Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 19.11.2010

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/110 181/Vl/2010

V Havířově dne 22.11.2010
Zapsala: Monika Krpelíková
Petra Valošková

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 19.11.2010


1/1ZM/2010 - Výjimka z Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova

2/1ZM/2010 - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19.11. 2010

3/1ZM/2010 - Ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 20.9. 2010

4/1ZM/2010 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19.11.2010

5/1ZM/2010 - Stanovení počtu členů Rady města Havířova

6/1ZM/2010 - Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí

7/1ZM/2010 - Volební řád Zastupitelstva města Havířova

8/1ZM/2010 - Výjimka z Volebního řádu Zastupitelstva města Havířova

9/1ZM/2010 - Volba primátora města

10/1ZM/2010 - Volba náměstků primátora města

11/1ZM/2010 - Volba ostatních členů Rady města Havířova

12/1ZM/2010 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti

13/1ZM/2010 - Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru

14/1ZM/2010 - Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru

15/1ZM/2010 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí

 

 

U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.11.2010


 

1/1ZM/2010 - Výjimka z Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova___________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 19.11.2010, výjimku z Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova, který byl přijat dne 3.11.2008, a to z článku 10 „Hlasování“ bod 9. tak, že elektronické hlasovací zařízení pro toto zasedání nebude použito. Hlasování bude prováděno veřejně zvednutím ruky


 

2/1ZM/2010 - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19.11.2010____
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.11.2010 upravený dle připomínek členů zastupitelstva města


 

3/1ZM/2010 - Ověření zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 20.9.2010________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 24. zasedání ZMH, konaného dne 20. září 2010


 

4/1ZM/2010 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,
konaného dne 19.11.2010______________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.11.2010

Bc. Moniku Havlíčkovou
p. Dalibora Klimšu


 

5/1ZM/2010 - Stanovení počtu členů Rady města Havířova______________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

pro funkční období 2010 až 2014 počet členů Rady města Havířova na 11


 

6/1ZM/2010 - Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Havířova, včetně primátora města, na 4

u r č u j e

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Havířova uvolněni
- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
- náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- náměstek primátora pro sociální rozvoj


 

7/1ZM/2010 - Volební řád_Zastupitelstva města Havířova ______________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Volební řád Zastupitelstva města Havířova ve znění ze dne 14.4.2008 s úpravou v čl. 3 „ Způsob Hlasování“, a to:

2. na ustavujícím zasedání zastupitelstva se primátor, náměstci primátora a členové rady volí shodným způsobem


 

8/1ZM/2010 - Výjimka z Volebního řádu Zastupitelstva města Havířova___________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 19.11.2010 výjimku z Volebního řádu Zastupitelstva města Havířova, který byl přijat dne 14.4.2008, a to:
z článku 3 odst. 1 „Způsob hlasování“ tak, že elektronické hlasovací zařízení pro volbu primátora města, náměstků primátora a ostatních členů rady na tomto zasedání nebude použito. Hlasování bude prováděno veřejně zvednutím ruky

v y p o u š t í

bod č 5. Volba volební komise - z programu dnešního zasedání zastupitelstva


 

9/1ZM/2010 - Volba primátora města________________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z v o l i l o

do funkce primátora města Ing. Zdeňka OSMANCZYKA


 

10/1ZM/2010 - Volba náměstků primátora města______________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z v o l i l o

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Eduarda HECZKA

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Petra SMRČKA

do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj
Bc. Daniela PAWLASE


 

11/1ZM/2010 - Volba ostatních členů Rady města Havířova______________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z v o l i l o

do funkce dalších členů Rady města Havířova:

Ing. Jiřího MARTÍNKA
p. Alici HEGYI
Mgr. Rudolfa ŠIMKA
p. Vojtěcha KOZÁKA
Ing. Jiřího ŠEBESTU
Bc. Michaelu HORŇÁKOVOU
p. Evu RADOVOU


 

12/1ZM/2010 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho
nepřítomnosti_______________________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náměstka primátora

Ing. Eduarda HECZKA

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou primátor nevykonává funkci


 

13/1ZM/2010 - Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru_________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z ř i z u j e

pro funkční období 2010 – 2014 Zastupitelstva města Havířova 9 členný Finanční výbor Zastupitelstva města Havířova

v o l í

předsedou Finančního výboru ZMH:   Ing. Pavla Mertu   (TOP 09)
členy Finančního výboru ZMH:   Ing. Miroslavu Řezníčkovou   (VV)
    Ing. Ivo Poláška   (NEZ)
    Ing. Radka Foldynu   (ODS)
    Martinu Marii Psíkovou   (ČSSD)
    Ing. Tamaru Šeligovou   (ČSSD)
    Ing. Miloslava Hanuse   (KSČM)
    Karla Sachmerdu   (KSČM)
    Juliuse Vidu   (HPH)

 

14/1ZM/2010 - Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru_______________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z ř i z u j e

pro funkční období 2010 – 2014 Zastupitelstva města Havířova 9 členný Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova

v o l í

předsedou Kontrolního výboru ZMH:   MUDr. Radomila Schreibera   (ODS)
členy Kontrolního výboru ZMH:   Ing. Karla Žáka   (KSČM)
    Vladimíra Talagu   (ČSSD)
    Martina Taussiga   (HPH)
    Aleše Pawlase   (HPH)
    Leoše Lukaštíka   (ODS)
    Mgr. Karin Mackovou   (VV)
    Martina Dobeše   (NEZ)
    Michaelu Jančaříkovou   (TOP 09)

 

15/1ZM/2010 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí___________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností ode dne jmenování, případně zvolení do funkce:

1. výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:

- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.390,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc tj. celkem 5.020,-Kč/měsíc,

- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova ve výši 3.140,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc tj. celkem 3.770,- Kč/měsíc,

- za výkon funkce předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.140,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc tj. celkem 3.770,- Kč/měsíc,

- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.570,- Kč/měsíc,

- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.070,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 630,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.700,- Kč/měsíc

s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci

2. předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce ve výši 3.770,- Kč, která bude vyplácena měsíčně


 

………………………………….....                                    ...…..…….……………………...
    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                                Ing. Eduard HECZKO
           
primátor města                                               náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku