Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 2.11.2009

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/98 801/Kl/2009
Č.spisu S/KP/525/ZMH-U/2009

V Havířově dne 2.11.2009
Zapsala: Petra Valošková

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.11.2009


998/19/ZM/09 - Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH dne 2.11.2009

999/19/ZM/09 - Schválení programu 19. zasedání, konaného dne 2.11.2009

1000/19/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 19. zasedání ZMH, konaného dne 2.11.2009

1001/19/ZM/09 - Ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 14.9.2009

1002/19/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH

1003/19/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 68. – 78.

1004/19/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – srpen 2009

1005/19/ZM/09 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

1006/19/ZM/09 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřské a základní školy

1007/19/ZM/09 - Zřízení nových odloučených pracovišť mateřské školy

1008/19/ZM/09 - Cena města Havířova pro rok 2009

1009/19/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací z OJ 10  „Ostatní dotace a dary“ z mimosportovní sféry v sociální oblasti

1010/19/ZM/09 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví koeficient při výpočtu daně z nemovitostí

1011/19/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/13, k.ú.Bludovice

1012/19/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4276/1, k.ú. Havířov-město

1013/19/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 15, k.ú. Bludovice

1014/19/ZM/09 - Žádost o odprodej nemovitostí - tržiště Vardasova

1015/19/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1016/19/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1431/20, k.ú. Šumbar

1017/19/ZM/09 - Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Bludovice

1018/19/ZM/09 - Prodej garáže

1019/19/ZM/09 - Převod pozemku parc. č. 1358/3, k. ú. Bludovice

1020/19/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemku parc. č 2049/3, k.ú. Prostřední Suchá z majetku ČR, do majetku města

1021/19/ZM/09 - Změna omezujících podmínek převodů pozemků schválených usneseními ZMH č. 883/17/ZM/09 a č. 887/17/ZM/09, ze dne 22. 6. 2009

1022/19/ZM/09 - Směna pozemků pro účely stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

1023/19/ZM/09 - Přijetí daru nemovitého a movitého majetku – Domov Havířov, p. o.

1024/19/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

1025/19/ZM/09 - Informace o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

1026/19/ZM/09 - Informativní zpráva o zástupcích města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města

1027/19/ZM/09 - Žádost o poskytnutí finančního daru

1028/19/ZM/09 - Zpráva kontrolní komise SMOOK

1029/19/ZM/09 - Informace z jednání valné hromady KIC Odpady, a.s., Ostrava

1030/19/ZM/09 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města

1031/19/ZM/09 - Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit v Havířově

1032/19/ZM/09 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2010

1033/19/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

1034/19/ZM/09 - Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi městem Havířov v České republice a městem Turčianské Teplice ve Slovenské republice

 

U S N E S E N Í
z 19.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.11.2009


 

998/19/ZM/09 - Schválení předsednictva 19.zasedání ZMH dne 2.11.2009_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 19.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.11.2009 ve složení:
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

999/19/ZM/09 - Schválení programu 19. zasedání, konaného dne 2.11.2009________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.11.2009 upravený dle připomínek členů zastupitelstva města


 

1000/19/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 19.zasedání ZMH, konaného dne 2.11.2009__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.11.2009

MUDr. Romana DZIEDZINSKÉHO
Ing. Jaroslava GONGOLA, CSc.


 

1001/19/ZM/09 - Ověření zápisu ze 18. zasedání ZMH, konaného dne 14.9.2009_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 14.9.2009


 

1002/19/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

472/9/ZM/08

Využití areálu dolu Dukla

768/14/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 1064/14, k.ú. Bludovice

doplněno na 15.ZMH

Přenesená správa veřejného osvětlení

947/18/ZM/09

Informativní zprávu o postupu jednání s RPG RE Management,s.r.o.

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

691/13/ZM/08

Městský program prevence kriminality na rok 2009

753/14/ZM/09

Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků

805/15/ZM/09

Směna části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k.ú. Bludovice

827/15/ZM/09

Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

828/15/ZM/09

HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

878/17/ZM/09

Prodej nemovitostí na ul. Široká 3 a Široká 4, Havířov-Město

897/17/ZM/09

Zásady spolupráce při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov a společnosti RPG RE Management, s.r.o.

906/17/ZM/09

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu odboru školství a kultury

907/17/ZM/09

Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základním školám

909/17/ZM/09

Poskytnutí investiční dotace na rok 2009 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

910/17/ZM/09

Zvýšení dotace Slavii Havířov pro oddíl volejbalu

944/18/ZM/09

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města

950/18/ZM/09

Poskytnutí dotace obcím, které byly postiženy povodní – doplnění usnesení

953/18/ZM/09

Nominace členů do revizní komise

954/18/ZM/09

Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2009

955/18/ZM/09

Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s. - poskytnutí mimořádné investiční dotace NsP Havířov – změna usnesení

956/18/ZM/09

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovému sportovnímu subjektu

957/18/ZM/09

Návrh na poskytnutí dotací neziskovým sportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce 2009

958/18/ZM/09

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

959/18/ZM/09

Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým mimosportovním subjektům ze sociální oblasti

971/18/ZM/09

ATRIUM Havířov- Polyfunkční bytový dům, Národní třída – změna smluvních podmínek


 

1003/19/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 68. – 78.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 68. – 78. ;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2009:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté transfery

1 926 770,75 tis. Kč
1 034 022,94 tis. Kč
33 774,61 tis. Kč
35 500,00 tis. Kč
823 473,20 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický
           odd.vnějších vztahů a strategického rozvoje
2 080 351,63 tis. Kč
1 820 249,62 tis. Kč
911,59 tis. Kč
45 133,73 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
202 021,45 tis. Kč
252 844,30 tis. Kč
244 547,57 tis. Kč
384 410,20 tis. Kč
33 627,00 tis. Kč
65 121,00 tis. Kč
580 956,78 tis. Kč
10 076,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ a MŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ a MŠ Na Nábřeží
           ZŠ a MŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ a MŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           ASTERIX
           Domov seniorů Havířov
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary
260 102,01 tis. Kč
860,00 tis. Kč
847,00 tis. Kč
780,00 tis. Kč
1 150,00 tis. Kč
855,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
910,00 tis. Kč
1 230,00 tis. Kč
1 576,00 tis. Kč
623,00 tis. Kč
1 274,00 tis. Kč
675,00 tis. Kč
 850,00 tis. Kč
730,00 tis. Kč
574,00 tis. Kč
703,00 tis. Kč
610,00 tis. Kč
529,00 tis. Kč
701,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
3 632,02 tis. Kč
2 757,62 tis. Kč
3 441,24 tis. Kč
3 813,30 tis. Kč
2 936,34 tis. Kč
2 351,76 tis. Kč
2 867,52 tis. Kč
2 591,52 tis. Kč
5 320,82 tis. Kč
3 096,22 tis. Kč
3 701,74 tis. Kč
6 645,88 tis. Kč
6 507,74 tis. Kč
1 723,67 tis. Kč
2 647,36 tis. Kč
1 573,34 tis. Kč
4 406,68 tis. Kč
2 116,74 tis. Kč
17 106,00 tis. Kč
17 013,00 tis. Kč
33 416,00 tis. Kč
31 279,00 tis. Kč
31 810,00 tis. Kč
10 300,00 tis. Kč
39 879,50 tis. Kč
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů
 +153 580,88 tis. Kč
+60 000,00 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+136 660,88 tis. Kč

 

1004/19/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
srpen 2009________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – srpen 2009


 

1005/19/ZM/09 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) o částku 130.000,- Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 130.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2009


 

1006/19/ZM/09 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřské a základní školy__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz :

1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace (IČ 61 98 85 88) o částku 50 000,- Kč na nákup nábytku pro uskladnění hraček a učebních pomůcek

2. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77) o částku 140 000,- Kč, v tom 50 000,- Kč na nákup DDHM, POS, opravu, údržbu a 90 000,- Kč na dokrytí zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2009


 

1007/19/ZM/09 - Zřízení nových odloučených pracovišť mateřské školy___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) u příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ 61988570, zřízení odloučených pracovišť k 1.1.2010 na adrese: 736 01 Havířov – Město, Sadová 232/3 (mateřská škola, školní jídelna-výdejna) 736 01 Havířov – Město, Místní 355/3 (mateřská škola, školní jídelna)

b) předání uvedeného majetku města k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ 61988570 s účinností od 1.1.2010:
- stavby dopravního hřiště na pozemku parc.č. 1369, k.ú. Havířov-město
- pozemku parc. č. 1369 (před digitalizací parc.č. 1222) , ost. plocha, zeleň, o výměře 3 869 m2 , k.ú. Havířov-město, (pozemek u MŠ ul. Místní 3)
- budovy č.p. 232 na ul. Sadová 3 v k.ú. Havířov-město na pozemku parc.č. 224, k.ú. Havířov-město (před digitalizací parc.č. 210)
- pozemku parc. č. 224 , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 465 m2, kat. území. Havířov-město
- pozemku parc. č. 225, (před digitalizací parc.č. 211), ost. plocha, zeleň, o výměře 1
 351 m2, kat. území Havířov-město ( pozemek sloužící jako zahrada MŠ Sadová)
- zahrada včetně altánu na pozemku par.č.225, k.ú. Havířov-město
- dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (keramická vypalovací pec, klavír Scholze, stroje a zařízení, software atd. – vše dle předávací inventury ke dni 31.12.2009)

c) převedení ostatního majetku (hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč/ks včetně, nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč/ks včetně, zásoby, ceniny a drobný majetek v mimoúčetní evidenci – vše dle mimořádné předávací inventarizace ke dni 31. 12. 2009) do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ 61988570

d) změnu Článku II Zřizovací listiny Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ 61988570 ze dne 3.10.1994, do kterého se vkládá s účinností od 1.1.2010 nový odst. 5 tohoto znění:
„ 5. Odloučená pracoviště: 736 01 Havířov – Město, Sadová 232/3 736 01 Havířov – Město, Místní 355/3“

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2009


 

1008/19/ZM/09 - Cena města Havířova pro rok 2009____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u d ě l u j e

Cenu města Havířova“ pro rok 2009

- Ing. Ladislavu Bémovi
za celospolečenský přínos v oblasti zachovávání historických hodnot
- MUDr. Libuši Novosadové
za významný celorepublikový přínos v oblasti zdravotnictví v oboru hematologie
- Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71
za úspěšnou organizaci mezinárodního projektu MISS RENETA

p o s k y t u j e

finanční dar ve výši:
20 000,- Kč Ing. Ladislavu Bémovi
20 000,- Kč MUDr. Libuši Novosadové
20 000,- Kč Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, 13 64 42 71

z výdajové části rozpočtu organizační jednotky č. 6 organizačního odboru MMH

u k l á d á

odboru školství a kultury
1. informovat veřejnost o udělení Ceny města Havířova pro rok 2009
2. pozvat oceněné k předání ceny v Kulturním domě Leoše Janáčka
3. organizačně zajistit předání ocenění

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2009


 

1009/19/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací z OJ 10  „Ostatní dotace a dary“
z mimosportovní sféry v sociální oblasti________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2009 v celkové výši 146 400,- Kč z mimosportovní sféry v sociální oblasti, uvedených v příloze č. 1

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru sociálních věcí podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

Z: vedoucí OSV
T: listopad 2009


 

1010/19/ZM/09 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška,
kterou se stanoví koeficient při výpočtu daně z nemovitostí_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění místní koeficient při výpočtu daně z nemovitostí v Havířově z koeficientu 3 na koeficient 2.


 

1011/19/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/13, k.ú.Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/13, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 34 m2, manželům Martinu Polákovi a Soni Polákové, bytem ……………………………, za účelem přístupu na vlastní pozemky a rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1012/19/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4276/1, k.ú. Havířov-město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4276/1, zahrada o výměře cca 80 m2, v k.ú. Havířov-město, panu Dušanu Struhárovi, bytem ……………………………, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1013/19/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 15, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 15, ostatní plocha v k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 15/2, o výměře 4 m2, a parc.č. 15/3, o výměře 6 m2, za účelem bezbariérových vstupů do obytného domu na ul. Kosmonautů 7, 9 v Havířově – Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227,
panu Josefu Bsonkovi, bytem ……………………………,
panu Leszku Chodurovi, bytem ……………………………,
panu Karlu Danelovi, bytem ……………………………,
panu Petru Davidovi, bytem ……………………………,
panu Horymíru Endelovi, bytem ……………………………,
panu Eduardu Fojtíkovi, bytem ……………………………,
paní Zdeňce Hanslíkové, Mgr., bytem ……………………………,
paní Hildě Harokové, bytem ……………………………,
panu Leonu Hečkovi, bytem ……………………………,
paní Janě Kempné, bytem ……………………………,
panu Milanu Kociánovi, bytem ……………………………,
panu Radomíru Lančovi, bytem ……………………………,
panu Jiřímu Lankočímu, bytem ……………………………,
paní Janě Osuchowské, bytem ……………………………,
panu Břetislavu Potáčovi, bytem ……………………………,
panu Romanu Rybovi, bytem ……………………………,
paní Ireně Rybové, bytem  ……………………………,
panu Tomáši Sapíkovi, Ing., bytem ……………………………,
panu Jiřímu Skotnicovi, bytem ……………………………,
paní Ivetě Szokalové, bytem ……………………………,
paní Janě Šimčíkové, bytem ……………………………,
paní Šárce Šotkovské, bytem ……………………………,
paní Zdeňce Tomiczkové, bytem ……………………………,
paní Zdeňce Vranové, bytem ……………………………,
paní Daniele Zettelové, bytem ……………………………,
paní Petru Zuziakovi, Ing., bytem ……………………………,
paní Květoslavě Žákové, bytem ……………………………,
panu Aris Andronikidis a paní Martině Andronikidu, SJM,
on bytem ……………………………,
ona bytem ……………………………,
panu Juliu Bajovi a paní Alžbětě Bajové, SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Nikolu Djulgerovi a paní Jarmile Djulgerové, SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Milanu Hejnovi a paní Libuši Hejnové, SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Ladislavu Langnerovi, Ing. a paní Boženě Langnerové, PaedDr., SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Jaroslavu Mališovi a paní Janě Mališové, Mgr., SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Jiřímu Radeckému a paní Jaroslavě Radecké, SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Vladimíru Sinerovi a paní Anna Sinerové, SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Lumíru Slováčkovi a paní Aleně Slováčkové, SJM,
oba bytem ……………………………,
panu Rostislavu Žeravovi a paní Janě Žeravové, Mgr., SJM,
oba bytem ……………………………,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

1014/19/ZM/09 - Žádost o odprodej nemovitostí - tržiště Vardasova_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí:
1. části pozemku parc č.1274/3 zastavěná plocha o výměře 156 m2, k.ú. Havířov-město
2. pozemků parc.č.1275, 1276, 1277, 1278 a části pozemků parc.č.1273, 1274/1, 1281, celkem cca 2100 m2, zastavěná plocha, vše v k.ú. Havířov-město
3. objektu bez č. p. na pozemku parc. č. 1271, a pozemek parc. č. 1271 zastavěná plocha o výměře 69 m2, k. ú. Havířov – město

p. Romanu Lípovi, sídlo: Košinova 73, Brno, IČ: 44080026


1015/19/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-
město_____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 2164 a parc.č. 2173/1 o výměře cca 750 m2, k.ú. Havířov-město společnosti DiaGET, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, Hlavní třída 437/75, IČ: 25907221 za účelem výstavby jednopodlažního objektu zdravotnického zařízení - ortopedické ambulance

V tomto bodě člen Zastupitelstva města Havířova Ing. Jaroslav Gongol, CSc. (KSČM) nehlasoval


 

1016/19/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1431/20, k.ú. Šumbark_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1431/20, k.ú. Šumbark, ostatní plocha o výměře 198 m2, panu Aleši Bambulovi, bytem ……………………………,
za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu,
za cenu tržní ve výši 65.340,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku
ve výši 2.000,-Kč, celkem ve výši 67.340,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.12. 2009
Z: vedoucí OSM


 

1017/19/ZM/09 - Prodej pozemku pod garáží, k.ú. Bludovice_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 637/1, k.ú. Bludovice, nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 637/19 o výměře 7 m2, k.ú.Bludovice spoluvlastníkům manželům Gašparu Palkechovi a Kristě Palkechové, bytem ……………………………, k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2009


 

1018/19/ZM/09 - Prodej garáže______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nemovitostí - garáže bez č. p. na pozemku parc. č. 2025/66 a pozemek parc. č. 2025/66, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, vše v k.ú. Prostřední Suchá, paní Boženě Vyvlečkové, za tržní kupní cenu ve výši 90.000,- Kč, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2009


 

1019/19/ZM/09 - Převod pozemku parc. č. 1358/3, k. ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

bod 2 usnesení ZMH č. 891/17/ZM/09 ze dne 22. 6. 2009, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1358/3 o výměře 2285 m2, do majetku města, převodce: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024, Praha 3, Územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava 2, IČ: 457 97 072

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby:
„Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“
a) úplatný převod části pozemku k.ú.Bludovice, parc.č.1358/3 o výměře 168 m2, do majetku města, převodce: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024, Praha 3, Územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř.38, 702 00 Ostrava 2, IČ: 457 97 072
kupní cena: obvyklá – tržní, stanovená dle znaleckého posudku, zpracovaného v době převodu, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí město
b) bezúplatný převod zbývající části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3 o výměře 2117 m2, do majetku města, převodce: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024, Praha 3, Územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava 2, IČ: 457 97 072

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv o převodu nemovitosti dle bodu a), b)

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010


 

1020/19/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemku parc. č 2049/3, k.ú. Prostřední Suchá z majetku
ČR, do majetku města______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2049/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 142 m2, jež je součástí místní komunikace ul. Lísková, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010


 

1021/19/ZM/09 - Změna omezujících podmínek převodů pozemků schválených usneseními
ZMH č. 883/17/ZM/09 a č. 887/17/ZM/09, ze dne 22. 6. 2009_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) změnu znění omezujících podmínek k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 2491/15, parc. č. 2516/12 a parc. č. 2516/8 k.ú. Dolní Suchá, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, schválenému usnesením č. ZMH č. 883/17/ZM/09, ze dne 22. 6. 2009, takto:

Čl. III.

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku II. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelu  uvedenému v čl. II. odst. 2 této smlouvy v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména nevyužívat je ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Nabyvatel se zavazuje k tomu, že pokud dojde k porušení podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku, tuto skutečnost převodci ve stanovené lhůtě písemně oznámí. Nabyvatel vyrozumění provede ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich porušení. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 4.000,-- Kč. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 4.000,-- Kč za příslušný rok. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

b) změnu znění omezujících podmínek k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 3875, k.ú. Havířov – město, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, schválenému usnesením č. ZMH č. 887/17/ZM/09, ze dne 22. 6. 2009, takto:

Čl.III.

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku II. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům  uvedeným v čl. II odst. 2 této smlouvy v souladu veřejným zájmem, tj. zejména nevyužívat ji ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Nabyvatel se zavazuje k tomu, že pokud dojde k porušení podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku, tuto skutečnost převodci ve stanovené lhůtě písemně oznámí. Nabyvatel vyrozumění provede ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich porušení. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 1000,-- Kč za příslušný rok. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv o bezúplatném převodu nemovitostí, s podmínkami v bodě a), b)

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2010


 

1022/19/ZM/09 - Směna pozemků pro účely stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov
– Šumbark“_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark směnu části pozemku v majetku města, k.ú. Šumbark, parc. č. 35/1 o výměře cca 258 m2, pro účely přístavby parkoviště ke zdravotnímu středisku
za části pozemku k. ú. Šumbark parc. č. 37 o výměře cca 86 m2,
ve vlastnictví: První Kochova, s.r.o., ul.Kochova 1227, Havířov-Šumbark, IČ: 268 64 291
pro účely výstavby chodníku a cyklostezky,
s tím, že nabyvatel vyšší výměry doplatí rozdíl v hodnotě pozemku, dle platných cenových předpisů

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


1023/19/ZM/09 - Přijetí daru nemovitého a movitého majetku – Domov Havířov, p. o._______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
přijetí daru nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Havířov, příspěvková organizace, a to:
- budovy č. p. 1200, občanská vybavenost na pozemku parcela č. 975/2,
- pozemku parcela č. 975/1 ostatní plocha o výměře 17564 m2
- pozemku parcela č. 975/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3751 m2, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, od Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, k  poskytování sociálních služeb

2.
a) předání dlouhodobého majetku, a to nemovitého:
- budovy č. p. 1200, občanská vybavenost na pozemku parcela č. 975/2,
- pozemku parcela č. 975/1 ostatní plocha o výměře 17564 m2
- pozemku parcela č. 975/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3751 m2, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, a dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku

k hospodaření příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, sídlo: Havířov – Město, ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, IČ: 75139243, v souladu se zněním §27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

b) předání ostatního majetku, včetně drobného dlouhodobého majetku, dle předávacího protokolu Moravskoslezského kraje, do vlastnictví příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, sídlo: Havířov – Město, ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, IČ: 75139243

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy na nemovitý a movitý majetek

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2009


 

1024/19/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířov
v lokalitě č. 1 - na části pozemku parc.č. 2359 a pozemku parc.č. 2354/3 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 2 - prověřit přemístění navrženého vzdušného vedení VN 22 kV, tak aby byla umožněna na pozemcích parc.č. 385, 386 k.ú. Dolní Datyně výstavba rodinného domu
v lokalitě č. 3 - převedení zóny BIR – bydlení individuální v rozptylu nacházející se mezi křižovatkou ul. Mezidolí a ul. Na Důlňáku do zóny BI – bydlení individuální souvislého zastavění a to bez nároku na vymezení nových zastavitelných pozemků a tím přeřadit pozemek parc.č. 4794/5 v k.ú. Havířov – město do zóny BI – bydlení individuální souvislého zastavění v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířov v lokalitě č. 4 - na části pozemku parc.č. 646/8 v k.ú. Bludovice v lokalitě č. 5 - na části pozemku parc.č. 4348/1 v k.ú. Havířov-město v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3


 

1025/19/ZM/09 - Informace o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů
EU, SR, případně jiných zdrojů______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů


 

1026/19/ZM/09 - Informativní zpráva o zástupcích města v obchodních společnostech
s majetkovou účastí města___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města, jak vyplývá z přílohy č. 1


 

1027/19/ZM/09 - Žádost o poskytnutí finančního daru__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu města Havířova ve výši 20 000,- Kč pozůstalým panu Tomáši Petřvaldskému, trvale bytem …………………………… a nezl. Nikol Petřvaldské, trvale bytem ……………………………, ke zmírnění tíživé finanční situace vzniklé následkem tragické události, se splatností 3 roky


 

1028/19/ZM/09 - Zpráva kontrolní komise SMOOK____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 29.5.2009


 

1029/19/ZM/09 - Informace z jednání valné hromady KIC Odpady, a.s., Ostrava____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., Ostrava konané dne 30. září 2009


 

1030/19/ZM/09 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města :
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, v hodnotě do 20 tis. 
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, v hodnotě do 10
 tis. 
- SANTÉ - Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč
- Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do 20
 tis. 
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město, v hodnotě do 15 tis. Kč

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: kancelář primátora
T: 30.11.2009


 

1031/19/ZM/09 - Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit v Havířově_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit v Havířově

u k l á d á

odboru sociálních věcí zaslat Strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit v Havířově současně se žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2010

Z: vedoucí OSV
T: 16.11.2009


 

1032/19/ZM/09 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2010_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2010, který vyhlašuje Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 184.000,-Kč

u k l á d á

1. odboru sociálních věcí podat žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2010

Z: vedoucí OSV
T: 16.11.2009

2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města Havířova prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok 2010 finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 184.000,-Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že bude schválen Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Z: vedoucí EO
T: rok 2010


 

1033/19/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 3.9. – 21.10.2009


 

1034/19/ZM/09 - Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi
městem Havířov v České republice a městem Turčianské Teplice
ve Slovenské republice______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi městem Havířov v České republice a městem Turčianské Teplice ve Slovenské republice

p o v ě ř u j e

primátora města Františka Chobota podpisem této smlouvy, upravené dle připomínek členů zastupitelstva města


 

………….……………………………….                                                ………………….……………………
Ing. Eduard H E C Z K O                                                                        Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
náměstek primátora                                                                                        náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku                                                                        pro hospodářský rozvoj