Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 20. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.12.2009

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/112 557/Kl/2009
Č.spisu S/KP/525/ZMH-U/2009

V Havířově dne 14.12.2009
Zapsala: Monika Krpelíková

 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2009


1035/20/ZM/09 - Schválení předsednictva 20. zasedání ZMH dne 14.12.2009

1036/20/ZM/09 - Schválení programu 20. zasedání ZMH dne 14.12.2009

1037/20/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2009

1038/20/ZM/09 - Ověření zápisu z 19. zasedání ZMH, konaného dne 2.11.2009

1039/20/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1040/20/ZM/09 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova – III.etapa – návrhová část – konečný návrh. Schválení Koncepce dopravní infrastruktury města Havířova

1041/20/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

1042/20/ZM/09 - Zřízení zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti

1043/20/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2009

1044/20/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 79. – 104.

1045/20/ZM/09 - Rozpočet města Havířova na rok 2010

1046/20/ZM/09 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2010

1047/20/ZM/09 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2010

1048/20/ZM/09 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2010

1049/20/ZM/09 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu odboru školství a kultury

1050/20/ZM/09 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

1051/20/ZM/09 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010

1052/20/ZM/09 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

1053/20/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

1054/20/ZM/09 - Informativní zpráva – přepěťová ochrana v příspěvkových organizacích města

1055/20/ZM/09 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

1056/20/ZM/09 - Odpis nedobytných pohledávek

1057/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město

1058/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 203/57, k.ú. Bludovice

1059/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1060/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1705, parc.č. 1706, k.ú. Šumbark

1061/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1507/5, k.ú. Prostřední Suchá

1062/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice

1063/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/34 a parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice

1064/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710, k.ú. Havířov-město

1065/20/ZM/09 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 31 – Dalibor Klimša

1066/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá

1067/20/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 606/13, k.ú.Bludovice

1068/20/ZM/09 - Prodej částí pozemku parc.c. 15, k.ú. Bludovice

1069/20/ZM/09 - Prodej nemovitostí - tržiště Vardasova

1070/20/ZM/09 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 36 - Ing. Jaroslav Gongol, CSc.

1071/20/ZM/09 - Prodej části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1072/20/ZM/09 - Převod pozemku parc.č. 1362/11, k.ú. Bludovice

1073/20/ZM/09 - Převod pozemku parc.č. 1357/4, k.ú. Bludovice

1074/20/ZM/09 - Úplatný převod pozemku parc. č. 2504, k. ú. Bludovice

1075/20/ZM/09 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1708, parc.č. 1461/8 a parc.č. 1714/2 k.ú. Šumbark, MK ul. Lomená

1076/20/ZM/09 - Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k.ú. Prostřední Suchá, MK ul. Nový svět

1077/20/ZM/09 - Výkup pozemku parc. č. 2348/10, k.ú. Šumbark, MK ul. Hřbitovní

1078/20/ZM/09 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření Bezúplatný převod neinvestičního majetku MŠ a ZŠ

1079/20/ZM/09 - Monitoring Strategického plánu rozvoje města II

1080/20/ZM/09 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1081/20/ZM/09 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku

1082/20/ZM/09 - Městský program prevence kriminality na rok 2010

1083/20/ZM/09 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

1084/20/ZM/09 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2010

1085/20/ZM/09 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2010

1086/20/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

U S N E S E N Í
z 20.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2009


 

1035/20/ZM/09 - Schválení předsednictva 20. zasedání ZMH dne 14.12.2009________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2009 ve složení:
p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

1036/20/ZM/09 - Schválení programu 20. zasedání ZMH dne 14.12.2009___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2009


 

1037/20/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 20. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2009_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2009

Mgr. Rudolfu TREICHELOVOU
Ing. Tomáše FOLDYNU


 

1038/20/ZM/09 - Ověření zápisu z 19. zasedání ZMH, konaného dne 2.11.2009______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 19. zasedání ZMH, konaného dne 2.11.2009


 

1039/20/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

472/9/ZM/08

Využití areálu dolu Dukla

645/12/ZM/08

Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

947/18/ZM/09

Informativní zprávu o postupu jednání s RPG RE Management, s.r.o.

1007/19/ZM/09

Zřízení nových odloučených pracovišť mateřské školy

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

768/14/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 1064/14, k.ú. Bludovice

942/18/ZM/09

OŘ/5/EO/09 -„Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 500 000 tis. Kč“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

948/18/ZM/09

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu odboru školství a kultury

949/18/ZM/09

Zvýšení příspěvku na provoz mateřských škol

951/18/ZM/09

Návrh na poskytnutí dotace TJ Start pro oddíl basketbalu z rozpočtu města Havířova v roce 2009

952/18/ZM/09

Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011 – změna usnesení

1005/19/ZM/09

Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

1006/19/ZM/09

Zvýšení příspěvku na provoz mateřské a základní školy

1008/19/ZM/09

Cena města Havířova pro rok 2009

1009/19/ZM/09

Návrh na poskytnutí dotací z OJ 10  „Ostatní dotace a dary“ z mimosportovní sféry v sociální oblasti

1016/19/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 1431/20, k.ú. Šumbark

1017/19/ZM/09

Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Bludovice

1018/19/ZM/09

Prodej garáže

1030/19/ZM/09

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města

1031/19/ZM/09

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit v Havířově


 

1040/20/ZM/09 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova – III.etapa
– návrhová část – konečný návrh. Schválení Koncepce dopravní
infrastruktury města Havířova_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení připomínek, požadavků, podnětů v rámci projednání – III.etapy-návrhové části – konečného návrhu dle přílohy č.2 tohoto materiálu a aktualizovaný harmonogram průběhu celé tvorby KRDI – III.etapy návrhové části konečného návrhu dle přílohy č.4 tohoto materiálu

s c h v a l u j e

III.etapu - návrhové části – konečného návrhu Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova včetně konečných úprav textové a grafické části v rozsahu přílohy č.3 tohoto materiálu


 

1041/20/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny Územního plánu města Havířov v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 2608, 2609 v k.ú. Dolní Suchá v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4632/1 v k.ú. Havířov - město v rozsahu dle přílohy č.1, 2 a 3


 

1042/20/ZM/09 - Zřízení zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

finanční spoluúčast statutárního města Havířov na zahájení činnosti zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti ve výši 100 000,- Kč pro rok 2009 Slezské diakonii se sídlem v Českém Těšíně, Na Nivách 7, 737 01, Český Těšín, IČ 654 685 62

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru sociálních věcí podpisem rozhodnutí o poskytnutí finanční spoluúčasti

T: prosinec 2009
Z: vedoucí OSV


 

1043/20/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2009__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2009


 

1044/20/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 79. – 104.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu V. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 79. – 104. ;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2009:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 881 586,95 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

1 034 022,94 tis. Kč

           tř.2 – nedaňové příjmy

35 484,39 tis. Kč

           tř.3 – kapitálové příjmy

35 500,00 tis. Kč

           tř.4 – přijaté transfery

776 579,62 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 016 463,11 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 755 658,62 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

999,92 tis. Kč

           odbor školství a kultury

34 341,25 tis. Kč

           odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

           stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

           odbor organizační

202 253,95 tis. Kč

           odbor sociálních věcí

262 096,30 tis. Kč

           odbor komunálních služeb

244 691,50 tis. Kč

           odbor investiční výstavby

356 135,70 tis. Kč

           odbor správy majetku

33 627,00 tis. Kč

           Městská policie

65 121,00 tis. Kč

           odbor ekonomický

545 716,00 tis. Kč

           oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

10 076,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

260 804,49 tis. Kč

z toho:          sMŠ Balzakova

862,50 tis. Kč

MŠ Čelakovského

849,50 tis. Kč

MŠ ČSA

782,50 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 152,50 tis. Kč

MŠ Horymírova

857,50 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

832,50 tis. Kč

MŠ Lipová

912,50 tis. Kč

MŠ Mládí

1 232,50 tis. Kč

MŠ Moravská

1 628,50 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

625,50 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

1 276,50 tis. Kč

MŠ Přímá

677,50 tis. Kč

MŠ Puškinova

852,50 tis. Kč

MŠ Radniční

732,50 tis. Kč

MŠ Resslova

576,50 tis. Kč

MŠ Sukova

705,50 tis. Kč

MŠ Švabinského

612,50 tis. Kč

MŠ U Jeslí

531,50 tis. Kč

MŠ U Stromovky

703,50 tis. Kč

MŠ U Topolů

862,50 tis. Kč

ZŠ 1. máje

3 651,74 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 763,42 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 449,88 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 845,68 tis. Kč

ZŠ Gorkého

2 962,16 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 374,58 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 895,54 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 600,08 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 385,14 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 102,72 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 718,74 tis. Kč

ZŠ Moravská

6 663,84 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 530,24 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 883,69 tis. Kč

ZŠ Školní

2 665,06 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 586,64 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 430,10 tis. Kč

ASTERIX

2 121,74 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

17 106,00 tis. Kč

Městská knihovna

17 013,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko

33 416,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

31 279,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení

31 810,00 tis. Kč

SANTÉ

10 300,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

39 982,50 tis. Kč

III. Financování celkem

+134 876,16 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+60 000,00 tis. Kč

           splátky jistin úvěrů

-43 080,00 tis. Kč

           změna stavu rozpočtových účtů

+117 956,16 tis. Kč


 

1045/20/ZM/09 - Rozpočet města Havířova na rok 2010_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

I. s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2010

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
           tř. 2 – nedaňové příjmy
           tř. 3 – kapitálové příjmy
           tř. 4 – přijaté dotace

1 389 856,00 tis. Kč
884 754,00 tis. Kč
24 160,00 tis. Kč
9 500,00 tis. Kč
471 442,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)
a/ výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie Havířov
           odbor ekonomický
           oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

1 920 751,00 tis. Kč
1 645 425,00 tis. Kč
760,00 tis. Kč
81 949,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
214 126,00 tis. Kč
6 060,00 tis. Kč
258 000,00 tis. Kč
676 750,00 tis. Kč
18 685,00 tis. Kč
65 447,00 tis. Kč
313 972,00 tis. Kč
9 076,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ a MŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ a MŠ Na Nábřeží
           ZŠ a MŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ a MŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           ASTERIX-Středisko volného času Havířov
           Domov seniorů Havířov
           Městská knihovna Havířov
           Městské kulturní středisko Havířov
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
           SANTÉ-Domov pro osoby se zdravotním
           postižením Havířov
           Ostatní dotace a dary

275 326,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
875,00 tis. Kč
770,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
1 080,00 tis. Kč
942,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
2 035,00 tis. Kč
720,00 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
920,00 tis. Kč
880,00 tis. Kč
785,00 tis. Kč
590,00 tis. Kč
835,00 tis. Kč
891,00 tis. Kč
630,00 tis. Kč
727,00 tis. Kč
638,00 tis. Kč
4 214,00 tis. Kč
2 840,00 tis. Kč
3 580,00 tis. Kč
4 085,00 tis. Kč
3 100,00 tis. Kč
2 440,00 tis. Kč
3 000,00 tis. Kč
2 880,00 tis. Kč
5 185,00 tis. Kč
3 885,00 tis. Kč
3 900,00 tis. Kč
5 806,00 tis. Kč
6 000,00 tis. Kč
1 375,00 tis. Kč
2 720,00 tis. Kč
1 525,00 tis. Kč
4 150,00 tis. Kč
1 785,00 tis. Kč
32 000,00 tis. Kč
16 210,00 tis. Kč
33 400,00 tis. Kč
32 000,00 tis. Kč
32 330,00 tis. Kč

12 400,00 tis. Kč
34 798,00 tis. Kč

3) Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+ 530 895,00 tis. Kč
+ 516 243,00 tis. Kč
- 68 580,00 tis. Kč
+ 83 232,00 tis. Kč

B. Zapojení fondů FRR, FŽP, FNB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2010.

C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím a dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ dle důvodové zprávy.

II. b e r e   n a   v ě d o m í

1. rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2010 dle důvodové zprávy.

2. předložení návrhu na navýšení dotace pro Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39 na zabezpečení krytí nákladů na účast v extralize mužů na sezonu 2010/2011 ve výši 2 500 tis. Kč po ukončení sezony 2009/2010.


 

1046/20/ZM/09 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2010_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2010 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2010 dle příloh č.1 a č.2.


 

1047/20/ZM/09 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2010______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis výdajů OŠK na rok 2010 na položce „Opravy a udržování“, na položce „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ a na položce neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 75 655 tis. Kč dle přílohy č.1


 

1048/20/ZM/09 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2010_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2010 dle přílohy č.1

2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2010 dle přílohy č.2


 

1049/20/ZM/09 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu
odboru školství a kultury___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám, základním školám a středisku volného času v celkové výši 409 480,- Kč dle přílohy č. 1 a poskytnutí neinvestičního příspěvku střední škole a gymnáziu v celkové výši 3 000,- Kč dle přílohy č. 2

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2009


 

1050/20/ZM/09 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových
základních škol v Havířově__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2009


 

1051/20/ZM/09 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

časový harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2010 upravený dle návrhů členů ZMH


 

1052/20/ZM/09 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

nové „Zásady pro poskytování dotací z  rozpočtu města Havířova“, ve znění dle přílohy č. 2, s účinností od 1.1.2010

u k l á d á

seznámit veřejnost města se schválenými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2009


 

1053/20/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2009 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. až XII. měsíc roku 2009 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

200,- Kč

 

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 58

14 760,- Kč

 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82

29 520,-Kč

 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71

7 360,- Kč

 

Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: prosinec 2009
Z: vedoucí OŠK


 

1054/20/ZM/09 - Informativní zpráva – přepěťová ochrana v příspěvkových organizacích
Města____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o přepěťových ochranách v příspěvkových organizacích města uvedenou v důvodové zprávě


 

1055/20/ZM/09 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej bytu č.793/2 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 1102/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město paní Pavlíně Kocurové za kupní cenu 334.856,- Kč

2. prodej bytu č.793/1 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 1167/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov- Město paní Marii Rohrsetzerové za kupní cenu 353.738,- Kč

3. prodej bytu č.793/3 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 887/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Petrovi a Věře Kozubíkovým za kupní cenu 271.434,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

1056/20/ZM/09 - Odpis nedobytných pohledávek_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odpis nedobytných pohledávek města, evidovaných v účetnictví MRA, s.r.o.,:

1. ve výši 113 376,- Kč za společností MAKASTAV, s.r.o., IČ: 25830457, sídlo: Nové Heřmínovy č. 37

2. ve výši 40 514,- Kč za společností D STUDIO FASHION s.r.o. v likvidaci, IČ: 25374656, sídlo: Široká 3/590, Havířov-Město, PSČ 73601

3. ve výši 214 688,- Kč za společností FIZE PROFES spol. s r.o., IČ: 25368788, sídlo: Palackého 630/8, Dobrovice, PSČ 29441

4. ve výši 528 494,80 Kč za společností MORAVIA PARTNERS, spol. s r.o., IČ: 49611925, sídlo: Na Potoku 14/392, Ostrava-Hrabová


 

1057/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3828/1 o výměře cca 2 000 až 3 000 m2, k.ú. Havířov-město společnosti Autodoprava MEMA s.r.o., se sídlem Havířov-Město, Národní třída 854/5, IČ: 277 78 916
za účelem výstavby areálu firmy - hala na opravu vlastních vozidel, kancelář a odstavné plochy na parkování vozidel


 

1058/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 203/57, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 203/57 o výměře 25 m2 , k.ú. Bludovice společnosti RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 277 69 127 , na kterém se nachází vestavba do 1. NP bytového domu


 

1059/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2173/1 o výměře cca 1 200 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) , k.ú. Havířov-město
manželům MUDr. Radomíru Gvuzdovi a MUDr. Kateřině Gvuzdové, bytem ………………………………, za účelem výstavby objektu, ve kterém budou umístěny zubní ordinace


 

1060/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1705, parc.č. 1706, k.ú. Šumbark__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1705, ost.plocha o výměře 512 m2 a pozemku parc.č. 1706, ost.plocha o výměře 240 m2, oba v kat.území Šumbark
manželům Luboši Zupkovi a Haně Zupkové, bytem ……………………………, za účelem výstavby rodinného domu


 

1061/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1507/5, k.ú. Prostřední Suchá____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1507/5, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada o výměře 102 m2, panu Vladimíru Kalouskovi, bytem …………………………, za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1062/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú.Bludovice, zahrada o výměře 350 m2, manželům Editě Kravčíkové a Eduardu Kravčíkovi, bytem ……………………, za účelem rozšíření přístupu k hlavnímu vchodu rodinného domu


 

1063/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 202/34 a parc.č. 202/87, k.ú. Bludovice_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje podílu ve výši 4/6 části pozemku parc.č. 202/34 o výměře cca 410 m2 a části parc.č. 202/87 o celkové výměře cca 240 m2, k.ú. Bludovice spoluvlastníkům komerčního objektu čp. 1356 na pozemku parc.č. 189, k.ú. Bludovice - JUDr. Zdeňkovi Klimešovi a JUDr. Alicji Klimešové, bytem ………………………………, Petru Širokému a Svatoslavě Široké, bytem ………………………………, za účelem zajištění komfortu a řádné schůdnosti přístupu do budovy čp. 1356, která je v jejich vlastnictví


 

1064/20/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709,
parc.č. 2710, k.ú. Havířov-město_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720/1 a pozemků parc.č. 2709 a parc.č. 2710 o celkové výměře cca 1 850 m2 , k.ú. Havířov-město
manželům Ivo Stolarikovi a Daně Stolarikové, bytem ………………………………, za účelem rozšíření garáže k parkování více automobilů


 

1065/20/ZM/09 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 31 – Dalibor Klimša_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení člena Zastupitelstva města Havířova p. Dalibora Klimši (ODS) o střetu zájmu ve věci záměru prodeje pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH p. Dalibora Klimšu z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 31 schváleného programu 20. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2009


 

1066/20/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku pod garáží, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1325/16 o výměře 21 m2, k.ú. Prostřední Suchá
panu Daliboru Klimšovi, bytem ………………………………,
k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč


 

1067/20/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 606/13, k.ú.Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 606/13, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 34 m2, manželům Martinu Polákovi a Soni Polákové, bytem ………………………………, za účelem přístupu na vlastní pozemky a rozšíření zahrady, za cenu tržní ve výši 13.600,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem ve výši 15.600,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.3.2010
Z: vedoucí OSM


 

1068/20/ZM/09 - Prodej částí pozemku parc.c. 15, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc.č. 15, ostatní plocha v k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 15/2, o výměře 4 m2, a parc.č. 15/3, o výměře 6 m2, za účelem bezbariérových vstupů do obytného domu na ul. Kosmonautů 7, 9 v Havířově – Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227,
panu Josefu Bsonkovi, bytem ………………………………,
panu Leszku Chodurovi, bytem ………………………………,
panu Karlu Danelovi, bytem ………………………………,
panu Petru Davidovi, bytem ………………………………,
panu Horymíru Endelovi, bytem ………………………………,
panu Eduardu Fojtíkovi, bytem ………………………………,
paní Zdeňce Hanslíkové, Mgr., bytem ………………………………,
paní Hildě Harokové, bytem ………………………………,
panu Leonu Hečkovi, bytem ………………………………,
paní Janě Kempné, bytem ………………………………,
panu Milanu Kociánovi, bytem ………………………………,
panu Radomíru Lančovi, bytem ………………………………,
panu Jiřímu Lankočímu, bytem ………………………………,
paní Janě Osuchowské, bytem ………………………………,
panu Břetislavu Potáčovi, bytem ………………………………,
panu Romanu Rybovi, bytem ………………………………,
paní Ireně Rybové, bytem ………………………………,
panu Tomáši Sapíkovi, Ing., bytem ………………………………,
panu Jiřímu Skotnicovi, bytem ………………………………,
paní Ivetě Szokalové, bytem ………………………………,
paní Janě Šimčíkové, bytem ………………………………,
paní Šárce Šotkovské, bytem ………………………………,
paní Zdeňce Tomiczkové, bytem ………………………………,
paní Zdeňce Vranové, bytem ………………………………,
paní Daniele Zettelové, bytem ………………………………,
paní Petru Zuziakovi, Ing., bytem ………………………………,
paní Květoslavě Žákové, bytem ………………………………,
panu Aris Andronikidis a paní Martině Andronikidu, SJM,
on bytem ………………………………,
ona bytem: bytem ………………………………,
panu Juliu Bajovi a paní Alžbětě Bajové, SJM, oba bytem ………………………………,
panu Nikolu Djulgerovi a paní Jarmile Djulgerové, SJM,
oba bytem ………………………………,
panu Milanu Hejnovi a paní Libuši Hejnové, SJM,
oba bytem ………………………………,
panu Ladislavu Langnerovi, Ing. a paní Boženě Langnerové, PaedDr., SJM,
oba bytem: bytem ………………………………,
panu Jaroslavu Mališovi a paní Janě Mališové, Mgr., SJM,
oba bytem ………………………………,
panu Jiřímu Radeckému a paní Jaroslavě Radecké, SJM,
oba bytem: bytem ………………………………,
panu Vladimíru Sinerovi a paní Anna Sinerové, SJM,
oba bytem ………………………………,
panu Lumíru Slováčkovi a paní Aleně Slováčkové, SJM,
oba bytem ………………………………,
panu Rostislavu Žeravovi a paní Janě Žeravové, Mgr., SJM,
oba bytem ………………………………,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.030,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem ve výši 7.030,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.3.2010
Z: vedoucí OSM


 

1069/20/ZM/09 - Prodej nemovitostí - tržiště Vardasova_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nemovitostí:

1. části pozemku parcela č. 1274/3 zastavěná plocha o výměře 154 m2, k. ú. Havířov – město, za cenu 2.290,- Kč/m2 s tím, že kupní cena za pozemek o výměře 154 m2, celkem 352.660,- Kč, je splatná do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy

2. pozemků parcela č. 1275, 1276, 1277, 1278 a části pozemků parc. č. 1273, 1274/1, 1281, z nichž jsou zaměřeny a odděleny GP č. 1668-74/2009 pozemky parcela:

č. 1275, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2,
č. 1276, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2,
č. 1277, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2,
č. 1278, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2,
č. 1273/3, ostatní plocha o výměře 35 m2,
č. 1274/1, ostatní plocha o výměře 1070 m2,
č. 1274/4, ostatní plocha o výměře 119 m2,
č. 1274/6, ostatní plocha o výměře 117 m2,
celkem 2.049 m2, vše v k. ú. Havířov – město,

za cenu 2.290,- Kč/m2 s tím, že kupní cena za pozemky o výměře 2.049 m2, celkem 4.692.210,- Kč, je splatná do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy
p. Romanu Lípovi, sídlo: Košinova 73, Brno, IČ: 44080026

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv dle bodu 1. a 2.

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2009


 

1070/20/ZM/09 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 36 – Ing. Jaroslava
Gongola, CSc.____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení člena Zastupitelstva města Havířova Ing. Jaroslava Gongola, CSc. (KSČM) o střetu zájmu ve věci prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH Ing. Jaroslava Gongola, CSc. z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 36 schváleného programu 20. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2009


 

1071/20/ZM/09 - Prodej části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1 o výměře cca 750 m2, k.ú. Havířov-město společnosti DiaGET, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, Hlavní třída 437/75, IČ: 25907221 za účelem výstavby objektu zdravotnického zařízení - ortopedické ambulance, a to za cenu dle vyhlášky ve výši cca 652 500,- Kč, tj. 870,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

1072/20/ZM/09 - Převod pozemku parc.č. 1362/11, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod nově vzniklého pozemku označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1362/11 o výměře 39 m2, k.ú. Bludovice od vlastníka Mysliveckého sdružení Havířov, Na Sosně 3, Havířov-Dolní Datyně, IČ: 60338181 za cenu obvyklou-tržní ve výši 7 320,- Kč do majetku statutárního města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

1073/20/ZM/09 - Převod pozemku parc.č. 1357/4, k.ú. Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod pozemku parc.č. 1357/4 o výměře 4 208 m2, k.ú. Bludovice včetně lesního porostu od vlastníka společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 2582, Ostrava -Moravská Ostrava, IČ: 277 69 143 za cenu obvyklou-tržní ve výši 120 000,- Kč do majetku statutárního města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

1074/20/ZM/09 - Úplatný převod pozemku parc. č. 2504, k. ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úplatný převod pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 2504 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 367 m2, do majetku města, převodce: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024, Praha 3, Územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava 2, IČ: 457 97 072
kupní cena: obvyklá – tržní, stanovená dle znaleckého posudku, zpracovaného v době převodu, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí město

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o převodu nemovitosti

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010


 

1075/20/ZM/09 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1708, parc.č. 1461/8
a parc.č. 1714/2 k.ú. Šumbark, MK ul. Lomená_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům k.ú. Šumbark, které jsou součástí veřejné komunikace ul. Lomená,
a) parc. č. 1708 ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2071 m2, ve spoluvlastnictví:

- podíl 1/20 manž. Viktor Semjonovič Chutoreckij a Natalia Krukovská, bytem ………………………………,

- podíl 1/20 MUDr. Andělín Mrozovský, bytem …………………………,

- podíl 1/10 MUDr. Milada Páclová, bytem ……………………………,

- podíl 1/10 Jana Stiborová, bytem ………………………………,

- podíl 1/10 Jana Zahoranská, bytem ………………………………,

s tím, že výměra kupovaných podílů činí celkem cca 828,4 m2
kupní cena: dohodou 326,60 Kč/m2, tj. celkem zaokrouhleno dle spoluvlastnických podílů 270.557,-Kč

b) parc.č. 1461/8 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 8 m2, ve spoluvlastnictví:

- podíl 2/15 Jana Zahoranská, bytem ………………………………,

- podíl 1/5 Petr Szypka, bytem ………………………………,

 

s tím, že výměra kupovaných podílů činí celkem cca 2,666 m2,
kupní cena: dohodou 326,60 Kč, tj. celkem zaokrouhleno 871,-Kč

c) parc.č. 1714/2 trvalý travní porost o celkové výměře 47 m2, ve spoluvlastnictví:

- podíl 1/4 MUDr. Andělín Mrozovský, bytem …………………………,

- podíl 1/2 MUDr. Milada Páclová, bytem ………………………………,

- podíl 1/4 manž. Viktor Semjonovič Chutoreckij a Natalia Krukovská,

bytem ………………………………,

Výměra kupovaných podílů činí celkem 47 m2,
kupní cena: dohodou 326,60 Kč, tj. celkem zaokrouhleno 15.351,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010


1076/20/ZM/09 - Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k.ú. Prostřední
Suchá, MK ul. Nový svět____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnického podílu 1/12 pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2665 ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2846 m2, jež je užíván jako místní komunikace ul. Nový Svět, vlastník: JUDr. Lubomíra Binová, bytem ………………………………, s tím, že výměra spoluvlastnického podílu činí cca 237,17 m2,
kupní cena: dle platných cenových předpisů 429,37Kč/m2, tj. celkem zaokr. 101.834,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

1077/20/ZM/09 - Výkup pozemku parc. č. 2348/10, k.ú. Šumbark, MK ul. Hřbitovní_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 2348/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 190 m2, jež je součástí místní komunikace ul. Hřbitovní, vlastník: Ing. Bohuslav Chowaniec, bytem ………………………………,
kupní cena: dohodou 200,-Kč/m2, tj. za výměru 190 m2 celkem 38.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

1078/20/ZM/09 - Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
Bezúplatný převod neinvestičního majetku MŠ a ZŠ____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
předání příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Těšínská 2a, Havířov-Podlesí, k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

a)
pozemků v areálu Městské sportovní haly, k. ú. Havířov - město, :
parc. č. 2200 o výměře 21 567 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
parc. č. 2207 o výměře 2 619 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 2208 o výměře 160 m2, zastavěná plocha a nádvoří (pod stavbou skladu sport. náčiní)

b)
samostatných stavebních objektů souvisejících s investiční akcí odkanalizování koupaliště v celkové pořizovací ceně 14 124 528,17 Kč:
SO 01 - čerpací stanice (stavební část)
SO 02 - výtlak splaškových vod
SO 03 - trubní most
SO 04 - přípojka kanalizace (venkovní)
SO 05 - přípojka nízkého napětí
SO 08 - přípojka vody
PS 1 - čerpací stanice (část strojně technologická)
PS 2 - čerpací stanice (část elektrotechnologická)
PS 3 - MaR (měření a regulace), vč. nákladů na dálkový přenos dat

2.
Předání příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Marie Pujmanové 1151/17, IČ: 48 80 54 75, k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1 ks plošiny pro imobilní v pořizovací ceně 714 000,- Kč

3.
Předání příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, sídlo: 736 01 Havířov – Šumbark, Gen. Svobody 284/16, IČ: 488 05 513, k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
2 ks plošin pro imobilní v celkové pořizovací ceně 523 600,- Kč

4.
Bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 423 964,87 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, sídlo: 736 01 Havířov – Město, Sukova 820/2a, IČ: 65 89 07 10, v souladu se zněním § 27, odst. 5, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

5.
Bezúplatný převod drobného hmotného majetku – hygienická vybavení sociálních zařízení (odpadkové koše, držáky na toaletní papíry apod.) zakoupená v rámci investičních akcí pro ZŠ a MŠ:
- věci v celkové pořizovací ceně 16 644,77 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, sídlo: 736 01 Havířov – Město, Radniční 619/7, IČ: 61 98 87 15
- věci v celkové pořizovací ceně 64 072,87 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, sídlo: 736 01 Havířov – Šumbark, Gen. Svobody 284/16, IČ: 488 05 513,
- věci v celkové pořizovací ceně 25 061,40 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, sídlo:Havířov - Město, 1.máje 956/10a, PSČ 736 01, IČ: 70 95 81 22
- věci v celkové pořizovací ceně 62 513,65 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564, okres Karviná, příspěvková organizace, sídlo Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, PSČ 736 01, IČ: 70 95 81 14


 

1079/20/ZM/09 - Monitoring Strategického plánu rozvoje města II________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled plnění opatření (monitoring) SRPM II

s c h v a l u j e

následující změny opatření, jak jsou uvedeny v „Pomocných sestavách“ 1-4:

v y j í m á

ze sledování opatření E.1.1.; E.1.2.; E.2.3.; E.3.1.; I.2.6.; S.6.7.; S.7.1.; S.9.1.; Z.4.1. jako opatření splněná

o d s t r a ň u j e

ze sledování opatření S.6.9. jako duplicitní s opatřením M.6.2.

m ě n í

- termíny u opatření:     S.4.1 z 31.12.2009 na 31.12.2010
                                   S.6.8. z 31.12.2009 na 31.12.2011

- u opatření S.7.2. změnit odbor odpovídající za sledování opatření z OŠK na OSV


 

1080/20/ZM/09 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

1081/20/ZM/09 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku ČR – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561,

- automobil požární T 815 CAS 32 4x4, RZ OVC 72-85,
inventárního čísla: 64496000, rok pořízení: 1999,
pořizovací cena 5 696 000,- Kč

do majetku města
(pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov Životice)

p o v ě ř u j e

Františka Chobota, primátora statutárního města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku

Z: vedoucí ORG
T: 31.12.2009


 

1082/20/ZM/09 - Městský program prevence kriminality na rok 2010_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci projektu Městského programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem „Pro bezpečnější Havířov“, realizátor statutární město Havířov prostřednictvím Městské policie Havířov

u k l á d á

1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt „Pro bezpečnější Havířov“ Městského programu prevence kriminality pro rok 2010, Ministerstvu vnitra ČR

Z: vedoucí OSV
T: únor 2010

2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města na rok 2010 finanční prostředky na realizaci projektu „Pro bezpečnější Havířov“ ve výši 90.000 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že bude schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality

Z: vedoucí EO
T: květen 2010


 

1083/20/ZM/09 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 21.10.2009 a zprávu zástupců města o jejím průběhu


 

1084/20/ZM/09 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2010_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2010 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


 

1085/20/ZM/09 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2010_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2010 takto:
25.01. 2010
29.03. 2010
21.06. 2010
20.09. 2010

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2010 takto:

13.01. 2010 09.06. 2010
03.02. 2010 23.06. 2010
24.02. 2010 21.07. 2010
17.03. 2010 18.08. 2010
07.04. 2010 08.09. 2010
28.04. 2010 29.09. 2010
19.05. 2010 13.10. 2010

 

1086/20/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 22.10. – 2.12.2009


 

………………………………….                                                ………………………………………
       František C H O B O T                                                          Ing. Eduard H E C Z K O
            primátor města                                                                       náměstek primátora
                                                                                                      pro ekonomiku a správu majetku