U S N E S E N Í

z 19. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 4.4.2005

v sále Společenského domu RENETA v Havířově

 

 

& V Havířově dne 4.4.2005

! Petra VALOŠKOVÁ

 

 

P Ř E H L E D       U S N E S E N Í

z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4.4.2005

 

803/19/ZM/05 - Nastoupení náhradníka za člena Zastupitelstva města Havířova od 24.3.2005 do 30.3.2005

804/19/ZM/05 - Schválení programu zasedání

805/19/ZM/05 - Volba návrhové komise

806/19/ZM/05 - Schválení ověřovatelů zápisu z 19. zasedání ZMH dne 4.4.2005

807/19/ZM/05 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 24.1.2004

808/19/ZM/05 - Kontrola plnění usnesení ZMH

809/19/ZM/05 -Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2004

810/19/ZM/05 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.

811/19/ZM/05 -Ukazatel dluhové služby za rok 2004

812/19/ZM/05 - Návrh na investování volných finančních prostředků účelových fondů formou otevřených podílových fondů

813/19/ZM/05 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2005 z rozpočtu odboru školství a kultury

814/19/ZM/05 - „Akademie III. věku Havířov 2005 - 2007“

815/19/ZM/05 -Zpráva o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou politiku v roce 2004

816/19/ZM/05 -Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

817/19/ZM/05 - Poskytnutí schválené dotace pro Nemocnici s  poliklinikou Havířov pro rok 2005 z výdajové části ,, Ostatní dotace a dary “

818/19/ZM/05 - Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy města Havířova

819/19/ZM/05 - Strategický plán ekonomického rozvoje města Havířova - I. etapa

820/19/ZM/05 - „Úprava objektu na Denní a pobytové centrum pro seniory“ - způsob financování

821/19/ZM/05 - Informativní zpráva o postupu prací na tvorbě materiálu „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“

822/19/ZM/05 - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy bývalého kina Radost

823/19/ZM/05 - Záměr výstavby komunikace - propojky ulic Přátelství a Na Dolanech, Havířov-Životice

824/19/ZM/05 - Žádost o prodej nemovitostí -  objekt restaurace v Havířově – Životicích

825/19/ZM/05 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1009, k.ú. Havířov-město

826/19/ZM/05 - Záměr prodeje pozemku parc.č 1441/6, k.ú.Prostřední Suchá

827/19/ZM/05 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá

828/19/ZM/05 - Záměr prodeje pozemku parc.č. (PK 11/1) , k.ú. Bludovice

829/19/ZM/05 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1537,1538, 1539, k.ú. Havířov - město

830/19/ZM/05 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2049/15 a poz. parc.č. 2049/16, k.ú. Bludovice

831/19/ZM/05 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1964, 1970, 2003, k.ú. Havířov - město 202/1, 243/1, k. ú. Bludovice

832/19/ZM/05 - Záměr směny nebo daru parc. č. 2750/5 k.ú. Dolní Suchá a výkup pozemku (PK 668/7), k. ú.  Šumbark

833/19/ZM/05 - Převod pozemku parc.č. 202/21 k.ú. Bludovice

834/19/ZM/05 - Prodej části pozemku parc.č. 3748, k.ú. Havířov – město

835/19/ZM/05 - Prodej pozemku parc.č. 2025/65, k.ú. Prostřední Suchá

836/19/ZM/05 - Prodej části pozemku parc.č. 951, k.ú. Havířov – město

837/19/ZM/05 - Prodej pozemků parc.č. 1414/6, k.ú. Bludovice

838/19/ZM/05 - Výkup části pozemku parc.č. (PK 83/1), k.ú. Bludovice

839/19/ZM/05 - Výkup pozemků parc. č. 2090/14 a parc. č. 2090/15 , k.ú. Bludovice

840/19/ZM/05 - Výkup pozemku parc. č. (PK 55/4), k.ú. Šumbark

841/19/ZM/05 - Výkup pozemku parc. č. 186 , k.ú. Dolní Datyně

842/19/ZM/05 - Výkupy pozemků v rámci stavby: „Chodník na ul. Hornosušská v Havířově - Prostřední Suché“- doplnění k usn. č. 791/18/ZM/05, ze dne 24. 1. 2005

843/19/ZM/05 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915 k.ú. Prostř. Suchá

844/19/ZM/05 - Darování a prodej vodovodu na ul. Podlesní v Havířově – Šumbarku

845/19/ZM/05 - Přijetí daru stavby parkovacích míst na poz. parc.č. 90/1 a 109/1 v k.ú. Bludovice

846/19/ZM/05 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Vladimír Tancoš a Alena Tancošová

847/19/ZM/05 - Rozšíření investičních akcí na bytovém fondu města v r. 2005

848/19/ZM/05 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva

849/19/ZM/05 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova od r. 2005

850/19/ZM/05 - Výbor pro národnostní menšiny

851/19/ZM/05 - Sociální fond

852/19/ZM/05 - Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Okresního soudu v Karviné

853/19/ZM/05 - Informace o novelizaci zákona č. 238/1992Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů

854/19/ZM/05 - Oznámení o odměně za výkon funkce člena orgánu právnické osoby

855/19/ZM/05 - Likvidace škod a pohledávek

856/19/ZM/05 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2004, vyhodnocení trestné činnosti na území města Havířova za rok 2004

857/19/ZM/05 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

858/19/ZM/05 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

859/19/ZM/05 - Informativní zpráva – Přehled o vzájemné spolupráci mezi městem Havířov a jeho partnerskými městy za období let 1999 až 2005

860/19/ZM/05 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

861/19/ZM/05 - Finanční výbor ZMH – volba předsedy

862/19/ZM/05 - Informativní zpráva o provedených kontrolách plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova přijatých v roce 2004

863/19/ZM/05 - Dodatek č.1. Statutu Kontrolního výboru ZMH

864/19/ZM/05 - Dodatek č.1. Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMH

865/19/ZM/05 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 15.9.2004 do 8.12.2004

866/19/ZM/05 – Závěrečné usnesení

 

 

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4.4.2005

 

803/19/ZM/05Nastoupení náhradníků za členy Zastupitelstva města Havířova od
24.3.2005_do 30.3.2005________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. zánik mandátu Ing. Stanislava Nevřely (ODS) ke dni 23.3.2005
2. rezignaci Ing. Pavla Merty (ODS) na postavení náhradníka ke dni 23.3.2005
3. nastoupení náhradníka MUDr. Irky Musála (ODS) ke dni 24.3.2005
4. zánik mandátu Ing. Radslava Masného ke dni 24.3.2005
5. zánik mandátu Mgr. Jaroslava Stolaříka ke dni 29.3.2005
6. nastoupení náhradníka Rostislava Gattnara (ODS) ke dni 30.3.2005

___________________________________________________________________________

 

804/19/ZM/05 – Schválení programu zasedání____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4.4.2005

___________________________________________________________________________

 

805/19/ZM/05 – Volba návrhové komise_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro19.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané
dne 4.4.2005 ve složení : předseda  komise:  Ing.Petr PODSTAVKA
                                                        členové
:  MUDr.Emilie VEČEŘOVÁ
                                                                       
Petr DRÁPAL
                                                                        Ing.Jaroslav GONGOL, CSc.
                                                                        Jiřina BRABLCOVÁ
                                                                       
Petra VALOŠKOVÁ - referent
                                                                        kanceláře primátorky

___________________________________________________________________________

 

806/19/ZM/05 – Schválení ověřovatelů zápisu z 19. zasedání ZMH dne 4.4.2005_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 19.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4. 4. 2005

! p.Marcelu P O L A N S K O U

! p. Leopolda T U R O N Ě

___________________________________________________________________________

 

807/19/ZM/05 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 24.1.2004____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2005

___________________________________________________________________________

 

808/19/ZM/05 – Kontrola plnění usnesení ZMH___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy

v y p o u š t í

ze sledování usnesení dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

809/19/ZM/05 – Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování
a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2004______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě do m í

informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů, financování a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2004

___________________________________________________________________________

 

810/19/ZM/05 – Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2005 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2005:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
          
tř. 2 - nedaňové příjmy
          
tř. 3 - kapitálové příjmy
          
tř. 4 - přijaté dotace

1 092 406,21 tis. Kč
748 430,00 tis.Kč
24 230,06 tis. Kč
5 200,00 tis. Kč
314 546,15 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a)výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství
          
odbor správy a rozvoje majetku
           Městská policie
          
odbor ekonomický

1 176 026,20 tis. Kč
992 666,04 tis. Kč
574,00 tis. Kč
61 817,00 tis. Kč
3 463,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
156 960,00 tis. Kč
228 699,00 tis. Kč
190 044,09 tis. Kč
254 140,00 tis. Kč
53 941,00 tis. Kč
42 977,95 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městská knihovna
          
Městské kulturní středisko
          
Sociální služby města Havířova
          
Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

183 360,16 tis.Kč
14 040,00 tis. Kč
52 682,16 tis. Kč
14 430,00 tis. Kč
24 894,00 tis. Kč
17 110,00 tis. Kč
22 304,00 tis. Kč
10 600,00 tis. Kč
27 300,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
          
změna stavu rozpočtových účtů

+ 83 619,99 tis. Kč
48 580,00 tis. Kč
+ 132 199,99 tis. Kč

___________________________________________________________________________

 

811/19/ZM/05 – Ukazatel dluhové služby za rok 2004______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

ukazatel dluhové služby za rok 2004

___________________________________________________________________________

 

812/19/ZM/05 – Návrh na investování volných finančních prostředků účelových fondů
formou otevřených podílových fondů____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) investování volných finančních prostředků účelových fondů formou otevřených podílových fondů v 1.fázi v maximálním objemu 50 000 tis. Kč,
b) pověření pro Radu města Havířova, aby řídila vlastní investování, dle investiční strategie uvedené v důvodové zprávě

___________________________________________________________________________

 

813/19/ZM/05 – Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok
2005 z rozpočtu odboru školství a kultury__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na provoz na rok 2005 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury :

1. Mateřské škole MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13,Havířov-Šumbark
(IČ 25 37 27 93 )…………………………………….. ve výši 200.000,-Kč

2. Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka ,K.Čapka 8,Havířov-Město
(IČ 66 18 24 76) …………………………………….. ve výši 138.000,-Kč

3. Mateřské škole Sadová,s.r.o.,Sadová 3,Havířov-Město
(IČ 25 37 08 71)……………………………………..ve výši 220.000,-Kč,

která bude účelově vázána na úhradu nájmu a služeb a bude vyplácena ve výši 1/8 měsíčně z navrhované částky vždy do 10. dne běžného měsíce, počínaje měsícem květnem 2005

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky PaedDr. Svatopluka Nováka k podpisu dohod o poskytnutí dotace.

                                                                                                                                                    Z: vedoucí OŠK
                                                                                                                                                    T: 29.4. 2005

___________________________________________________________________________

 

814/19/ZM/05 – „Akademie III. věku Havířov 2005 - 2007“_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

konání „Akademie III. věku Havířov“ v letech 2005 – 2007 (4 semestry) s finanční spoluúčastí města

u k l á d á

zapracovat finanční prostředky na úhradu části nákladů Akademie III. věku Havířov do rozpočtu města Havířova v letech 2006 - 2007.“

                                                                                                                                                    Z: vedoucí OŠK
                                                                                                                                                    T: září 2005

___________________________________________________________________________

 

815/19/ZM/05 – Zpráva o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města
na protidrogovou politiku v roce 2004_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou politiku v roce 2004

___________________________________________________________________________

816/19/ZM/05 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2005
neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2005 subjektům:

a) z mimosportovní sféry ve výši 3 420 000,- Kč dle příloh č. 1- 6

b) ze sportovní sféry ve výši 6 304 000,- Kč dle přílohy č. 7

c) snížení výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v r. 2005 o finanččástku 180 000,- Kč z toho:
- na zvýšení výdajové stránky odboru školství a kultury rozpočtu r. 2005 (org. jednotka č. 3) o částku 124 000,- Kč dle důvodové zprávy (kulturní oblast - viz příloha č. 2, školská oblast – viz příloha č. 3)
- na zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města Havířova o částku 56 000,- Kč dle důvodové zprávy, a to takto: (školská oblast - viz příloha č.3, oblast partnerských vztahů - viz příloha č. 4)

5 000,- Kč Mateřská škola Havířov-Město Mládí 23/1147, IČ 61 98 85 96 projekt: 20. výročí mateřské školy

5 000,- Kč Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ 61 98 87 15 projekt: Rozvíjení pohybových schopností a rozvoj rytmického cítění

5 000,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark, Moravská 23/497 okres Karviná, IČ 70 95 81 31, projekt: Dějepisná soutěž Permoníček

33 000,- Kč Základní škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice, Selská 14, okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75 02 75 77 projekty: Evropan Evropanka, soutěž pro žáky ZŠ (3 000,- Kč) Dětský folklórní taneční soubor (30 000,- Kč)

8 000,- Kč Základní škola Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná, IČ 48 80 52 89 projekt: Družební výměny žáků

v z í t    n a    v ě d o m í

d) poskytnutí dotací z výdajové stránky „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2005 sportovním subjektům ve výši 70 000,-Kč takto:

20 000,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Havířov na pořádání XVI. roč. halové pohárové soutěže mladých hasičů (RMH dne 12. 1. 2005, č. usn. 3261/60/05);

50 000,- Kč Viktoria SK Box na pořádání Mistrovství České republiky v boxu kadetů a žen (RMH dne 23. 2. 2005, č. usn. 3507/62/05).

e) vytvoření rezervy ve sportovní sféře ve výši 26 000,- Kč a mimosportovní sféře ve výši 100 000,- Kč

___________________________________________________________________________

817/19/ZM/05 – Poskytnutí schválené dotace pro Nemocnici s  poliklinikou Havířov
pro rok 2005 z výdajové části ,, Ostatní dotace a dary “______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení již schválené dotace ve výši 1.000.000,- Kč pro Nemocnici s  poliklinikou Havířov (IČ 84 48 96 ) pro rok 2005 “ z výdajové části ,,Ostatní dotace a dary“ pro rok 2005,a to na pořízení zdravotnického vybavení:
- echokardiograf ( investiční dotace )………………. ve výši 700.000,- Kč
- polohovatelné postele ( neinvestiční dotace )……… ve výši 300.000,- Kč

u k l á d á

odboru právních služeb zapracovat do Dohody o poskytnutí dotace text :
- v případě privatizace NsP Havířov nepřechází dotace ve výši 1.000.000,- Kč na právního nástupce NsP Havířov a NsP Havířov je povinna tuto částku vrátit do dne privatizace zpět na účet statutárního města Havířov
- zdravotnické vybavení zakoupené z poskytnuté dotace bude označeno textem ,, Zakoupeno s finanční spoluúčastí statutárního města Havířov ,,

p o v ě ř u j e

primátorku statutárního města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem dohody o poskytnutí dotace

                                                                                                            Z: vedoucí OŠK
                                                                                                            T: 29.4. 2005

___________________________________________________________________________

 

818/19/ZM/05 – Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy města Havířova jako závaznou koncepci cyklistické dopravy města Havířova

___________________________________________________________________________

 

819/19/ZM/05 – Strategický plán ekonomického rozvoje města Havířova - I. etapa_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vymezené cíle stanovené v rámci I. etapy Strategického plánu ekonomického rozvoje města Havířova, jako podklady pro následná koncepční rozhodnutí do doby ukončení II. etapy SPERM

 __________________________________________________________________________

 

820/19/ZM/05 – „Úprava objektu na Denní a pobytové centrum pro seniory“ - způsob
financování___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zahájení realizace investiční akce „Úprava objektu ředitelství Sociálních služeb města Havířova, ul.Mánesova 1130/1f v Havířově – Městě na Denní a pobytové služby pro seniory“ v letech 2005 a 2006 a její plné financování z rozpočtu města Havířova

___________________________________________________________________________

 

821/19/ZM/05 – Informativní zpráva o postupu prací na tvorbě materiálu „Koncepce
bydlení statutárního města Havířova“ ____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu pracovní skupiny o postupu prací na tvorbě materiálu „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“

___________________________________________________________________________

 

822/19/ZM/05 – Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy bývalého
kina Radost___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy bývalého kina Radost dle předloženého návrhu ve variantě B

___________________________________________________________________________

 

823/19/ZM/05 – Záměr výstavby komunikace - propojky ulic Přátelství a Na Dolanech,
Havířov-Životice_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o

žádné navrhované usnesení

___________________________________________________________________________

 

824/19/ZM/05 – Žádost o prodej nemovitostí -  objekt restaurace v Havířově – Životicích
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí – objektu restaurace čp. 144 na pozemku parc. č. 2538/1 a pozemky parc. č. 2538/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 869m2 a parc. č. 2538/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1017 m2 vše v k. ú. Bludovice, panu Martinu Balonovi, bytem Dlouhá tř. 461/3, Havířov - Město

___________________________________________________________________________

 

825/19/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1009, k.ú. Havířov-město_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1009, k.ú. Havířov-město o výměře cca 70 m2 manželům Martinu Fuskovi a Marcele Fuskové, oba bytem Havířov-Město, Komunardů 6/984 za účelem vybudování trvalé zděné stavby – večerka, prodejna potravin

___________________________________________________________________________

 

826/19/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č 1441/6, k.ú.Prostřední Suchá
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1441/6, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 191 m2, p. Petře Krestové, bytem Pěkná 36, Havířov – Prostřední Suchá,
účel prodeje : zahrada,
cena : smluvní 200,-Kč/m2, tj.celkem 38.200,-Kč s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou měsíčních splátek ve výši 2.100,-Kč a poslední splátka bude činit 2.500,-Kč.

___________________________________________________________________________

 

827/19/ZM/05 – Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží , k.ú. Prostřední Suchá
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/34 o výměře 1 m2 , k.ú. Prostřední Suchá paní Kateřině Malátové, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 11/ 1107 k již postavené garáži za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/31 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům – paní Milušce Swiderové a paní Mgr. Lee Holkové, obě bytem Havířov-Prostřední Suchá, Protější 9 k již postavené garáži za cenu ve výši 500,-Kč/m2, celkem za 500,- Kč
3. záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/73 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Jozefu Antošovi, bytem Havířov-Město, Dělnická 4 za cenu ve výši 500,- Kč/m2,celkem za 500,- Kč
4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/75 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Rudolfu Friedrichovi a Libuši Friedrichové, oba bytem Havířov-Šumbark, E. Destinové 1160 za cenu ve výši 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

___________________________________________________________________________

 

828/19/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. (PK 11/1) , k.ú. Bludovice__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku (PK 11/1) o výměře 284 m2 , k.ú. Bludovice manželům Bronislavu Rozbrojovi a Aurélii Rozbrojové, bytem Havířov-Životice, Padlých hrdinů 138/33 za účelem zřízení výběhu pro slepice, za cenu dle znaleckého posudku a znalečného

___________________________________________________________________________

 

829/19/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemků parc.č. 1537,1538, 1539, k.ú. Havířov-
město________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 1537, 1538, 1539 o výměře cca 2500 m2, k.ú. Havířov-město Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2/1041, Havířov- Prostřední Suchá za účelem vybudování bytových domů, a to za smluvní cenu 200,- Kč/m2

___________________________________________________________________________

 

830/19/ZM/05 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2049/15 a poz. parc.č. 2049/16,
k.ú. Bludovice_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje části pozemku parc.2049/15 o výměře 584m2 v k.ú. Bludovice, za účelem zahrady, p. Liboru Tomanovi, bytem Rodinná 20/1052, Havířov- Bludovice za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracován
2. záměr prodeje zastavěné části pozemku, parc.2049/16 o výměře 3m2 v k.ú. Bludovice, rodinným domem a části pozemku parc.č. 2049/15 v k.ú. Bludovice dle geometr. plánu označený jako 2049/17, o výměře 84m2, za účelem zahrady, manž. Editě Kravčíkové a Eduardu Kravčíkovi, bytem Havraní 914/14, Havířov- Bludovice, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování .

___________________________________________________________________________

 

831/19/ZM/05 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1964, 1970, 2003, k.ú. Havířov-
město 202/1, 243/1, k.ú.Bludovice _______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje
1) části pozemku parc.č. 1964, nově dle geom. plánu 1964/5, 1964/6,1964/7 v k.ú. Havířov - město celkem o výměře 15 m2 pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul. J.Seiferta 1246/6, 1247/4 a 1248/2 v Havířově - Město
2) části pozemku parc.č. 1970, nově dle geom. plánu 1970/2, 1970/3, 1970/4 o výměře 16m2, v k.ú. Havířov – město pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul. J.Seiferta 1243/5, 1242/3 a 1241/1 v Havířově - Město
3) části pozemku parc.č. 2003, nově dle geometrického plánu značený jako 2003 díl „a“ v k.ú.Havířov - město o výměře 7 m2 pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul. Karvinská 1208/26, 1209/28, 1210/30 v Havířově - Městě
4) části pozemku parc.č. 202/1, nově dle geometrického plánu označený jako 202/77 v k.ú.Bludovice o výměře 3 m2, pod nově vybudovanou nájezdovou rampou k obytnému domu na ul.Želivského 1346/7, Havířov-Podlesí
5) části pozemku parc.č.243/1, nově dle geometrického plánu označený jako 243/3 v k.ú.Bludovice o výměře 9m2, pod nově vybudovanou bezbariérovou rampou k obytnému domu na ul. Okrajová 1411/49 v Havířově - Podlesí
pro : Stavební bytové družstvo Havířov, Hornosušská 2, Havířov- Prostřední Suchá, IČ: 00415227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování.

___________________________________________________________________________

 

832/19/ZM/05 – Záměr směny nebo daru parc. č. 2750/5 k.ú. Dolní Suchá a výkup
pozemku (PK 668/7), k. ú. Šumbark______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Záměr směnit nebo darovat pozemek k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2750/5 ostatní plocha-silnice, o výměře 813 m2 v majetku statutárního města Havířova, za část pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. (EN 2458), odděleného GP a označeného jako parc. č. 2458/1 o výměře 2440 m2, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října čp. 2771, Moravská Ostrava, IČ: 70890692
2. Výkup pozemků parc. č. (PK 668/7) díl 1 o výměře 1268 m2 a díl 2 o výměře 553 m2, k.ú. Šumbark, sloučených do MK Anglická, ve vlastnictví: pana Jaromíra Třísky, bytem Šenov, Těšínská 977 za kupní cenu dohodou: 250,-Kč/m2, tj. za 1821 m2 celkem 455.250,-Kč, s tím, že 50% kupní ceny bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a zbývající část nejpozději do 31. 3. 2006

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy dle bodu 2.

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

833/19/ZM/05 – Převod pozemku parc.č. 202/21 k.ú. Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 701/16/ZM/04 ze dne 8.11.2004

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku parc. č. 202/21 o výměře 30 m2 k.ú. Bludovice společnosti Gastronomia a. s., Český Těšín, Hlavní třída 108/24, IČ: 451 92 774, k již postavené pergole, která je součástí budovy prodejny potravin a slouží jako technické zázemí s podmínkou, že náklady spojené s odměřením pozemku a vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponese obdarovaný

p o v ě ř u j e

náměstka pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem darovací smlouv

                                                                                              Z: vedoucí OSRM
                                                                                              T: 31.8.2005

___________________________________________________________________________

 

834/19/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 3748, k.ú. Havířov – město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 3748, dle GP označen jako parc.č. 3748/2, o výměře 14m2, k.ú.Havířov- město,Českým drahám, a.s., IČ: 709 94 226, se sídlem: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, pod již vybudovaným bezbariérovým přístupem do výpravní budovy žel.stanice Havířov, za cenu dle znaleckého posudku zaokr. 426,40 Kč/m2, tj. 5970,-Kč.

a p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

                                                                                                                                              Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                              T: 31.8. 2005

___________________________________________________________________________

 

835/19/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. 2025/65, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2025/65 o výměře 19 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Janu Kutáčkovi a Zdence Kutáčkové, Havířov-Podlesí, Družstevnická 1116/12 , k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 9 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 30. 9. 2005

___________________________________________________________________________

 

836/19/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 951, k.ú. Havířov – město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku k.ú. Havířov – město parc.č. 951 o výměře cca 20 m2 společnosti Severomoravská energetika , a.s., se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3123/152, PSČ: 709 02, IČ: 47675691 ke stavbě trafostanice v rámci stavby : „ Havířov – Město, DTS ul. Žákovská „ , v rozsahu dle zaměření zkolaudované stavby, a to za cenu dle znaleckého posudku tj. 570,- Kč/m2 pozemku, navýšenou o 1.500,- Kč za zpracování znaleckého posudku

u k l á d á

RMH pověřit náměstka pro hospodářský rozvoj dále jednat se SME, a.s. o snížení podílu města na výstavbu trafostanice

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a konečné kupní smlouvy

                                                                                                                                               Z : vedoucí OSRM
                                                                                                                                               T : 31. 8. 2005

___________________________________________________________________________

 

837/19/ZM/05 – Prodej pozemků parc.č. 1414/6, k.ú. Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1414/6 o výměře 39m2 v k.ú. Bludovice, manž. Mieczyslavu Galuszkovi a Vlastě Galuszkové, Doubrava č. 26, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.990,-Kč,tj. zaokr. 154,-Kč/m2 navýšenou o cenu za jeho zpracování 1.000,-Kč celkem 6.990,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy.

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 31.8.2005

___________________________________________________________________________

838/19/ZM/05 – Výkup části pozemku parc.č. (PK 83/1), k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc.č. (PK 83/1), k.ú. Bludovice od spoluvlastníků , a to
- podíl ve výši 1/16, tj. 12 m2 od pana PaedDr. Františka Přečka, bytem Havířov-Životice,U Křížů 117/16 za cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 3 600,- Kč
- podíl ve výši 1/16, tj. 12 m2 od paní Marie Šidlíkové, bytem Havířov - Životice, U Křížů 154/10 za cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 3 600,- Kč
- podíl ve výši 5/8, tj. 124 m2 od vlastníka pana Radoslava Svidera, bytem Domažlice, Nový Kramolín čp. 58 za cenu 300,- Kč/m2, celkem tedy za 37 200,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 30. 9. 2005

___________________________________________________________________________

 

839/19/ZM/05 – Výkup pozemků parc. č. 2090/14 a parc. č. 2090/15 , k.ú. Bludovice._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc. č. 2090/14 o vým.11 m2 a parc. č. 2090/15 o vým. 315 m2, k.ú. Bludovice, dle zaměření zastavěných částí komunikace pro pěší a cyklisty, ve vlastnictví: Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, za kupní cenu : 300,- Kč/m2, tj. za 326 m2 celkem 97.800,- Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

                                                                                            Z: vedoucí OSRM
                                                                                            T: 31. 8. 2005

 ___________________________________________________________________________

 

840/19/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. (PK 55/4), k.ú. Šumbark__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. (PK 55/4) o výměře 191 m2, k.ú. Šumbark, užívaného jako část MK Nová ve vlastnictví: Věry Gurníkové, bytem A.S. Puškina 904/2, Havířov - Město kupní cena dohodou: 280,-Kč/m2, tj. za 191 m2 celkem 53.480,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

841/19/ZM/05 – Výkup pozemku parc. č. 186 , k.ú. Dolní Datyně.__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 186 o výměře 849 m2, k.ú. Dolní Datyně, užívaného jako část MK Na Pěšině, ve spoluvlastnictví :
Teodora Klimszy, bytem Nad Tratí 251, Dolní Suchá
Ing. Jana Klimszy, bytem K Důlku č.p. 400, Václavovice
Ireny Bergerové, bytem Dukelská č. 261, Český Těšín
kupní cena dohodou: 250,-Kč/m2, tj. za 849 m2 celkem 212.250,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupní smlouvy

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

842/19/ZM/05 – Výkupy pozemků v rámci stavby: „Chodník na ul. Hornosušská
v Havířově- Prostřední Suché“- doplnění k usn. č. 791/18/ZM/05,
ze dne 24. 1. 2005______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkupy pozemků pro účely stavby „Chodník na ul. Hornosušská v Havířově- Prostř. Suché“
a) parc. č. 2645/18 o vým. 48 m2, k.ú. Prostřední Suchá , ve vlastnictví: Věry Bystroňové a Adolfa Bystroně, bytem Fryštátská 73/977, Havířov- Prostřední Suchá kupní cena: 300,-Kč/m2, za 48 m2 celkem 14.400,-Kč
b) parc. č. 2645/29 o vým. 64 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Dušana Bernatíka, bytem Dlouhá třída 1321, Havířov – Podlesí kupní cena: 300,-Kč/m2, za 64 m2 celkem 19 200,-Kč
c) parc. č. 2645/28 o vým. 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Jiřího Severyna, bytem ul. Kpt. Jasioka č.p. 743, Havířov- Prostřední Suchá, kupní cena: 300,-Kč/m2, za 6 m2 celkem 1800,-Kč
d) parc. č. 2645/26 o vým. 71 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Pavla Rumlera, bytem ul. Hornosušská 7/979, Havířov - Prostřední Suchá, kupní cena: dohodou 200,-Kč/m2, za 71m2 celkem 14.200,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem kupních smluv dle bodu a)- d)

                                                                                                                                                Z:vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

843/19/ZM/05 – Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915 k.ú. Prostř. Suchá_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup vlastnického podílu ½ , k pozemku parc. č 1915, k.ú. Prostřední Suchá, užívaného jako část MK Modřínová, ve spoluvlastnictví , manž. Jarmily a Gustava Zabawských, bytem Modřínová 8/1098, Havířov- Prostřední Suchá za kupní cenu: 300,- Kč/m2, tj. za podíl 57 m2, celkem 17.100,- Kč.
2. bezúplatný převod vlastnického podílu ½, k pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá, užívaného jako část MK Modřínová, ze spoluvlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, odloučené prac. Karviná, se sídlem Zakladatelská 974, Karviná – Nové Město, IČ: 69 797 111, do majetku města

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku pana Martina Balšána, podpisem smluv dle bodu 1. a 2.

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 31. 12. 2005

___________________________________________________________________________

 

844/19/ZM/05 – Darování a prodej vodovodu na ul. Podlesní v Havířově – Šumbarku__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
přijetí daru – stavby vodovodu na pozemcích parc. č. 2244/3, 2248/2, 2252/1, 2252/2, 2251/3, 2257/2, 2256/6, 2257/1, 2261, 2271, 2275, 2279/1, 2279/2, 2282, 2283, k. ú. Šumbark , od vlastníků:
pana Karola Kristiana, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 112/6,
paní Hermíny Balonové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 110/2,
paní Ireny Hermanové, bytem Havířov-Šumbark, U Jelena 243/11,
paní Libuše Krzystkové , bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 111/4,
manželů Rudolfa Rabatina a Ivany Rabatinové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 530/4a,
manželů Gustava Sydora a Aleny Sydorové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 525,
manželů Zdeňka Kocourka a Evy Kocourkové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 531,
manželů Antonína Křena a Elišky Křenové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 113/8,
paní RNDr. Marty Valáškové, CSc., bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 114/10,
manželů Vladimíra Žinčíka a Ireny Žinčíkové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 115/12,
manželů Stanislava Valáška a Aleny Valáškové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 116/14,
pana Dušana Gombaly, bytem Havířov.-Šumbark, Podlesní 344/14,
paní Květoslavy Smelíkové, bytem Havířov- Šumbark, Podlesní 117/16,
paní Vlasty Martinkové, bytem Havířov-Šumbark, Podlesní 118/18,

2.
prodej stavby vodovodu na pozemcích parc. č. 2244/3, 2248/2, 2252/1, 2252/2, 2251/3, 2257/2, 2256/6, 2257/1, 2261, 2271, 2275, 2279/1, 2279/2, 2282, 2283, k. ú. Šumbark, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., IČ: 45193665, za smluvní kupní cenu 1,- Kč splatnou do 10-ti dnů od uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem darovací a kupní smlouvy

                                                                                                                                                Z: vedoucí OSRM
                                                                                                                                                T: 31. 8. 2005

___________________________________________________________________________

 

845/19/ZM/05 - Přijetí daru stavby parkovacích míst na poz. parc.č. 90/1 a 109/1 v k.ú.
Bludovice____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru stavby osmi parkovacích míst na pozemcích parc.č. 90/1 a 109/1 v k.ú.Bludovice,od Miroslava Pazdoně, bytem i místem podnikání Kurkovec7/733, Horní Suchá, IČ :41064127, s tím, že stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání kolaudačního rozhodnutí

___________________________________________________________________________

 

846/19/ZM/05 – Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Vladimír Tancoš a Alena
Tancošová____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e p ř i j a l o

navrhované usnesení

___________________________________________________________________________

 

847/19/ZM/05 – Rozšíření investičních akcí na bytovém fondu města v r. 2005_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

investiční akce na r. 2005 dle důvodové zprávy

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru magistrátu zapracovat příslušné nároky do rozpočtu města na r. 2005 formou rozpočtové úpravy.

                                                                                                        Z.: Ing. Andrýsek
                                                                                                        T.: červen 2005

___________________________________________________________________________

848/19/ZM/05 – Odměny neuvolněným členům zastupitelstva_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

1. výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce, v souladu s § 77 odst. 2 a odst. 3 písm.b) a § 84 odst.2 písm.r) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č.697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, takto :
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 3.790,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 540,- Kč/měsíc tj.celkem 4.330,- Kč/měsíc
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova ve výši 2.710,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 540,- Kč/měsíc tj. celkem 3.250,- Kč/měsíc
- za výkon funkce předsedy komise Rady města Havířova nebo komise zřízené primátorkou podle zvláštních právních předpisů ve výši 2.710,-Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 540,- Kč/měsíc tj. celkem 3.250,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 910,-Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 540,- Kč/měsíc, tj.celkem 1.450,- Kč/měsíc s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci, s účinností od 1.1.20052. že měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce (člena zastupitelstva města, člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise rady případně předsedy komise zřízené podle zvláštních právních předpisů) a předsedům komisí rady, kteří nejsou členové zastupitelstva bude vyplácena ode dne jmenování, případně zvolení do funkce

 

___________________________________________________________________________

 

849/19/ZM/05 – Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova od r. 2005______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, od r. 2005 ve výši 1.100,-Kč/den
2) změnu „Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členů Zastupitelstva statutárního města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni“, které byly schváleny dne 28.4.2003, částech, které se týkají bodu 1) tohoto usnesení

___________________________________________________________________________

850/19/ZM/05 – Výbor pro národnostní menšiny__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

zřízení Výboru pro národnostní menšiny

___________________________________________________________________________

 

851/19/ZM/05 – Sociální fond__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Statut sociálního fondu dle předložené předlohy

___________________________________________________________________________

 

852/19/ZM/05Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Okresního soudu
v Karviné_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

tyto navržené kandidáty za přísedící Okresního soudu v Karviné na dobu 4 let :
1. Autrata Jaromír, nar. 1949, bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 38/1202
2. Barnišin Milan, nar. 1958, bytem Havířov – Město, Olbrachtova 3/40
3. Bilan Věslav, nar. 1952, bytem Havířov – Podlesí, Jurije Gagarina 17/1492
4. Bláha František, nar. 1951, bytem Havířov – Město, Na Nábřeží 75/215
5. Brandstiller Josef, nar. 1946, bytem Havířov – Podlesí, Kollárova 3/1278
6. Brezánska Ludmila, nar. 1956, bytem Havířov – Šumbark, V. K Klicpery 1/286
7. Danielová Marie, Ing., nar. 1958, bytem Havířov – Město, Hybešova 4/89
8. Drápal Petr, nar. 1943, bytem Havířov – Město, Lašská 4/1158
9. Elischerová Renata, JUDr., nar. 1960, bytem Havířov – Šumbark, Nákupní 11/473
10.Formánková Anna, nar. 1944, bytem Havířov – Podlesí, Okrajová 13/1353
11.Gavor Miloš, Ing., nar. 1932, bytem Havířov – Město, Na Nábřeží 111/702
12.Helcel Zdeněk, nar. 1930, bytem Havířov- Město, Makarenkova 12/514
13.Hladká Alena, nar. 1964, bytem Havířov – Šumbark, Mládí 25/1148
14.Hladký Jan, nar. 1964, bytem Havířov – Šumbark, Mládí 25/1148
15.Hlaváčková Naděžda, Ing., nar. 1934, bytem Havířov – Město, Kpt Vajdy 9/673
16.Horová Gizela, nar. 1945, bytem Havířov – Podlesí, Kubelíkova 4/1313
17.Hruška Jaroslav, nar. 1940, bytem Havířov – Podlesí, Kubelíkova 2/1312
18.Jarošíková Štefánia, nar. 1951, bytem Havířov – Město, Karvinská 8/1185
19.Jasiok Václav, nar. 1951, bytem Havířov – Podlesí, Fr. Hrubína 3/1536
20.Klemsa Miroslav, nar. 1951, bytem Havířov – Podlesí, P. Bezruče 2/1538
21.Kleslo Jan, nar. 1958, bytem Havířov – Město, Matuškova 10/1054
22.Klorová Soňa, nar. 1949, bytem Havířov – Město, Matuškova 9A/501
23.Kocourková Marie, nar. 1947, bytem Havířov – Město, Moskevská 1c/1111
24.Koštiál Karel, nar. 1943, bytem Havířov – Dolní Datyně, Občanská 1/121
25.Krátký Ota, nar. 1947, bytem Havířov – Město, Vardasova 10/454
26.Kupczaková Irena, nar. 1951, bytem Havířov – Bludovice, Na Záguří 21c/587
27.Kurej Vasiĺ, nar. 1941, bytem Havířov – Prostřední Suchá, Na Bělidle 45/1230
28.Kyselková Jarmila, nar. 1947, bytem Havířov – Podlesí, Družstevnická 24/1128
29.Malíř Dalibor, nar. 1963, bytem Havířov – Město, Hlavní třída 46/168
30.Matějů Dagmar, nar. 1951, bytem Havířov – Město, Hlavní třída 28/48
31.Michalová Irena, nar. 1943, bytem Havířov – Město, Turgeněvova 6/895
32.Mikula František, nar. 1943, bytem Havířov – Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 49/732
33.Millerová Věra, nar. 1948, bytem Havířov – Město, 17. listopadu 37/1130
34.Nováková Blažena, nar. 1962, bytem Havířov – Město, G. Klimenta 8/706
35.Ošívka Vojtěch, nar. 1943, bytem Havířov – Šumbark, Emy Destinnové 10/1163
36.Paloncová Ilonka, nar. 1937, bytem Havířov – Město, Makarenkova 4/518
37.Pelikán Jaroslav, nar. 1946, bytem Havířov – Město, J. Seiferta 10/1244
38.Podlucká Jana, nar. 1959, bytem Havířov – Město, Janáčkova 2/364
39.Probošt Adolf, nar. 1942, bytem Havířov – Podlesí, Vrchlického 12/1481
40.Pytlová Dagmar, nar. 1951, bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 85a/1137
41.Rovňan František, Mgr. Ing., nar. 1952, bytem Havířov – Město, Stavbařská 5/325
42.Sikora Jiří, nar. 1952, bytem Havířov – Město, Na Nábřeží 71/213
43.Skýba Jan, nar. 1943, bytem Havířov – Město, Hlavní třída 38/164
44.Sladčík Zdeněk, nar. 1940, bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 85c/1135
45.Sochorová Stanislava, nar. 1968, bytem Havířov – Šumbark, Mládí 16/1141
46.Stoklasa Jaroslav, nar. 1948, bytem Havířov – Šumbark, Školní 39/277
47.Swider Bruno, nar. 1938, bytem Havířov – Dolní Suchá, Na Bartošůvce 4/103
48.Šiška Dezider, nar. 1934, bytem Havířov – Město, Pavlovova 12/588
49.Štulová Josefa, nar. 1942, bytem Havířov – Prostřední Suchá, Jarní 20/1307
50.Telišková Eva, nar. 1947, bytem Havířov – Město, Purkyňova 1/32
51.Temel Milan, nar. 1946, bytem Havířov – Město, Mírová 9/361
52.Tiefenbachová Jarmila, nar. 1935, bytem Havířov – Město, U Stromovky 36/338
53.Tlolková Věra, nar. 1953, bytem Havířov – Šumbark, Emy Destinnové 1c/1169
54.Vagnerová Alena, Ing., nar. 1957, bytem Havířov – Prostřední Suchá, Úzká 9/1375
55.Vašutová Daniela, nar. 1948, bytem Havířov – Město, Hlavní třída 27/303
56.Veselá Agnesa, nar. 1954, bytem Havířov – Město, A. S. Puškina 6/906
57.Wernerová Aurelie, nar. 1939, bytem Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 89c/1141
58.Wojtas Jan, nar. 1943, bytem Havířov – Podlesí, Kollárova 1/1279
59.Wotke Rudolf, nar. 1934, bytem Havířov – Město, Čs. armády 3/200
60.Zelina Erich, nar. 1924, bytem Havířov – Podlesí, Kosmonautů 2/1318
61.Zelinová Charlotta, nar. 1936, bytem Havířov – Životice, Na Dolanech 13/88
62.Zetochová Lydie, nar. 1952, bytem Havířov – Podlesí, Jurije Gagarina 11/1501
63.Zigmundová Marie, nar. 1947, bytem Havířov – Město, Dlouhá třída 28/914

___________________________________________________________________________

 

853/19/ZM/05 – Informace o novelizaci zákona č. 238/1992Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých
funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

úplné znění zákona č. 238/1992Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů s vazbou na zákon č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

___________________________________________________________________________

 

854/19/ZM/05 – Oznámení o odměně za výkon funkce člena orgánu právnické osoby___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

jména členů ZMH a výši jejich odměny za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je město Havířov – dle oznámení předložených k 4.4.2005

___________________________________________________________________________

 

855/19/ZM/05 – Likvidace škod a pohledávek____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odepsání pohledávek, vedených pod č. j. Š 7/04, Š 8/04, Š 15/04, Š 18/04 pro jejich nevymožitelnost

u k l á d á

odepsat pohledávky vedené pod č.j. Š 7/04, Š 8/04, Š 15/04, Š 18/04 a převést je na podrozvahový účet

                                                                                                                                                    Z: vedoucí EO
                                                                                                                                                    T: 30.4. 2005

___________________________________________________________________________

 

856/19/ZM/05 – Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské
policie Havířov na území města Havířova za rok 2004, vyhodnocení
trestné činnosti na území města Havířova za rok 2004_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku na území města Havířova

___________________________________________________________________________

 

857/19/ZM/05 – Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

 

858/19/ZM/05 – Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v roce 2004

___________________________________________________________________________

859/19/ZM/05 – Informativní zpráva – Přehled o vzájemné spolupráci mezi městem
Havířov a jeho partnerskými městy za období let 1999 až 2005_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o vzájemné spolupráci města Havířova s partnerskými městy za období let 1999 až 2005

___________________________________________________________________________

 

860/19/ZM/05Informativní zpráva o činnosti vedení města________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

___________________________________________________________________________

 

861/19/ZM/05 – Finanční výbor ZMH – volba předsedy____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zánik funkce předsedy finančního výboru ZMH Ing. Radslava Masného ke dni 24.3.2005

v o l í

předsedou finančního výboru ZMH Karla SACHMERDU (KSČM)

___________________________________________________________________________

 

862/19/ZM/05 – Informativní zpráva o provedených kontrolách plnění vybraných
usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova přijatých v roce 2004_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMH z vybraných kontrol plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Havířova za rok 2004

___________________________________________________________________________

 

863/19/ZM/05 – Dodatek č.1. Statutu Kontrolního výboru ZMH_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č.1. ke Statutu Kontrolního výboru ZMH.

___________________________________________________________________________

 

864/19/ZM/05 – Dodatek č.1. Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMH______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č.1. k Jednacímu řádu Kontrolního výboru ZMH.

___________________________________________________________________________

865/19/ZM/05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za
období od 15.9.2004 do 8.12.2004.________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 15.9.2004 do 8.12.2004.

___________________________________________________________________________

 

866/19/ZM/05 – Závěrečné usnesení_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z  19.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 4. dubna 2005

___________________________________________________________________________

 

 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                                                          Martin B A L Š Á N
primátorka města                                                                                                    náměstek primátorky