem ……………………………,
k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2010


 

1105/21/ZM/10 - Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2173/1 o výměře cca 1 200 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) , k.ú. Havířov-město manželům MUDr. Radomíru Gvuzdovi a MUDr. Kateřině Gvuzdové, bytem ……………………………,
za účelem výstavby objektu, ve kterém budou umístěny zubní ordinace , a to za cenu smluvní ve výši cca 1 044 000,- Kč (tj. 870,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

1106/21/ZM/10 - Výkup pozemků k.ú. Havířov-město___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků v kat. území Havířov-město, a to
parc.č. 2031, ost.plocha , zeleň o výměře 8 080 m2
parc.č. 2171, ost.plocha, zeleň o výměře 4 025 m2
parc.č. 2179, ost.plocha, zeleň o výměře 922 m2
parc.č. 2180, ost.plocha, zeleň o výměře 946 m2
o celkové výměře 13 973 m2 včetně porostů ve spoluvlastnictví :
paní Lenky Ševčíkové, bytem …………………………… podíl 1/6
pana Jiřího Santariuse, bytem …………………………… podíl 1/6
paní Anny Losenické, bytem ……………………………, podíl 1/3
paní Heleny Cyžové , bytem ……………………………, podíl 1/3
dle znaleckého posudku za cenu tržní ve výši 5 492 000,- Kč s tím, že cena bude uhrazena ve dvou splátkách, a to část ve výši 3 000 000,- Kč v roce 2010 a zbývající část ve výši 2 492 000,- v roce 2011

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2010


 

1107/21/ZM/10 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad
Terasou“__________________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby „Parkoviště Nad Terasou“ výkup částí pozemků parc.č.308/1 a 308/6, k.ú.Bludovice o výměře cca 1 020 m2 (přesná výměra bude stanovena GP), z majetku společnosti Gastronomia a.s., Český Těšín, Hlavní třída 108/24, IČ: 45192774, za cenu 1500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 1 530 000,- Kč do majetku statutárního města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010


 

1108/21/ZM/10 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností
ERPEKO, a.s._____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínu do 28. 2. 2011, pro uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku v majetku města, parc. č. 2173/1 k.ú. Havířov-město, pro účely výstavby sídla společnosti ERPEKO, a.s. Těšínská 3/991, Havířov-Bludovice, IČ: 253 85 224

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 4, ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě E/62/OSRM/06

Z: vedoucí OSM
T: 28. 2. 2010


 

1109/21/ZM/10 - Prominutí úhrady poplatku z prodlení_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí úhrady poplatku z prodlení z kupní smlouvy na koupi bytu za období od 7. 12. 1992 do 2. 11. 2009 paní Elišce Wagnerové, v celkové výši 125.614,05 Kč


1110/21/ZM/10 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

1111/21/ZM/10 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Obec Kunín_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost č.j. KP/114 414/09 ze dne 18.12. 2009 starostky Obce Kunín – poděkování za pomoc při povodních v roce 2009


 

1112/21/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období červenec - prosinec 2009___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období červenec - prosinec 2009

2. zprávy o provedených kontrolách č.12 ze dne 31.7.2009, č.13 ze dne 31.7.2009, č.14 ze dne 31.7.2009, č.15 ze dne 3.8.2009, č.16 ze dne 6.8.2009, č.17 ze dne 6.8.2009, č.18 ze dne 10.8.2009, č.19 ze dne 5.10.2009, č.20 ze dne 16.11.2009 dle předložených protokolů

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2010


 

1113/21/ZM/10 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 3.12.2009 – 13.1.2010


 

1114/21/ZM/10 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přijetí finančního daru ve výši 100.000,- Kč od společnosti KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Mitrovická 37, Paskov (IČ 25 36 08 92) na veřejně prospěšné účely

s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč na potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov – Město (IČ 00 84 48 96)

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části Ostatní dotace a dary o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč na potřeby Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2010

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2010


 

1115/21/ZM/10 - Odstoupení seniorského družstva HC Havířov Panthers ze soutěže
1. hokejové ligy ČR_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. ukončení účasti seniorského hokejového klubu HC Havířov Panthers v 1.lize ČR

2. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.1. 2010 o úpadku dlužníka Havířovská hokejová společnost s.r.o.

r u š í

1. usnesení ZMH čís. 827/15/ZM/09, ze dne 23.3. 2009, v bodech 1., 2. a 3., které upravuje dlouhodobou spolupráci na léta 2010-2011 s Havířovskou hokejovou společností s.r.o., IČ 26 80 91 41

2. usnesení ZMH čís. 952/18/ZM/09, ze dne 14.9. 2009, v bodě 2. a 3., které upravuje výši poskytnuté dotace na léta 2010-2011 pro Havířovskou hokejovou společnost s.r.o., IČ 26 80 91 41

u k l á d á

primátorovi města Havířova svolat na 27.1.2010 v 10,00 hodin jednání zástupců všech politických klubů (2 členové z každé politické strany) zastoupených v Zastupitelstvu města Havířova k projednání dalšího postupu města ve věci budoucnosti havířovského hokeje. K tomuto jednání přizvat zástupce občanského sdružení, správce konkurzní podstaty a předsedu revizní komise HC Havířov

p o v ě ř u j e

k jednání tyto zástupce politických klubů:

Kronenberg Miroslav (KSČM)
JUDr. Bujok Bronislav (KSČM)
Ing. Osmanczyk Zdeněk (ČSSD)
Mudra Radim (ČSSD)
Ing. Foldyna Tomáš (ODS)
Klimša Dalibor (ODS)
Ing. Špok Petr (HPH)
Mgr. Šimek Rudolf (HPH)
Bc. Plawny Marek (KDU-ČSL)
Ing. Špiřík Jiří (KDU-ČSL)

u k l á d á

Radě města Havířova vypracovat nové zásady podpory hokeje v Havířově, samostatně mládeže a dospělých a předložit Zastupitelstvu města Havířova

Z: RMH
T: březen 2010


 

………………………………….                                                ………………………………………
       František C H O B O T                                                          Ing. Eduard H E C Z K O
            primátor města                                                                       náměstek primátora
                                                                                                      pro ekonomiku a správu majetku

Návrh klubu zastupitelů ODS na rozšíření programu o bod č. 28 Odvolání náměstka primátora pro sociální rozvoj z funkce nebyl přijat.