U S N E S E N Í

z 20. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 20.6.2005

v sále Společenského domu RENETA v Havířově

& V Havířově dne 20.6.2005

! Petra VALOŠKOVÁ

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2005

867/20/ZM/05 – Nastoupení náhradníka za člena Zastupitelstva města Havířova od 7.4.2005

868/20/ZM/05 – Schválení programu 20. zasedání ZMH dne 20.6.2005

869/20/ZM/05 – Schválení návrhové komise pro 20.zasedání ZMH dne 20.6.2005

870/20/ZM/05 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2005

871/20/ZM/05 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 4.4.2005

872/20/ZM/05 – Kontrola plnění usnesení ZMH

873/20/ZM/05 – Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005 v rozpočtu odboru školství a kultury

874/20/ZM/05 – Mimořádné zvýšení dotace na investici pro rok 2005 Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace

875/20/ZM/05 – Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace

876/20/ZM/05 – Dodatky ke zřizovacím listinám mateřských a základních škol - změny

877/20ZM/05 – Poskytnutí dotací na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním "Havířovské ligy základních a středních škol a učilišť“v roce 2005

878/20ZM/05 – Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2005 – PARTNERSTVÍ - dodatečné výběrové řízení

879/20/ZM/05 – Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova pěstounským rodinám

880/20/ZM/05 – Zapojení Havířova do Evropského dne bez aut

881/20/ZM/05 – Návrh na poskytnutí dotací za I. čtvrtletí roku 2005 na sportovní a mimosportovní kroužky havířovským středním školám a učilištím

882/20/ZM/05 – Dotace na celostátní prezentaci projektu Občan ZŠ M. Pujmanové

883/20/ZM/05 – Výstavba druhé ledové plochy a pořízení mobilní ledové plochy

884/20/ZM/05 – Návrh změn investičních akcí a oprav na r.2005

885/20/ZM/05 – Návrh na další postup výstavby tribuny na hřišti ZŠ M. Kudeříkové

886/20/ZM/05 – Dohoda o narovnání sporných práv a povinností mezi OKD, a.s., městem Havířov a HTS, a.s.

887/20/ZM/05 – Vyúčtování hospodaření města Havířova za rok 2004, výsledek hospodářské činnosti za rok 2004, hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířovem v roce 2004 a závěrečný účet města Havířova za rok 2004.

888/20/ZM/05 – Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 17. – 42.

889/20ZM/05 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2005.

890/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Prostřední Suchá I.

891/20/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

892/20/ZM/05 – NsP Havířov – záměr převodu vlastnictví na město Havířov

893/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Prostřední Suchá II.

894/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1966 a části 1964/2, k.ú. Šumbark

895/20/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2751 a prodej části 2752/1, k.ú. Havířov-město

896/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/12, k.ú. Bludovice

897/20/ZM/05 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2055/1, k.ú. Bludovice

898/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 626/3, k.ú. Šumbark

899/20/ZM/05 – Záměr směny pozemků zastavěných kontejnerovými stanovišti v k.ú. Havířov město.

900/20/ZM/05 – Záměr směny pozemku a finanční vyrovnání v rámci stavby „Chodník na ul. Hornosušská“

901/20/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. 3809, k.ú. Havířov – město

902/20/ZM/05 – Prodej pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá

903/20/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. (PK 11/1) , k.ú. Bludovice

904/20/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 2096, k.ú. Havířov-město

905/20/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č 1441/6, k.ú.Prostřední Suchá

906/20/ZM/05 – Prodej částí pozemků parc.č. 1964, 1970, 2003, k.ú. Havířov- město 202/1, 243/1, 298, k.ú.Bludovice , 1460/100, 1460/102, 1460/120 , k.ú. Šumbark

907/20/ZM/05 – Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka ul. Těšínská, Frýdecká, Okrajová v Havířově – Bludovicích“

908/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 2382/1 a 2383, k.ú. Šumbark

909/20/ZM/05 – Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc. č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá , ul. Modřínová.

910/20/ZM/05 – Výkup části pozemku parc. č. 2349 k.ú. Šenov.

911/20/ZM/05 – Výkup části pozemků parc.č. 2658, 2657/1, k.ú. Bludovice

912/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc.č. 2157/4, k.ú. Prostřední Suchá

913/20/ZM/05 – Výkup pozemků parc.č. 2649 , 2580/75 ,  k.ú. Dolní Suchá

914/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc.č. 1047,  k.ú. Havířov-město

915/20/ZM/05 – Výkup části pozemku parc.č. 1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú. Šumbark

916/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 1818/3, k.ú. Bludovice.

917/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. (PK 11/4), k.ú. Šumbark.

918/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 3726/2, k.ú. Havířov – město.

919/20/ZM/05 – Přijetí daru stavby parkovacích míst na pozemku parc.č. 2105/296, k.ú. Šumbark

920/20/ZM/05 – Splašková kanalizace městských částí Havířova Dolní a Prostřední Suchá

921/20/ZM/05 – Veřejná soutěž na prodej plynové distribuční soustavy

922/20/ZM/05 – Svěření mobilního sportovního vybavení hřiště ZŠ Gorkého Základní škole Gorkého dle zákona 250/2000 Sb.

923/20/ZM/05 – Akcie Depos Horní Suchá, a. s.

924/20/ZM/05 – Obecně závazná vyhláška o zrušení Obecně závazné vyhlášky o ochraně chovu prasat před zavlečením nebezpečné nákazy klasického moru prasat č.6/94/OŽP

925/20/ZM/05 – Návrh změny č.2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem.

926/20/ZM/05 – Zadání změny č.11 územního plánu města Havířova.

927/20/ZM/05 – Kloubové nízkopodlažní autobusy na plynový pohon pro rozšíření MHD

928/20/ZM/05 – Schválení regulačního plánu „Sorela“

929/20/ZM/05Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

930/20/ZM/05 – Oznámení o odměně za výkon funkce člena orgánu právnické osoby – změny

931/20/ZM/05 – ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změny v dozorčí radě

932/20/ZM/05 – Valná hromada společnosti Severomoravská energetika, a.s.

933/20/ZM/05 – Valná hromada společnosti Technické služby Havířov a.s.

934/20/ZM/05 – Informace o konání valné hromady společnosti DEPOS, a.s., Horní Suchá konané dne 3. června 2005

935/20/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 11. 1. do 6. 6. 2005.

936/20/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti vedení města

937/20/ZM/05 – Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2005

867/20/ZM/05 – Nastoupení náhradníka za člena Zastupitelstva města Havířova od
7.4.2005______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. zánik mandátu Moniky Lesňákové (ODS) ke dni 6.4.2005
2. nastoupení náhradníka Přemysla Novary (ODS), jako člena ZMH, ke dni 7.4.2005.

___________________________________________________________________________

 

868/20/ZM/05 – Schválení programu 20. zasedání ZMH dne 20.6.2005________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2005

___________________________________________________________________________

 

869/20/ZM/05 – Schválení návrhové komise pro 20.zasedání ZMH dne 20.6.2005_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro  20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 20.6.2005

ve složení : předseda komise: Libor ČTVRTKA
                  členové
: Jaroslav JEZIORSKI
                                Vojtěch KOZÁK
                               
Jarmila SVĚTLÍKOVÁ
                               
Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátorky

___________________________________________________________________________

 

870/20/ZM/05 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2005
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 20.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.t.r.

