STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/28 601/2017
   
   
 VYŘIZUJE:  Mikulášová v. r.
 TEL.:  596 803 218
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  03.05.2017

 

U S N E S E N Í

z 18. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 24.04.2017

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 24.04.2017


 

690/18ZM/2017 - Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH dne 24.04.2017

691/18ZM/2017 - Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017

692/18ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017

693/18ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017

694/18ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH

695/18ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o.

696/18ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o.

697/18ZM/2017 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark

698/18ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

699/18ZM/2017 - Bezúplatný převod podílu pozemku parc.č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá

700/18ZM/2017 - Nabídky na odkoupení nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

701/18ZM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 3022/3, k.ú. Horní Suchá

702/18ZM/2017 - Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“

703/18ZM/2017 - Prodej technického zhodnocení  Havířovské teplárenské společnosti, a.s.

704/18ZM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích v k.ú. Horní Suchá, v rámci „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“

705/18ZM/2017 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a uzavření Smlouvy o spolupráci s Moravskoslezským krajem

706/18ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

707/18ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

708/18ZM/2017 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RESIDOMO, s.r.o.

709/18ZM/2017 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017 z rozpočtu odboru školství a kultury

710/18ZM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017

711/18ZM/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov

712/18ZM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova

713/18ZM/2017 - Prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ do roku 2019

714/18ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 23. – 40.

715/18ZM/2017 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Městského kulturního střediska Havířov

716/18ZM/2017 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2016

717/18ZM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

718/18ZM/2017 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 27.3.2017

719/18ZM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna jednatele společnosti

720/18ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

721/18ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení městaU S N E S E N Í

z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.04.2017


690/18ZM/2017 - Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH dne 24.04.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.04.2017 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


691/18ZM/2017 - Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24. dubna 2017 dle přílohy


692/18ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH, konaného dne 24.04.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.04.2017

paní Janinu ŽELINSKOU (KSČM)
pana Mgr. Daniela VACHTARČÍKA (HpH)


693/18ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 27. února 2017


694/18ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé

431/11ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112, k.ú. Havířov – město
470/12ZM/2016 Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá“
528/14ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

231/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice
239/6ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Dělnická“
534/14ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá
586/15ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá
588/15ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark
594/15ZM/2016 Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým organizacím
640/16ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice
641/16ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice
642/16ZM/2017 Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi
671/17ZM/2017 Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice
676/17ZM/2017 Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím
678/17ZM/2017 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu
679/17ZM/2017 Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017
685/17ZM/2017 ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě
686/17ZM/2017 Změny ve složení Finančního výboru ZMH


695/18ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti nDive s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 4 200 m2, pozemku parc.č. 63/3 o výměře 388 m2, pozemku parc.č. 63/4 o výměře 97 m2, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře cca 700 m2, pozemku parc.č. 63/6 o výměře 491 m2, pozemku parc.č. 63/7 o výměře 103 m2, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m2, část pozemku parc.č. 2738/14 o výměře cca 25 m2, v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 6 439 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti nDive s.r.o., se sídlem Slezská 950, Poruba, 735 14 Orlová, IČO: 24676179 za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu


696/18ZM/2017 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti Santarius s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 29 o výměře 819 m2, parc.č. 30 o výměře 189 m2 a stavby čp..34 na pozemku parc.č. 30 , parc.č. 31 o výměře 191 m2 a stavby čp. 35 na pozemku parc.č. 31, parc.č. 32 o výměře 260 m2, parc.č. 33 o výměře 372 m2, parc.č. 63/18 o výměře 891 m2, parc.č. 63/11 o výměře 450 m2, parc.č. 63/10 o výměře 296 m2, části pozemku parc.č. 63/5 o výměře cca 440 m2 a části pozemku parc.č. 63/2 o výměře cca 110 m2 , v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 4 018 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření společnosti Santarius s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 860/1a, Havířov-Město, IČO: 28611411 za účelem výstavby dílen na výrobu sportovních produktů a administrativní budovy


697/18ZM/2017 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692, parc.č. 1693, parc.č. 1695, parc.č. 1696, parc.č. 1698/2, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1692 o výměře cca 7 m2, parc.č. 1693 o výměře cca 64 m2, parc.č. 1695 o výměře cca 313 m2, parc.č. 1696 o výměře cca 143 m2 , parc.č. 1698/2 o výměře cca 2 273 m2, v kat. území Šumbark, celková výměra cca 2 800 m2 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření, společnosti Centrum bydlení pro seniory Havířov, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 02540291, přičemž na výše uvedených pozemcích se nachází stavby v majetku společnosti - parkoviště, pěší komunikace a zahrada


698/18ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, o výměře cca 15 m2, k.ú. Bludovice, paní Marii Střelecké, bytem ………………………….., za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu


699/18ZM/2017 - Bezúplatný převod podílu pozemku parc.č. 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod podílu ve výši 1/8 pozemku parc.č. 1923/6 , ost. plocha, ost.komunikace, o výměře 409 m2 , k.ú. Prostřední Suchá, na kterém se nachází místní komunikace Modřínová do vlastnictví města od vlastníka - České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2017


700/18ZM/2017 - Nabídky na odkoupení nemovitostí dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. Nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č. 4056/2, o výměře 14 m2, katastrální území Havířov-město od vlastníka paní Evy Lyskové, bytem ………………………….., která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

2. Nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č. 4064/6, o výměře 17 m2, katastrální území Havířov-město, od vlastníka paní PaedDr. Boženy Langnerové, bytem …………………………, která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.


701/18ZM/2017 - Výkup pozemku parc. č. 3022/3, k.ú. Horní Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 6045 „Odkanalizování Havířova - městská část Životice“ výkup pozemku parc.č. 3022/3, orná půda o výměře 222 m2, k.ú. Horní Suchá, ve vlastnictví paní Radky Kostelencové, bytem ………………………….., za cenu smluvní 400,-Kč/m2, celkem 88.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2017


702/18ZM/2017 - Výkup části pozemku parc. č. 1913/6, k. ú. Horní Suchá, v rámci stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 534/14ZM/2016 ze dne 26.9.2016, kterým byl schválen pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“ výkup části pozemku k.ú. Horní Suchá, parc. č. 1913/6 zastavěného přemístěným korytem potoka v rozsahu cca 60 m2, dle zaměření dokončené stavby, od spoluvlastníků pozemku Jana Nečase a Jany Lukešové oba bytem ………………………….., za kupní cenu dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 - 0,450“ výkup části pozemku k.ú. Horní Suchá, parc. č. 1913/6 o výměře 147 m2, dle GP 2376-148/2016, označeného jako parc. č. 1913/10, zastavěného přemístěným korytem potoka, od spoluvlastníků pozemku Jana Nečase a Jany Lukešové, oba bytem …………………………………, za kupní cenu dle znaleckého posudku stanovenou v celkové výši 8 400,- Kč, tj. 57,14 Kč/m2.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2017


703/18ZM/2017 - Prodej technického zhodnocení Havířovské teplárenské společnosti, a.s._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části nemovité věci – technického zhodnocení budovy č. p. 1238, stavba technického vybavení, ul. Čelakovského 12, Havířov-Podlesí, vlastníkovi budovy spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706, za podmínek:
- kupní cena 270 000,- Kč včetně DPH
- kupní cena je splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


704/18ZM/2017 - Zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích v k.ú. Horní Suchá, v rámci „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení č. 284/7ZM/2015 ze dne 2. 11. 2015 v bodě 60, kterým bylo schváleno zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, v k. ú. Horní Suchá, na parc. č. 3149/1, 3008/3, 3008/4 v celk. rozsahu 160 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 2278- 93b/2015, v majetku povinného Obce Horní Suchá, se sídlem Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá, hodnota pozemkové služebnosti 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 160) + (500,- x 2) = celkem 21.000,- Kč


705/18ZM/2017 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 a uzavření Smlouvy o spolupráci s Moravskoslezským krajem_________
(hlasování, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova v letech 2018 a 2019
2. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na základě jeho žádosti ve výši 7 500,- Kč na dílčí projekt fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě (bytě) na území města Havířova, které bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ v letech 2018 a 2019
3. uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, ve znění přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, podpisem Smlouvy o spolupráci

Z: vedoucí OSRM
T: 30.04.2017


706/18ZM/2017 - Předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci v rámci programu MPSV č. 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

p o v ě ř u j e

náměstkyni primátorky města Havířova pro sociální rozvoj podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti

u k l á d á

zpracovat a odeslat žádost o dotaci v souladu se závaznými dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a výzvou pro předkládání žádostí

Z: vedoucí OSRM
T: 30.04.2017


707/18ZM/2017 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 28.03.2017 dle přílohy


708/18ZM/2017 - Smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky – RESIDOMO, s.r.o._________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova
v rámci realizace IV. etapy projektu „Odkanalizování částí města Havířova“ lokalita Jelen, Modřínova a Petřvaldská:

s c h v a l u j e

Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky se společností RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 05253268 ve znění Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy dle Přílohy č.1


709/18ZM/2017 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2017 z rozpočtu odboru školství a kultury_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2017 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČO: 25372793) ve výši 280 000 Kč
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02.2016, usn. č. 402/10ZM/2016

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2017


710/18ZM/2017 - Zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na dofinancování plavání takto:

Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 67 760 Kč
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 37 840 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 ve výši 57 200 Kč
Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ve výši 47 080 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 22 000 Kč
Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 ve výši 49 720 Kč
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 15 400 Kč
Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 27 280 Kč
Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 ve výši 46 640 Kč
Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 64 240 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 35 640 Kč
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 44 000 Kč
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 7 260 Kč
Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 15 400 Kč
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 14 960 Kč
Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 46 200 Kč

2. zapojení schválené nespecifikované rezervy pro rok 2017 odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace na dofinancování výjimky z počtu žáků takto:

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 752 000 Kč

3. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) na zabezpečení nerentabilního provozu školní jídelny – výdejny příspěvkové organizaci takto:

Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 20 000 Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017 výše uvedená usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2017


711/18ZM/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2017


712/18ZM/2017 - Sloučení mateřských škol - MŠ Kosmonautů s MŠ Balzacova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d u j e

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1. sloučit příspěvkové organizace Mateřskou školu Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 a Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností od 1. 8. 2017,

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626, zanikne, a to s účinností ke dni 1. 8. 2017,

3. že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností od 1. 8. 2017,

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 přejdou dnem sloučení na přejímající Mateřskou školu Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685,

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 14.12.2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 a to takto:
Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o bod 5. Detašované pracoviště: 736 01 Havířov – Podlesí, Kosmonautů 1319/4

u k l á d á

1. odboru školství a kultury zveřejnit v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 a Mateřské školy Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, a to s účinností od 1. 8. 2017,

2. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2017 zvýšení příspěvku na provoz nástupnické organizaci Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 o nevyčerpaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřské školy Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2017


713/18ZM/2017 - Prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ do roku 2019_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení platnosti „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ do roku 2019


714/18ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 23. – 40._________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 23., 24., 25. a 40., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 26. – 39., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 23. – 40. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 921 013,30 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 705,38 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 32 256,07 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 925 751,85 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 256 863,17 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 956 587,69 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 068,58 tis. Kč
odbor školství a kultury 33 932,30 tis. Kč
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč
odbor organizační 225 112,10 tis. Kč
odbor sociálních věcí 6 935,03 tis. Kč
odbor komunálních služeb 290 692,47 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 606 971,57 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 742,30 tis. Kč
odbor ekonomický 702 941,64 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 972,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 300 275,48 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 267,69 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 119,17 tis. Kč
MŠ ČSA 1 052,64 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 020,30 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 218,78 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 803,70 tis. Kč
MŠ Lípová 1 862,09 tis. Kč
MŠ Mládí 1 143,10 tis. Kč
MŠ Moravská 2 259,45 tis. Kč
MŠ Okružní 1 043,36 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 3 053,12 tis. Kč
MŠ Přímá 1 246,47 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 247,77 tis. Kč
MŠ Radniční 1 145,75 tis. Kč
MŠ Resslova 861,40 tis. Kč
MŠ Sukova 1 059,95 tis. Kč
MŠ Švabinského 1 007,84 tis. Kč
MŠ U Jeslí 1 001,56 tis. Kč
MŠ U Stromovky 953,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 871,18 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 4 761,70 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 602,18 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 4 237,29 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 020,70 tis. Kč
ZŠ Gorkého 4 030,32 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 871,38 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 3 503,21 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 832,70 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 492,74 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 526,10 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 372,80 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 478,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 863,18 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 314,25 tis. Kč
ZŠ Školní 2 927,68 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 404,15 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 973,50 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 599,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 28 030,16 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 795,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 38 528,19 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 9 449,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 692,93 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 50 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem +335 849,87 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +270 184,87 tis. Kč


715/18ZM/2017 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Městského kulturního střediska Havířov_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat odvod z fondu investic Městského kulturního střediska Havířov do rozpočtu zřizovatele ve výši 8 300 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2017 formou zvýšení příjmů ekonomického odboru a zvýšení výdajů odboru správy a rozvoje majetku


716/18ZM/2017 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2016_________
(hlasování, důvodová zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2016, dle důvodové zprávy a příloh.


717/18ZM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.1.3, příloha č.1.4, příloha č.2,
přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 2073/3 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2216/1, 2216/6 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2216/3, 2216/5 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 504 v k.ú. Dolní Datyně
v rozsahu přílohy č. 1 a 2


718/18ZM/2017 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 27.3.2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, konané dne 27. března 2017 v budově KÚ MSK v Ostravě, dle důvodové zprávy


719/18ZM/2017 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna jednatele společnosti_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 4.5.2017
odvolání p. Davida Ondráčka
z funkce jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení Mgr. Ivy Georgiu
do funkce jednatelky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.


720/18ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.2.3, příloha č.3.1, příloha č.3.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1.1, 1.2

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2


721/18ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 16.2.2017 do 12.04.2017 dle příloh


………………………………… …………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátorka města náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku