STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/75 626/2017
   
   
 VYŘIZUJE:  Lucie Wilčková v. r.
 TEL.:  596 803 228
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  wilckova.lucie@havirov-city.cz
   
 DATUM:  04.10.2017

 

U S N E S E N Í

z 20. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 25.09.2017

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 25.09.2017


 

773/20ZM/2017 - Schválení předsednictva 20. zasedání ZMH dne 25.09.2017

774/20ZM/2017 - Schválení programu 20. zasedání ZMH, konaného dne 25.09.2017

775/20ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 20. zasedání ZMH, konaného dne 25.09.2017

776/20ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.06.2017

777/20ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH

778/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá

779/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark

780/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice

781/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice

782/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

783/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice

784/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o.

785/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark

786/20ZM/2017 - Záměr darovat pozemky v k.ú. Havířov – město do majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR

787/20ZM/2017 - Zdravotní středisko na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – záměr prodeje

788/20ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice

789/20ZM/2017 - Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark

790/20ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá

791/20ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

792/20ZM/2017 - Prodej pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17, 1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark

793/20ZM/2017 - Prodej nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144 k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

794/20ZM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

795/20ZM/2017 - Nabídka na prodej nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

796/20ZM/2017 - Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Šumbark

797/20ZM/2017 - Bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 657/2 a parc. č. 658, z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města

798/20ZM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská“

799/20ZM/2017 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ uzavření kupních smluv

800/20ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

801/20ZM/2017 - Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ – Memorandum o spolupráci

802/20ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“

803/20ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „VI. polsko-česká odborná setkání“

804/20ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Přeshraniční Catering kultury“

805/20ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí městského parku Stromovka

806/20ZM/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov

807/20ZM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Resslova s MŠ Radniční

808/20ZM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017

809/20ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol

810/20ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary

811/20ZM/2017 - Žádost TJ Slovan Havířov z.s. o změnu procentuálního podílu spoluúčasti města na dotovaném projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“

812/20ZM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního majetku – ZŠ Gorkého

813/20ZM/2017 - Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem

814/20ZM/2017 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021

815/20ZM/2017 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2017

816/20ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 76. – 117.

817/20ZM/2017 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství

818/20ZM/2017 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2017

819/20ZM/2017 - Plán odpadového hospodářství města Havířova

820/20ZM/2017 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů občanů - rotomat

821/20ZM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

822/20ZM/2017 - Zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov

823/20ZM/2017 - Návrh na doplnění členů pracovních skupin zřízených při přípravě konceptu „Zařízení pro využití odpadů“

824/20ZM/2017 - Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci

825/20ZM/2017 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Jana Podlucká

826/20ZM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

827/20ZM/2017 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 9.6.2017

828/20ZM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 2.6.2017

829/20ZM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 4.8.2017

830/20ZM/2017 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2017

831/20ZM/2017 - Prodej požárního vozidla Renault Mascott a nákup požárního dopravního automobilu pro JSDH Havířov Životice

832/20ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

833/20ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

834/20ZM/2017 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města HavířovaU S N E S E N Í

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.09.2017


773/20ZM/2017 - Schválení předsednictva 20. zasedání ZMH dne 25.09.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.09.2017 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


774/20ZM/2017 - Schválení programu 20. zasedání ZMH, konaného dne 25.09.2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25. září 2017 dle přílohy


775/20ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 20. zasedání ZMH, konaného dne 25.09.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.09.2017

paní Mgr. Stanislavu GORECKOU (ANO 2011)
pana Ing. Karla ŽÁKA (KSČM)


776/20ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.06.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 19. zasedání ZMH, konaného dne 26. června 2017


777/20ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé

702/18ZM/2017 Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“
703/18ZM/2017 Prodej technického zhodnocení Havířovské teplárenské společnosti, a.s.

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé

550/14ZM/2016 Rekonstrukce objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace
669/17ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město
701/18ZM/2017 Výkup pozemku parc. č. 3022/3, k.ú. Horní Suchá
712/18ZM/2017 Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova
738/19ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice
740/19ZM/2017 Výkup pozemku parc. č. 2645/69, k.ú. Prostřední Suchá
742/19ZM/2017 Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
743/19ZM/2017 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím
744/19ZM/2017 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
745/19ZM/2017 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Dělení pozemku, sloučení budov a pozemků v hospodaření příspěvkových organizací
750/19ZM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
751/19ZM/2017 Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2017/2018
755/19ZM/2017 Závěrečný účet města Havířova za rok 2016 a účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2016
760/19ZM/2017 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
769/19ZM/2017 Podání občanů – požadavek na vyhlášení místního referenda
770/19ZM/2017 Zápůjčka ze sociálního fondu


778/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, o výměře cca 224 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Zdeňku a MUDr. Sylvě Tomečkovým, ……………, ……………………………, za účelem rozšíření zahrady


779/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 626/1, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 626/1 o výměře cca 45 m2, kat. území Šumbark, manželům Jiřímu Bartkovi a Marcele Bartkové, …………………………, …………………………, za účelem vybudování příjezdu a odstavné plochy k budoucímu objektu


780/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/43, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/43, zahrada o výměře 157 m2, k.ú. Bludovice, manželům Jiřímu Hradilovi, ……………………………………………, a Janě Hradilové, …………………………………, za účelem zahrady


781/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, ostatní plocha o výměře 165 m2, k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, ……………………………………………, za účelem zahrady


782/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, orná půda o výměře cca 215 m2 v kat. území Bludovice ing. Miroslavě Nápravníkové, ……………………………, ……………………………, za účelem rozšíření stávající zahrady


783/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2114/8, k.ú. Bludovice o výměře 95 m2 manželům MUDr. Jiřímu Frkalovi a MUDr. Heleně Frkalové, ……………­ …………………………………… za účelem příjezdu a přístupu k nemovitostem v jejich vlastnictví


784/20ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti MC Profi s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m2, pozemku parc.č. 35 o výměře 967 m2 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 2 771 m2, v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 4 000 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti MC Profi s.r.o., se sídlem Dětmarovice čp. 1124, 735 71, IČO: 25891847 za účelem výstavby a následného provozování administrativně-skladovací haly


785/20ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 a parc.č. 2047, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 2045/6 o výměře 4 m2 a parc.č. 2047 o výměře 6 m2, kat. území Šumbark, zastavěné stavbou čp. 452, která je součástí pozemku parc.č. 2045/5, k.ú.Šumbark ve spoluvlastnictví manželů Ing. Roberta Berky a ing. Veroniky Berkové, ……………………………………………… a pana Davida Milfaitova, ………………………………………,

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2045/6 o výměře 43 m2 , k.ú. Šumbark jako přístup pro zásobování k objektu a zavěšení technologie


786/20ZM/2017 - Záměr darovat pozemky v k.ú. Havířov – město do majetku ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 983/18 ZM/09, v bodě 1, kterým bylo dne 14.9.2009, schváleno darování části pozemků k. ú. Havířov – město, zastavěných silnicí I/11- ul. Ostravská, parc.č. 3718 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3720 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3722 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3724 ost. plocha, zeleň, parc. č. 3726//1, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 3885 ost. plocha, silnice, parc.č. 3712 ost. plocha, ost. komunikace a parc. č. 3710 ost. plocha, neplodná půda, v celkovém rozsahu cca 524 m2, dle zaměření dokončené stavby, včetně technického zhodnocení, dárce: statutární město Havířov obdarovaný: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle , IČ: 65993390,

s c h v a l u j e

záměr darovat pozemky v k.ú. Havířov – město, parc. č. 3724/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 9468 m2, parc. č. 3724/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2, parc. č. 3724/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 78 m2, parc. č. 3724/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 65 m2, parc. č. 3724/5 ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2 a parc. č. 3712/2 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2, tj. celkem 9838 m2, včetně staveb komunikací a zeleně umístěných na pozemcích, se všemi právy a povinnostmi, do majetku České republiky, k hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390


787/20ZM/2017 - Zdravotní středisko na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí – záměr prodeje_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. převod nemovitých věcí z majetku města:

 1. zdravotní středisko na ul. Studentské č.p. 1548, Havířov-Podlesí, pozemky parc. č. 257/2, parc. č. 257/3, k.ú. Bludovice,
 2. zdravotní středisko na ul. Jurije Gagarina č. p. 1595, Havířov-Bludovice, pozemek parc. č. 2043/13, k.ú. Bludovice,
 3. zdravotní středisko na Dlouhé tř. č. p. 1134, Havířov-Podlesí, pozemek parc. č. 348/5, k.ú. Bludovice,
 4. zdravotní středisko na ul. Budovatelů č. p. 991, Havířov-Prostřední Suchá, pozemky parc.č. 1695/1, parc.č. 1695/3, k.ú. Prostřední Suchá,
 5. zdravotní středisko na ul. Generála Svobody č. p. 280, Havířov-Šumbark, parc.č. EN
  1460/17, parc. č. EN 1460/16, parc. č. 1460/20, k.ú. Šumbark

2. záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 348/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 671 m2, jehož součástí je budova s č. p. 1134 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, k.ú. Bludovice, spol. Zdravotní středisko Havířov – Dlouhá s.r.o., IČO: 04434773


788/20ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1151/3, ost.plocha o výměře 250 m2, kat. území Bludovice společnosti Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, Havířov-Bludovice, IČO: 27834395 za účelem scelení pozemků za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 82.370,- Kč (tj. cca 329,50 Kč/m2) + 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


789/20ZM/2017 - Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 1692 o výměře cca 7 m2, parc.č. 1693 o výměře cca 64 m2, parc.č. 1695 o výměře cca 313 m2, parc.č. 1696 o výměře cca 143 m2, parc.č. 1698/2 o výměře cca 2 273 m2, sloučených a nově označených dle geometrického plánu č. 1826-21/2017 jako parc.č. 1698/5 o celkové výměře 2 801 m2, k.ú. Šumbark společnosti Centrum bydlení pro seniory Havířov, s.r.o., se sídlem Italská 753/27, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 02540291, přičemž na výše uvedených pozemcích se nachází stavby v majetku společnosti - parkoviště, pěší komunikace a zahrada za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 400,- Kč/m2, tj. 1.120.400,- Kč, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku 2.100,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


790/20ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 3041-85/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1197/280 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Mgr. Zdeňce Oeschnerové, ………………………………………, pod již postavenou garáží za cenu v místě a čase obvyklou 480,- Kč/m2, tj. 3.360,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


791/20ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 580/164, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 580/172 ostatní plocha, o výměře 7 m2, k.ú. Bludovice, paní Marii Střelecké, ……………………………………………………, za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 800 Kč + 1 300 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 4 100 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2018


792/20ZM/2017 - Prodej pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17, 1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m2, panu Pavlu Guznarovi, ………………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, celkem 24 400 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň, formou splátek splatných nejpozději do 31.12.2019

2. prodej pozemku parc.č. 1452/14, zahrada o výměře 83 m2, paní Veronice Vítkové, ………………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, celkem 16 600 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

3. prodej pozemku parc.č. 1452/15, zahrada o výměře 46 m2, paní Haně Podstavkové, ……………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, celkem 9 200 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

4. prodej pozemku parc.č. 1452/16, zahrada o výměře 46 m2, manželům Ing. Romanu Adamiecovi a Zdeňce Adamiecové, …………………, ………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, celkem 9 200 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

5. prodej pozemku parc.č. 1452/17, zahrada o výměře 47 m2, manželům Ing. Jaromíru Vlčkovi a Ing. Vlastě Vlčkové, ……………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, celkem 9 400 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

6. prodej pozemku parc.č. 1452/18, zahrada o výměře 44 m2, paní Emílii Tóthové a Michaele Vilhanové, ………………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, celkem 8 800 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

7. prodej pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m2 a parc.č. 1452/11, ostatní plocha o výměře 124 m2 , k.ú. Šumbark, manželům Jiřímu Vavříkovi a Marii Vavříkové, ………………………………………, za účelem přístupu a zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m2, celkem 41 000 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

Zdůvodnění ceny smluvní od ceny obvyklé u bodu 1. – 7.
- jedná se o nemovitosti, které nájemci sami zhodnotili, a město Havířov nemá k těmto pozemkům zajištěn přístup

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 5. 2018


793/20ZM/2017 - Prodej nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144 k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nemovitých věcí – pozemku parc.č. 2538/1, budovy č.p. 144 na pozemku parc.č. 2538/1, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny, za smluvní kupní cenu 3 100 000,- Kč, která bude uhrazena do 10 dnů od podepsání kupní smlouvy

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
- prodávaná nemovitá věc je pro vlastníka nadbytečný majetek a je dlouhodobě neprodejná
- v prodávané budově byla prováděna pouze základní údržba  - užívání budovy vyžaduje okamžitou rekonstrukci elektroinstalace

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2017


794/20ZM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6,
příloha č.7, příloha č.8, příloha č.9, příloha č.10, příloha č.11, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to:

1. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600, sídlo: 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 685/57, stropní zvedací systém, inv. číslo 000000071052 v účetní hodnotě 158.873,00 Kč a 2 ks vak toaletní plus, inv. čísla 000000071053 a 000000071054, v účetní hodnotě celkem 16.698,00 Kč, pořízených v rámci investiční akce 17013 – ZŠ Kpt. Jasioka - bezbariérové WC,

2. Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, skluzavka Slon, inv. číslo 000000071217 v účetní hodnotě 102.366,00 Kč, pořízená v rámci investiční akce 16036 – Nerezové brouzdaliště na Letním koupališti v Havířově,

3. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Karolíny Světlé 1372/1, movité věci dle přílohy č. 1 v účetní hodnotě celkem 236.640,00 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

4. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizaci, IČO: 48805289, sídlo: 736 01 Havířov-Bludovice, Frýdecká 452/37, movité věci dle přílohy č. 2 v účetní hodnotě celkem 65.433,20 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

5. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 70958122, sídlo: 736 01 Havířov-Město, 1. máje 956/10a, movité věci dle přílohy č. 3 v účetní hodnotě celkem 622.374,80 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

6. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvkové organizaci, IČO: 48805271, sídlo: 736 01 Havířov-Město, Na Nábřeží 1374/49, movité věci dle přílohy č. 4 v účetní hodnotě celkem 96.896,00 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

7. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 62331248, sídlo: 736 01 Havířov-Město, Marušky Kudeříkové 1143/14, movité věci dle přílohy č. 5 v účetní hodnotě celkem 155.488,60 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

8. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 70958114, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, movité věci dle přílohy č. 6 v účetní hodnotě celkem 573.234,70 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

9. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 70958131, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Moravská 497/29, movité věci dle přílohy č. 7 v účetní hodnotě celkem 83.905,00 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

10. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 284/16, movité věci dle přílohy č. 8 v účetní hodnotě celkem 457.440,00 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

11. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 70958165, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Jarošova 851/33, movité věci dle přílohy č. 9 v účetní hodnotě celkem 478.692,20 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

12. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 70958149, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Školní 814/1, movité věci dle přílohy č. 10 v účetní hodnotě celkem 94.270,80 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

13. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600, sídlo: 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 685/57, movité věci dle přílohy č. 11 v účetní hodnotě celkem 202.942,50 Kč, pořízené v rámci projektů OPVK,

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 11. 2017


795/20ZM/2017 - Nabídka na prodej nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č. 4056/3, o výměře 21 m2, k.ú. Havířov - město, od vlastníka paní Hany Durdilové, …………………………………………………, která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

2. nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č. 4064/20, o výměře 16 m2, k.ú. Havířov - město, od vlastníka pana Františka Štubni, ……………………………………, který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č.89/2012 Sb.


796/20ZM/2017 - Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu v rozsahu 13/24 na pozemcích zapsaných na LV č. 103, a to pozemku parc.č.1374/187, ost. plocha, ost.komunikace o výměře 42 m2, parc.č. 1374/189, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2, parc.č. 1374/204, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2, parc.č. 1431/41, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2, parc.č. 1448/6, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 137 m2, parc.č.1448/37, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 88 m2, parc.č. 1448/54, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 81 m2, parc.č. parc.č. 1448/56, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 70 m2, parc.č. 1448/57, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 131 m2, parc.č. 1454/3, ost.plocha ost. komunikace o výměře 8 m2, vše v katastrálním území Šumbark, na kterých se nachází místní komunikace Petřvaldská a přilehlé pěší komunikace do vlastnictví města od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, bez omezujících podmínek

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2017


797/20ZM/2017 - Bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 657/2 a parc. č. 658, z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 657/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2167 m2 a parc. č. 658 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 864 m2, užívaných jako veřejná komunikace, z majetku České republiky, s nimiž hospodaří Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 1312774 do majetku města

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2018


798/20ZM/2017 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace a vypořádání stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“

1. výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1183, parc. č. 1184 a parc.č. 1229/6 o celkové výměře cca 55 m2, ve vlastnictví Martina Javůrka a Jitky Javůrkové, …………………………………………, zastavěných chodníkem a přeložkou oplocení v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2

2. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1254/1 , o výměře cca 24 m2, ve vlastnictví manž. Ing. Marka Bystroně a Ing. Lucyny Bystroň, ………… ………………………………………, zastavěného chodníkem v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,-Kč/m2

3. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1229/5, o výměře cca 101 m2, ve spoluvlastnictví Marie Jedličkové, …………………………………, Havířov – Bludovice, a Lidie Kosiec, ……………………………………, zastavěného chodníkem v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2

4. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 622 o výměře cca 53 m2, ve vlastnictví manž. Miroslava Slivky a Anny Slivkové, ………………………………………………, zastavěného chodníkem a přeložkou oplocení v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2

5. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1248, o výměře cca 8 m2, ve spoluvlastnictví Marie Nierostkové a Tadeáše Nierostka, ……………… …………………………………, zastavěnného chodníkem a přeložkou oplocení v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2

6. výkup pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1229/3, o celkové výměře 8 m2, ve vlastnictví Eryka Folwarczného, ………………………………………, zastavěného chodníkem, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2

7. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1251 o výměře cca 15 m2, ve vlastnictví Věry Pawlasové a Bc. Daniela Pawlase, …………………………, …………………, zastavěného chodníkem v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2

8. výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1280, parc. č. 1284, parc.č. 1286, parc. č. 1287, parc. č. 1289 a parc. č. 1259/1, o celkové výměře cca 172 m2, ve vlastnictví Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Havířově - Bludovicích, se sídlem Selská 428/12, Havířov – Bludovice, IČO: 69624585, zastavěných chodníkem v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2   9. výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1249 a 1250 o celkové výměře cca 59 m2, ve spoluvlastnictví Tomáše Jaworka a Marcely Fierlové, …………… ……………………………………, zastavěných chodníkem v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, za sjednanou kupní cenu 400,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 1 - 9

Z: vedoucí OSRM
T: ke stavebnímu řízení


799/20ZM/2017 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ uzavření kupních smluv_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření kupních smluv za účelem prodeje veřejných částí kanalizačních přípojek

1  kupující: Miroslav Mikula, ………………………………………, vlastník pozemku 4879, k.ú. Havířov - město, kupní cena: 12 900,- Kč

2. kupující: Mgr. Martin Pindur, ………………………………………, vlastník pozemku parc. č.555/3, k.ú. Dolní Datyně, kupní cena: 12 910,- Kč

3. kupující: Ladislav Hromoda, ………………………………………, vlastník pozemku parc. č. 1438/2, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 21 200,- Kč

4. kupující: David a Ivana Hrobářovi, ………………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 2548/14, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 16 300,- Kč

5. kupující: Benjamín a Alena Majorošovi, ………………, vlastníci pozemku parc. č. 84/1, k.ú. Kaňovice, kupní cena: 23 730,- Kč

6. kupující: Karel Sikora, ……………………………………, Kateřina Sikorová, ……………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 2233/3, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 15 040,- Kč

7. kupující: Pavla Hýžová, …………………………………, vlastník pozemku parc. č. 4921/2, k.ú. Havířov - město, kupní cena: 13 220,- Kč

8. kupující: Šárka Strmisková, ………………………………………, Darina Žeravová, …………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 884/6, k.ú. Bludovice, kupní cena: 13 000,- Kč

9. kupující: Veronika Vochtová, ………………………………………, Richard Schreiber, ………………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 811, k.ú. Bludovice, kupní cena: 13 720,- Kč

10. kupující:  Patrik a Kateřina Cikrlovi, ………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 804, k.ú. Bludovice, kupní cena: 13 220,- Kč

11. kupující: Stanislav a Jarmila Játrovi, ………………………………, ………………, vlastníci pozemku parc. č. 1448/18, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 18 770,- Kč

12. kupující: Mgr. Aleš a Mgr. Gabriela Turoňovi, ………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 1448/6, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 13 230,- Kč

13. kupující: Lešek Buchwaldek, ………………………………………, vlastník pozemku parc. č. 2083/1, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 12 280,- Kč

14. kupující: Pavel Boček, ………………………………………, vlastník pozemku parc. č. 1998, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 16 620,- Kč

15. kupující: Radim a Lenka Řeháčkovi, ………………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 884/20, k.ú. Bludovice, kupní cena: 19 620,- Kč

16. kupující: Ivo Černý, ………………………………………, vlastník pozemku parc. č. 2359, k.ú. Dolní Suchá, kupní cena: 32 240,- Kč

17. kupující: Marcin Miroslaw Sikora a Gizela Sikora - Balwarová, ……………………………………, vlastníci pozemku parc. č. 4880, k.ú. Havířov - město, kupní cena: 13.830,- Kč

18. kupující: Kateřina Kohútová, ………………………………………, vlastník pozemku parc. č. 204, k.ú. Dolní Datyně , kupní cena: 13 680,- Kč

s tím, že splatnost kupních cen je 30 dnů od uzavření kupní smlouvy


800/20ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 06.09.2017 dle příloh


801/20ZM/2017 - Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ – Memorandum o spolupráci_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyhlášení Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000504 ve znění Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, podpisem memoranda

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2017


802/20ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy

3. spolufinancování projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů

4. předfinancování projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

primátorku města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Ekologické výzvy 21. století a příroda Těšínského Slezska“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 25.10.2017


803/20ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „VI. polsko-česká odborná setkání“_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit

2. Dohodu o spolupráci na projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy

3. spolufinancování projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů

4. předfinancování projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

primátorku města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 25.10.2017


804/20ZM/2017 - Předložení žádosti o otaci na projekt „Přeshraniční Catering kultury“_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Přeshraniční Catering kultury“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit

2. Prohlášení o partnerství na projektu „Přeshraniční Catering kultury“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy

3. spolufinancování projektu „Přeshraniční Catering kultury“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů

4. předfinancování projektu „Přeshraniční Catering kultury“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

primátorku města podpisem Prohlášení o partnerství na projektu „Přeshraniční Catering kultury“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 25.10.2017


805/20ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci na projekt spojený s rekonstrukcí městského parku Stromovka_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

2. Dohodu o spolupráci na projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků ERDF v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy

3.  spolufinancování projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 10% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů

4. předfinancování projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

primátorku města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Historie psaná uhlím - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků ERDF v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 29.09.2017


807/20ZM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Resslova s MŠ Radniční_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1. sloučit příspěvkové organizace Mateřskou školu Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 a Mateřskou školu Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, a to s účinností od 1. 1. 2018,

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693, zanikne, a to s účinností ke dni 1.1.2018,

3. že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, a to s účinností od 1.1.2018,

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 přejdou dnem sloučení na přejímající Mateřskou školu Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715,

s c h v a l u j e

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČO: 61988693, dle přílohy č. 1 v pořizovací ceně 4 094 507,76 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, s účinností od 1.1.2018,

2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 14.12.2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, a to takto:
Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o bod 5. Detašované pracoviště: 736 01 Havířov – Město, Resslova 497/2,

u k l á d á

1. odboru školství a kultury zveřejnit v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 a Mateřské školy Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, a to s účinností od 1.1.2018,

2. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2018 zvýšení příspěvku na provoz nástupnické organizaci Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 o schválený příspěvek na provoz na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 1988693,


3. odboru právních služeb vyhotovení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, s účinností od 1.1.2018.


808/20ZM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto:

1. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 ve výši 5 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (2. místo)

2. Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 1 300 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

3. Základní škole Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo)

4. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 30 500 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

5. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 5 300 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

6. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 14 700 Kč, z toho:

 • 7 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (1. místo)
 • 7 700 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

7. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 ve výši 6 700 Kč, z toho:

 • 4 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (3. místo)
 • 2 700 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

8. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 28 800 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

9. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 296 400 Kč, z toho:

 • 293 000 Kč - dofinancování výjimky z počtu žáků
 • 3 400 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

10. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 1 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (5. místo)

11. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 24 100 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

12. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 ve výši 13 600 Kč - poskytnutí odměny ředitelce za splnění zvlášť mimořádných pracovních úkolů spojených s převzetím nového odloučeného pracoviště na ul. Kosmonautů, Havířov-Podlesí


II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) na zajištění trenéra "Pohybové výchovy MŠ" a na úhradu nákladů spojených s realizací tohoto projektu příspěvkovým organizacím:

1. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 14 000 Kč

2. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 1 000 Kč

3. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši 1 000 Kč 4. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220 ve výši 1 300 Kč

5. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 1 000 Kč

6. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 1 300 Kč

7. Mateřské škole Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve výši 1 000 Kč

8. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 ve výši 1 300 Kč

9. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 ve výši 1 300 Kč

10. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 ve výši 1 300 Kč

11. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 ve výši 1 000 Kč 12. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 1 000 Kč

13. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČO: 70958254 ve výši 2 600 Kč

14. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 ve výši 1 000 Kč

15. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 1 300 Kč

16. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 1 000 Kč

17. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 2 000 Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017 výše uvedená usnesení


809/20ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2017 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2016/2017 takto:

7 000 Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, za 1. místo chlapců,
7 000 Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582, za 1. místo dívek,
5 000 Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331566, za 2.  místo chlapců,
5 000 Kč Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, za 2. místo dívek,
3 000 Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 62331558, za 3. místo dívek,

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12.2017.

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016.

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv uzavřených dle bodu 2. tohoto usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2017


810/20ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary_________
(hlasování, důvodová zpráva, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova od Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, dle přílohy č. 1 a 2 a od Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

poskytnutí investičních dotací z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017, výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary takto:

1) 1 100 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO: 00844896, dle žádosti o dotaci ze dne 23. 12. 2016, na pořízení zdravotnické techniky pro operační sály a centrální sterilizaci, odd. patologie, rehabilitace a urologie, s termínem dosažení účelu poskytnuté dotace do 31. 12. 2018, za podmínky schválení navýšení rozpočtu OJ 10 v rozpočtových úpravách V. na rok 2017 minimálně o 666 tis. Kč,

2) 1 870 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO: 00844896, dle žádosti o dotaci ze dne 18. 5. 2017, na pořízení zdravotnické techniky a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru urologie, s termínem dosažení účelu poskytnuté dotace do 31. 12. 2018, za podmínky schválení navýšení rozpočtu OJ 10 v rozpočtových úpravách VI. na rok 2017 minimálně o 1 870 tis. Kč,

3) 650 000 Kč Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČO: 70305374, na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu Havířov-Lučina, s termínem dosažení účelu poskytnuté dotace do 31. 12. 2018,

4) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací dle bodu 1 - 3 tohoto usnesení ve znění vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 22. 2. 2016 usn.č. 402/10ZM/2016

p o v ě ř u j e

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary o částku 1 870 000 Kč do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2017

Z: vedoucí EO
T: prosinec 2017


811/20ZM/2017 - Žádost TJ Slovan Havířov z.s. o změnu procentuálního podílu spoluúčasti města na dotovaném projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost TJ Slovan Havířov z.s., IČO 45239070, dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 483/12/2016 ze dne 27. 6. 2016, a to takto:
„s c h v a l u j e záměr poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2017 až 2018 TJ Slovan Havířov z.s., IČO 45239070, na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“, a to do výše 40 % celkových nákladů projektu, nejvýše však 1,2 mil. Kč, za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet TJ Slovanu Havířov z.s.“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu záměr poskytnutí investiční dotace z Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2017 a 2018


812/20ZM/2017 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního majetku – ZŠ Gorkého_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) o částku 50 000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 000 Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 50 000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 000 Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017 výše uvedené základní škole

Z: ředitel PO
T: září 2017


813/20ZM/2017 - Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.1.1, příloha č.1.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

„Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem“ ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

Z: vedoucí EO
T: září 2017


814/20ZM/2017 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021_________
(hlasování, důvodová zpráva, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021, dle důvodové zprávy a příloh.


815/20ZM/2017 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.1.3, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6, příloha č.7, příloha č.8.1, příloha č.8.2, příloha č.8.3, příloha č.9, příloha č.10, příloha č.11, příloha č.12, příloha č.13, příloha č.14, příloha č.15, příloha č.16, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2017, dle důvodové zprávy a příloh.


816/20ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 76. – 117._________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 115., 116., 117., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 83. – 114., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 76. – 117. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 082 826,76 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 980 357,09 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 45 528,43 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 1 042 641,24 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 370 142,37 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 034 408,06 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 140,89 tis. Kč
odbor školství a kultury 19 903,88 tis. Kč
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč
odbor organizační 236 766,85 tis. Kč
odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč
odbor komunálních služeb 295 222,96 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 613 679,45 tis. Kč
Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč
odbor ekonomický 771 063,00 tis. Kč
odbor kancelář primátora 9 297,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 335 734,31 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 612,29 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč
MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 180,33 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč
MŠ Lípová 1 974,12 tis. Kč
MŠ Mládí 1 336,72 tis. Kč
MŠ Moravská 2 260,45 tis. Kč
MŠ Okružní 1 044,66 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 925,03 tis. Kč
MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 249,07 tis. Kč
MŠ Radniční 1 282,58 tis. Kč
MŠ Resslova 861,40 tis. Kč
MŠ Sukova 1 060,95 tis. Kč
MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč
MŠ U Jeslí 1 002,56 tis. Kč
MŠ U Stromovky 1 159,67/font> tis. Kč
MŠ U Topolů 822,48 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 602,18 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 4 234,13 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 082,90 tis. Kč
ZŠ Gorkého 4 077,40 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 894,68 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 243,73 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 534,72 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 4 179,70 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 4 295,93 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 544,14 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 935,98 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 2 369,91 tis. Kč
ZŠ Školní 2 981,77 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 420,11 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 817,10 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 40 847,67 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 820,44 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 38 875,22 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 409,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 40 780,98 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 782,62 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 50 666,00 tis. Kč
III. Financování celkem +287 315,61 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +221 650,61 tis. Kč


817/20ZM/2017 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření stávající kapacity odborného sociálního poradenství provozované společností Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562 s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty ročně dle předem projednaného položkového rozpočtu v Komisi pro plánování sociálních služeb


818/20ZM/2017 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2017

1. ve výši 20.000 Kč nezletilé Jindřišce, Monice a Erice Nyčovým, na pořízení sportovního vybavení,
2. ve výši 12.424 Kč nezletilému Vojtěchu Vránovi, na pořízení vybavení dětského pokoje.

Z: vedoucí OSV
T: listopad 2017


819/20ZM/2017 - Plán odpadového hospodářství města Havířova_________
(hlasování, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.2.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán odpadového hospodářství města Havířova na léta 2017-2026, dle Přílohy č.2.


820/20ZM/2017 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů občanů - rotomat_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města nabytí dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč – „zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů občanů-rotomat“ bez změn výše schváleného rozpočtu organizační jednotky 6 pro rok 2017


821/20ZM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.1.3, příloha č.1.4, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 2206/1, 2206/4, 2206/6 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2209/1, 2209/2 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 3 - na části pozemku parc.č. 651/1v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 646/3 v k.ú. Bludovice
v rozsahu přílohy č. 1 a 2


822/20ZM/2017 - Zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek a podnětů podaných při projednání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu


823/20ZM/2017 - Návrh na doplnění členů pracovních skupin zřízených při přípravě konceptu „Zařízení pro využití odpadů“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění členů pracovních skupin pro přípravu konceptu „Zařízení pro využití odpadů“ takto:

Technologie: Ing. Ladislav Moravec, technický náměstek společnosti HTS, a.s.
Ekonomika: Ing. Petr Smrček, ekonomický náměstek společnosti HTS, a.s.
Legislativa: Bc. Radim Hanzel, ředitel společnosti HTS, a.s.


824/20ZM/2017 - Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Havířov a příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova na financování rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší na ulici Hřbitovní 2 v Havířově-Šumbarku ve výši 3 235 979,00 č se lhůtou splatnosti do 30.6.2018

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí návratné finanční výpomoci uvedené příspěvkové organizaci do rozpočtových úprav V. pro rok 2017

Z: vedoucí EO
T: září 2017

2. odboru sociálních věcí zpracovat smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci

Z: vedoucí OSV
T: říjen 2017

p o v ě ř u j e

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci

Z: vedoucí OSV
T: říjen 2017


825/20ZM/2017 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Jana Podlucká_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Karviné paní Jany Podlucké, ……… ………………………………………, a zánik její funkce ke dni 26.09.2017

u k l á d á

zaslat oznámení předsedkyni Okresního soudu v Karviné o zániku funkce přísedící Okresního soudu v Karviné paní Jany Podlucké

Z: vedoucí OPS
T: 12.10.2017


826/20ZM/2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný svazek obcí, IČO 70305374 (dále jen „DSO Mikroregion“) za rok 2016 dle Přílohy č. 1, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 29.6.2017 a
2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory korporátního řízení a kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion za rok 2016 dle Přílohy č. 2

u k l á d á

odeslat administrátorovi LUSTON o.p.s. usnesení o projednání Závěrečného účtu za rok 2016 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Z: vedoucí OPS
T: 29.09.2017


827/20ZM/2017 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 9.6.2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO 45192081, konané dne 9. června 2017 v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I-Město, dle důvodové zprávy


828/20ZM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 2.6.2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 2. června 2017 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy


829/20ZM/2017 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 4.8.2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 4. srpna 2017 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy


830/20ZM/2017 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města:

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov, Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, p. o., Havířov-Město, Mozartova 1092/2, IČ: 60337389 v hodnotě do 20 tis. Kč.

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí odboru KP
T: 30. 11. 2017


831/20ZM/2017 - Prodej požárního vozidla Renault Mascott a nákup požárního dopravního automobilu pro JSDH Havířov Životice_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost statutárního města Karviné ze dne 27.6.2017 o odprodej lehkého zásahového požárního vozidla Renault Mascott dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města

1. vyřazení přebytečného majetku lehkého zásahového požárního vozidla Renault Mascott, RZ 4T0 5112, inv. číslo: 7402 z majetku města Havířova, které bude na základě kupní smlouvy prodáno statutárnímu městu Karviná, IČ: 00297534 za částku 1.567.400,- Kč, přičemž výtěžek z prodeje bude použit na financování nového požárního dopravního automobilu

2. nabytí movitého majetku 1 ks dopravního požárního automobilu v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města

Z: vedoucí OKP
T: 31.10.2017


832/20ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.2.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1
2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1 – 2.3


833/20ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 15.06.2017 do 13.09.2017 dle příloh


834/20ZM/2017 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odpověď zaslanou zaměstnancům SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb na jejich podání ze dne 1.9.2017, které bylo adresováno Radě města Havířova a Zastupitelstvu města Havířova


………………………………… …………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátorka města náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku