Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 24.6.2013

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/54 814/Kl/2013

V Havířově dne 24.6.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 24.6.2013


832/19ZM/2013 - Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH dne 24.6.2013

833/19ZM/2013 - Schválení programu 19. zasedání ZMH dne 24.6.2013

834/19ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 19. zasedání ZMH, konaného dne 24.6.2013

835/19ZM/2013 - Ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 25.3.2013

836/19ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH

837/19ZM/2013 - Poskytnutí daru města Havířova na odstraňování povodňových škod

838/19ZM/2013 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2012

839/19ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 29. - 77.

840/19ZM/2013 - Dodatek č. 01 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.

841/19ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2013

842/19ZM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – březen 2013

843/19ZM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky

844/19ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

845/19ZM/2013 - Změna použití výše schválených investiční dotací na rok 2013 – MŠ Balzacova

846/19ZM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová

847/19ZM/2013 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice, pro školní rok 2013/2014

848/19ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

849/19ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

850/19ZM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu HC Havířov 2010 s.r.o. v roce 2013

851/19ZM/2013 - Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020

852/19ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá

853/19ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město

854/19ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice

855/19ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá

856/19ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá

857/19ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá

858/19ZM/2013 - Prodej pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark

859/19ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark

860/19ZM/2013 - Prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město

861/19ZM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2, k.ú. Bludovice

862/19ZM/2013 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s – změna a doplnění usn.č. 709/16ZM/2012 ze dne 17.12.2012

863/19ZM/2013 - Směna části pozemku v majetku města parc. č. 1528/2, k.ú. Šumbark, za část pozemku parc.č. 1522, k.ú. Šumbark

864/19ZM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem – doplnění pověření

865/19ZM/2013 - Převod nemovitostí v rámci projektu regenerace bývalého Dolu Dukla – změna usnesení

866/19ZM/2013 - Nabídka na odkoupení pozemku včetně staveb v k.ú. Havířov-město

867/19ZM/2013 - Právní rozbor kupní smlouvy - k usnesení ZMH č. 771/17ZM/2013 ze dne 28.1.2013

868/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Havířov-město – pan Milan Dzik, paní MartaVítková

869/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Folwarczní

870/19ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Danuše Lasková

871/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Marie Rucká

872/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Kropkovi

873/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Jiří Farný

874/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Taťána Bednárová

875/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Rybovi

876/19ZM/2013 - Výkup nemovitostí v k.ú. Šumbark – pan Martin Hebelka

877/19ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – pan Adolf Pawlas

878/19ZM/2013 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi ul. Chatařskou a Prachatickou

879/19ZM/2013 - Výkup pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“

880/19ZM/2013 - Přijetí daru pozemků v rámci realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

881/19ZM/2013 - Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

882/19ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“

883/19ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“

884/19ZM/2013 - Nabídka na převod kanalizačního řadu

885/19ZM/2013 - Objekty získané od společnosti Autodům Vrána s.r.o.

886/19ZM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace

887/19ZM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2013 po RÚ II

888/19ZM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ – odůvodnění významné veřejné zakázky

889/19ZM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ – odůvodnění významné veřejné zakázky

890/19ZM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ odůvodnění významné veřejné zakázky

891/19ZM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné veřejné zakázky

892/19ZM/2013 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Plynovodní přípojka STL Dolní Suchá

893/19ZM/2013 - Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

894/19ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

895/19ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek

896/19ZM/2013 - Vyřazení služebního vozidla z majetku města

897/19ZM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2012 a přistoupení obce Horní Bludovice

898/19ZM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku

899/19ZM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – vznik členství

900/19ZM/2013 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti

901/19ZM/2013 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna ředitele společnosti

902/19ZM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii

903/19ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za 1. pololetí 2013

904/19ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

905/19ZM/2013 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

 

 

 

U S N E S E N Í
z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.6.2013


 

832/19ZM/2013 - Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH dne 24.6.2013________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.6.2013 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

833/19ZM/2013 - Schválení programu 19. zasedání ZMH dne 24.6.2013___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24. června 2013 dle upravené přílohy


 

834/19ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 19. zasedání ZMH, konaného
dne 24.6.2013_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.6.2013

p. Jarmilu Světlíkovou
Ing. Pavla Mertu


 

835/19ZM/2013 - Ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 25.3.2013_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25. března 2013


 

836/19ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

581/14ZM/2012

Poskytnutí daru Policii ČR

709/16ZM/2012

Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

712/16ZM/2012

Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

757/17ZM/2013

Výkup pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

826/18ZM/2013

Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Havířov“ - změna usnesení č. 671/15ZM/2012

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

625/14ZM/2012

1. Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkových organizací
2.
 Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
3.
 Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím

651/15ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město

700/16ZM/2012

Program prevence kriminality na rok 2013

711/16ZM/2012

Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice

721/16ZM/2012

Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení

756/17ZM/2013

Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku – prodej pozemků

786/18ZM/2013

Podpora činnosti porodnice NsP Havířov, p.o.

787/18ZM/2013

Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury

788/18ZM/2013

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury

792/18ZM/2013

Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – zajištění péče o děti ve věku do sedmi let

793/18ZM/2013

Bezúplatný převod majetku – maketa strážníka

794/18ZM/2013

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

802/18ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá

803/18ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark

804/18ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice

805/18ZM/2013

Prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark

806/18ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice

807/18ZM/2013

Výkup pozemku parc.č. 3674/2,  k.ú. Havířov-město

811/18ZM/2013

Odkoupení pozemků parc. č. 315/12, parc. č. 315/8, k.ú. Bludovice

812/18ZM/2013

Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o.

815/18ZM/2013

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
Převod movitých věcí příspěvkovým organizacím

816/18ZM/2013

„Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“, dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci

817/18ZM/2013

Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2013 na realizaci VZ – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Varovný informační systém (VIS)“

828/18ZM/2013

Členství města ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady


 

837/19ZM/2013 - Poskytnutí daru města Havířova na odstraňování povodňových škod______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč na veřejnou sbírku na odstraňování povodňových škod

u k l á d á

odboru školství a kultury MMH odeslat částku 100 tis. Kč na účet č. 2222 9922/0800 Veřejná sbírka - Povodně 2013 - Ústecký kraj na odstraňování povodňových škod

Z: vedoucí OŠK
T: 07/2013


 

838/19ZM/2013 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2012_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“, na základě předloženého vyúčtování hospodaření města Havířova, finančního vypořádání a závěrečného účtu města Havířova za rok 2012

u k l á d á

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti za rok 2012 ve výši 19 665 950,00 Kč na ZBÚ města do 30.6.2013,

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti za rok 2012 po zdanění ve výši 454 374,63 Kč na ZBÚ města do 30.6.2013.


 

839/19ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 29. - 77.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 29.,30.,31.,32., dle důvodové zprávy a příloh,

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 33.-77., dle důvodové zprávy a příloh,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 29.-77. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 199 039,90 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

874 692,39 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

23 489,51 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

25 886,32 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 274 971,68 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 496 475,37 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 204 161,60 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

794,16 tis. Kč

odbor školství a kultury

52 339,52 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

287 245,22 tis. Kč

odbor sociálních věcí

11 685,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

279 776,93 tis. Kč

odbor investiční výstavby

779 484,99 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

71 151,20 tis. Kč

odbor ekonomický

669 631,58 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

17 556,00 tis. Kč

oddělení kancelář primátora

9 884,00 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

292 313,77 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

1 071,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

730,00 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 015,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

650,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

655,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 926,51 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

760,00 tis. Kč

MŠ Radniční

825,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

842,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 134,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 078,92 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 015,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 927,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 415,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 376,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 968,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 065,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 223,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 688,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 125,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 558,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 528,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 591,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 580,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 142,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 955,00 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov


2 802,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

31 122,71 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 925,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 278,10 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

34 396,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov


35 159,96 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


12 866,57 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

33 610,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+297 435,47 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+700 895,01 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-568 505,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy


+ 8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje


0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy


+65 370,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje


-3 350,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+ 94 625,46 tis. Kč


 

840/19ZM/2013 - Dodatek č. 01 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 01 ke smlouvě o úvěru ve výši 150 000 000,- Kč se společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, uzavřené dne 29.6.2012, dle příloh materiálu.


 

841/19ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2013________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


 

842/19ZM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – březen 2013_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – březen 2013, dle důvodové zprávy a příloh.


 

843/19ZM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 - 2014, dle důvodové zprávy a přílohy


 

844/19ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013
v rozpočtu odboru školství a kultury__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 795.190,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: září 2013


 

845/19ZM/2013 - Změna použití výše schválených investiční dotací na rok 2013
– MŠ Balzacova___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu použití výše schválených investičních dotací na rok 2013 Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61988685), a to takto:
1.
 konvektomat ve výši 150.000,- Kč změnit výši pořízení na 222.500,- Kč
2.
 převod investiční dotace ve výši 44.000,- Kč do příspěvku na provoz
3.
 snížení schválených investičních dotací o částku 104.500,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: září 2013


 

846/19ZM/2013 - Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Lípová_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65890701) ve výši 400.000,- Kč na dokrytí provozu odloučeného pracoviště na ul. K. Čapka 800/8, Havířov-Město

Z: vedoucí OŠK
T: září 2013


 

847/19ZM/2013 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice,
pro školní rok 2013/2014___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2013/2014 udělené Radou města Havířova

s c h v a l u j e

případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2013/2014

u k l á d á

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2013


 

848/19ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
a Havířovská liga středních škol_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

schvaluje

1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2013 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I. - V. měsíc roku 2013 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním sportovních soutěží v rámci „Havířovské ligy středních škol“ v roce 2013, a to takto:

29 440,-Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297
                      z toho:    12 400,- Kč sportovní kroužky,
                                    1 040,- Kč mimosportovní kroužky,
                                    16 000,- Kč pořádání  Havířovské ligy středních škol

20 000,- Kč Atletický oddíl Slavia Havířov, o.s., IČ 01249673, na pořádání Havířovské ligy

8 000,- Kč Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, na pořádání Havířovské ligy

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2013


 

849/19ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013 z mimosportovní a sportovní sféry v celkové výši 527 000,- Kč dle přílohy č. 1

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci

3. navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova pro rok 2013 na činnost pro Sportovní klub volejbalu Havířov, IČ 48808323 o 200 tis. 


 

850/19ZM/2013 - Návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu
HC Havířov 2010 s.r.o. v roce 2013___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. postup seniorského hokejového týmu společnosti HC Havířov 2010 s.r.o. do 1. ligy ledního hokeje České republiky a s tím spojenou žádost o navýšení dotace o 5 000 000,- Kč na činnost

2. zpětvzetí žádosti o dotaci občanského sdružení HC AZ Havířov 2010

s c h v a l u j e

1. zrušení usnesení č. 570/14ZM/2012 ze dne 24.9.2012 – o spoluúčasti města Havířova na financování projektu „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten - I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“ v roce 2013 do výše max. 1 000 000,- Kč

2. změnu usnesení č. 692/16ZM/2012 ze dne 17.12.2012 ve výdajové části OJ 10 v bodě B.) Ostatní dotace a dary, takto:

a) snížit schválenou dotaci ve výši 5.000.000,- Kč pro občanské sdružení HC AZ Havířov 2010 (IČ: 68 94 19 94) o částku 1.000.000,- Kč určenou na rekonstrukci šaten (podíl města)

b) zvýšit schválenou dotaci na činnost ve výši 3.000.000,- Kč pro HC Havířov 2010 s.r.o. (IČ: 28 62 71 81) o částku 3.000.000,- Kč

3. změnu usnesení č. 791/18ZM2013 ze dne 25.3.2013 takto:

v části schvaluje se vypouští:

v bodě č. 3 - Projekt poř. č. 1 „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten - I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“ HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994, výše čerpání: 1 000 000,- Kč

bod č. 4 - uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle bodu 3. usnesení za podmínky schválení a transferu investiční dotace na účet organizace u projektu poř.č. 1 a po doložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT

4. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 60/OŠK/2013 s příjemcem HC Havířov 2010 s.r.o. (IČ: 28 62 71 81) podle bodu 2 písm. b) tohoto usnesení

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat výše uvedené změny do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2013

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 60/OŠK/2013

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2013


 

851/19ZM/2013 - Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Koncepci kultury města Havířova 2013 – 2020 dle přílohy č. 1

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2013


 

852/19ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku 1195/1 označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1195/338, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2 panu Ladislavu Jindřichovi, bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 600,- Kč, (tj. 1 100,- Kč/m2)

________________________________________________________________________________

853/19ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město o výměře cca 1165 m2 panu Marku Frantovi, bytem ……………………………, IČ: 73875929 za účelem výstavby budovy „Centra mládeže a bojových sportů“ včetně parkoviště za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

854/19ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/19, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/19, zastavěná plocha a nádvoří výměře 22 m2, k.ú. Bludovice, panu Luboši Vavrincovi, bytem ……………………………, z důvodu umístěného schodiště k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

855/19ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha o výměře 58 m2, společnosti NAM system, a.s., se sídlem U Pošty 1163/13,Havířov – Prostřední Suchá, za účelem již vybudovaných parkovacích míst pro osobní vozy k objektu na ul. U Pošty v Havířově-Prostřední Suchá, za cenu dle znaleckého posudku


 

856/19ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1195/331, kat. území Prostřední Suchá o výměře 6 m2 JUDr. Ivanu Kožušníkovi, bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 600,- Kč, (tj. 1 100,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

857/19ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2 manželům Jitce Papiežové a Stanislavu Papiežovi, bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7 700,- Kč, (tj. 1 100,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

858/19ZM/2013 - Prodej pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 1326/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 a parc.č. 1326/5, ostatní plocha o výměře 419 m2 v k.ú. Šumbark, za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu a hospodářské budovy, manželům Ing. Dominiku Káňovi a Mileně Káňové, bytem ……………………………, za cenu smluvní ve výši 50.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

859/19ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1466/6, zahrada o výměře 32 m2, k.ú. Šumbark, manželům JUDr. Ivě a Ing. Petru Svrčinovým, bytem ……………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 12.420,-Kč (tj. cca 388,- Kč/m2) + 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 14.120,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

860/19ZM/2013 - Prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 o výměře cca 60 m2 a parc.č. 1540 o výměře cca 300 m2 a cca 80 m2 (pod zpevněnou plochou), k.ú. Havířov-město, výměry budou upřesněny geometrickým plánem paní Anně Michálkové, bytem ……………………………, za účelem vybudování dětského hřiště a k již zpevněné ploše u polyfunkčnímu domu Boršičanka, za tržní kupní cenu u části pozemku parc.č. 1539/2 o výměře cca 60 m2 ve výši 418,- Kč/m2 a u části pozemku parc.č. 1540 o výměře cca 380 m2 ve výši 200,- Kč /m2 + 4 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

861/19ZM/2013 - Prodej části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2,
k.ú. Bludovice_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 606/1, nově dle geometrického plánu označena jako parc.č. 606/25, zahrada o výměře 62 m2 a pozemku parc.č. 606/2, zahrada o výměře 165 m2 v k.ú. Bludovice, panu Petru Burgerovi, bytem ……………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 75.900,-Kč ( tj. 460,- Kč/m2 pro pozemek parc.č. 606/2), a 29.140,-Kč (tj. 470,-Kč/m2 pro pozemek parc.č. 606/25) + 1.800,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za cenu 106.840,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

862/19ZM/2013 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace
McDonald´s – změna a doplnění usn.č. 709/16ZM/2012 ze dne 17.12.2012
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu usnesení č. 709/16ZM/2012 ze dne17.12.2012, v bodě 1, a to tak, že

ruší původní znění bodu 1:

1. uzavření smlouvy se společností Rhenus Development s.r.o., IČ: 63322005 o zániku předkupního práva k části pozemku parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2, k.ú. Havířov-město ve prospěch společnosti Rhenus Development s.r.o. a o změně využití této části pozemku dle projektu kupujícího

a

schvaluje nové znění bodu 1:

1. uzavření dohody se společností Rhenus Development s.r.o., IČ: 63322005 o zrušení předkupního práva k části pozemku parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2, k.ú. Havířov-město za úplatu ve výši finančního vyrovnání 400 000,- Kč včetně DPH ve prospěch společnosti Rhenus Development s.r.o. a o změně využití této části pozemku dle projektu

2. doplnění původního znění bodu 2. usnesení č. 709/16ZM/2012

ze dne 17.12.2012 o další odrážky:

po nabytí právní moci územního rozhodnutí povolující umístění restaurace McDonald´s uhradí budoucí kupující na účet města částku 50% z celkového finančního vyrovnání se společností Rhenus Development s.r.o., maximálně však částku 200 000,- Kč jako kompenzaci za zrušení předkupního práva a změně využití k části pozemku parc.č. 2194/1, k.ú. Havířov-město

v případě, že investor do 2 let od vydání pravomocného územního rozhodnutí nezačne stavbu realizovat, má město právo od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit s tím, že investor uhradí městu smluvní pokutu ve výši 2 000 000,- Kč


 

863/19ZM/2013 - Směna části pozemku v majetku města parc. č. 1528/2, k.ú. Šumbark,
za část pozemku parc.č. 1522, k.ú. Šumbark___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku v majetku města v k. ú. Šumbark, parc. č. 1528/2, ostatní plocha, o výměře 14 m2, za část pozemku v k. ú. Šumbark, parc. č. 1522 zahrada, o výměře 8 m2, ve vlastnictví: Jitky Veselé a Jana Veselého, bytem ……………………………,
obvyklá - tržní cena pozemku v majetku města činí 5.430,- Kč, (387,85 Kč/m2)
obvyklá - tržní cena pozemku v majetku manž. Veselých činí 3.200,- Kč, (400,- Kč/m2)
s tím, že nabyvatelé pozemku města, uhradí rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí ve výši 2230,- Kč a 50% nákladů na znalečné, ve výši 900,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2013


 

864/19ZM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem – doplnění pověření______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění pověření náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka o podpis darovací smlouvy v souladu s usnesením ZMH ze dne 25. 3. 2013 č. 813/18ZM/2013, bod 2. Přijetí daru nemovitostí:
pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha, o výměře 17423 m2, k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, za schválených podmínek v termínu do 30. 9. 2013


 

865/19ZM/2013 - Převod nemovitostí v rámci projektu regenerace bývalého Dolu Dukla
- změna usnesení__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 1100/21/ZM/10, bod 3) ze dne 25.1.2010, v části „dohodnutá kupní cena“ (první odrážka), a to tím, že ruší původní znění:
3.
převod stavby tribuny stadionu bez č.p. na pozemku parc.č. 1248/7, k.ú. Prostřední Suchá a pozemku parc.č. 1248/7, zast.plocha a nádvoří o výměře 2 567 m2, k.ú. Prostřední Suchá včetně technické obsluhy tribuny, krytu tribuny a ostatních součástí a příslušenství z majetku společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, IČ: 27769135 do majetku města za dohodnutou kupní cenu (cenu tvoří součet částek skládajících se z částky daně z převodu nemovitostí za nemovitost a jiných případných daňových povinností souvisejících s převodem, z částky za vyhotovení geometrických plánů a z částky za vyhotovení znaleckého posudku, plus DPH)

s c h v a l u j e nové znění:
3.
převod stavby tribuny stadionu bez č.p. na pozemku parc.č. 1248/7, k.ú. Prostřední Suchá a pozemku parc.č. 1248/7, zast.plocha a nádvoří o výměře 2 567 m2, k.ú. Prostřední Suchá včetně technické obsluhy tribuny, krytu tribuny a ostatních součástí a příslušenství z majetku společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, IČ: 27769135 do majetku města za dohodnutou kupní cenu ve výši 198.310,- Kč, z toho činí kupní cena pozemku parc.č. 1248/7, k.ú. Prostřední Suchá 198.309,- Kč a kupní cena budovy bez čp./č.e., způsob využití: stavba občanské vybavenosti, nacházející se na pozemku parc.č. 1248/7  k.ú. Prostřední Suchá 1,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy na převod stavby tribuny včetně pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

866/19ZM/2013 - Nabídka na odkoupení pozemku včetně staveb v k.ú. Havířov-město_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc.č. 479 o výměře 2 193 m2 ost.plocha, ost. komunikace, včetně staveb (zpevněné plochy chodníků, parkoviště a nebytového prostoru) v kat. území Havířov-město od společnosti REALIS-INVEST s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Svojsíkova 1596, IČ: 25871478


 

867/19ZM/2013 - Právní rozbor kupní smlouvy - k usnesení ZMH č. 771/17ZM/2013
ze dne 28.1.2013___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

právní rozbor kupní smlouvy o prodeji nemovitostí na ul. Široká 3 a Široká 4, Havířov-Město, zpracovaný advokátní kanceláří JUDr. Josef Fikáček, IČ: 66251907, a závěry uvedené v důvodové zprávě


 

868/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Havířov-město – pan Milan Dzik, paní MartaVítková
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 4705/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 237 m2, kat. území Havířov-město, Na Prostředňáku, ve spoluvlastnictví pana Milana Dzika, bytem ……………………………, podíl ve výši ½ a paní Marty Vítkové, bytem ……………………………, podíl ve výši ½ za cenu dle znaleckého posudku ve výši 79 348,- Kč, (tj. cca 334,80 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

869/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Folwarczní_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1283/36 o výměře 38 m2 ost.plocha, ost. komunikace v kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Obvodová ve vlastnictví manželů Folwarczna Helga a Folwarzcny Erich, bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 15 109,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

870/19ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Danuše Lasková__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1283/39 o výměře 252 m2 ost.plocha, ost. komunikace, na kterém se nachází část místní komunikace Obvodová a pozemku parc.č. 1282/9 o výměře 173 m2, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Středová, oba v kat. území Prostřední Suchá ve vlastnictví paní Danuše Laskové, bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 168 980,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

871/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Marie Rucká_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1282/7 o výměře 44 m2 ost.plocha, ost. komunikace, k.ú. Prostřední Suchá, na jehož části se nachází část místní komunikace Středová a část oplocení ve vlastnictví paní Marie Rucké, bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 17 494,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2) s tím, že v případě rekonstrukce a rozšíření komunikace bude oplocení přesunuto na náklady města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

872/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Kropkovi______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1282/2 o výměře 365 m2 ost.plocha, ost. komunikace v kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Středová ve vlastnictví manželů Kropka Václav a Kropková Alena, bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 145 124,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

873/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Jiří Farný________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1793/7, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace Veveří ve vlastnictví pana Jiřího Farného, bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 18 687,- Kč, (tj. cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

874/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Taťána Bednárová________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1793/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 123 m2, kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace Veveří ve vlastnictví paní Taťány Bednárové, bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 48 905,- Kč, (tj. cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

875/19ZM/2013 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Rybovi________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1793/6, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 210 m2, kat. území Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace Veveří ve vlastnictví manželů Ryba Alois a Rybová Emilie, oba bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 83 496,- Kč, (tj. cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

876/19ZM/2013 - Výkup nemovitostí v k.ú. Šumbark – pan Martin Hebelka_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souvislosti s plánovanou stavbou č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ výkup pozemků parc.č. 2392 o výměře 729 m2 zahrada, parc.č. 2391 o výměře 467 m2 zahrada a parc.č. 2390 o výměře 267 m2, zastavěná plocha, nádvoří a stavby rodinného domu čp. 167 na pozemku parc.č. 2390, včetně trvalých porostů, drobných staveb, oplocení se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí , vše v kat. území Šumbark ve vlastnictví pana Martina Hebelky, bytem ……………………………, za cenu smluvní navrhovanou vlastníkem ve výši 1.500.000,- Kč s tím, že :
-
 kupní cena bude uhrazena formou splátek nejpozději do 31.3.2014
-
 nemovitost bude vyklizena nejpozději do 30.11.2013

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

877/19ZM/2013 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – pan Adolf Pawlas_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1267/1 o výměře 506 m2 ost.plocha, ost. komunikace, na kterém se nachází část místní komunikace U Splavu a pozemku parc.č. 1283/38 o výměře 5 m2, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Obvodová, oba v kat. území Prostřední Suchá ve vlastnictví pana Adolfa Pawlase, bytem ……………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 203 174,- Kč, (tj.cca 397,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

878/19ZM/2013 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku
mezi ul. Chatařskou a Prachatickou__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely výstavby chodníku mezi ulicemi Chatařská a Prachatická v Havířově-Dolní Suché

1. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2310/1 v rozsahu dle zaměření cca 166 m2,
prodávající: Renáta Rybarčíková, bytem ……………………………,
kupní cena: 376,64 Kč/m2, tj. za výměru cca166 m2 celkem cca 62.522,-Kč

2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2309 v rozsahu dle zaměření cca 60 m2,
prodávající: Marta Horváthová, bytem ……………………………,
kupní cena: 376,64 Kč/m2, tj. za výměru cca 60 m2 celkem cca 22.600,-Kč

3. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2254/2 v rozsahu cca 132 m2, a části pozemku parc. č. 2260/2 v rozsahu cca 3 m2, dle zaměření
prodávající: Hannelore Kulawiková, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou, dle požadavku vlastníka 400,- Kč/m2,
tj. za výměru cca 135 m2 celkem cca 54.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2013


 

879/19ZM/2013 - Výkup pozemků pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 3069
„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“

1. výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1420/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, jenž je součástí MK Podolkovická a je zatížen umístěnou kanalizací v majetku města,
prodávající: Świder Czeslaw, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou, dle požadavku vlastníka 475,-Kč/m2,
tj. za 151 m2, celkem 71.725,-Kč

2. výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2048/21 orná půda o výměře 92 m2, jenž je součástí MK Lísková a bude zatížen umístěnou kanalizací v majetku města,
prodávající podíloví spoluvlastníci:
1/6 Böhm Norbert, bytem ……………………………,
1/6 Böhmová Jarmila, bytem ……………………………,
1/6 Pilariková Eliška, bytem ……………………………,
1/6 Pilarik Jozef, bytem ……………………………,
1/6 Pilarik Miloš, bytem ……………………………,
1/6 Gerát Aleš, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou 10,-Kč/m2, tj za 92 m2, celkem 920,-Kč, s tím, že:
-
 město uhradí za prodávající daň z převodu nemovitosti vyměřenou finančním úřadem
-
 město provede bezprostředně po výstavbě kanalizace asfaltový povrch na MK Lísková, včetně úpravy stávajícího odvodnění a doplnění veřejného osvětlení

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013


 

880/19ZM/2013 - Přijetí daru pozemků v rámci realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 7076
„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

1. přijetí daru části pozemků k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 500, ostatní plocha, jiná plocha a části pozemku parc. č. 501 orná půda, dle GP označené jako parc. č. 500/2 o výměře 149 m2 a parc. č. 501/2 o výměře 2 m2, pod stávající veřejnou komunikací ul. Na Sosně, v majetku města,
dárce: Václav Přeček, bytem ……………………………,
s tím, že město Havířov, jako obdarovaný hradí darovací daň ve výši 7
 % hodnoty pozemků

2. přijetí daru části pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 490 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 491 orná půda, dle GP označené jako parc. č. 490/2 o výměře 78 m2 a parc. č. 491/2 o výměře 51 m2, pod stávající veřejnou komunikací ul. Na Sosně, v majetku města,
dárci: manž. Milan Lasoň a Eva Lasoňová, bytem ……………………………,
s tím, že město Havířov, jako obdarovaný hradí darovací daň ve výši 7
 % hodnoty pozemků

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

881/19ZM/2013 - Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím
chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 659/OSM/2012 ze dne 5. 11. 2012, kterým byl schválen

a) výkup části pozemku parc. č. 2418/1, zahrada, o výměře cca 63 m2, k.ú. Dolní Suchá, pod stávajícím spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí dle zaměření skutečného stavu,  minimálně však v šíří 2m
prodávající: Mgr. Jaroslav Žák, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj za výměru cca 63 m2
                    celkem cca 23.940,-Kč

b) výkup části parc. č. 2420/1, zahrada o výměře cca 7 m2 a část parc. č. 2419, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2, k.ú Dolní Suchá, dle zaměření skutečného stavu, minimálně však v šíři 2 m
prodávající: Renáta Wojnarová, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj. za výměru cca 37 m2
                    celkem 14.060,-Kč
s tím, že:
město Havířov zřídí na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, které jsou předmětem výkupu dle bodu a), b), věcné břemeno chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka,
Renáty Wojnarové, bytem ……………………………,
za jednorázovou úhradu 3000,- Kč.

s c h v a l u j e

1. výkup částí pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2418/1, zahrada, dle GP označené jako parc. č. 2418/28 o výměře 99 m2 a parc. č. 2418/29 o výměře 64 m2, pod stávajícím spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením v majetku města, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí,
prodávající: Mgr. Jaroslav Žák, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj za výměru 163 m2
                           
celkem 61.940,-Kč

2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2420/1, zahrada, dle GP označené jako parc. č. 2420/3 o výměře 12 m2 a části parc. č. 2419, zastavěná plocha a nádvoří, dle GP označené jako o parc. č. 2429/2 o výměře 34 m2, pod stávajícím spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením v majetku města, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí,
prodávající: Renáta Wojnarová, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj. za výměru 46 m2
                    celkem 17.480,-Kč
s tím, že:
město Havířov zřídí na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, které jsou předmětem výkupu dle bodu a), b), věcné břemeno chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka, Renáty Wojnarové, bytem ……………………………,
za jednorázovou úhradu 3000,- Kč.

3. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2418/1, zahrada, dle GP označené jako parc. č. 2418/24 o výměře 14 m2, pod stávajícím spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením v majetku města, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí,
prodávající: vlastníci podílů aktuálně uvedení na LV 1879, v době uzavření kupní smlouvy:
- Jaroslav Žák, bytem ……………………………,
- manž. Ladislav Kania, Simona Kaniová, bytem ……………………………,
- manž. Josef Timp, Šárka Timpová, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj. za výměru 14 m2
                    celkem 5.320,-Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

882/19ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 12080 „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“

1. záměr směny části pozemku v majetku města parc.č. 2361, k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 19 m2, za část pozemku parc.č. 2366/3, k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 19 m2, ve spoluvlastnictví paní Ing. Jany Balonové a pana Bc. Bohuslava Balona, bytem ……………………………, za účelem rozšíření příjezdové komunikace

2. výkup části pozemku parc.č. 2366/5, k.ú. Dolní Suchá, o výměře cca 25 m2, ve spoluvlastnictví paní Andrey Hediger, bytem ……………………………, a paní Jitky Jelínkové, bytem Letní 484/9, Havířov-Šumbark, za účelem rozšíření příjezdové komunikace, za cenu smluvní ve výši 377,-Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

883/19ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Výkup částí pozemků, parc. č. 1656/1 a 1656/2, k.ú. Prostřední Suchá, trvale zastavěných chodníkem a komunikací, v celk. rozsahu cca 55 m2, dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: TRAMIT spol.s.r.o. Dělnická 827/60, Havířov-Prostřední Suchá, IČ:
 42767687
kupní cena: dohodou 1,-Kč, s tím, že město uhradí daň z převodu nemovitosti, vyměřenou příslušným finančním úřadem a náklady spojené s
 převodem

2. Výkup části pozemku parc. č. 1692/2, k.ú. Prostřední Suchá, trvale zastavěného chodníkem a komunikací, v rozsahu cca 40 m2, dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Jednota – Jedność, spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737
 01 Český Těšín, IČ: 00032387,
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů, platných v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

884/19ZM/2013 - Nabídka na převod kanalizačního řadu_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod kanalizačního řadu DN 300 PVC na pozemcích parc. č. 2606/1, 2608/1, 2610, 2614/1, 2615, 2616/1 v k.ú. Bludovice, o délce 126,71 m, od vlastníků:
Irena a Radomír Krutílkovi, bytem ……………………………,
Eva a Josef Przybylovi, bytem ……………………………,
Tomáš Przywara, bytem ……………………………,
Dagmar a Václav Turzovi, bytem ……………………………,
v pořizovací hodnotě 296.000,- Kč, za podmínky bezplatného zřízení věcného břemene na svých pozemcích ve prospěch města za účelem provozování, údržby a
 oprav splaškové kanalizace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2013


 

885/19ZM/2013 - Objekty získané od společnosti Autodům Vrána s.r.o.___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Příprava území po ukončení hornické činnosti - Polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“ odstranění a demolici objektů na pozemcích parc.č. 125/9, 125/10 a parc.č. 126, k.ú. Dolní Suchá, které město získalo na základě směnné smlouvy od společnosti Autodům Vrána s.r.o. se sídlem Havířov-město, Železničářů 1492/3


 

886/19ZM/2013 - Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. vynětí nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221:
část budovy č. p. 329, občanská vybavenost (tělocvična školy), v pořizovací ceně 2 271 185,03 Kč, umístěná na části pozemku parc. č. 1421, dle GP č.
 1860-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 označená jako parc. č. 1421/2, o výměře 315 m2 - zastavěná plocha pozemek parc. číslo 1421/2 v pořizovací ceně 253 890,- Kč, vše kat. území Havířov-město

2. změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221 dle bodu č. 1 usnesení

u k l á d á

vyhotovit dodatek ke zřizovací listině a úplné znění Přílohy č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Z: vedoucí OPS
T: 7/2013


 

887/19ZM/2013 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2013 po RÚ II_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2013 po RÚ II dle přílohy


 

888/19ZM/2013 - Stavba č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“
– odůvodnění významné veřejné zakázky______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ ve znění přílohy


 

889/19ZM/2013 - Stavba č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína,
Havířov“ – odůvodnění významné veřejné zakázky_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“ ve znění přílohy


 

890/19ZM/2013 - Stavba č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“
odůvodnění významné veřejné zakázky_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje“ ve znění přílohy


 

891/19ZM/2013 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ – odůvodnění významné
veřejné zakázky___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky
„Dopravní terminál Havířov“ ve znění přílohy


 

892/19ZM/2013 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Plynovodní přípojka
STL Dolní Suchá__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančního příspěvku společnosti RPG RE Land, s.r.o., IČ: 27769143 ve výši 790 000,-Kč

2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci plynovodní přípojky STL Dolní Suchá mezi statutárním městem Havířov a společností RPG RE Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy

p o v ě ř u j e

Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci plynovodní přípojky STL Dolní Suchá mezi statutárním městem Havířov a společností RPG RE Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy

Z: vedoucí OIV
T: 07/2013


 

893/19ZM/2013 - Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova 9;

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění dle přílohy


 

894/19ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 4.6.2013 dle přílohy


 

895/19ZM/2013 - Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:

1. Leszkem a Renátou Durczokovými, bytem ……………………………
Výše půjčky 15.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

2. Viliamem Kolárem, bytem ……………………………
Výše půjčky 31.900,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

3. Jiřím a Ing. Zuzanou Klímkovou, bytem ………………………………
Výše půjčky 17.700,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

4. Jaroslavem a Jarmilou Helštýnovými, bytem …………………………
Výše půjčky 18.500,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

5. Annou Zawadzkou, bytem ………………………………
Výše půjčky 75.700,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

6. Milanem a Emilií Folwarcznými, bytem ………………………………
Výše půjčky 119.500,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

7. Stanislavem Kosiecem, bytem …………………………………
Danielou Balintovou, bytem ……………………………….
Výše půjčky 85.900,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

8. Aurelii Jakubovou, bytem …………………………………..
Výše půjčky 21.200,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

9. Jiřím Kostelencem a Ivetou Kostelencovou, bytem …………………
Výše půjčky 104.500,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

10. Emilií Valáškovou, bytem …………………………………
Výše půjčky 105.300,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

11. Milenou Tyrlíkovou, bytem …………………………….
Výše půjčky 16.400,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

12. Libuší Velčovskou, bytem ……………………………
Výše půjčky 26.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

13. Jaroslavem a Vlastou Sekerešovými, bytem ……………………
Výše půjčky 30.600,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

14. Marií Balážovou, bytem ………………………………….
Výše půjčky 18.600,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

15. Otokarem Wiglaszem, bytem …………………………………
Výše půjčky 42.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

16. Jiřím a Jitkou Burkotovými, bytem ……………………………
Výše půjčky 26.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

17. Alicí Ketnerovou, bytem …………………………………
Výše půjčky 15.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

18. Josefem a Zuzanou Novákovými, bytem …………………………
Výše půjčky 29.000,- Kč
Splatnost půjčky 36 měsíců

19. Petrou Pospíšilovou, bytem ………………………………..
Výše půjčky 18.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

20. Bořivojem Ryšavým a PaedDr. Borisem Ryšavým, CSc., bytem ………
Výše půjčky 104.800,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

21. Rudolfem a Boženou Trombikovými, bytem …………………………
Výše půjčky 15.000,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

22. Václavem a Erikou Hahnovými, bytem ……………………………
Výše půjčky 78.700,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

23. Jarmilou Jančíkovou, bytem ………………………………….
Výše půjčky 104.000,- Kč
Splatnost půjčky 60 měsíců

24. Marek Moldřík, bytem …………………………………….
Výše půjčky 17.800,- Kč
Splatnost půjčky 18 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o půjčce.

Z: vedoucí EO
T: 07/2013


 

896/19ZM/2013 - Vyřazení služebního vozidla z majetku města__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě ORJ 06 – organizační odbor služební osobní automobil Škoda Superb sedan 2T4 0011 VIN TMBDL23U949063893 z roku 2004 v pořizovací ceně 645 900,- Kč vč.DPH, který bude na základě veřejné zakázky předán prodejci k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového automobilu


 

897/19ZM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2012
a přistoupení obce Horní Bludovice___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2012, který byl schválen na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná dne 26.3.2013 a Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly a interního auditu ze dne 14.2.2013 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná dle Přílohy č. 1

p r o j e d n a l o

přistoupení obce Horní Bludovice do Svazku měst a obcí okresu Karviná od 1.9.2013

u k l á d á

zástupci města Havířova na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná hlasovat pro přistoupení obce Horní Bludovice do Svazku měst a obcí okresu Karviná od 1.9.2013


 

898/19ZM/2013 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vystoupení statutárního města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu Karviná se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát, ke dni 31.12.2013

p o v ě ř u j e

primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem písemného oznámení předsedovi představenstva Svazku měst a obcí okresu Karviná o vystoupení statutárního města Havířova ze Svazku města a obcí okresu Karviná ke dni 31.12.2013

u k l á d á

1. předložení zprávy o majetkovém vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná

Z: vedoucí OSM
T: 07/2014

2. ukončení placení ročního členského příspěvku Svazku měst a obcí okresu Karviná

Z: vedoucí EO
T: 12/2013


 

899/19ZM/2013 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – vznik členství____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vznik členství statutárního města Havířova ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, se sídlem Soběšovice 10, IČ: 70305374, od 30.04.2013


 

900/19ZM/2013 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČ: 28564111, dne 28.6.2013 v 10:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava

2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC odpady, a.s. dle Přílohy č. 1

u k l á d á

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné valné hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 28.6.2013 takto:

bod 2. Volba osob pověřených sčítáním hlasů
- hlasovat pro zvolení osob dle návrhu představenstva

bod 3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě
- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob dle návrhu představenstva

bod 4. Volba předsedy valné hromady
- hlasovat pro zvolení předsedy valné hromady dle návrhu představenstva

bod 5. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- hlasovat pro zvolení osob dle návrhu představenstva

bod 6. Informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva

bod 7. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2012
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva

bod 8. Výroční zpráva společnosti za rok 2012, sestávající se také ze zprávy představenstva společnosti o činnosti a majetku společnosti, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, dále z řádné účetní závěrky společnosti, ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva auditora této výroční zprávy a potvrzení jeho určení
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva
Návrh rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
-
 hlasovat dle návrhu představenstva pro zúčtování ztráty za rok 2012 ve výši 1.690.469,27 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let

bod 9. Určení auditora výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013
- hlasovat pro schválení auditora OK – AUDIT, s.r.o., IČ: 47682833

bod 10. Obměna členů dozorčí rady
hlasovat pro odvolání JUDr. Aleše Sovy, DiS. z funkce člena dozorčí rady a pro zvolení Mgr. Daniela Havlíka za člena dozorčí rady


 

901/19ZM/2013 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – změna ředitele společnosti_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odvolání Ing. Stanislava Nevřely z funkce ředitele společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. na základě vlastní žádosti k 31.7.2013 a zvolení Bc. Radima Hanzela ředitelem společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. od 1.8.2013


 

902/19ZM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných
prostředků pro městskou policii_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:
a) ve výši 150 000,- Kč
na zpracování projektové dokumentace k výběrovému řízení na dodávku rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému
b)
 ve výši 4 000,- Kč
na provozní náklady při realizaci projektu „Ženy naučte se bránit“
c)
 ve výši 30 000,- Kč
na nákup a pokrytí provozních nákladů na 1 rok 2 ks fotopastí

navýšení rozpočtovaných příjmů MP Havířov
d) ve výši 450 000,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 184 000,-Kč a navýšení rozpočtovaných prostředků OJ-12 o 450 000,-Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2013

Z: vedoucí EO
T: 6/2013


 

903/19ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za 1. pololetí 2013_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za 1. pololetí 2013.


 

904/19ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 14.3. - 12.6.2013 dle přílohy


 

905/19ZM/2013 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města
Havířova_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova ve znění dle přílohy č. 1


 

            ………………………………….....                         ...…..…….……………………...
                Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                        Ing. Eduard HECZKO
                          
primátor města                                                        náměstek primátora
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku