Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 20. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.9.2013

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/77 268/Miš/2013

V Havířově dne 23.9.2013
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 23.9.2013


906/20ZM/2013 - Schválení předsednictva 20. zasedání ZMH dne 23.9.2013

907/20ZM/2013 - Schválení programu 20. zasedání ZMH dne 23.9.2013

908/20ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 20. zasedání ZMH, konaného dne 23.9.2013

909/20ZM/2013 - Ověření zápisu z 19. zasedání ZMH, konaného dne 24.6.2013

910/20ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH

911/20ZM/2013 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2013

912/20ZM/2013 - Půjčka ze sociálního fondu

913/20ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II

914/20ZM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

915/20ZM/2013 - Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově

916/20ZM/2013 - „Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové "- odůvodnění účelnosti významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

917/20ZM/2013 - Privatizace bytového fondu v majetku Statutárního města Havířova

918/20ZM/2013 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s. – změna usnesení

919/20ZM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – návrh na obsazení funkce zástupce města v dozorčí radě společnosti a informace o konání mimořádné valné hromady

920/20ZM/2013 - ZÁMEK Haviřov, s.r.o. – návrh zástupce města na obsazení funkce v dozorčí radě společnosti

921/20ZM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2012

922/20ZM/2013 - Zásady hospodaření s majetkem města

923/20ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice

924/20ZM/2013 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží

925/20ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá

926/20ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá

927/20ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice

928/20ZM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá

929/20ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“

930/20ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Věra Kravčíková

931/20ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi

932/20ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Květuše Tomanová

933/20ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Bludovice – Stanislav a Andrzej Waclawikovi

934/20ZM/2013 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi ul. Chatařskou a Prachatickou

935/20ZM/2013 - Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě

936/20ZM/2013 - Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010

937/20ZM/2013 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Stružníku“, k. ú. Bludovice, do majetku města

938/20ZM/2013 - Převod parkoviště městu na části pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 425/2, 435 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o.

939/20ZM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová

940/20ZM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov a změna použití výše schválených investičních dotací na rok 2013 – ZŠ Na Nábřeží

941/20ZM/2013 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2013

942/20ZM/2013 - Projekt „Pohybová výchova“

943/20ZM/2013 - Poděkování hejtmana Ústeckého kraje

944/20ZM/2013 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

945/20ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013 sportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

946/20ZM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace

947/20ZM/2013 - Poskytnutí investiční dotace na rok 2013 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

948/20ZM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov

949/20ZM/2013 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

950/20ZM/2013 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ – schválení zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby

951/20ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2013

952/20ZM/2013 - Svěření pravomocí Radě města Havířova-rozpočtová opatření-úprava a doplnění usnesení

953/20ZM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – červen 2013

954/20ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 78. – 118.

955/20ZM/2013 - Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském sdružení Slavia HAVÍŘOV  

956/20ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

957/20ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

958/20ZM/2013 - Otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony Zastupitelstvu města Havířova

959/20ZM/2013 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2014

960/20ZM/2013 - Stížnost na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň žádost o sjednání nápravy – návrh odpovědi

961/20ZM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov

962/20ZM/2013 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově

 

 

U S N E S E N Í
z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013


906/20ZM/2013 - Schválení předsednictva 20. zasedání ZMH dne 23.9.2013________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 ve složení:
Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

907/20ZM/2013 - Schválení programu 20. zasedání ZMH dne 23.9.2013___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. září 2013 dle upravené přílohy s doplněním materiálů do programu ZMH, které byly projednány na 66. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.9.2013:

54. Otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony Zastupitelstvu města Havířova
55. Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2014
56. Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
57. Stížnost na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň žádost o sjednání nápravy – návrh odpovědi
58. Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale


 

908/20ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 20. zasedání ZMH, konaného dne
23.9.2013_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013

Bc. Moniku Havlíčkovou
p. Radima Mudru


 

909/20ZM/2013 - Ověření zápisu z 19. zasedání ZMH, konaného dne 24.6.2013_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24. června 2013


 

910/20ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

616/14ZM/2012

Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

619/14ZM/2012

Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města

709/16ZM/2012

Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

712/16ZM/2012

Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

850/19ZM/2013

Návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu HC Havířov 2010 s.r.o. v roce 2013

858/19ZM/2013

Prodej pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark

881/19ZM/2013

Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

882/19ZM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“

883/19ZM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

556/13ZM/2012

Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I.pololetí 2012

581/14ZM/2012

Poskytnutí daru Policii ČR

603/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město

650/15ZM/2012

Prodej části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice

655/15ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá

659/15ZM/2012

Výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

757/17ZM/2013

Výkup pro účely stavby:„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

789/18ZM/2013

Žádost o povolení splátkového kalendáře Ing. Janu Garayovi

790/18ZM/2013

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012

791/18ZM/2013

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ a návrh čerpání finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit

801/18ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá

808/18ZM/2013

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1448/59, k.ú. Šumbark

810/18ZM/2013

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“- změna vlastníka

813/18ZM/2013

Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem

818/18ZM/2013

Přehled veřejných zakázek nad 1 mil.Kč bez DPH realizovaných Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012

826/18ZM/2013

Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Havířov“ - změna usnesení č. 671/15ZM/2012

837/19ZM/2013

Poskytnutí daru města Havířova na odstraňování povodňových škod

844/19ZM/2013

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

845/19ZM/2013

Změna použití výše schválených investiční dotací na rok 2013 – MŠ Balzacova

846/19ZM/2013

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice, pro školní rok 2013/2014

847/19ZM/2013

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice, pro školní rok 2013/2014

848/19ZM/2013

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

851/19ZM/2013

Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020

856/19ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá

857/19ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá

859/19ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark

860/19ZM/2013

Prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město

861/19ZM/2013

Prodej části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2, k.ú. Bludovice

863/19ZM/2013

Směna části pozemku v majetku města parc. č. 1528/2, k.ú. Šumbark, za část pozemku parc.č. 1522, k.ú. Šumbark

865/19ZM/2013

Převod nemovitostí v rámci projektu regenerace bývalého Dolu Dukla – změna usnesení

868/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Havířov-město – pan Milan Dzik, paní MartaVítková

869/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Folwarczní

870/19ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Danuše Lasková

871/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Marie Rucká

872/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Kropkovi

873/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Jiří Farný

874/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Taťána Bednárová

876/19ZM/2013

Výkup nemovitostí v k.ú. Šumbark – pan Martin Hebelka

877/19ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – pan Adolf Pawlas

880/19ZM/2013

Přijetí daru pozemků v rámci realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

892/19ZM/2013

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Plynovodní přípojka STL Dolní Suchá

895/19ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek

902/19ZM/2013

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii


 

911/20ZM/2013 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2013______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:

Dětskému centru Čtyřlístek, p.o., Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč
-
 Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, p.o., IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč
-
 SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč
-
 Armádě spásy v ČR, Domu pro matku s dětmi, Havířov-Město, Dvořákova 21, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč
-
 MŠ pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. 

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí KP
T: 6. 12. 2013


 

912/20ZM/2013 - Půjčka ze sociálního fondu__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši 20.000,- Kč s paní Barbarou Kiszkovou, bytem ………………………… k částečné úhradě nezbytného operačního zákroku za podmínek dle článku IV. Statutu sociálního fondu se splatností půjčky max. do 5 let,

p o v ě ř u j e

tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smlouvy o půjčce.

Z: tajemník MMH
T: 11/2013


 

913/20ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:

1. Karel Škaryd, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 60.000,- Kč
    Splatnost půjčky 60 měsíců

2. David a Veronika Srokovi, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 40.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

3. Jiří a Věra Havláskovi, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 21.500,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

4. Jindřich a Růžena Kopečtí, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 35.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

5. Ing. Jiří a Jolana Jandovi, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 30.800,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

6. Lenka Hrubá, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 21.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

7. Marie Holková, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 80.000,- Kč
    Splatnost půjčky 60 měsíců

8. Pavel Staroň, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 29.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

9. Stanislav Urbaník, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 15.600,- Kč
    Splatnost půjčky 18 měsíců

10. Ing. Jan Moldřík, Petr Moldřík, t.b. ………………………………..
      Ing. Martin Moldřík, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 87.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

11. Karla Slaměníková, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsiců

12. Petr a Jarmila Kempovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 33.600,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

13. Dalibor Mikula, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 45.000,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

14. Radomír Janda, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

15. Stanislav a Daria Kosiecovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 15.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

16. Libor Przybyla, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 30.000,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

17. Ing.Tomáš a Ing. Milada Bajtkovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 27.500,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

18. René a Anna Mrozkovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 52.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

19. Josef Mrozek, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 70.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

20. Miroslav a Jana Šenkovi,t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

21. Jiří a Lenka Kratochvílovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 78.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

22. Jiřina Chrobáková, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 7.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

23. Olga Andrlová, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 15.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

24. Zdeněk Březina, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 113.500,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

25. Stanislav Szturc, t.b. ………………………………..
      Zdislav Szturc, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 19.500,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

26. Zdislav a Marie Szturcovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 21.600,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

27. Milan Burian, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsiců

28. Milan a Martina Javorkovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 70.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

29. Stanislava Chroboczková, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 114.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

30. Leoš a Miroslava Cáskovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 116.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

31. Ing. Pavlína Ožanová, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 13.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

32. MUDr. Aleš a Mgr.Vladimíra Kaštovští, t.b. ………………………
      Výše půjčky 36.000,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o půjčce.

Z: vedoucí EO
T: 10/2013


 

914/20ZM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:
a) Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61988570) o částku 50.000,- Kč na nákup materiálu - venkovních vitrín, chráničů, odrážedel a koloběžek, učebních pomůcek pro dopravní výchovu, spotřebního materiálu (barvy na nátěr značek apod.), kancelářských potřeb a čisticích prostředků,
b)
 Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ: 48805513) o částku 15.000,- Kč na nákup 2 ks jízdních kol, včetně cyklistické přilby a další cyklistické výbavy pro dopravní výchovu,
c)
 Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ: 70958131) o částku 5.000,- Kč na nákup koloběžek pro využití při výuce dopravní výchovy pro žáky I. stupně.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2013


915/20ZM/2013 - Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání
Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
Veřejného pořádku ve městě Havířově________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v roce 2014 na rekonstrukci Městského kamerového dohlížecího systému v předpokládané výši 2 151 000,- Kč bez DPH, cena s DPH 2 602 710,- Kč

u k l á d á

řediteli Městské policie Havířov zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu rozpočtu města Havířov na rok 2014.

Z: ředitel MPH
T: 12/2013


 

916/20ZM/2013 - „Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové "- odůvodnění
účelnosti významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

917/20ZM/2013 - Privatizace bytového fondu v majetku Statutárního města Havířova__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.793/11 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 823/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700– zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město panu Ing. Stanislavu Slezákovi za kupní cenu 271.617,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím


 

918/20ZM/2013 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti
Technické služby Havířov a.s. – změna usnesení________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH čís. 584/14ZM/2012 ze dne 24.9.2012

s c h v a l u j e

vklad majetku města – nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov, a to:
a) pozemku parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 990 m2
b)
 pozemku parc. č. 826/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2
c)
 budovy (haly) s číslem popisným 1219 na pozemku parc. č. 826/4 včetně venkovních úprav – přípojka elektro, žumpa, betonová plocha, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody a kanalizace, vrata, venkovní osvětlení, trvalé porosty
vše v  hodnotě dle posudku znalce Ing. Vladimíra Pešáka č. 638-29-2013, ze dne 26. 6. 2013 ve výši 7 900 000,- Kč, do základního kapitálu společnosti Technické služby Havířov a.s., IČ: 25375601 (dále jen „TSH a.s.“) a splacení emisního kurzu prioritních akcií TSH a.s. v nominální hodnotě celkem 7 900 000,-Kč tímto nepeněžitým vkladem města

b e r e   n a   v ě d o m í

zvýšení základního kapitálu TSH a.s. upisováním prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě, o jmenovité hodnotě celkem 7 900 000,- Kč rozhodnutím představenstva TSH a.s. podle § 210 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

u k l á d á

zrušit Prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ze dne 11.12.2012 o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 600 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s. a nahradit ho novým Prohlášením dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 900 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 12/2013

p o v ě ř u j e

primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem nového Prohlášením dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 900 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s.


 

919/20ZM/2013 - Depos Horní Suchá, a.s. – návrh na obsazení funkce zástupce města
v dozorčí radě společnosti a informace o konání mimořádné valné hromady
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. ukončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 4767728, Ing. Petra Oborného k 30.09.2013

2. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287,  dne 1.10.2013 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá

3. program mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1

n a v r h u j e

znovuzvolení Ing. Petra Oborného, bytem ……………… do funkce člena dozorčí rady společnosti Depos Horní Suchá, a.s. od 01.10.2013 na další tříleté funkční období

u k l á d á

zástupcům města hlasovat na mimořádné valné hromadě Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287, pro zvolení Ing. Petra Oborného členem dozorčí rady


 

920/20ZM/2013 - ZÁMEK Haviřov, s.r.o. – návrh zástupce města na obsazení funkce
v dozorčí radě společnosti___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o., IČ 25385534, pana Miroslava Kronenberga k 12.8.2013

n a v r h u j e

znovuzvolení pana Miroslava Kronenberga do funkce člena dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ 25385534, na další čtyřleté funkční období


 

921/20ZM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2012
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2012, který byl projednán na valné hromadě starostů dne 27.06.2013 a Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly a interního auditu ze dne 05.04.2013 o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 1.


 

922/20ZM/2013 - Zásady hospodaření s majetkem města________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Zásady hospodaření s majetkem města, ve znění dle přílohy, s účinností od 1.10.2013


 

923/20ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1 o výměře cca 40 m2 a parc.č. 41/1 o výměře cca 60 m2, celkem cca 100 m2 v kat. území Bludovice včetně trvalých porostů (přesná výměra bude určena GP) manželům RNDr. Janu Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové, bytem ………………
za účelem zarovnání vnějších hranic pozemků ve vlastnictví žadatelů,
a
 to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování.


 

924/20ZM/2013 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1749, kat. území Havířov-město o výměře 20 m2 panu Josefu Sobkovi, bytem ……………………………… pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37 130,- Kč (tj. cca 1 856,50 Kč/m2)

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1205/11, kat. území Bludovice o výměře 5 m2 panu Lukáši Bindačovi, bytem ……………………………… pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 410,- Kč (tj. 1 082,- Kč/m2)

3. záměr prodeje části pozemku 1195/1 , nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1195/343 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Zdeňku Dlubalovi a Marii Dlubalové, oba bytem …………………………… pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 700,-Kč, (tj. 1 100,- Kč/m2)

4. záměr prodeje části pozemku 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1701/50 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ing. Karlu Káňovi a Evě Káňové, oba bytem ……………………………… pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 230,- Kč/m2

5. záměr prodeje části pozemku 1701/2 , nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1701/46 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Christine Polákové, bytem ………………………………a panu Josefu Polákovi, bytem ………………………………pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 230,- Kč/m2 (v případě dořešení společného jmění manželů pouze jednomu z vlastníků garáže)


 

925/20ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, ostatní plocha o výměře cca 60 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Jiřímu Mazurovi a Elence Mazurové, bytem ………………………………, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

926/20ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku 1195/1 označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2 panu Ladislavu Jindřichovi, bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 600,- Kč, (tj. 1 100,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


 

927/20ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2096/19, zastavěná plocha a nádvoří výměře 22 m2, k.ú. Bludovice, panu Luboši Vavrincovi, bytem ………………………………, z důvodu umístěného schodiště k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 19.370,-Kč (tj. cca 880,- Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 21.070,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

928/20ZM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha o výměře 58 m2, společnosti NAM system, a.s., se sídlem U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, za účelem již vybudovaných parkovacích míst pro osobní vozy k objektu na ul. U Pošty v Havířově – Prostřední Suchá, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23.058,- Kč (tj. 397,56 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2013


 

929/20ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace
ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 12080 „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“ směnu části pozemku v majetku města parc.č. 2361, k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 19 m2, za část pozemku parc.č. 2366/3, k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 19 m2, ve spoluvlastnictví paní Ing. Jany Balonové a pana Bc. Bohuslava Balona, bytem ………………………………, za účelem rozšíření příjezdové komunikace, bez finančního vyrovnání.

p o v ě ř u j e

 náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2013


 

930/20ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Věra Kravčíková________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1793/5, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2, kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace Veveří ve vlastnictví paní Věry Kravčíkové, bytem …………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 22 663,- Kč, (tj. cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


 

931/20ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 217/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 v části schválení výkupu pozemku parc.č. 457/3, orná půda o výměře 6 328 m2 k.ú. Dolní Datyně od manželů Bartoň František a Bartoňová Ema, bytem ……………………………………, za cenu dle znaleckého posudku tj. 139 460,- Kč (tj. cca 22,- Kč/m2)

s c h v a l u j e

1) výkup pozemku parc.č. 457/3, orná půda o výměře 3 164 m2, k.ú. Dolní Datyně od manželů Bartoň František a Bartoňová Ema, bytem ………………………………za cenu dle znaleckého posudku tj. 69 730,- Kč (tj. cca 22,- Kč/m2)

2) výkup pozemku parc.č. 457/6, orná půda o výměře 3 164 m2, k.ú. Dolní Datyně od paní Emy Bartoňové, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku tj. 69 730,- Kč (tj. cca 22,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


932/20ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Květuše Tomanová_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2655/4, ost.plocha, ost. komunikace, o výměře 866 m2, kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace Hornická ve vlastnictví paní Květuše Tomanové, bytem ……………………………za cenu dle znaleckého posudku ve výši 344 322,- Kč, (tj. cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


 

933/20ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Bludovice – Stanislav a Andrzej Waclawikovi______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 900/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 154 m2, na kterém se nachází část MK Na Kempách a části pozemku parc.č. 890, orná půda o výměře cca 40 m2, za účelem vybudování výhybny a pro výstavbu cyklostezky, vše k.ú. Bludovice (přesná výměra bude určena na základě GP) ve spoluvlastnictví: pana Andrzeje Waclawika, vlastníka podílu ve výši 1/10 a pana Stanislava Waclawika,vlastníka podílu ve výši 9/10, oba bytem ………………………………za smluvní cenu ve výši cca 97 000,-Kč, (tj. 500,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014


 

934/20ZM/2013 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi
ul. Chatařskou a Prachatickou______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely výstavby chodníku mezi ulicemi Chatařská a Prachatická v Havířově – Dolní Suché výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2275/2 v rozsahu dle zaměření cca 25 m2, prodávající: manž. Rudolf Žák, Květoslava Žáková, bytem ………………… za kupní cenu: 376,64 Kč/m2, tj. za výměru cca 25 m2 celkem cca 9.416,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 11. 2013


 

935/20ZM/2013 - Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1295/OSM/09 ze dne 21.09.2009, uzavřené na prodej pozemku parc.č. 648, na část pozemku parc.č. 649/1, na část pozemku parc.č. 649/3 o celkové výměře cca 3 300 m2 a stavby čp. 806 na pozemku parc.č. 648, vše v kat. území Havířov-město, se společností Zelené terasy, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 27836185, s tím, že společnost Zelené terasy, a.s. ke dni 30.8.2013 nezahájila výstavbu polyfunkčního domu a nepředložila záruční listinu na bankovní záruku ve výši 6 200 000,- Kč.


 

936/20ZM/2013 - Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010, kterým se doplňuje článek VII, odst. 1 Směnné smlouvy:
Odchylně od účelu užívání, který je uveden v předchozí větě se sjednává, že statutární město Havířov je oprávněno dočasně, a to v době městských slavností pořádaných statutárním městem Havířov nebo Městským kulturním střediskem, užívat pozemky specifikované v první větě tohoto odstavce také (a pouze) k umístění atrakcí, příp. stánkovému prodeji; to však pouze za předpokladu, že statutární město Havířov zajistí nový parkovací režim pro parkování (stání) vozidel na pozemku parc.č. 922/3, katastrální území Havířov-město (dále jen pozemek) ve vlastnictví statutárního města Havířov, který umožní parkovat vozidlům na tomto pozemku (a to s ohledem na maximální využití parkovacích kapacit pozemku)
- dvě hodiny zdarma, tj. bez úhrady parkovného či jakéhokoliv jiného poplatku za parkování (stání) s tím, že cena za každou další započatou hodinu parkování nad uvedený časový rámec bude stanovena na částku ve výši 20,- Kč za hodinu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě

Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013


 

937/20ZM/2013 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Stružníku“,
k. ú. Bludovice, do majetku města___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Stružníku“,  k.ú. Bludovice, umístěné na pozemcích parc. č. 1334/2, 1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a na části parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového spoluvlastnictví pana Martina Balona, ………………………, Ing. Michala Koláře, ………………………… do majetku města, s tím, že město uhradí po dokončení stavby část předpokládaných nákladů včetně DPH, na jednotlivé stavební objekty a pozemky, dle návrhu stavebníků:

1. Kanalizace splašková gravitační: 25% z částky 2.037.672,- Kč, tj. 519.418,- Kč

2. Vodovod : 25% z částky 514.064,- Kč, tj. 128.516,- Kč

3. Veřejné osvětlení: 25% z částky 394.098,- Kč, tj. 78.825,- Kč

4. Komunikace 25% z částky 4.494.242,- Kč, tj. 1.123.561,-Kč

5. Pozemky pod komunikací cca 586 m2 za cenu 245,- Kč/m2, tj. cca 143.570,- Kč

6. Pozemky přilehlé ke komunikaci cca 2884 m2 jako celek 1,- Kč

navrhovaná cena celkem: 2.003.591,- Kč

s tím, že pozemky budou převedeny do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně věcných břemen k umístěným sítím a přípojkám

s c h v a l u j e

a) úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Stružníku“,  k.ú. Bludovice, umístěné na pozemcích parc. č. 1334/2, 1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a na části parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového spoluvlastnictví pana Martina Balona, ……………………, Ing. Michala Koláře, ……………………………… do majetku města, s tím, že město uhradí stavebníkům 10 -20% skutečných nákladů, včetně DPH, vyčíslených po dokončení staveb, maximálně však do výše 10- 20% předpokládaných pořizovacích nákladů, včetně DPH takto:

1. Kanalizace splašková gravitační: max. 10% z částky 2.037.672,- Kč, tj. 203.767,- Kč

2. Veřejné osvětlení: max. 20% z částky 394.098,- Kč, tj. 78.820,- Kč

3. Komunikace max. 20% z částky 4.494.242,- Kč, tj. 898.848,- Kč

navrhovaná cena celkem cca: 1.181.435,- Kč

b) přijetí daru pozemků pod komunikací v celk. výměře cca 586 m2 a pozemků přilehlých ke komunikaci cca 2884 m2 k.ú. Bludovice, parc. č. 334/2,1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a části parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového spoluvlastnictví pana Martina Balona, ………………………………a Ing. Michala Koláře, ………………………………, s tím, že pozemky budou převedeny do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně věcných břemen k umístěným sítím a přípojkám

n e s c h v a l u j e

přijetí vodovodu vybudovaného v lokalitě „U Stružníku“ do majetku města,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o budoucí kupní a o budoucí darovací smlouvě a následně podpisem kupní a darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 11. 2013


 

938/20ZM/2013 - Převod parkoviště městu na části pozemků k.ú. Havířov – město,
parc. č. 425/2, 435 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o._______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru dokončené stavby parkoviště na pozemcích k.ú. Havířov-město, parc. č. 425/2, 435 a 441, do  majetku města, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
stavebník -dárce: TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 25886550,
hodnota daru: bude vyčíslena po kolaudaci stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

939/20ZM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15 (IČ: 65890701) ve výši 359.000,- Kč na dokrytí provozu odloučeného pracoviště na ul. K. Čapka 800/8, Havířov-Město, a to na pořízení vybavení

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčené mateřské škole do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013 o výše uvedenou částku

Z: vedoucí OŠK
T: září 2013


 

940/20ZM/2013 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou
organizací zřízenou statutárním městem Havířov a změna použití
výše schválených investičních dotací na rok 2013 – ZŠ Na Nábřeží_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu použití výše schválených investičních dotací na rok 2013 Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ: 48805271) a to takto:

1. konvektomat ve výši 450.000,- Kč změnit výši pořízení na 423.500,- Kč
2.
 smažící pánev ve výši 70.000,- Kč změnit výši pořízení na 82.650,- Kč
3.
 snížit schválené investiční dotace o částku 13.850,- Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat snížení schválených investičních dotací o částku 13.850,- Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2013

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


 

941/20ZM/2013 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2013___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přidělení výtěžku tomboly ve výši 15.980,- Kč z Reprezentačního plesu města Havířova 2013 rodině Grafových (dětem této rodiny) bytem ……………………………… na pořízení notebooku nebo tabletu.

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2013


 

942/20ZM/2013 - Projekt „Pohybová výchova“________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

projekt výuky pohybové výchovy mateřských a základních škol dle přílohy č. 1

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013 zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ: 62331230) o částku 259.224,-

Z: vedoucí OŠK
T: září 2013


 

943/20ZM/2013 - Poděkování hejtmana Ústeckého kraje________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

poděkování hejtmana Ústeckého kraje za finanční dar na pomoc lidem postiženým letošními záplavami a zmírnění škod způsobených červnovou vysokou vodou


 

944/20ZM/2013 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, se změnou v čl. IV, odst. 2.2, kdy výraz „startovné“, bude nahrazeno výrazem „soutěžní poplatek“. S účinností od 1.1.2014.

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2013


 

945/20ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013 ze sportovní sféry v celkové výši 936 300,- Kč, a to takto:

100 000,- Kč   Florbalu Havířov, IČ 64630455, na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2013
150 000,- Kč   Městskému Fotbalovému Klubu Havířov, IČ 27008240, na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2013
80 000,- Kč   SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, IČ 01282328, na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2013
50 000,- Kč   Slavii HAVÍŘOV, IČ 68321139, na navýšení dotace na činnost basketbalového oddílu v roce 2013
335 000,- Kč   Sportovní gymnastice T. Havířov, IČ 01629751, na činnost klubu v roce 2013
50 000,- Kč   Sportovní gymnastice T. Havířov, IČ 01629751, na podporu trenéra
71 300,- Kč   TJ ČSAD Havířov, IČ 45215626, na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2013
100 000,- Kč   TJ Slovanu Havířov, IČ 45239070, na navýšení dotace na činnost oddílu florbalu a fotbalu v roce 2013

 


946/20ZM/2013 - Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139 a HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994 o změnu účelu poskytnuté dotace v roce 2013

n e s c h v a l u j e

převod podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139, z položky určené na nájemné pro oddíl kulturistiky a oddíl futsalu na nájemné, včetně záloh na služby, pro oddíl sportovní gymnastiky a jógy

s c h v a l u j e

1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení Slavie HAVÍŘOV, IČ 68321139, z položky náklady na nájemné na položku náklady na nájemné, včetně záloh na služby

2. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994, z položky náklady na mzdy trenérů mládeže na položku náklady na honoráře trenérů mládeže

3. uzavření dodatků č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 289/OŠK/2013 ze dne 09. 05. 2013 a k Dohodě o poskytnutí dotace č. 238/OŠK/2013 ze dne 04. 04. 2013

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2013


947/20ZM/2013 - Poskytnutí investiční dotace na rok 2013 Nemocnici s poliklinikou
Havířov, příspěvkové organizaci____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (IČ 00 84 48 96) na rok 2013 ve výši 1 650 000,- Kč na pořízení nové přístrojové techniky z Fondu veřejně prospěšných aktivit, a to:
-
 laparoskopická věž - technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč
-
 ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč

2. uzavření dohody s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2013


 

948/20ZM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu, IČ 48806323, o částku 1 070 000,- Kč z Fondu veřejně prospěšných aktivit
2.
 uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 288/OŠK/2013

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 288/OŠK/2013

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2013


 

949/20ZM/2013 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu
Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra
Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, na spolufinancování projektu „Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu ČAST“ v letech 2014 – 2015 a to max. 30 % hodnoty projektu za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov

Z: vedoucí OŠK
T: září 2013


950/20ZM/2013 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ – schválení
zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“

1. předmět plnění: zajištění ubytování, stravy a dopravy rekondičně-ozdravných pobytů v Chorvatsku, tři po sobě jdoucích deseti denních turnusů dětí (max. 90 dětí + 21 odborných a doprovodných pracovníků) a jeden navazující deseti denní turnus pro specifickou skupinu osob (max. 35 osob + 1 doprovodný pracovník)

2. doba plnění: měsíc červenec a srpen roku 2014 až 2017

3. předpokládaná hodnota zakázky: 5.900.000,-Kč bez DPH (1.475.000,-Kč bez DPH ročně)

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova

1. schválením ostatních podmínek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“

2. jmenováním komisí zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“

u k l á d á

v souvislosti se zajištěním realizace nadlimitní veřejné zakázky na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ odboru sociálních věcí

1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 7 v roce 2014 roční předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (vč. DPH)

2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 7 v roce 2015 až 2017 částku odpovídající roční ceně (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizací veřejné zakázky


951/20ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2013_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


 

952/20ZM/2013 - Svěření pravomocí Radě města Havířova-rozpočtová opatření-úprava
a doplnění usnesení_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 180/6ZM/2011, ze dne 20. 6. 2011,

s v ě ř u j e

Radě města Havířova pravomoc schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají přijetí dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko přijatých na účet města Havířova, u nichž musí město bezodkladně zabezpečit jejich neprodlený transfer jiným subjektům, tj. konečným příjemcům dotací nebo zapracování do příjmů a výdajů rozpočtu organizačních jednotek Magistrátu města Havířova.


 

953/20ZM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – červen 2013_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – červen 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


 

954/20ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 78. – 118.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 78. – 84., dle důvodové zprávy a příloha,

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 85. – 118., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 78. – 118. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 174 193,81 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

866 172,99 tis. Kč

           tř.2 – nedaňové příjmy

47 577,22 tis. Kč

           tř.3 – kapitálové příjmy

10 886,32 tis. Kč

           tř.4 – přijaté transfery

1 249 557,28 tis.Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 525 497,52 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 225 575,77 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

868,26 tis. Kč

odbor školství a kultury

50 682,71 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

285 037,28 tis. Kč

odbor sociálních věcí

11 699,77 tis. Kč

odbor komunálních služeb

279 830,95 tis. Kč

odbor investiční výstavby

779 484,99 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

71 151,20 tis. Kč

                    odbor ekonomický

689 779,57 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

22 544,04 tis. Kč

kancelář primátora

9 884,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

299 921,75 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

966,50 tis. Kč

                    MŠ Čelakovského

730,00 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 015,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 409,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

655,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 151,52 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

760,00 tis. Kč

MŠ Radniční

825,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

842,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 196,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 087,32 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 058,28 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 982,12 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 476,36 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 408,20 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 776,53 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 089,40 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 274,55 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 755,68 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 206,12 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 609,68 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 585,18 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 607,02 tis. Kč

ZŠ Školní

2 613,60 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 162,88 tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 283,39 tis. Kč

ASTERIX - středisko vol. času Havířov

2 802,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

31 122,71 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 975,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 428,10 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

34 396,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 165,04 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

12 866,57 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

38 330,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+351 303,71 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+692 895,01 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-498 131,61 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy

+8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity–výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity–příjmy

+93 420,20 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity–výdaje

-31 074,00 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter

příjmů a výdajů vládního sektoru

+15 000,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+70 794,11 tis. Kč


 

955/20ZM/2013 - Informativní zpráva o aktuální situaci v občanském sdružení Slavia
HAVÍŘOV _______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o aktuální situaci v občanském sdružení Slavia HAVÍŘOV v rozsahu důvodové zprávy


 

956/20ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 3.9.2013 dle přílohy


957/20ZM/2013- Informativní zpráva o činnosti vedení města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 13.6 - 11.9.2013 dle přílohy


 

958/20ZM/2013 - Otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony Zastupitelstvu města Havířova_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. otevřený dopis Zastupitelstvu města Havířova Ing. Bohuslava Wrony, bytem ………………………………dle přílohy č. 1

2. rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 23.9.2013 o neudělení souhlasu vlastníka se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro Ing. Bohuslava Wronu

s c h v a l u j e

text odpovědi dle přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem odpovědi na otevřený dopis Ing. Bohuslava Wrony

Z: vedoucí OKS
T: 09/2013


 

959/20ZM/2013 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2014_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

                                                Zastupitelstvo města Havířova

                                                s c h v a l u j e

                                                1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora
                                                    terénní práce pro rok 2014 vyhlášený Radou vlády ČR pro záležitosti
                                                    romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR

                                                2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně
                                                    30
 %, tj. 91 744,- Kč na projekt „Předcházení sociálnímu
                                                    vyloučení v Havířově“ v roce 2014

                                                u k l á d á

                                                ekonomickému odboru zapracovat do návrhu rozpočtu na r. 2014
                                                rozpočtovou rezervu 91 750,- Kč na finanční spoluúčast města
                                                Havířova na financování projektu.

Z: vedoucí EO
T: říjen 2013


 

960/20ZM/2013 - Stížnost na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň
žádost o sjednání nápravy – návrh odpovědi___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnost občanů na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň žádost o sjednání nápravy dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

odpověď na stížnost občanů na hlučné chování spoluobčanů v Havířově-Šumbarku a zároveň žádost o sjednání nápravy dle přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem odpovědi na stížnost

Z: vedoucí OŠK
T: září 2013


 

961/20ZM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyřazení bodu č. 56 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov z programu 20. zasedání ZMH


 

962/20ZM/2013 – Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale
v Havířově_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. záměr občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o. s. realizovat přestavbu prostor Squashového clubu v 1. poschodí ve Víceúčelové hale na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí na tělocvičnu pro mládežnický a dorostenecký hokej, která by měla být dotována MŠMT v rámci programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“

2. podmíněný souhlas Rady města Havířova s pronájmem nebytových prostor (nyní squashových kurtů včetně zázemí) v 1. poschodí objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, nájemci HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ: 68941994, od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2024 s tříměsíční výpovědní lhůtou, k provedení rekonstrukce nebytových na tělocvičnu a následně k užívání zrekonstruovaných nebytových prostor jako tělocvičnu zejm. pro mládežnický a dorostenecký hokej; investice do technického zhodnocení bude HC AZ Havířov 2010 o. s. postupně umořovat formou nájmu a spotřebovaných služeb

s c h v a l u j e

1. převzetí veškerých závazků občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 plynoucích z Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace, v případě, že dojde k předčasnému ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v 1. poschodí objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí (nyní squashových kurtů včetně zázemí) a to ze strany statutárního města Havířov

2. převzetí souvisejícího technického zhodnocení nebytových prostor ve Víceúčelové hale na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí do majetku statutárního města Havířov za 1,- Kč/měsíčně v souladu s podmínkami programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“


 

            ………………………………….....                    ...…..…….……………………...
                Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                    Ing. Petr SMRČEK
                           
primátor města                                                  náměstek primátora
                                                                                                    pro hospodářský rozvoj