STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/48 133/2017
   
   
 VYŘIZUJE:  Mikulášová v. r.
 TEL.:  596 803 218
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  29.06.2017

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 26.06.2017

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 26.06.2017


 

722/19ZM/2017 - Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH dne 26.06.2017

723/19ZM/2017 - Schválení programu 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.06.2017

724/19ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.06.2017

725/19ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017

726/19ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH

727/19ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2017

728/19ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově III/2017

729/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, k.ú. Havířov - město

730/19ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17, 1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark

731/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice

732/19ZM/2017 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144 k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

733/19ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice

734/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá

735/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov - město

736/19ZM/2017 - Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.

737/19ZM/2017 - Prodej pozemků a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.

738/19ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice

739/19ZM/2017 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku MS kraje

740/19ZM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 2645/69, k.ú. Prostřední Suchá

741/19ZM/2017 - Nabídka na odkoupení nemovitosti

742/19ZM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím

743/19ZM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

744/19ZM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

745/19ZM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Dělení pozemku, sloučení budov a pozemků v hospodaření příspěvkových organizací

746/19ZM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti

747/19ZM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti

748/19ZM/2017 - Technické služby Havířov a.s. – změna v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti

749/19ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

750/19ZM/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

751/19ZM/2017 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2017/2018

752/19ZM/2017 - Žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí

753/19ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům – 2. kolo dotačního řízení

754/19ZM/2017 - Žádosti o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu schválené dotace ZUŠ B. Martinů a poskytnuté dotace SP+D Kontakt

755/19ZM/2017 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2016 a účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2016

756/19ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 41. – 75.

757/19ZM/2017 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018

758/19ZM/2017 - Změna Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

759/19ZM/2017 - Opatření obecné povahy – změna č. 2 Územního plánu Havířov

760/19ZM/2017 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky

761/19ZM/2017 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2016

762/19ZM/2017 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 29.06.2017

763/19ZM/2017 - Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s. – změna usnesení

764/19ZM/2017 - MORYS s.r.o. – projednání nového návrhu na mimosoudní vyrovnání

765/19ZM/2017 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 25.05.2017

766/19ZM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině

767/19ZM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“

768/19ZM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“

769/19ZM/2017 - Podání občanů – požadavek na vyhlášení místního referenda

770/19ZM/2017 - Zápůjčka ze sociálního fondu

771/19ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

772/19ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení městaU S N E S E N Í

z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.06.2017


722/19ZM/2017 - Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH dne 26.06.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.06.2017 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


723/19ZM/2017 - Schválení programu 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.06.2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. června 2017 dle přílohy


724/19ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.06.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.06.2017

pana Róberta MASAROVIČE (ANO 2011)
pana Bc. Daniela PAWLASE (KSČM)


725/19ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 24. dubna 2017


726/19ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé

1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část
1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“
76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část
117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část
184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov-Podlesí“
235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“
284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“
285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje
366/9ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
428/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“, k.ú. Bludovice, do majetku města
669/17ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město
670/17ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
703/18ZM/2017 Prodej technického zhodnocení Havířovské teplárenské společnosti, a.s.
712/18ZM/2017 Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé

240/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita1“
324/8ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov Žermanická přehrada“
470/12ZM/2016 Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá“
532/14ZM/2016 Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení
589/15ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563, k.ú. Havířov-město
644/16ZM/2017 Přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, u OC Globus
672/17ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá
673/17ZM/2017 Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“
705/18ZM/2017 Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a uzavření Smlouvy o spolupráci s Moravskoslezským krajem
706/18ZM/2017 Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020
709/18ZM/2017 Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017 z rozpočtu odboru školství a kultury
710/18ZM/2017 Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017
711/18ZM/2017 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov


727/19ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - duben 2017 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ a v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP:

1. Městské policii Havířov
ve výši 85 000,- Kč
na zakoupení bezpečnostního zařízení WatchGuard Firebox T50 s 3 letou licencí Basic Security Suite (WW)

2. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova
ve výši 75 000,- Kč
na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice

3. zvýšením příspěvku na provoz
Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
o částku 20 610,- Kč
na nákup vybavení dětského dopravního hřiště

4. zvýšením příspěvku na provoz
Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754
o částku 33 240 Kč
na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017


728/19ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově III/2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - květen 2017 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 110 000,- Kč na zřízení záznamového serveru pro nové dva kamerové body v rámci rekonstrukce železničního podjezdu u vlakového nádraží v Havířově-Městě

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2017


729/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, k.ú. Havířov - město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562, zahrada, o výměře cca 20 m2, k.ú. Havířov - město, paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi, bytem ………………………………., za účelem rozšíření zahrady


730/19ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 1452/17, 1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m2, parc.č. 1452/14, zahrada o výměře 83 m2 parc.č. 1452/15, zahrada o výměře 46 m2, parc.č. 1452/16, zahrada o výměře 46 m2, parc.č. 1452/17, zahrada o výměře 47 m2, parc.č. 1452/18, zahrada o výměře 44 m2, parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m2, parc.č. 1452/11, ostatní plocha o výměře 124 m2, vše v k.ú. Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu


731/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice, dle GP č. 4216-12/2017 označeného jako parc. č. 2513/2 o výměře 200 m2, užívaného jako přístup k nemovitosti parc. č. 2514/2, ve vlastnictví kupujících, manželů Josefa Kupky a Olgy Kupkové, bytem ……………………………….


732/19ZM/2017 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144 k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, spol. KRIŽAN, s.r.o., IČO: 62363000, k provozování tiskárny


733/19ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/3, ost.plocha o výměře 250 m2, kat. území Bludovice společnosti Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, Havířov-Bludovice, IČO: 27834395 za účelem scelení pozemků


734/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 3041-85/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1197/280 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Mgr. Zdeňce Oeschnerové, bytem ………………………………., pod již postavenou garáží


735/19ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov - město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, ostatní plocha, o výměře cca 80 m2, k.ú. Havířov - město, manželům panu Ngoc Giap Pham a paní Tran Thi Lan Anh, bytem ………………………., za účelem údržby objektu na ul. Hlavní třída 32a, Havířov - Město


736/19ZM/2017 - Prodej pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 4 200 m2, pozemku parc.č. 63/3 o výměře 388 m2, pozemku parc.č. 63/4 o výměře 97 m2, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře cca 700 m2, pozemku parc.č. 63/6 o výměře 491 m2, pozemku parc.č. 63/7 o výměře 103 m2, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m2, část pozemku parc.č. 2738/14 o výměře cca 25 m2, v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 6 439 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti nDive s.r.o., se sídlem Slezská 950, Poruba, 735 14 Orlová, IČO: 24676179 (dále též „kupující“) za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 440,- Kč/m2, tj. cca 2.833.160,- Kč + 2.980,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň.

V souladu se schválenými Zásadami o hospodaření s majetkem města bude s žadatelem uzavřena kupní smlouva (dále též „KS“) za podmínek:
a) Kupující se zavazuje, že pozemky budou užívány po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly prodány, tj. k výstavbě a následnému provozování výrobního závodu.
b) Kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k prodaným pozemkům, převést všechny povinnosti, závazky a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových práv.
c) Kupující je povinen zahájit užívání a provozování výrobního závodu do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva k prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky má město právo od KS odstoupit.
d) Za porušení smluvních povinností, závazků a podmínek stanovených kupujícímu v KS, město uplatní vůči kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností, závazků a podmínek. Kupující se zavazuje zaplatit městu smluvní pokutu do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
e) Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost kupujícího splnit povinnosti, závazky a podmínky stanovené v KS.
f) V případě odstoupení od KS je kupující povinen uvést pozemky do původního stavu, to je do stavu před uzavřením KS, a to do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od KS, nebude-li dohodnuto jinak.
g) Kupující nemá nárok požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků.
h) Odstoupení od smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům a nárokům pro Město vyplývající z KS. ch) Kupující se zavazuje uhradit správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
i) Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá město po úplném zaplacení kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad. Nebudou-li uvedené částky uhrazeny, je město oprávněno od KS odstoupit.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


737/19ZM/2017 - Prodej pozemků a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 29 o výměře 819 m2, parc.č. 30 o výměře 189 m2 a stavby čp. 34 na pozemku parc.č. 30, parc.č. 31 o výměře 191 m2 a stavby čp. 35 na pozemku parc.č. 31, parc.č. 32 o výměře 260 m2, parc.č. 33 o výměře 372 m2, parc.č. 63/18 o výměře 891 m2, parc.č. 63/11 o výměře 450 m2, parc.č. 63/10 o výměře 296 m2, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře cca 440 m2 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 110 m2 , v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 4 018 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti Santarius s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 860/1a, Havířov-Město, IČO: 28611411 za účelem výstavby dílen na výrobu sportovních produktů a administrativní budovy, a to za smluvní cenu - pozemky za cenu 440,00 Kč/m2, tj. cca 1.767.920,00 Kč, stavby čp. 34 a čp. 35 za účetní hodnotu celkem 130.589,00 Kč, za zpracování znaleckého posudku 7.500,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň, sníženou o náklady na demolici staveb čp. 34 a čp. 35 ve výši 800.000,00 Kč, celkem ve výši cca 1.106.009,00 Kč + DPH z kupní ceny

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
- město Havířov nebude zahrnovat do kupní ceny hodnotu staveb umístěných na převáděných pozemcích ve výši stanovenou znaleckým posudkem z důvodu rozvoje lokality a vytvoření nových pracovních míst
- prodávané stavby nelze využít pro podnikatelský záměr kupujícího, který bude muset stavby čp. 34 a čp. 35 odstranit na vlastní náklady, aby zrealizoval svůj záměr na prodávaných pozemcích

1. do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena smlouva o budoucí  kupní smlouvě (dále jen BKS), s ujednáními těchto podmínek:
a) při podpisu BKS bude na účet města složena záloha (jistota) na kupní cenu ve výši 60% kupní ceny
b) v případě odstoupení od BKS ze strany společnosti z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu, společnost uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, město vrátí společnosti uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu,

2. kupní smlouva (dále jen KS) se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost doručí městu na odbor správy a rozvoje majetku pravomocné stavební povolení, s ujednáními těchto podmínek:
a) společnost uhradí městu zbývající část kupní ceny + DPH do 30 dnů od uzavření KS,
b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny,
c) společnost je povinna v případě změny majetkových práv k prodaným pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč,
d) společnost je povinna prodané pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly prodány, tj. k výstavbě a následnému provozování výrobního závodu (dílny a administrativní budova); v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč,
e) společnost je povinna zahájit užívání a provozování výrobního závodu (dílny a administrativní budova) do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč,
f) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč,
g) v případě odstoupení od KS ze strany města z důvodu, že společnost začne stavbu realizovat, ale do 3 let od stavebního povolení stavbu nedokončí, je společnost povinna uvést pozemky do původního stavu, tj. do stavu před uzavřením KS, do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
h) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků,
ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v KS město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.
i) v případě, že společnost neprovede ve lhůtě 2 let po vydání pravomocného stavebního povolení demolici převáděných staveb, uplatní město smluvní pokutu ve výši ceny staveb v místě a čase obvyklé v době schválení prodeje, tj. celkem 1.394.080,00 Kč navýšenou o částku na provedení demolice, o kterou byla snížena kupní cena

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


738/19ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167 m2, k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem ………………………., za účelem zahrady, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 63 410 Kč (379,70 Kč/m2) + 1.700 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 65 110 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


739/19ZM/2017 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku
MS kraje
_________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru do majetku města a to částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 239/3, dle GP č. 3049-3/2017 označené jako parc. č. 239/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 2604/20, dle GP č. 3049-3/2017 označené jako parc. č. 2604/50 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 963 m2, zastavěných chodníkem a přilehlými plochami podél silnice č. III/4746 (ul. Dělnická) a silnice č. II/475 (ul. Vodní), ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 70223 Ostrava, IČO: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


740/19ZM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 2645/69, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 6045 „Odkanalizování Havířova - městská část Životice“ výkup pozemku parc.č. 2645/69, ostatní plocha silnice o výměře 38 m2, k.ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví paní Milady Jeziorské, bytem ………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 97,36 Kč/m2, celkem ve výši 3.700,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


741/19ZM/2017 - Nabídka na odkoupení nemovitosti_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

nabídku na odkoupení budovy čp. 1211, jiné stavby, stojící na pozemku parc.č. 89/4, o výměře 271 m2, k.ú. Šumbark, který je v majetku města Havířova, od dočasného vlastníka stavby - notářky Mgr. Petry Vlčkové, se sídlem Havířov-Město, Na Nábřeží 654/79, IČO: 75024900


742/19ZM/2017 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm.  e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:
1. technického zhodnocení majetku – stavba MŠ Sukova - zateplení fasády a výměna oken v celkové účetní ceně 2 021 855,35 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, Sukova 820/2a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 65890710,
2. technického zhodnocení majetku – stavba Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-Podlesí v celkové účetní ceně 3 937 570,55 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 70958246,
3. technického zhodnocení majetku – stavba Rekonstrukce střechy pavilonu tělocvičny ZŠ M. Pujmanové 17/1151, Havířov-Šumbark v celkové účetní ceně 2 491 263,24 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, Marie Pujmanové 1151/17, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 48805475,
4. technického zhodnocení majetku – stavba ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce střechy nad tělocvičnami v celkové účetní ceně 4 669 163,00 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, Gen. Svobody 284/16, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 48805513,
5. technického zhodnocení majetku – stavba Oprava 2 sociálních uzlů v pavilonu A ZŠ 1. máje 956/10a, Havířov v celkové účetní ceně 371 559,00 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, 1. máje 956/10a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 70958122,
6. technického zhodnocení majetku – stavba Rekonstrukce výměníku teplé vody – bazén ZŠ F. Hrubína 1537/5, Havířov v celkové účetní ceně 364 494,81 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, Františka Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 61988723,
7. technického zhodnocení majetku – stavba Sociálně společenského zázemí v Městském fotbalovém areálu Prostřední Suchá v celkové účetní ceně 3 092 488,33 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

Z: vedoucí OPS
T: 31. 7. 2017


743/19ZM/2017 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím:
1. Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Františka Hrubína 1537/5, elektronický zabezpečovací systém, inv. číslo 000000070545 v účetní hodnotě 52 104,00 Kč,
2.Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, movitý majetek dle přílohy č. 1 v účetní hodnotě 580 407,96 Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2017


744/19ZM/2017 - Předání majetku k  hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku k  hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626, dle přílohy č. 1 v pořizovací ceně 5 018 811,40 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 61988685, s účinností od 1.8.2017

u k l á d á

vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 61988685

Z: vedoucí OPS
T: 31.07.2017


745/19ZM/2017 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Dělení pozemku, sloučení budov a pozemků v hospodaření příspěvkových organizací_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vynětí majetku – části pozemku parc. č. 2513, k.ú. Bludovice, oddělené GP č. 4216-12/2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 2513/2, ostatní plocha – zeleň, o výměře 200 m2, k.ú. Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569,

b e r e   n a   v ě d o m í

1. skutečnost, že z pozemku parc. č. 1355/1, k.ú. Bludovice, orná půda o výměře 6445 m2, byla geometrickým plánem č. 4122-35/2016 oddělena část pozemku o výměře 70 m2 z důvodu jiného využití a nově označená jako pozemek parc. č. 1355/3, k.ú. Bludovice, ostatní plocha, jiná plocha, obojí v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289,
2. skutečnost, že byly sloučeny tři budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, do jedné budovy s č.p. 404, včetně sloučení pozemků pod budovami, a to pozemek parc. č. 2105/389, k.ú. Šumbark, o výměře 657 m2, pozemek parc. č. 2105/395, k.ú. Šumbark, o výměře 44 m2 a pozemek parc. č. 2105/397, k.ú. Šumbark, o výměře 339 m2 do pozemku parc. č. 2105/397, k.ú. Šumbark o nové výměře 1 040 m2.

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

Z: vedoucí OPS
T: 31.07.2017


746/19ZM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. - změna zakladatelské listiny obchodní společnosti_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „společnost“)
1. změny zakladatelské listiny společnosti uvedené v příloze č. 1
2. nové znění zakladatelské listiny společnosti dle přílohy č. 2


747/19ZM/2017 - Městská realitní agentura, s.r.o. – změna v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1.7.2017 u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)

odvolání pana Ing. Róberta Pustky z funkce jednatele MRA, s.r.o.
zvolení pana Róberta Masaroviče, MSc., do funkce 1. jednatele MRA, s.r.o.
zvolení pana Ing. Jiřího Lankočího do funkce 2. jednatele MRA, s.r.o.
odvolání pana Ing. Bohuslava Niemiece, z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. (předseda)
zvolení pana Lukáše Oprchalského do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.


748/19ZM/2017 - Technické služby Havířov a.s. – změna v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, u obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601 (dále jen „ TSH a.s.“) ke dni 1.7.2017

odvolání pana Bc. Marka Plawneho z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení pana Ing. Bohuslava Niemiece do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání pana Róberta Masaroviče, MSc., z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení pana Bc. Marka Plawneho do funkce člena představenstva TSH a.s.


749/19ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 24.05.2017 dle příloh


750/19ZM/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace ve výši 331.944,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, dle přílohy č. 2

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, ve znění přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

primátorku města Mgr. Janu Feberovou podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


751/19ZM/2017 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2017/2018_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 udělené Radou města Havířova

s c h v a l u j e

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2017/2018

u k l á d á

zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2017


752/19ZM/2017 - Žádost o poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí peněžního daru z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017 ve výši 50 000 Kč Lince bezpečí z. s. na provoz bezplatné Linky bezpečí v roce 2017


753/19ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům – 2. kolo dotačního řízení_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5,
příloha č.6, příloha č.7, příloha č.8, příloha č.9, příloha č.10, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2017:
- z mimosportovní sféry v celkové výši 449 489 Kč dle příloh č. 1-6
- ze sportovní sféry v celkové výši 512 000 Kč dle přílohy č. 7

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků dle bodu 1. tohoto usnesení

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) v jednotlivých případech

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2017


754/19ZM/2017 - Žádosti o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu schválené dotace ZUŠ B. Martinů a poskytnuté dotace SP+D Kontakt_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO: 62331663, dle přílohy č. 1,

2. žádost SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, IČO: 68149271, dle přílohy č. 2

s c h v a l u j e

1. prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu u dotace schválené Základní umělecké škole Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO: 62331663, na projekt „Výjezd Tanečního orchestru a sólistů do partnerského města Mažeikai – Litva“, a to do 30.11.2017,

2. prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu u dotace poskytnuté SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, IČO: 68149271, na projekt „Vzdělávání aktérů prevence“, a to do 31.10.2017,

3. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí, IČO: 68149271, s termínem dosažení účelu poskytnuté dotace do 31.10.2017


755/19ZM/2017 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2016 a účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2016_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3.1, příloha č.3.2, příloha č.3.3,
příloha č.4.1, příloha č.4.2, příloha č.4.3, příloha č.5.1, příloha č.5.2, příloha č.5.3,
příloha č.5.4, příloha č.5.5, příloha č.5.6, příloha č.5.7, příloha č.6, příloha č.7,
příloha č.8, příloha č.9, příloha č.10, příloha č.11, příloha č.12, příloha č.13, příloha č.14,
příloha č.15, příloha č.16.1, příloha č.16.2, příloha č.16.3, příloha č.16.4, příloha č.16.5,
příloha č.17, příloha č.18, příloha č.19, příloha č.20, příloha č.21, příloha č.22, příloha č.23,
příloha č.24, příloha č.25, příloha č.26, příloha č.27, příloha č.28, příloha č.29, příloha č.30,
příloha č.31, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2016 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016, v rozsahu příloh č. 24 – 30.

u k l á d á

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2016 ve výši 27 938 740,00 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.06.2017


2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2016 po zdanění ve výši 32 830 735,73 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.06.2017


3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2016.

Z: vedoucí EO
T: 30.06.2017

p o v ě ř u j e

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2016.


756/19ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření
č. 41. – 75.
_________

(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 41., 42., 71., 72., 73., 74. a 75., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 43. – 75., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 41. – 75. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 031 658,47 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 967 754,47 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 33 599,88 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 1 016 004,12 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 336 213,39 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 007 015,30 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 102,29 tis. Kč
odbor školství a kultury 29 867,68 tis. Kč
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč
odbor organizační 232 352,29 tis. Kč
odbor sociálních věcí 6 935,03 tis. Kč
odbor komunálních služeb 290 792,21 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 611 439,16 tis. Kč
Městská policie Havířov 80 695,30 tis. Kč
odbor ekonomický 744 314,64 tis. Kč
odbor kancelář primátora 9 297,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 329 198,09 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 598,69 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 123,78 tis. Kč
MŠ ČSA 1 052,64 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 020,30 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 222,33 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč
MŠ Lípová 1 862,09 tis. Kč
MŠ Mládí 1 143,10 tis. Kč
MŠ Moravská 2 259,45 tis. Kč
MŠ Okružní 1 043,36 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 3 073,73 tis. Kč
MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 247,77 tis. Kč
MŠ Radniční 1 145,75 tis. Kč
MŠ Resslova 861,40 tis. Kč
MŠ Sukova 1 059,95 tis. Kč
MŠ Švabinského 1 007,84 tis. Kč
MŠ U Jeslí 1 001,56 tis. Kč
MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč
MŠ U Topolů 871,18 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 5 395,95 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 602,18 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 4 275,13 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 077,90 tis. Kč
ZŠ Gorkého 4 077,40 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 893,38 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 3 552,93 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 848,10 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 520,02 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 572,74 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 4 290,63 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 513,64 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 907,18 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 2 073,51 tis. Kč
ZŠ Školní 2 970,67 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 419,11 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 019,70 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 793,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 40 847,67 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 820,44 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 38 537,37 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 409,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 37 545,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 761,68 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 50 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem +304 554,92 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +238 889,92 tis. Kč


757/19ZM/2017 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2018“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2018“, který je přílohou předkládaného materiálu.


758/19ZM/2017 - Změna Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu _________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nevydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města, ve znění dle přílohy č. 1


759/19ZM/2017 - Opatření obecné povahy – změna č. 2 Územního plánu Havířov_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o v ě ř i l o

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad změny č. 2 Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 Územního plánu Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu přílohy č. 1


760/19ZM/2017 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:
Helena a Vladislav Szurmanovi, …………………………………
Výše zápůjčky 26.000 Kč
Splatnost zápůjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem smlouvy o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 07/2017


761/19ZM/2017 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2016_________
(hlasování, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611 a závěrečný účet za rok 2016 dle přílohy č. 1 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016 bez výhrad (příjmy ve výši 4 400,29 tis. Kč a výdaje ve výši 4 669,90 tis. Kč), dle přílohy č. 2


762/19ZM/2017 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 29.6.2017_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO: 28564111 (dále jen „KIC Odpady, a.s.“), dne 29.6.2017 ve 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava, v místnosti předsálí zastupitelstva kraje s číslem dveří D200,
2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dle Přílohy č. 1

u k l á d á

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 29.6.2017, takto:

bod 2. Schválení programu valné hromady
- hlasovat pro schválení programu dle Přílohy č. 1
bod 3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě
- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob dle Přílohy č. 1
bod 4. Volba předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- hlasovat pro zvolení předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele dle Přílohy č. 1
bod 5. Informace představenstva společnosti o plnění pokynů z předchozí valné hromady
- vzít na vědomí dle Přílohy č. 1
bod 6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- hlasovat pro zrušení společnosti s likvidací dle Přílohy č. 1
bod 7. Jmenování likvidátora společnosti
- hlasovat pro jmenování likvidátora pana Ing. Josefa Tuhého dle Přílohy č. 1
bod 8. Odměňování likvidátora společnosti
- hlasovat pro schválení odměny likvidátora ve výši 10 000 Kč měsíčně od 1.7.2017 nejdéle do 28.2.2018 dle Přílohy č. 1
bod 9. Smlouva o výkonu funkce likvidátora společnosti
- hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora dle Přílohy č. 2


763/19ZM/2017 - Změna zástupce města na valných hromadách ČSAD Havířov a.s. – změna usnesení_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zvolení Evy Radové do funkce členky dozorčí rady společnosti ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 o delegování zástupců města pro volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, v části bodu 1. takto:
„1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH:
Ing. Karla Šlachtu a náhradníka p. Róberta Masaroviče, MSc.“


764/19ZM/2017 - MORYS s.r.o. – projednání nového návrhu na mimosoudní vyrovnání_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. návrh společnosti MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771 (dále jen „MORYS s.r.o.“) na mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném osvětlení v celkové výši 2 370 077,65 Kč úhradou částky v celkové výši 1 349 711,15 Kč dle Přílohy č. 1
2. stanovisko advokáta města Mgr. Radima Struminského k návrhu MORYS s.r.o. k částce 1 349 711,15 Kč jako mimosoudní vyrovnání náhrady škody na veřejném osvětlení dle Přílohy č. 2

n e s c h v a l u j e

návrh předložený společností MORYS s.r.o. na mimosoudní vyrovnání náhrady škody vzniklé na veřejném osvětlení v celkové výši 2 370 077,65 Kč uhrazením částky 1 349 711,15 Kč

s c h v a l u j e

pokračování v soudních sporech o náhradu škody vedených u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, sp. zn. 17 C 100/2014 (elektrorozvaděče) a sp. zn. 114 C 115/2014 (svítidla)


765/19ZM/2017 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 25.5.2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665 (dále jen „společnost“) konané dne 25.5.2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti, dle důvodové zprávy


766/19ZM/2017 - Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek ke zřizovací listině ze dne 14.12.2015 příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 a to takto:
Článek IV, Účel a předmět činnosti PO, 3. Doplňková činnost se rozšiřuje o bod 3.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.


767/19ZM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podpis Memoranda o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“ mezi statutárním městem Havířov, statutárním městem Karviná, společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s. a společností Veolia Využití odpadů ČR s.r.o. a
2. seznam zástupců města - členů Technologické komise dle důvodové zprávy, Ekonomické komise dle důvodové zprávy, Legislativní komise dle důvodové zprávy a Řídícího výboru dle důvodové zprávy.

p o v ě ř u j e

Mgr. Janu Feberovou, primátorku statutárního města Havířova, podpisem Memoranda o spolupráci, ve znění přílohy.


768/19ZM/2017 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Memorandum o spolupráci na projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle přílohy


769/19ZM/2017 - Podání občanů – požadavek na vyhlášení místního referenda_________
(hlasování, příloha č.2, příloha č.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y h o d n o t i l o

„Petici za vyhlášení místního referenda o umisťování imigrantů v katastru Statutárního města Havířov“ podanou dne 24.4.2017 (dále též „Petice“), jako žádost o projednaní záležitosti v samostatné působnosti Zastupitelstvem města Havířova podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyřízení Petice podané dne 24.04.2017 dle přílohy č. 2

r o z h o d l o

o nevyhlášení místního referenda požadovaného Peticí

s c h v a l u j e

vyjádření Zastupitelstva města Havířova (příloha č. 3) k Petici,

u k l á d á

zveřejnit vyjádření Zastupitelstva města Havířova k Petici na úřední desce Magistrátu města Havířova po dobu minimálně 30 dnů

Z: vedoucí KP
T: 07/2017


770/19ZM/2017 - Zápůjčka ze sociálního fondu_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu paní Marii Gelačákové ve výši 20.000 Kč se splatností 5 let

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o poskytnutí zápůjčky paní Marii Gelačákové

Z: vedoucí ORG
T: 07/2017


771/19ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.2.3,
příloha č.2.4, příloha č.2.5, příloha č.2.6, příloha č.2.7, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Příloh č. 1.1, 1.2
2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1 – 2.6


772/19ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 13.04.2017 do 14.05.2017 dle příloh


………………………………… …………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátorka města náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku


K bodu č. 17 schváleného programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova ve věci Prodej částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark nebylo přijato usnesení.