! Doc.RSDr.Eduarda P A W E R U, CSc.,

! MUDr.Karla H E R B O C Z K A

___________________________________________________________________________

 

871/20/ZM/05 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 4.4.2005______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4.4.2005

___________________________________________________________________________

 

872/20/ZM/05 – Kontrola plnění usnesení ZMH___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy

v y p o u š t í

ze sledování usnesení dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

 

873/20/ZM/05 – Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005
v rozpočtu odboru školství a kultury______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2005 v  rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz předškolním zařízením a základním školám takto :

5.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace (IČ 70958254)
- z toho : 5.000,-Kč…….. výročí školy - akademie

5.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace (IČ 61988588)
- z toho : 5.000,-Kč…….. výročí školy - akademie

5.000,- Kč Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČ 70958262)
- z toho : 5.000,-Kč…….. výročí školy - akademie

16.980,- Kč Základní škola Havířov - Životice Zelená 2 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 75027569)
- z toho : 4.480,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
2.500,-Kč……..jarní úklid
             10.000,-Kč……..výročí školy – akademie

20.180,- Kč Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62331221)
- z toho : 17.680,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
               
2.500,-Kč……..jarní úklid

78.540,- Kč Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62331248)
- z toho : 46.040,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
               
2.500,-Kč……..jarní úklid
              10.000,-Kč…….. výročí školy - akademie
              20.000,-Kč…….. Havířovská liga základních škol

375.460,- Kč Základní škola Havířov - Město Na Nábřeží 49 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 48805271)
- z toho : 12.960,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
           
355.000,-Kč……..dofinancování řidiče a závozníka
                2.500,-Kč…….. jarní úklid
                5.000,-Kč……...výročí školy – akademie (pro odloučené pracoviště MŠ Na Nábřeží)

8.580,- Kč Základní škola Havířov - Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958106)
- z toho : 6.080,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
2.500,-Kč……..jarní úklid

19.540,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958122)
- z toho : 17.040,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                
2.500,-Kč……..jarní úklid

94.940,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62331230)
- z toho : 32.440,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                
2.500,-Kč…….. jarní úklid
               30.000,-Kč…….. jarní koncert k 50.výročí založení města Havířova
              
30.000,-Kč…….. pěvecké a soutěže a festivaly

21.860,- Kč Základní škola Havířov - Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 48805289)
- z toho : 19.360,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                
2.500,-Kč……..jarní úklid

23.500,- Kč Základní škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 75027577)
- z toho : 6.000,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
2.500,-Kč……..jarní úklid
               5.000,-Kč…….. sportovní turnaj – lehká atletika
             10.000,-Kč…….. výročí školy - akademie

22.980,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61988723)
- z toho : 7.480,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
2.500,-Kč……..jarní úklid
               5.000,-Kč……..sportovní turnaj ve vybíjené
               8.000,-Kč…….. Zelená stezka Havířova

19.460,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958114)
- z toho : 16.960,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                
2.500,-Kč……..jarní úklid

64.220,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48805424)
- z toho : 24.720,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
                
2.500,-Kč……..jarní úklid
               28.000,-Kč……. hudebně pohybová skupina Radost
                
7.000,-Kč……. Krajské kolo ,, O nejlepší pohybovou skladbu ,,
                 2.000,-Kč……. Havířovská liga základních škol

66.740,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513)
- z toho : 54.240,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
               
2.500,-Kč……..jarní úklid
              10.000,-Kč…….dopravní soutěž Mladý cyklista

10.180,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958165)
- z toho : 7.680,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
             
2.500,-Kč……..jarní úklid

371.300,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131)
- z toho : 14.800,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
            
354.000,-Kč……..dofinancování řidiče a závozníka
                 2.500,-Kč……..jarní úklid

12.420,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48805475)
- z toho : 9.920,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
              
2.500,-Kč……..jarní úklid

31.780,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958149)
- z toho : 19.280,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
               
2.500,-Kč……..jarní úklid
              10.000,-Kč……..výročí školy – akademie

15.220,- Kč Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61988600)
- z toho : 12.720,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
               
2.500,-Kč……..jarní úklid

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz předškolním zařízením a základním školám do návrhu rozpočtových úprav č. II pro rok 2005

___________________________________________________________________________

 

874/20/ZM/05 – Mimořádné zvýšení dotace na investici pro rok 2005 Základní
škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková
organizace____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

mimořádné zvýšení dotace na investici pro rok 2005 Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace o částku 177.000,- Kč na pořízení jednoho plynového varného kotle

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat mimořádné zvýšení dotace na investici Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná , příspěvková organizace do návrhu rozpočtových úprav č. II pro rok 2005

Z: vedoucí OŠK
T: 30.6. 2005

___________________________________________________________________________

 

875/20/ZM/05 – Zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Havířov-Podlesí
Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240 , příspěvková organizace o částku 331.000,- Kč na zajištění provozu mateřské školy na II.pololetí roku 2005

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240 , příspěvková organizace do návrhu rozpočtových úprav č. II pro rok 2005

Z: vedoucí OŠK
T: 30.6. 2005

___________________________________________________________________________

 

876/20/ZM/05 – Dodatky ke zřizovacím listinám mateřských a základních škol - změny
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatky zřizovacích listin mateřských a základních škol, kde zřizovatelem je statutární město Havířov v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání týkající se změn v těchto částech :

a) v názvu příspěvkové organizace:
- kdy se dosavadní název nahradí novým názvem
- Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená , příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola s  polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská , příspěvková organizace

b) ve změně účelu zřízení u mateřských škol na území města Havířova :
- kdy se dosavadní text nahradí zněním ,, zajištění předškolního vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,,

c) ve změně účelu zřízení u základních škol na území města Havířova :
- kdy se dosavadní text nahradí zněním ,, zajištění základního vzdělávání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,,

d) ve změně v hlavní činnosti u všech mateřských a základních škol na území města Havířova provozující školní jídelny :
kdy se vypustí dosavadní text ,, provozování školní jídelny podle § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních “ a nahradí se zněním ,, zajištění stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zajištění závodního stravování zaměstnanců škol dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. “ .

e) v rozšíření doplňkové činnosti u příspěvkové organizace:
- Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná
- Základní škola Havířov – Město 1.máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
- Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná
kdy se text doplní o ,, zajištění závodního stravování pracovníků ostatních škol a školských zařízení “ .

f)  rozšíření o doplňkovou činnost u příspěvkové organizace na: ,, hostinskou činnost “
- Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/619
- Mateřská škola Havířov – Město Resslova 7/619
- Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a
- Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzakova 2/1190
- Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147
- Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace
- Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem dodatku ke zřizovacím listinám

___________________________________________________________________________

877/20ZM/05 – Poskytnutí dotací na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s
pořádáním "Havířovské ligy základních a středních škol a učilišť“v roce
2005__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací v celkové výši 48.000,- Kč sportovním subjektům a školskému zařízení na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním celoroční soutěže "Havířovská liga základních a středních škol a ilišť" v roce 2005.
ZMH dne 4.4. 2005 (č.usn.816/19/ZM/05) schválilo dotace na pořádání soutěží z výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova ve sportovní oblasti v části „Zvláštní kapitola.“

21.000,- Kč 9; Slavia Havířov (IČ 68 32 11 39)
3.000,- Kč TJ Baník Havířov (IČ 00 53 34 41)
9.000,- Kč Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Havířov - Šumbark, Školní 2 (IČ 13644297)
12.000,- Kč ; Dům dětí a mládeže Havířov (IČ 60 33 72 73)
3.000,- Kč ; Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov (IČ 18 05 59 91)

p o v ě ř u j e

vedoucí OŠK oznámit statutárním zástupcům výše uvedených organizací rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova.

Z : vedoucí OŠK
T : 15.7. 2005

___________________________________________________________________________

878/20ZM/05 – Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2005 –
PARTNERSTVÍ - dodatečné výběrové řízení_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatečné zařazení projektu „Beze strachu ve škole i na ulici“, realizátor o.s ZIP, a projektu „Posilování právního vědomí mládeže“, realizátor o.s. SP+D Kontakt, do Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2005 – PARTNERSTVÍ v dodatečném výběrovém řízení

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru vyčlenit z neinvestiční nespecifikované rezervy  rozpočtu města finanční prostředky na realizaci projektů ve výši 83 000,- Kč jako podíl města

Z: vedoucí EO
T: červen 2005

___________________________________________________________________________

879/20/ZM/05 – Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města Havířova pěstounským rodinám ___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova ve výši 20 220,  pěstounským rodinám dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

880/20/ZM/05 – Zapojení Havířova do Evropského dne bez aut_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení města Havířova do Evropského dne bez aut, který se uskuteční dne 22. 9. 2005

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem Charty 2005 pro Evropský den bez aut

Z : vedoucí OŠK
T : 30.6. 2005

___________________________________________________________________________

881/20/ZM/05 – Návrh na poskytnutí dotací za I. čtvrtletí roku 2005 na sportovní
a mimosportovní kroužky havířovským středním školám a učilištím___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

částečné rozdělení dotací ze sportovní oblasti na sportovní kroužky v celkové výši 5.040,- Kč a částečné rozdělení dotací ze školské oblasti na mimosportovní kroužky v  celkové výši 1.760,- Kč z  výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2005, určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských střed. škol a učilišť ve výši:

6.800,-Kč Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Havířov – Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ 13644297

u k l á d á

vedoucí OŠK oznámit statutárnímu zástupci Učiliště, Odborného učiliště a Praktické škole rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z : vedoucí OŠK
T : 15.7. 2005

___________________________________________________________________________

882/20/ZM/05 – Dotace na celostátní prezentaci projektu Občan ZŠ M. Pujmanové_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dotaci ve výši 15.000,- Kč  na organizační zajištění celostátní prezentace projektu Občan zvýšením příspěvku na provoz Základní škole M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ 48 80 54 75.

Zvýšení bude realizováno z Fondu životního prostředí a zapracováno do rozpočtových úprav III jako zvýšení příspěvku na provoz škole

u k l á d á

1. vedoucí odboru životního prostředí projednat poskytnutí dotace v komisi životního prostředí
2. vedoucí odboru školství a kultury oznámit poskytnutí dotace škole
3. vedoucímu ekonomického odboru zapracovat dotaci do rozpočtových úprav III

Z : vedoucí OŠK, OŽP, EO
T : 30.9.2005

___________________________________________________________________________

883/20/ZM/05 – Výstavba druhé ledové plochy a pořízení mobilní ledové plochy_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pozastavení veškerých prací spojených s výstavbou druhé ledové plochy u Víceúčelové haly, zrušení veřejné zakázky na výběr projektanta stavby a pořízení jedné mobilní ledové plochy

___________________________________________________________________________

884/20/ZM/05 – Návrh změn investičních akcí a oprav na r.2005____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

investiční akce a opravy, které budou zrealizovány v r.2005

___________________________________________________________________________

 

885/20/ZM/05 – Návrh na další postup výstavby tribuny na hřišti ZŠ M. Kudeříkové
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

bod 2. písm.A usnesení č.382/9/ZM/03 ze dne 15.12.2003, kterým byl schválen záměr vybudování tribuny pro cca 150-220 osob u atletického oválu stadionu ZŠ M.Kudeříkové v Havířově –Městě

___________________________________________________________________________

 

886/20/ZM/05 – Dohoda o narovnání sporných práv a povinností mezi OKD, a.s.,
městem Havířov a HTS, a.s._____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. uzavření Dohody o narovnání sporných práv a povinností mezi OKD, a.s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen „OKD, a.s.“). , Havířovskou teplárenskou společností, a.s. (dále jen „HTS, a.s.“) a městem Havířov (dále jen „Dohoda“), na základě které město Havířov uhradí OKD, a.s. 6 000 000,- Kč pouze při splnění všech těchto podmínek:

1.1. OKD, a.s. a HTS, a.s. spolupodepíší zpětvzetí žalobních návrhů 6 Cm 49/2002, 26 Cm 387/2002, 15 Cm 45/2003, 15 Cm 156/2004 a vzdají se svých nákladů řízení, které s těmito spory souvisí

1.2. HTS, a.s. učiní prohlášení o vzdání se svých nákladů řízení ve sporu 6 Cm 104/2004

1.3. OKD, a.s. vydá městu Havířov 576 ks listin označených jako „prioritních akcií HTS, a.s.“

2. závazek města Havířov uhradit prokázanou majetkovou újmu, která vznikla HTS, a.s. v souvislosti s vedením soudních sporů 6 Cm 49/2002, 26 Cm 387/2002, 15 Cm 45/2003, 15 Cm 156/2004, 6 Cm 104/2004.

p o v ě ř u j e

PaedDr. Miladu Halíkovou, primátorku města, podpisem Dohody

d o p o r u č u j e

RMH na nejbližším jednání jediného akcionáře HTS, a.s. dát představenstvu pokyn splnit povinnosti HTS, a.s. které z Dohody vyplývají a současně se zavázat k úhradě majetkové újmy, kterou společnost HTS, a.s. prokáže

b e r e    n a    v ě d o m í

že uzavřením a splněním Dohody bude OKD, a.s. respektovat , že město Havířov je jediným akcionářem společnosti HTS, a.s. a že veškerá dosavadní rozhodnutí, jež jsou předmětem výše uvedených soudních sporů, jsou právně relevantní

___________________________________________________________________________

 

887/20/ZM/05 – Vyúčtování hospodaření města Havířova za rok 2004, výsledek
hospodářské činnosti za rok 2004, hospodaření příspěvkových
organizací zřízených statutárním městem Havířovem v roce 2004
a závěrečný účet města Havířova za rok 2004.______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. (2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

a) závěrečný účet města Havířova, zpracovaný v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Havířova za rok 2004, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;

b) výsledek hospodářské činnosti města Havířova za rok 2004 a současně převod hospodářského výsledku hospodářské činnosti za rok 2004 z  účtu hospodářské činnosti na účet města Havířova realizovat do 31.8.2005;

c) výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2004;

d) rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004 do peněžních fondů;

e) převody finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkových organizací
- MŠ Balzacova ve výši 18 000,00 Kč
- Sociální služby města Havířova ve výši 1 050 000,00 Kč
- Správa sportovních a rekreačních zařízení ve výši 1 899 467,25 Kč

f) zapracování veškerých úkonů vyplývajících z rozdělení výsledku hospodaření a z vyúčtování hospodaření za rok 2004 do účetních výkazů za období leden – červen 2005;

g) nařízené odvody finančních prostředků příspěvkových organizací do rozpočtu města Havířova dle důvodové zprávy.

___________________________________________________________________________

 

888/20/ZM/05 – Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 17. – 42.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 17. – 42.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2005:

I. Příjmy celkem (tř.1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2 – nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

1 095 168,36 tis. Kč
748 430,00 tis. Kč
24 282,37 tis. Kč
5 200,00 tis. Kč
317 255,99 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
          
Městská policie
          
odbor ekonomický

1 232 906,12 tis. Kč
1 044 843,46 tis. Kč
574,00 tis. Kč
60 725,12 tis. Kč
3 463,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
157 112,25 tis. Kč
228 564,00 tis. Kč
203 795,95 tis. Kč
294 411,00 tis. Kč
54 097,20 tis. Kč
42 050,94 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městská knihovna
          
Městské kulturní středisko
          
Sociální služby města Havířova
          
Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

188 062,66 tis. Kč
14 383,10 tis. Kč
54 588,96 tis. Kč
14 485,30 tis. Kč
27 266,92 tis. Kč
17 355,11 tis. Kč
22 263,63 tis. Kč
10 599,64 tis. Kč
27 120,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
          
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje
           změna stavu krátkodobých prostředků na rozpočtových účtech

+ 137 737,76 tis. Kč
- 48 580,00 tis. Kč
- 50 000,00 tis. Kč
+236 317,76 tis. Kč

___________________________________________________________________________

 

889/20ZM/05 – Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2005._____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2005.

___________________________________________________________________________

 

890/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Prostřední Suchá I.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, označenou dle GP jako parc.č. 1195/297 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Karlu Hašlarovi a Miladě Hašlarové, oba bytem Havířov- Prostřední Suchá, Hornická 54 k již postavené garáži za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 3 500,-Kč

2. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, označenou dle GP jako parc.č. 1195/298 o výměře 5 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Miroslavu Klemsovi a Jarmile Klemsové, oba bytem Havířov- Podlesí, P. Bezruče 2/1538 k již postavené garáži za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 2 500,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/36 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Petru Hyblovi a Evě Hyblové, oba bytem Havířov- Prostřední Suchá, Životická 6b, k již postavené garáži, za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/82 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Liboru Lenčovi a Simoně Lenčové, oba bytem Havířov- Město, Hlavní třída 63/443 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

5. záměr prodeje pozemku parc.č. 2081/26 o výměře 21 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Petře Ležákové, bytem Havířov-Město, Máchova 1/410, k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč

6. záměr prodeje pozemku parc.č. 1222/4 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům patrové garáže ing. Karlu Klimszovi, bytem Horní Bludovice čp. 464 a panu Rostislavu Sekaninovi, bytem Havířov-Město, J. Seiferta 10/1244 k již postavené patrové garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1000,- Kč

7. záměr prodeje pozemku parc.č. 1222/14 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům patrové garáže manželům Břetislavu Potáčovi a Mgr. Jance Potáčové, oba bytem Havířov-Město, Národní třída 967/23b a manželům Vladimíru Khýrovi a Elišce Khýrové, oby bytem Havířov-Město, Horymírova 5/1172 k již postavené patrové garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1000,- Kč

8. záměr prodeje pozemku parc.č. 1222/18 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům patrové garáže manželům Jozefu Krajíčkovi a Anně Krajíčkové, oba bytem Havířov-Město, Slovanská 4/1218 a manželům Otomaru Czaganovi a Magdě Czaganové, oba bytem Havířov-Podlesí,P. Bezruče 1547 k již postavené patrové garáži, ze cenu 500,- Kč, celkem tedy za 1000,- Kč

9. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/129 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Vladimíru Hlaváčkovi a Elišce Hlaváčkové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Havířská 19 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 500,- Kč

10. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/133 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Miroslavu Foldynovi a Mgr. Libuši Foldynové, oba bytem Havířov-Město, Radniční 3/637 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

11. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/138 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Oskaru Eichnerovi a Marii Eichnerové, oba bytem Havířov-Město, Sukova 817 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1000,- Kč

12. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/191 o výměře 3 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Aleně Mackové, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 23 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 1 500,- Kč

13. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/230 o výměře 3 m2 , k.ú. Prostřední Suchá panu Stanislavu Hruboňovi, bytem Havířov- Prostřední Suchá, Hornická 16/913 k již postavené garáži za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 1 500,- Kč

14. záměr prodeje pozemků parc.č. 1225/37 o výměře 1 m2 a parc.č. 1225/38 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Gertrudě Jobbové, bytem Mládežnická 1587, Havířov-Podlesí k již postavené garáži , za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 500,- Kč

15. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/139 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Josefu Kucharovicovi , bytem Havířov-Město, Slezská 766/2 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

___________________________________________________________________________

 

891/20/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648
a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání tohoto materiálu na ZMH v září 2005

___________________________________________________________________________

 

892/20/ZM/05 – NsP Havířov – záměr převodu vlastnictví na město Havířov__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zpracovanou analýzu NsP Havířov

u k l á d á

I. RMH předložit ZMH definitivní stanovisko k možné žádosti Krajskému úřadu MS kraje o převodu NsP Havířov
a) po projednání zákona o neziskových organizacích v Parlamentu ČR
b) po vyhlášení páteřní sítě nemocnic poskytujících základní zdravotní či v příslušných regionech
II. jednat s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami i Krajským úřadem o zařazení NsP Havířov do sítě „ tzv.páteřních nemocnic

T: ihned

___________________________________________________________________________

893/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Prostřední Suchá II.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/178 o výměře 18 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ivanu Mazurovi a Dagmar Mazurové, oba bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1/930 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 9 000,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/185 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům panu Jaroslavu Gorylovi, bytem Havířov-Město, Makarenkova 12 a panu Zdeňku Binderovi, bytem Havířov-Město, U Stromovky 54 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/176 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Leokadii Hajdové, bytem Albrechtice, Středová 460 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/35 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Janu Tyroňovi a Kateřině Tyroňové , oba bytem Havířov-Město, Slovanská 13/1226 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,-Kč

5. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/255 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Antonínu Fišarovi a Jaroslavě Fišarové, oba bytem Havířov-Podlesí, Želivského 1346/7 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 1 000,- Kč

___________________________________________________________________________

 

894/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 1966 a části 1964/2, k.ú. Šumbark___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1966 o výměře 399 m2 a části pozemku parc.č. 1964/2 o výměře cca 160 m2, k.ú. Šumbark panu Draganu Sviračovi, bytem Lučina 13 za účelem rozšíření pozemku k podnikání u stavby restaurace „Tříska“, kterou má ve vlastnictví

___________________________________________________________________________

 

895/20/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2751 a prodej části 2752/1, k.ú.
Havířov-město________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2752/1, nově dle geometrického plánu parc.č. 2752/11, k.ú. Havířov –město o výměře 402m2, MUDr.Bedřichu Wasserburgerovi, Zákrejsova 12,Ostrava 1 pod komunikacemi s tím, že celý areál nestátního zdravotnického zařízení na ul. Karvinská v Havířově – Městě bude oplocen, za cenu: za cenu dle znaleckého posudku ve výši 118.806,-Kč, tj.295,5 Kč/m2, navýšeno o cenu za jeho zpracování 1.000,-Kč, celkem 119.806,- Kč

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2751, dle geometrického plánu parc.č. 2751/2, k.ú. Havířov – město o výměře 555 m2, MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, bytem Zákrejsova 12, Ostrava 1, za účelem vybudování odpočinkové zóny s občerstvením u nestátního zdravotnického zařízení na ul. Karvinská v Havířově- Městě.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2005

___________________________________________________________________________

 

896/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/12, k.ú. Bludovice ______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/12, k.ú.Bludovice, o výměře 23m2, p.Janě Strakové, bytem Hálkova 18, Havířov – Podlesí,
účel prodeje : zahrada,
cena : dle znaleckého posudku navýšena o cenu za jeho zpracování.

___________________________________________________________________________

 

897/20/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2055/1, k.ú. Bludovice__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2055/1, k.ú.Bludovice, o výměře cca 150m2, manž. Evě Krönesové a Petru Krönesovi, bytem Rodinná 2a/1597, Havířov – Bludovice,
účel prodeje : zahrada,
cena : dle znaleckého posudku navýšena o cenu za jeho zpracování

___________________________________________________________________________

 

898/20/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 626/3, k.ú. Šumbark_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.626/3 o výměře 41m2, k.ú. Šumbark, panu Vladimíru Khýrovi, bytem Horymírova 1172/5, Havířov- Město,
za účelem : pod stavbou parkovacích míst,
cena : dle platné vyhlášky tj. 300,-Kč/m2, tj. celkem 12.300,-Kč .

___________________________________________________________________________

 

899/20/ZM/05 – Záměr směny pozemků zastavěných kontejnerovými stanovišti v k.ú.
Havířov město.________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směnit
- pozemky v majetku města, parc. č. 977/2 o výměře 23 m2, parc. č. 1233/3 o výměře 27 m2, parc.č. 1233/2 o výměře 31 m2 a části pozemku parc. č. 1060 o celk. výměře 30 m2, k.ú. Havířov- město, dle zaměření celkem 111 m2,zhodnocené stavbami kontejnerových stanovišť, vybudovanými v rámci staveb, jejichž investorem je město Havířov, do majetku Technických služeb Havířov, a.s., se sídlem ul. Karvinská 1461, Havířov – Město, IČ: 253 75601,

- za pozemky v majetku Technických služeb Havířov, a.s., se sídlem ul. Karvinská 1461, Havířov – Město, IČ: 253 75601, parc. č. 4997 o výměře 6 m2, parc. č. 4998 o vým. 4 m2, parc. č. 4999 o výměře 4 m2, parc. č. 5000 o výměře 8 m2, parc. č. 5001 o výměře 2 m2, parc. č. 5017 o výměře 2 m2, parc. č. 5006 o výměře 13 m2, parc. č. 5007 o výměře 12 m2, k.ú. Havířov-město, o výměře celkem 51 m2, pod zrušenými kontejnerovými stanovišti, s tím, že Technické služby Havířov, a.s. doplatí rozdíl ve směňovaných výměrách, 60 m2, za 300,-Kč/m2, tj. celkem 18.000,- Kč.

___________________________________________________________________________

900/20/ZM/05 – Záměr směny pozemku a finanční vyrovnání v rámci stavby
„Chodník na ul. Hornosušská“___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely vypořádání stavby „Chodník na ul. Hornosušská v Havířově – Prostřední Suché záměr směny
- pozemku v majetku města, parc. č. 1748/11 orná půda, o výměře 331 m2, k.ú. Prostřední Suchá, užívaného jako zahrada u RD,
- za pozemek parc. č. 2645/31 ostatní plocha – silnice o výměře 68 m2 k.ú. Prostřední Suchá, v majetku manželů Jaromíra Burkota a Oldřišky Burkotové, bytem ul. Malá 1290, Havířov- Prostřední Suchá,
s tím, že do doby konečného projednání bude zpracován znalecký posudek a dohodnuto s vlastníky finanční vyrovnání rozdílných hodnot směňovaných pozemků

n e s c h v a l u j e

finanční vyrovnání
části nákladů na pořízení zpevněného přejezdu a propustku na ul. Hornosušská, umístěného na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/91 v majetku města a z části na pozemku 2645/1 ve vlastnictví České republiky, se stavebníky, manž. Janem Dudášem a Boženou Dudášovou, bytem J. Gagarina 21/1490, Havířov- Podlesí, náhrada: ve výši 50% vložených nákladů, tj. 35.000,-Kč.

___________________________________________________________________________

 

901/20/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. 3809, k.ú. Havířov – město__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH ze dne 13.12. 2004 č.u. 744/17/ZM/04, bod 1

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 3809, k.ú. Havířov –město, o výměře 3572 m2, Ing. Ivanu Urbancovi, obchodní jméno Ivan Urbanec – IZUR, bydlištěmi místem podnikání ČSA 2955, Karviná - Hranice, IČ: 121 35 453,
za účelem výstavby centra služeb pro motoristy,
za cenu 301,-Kč/m2 a za podmínek uvedených ve vyhlášené soutěži č. 10/MJP/2004

___________________________________________________________________________

 

902/20/ZM/05 – Prodej pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.prodej pozemku parc.č. 1701/34 o výměře 1 m2 , k.ú. Prostřední Suchá paní Kateřině Malátové, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 11/ 1107 k již postavené garáži za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1701/31 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům – paní Milušce Swiderové a paní Mgr. Lee Holkové, obě bytem Havířov-Prostřední Suchá, Protější 9 k již postavené garáži za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 1245/73 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Jozefu Antošovi, bytem Havířov-Město, Dělnická 4 za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

4. prodej pozemku parc.č. 1245/75 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Rudolfu Friedrichovi a Libuši Friedrichové, oba bytem Havířov-Šumbark,E. Destinové 1160 za cenu ve výši 500,-Kč/m2, celkem za 500,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2005

___________________________________________________________________________

 

903/20/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. (PK 11/1) , k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku (PK 11/1) o výměře 284 m2 , k.ú. Bludovice manželům Bronislavu Rozbrojovi a Aurélii Rozbrojové, bytem Havířov-Životice, Padlých hrdinů 138/33 za účelem zřízení výběhu pro slepice za cenu smluvní navrhovanou žadateli ve výši 12 000,-Kč, tj. cca 42,30 Kč/m2, s  podmínkou zřízení věcného břemene odvedení povrchových vod z příkopových žlabů ve prospěch statutárního města Havířova bezplatně

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2005

___________________________________________________________________________

 

904/20/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 2096, k.ú. Havířov-město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 390/9/ZM/03 ze dne 15.12.2003, a to ……..
z původního usnesení:
Zastupitelstvo města Havířova schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2096, k.ú. Havířov-město o výměře cca 600 m2 MUDr. Vladimíru Dudkovi, bytem Havířov-Město, Národní třída 42 za účelem vybudování nestátního-zubního zdravotního střediska za tržní cenu dle znaleckého posudku 500,- Kč/m2, navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. 3 600,- Kč

nové znění:
Zastupitelstvo města Havířova schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2096, k.ú. Havířov-město o výměře cca 747 m2 MUDr. Vladimíru Dudkovi, bytem Havířov-Město, Národní třída 42 za účelem vybudování nestátního-zubního zdravotního střediska za tržní cenu dle znaleckého posudku 500,- Kč/m2, navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. 3 600,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2005

___________________________________________________________________________

 

905/20/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č 1441/6, k.ú.Prostřední Suchá________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1441/6, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 191m2, p. Petře Krestové, bytem Pěkná 36, Havířov – Prostřední Suchá,
účel prodeje : zahrada,
cena : smluvní 200,-Kč/m2, tj.celkem 38.200,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2005

___________________________________________________________________________

 

906/20/ZM/05 – Prodej částí pozemků parc.č. 1964, 1970, 2003, k.ú. Havířov- město
202/1, 243/1, 298, k.ú.Bludovice ,
1460/100, 1460/102, 1460/120 , k.ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) prodej části pozemku parc.č. 1964, nově dle geom. plánu p.č.1964/5, 1964/6, 1964/7 v k.ú. Havířov - město celkem o výměře 15 m2 pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul. J.Seiferta 1246/6, 1247/4 a 1248/2,  Havířov - Město
za cenu dle znaleckého posudku 6.340,-Kč, tj. zaokr. 423,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 7.090,- Kč

2) prodej části pozemku parc.č. 1970, nově dle geom. plánu p.č.1970/2, 1970/3, 1970/4 o výměře 16m2, v k.ú. Havířov – město pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul. J.Seiferta 1243/5, 1242/3 a 1241/1, Havířov - Město
za cenu dle znaleckého posudku 6.770,-Kč, tj. zaokr. 423,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 7.520,- Kč

3) prodej části pozemku parc.č. 2003, nově dle geometrického plánu značený jako p.č.2003 díl „a“ v k.ú.Havířov - město o výměře 7 m2 pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul. Karvinská 1208/26, 1209/28, 1210/30, Havířov - Město
za cenu dle znaleckého posudku 2.960,-Kč, tj. zaokr. 423,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 3.710,- Kč

4) prodej části pozemku parc.č. 202/1, nově dle geometrického plánu označený jako p.č. 202/77 v k.ú.Bludovice o výměře 3 m2, pod nově vybudovanou nájezdovou rampou k obytného domu na ul. Želivského 1346/7, Havířov – Podlesí
za cenu dle znaleckého posudku 1.190,-Kč, tj. zaokr. 397,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 1.940,- Kč

5) prodej části pozemku parc.č.243/1, nově dle geometrického plánu označený jako p.č. 243/3 v k.ú.Bludovice o výměře 9m2, pod nově vybudovanou nájezdovou rampou k  obytného domu na ul. Okrajová 1411/49, Havířov - Podlesí
za cenu dle znaleckého posudku 3.560,-Kč, tj. zaokr. 396,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 4.310,- Kč

6) prodej části pozemku parc.č.298, nově dle geometrického plánu označený jako p.č. 298/2, 298/3, 298/4 v k.ú.Bludovice o výměře 18 m2, pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul. Nad Terasou 1167/14, 1168/16, 1169/18, Havířov - Podlesí
za cenu dle znaleckého posudku 7.130,-Kč, tj. zaokr. 396,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 7.880,- Kč

7) prodej částí pozemků parc.č.1460/100, 1460/102, nově dle geometrického plánu označený jako p.č. 1460/199 v k.ú. Šumbark o výměře 28 m2, pod nově vybudovanou nájezdovou rampou k obytnému domu na ul. G. Svobody 258/1, Havířov - Šumbark
za cenu dle znaleckého posudku 11.090,-Kč, tj. zaokr. 396,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 11.840,- Kč

8) prodej části pozemku parc.č. 1460/120, nově dle geometrického plánu označený jako p.č. 1460/200 v k.ú. Šumbark o výměře 7 m2, pod nově vybudovanou rampou pro kočárky  k obytnému domu na ul. Konzumní 295/9B , Havířov - Šumbark
za cenu dle znaleckého posudku 2.770,-Kč, tj. zaokr. 396,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 750,-Kč, celkem 3.520,- Kč

pro : Stavební bytové družstvo Havířov, Hornosušská 2, Havířov- Prostřední Suchá, IČ: 00415227

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2005

___________________________________________________________________________

 

907/20/ZM/05 – Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka ul. Těšínská,
Frýdecká, Okrajová v Havířově – Bludovicích“_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby „Světelná křižovatka ul. Těšínská, Frýdecká, Okrajová v Havířově – Bludovicích“, jejímž investorem je město Havířov,

1. Záměr směnit, nebo darovat
-část pozemku parc. č. 588/2 k.ú. Bludovice, v majetku města , zastavěnou nově vybudovaným odbočovacím pruhem sil. I/11,
-za část pozemku parc. č. 596/2 k.ú. Bludovice, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic Čerčanská 2023/12, Praha – Kačerov, správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava, IČ: 659 933 90 zastavěnou chodníkem a zatravněným pruhem, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby

2. Záměr darovat
a) dokončenou stavbu obnoveného krytu vozovky, sil. I/11, včetně odbočovacího pruhu a odvodnění z majetku města, do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem:
Č
erčanská 2023/12, Praha – Kačerov, správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava, IČ: 659 933 90, v hodnotě vyčíslené po dokončení stavby
b) dokončenou stavbu obnoveného krytu vozovky, sil. III/4735, z majetku města, do majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem:
Úprkova 1, 702 23 Ostrava , středisko
Karviná, Sv. Čecha 1877, IČ: 00095711, v hodnotě vyčíslené po dokončení stavby

3. Přijetí daru
č
ásti pozemku parc. č. 1328 k.ú. Bludovice o výměře cca 160 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby ,
z vlastnictví Moravskoslezského kraje, a hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem:
Úprkova 1, 702 23 Ostrava , středisko Karviná, Sv. Čecha 1877, IČ: 00095711 do majetku města Havířova

4. Výkup
č
ásti parc. č. 582/2 k.ú. Bludovice, o výměře cca 10 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví: Ing. Jindřicha Sznapky, bytem Český Těšín 1982,
kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 300,-Kč/m2, tj. cca 3000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem darovací smlouvy dle bodu 3) a kupní smlouvy dle bodu 4)

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2005

___________________________________________________________________________

 

908/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 2382/1 a 2383, k.ú. Šumbark______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely rozšíření hřbitova na ul. Hřbitovní v Havířově- Šumbarku výkup pozemků parc. č. 2382/1 o výměře 167 m2 a parc. č. 2383 o vým. 1046 m2, k.ú. Šumbark, užívaných jako zahrada ,včetně trvalých porostů a oplocení,
ve vlastnictví: Libuše Rygolové, bytem Havířov – Šumbark, ul. Wolkerova čp. 715/2
kupní cena: dohodou, za výměru 1213 m2 celkem 245.000,- Kč, tj. cca 202,-Kč/m2

___________________________________________________________________________

 

909/20/ZM/05 – Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku
parc. č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá , ul. Modřínová._____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup
a) vlastnického podílu 1/6 (tj. 68,17 m2) k pozemku parc. č 1923/6 , k.ú. Prostřední Suchá, a vlastnického podílu 1/4 (tj. 86,25 m2) k pozemku parc. č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, užívaných jako část veřejné komunikace Modřínová, ve spoluvlastnictví manž. Jarmily Zabawské a Gustava Zabawského, bytem Modřínová 8/1098, Havířov- Prostřední Suchá za kupní cenu: 300,- Kč/m2, tj.za podíly 154,42 m2, celkem 46.326,- Kč

b) vlastnického podílu 1/24 (tj. 17,04 m2) k pozemku parc. č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, užívaného jako část veřejné komunikace Modřínová, ve spoluvlastnictví Lidviny Olejníkové, bytem Dlouhá třída 1103/75, Havířov – Podlesí za kupní cenu : 300,- Kč/m2, tj.za 17,04 m2 celkem 5. 112,-Kč

c) vlastnického podílu 1/18 (tj. 22,72 m2) k pozemku parc. č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, užívaného jako část veřejné komunikace Modřínová, ve spoluvlastnictví : Tibora Kaločaie a Ireny Kaločaiové, bytem ul. Modřínová 1110/2 za kupní cenu : 300,- Kč/m2, tj.za 22,72 m2 celkem 6.816,-Kč

d) vlastnického podílu 1/3 (tj. 136,33 m2) k pozemku parc. č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá,užívaného jako část veřejné komunikace Modřínová, ve spoluvlastnictví: Františka Siwého a osoby uvedené na LV 103 po dokončení probíhajícího dědického řízení po paní Rozálii Siwé, oba bytem ul.Modřínová 1102/1, Havířov – Prostřední Suchá, za kupní cenu dohodou: 200,- Kč/m2, tj.za 136,33 m2 celkem 27.266,-Kč

2. bezúplatný převod
vlastnického podílu 1/6 (tj. 68,17 m2) k pozemku parc. č 1923/6 , k.ú. Prostřední Suchá, a vlastnického podílu 1/8 (tj. 43,125m2) k pozemku parc. č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, užívaných jako část veřejné komunikace Modřínová, ze spoluvlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, odloučené prac. Karviná, se sídlem Zakladatelská 974, Karviná – Nové Město, IČ: 69 797 111, do majetku města s tím, že nabyvatel se zavazuje předmětné nemovitosti neužívat ke komerčním, či jiným výdělečným účelům a 10 let od nabytí je nezcizit

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv a smlouvy o bezúplatném převodu

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2005

___________________________________________________________________________

 

910/20/ZM/05 – Výkup části pozemku parc. č. 2349 k.ú. Šenov._____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby „Veřejně přístupné polyfunkční sportoviště u ZŠ Pujmanové v Havířově – Šumbarku“ výkup části pozemku parc. č. 2349 k.ú. Šenov , dle GP označeného jako parc. č. 2349/2 o výměře 104 m2, ve vlastnictví: OKD,a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo nám.6/2020, IČ: 00002593
kupní cena: dle znaleckého posudku, jako cena tržní, 250,-Kč/m2, tj. za 104 m2 celkem 26.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2005

___________________________________________________________________________

 

911/20/ZM/05 – Výkup části pozemků parc.č. 2658, 2657/1, k.ú. Bludovice___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 236/6/ZM/03 bod 2a ze dne 23.6.2003

n e s c h v a l u j e

pro stavby: „Vodovod Havířov – Životice, ul.Přátelství, ul.U křížů a Vodovod a kanalizace Havířov, lokalita Záguří“ výkup části pozemků parc.č. 2658, 2657/1, k.ú. Bludovice o výměře 786 m2 z důvodu uložení hlavního vodovodního a kanalizačního řádu včetně 4 ks šachtic, kupní cena dohodou 400,- Kč/m2, tj. za 786 m2 x 400,- Kč = 314.400,- Kč, snížena o již uhrazenou částku za zřízení věcného břemene 13.400,- Kč, tj. celková úhrada ve výši 314.400,- Kč – 13.400,- Kč, tj.celkem 301.00,- Kč, vlastník pozemků Ing.Bruno Folwarzcný, bytem Havířov-Životice, Olšová 1/203

___________________________________________________________________________

 

912/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc.č. 2157/4, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2157/4 o výměře 1180 m2 , vedený v katastru nemovitostí jako ost.plocha, komunikace a využívaný jako zahrada u dětského domova od spoluvlastníků:
paní Ludmily Bystroňové, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1321/117paní Jarmily Folvarčné, bytem Moravská Ostrava, Ostrava 2, Varenská 2962/34
paní Bohuslavy Kamasové, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1033/17 paní Jany Kubišové , bytem Ostrava-Jih-Výškovice, Ostrava 30, Výškovická 509/180

___________________________________________________________________________

 

913/20/ZM/05 – Výkup pozemků parc.č. 2649 , 2580/75 ,  k.ú. Dolní Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2649, ost.plocha o výměře 2396 m2 a pozemek parc.č. 2580/75, ost.plocha o výměře 341 m2, vše v kat. území Dolní Suchá, na kterých se nachází veřejná komunikace ul. Pod Svahem od společnosti OKD – Báňské stavby Ostrava, a.s., Na Hradbách 2632/18, Ostrava –Moravská Ostrava, IČ: 00007366 za smluvní cenu ve výši 200,- Kč/m2, celkem tedy za 547 400,- Kč

___________________________________________________________________________

 

914/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc.č. 1047,  k.ú. Havířov-město__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1047 o výměře 780 m2 včetně zpevněné plochy chodníku a schodiště na tomto pozemku
od společnosti EKO-TECHNOLOGY, s.r.o, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Kostelní 96/23, IČ: 259 11 201
za smluvní cenu ve výši 400,- Kč/m2, celkem tedy za 312 000,- Kč

___________________________________________________________________________

 

915/20/ZM/05 – Výkup části pozemku parc.č. 1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú.
Šumbark_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup podílu části pozemku parc.č. 1374/132, 1374/135 a 1374/136, k.ú. Šumbark za dohodnutou cenu 300,- Kč/m2,tj. celkem za 43 800,- Kč od spoluvlastníků, a to
- od paní Věry Rotiglové, bytem Havířov-Šumbark, U Točny 65 podíl ve výši 1/4, tj. 73 m2
- po zesnulém panu Miroslavu Tomsovi, s tím, že smlouva bude uzavřena s dědicem uvedeným na LV č. 1697 po ukončení dědického řízení podíl ve výši 1/4, tj. 73 m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10. 2005

___________________________________________________________________________

 

916/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 1818/3, k.ú. Bludovice.____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 1818/3 o výměře 244 m2, k.ú. Bludovice, užívaného jako příjezd a přístup ke dvěma RD z ul. Padlých Hrdinů,
ve vlastnictví: osob zjištěných na základě dědického řízení, po zesnulých Martě Rajdusové a Antonínu Rajdusovi
kupní cena dohodou: 250,-Kč/m2, tj. za 244 m2 celkem 61.000,- Kč.

___________________________________________________________________________

 

917/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. (PK 11/4), k.ú. Šumbark._________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. (PK11/4) o výměře 138 m2, k.ú. Šumbark, sloučeného do veřejné komunikace U Jelena, který mají v podílovém spoluvlastnictví:
- Yvona Morciniaková, bytem Stonava 25, 735 34 Stonava
- Zbyslaw Paluch, bytem Vendryně 186, 739 94 Vendryně
- Kristina Štefánková, bytem Vendryně 186, 739 94 Vendryně
- Marie Skořepová, bytem Orlová- Poruba, ul. K Lesu 465
kupní cena dohodou: 290,-Kč/m2, tj. za 138 m2 celkem 40.020,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2005

___________________________________________________________________________

 

918/20/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 3726/2, k.ú. Havířov – město.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 3726/2 ostatní plocha - neplodná půda, o výměře 716 m2, k.ú. Havířov – město, z části zastavěného chodníkem v majetku města, který mají v podílovém spoluvlastnictví:
- Ing. Václav Fránek, bytem Havířov – Město, Národní třída 578/6
- Ludmila Klepáčová, bytem Havířov –Šumbark, U Nádraží 593/27,
- Milada Valentová, bytem Havířov – Město, Švermova 12
kupní cena: dle znal. posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2005

___________________________________________________________________________

 

919/20/ZM/05 – Přijetí daru stavby parkovacích míst na pozemku parc.č. 2105/296,
k.ú. Šumbark_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru stavby dvou parkovacích míst na pozemcích parc.č. 2105/296 v k.ú.Šumbark, od pana Jaromíra Janečka, bytem i místem podnikání Vardasova 424/9, Havířov – Město, IČ : 15445887, s tím, že stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání kolaudačního rozhodnutí .

___________________________________________________________________________

 

920/20/ZM/05 – Splašková kanalizace městských částí Havířova Dolní a Prostřední
Suchá________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních za cenu 300,- Kč za m2 pozemku zastavěného kalovými čerpacími stanicemi a příjezdovými komunikacemi

___________________________________________________________________________

 

921/20/ZM/05 – Veřejná soutěž na prodej plynové distribuční soustavy_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje plynové distribuční soustavy v majetku statutárního města Havířova dle důvodové zprávy (v celkové hodnotě 57.677.572,- Kč) formou veřejné soutěže za podmínek:
1.
Lze odkoupit plynovou distribuční soustavu (dle tabulky) pouze jako celek. Zájemce uvede souhlas s touto podmínkou.
2. Zájemce nabídne kupní cenu a navrhne platební podmínky.
3. Zájemce uvede v nabídce jméno nebo název firmy, adresu.

a složení pracovní skupiny:
1. p. Martin Balšán, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
2. Ing. František Jasiok
3. Ing. Miloslav Hanus
4. p. Radim Mudra
5. Ing. Petr Smrček
náhradník: Ing. Karel Žák

___________________________________________________________________________

 

922/20/ZM/05 – Svěření mobilního sportovního vybavení hřiště ZŠ Gorkého
Základní škole Gorkého dle zákona 250/2000 Sb.____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření mobilního sportovního vybavení rekonstruovaného školního hřiště ZŠ Gorkého příspěvkové organizaci: Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21, sídlo: Havířov-Město, Gorkého 1/329, dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem oznámení o svěření majetku.

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 8. 2005

___________________________________________________________________________

 

923/20/ZM/05 – Akcie Depos Horní Suchá, a. s.__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o splnění úkolu primátorky města Havířova na základě usnesení ZMH č. 601/15/ZM/04 ze dne 20. 9. 2004 a skutečnost, že města a obce, akcionáři společnosti Depos Horní Suchá, a. s., nemají zájem své akcie emitenta Depos Horní Suchá, a. s., odprodat.

___________________________________________________________________________

 

924/20/ZM/05 – Obecně závazná vyhláška o zrušení Obecně závazné vyhlášky o ochraně
chovu prasat před zavlečením nebezpečné nákazy klasického moru
prasat č.6/94/OŽP______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku o zrušení Obecně závazné vyhlášky o ochraně chovu prasat před zavlečením nebezpečné nákazy klasického moru prasat č.6/94/OŽP

___________________________________________________________________________

 

925/20/ZM/05 – Návrh změny č.2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za
Merkurem.___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 26 odst.2 a § 31 odst.1) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, změnu č.2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem

v y m e z u j e

dle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, závaznou část změny č. 2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem, která je obsažena v části 3. tohoto materiálu

r o z h o d u j e

dle § 23 odst.1zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a dle § 16 odst.1 písm. c) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl.č. 570/2002 Sb., o námitce podané při projednávání návrhu změny č.2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem následovně:
námitce manželů Filsákových, bytem Přátelství 264/2c, Havířov - Životice ze dne 25.1.2005 se vyhovuje z důvodů uvedených ve vyhodnocení této námitky obsažené v části 4. tohoto materiálu

v y d á v á

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst.3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č.*/2005 o závazné části změny č. 2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem, kterou se vyhlašuje závazná část změny, která je obsažena v části 5. předloženého materiálu

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č.2 územního plánu zóny Havířov - Životice, lokalita Za Merkurem s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, orgány územního plánování sousedních územních obvodů a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek podaných při projednání návrhu změny, zpracovanou dle § 23 odst. 1 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, která je obsažena v části 2. a 4. předloženého materiálu

___________________________________________________________________________

 

926/20/ZM/05 – Zadání změny č.11 územního plánu města Havířova.________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 20 odst.7 a § 31 odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č.11 územního plánu města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o veřejnoprávním projednání zadání změny č.11 územního plánu města Havířova s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, orgány územního plánování sousedních územních obvodů a občany a vyhodnocení všech stanovisek a podnětů podaných při projednání zadání změny, která je obsažena v části 2. a 4. předloženého materiálu

___________________________________________________________________________

 

927/20/ZM/05 – Kloubové nízkopodlažní autobusy na plynový pohon pro rozšíření MHD
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyčlenění 10 000 000,- Kč na rok 2006 a 10 000 000,- Kč na rok 2007 z rozpočtu města na nákup autobusů MHD v souvislosti s podáním žádosti pro individuální projekt v rámci 4. kola výzvy SROP, konkrétně z kapitoly Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech, podopatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

u k l á d á

uzavřít smlouvu o budoucím pronájmu autobusů v souladu s upravenými podmínkami dle důvodové zprávy s dopravcem ČSAD Havířov, a.s.

Z: RMH
T: 31.7.2005

___________________________________________________________________________

 

928/20/ZM/05 – Schválení regulačního plánu „Sorela“_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

regulační plán „Sorela“ – v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění).

r o z h o d u j e

dle § 23 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a dle § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů o podaných námitkách vznesených při projednávání návrhu regulačního plánu „Sorela“ (návrh na rozhodnutí o námitkách viz. část 6)

v y m e z u j e

závaznou část regulačního plánu „Sorela“ v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obsaženou v části 4. tohoto materiálu

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu regulačního plánu „Sorela“ s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, orgány územního plánování sousedních územních obvodů , občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek podaných v rámci projednávání návrhu regulačního plánu „Sorela“ obsažený v části 2. a 5. tohoto materiálu

v y d á v á

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2001 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním zřízení (stavební zákon) v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. /05/OÚR o závazné části regulačního plánu „Sorela“, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu „Sorela“, která je obsažena v části 7. tohoto materiálu

u k o n č u j e

platnost části územního plánu zóny „centrální části města Havířova“ (schváleného dne 29. 3. 1996 obecně závaznou vyhláškou č. 4/96/OÚR) a to v rozsahu jež se překrývá s územím řešeným regulačním plánem „Sorela“.

u k l á d á

pořizovateli, tj. odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypracování čistopisu regulačního plánu „Sorela“ ve smyslu úprav, které jsou nedílnou součásti materiálu.

___________________________________________________________________________

 

929/20/ZM/05 – Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířov

s c h v a l u j e

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

 

930/20/ZM/05 – Oznámení o odměně za výkon funkce člena orgánu právnické osoby –
změny________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

jména členů ZMH a výši jejich odměny za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je město Havířov – dle oznámení předložených k 20.6.2005

___________________________________________________________________________

 

931/20/ZM/05 – ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změny v dozorčí radě_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

změnu Společenské smlouvy a volbu pana Františka CHOBOTA jako nového člena  dozorčí rady společnosti ZÁMEK, s.r.o. ke dni 27.4.2005

s c h v a l u j e

pana Františka CHOBOTA jako zástupce města Havířova v dozorčí radě společnosti ZÁMEK, s.r.o.

___________________________________________________________________________

 

932/20/ZM/05 – Valná hromada společnosti Severomoravská energetika ,a.s.__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

program a termín konání řádné valné hromady SME, a.s. konané dne 28.6.2005

u k l á d á

zástupcům města hlasovat shodně s návrhem představenstva společnosti

___________________________________________________________________________

 

933/20/ZM/05 – Valná hromada společnosti Technické služby Havířov a.s.____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

program a termín konání řádné valné hromady TSH a.s. konané dne 21.6.2005

u k l á d á

zástupcům města hlasovat shodně s návrhem představenstva společnosti TSH a.s.

___________________________________________________________________________

 

934/20/ZM/05 – Informace o konání valné hromady společnosti DEPOS, a.s., Horní
Suchá konané dne 3. června 2005 ________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o konání valné hromady společnosti DEPOS, a.s., Horní Suchá.

___________________________________________________________________________

 

935/20/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova
za období od 11. 1. do 6. 6. 2005._________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 11. 1. do 6. 6. 2005.

___________________________________________________________________________

 

936/20/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti vedení města________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

___________________________________________________________________________

 

937/20/ZM/05 – Závěrečné usnesení_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 20.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2005

___________________________________________________________________________

 

 

 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                                                              Martin B A L Š Á N
primátorka města                                                                                                        náměstek primátorky

 

K bodu č. 70 schváleného programu zasedání ZMH, tj.ve věci volby člena a změny Jednacího a organizačního řádu Finančního výboru ZMH, Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení .