Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 18. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 25.3.2013

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/25 361/Vl/2013

V Havířově dne 25.3.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 25.3.2013


773/18ZM/2013 - Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH, konaného dne 25.3.2013

774/18ZM/2013 - Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 25.3.2013

775/18ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH, konaného dne 25.3.2013

776/18ZM/2013 - Ověření zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2013

777/18ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH

778/18ZM/2013 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

779/18ZM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa" - odůvodnění účelnosti významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

780/18ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 1. - 28.

781/18ZM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – prosinec 2012

782/18ZM/2013 - Monitoring hospodaření obcí

783/18ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2012, účetní závěrka sestavená k 31.12.2012

784/18ZM/2013 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2012

785/18ZM/2013 - Rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 - 2015

786/18ZM/2013 - Podpora činnosti porodnice NsP Havířov, p.o.

787/18ZM/2013 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury

788/18ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury

789/18ZM/2013 - Žádost o povolení splátkového kalendáře Ing. Janu Garayovi

790/18ZM/2013 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012

791/18ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ a návrh čerpání finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit

792/18ZM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – zajištění péče o děti ve věku do sedmi let

793/18ZM/2013 - Bezúplatný převod majetku – maketa strážníka

794/18ZM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

795/18ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark

796/18ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2, k.ú. Bludovice

797/18ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá

798/18ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá

799/18ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1251, k.ú. Šumbark

800/18ZM/2013 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město

801/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá

802/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá

803/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark

804/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice

805/18ZM/2013 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark

806/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice

807/18ZM/2013 - Výkup pozemku parc.č. 3674/2,  k.ú. Havířov-město

808/18ZM/2013 - Majetkoprávní vypořádání  pozemku parc.č. 1448/59, k.ú. Šumbark

809/18ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Regenerace panel. Sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“

810/18ZM/2013 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“ - změna vlastníka

811/18ZM/2013 - Odkoupení pozemků parc. č. 315/12, parc. č. 315/8, k.ú. Bludovice

812/18ZM/2013 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o.

813/18ZM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem

814/18ZM/2013 - Objekt U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark

815/18ZM/2013 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím. Převod movitých věcí příspěvkovým organizacím

816/18ZM/2013 - „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“, dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci

817/18ZM/2013 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2013 na realizaci VZ – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Varovný informační systém (VIS)“

818/18ZM/2013 - Přehled veřejných zakázek nad 1 mil.Kč bez DPH realizovaných Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012

819/18ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek – změna a částečné zrušení části usnesení čís. 105/4ZM/2011 o podmínkách poskytnutí bezúročných půjček

820/18ZM/2013 - Spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická-Havířov“ - změna usnesení č. 651/12/ZM/08 o budoucí realizaci a financování stavby

821/18ZM/2013 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2012) v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“

822/18ZM/2013 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2012) v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“

823/18ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

824/18ZM/2013 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č.52 - Mgr. Radek Kupczak

825/18ZM/2013 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013 – 2017

826/18ZM/2013 - Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Havířov“ - změna usnesení č. 671/15ZM/2012

827/18ZM/2013 - Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., v konkursu – incidenční spor s insolvenčním správcem o pohledávku

828/18ZM/2013 - Členství města ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

829/18ZM/2013 - Návrh na doplnění usnesení č. 581/14ZM/2012 – Poskytnutí daru Policii ČR

830/18ZM/2013 - Změny ve Finančním výboru ZMH

831/18ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

 

U S N E S E N Í
z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.3.2013


773/18ZM/2013 - Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH dne 25.3.2013________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.3.2013 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

774/18ZM/2013 - Schválení programu 18. zasedání ZMH dne 25.3.2013___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.března 2013 dle přílohy


 

775/18ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH, konaného
dne 25.3.2013_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.3.2013

Mgr. Petra Chomu
Dalibora Klimšu


 

776/18ZM/2013 - Ověření zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2013____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.ledna 2013


 

777/18ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

500/13ZM/2012

ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

603/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město

650/15ZM/2012

Prodej části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice

651/15ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město

655/15ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá

659/15ZM/2012

Výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

711/16ZM/2012

Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice

712/16ZM/2012

Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

600/14ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá

602/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá

613/14ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá

710/16ZM/2012

Prodej pozemku pod již postavenou garáží, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město - změna usnesení

714/16ZM/2012

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov.Šumbark“

718/16ZM/2012

Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroAWK s.r.o.

719/16ZM/2012

Zastavení nemovitostí v majetku města

726/16ZM/2012

Prodej vodovodů v majetku města

755/17ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark

759/17ZM/2013

Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na r.2013

769/17ZM/2013

Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013 – 2017


 

778/18ZM/2013 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.697/11 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 780/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město paní Denise Ptákové za kupní cenu 301.918,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím


 

779/18ZM/2013 - „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – 2. etapa"
- odůvodnění účelnosti významné nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

780/18ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 1. - 28.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 1., 26., 27., 28., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření č. 2. – 25.., dle důvodové zprávy,

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 28. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 126 162,50 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

858 772,85 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

23 248,63 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

25 500,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 218 641,02 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 390 664,60 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 086 993,68 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

760,21 tis. Kč

odbor školství a kultury

54 665,72 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

285 441,08 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 623,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

256 084,36 tis. Kč

odbor investiční výstavby

730 697,00 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

70 458,20 tis. Kč

odbor ekonomický

628 373,11 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

17 556,00 tis. Kč

oddělení kancelář primátora

11 722,00 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

302 836,99 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

1 071,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

730,00 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 000,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

650,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

640,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 680,00 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

750,00 tis. Kč

MŠ Radniční

790,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

835,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 080,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 078,92 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

2 950,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 855,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 350,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 360,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 900,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 040,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 850,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 670,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 100,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 000,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 020,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 050,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 580,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 140,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

3 775,00 tis. Kč

ASTERIX – středisko volného času Havířov

2 152,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

47 604,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 775,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

40 626,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

36 845,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

34 957,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


14 247,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

32 210,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+264 502,10 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+655 292,30 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-592 265,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy


+ 8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje


0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy


+65 370,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje


-3 350,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+131 054,80 tis. Kč


 

781/18ZM/2013 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – prosinec 2012_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – prosinec 2012, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1. převod výnosů z kuponů ERSTE BANK 2,53 09/13/13 ve výši 101 200,00 Kč z blokačního účtu na účet FRR, dle důvodové zprávy

2. ukončení zhodnocování peněžních prostředků města formou správy aktiv Českou spořitelnou, a.s. v průběhu roku 2013, nejpozději do 31.10.2013, dle důvodové zprávy

3. snížit zapojení prostředků FRR (prostředků ze správy aktiv) do splátek jistin úvěru VÚB, a.s. o částku 23 760 000,00 Kč, dle důvodové zprávy.


 

782/18ZM/2013 - Monitoring hospodaření obcí________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o monitoringu hospodaření obcí, dle důvodové zprávy

2. vyhodnocení Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za město Havířov z údajů k 31.12.2012, dle důvodové zprávy a přílohy.


 

783/18ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2012, účetní závěrka sestavená k 31.12.2012_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2012, dle důvodové zprávy a příloh

s c h v a l u j e

účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012, dle důvodové zprávy a příloh.


 

784/18ZM/2013 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2012______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2012, dle důvodové zprávy a příloh


 

785/18ZM/2013 - Rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 – 2015_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtový výhled města Havířova na roky 2013 – 2015 dle přílohy předloženého materiálu


 

786/18ZM/2013 - Podpora činnosti porodnice NsP Havířov, p.o.__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

c h v a l u j e

1. poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti porodnice Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov-Město, IČ 00844896, ve výši 400 000,- Kč (max. 500,- Kč/na jedno narozené dítě) k nákupu jednorázových dětských plen

2. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase, podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

Z: vedoucí OSV
T: duben 2013


 

787/18ZM/2013 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2013
z rozpočtu odboru školství a kultury__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČ 25372793) ve výši 262.500,- Kč

2. uzavření dohody s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

podpisem dohody o poskytnutí dotace Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2013


 

788/18ZM/2013 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu
odboru školství a kultury___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a mateřským školám v celkové výši 2 672.000,- Kč dle upravené přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2013


 

789/18ZM/2013 - Žádost o povolení splátkového kalendáře Ing. Janu Garayovi_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

e r e   n a   v ě d o m í

žádost Ing. Jana Garaye o povolení splátkového kalendáře dle přílohy č. 3

e s c h v a l u j e

vrácení nevyúčtované dotace za rok 2012 poskytnuté Ing. Janu Garayovi na letenky WFG SYDNEY 2012 (Světové hasičské hry) ve splátkách

T: duben 2013
Z: vedoucí OŠK


 

790/18ZM/2013 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2012 dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

výjimku z čl. V a čl. VIII Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 14.11.2011, pro HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994

T: duben 2013
Z: vedoucí OŠK


 

791/18ZM/2013 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“ a návrh čerpání finančních prostředků
Fondu veřejně prospěšných aktivit___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu názvu příjemce dotace na rok 2013 Střední školy řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, na současný název Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2013

