Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 7.11.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.j. MMH/87 792/2014

V Havířově dne 12.11.2014
Zapsala: Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 07.11.2014


1/1ZM/2014 - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH dne 7.11.2014

2/1ZM/2014 - Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného dne 22.09.2014

3/1ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 7.11.2014

4/1ZM/2014 - Stanovení počtu členů Rady města Havířova

5/1ZM/2014 - Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí

6/1ZM/2014 - Volba primátora města

7/1ZM/2014 - Volba náměstků primátora města

8/1ZM/2014 - Volba dalších členů Rady města Havířova

9/1ZM/2014 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti

10/1ZM/2014 - Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního výboru ZMH

11/1ZM/2014 - Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a členů kontrolního výboru

12/1ZM/2014 - Nároky členů Zastupitelstva města Havířova

 

 

 

U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 07.11.2014


 

1/1ZM/2014 - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH dne 7.11.2014_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 7. listopadu 2014:

1. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova (ZMH).
2.
 Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného dne 22.09.2014.
3.
 Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH.
4.
 Stanovení počtu členů Rady města Havířova (RMH).
5.
 Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí.
6.
 Volba primátora města.
7.
 Volba náměstků primátora města.
8.
 Volba ostatních členů RMH.
9.
 Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti.
10.
 Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního výboru ZMH.
11.
 Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a ostatních členů kontrolního výboru ZMH.
12. Nároky členů zastupitelstva.


 

2/1ZM/2014 - Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného
dne 22.09.2014______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

že ověřovatelé zápisu o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.09.2014 pan MUDr. Milan Hladík a pan Ing. Tomáš Foldyna svým podpisem potvrdili, že zápis je v souladu s průběhem zasedání, odpovídá přijatým usnesením a nevznesli žádné námitky


 

3/1ZM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,
konaného dne 7.11.2014______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 7.11.2014

paní Ivanu Kožmínovou
pana Mgr. Rudolfa Šimka


 

4/1ZM/2014 - Stanovení počtu členů Rady města Havířova____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

pro funkční období 2014 až 2018 počet členů Rady města Havířova na 11 členů


 

5/1ZM/2014 - Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

pro funkční období 2014 – 2018 počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Havířova na 4 členy

u r č u j e

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Havířova uvolněni:
primátor města
-
 náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
-
 náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
-
 náměstek primátora pro sociální rozvoj

b e r e   n a   v ě d o m í

rozdělení působnosti náměstků primátora podle usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 62/2/ZM/07 ze dne 26.02.2007 a usnesení čís. 460/9/ZM/08 ze dne 14.04.2008


 

6/1ZM/2014 - Volba primátora města______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce primátora města Bc. Daniela PAWLASE


 

7/1ZM/2014 - Volba náměstků primátora města______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda HECZKA

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Ivana BUREŠE

do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj
Mgr. Daniela VACHTARČÍKA


 

8/1ZM/2014 - Volba dalších členů Rady města Havířova_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní):
5. Alici HEGYI
6. Bc. Josefa BĚLICU
7. JUDr. Štefana LANGERA
8. Bc. Alenu OLŠOKOVOU
9. Mgr. Tomáše PTÁČKA
10. Róberta MASAROVIČE, MSc.
11. Petera HRABČÁKA


 

9/1ZM/2014 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době
jeho nepřítomnosti___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátora

Ing. Eduarda HECZKA,

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou primátor nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích)


 

10/1ZM/2014 - Zřízení finančního výboru a volba členů a předsedy finančního výboru ZMH_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Jednací a organizační řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova ve znění ke dni 3.11.2003

z ř i z u j e

pro funkční období 2014 – 2018 9 členný finanční výbor Zastupitelstva města Havířova

v o l í

1. členy finančního výboru ZMH

Mgr. Rudolfa ŠIMKA
Ing. Ivo TARKOWSKÉHO
Bc. Alenu OLŠOKOVOU
Bc. Darju TOMANIECOVOU
Ing. Miloslava HANUSE
Davida ONDRÁČKA
Evu ŠILLEROVOU
Miroslava POLAKA
Ing. Zdeňka OSMANCZYKA

2. z členů finančního výboru ZMH předsedu Ing. Zdeňka OSMANCZYKA, člena ZMH


 

11/1ZM/2014 - Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy a členů kontrolního výboru____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova (dále též „ZMH“) ze dne 05.11.2007, ve znění přílohy č. 1
2.
 Jednací řád kontrolního výboru ZMH, v úplném znění ke dni 30.03.2010, dle přílohy č. 2

z ř i z u j e

pro funkční období 2014 – 2018 9 členný kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova

v o l í

předsedou kontrolního výboru ZMH: Bc. Marka PLAWNÉHO, člena ZMH
členy kontrolního výboru ZMH: Ing. Bohuslava NIEMIECE
                                                    Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU
                                                    Mgr. Gustava DYTKA
                                                    Vladimíra TALAGU
                                                    Mgr. Michaelu HORŇÁKOVOU
                                                    Pavla RAPANTA
                                                    Ing. Jiřího ŠEBESTU
                                                    Ing. Karla ŽÁKA


 

12/1ZM/2014 - Nároky členů Zastupitelstva města Havířova____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í,

1. že náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni na rok 2014, budou poskytovány v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Havířova č. 1037/22ZM/2013 ze dne 16.12.2013 (Příloha č. 2) a usnesením č. 675/12/ZM/08 ze dne 3.11.2008, kterým byly přijaty ZÁSADY pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (Příloha č. 1)

2. že odměny neuvolněným členům zastupitelstva, členům Rady města Havířova, předsedům výborů Zastupitelstva města Havířova, předsedům komisí Rady města Havířova a předsedovi zvláštního orgánu zřízeného dle zvláštního právního předpisu budou vypláceny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 1078/23ZM/2014 ze dne 27.1.2014 (Příloha č.3)

s t a n o v í

s účinností od 1.1.2015 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2015 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


 

 

                ………………………………….....                    ...…..…….……………………...
                            Bc. Daniel PAWLAS                                        Bc. Ivan BUREŠ
                               
primátor města                                náměstek primátora pro hospodářský rozvoj