    I. z mimosportovní sféry v celkové výši     3 853 000,- Kč,
        a to takto:
        sociální oblast                                          1 000 000,- Kč dle přílohy č. 1
        kulturní oblast                                          1 603 000,- Kč dle přílohy č. 2
        školská oblast                                              900 000,- Kč dle přílohy č. 3
        oblast partnerských vztahů                          100 000,- Kč dle přílohy č. 4
        oblast prevence kriminality
        a protidrogové prevence                             250 000,- Kč dle přílohy č. 5

    II. ze sportovní sféry v celkové výši             6 165 000,- Kč dle přílohy č. 6

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 1 - 6

3. návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit dle přílohy č.10 se stanovením prioritních projektů pro rok 2013 takto:

Projekt poř. č. 1   „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten - I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“ HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994, výše čerpání: 1 000 000,- Kč
     
Projekt poř. č. 2   „Vybavení tělocvičny gymnastickým náčiním“ - 1.etapa Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ 62331230, výše čerpání: 2 000 000,- Kč
     
Projekt poř. č. 6   Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten posilovny a  aerobiku, rekonstrukce podlah, osvětlení, vzduchotechniky, izolace, dlažby a obkladů, aj… „ Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČ 14614260, výše čerpání: 1 000 000,- Kč
     
Projekt poř. č. 7   Zastřešení 2 tenisových dvorců - krytá tenisová hala“ Tenisový klub Havířov, IČ 60337443,
     
Projekt poř. č. 9    „Lezecká stěna“ Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00306754, výše čerpání: 200 000,- Kč

s tím, že podle vývoje příjmů Fondu veřejně prospěšných aktivit budou postupně navrhovány další prioritní projekty.

4. uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle bodu 3. usnesení za podmínky schválení a transferu investiční dotace na účet organizace u projektu poř.č. 1 a po doložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT

5. uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle bodu 3. usnesení u projektu poř.č. 6 po započetí realizace druhé fáze projektu

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat čerpání z Fondu veřejně prospěšných aktivit ve výši 3 200 000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2013

Z: vedoucí EO
T: červen 2013

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace dle příloh č. 1- 6 a dohod o poskytnutí investiční dotace dle bodu 3. usnesení, a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace a nad 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2013


 

792/18ZM/2013 - Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – zajištění péče o děti ve věku do sedmi let
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. od 8.3.2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova (IČ 603 37 583) v Článku IV odst. 2 bod 2.3. takto:
„2.3 zabezpečování péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do sedmi let.“

2. od 1.5.2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ 65 89 07 01 v Článku II do kterého se vkládá nový odst. 5 tohoto znění:
„ 5. Odloučené pracoviště: 736 01 Havířov-Město,Karla Čapka 800/8“

3. předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701 s účinností od 1.5 2013:
-
 budova č.p. 800, na pozemku parc.č. 704, a pozemek parc.č. 704, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 344 m2, k.ú. Havířov-město na ul. K. Čapka 8 v Havířově-Město
-
 pozemek parc.č. 705, ostatní plocha o výměře 3371 m2 v k.ú. Havířov-město
-
 movitý majetek (2 klavíry Petrof, nábytek a hračky dle Přílohy č. 2 )

p o v ě ř u j e

podpisem dodatků zřizovacích listin Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2013


 

793/18ZM/2013 - Bezúplatný převod majetku – maketa strážníka________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod majetku – maketa strážníka v ceně 8620,-Kč základním školám v Havířově:
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577
-
 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165
-
 Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48805475
-
 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48805271

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv

Z: ředitel MP Havířov
T: 30.6.2013


 

794/18ZM/2013 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, formou navýšení výdajů MP Havířov:

a) ve výši 13 000,- Kč na pronájem zařízení SIMULÁTOR NÁRAZŮ na den 26.4.2013 v rámci akcí konaných v „Dubnu – měsíci bezpečnosti“

b) ve výši 46 000,- Kč na uhrazení nákladů za služby spojené s užíváním prostor za detašovaná pracoviště městské policie na ul. Kpt. Jasioka 2, Havířov-Prostřední Suchá a Dukelská 9a, Havířov-Šumbark, pro Městskou policii Havířov

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 59 000,-Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2013.

Z: vedoucí EO
T: 6/2013


 

795/18ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1466/6, zahrada o výměře 32 m2, k.ú. Šumbark, manželům JUDr. Ivě a Ing. Petru Svrčinovým, bytem ………………………….. za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

796/18ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2,
k.ú. Bludovice_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1, zahrada o výměře cca 100 m2, a pozemku parc.č. 606/2, zahrada o výměře 165 m2 v k.ú. Bludovice, panu Petru Burgerovi, bytem ………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

797/18ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2 JUDr. Ivanu Kožušníkovi, bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku


 

798/18ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku 1197/87 označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2 ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 1197/271 ,k.ú. Prostřední Suchá o výměře 11 m2 ve vlastnictví manželů Jitky Papiežové a Stanislava Papieže, bytem ………………………………

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku 1197/87 označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 7 m2 manželům Jitce Papiežové a Stanislavu Papiežovi, bytem ………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku


 

799/18ZM/2013 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1251, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1251, k.ú. Šumbark o výměře cca 20 m2 paní Vlastě Szostokové, bytem ………………………………, za účelem rozšíření příjezdu ke garáži u RD a oplocení pozemku


 

800/18ZM/2013 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540,
k.ú. Havířov-město________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1539/2 o výměře cca 60 m2 a parc.č. 1540 o výměře cca 300 m2 a cca 80 m2 (pod zpevněnou plochou), k.ú. Havířov-město výměry budou upřesněny geometrickým plánem paní Anně Michálkové, bytem ………………………………, za účelem vybudování dětského hřiště a k již zpevněné ploše u polyfunkčnímu domu Boršičanka, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

801/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 9 m2 organizaci AVZO TSČ ČR 76. ZO Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 65468589, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 9 330,- Kč (tj. cca 1 037,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

802/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1714/56, zahrada o výměře 518 m2, k.ú. Prostřední Suchá, panu Tomáši Blendovskému, bytem ………………………………, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu tržní ve výši 188.030,-Kč (tj. cca 363,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 189.730,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013


 

803/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1666/4 o výměře 14 m2 v kat. území Šumbark panu Janu Michálkovi, bytem ………………………………, za účelem rozšíření zahrady za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 430,- Kč (tj. cca 388,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 7 130,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013


 

804/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2056/7, ostatní plocha o výměře 123 m2, k.ú. Bludovice, panu Milanu Byrtusovi, bytem Rodinná 12, Havířov-Bludovice, a prodej části pozemku 2056/7, ostatní plocha o výměře 123 m2, k.ú. Bludovice, panu Stanislavu Prymusovi, bytem ………………………………, a paní Aleně Pavelkové, bytem ………………………………, za účelem zahrady k rodinnému domu, za tržní cenu celého pozemku dle znaleckého posudku ve výši 98 150,- Kč (tj. cca 399,- Kč/m2) + 1 900,- Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 100 050,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

805/18ZM/2013 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 230 m2 a část pozemku parc.č. 1642/3 o výměře cca 20 m2 vše v kat. území Šumbark paní Pavlíně Vránové, bytem ………………………………, a panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem ………………………………, za účelem rozšíření zahrady za tržní kupní cenu u části pozemku parc.č. 1642/3 o výměře cca 20 m2 ve výši 350,- Kč/m2 a u části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 230 m2 ve výši 330,- Kč/m2 + 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku s tím, že na prodávaném pozemku nesmí být postaveny žádné stavby (např. plot, zpevněná plocha) a bude využíván pro výsadbu stromů, v případě porušení této podmínky nebo změny účelu využití pozemků uhradí nabyvatelé nebo jejich právní nástupci městu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a stavbu odstraní na vlastní náklady

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

806/18ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2096/9, ostatní plocha o výměře 234 m2, k.ú. Bludovice, panu Luboši Vavrincovi, bytem ………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 98.980,- Kč (tj. cca 423,- Kč/m2) + 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem 100.680,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

807/18ZM/2013 - Výkup pozemku parc.č. 3674/2,  k.ú. Havířov-město_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 3674/2 o výměře 286 m2, manipulační plocha v kat. území Havířov-město od pana Ing. Bohuslava Chowaniece, bytem ………………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 45 760,- Kč (tj. 160,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013


 

808/18ZM/2013 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1448/59, k.ú. Šumbark_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod pozemku parc.č.1448/59, ost. plocha, ost.komunikace, o výměře 442 m2, k.ú. Šumbark, na kterém se nachází místní komunikace Petřvaldská do vlastnictví města od spoluvlastníků:

1. České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, podíl ve výši ½ , a to bezúplatně bez omezujících podmínek

2. Ing. Roberta Kučery, bytem ………………………………,, podíl ve výši ½, a to za cenu dle znaleckého posudku, ve výši 398,- Kč/m2, celkem tedy za 87 958,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

809/18ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Regenerace panel. Sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: č. 10064 „Regenerace panel. sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“

1. výkup částí pozemků, k.ú. Šumbark, parc. č. 692/4, 692/96, 692/97, 692/116 a 861 trvale dotčených stavbou, v rozsahu cca 3829 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
prodávající: SEMAG, spol.s r.o., Lidická 886/43, Havířov-Šumbark, IČ:
 43962394
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu

2. výkup lesních pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 864/7, 864/8, trvale dotčených stavbou, o celkové výměře 2989 m2,
prodávající: Jarmila Blažková, bytem ………………………………, Marie Zbončáková, bytem ………………………………,
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu

3. výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 957 o výměře 297 m2, zastavěného cyklostezkou
prodávající: manželé Pavel Ondrúška, Hana Ondrúšková, bytem ………………………………,
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

810/18ZM/2013 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“ - změna vlastníka___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 314/16ZM/2012, ze dne 17.12.2012, kterým byla schválena koupě pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 37 o výměře 730 m2, pro účely výstavby chodníku a cyklostezky,
prodávající: První Kochova, s.r.o., ul. Kochova 1227, Havířov-Šumbark, IČ:
 26864291
za kupní cenu: dle požadavku vlastníka obvyklou-tržní ve výši 365.000,-Kč

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: č. 5031 „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“ koupi pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 37 o výměře 730 m2, pro účely výstavby chodníku a cyklostezky,
prodávající: Dům zdraví Havířov s.r.o., Karvinská 1518/5, Havířov-Město, IČ: 26815176
kupní cena: 365.000,-Kč, stanovena jako cena tržní, dle znaleckého posudku, akceptovaná zástavním věřitelem, který se vzdá zástavního práva k
 nemovitosti

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

811/18ZM/2013 - Odkoupení pozemků parc. č. 315/12, parc. č. 315/8, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. odkoupení pozemku parc. č. 315/12, ostatní plocha o výměře 7375 m2, k.ú. Bludovice od vlastníka spol. Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., IČ: 25378066, za smluvní kupní cenu ve výši 3.600 000,- Kč

2. odkoupení pozemku parc. č. 315/8, ostatní plocha o výměře 467 m2, k.ú. Bludovice od vlastníka spol. Vzdělávací akademie Havířov s.r.o., IČ: 25354019, za smluvní kupní cenu ve výši 233.500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy podle bodu 1. a 2. usnesení

Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2013


 

812/18ZM/2013 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o._______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc. č. 3837, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 970 m2 (přesná výměra bude určena dle GP) a pozemku parc. č. 3803, neplodná půda, ost. plocha o výměře 1 726 m2, kat. území Havířov-město ve vlastnictví statutárního města Havířova
za pozemky parc. č. 125/7, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 200 m2, parc. č. 125/8, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 531 m2, parc.č. 125/9, zast. plocha a nádvoří o výměře 488 m2, parc.č.125/10, zast. plocha a
 nádvoří o výměře 219 m2, parc. č. 126, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 540 m2 a stavby na pozemcích parc. č. 125/9, parc. č. 125/10 a parc. č. 126, vše v kat. území Dolní Suchá, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, ve vlastnictví společnosti Autodům Vrána s.r.o., Havířov-Město, Železničářů 3/1492, IČ: 26826399, s tím, že město doplatí společnosti Autodům Vrána s.r.o. rozdíl ve výši 2 000 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

813/18ZM/2013 - Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. směnu nemovitostí:

v majetku statutárního města Havířova, IČ: 00297488
část budovy ZŠ Gorkého č. p. 329 (tělocvična) na pozemku parc. č. 1421/2 a pozemek parc.č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2, vše v k.ú. Havířov-město, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí za majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692
-
 budovu č. p. 1102, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2324 (ZŠ Mánesova), a pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7736 m2, vše k.ú. Havířov-Město
-
 pozemek parc. č. 2210/2, ostatní plocha, o výměře 1451 m2, k.ú. Havířov-město, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí za podmínek:

doplatek hodnoty ceny směňovaného majetku ve výši 12.476.000,- Kč bude městem uhrazen ve splátkách:
-
 1. splátka ve výši 2.476.000,- Kč bude zaplacena do 31.12.2013
-
 2. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12.2014
-
 3. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12.2015
-
 4. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12.2016
-
 5. splátka ve výši 2.500.000,- Kč bude zaplacena do 31.12.2017
-
 návrh na vklad podá MSK do 30 dnů po zaplacení 1. splátky
-
 MSK použije min. 50% z doplatku hodnoty směňovaného majetku do oprav krytého bazénu na ul. Opletalova 8a, Havířov-Šumbark

2. přijetí daru nemovitosti:

pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha, o výměře 17423 m2, k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, za podmínek:

obdarovaný se zavazuje, že o převáděnou nemovitost bude řádně pečovat a užívat ji pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů a nepřevede ji do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

v případě, že obdarovaný poruší povinnosti je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit, dále je obdarovaný povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2013


 

814/18ZM/2013 - Objekt U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí – objektu U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark, na pozemku parc. č. 197, a pozemky parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m2 a parc. č. 198, ostatní plocha o výměře 3414 m2, vše v k. ú. Šumbark, spol. Kulig a.s., IČ: 27830420, k provozování ubytovny pro lidi bez domova a další charitativní činnost


 

815/18ZM/2013 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
Převod movitých věcí příspěvkovým organizacím_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I. předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754 ke dni nabytí vlastnictví statutárním městem Havířov:

pozemek parc. č. 1248/7, o výměře 2567 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Prostřední Suchá
-
 budovu bez čísla popisného i evidenčního (stavba občanského využití  tribuna) na pozemku parc. č. 1248/7, kat. území Prostřední Suchá, vč. všech součástí a příslušenství - technická obsluha tribuny a kryt tribuny

2. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221, majetek pořízený v rámci akce 9012 – urbanizace školní zahrady ZŠ Gorkého:

stavbu zahrady v pořizovací ceně 1 530 214,80 Kč realizovanou v rámci akce 9012 a situovanou na pozemku parc. č. 1430 v kat. území Havířov-město
-
 mobiliář v celkové pořizovací ceně 469 524,- Kč

3. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985, technické zhodnocení budovy Společenského domu – stavební úpravy v celkové pořizovací ceně 1 219 610,- Kč

4. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizaci, IČ: 70958165, majetek pořízený v rámci akce 11048 - oprava kanalizační přípojky ZŠ Jarošova:

přístupové komunikace (chodníky) v pořizovací ceně 363 557,- Kč na pozemku parc. č. 688/1, kat. území Šumbark

II. bezúplatný převod samostatných movitých věcí

1. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985:
-
 dlouhodobý hmotný majetek - řídící jednotka osvětlení za 43 560,- Kč
-
 drobný dlouhodobý hmotný majetek – rozvaděč a klimatizační jednotky v celkové pořizovací ceně 99 072,- Kč

2. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizaci, IČ: 70958165:
-
 mobiliář (lavičky a odpadkové koše) umístěný před vstupem do budovy školy v celkové pořizovací ceně 36 253,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv dle bodu II

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013


 

816/18ZM/2013 - „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu
bývalého dolu Dukla“, dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k smlouvě č. 78/OPS/10 ze dne 16.2.2010 o spolupráci se společnostmi Dukla Industrial Park, s.r.o. a s Dukla Industrial Zone, a.s., kterým bude změněn Úvod, bod 4. takto:

„Město má dále zájem na koupi tribuny na městském fotbalovém stadionu. Společnost se zavazuje zajistit převod tribuny ze společnosti RPG RE COM po zahájení stavby jako jeden z výrazů podpory sportovních a kulturních akcí města.“

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č.2 ke smlouvě č. 78/OPS/10

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013


 

817/18ZM/2013 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2013
na realizaci VZ – „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov
– Varovný informační systém (VIS)“_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 o 23 092 705,- Kč na realizaci veřejné zakázky „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov – Varovný informační systém (VIS)“

u k l á d á

zapracovat do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2013 o 23 092 705,- Kč

Z: vedoucí EO
T: 03/2013


 

818/18ZM/2013 - Přehled veřejných zakázek nad 1 mil.Kč bez DPH realizovaných
Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled veřejných zakázek nad 1 mil. Kč bez DPH realizovaných Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012

Z: vedoucí OIV
T: 3/2013


 

819/18ZM/2013 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek – změna
a částečné zrušení části usnesení čís. 105/4ZM/2011 o podmínkách
poskytnutí bezúročných půjček______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

m ě n í

usnesení č. 105/4ZM/2011 ze dne 28.2.2011, kterým byly schváleny principy smluvních vztahů pro účely vybudování kanalizačních přípojek v části schvaluje bod 3. takto:

„3. poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek k nemovitosti v jejich vlastnictví, na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových prací (dále jen „půjčka“) za těchto podmínek:
a)
 splatnost půjčky v pravidelných měsíčních splátkách:
do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč
do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč
do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč
od měsíce následujícího od poskytnutí půjčky, s možností předčasného splacení neuhrazeného zůstatku půjčky

b) vlastník připojované nemovitosti uzavře před podáním žádosti o půjčku s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby Havířov a.s.) Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti

c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o půjčku Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky, byla-li část kanalizační přípojky vybudována na náklady města Havířova

d) v případě zmaření účelu půjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti k příslušné stoce kanalizačního řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí půjčky nebo do 9 měsíců ode dne uvedení příslušné stoky kanalizačního řadu do provozu) bude sjednána smluvní pokuta 25.000,- Kč

e) při nedodržení termínů splatnosti půjčky (splátek) déle než tři měsíce bude požadován zákonný úrok z prodlení a dlužník ztratí výhodu splátek“


 

820/18ZM/2013 - Spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK
na ul. Anglická-Havířov“ - změna usnesení č. 651/12/ZM/08 o budoucí
realizaci a financování stavby________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o průběhu příprav návrhu dohody mezi městem a krajem o budoucí realizaci a financování stavby ze dne 4.3.2012 dle Přílohy č. 1

2. změnu podmínek spolufinancování stavby „Okružní křižovatka sil.II/479 a MK na ul. Anglická-Havířov“ dle Přílohy č. 3

s c h v a l u j e

1. změnu usnesení č. 651/12/ZM/08 ze dne 3.11.2008 v části „schvaluje“ takto:

s c h v a l u j e
v rámci přípravy realizace stavby:
„Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov-Šumbark“ (dále jen „stavba“) jejímž stavebníkem je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692 budoucí spolufinancování stavby, s předpokládanými náklady na stavební práce v celkové výši 33 172 269,- Kč vč. DPH s tím, že statutární město Havířov uhradí náklady na tyto stavební objekty:
SO 01.1 chodníky a cyklistická stezka, SO 02 veřejné osvětlení v celkové výši 2 216 209,- Kč vč. DPH a bude spolufinancovat úplatu za výkon funkce koordinátora BOZP podle podílu stavebních nákladů města na celkových nákladech stavby

2. uzavření Dohody o budoucí realizaci a financování stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická-Havířov s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692 dle Přílohy č. 3

3. ukončení Dohody o budoucí realizaci a financování stavby č. 863/OSM/08 ze dne 20.11.2008 se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova1, Ostrava, IČ: 00095711 dle Přílohy č. 2 a to po nabytí platnosti a účinnosti Dohody o budoucí realizaci a financování stavby s Moravskoslezským krajem dle Přílohy č. 3

j m e n u j e

člena komise pro hodnocení nabídek a jeho náhradníka v zadávacím řízení na zhotovitele stavby:
Člen: Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Náhradník: Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby

p o v ě ř u j e

1. primátora statutárního města Havířova podpisem Dohody o budoucí realizaci a financování stavby s Moravskoslezským krajem

Z: vedoucí OIV
T: po předložení návrhu KÚ MSK

2. primátora statutárního města Havířova podpisem Ukončení dohody o budoucí realizaci a financování stavby se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Z: vedoucí OSM
T: po nabytí platnosti a účinnosti
nové dohody

3. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

Z: vedoucí OIV
T: po předložení návrhu KÚ MSK

4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP

Z: vedoucí OIV
T: po předložení návrhu KÚ MSK


 

821/18ZM/2013 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2012)
v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012 pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy


 

822/18ZM/2013 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2012)
v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012 v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy


 

823/18ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 6.3.2013 dle přílohy


 

824/18ZM/2013 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č.52 - Mgr. Radek Kupczak
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení Mgr. Radka Kupczaka (KSČM) o možném střetu zájmu ve věci volby přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013 – 2017

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH Mgr. Radka Kupczaka z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 52 schváleného programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 25.3.2013


 

825/18ZM/2013 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební
období 2013 – 2017________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

pro volební období 2013 – 2017 níže uvedené kandidáty na přísedící Okresního soudu v Karviné

Poř.

číslo

Příjmení, jméno, titul

Trvalé bydliště

1.

Banotová Iveta, DiS.

 

2.

Bilan Věslav

 

3.

Brandstiller Josef

 

4.

Brůnová Dana

 

5.

Byrtusová Jana

 

6.

Dobeš Martin, Mgr. Bc.

 

7.

Drápal Petr

 

8.

Elischerová Renata, JUDr.

 

9.

Formánková Anna

 

10.

Fuzková Marie

 

11.

Hakenová Karla

 

12.

Hladký Jan

 

13.

Hradilová Jana

 

14.

Hruška Jaroslav

 

15.

Jarošíková Štefania

 

16.

Jasiok Václav

 

17.

Kasalovská Milada, Mgr.

 

18.

Klemsa Miroslav

 

19.

Kleslo Jan

 

20.

Kocourková Marie

 

21.

Kostelníčková Marie, Mgr.

 

22.

Koštiál Karel

 

23.

Krátký Ota

 

24.

Kristian Libor, Mgr.

 

25.

Krzyžánková Jana, Ing.

 

26.

Kubátová Martina, Mgr.

 

27.

Kupczak Stanislav

 

28.

Kupczaková Irena

 

29.

Kurcová Olga

 

30.

Kurej Vasiĺ

 

31.

Kyselková Jarmila

 

32.

Lišková Zlatuška

 

33.

Malíř Dalibor

 

34.

Menšík Milan, Ing.

 

35.

Michalová Irena

 

36.

Mrózková Jarmila

 

37.

Omamiková Jiřina

 

38.

Opavský Mario

 

39.

Ošívka Vojtěch

 

40.

Paloncová Ilona

 

41.

Petr Petr

 

42.

Podlucká Jana

 

43.

Probošt Adolf

 

44.

Rovňan František, Mgr.Ing.

 

45.

Sladčík Zdeněk

 

46.

Slívová Růžena

 

47.

Staňurová Olga

 

48.

Stoklasa Jaroslav

 

49.

Ševčíková Lenka

 

50.

Šiška Dezider

 

51.

Tlolková Věra

 

52.

Treichelová Rudolfa, Mgr.

 

53.

Valvodová Marie

 

54.

Vašutová Daniela

 

55.

Veselá Agnesa

 

56.

Vojáčková Anežka

 

57.

Wernerová Aurelie

 

58.

Zelinová Charlotta

 

59.

Zetochová Lydie

 

60.

Zigmundová Marie

 


 

826/18ZM/2013 - Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku
„Dopravní terminál Havířov“ - změna usnesení č. 671/15ZM/2012_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zvýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov“ po dopracování projektové dokumentace stavby „Dopravní terminál Havířov“ z částky 124.550.000,- Kč bez DPH (část I. Projektu činí 67.500.000,- Kč bez DPH a část II Projektu činí 57.050.000,- Kč bez DPH) na částku 157.003.154,- Kč bez DPH (část I. Projektu činí 79.469.240,- Kč bez DPH a část II. Projektu činí 77.533.914,- Kč bez DPH)

2. změnu limitu veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení z podlimitní na nadlimitní veřejnou zakázku

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 671/15ZM/2012 ze dne 5.11.2012 v části „Příloha č. 1“ takto:
čl. II odst. 2 Smlouvy o sdružení zadavatelů nově zní:
„ 2. Veřejná zakázka bude zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle čl. II. odst. 2 této smlouvy
činí 157.003.154,-Kč bez DPH,
přičemž předpokládaná hodnota díla pro část I. Projektu
činí 79.469.240,-Kč bez DPH
a předpokládaná hodnota díla pro část II Projektu
činí 77.533.914,-Kč bez DPH.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o sdružení zadavatelů

Z: vedoucí OIV
T: 4/2013


 

827/18ZM/2013 - Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., v konkursu – incidenční spor
s insolvenčním správcem o pohledávku________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zpětvzetí žaloby čj. 13 ICm 1770/2012-20 (Cm) o určení pravosti popřených pohledávek ve výši 1 494 278,- Kč v celém rozsahu


 

828/18ZM/2013 - Členství města ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, ve znění přílohy č. 1

2. Strategický plán Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, ve znění přílohy č. 2

s c h v a l u j e

1. podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členství statutárního města Havířova ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

2. uzavření dodatku ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady s účinností ode dne konání valné hromady starostů, která rozhodne o vzniku členství města Havířova

3. výši ročního členského příspěvku svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 4,- Kč/1 obyvatel

p o v ě ř u j e

primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady a podpisem žádosti o členství ve svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

d e l e g u j e

primátora města jako zástupce města do valné hromady starostů

u k l á d á

zapracovat do rozpočtu města na rok 2013 a do návrhu rozpočtu města na rok 2014 a následující roční členský příspěvek svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady ve výši 4,- Kč/1 obyvatel

Z: vedoucí EO
T: 6/2013


 

829/18ZM/2013 - Návrh na doplnění usnesení č. 581/14ZM/2012 – Poskytnutí daru Policii ČR
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 581/14ZM/2012 ze dne 24.9.2012, kterým bylo schváleno poskytnutí daru Policii ČR v části schvaluje o:
10 ks nákoleníky HATCH Xtac černé - pro kleknutí za dveřmi či štítem


 

830/18ZM/2013 - Změny ve Finančním výboru ZMH___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. rezignaci pana Julia Vidy (HPH) na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova

2. návrh Mgr. Rudolfa Šimka, předsedy klubu zastupitelů HPH na zvolení Ing. Ivo Tarkowského do funkce člena Finančního výboru ZMH

v o l í

pana Ing. Ivo Tarkowského do funkce člena Finančního výboru ZMH


 

831/18ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 17.1. - 13.3.2013 dle přílohy


 

        ………………………………….....                        ...…..…….……………………...
            Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                    Ing. Eduard HECZKO
                       
primátor města                                                    náměstek primátora
                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku