Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 18. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.9.2009

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/77 927/Kl/2009
Č.spisu S/KP/525/ZMH-U/2009

V Havířově dne 14.9.2009
Zapsala: Petra Valošková

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.9.2009


925/18/ZM/09 - Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH dne 14.9.2009

926/18/ZM/09 - Schválení programu 18. zasedání, konaného dne 14.9.2009

927/18/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 14.9.2009

928/18/ZM/09 - Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009 - doplnění Ověření zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009

929/18/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH

930/18/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 40. – 67.

931/18/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2009

932/18/ZM/09 - Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v r. 2009 dle nových podkladů získaných z MF ČR

933/18/ZM/09 - Informativní zpráva o zhodnocení finančních prostředků města Havířova

934/18/ZM/09 - Zadání Změny č.15 územního plánu města Havířov

935/18/ZM/09 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

936/18/ZM/09 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění koeficient při výpočtu daně z nemovitostí

937/18/ZM/09 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků

938/18/ZM/09 - Zavedení povinnosti trvalého označování psů identifikačním čipem

939/18/ZM/09 - Zavedení povinnosti vlastníkům pozemků v intravilánu města provádět sečení trávy ve stanovených termínech

940/18/ZM/09 - Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova

941/18/ZM/09 - Informace o nových zástupcích města v MRA,s.r.o. a ZÁMEK Havířov,s.r.o.

942/18/ZM/09 - OŘ/5/EO/09 – „Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 500 000 tis. Kč“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

943/18/ZM/09 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti

944/18/ZM/09 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města

945/18/ZM/09 - Smlouva o spolupráci města Havířov a Orlová pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“

946/18/ZM/09 - Nákup „APLIKACE Systému Včasné Intervence“

947/18/ZM/09 - Informativní zprávu o postupu jednání s RPG RE Management, s.r.o.

948/18/ZM/09 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu odboru školství a kultury

949/18/ZM/09 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřských škol

950/18/ZM/09 - Poskytnutí dotace obcím, které byly postiženy povodní – doplnění usnesení

951/18/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotace TJ Start pro oddíl basketbalu z rozpočtu města Havířova v roce 2009

952/18/ZM/09 - Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011 – změna usnesení

953/18/ZM/09 - Nominace členů do revizní komise

954/18/ZM/09 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2009

955/18/ZM/09 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s. - poskytnutí mimořádné investiční dotace NsP Havířov – změna usnesení

956/18/ZM/09 - Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovému  sportovnímu subjektu

957/18/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací neziskovým sportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce 2009

958/18/ZM/09 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ - sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

959/18/ZM/09 - Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým mimosportovním subjektům ze sociální oblasti

960/18/ZM/09 - Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu z ROP NUTS II Moravskoslezsko

961/18/ZM/09 - Informace o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

962/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město

963/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město

964/18/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1431/20, k.ú. Šumbark

965/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice

966/18/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/12, k.ú.Bludovice

967/18/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku pod garáží, k.ú. Bludovice

968/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1460/148, k.ú. Šumbark

969/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice

970/18/ZM/09 - Záměr prodeje garáže

971/18/ZM/09 - ATRIUM Havířov- Polyfunkční bytový dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

972/18/ZM/09 - Objekt č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město

973/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice

974/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1405/100, k.ú. Prostřední Suchá

975/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1441/16, k.ú. Prostřední Suchá

976/18/ZM/09 - Prodej částí pozemku parc.č. 304, k.ú. Bludovice

977/18/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 944/486 a parc.č. 944/487, k.ú. Šumbark

978/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc. č. 1764 a částí pozemků parc. č. 1762/1 a parc. č. 1763 k. ú. Bludovice

979/18/ZM/09 - Prodej pozemku pod garáží

980/18/ZM/09 - Směna pozemků v k.ú. Šumbark

981/18/ZM/09 - Rozšíření směny části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5 k.ú. Bludovice

982/18/ZM/09 - Přijetí daru pozemku parc. č. 487, k. ú. Dolní Datyně

983/18/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11v Havířově“

984/18/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

985/18/ZM/09 - Smluvní vztahy v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“

986/18/ZM/09 - Žádost o snížení kupní ceny

987/18/ZM/09 - Darování technického zhodnocení v rámci stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“

988/18/ZM/09 - Změny podmínek vypořádání, pro účely výstavby cyklostezek na území města

989/18/ZM/09 - Výkup části pozemku parc.č. 1405/1, k.ú. Prostřední Suchá

990/18/ZM/09 - Zásady hospodaření s majetkem města

991/18/ZM/09 - Prodej části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice

992/18/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov- Šumbark“

993/18/ZM/09 - Informace z jednání řádné valné hromady DEPOS Horní Suchá, a.s.

994/18/ZM/09 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.

995/18/ZM/09 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Iniciativa NE základnám

996/18/ZM/09 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – rodina Faltýnkova, Kunín

997/18/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
ze 18.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.9.2009


 

925/18/ZM/09 - Schválení předsednictva 18.zasedání ZMH dne 14.9.2009__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.9.2009 ve složení:
p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

926/18/ZM/09 - Schválení programu 18. zasedání, konaného dne 14.9.2009_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.9.2009


 

927/18/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 18.zasedání ZMH, konaného dne 14.9.2009___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.9.2009

Ing. Miloslava Hanuse
Ing. Radka Foldynu


 

928/18/ZM/09 - Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009 - doplnění
Ověření zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

doplňující zprávu o ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, které se konalo dne 23.3.2009 a zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009


 

929/18/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

719/13/ZM/08

Vypořádání pozemků v k.ú. Bludovice, v majetku Lesů České republiky, s.p.

760/14/ZM/09

Prodej podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá

827/15/ZM/09

Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

828/15/ZM/09

HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

888/17/ZM/09

Narovnání vlastnického vztahu k pozemku pod garáží

889/17/ZM/09

Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v k.ú. Bludovice

2. částečně vypuštění textu těchto bodů

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

1187/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov-Životice“

440/9/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážemi

489/10/ZM/08

Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu Moravskoslezskému kraji

531/10/ZM/08

Vypořádání pozemků pro účely přístupu do lokality ul. Podlesní, k.ú. Šumbark a k.ú. Dolní Suchá

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

538/10/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - doplnění

599/11/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely stavby : „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

612/15/ZM/04

Generel cyklistické dopravy města Havířova – návrh

655/15/ZM/04

Přijetí daru stavby rozšíření stávajícího příjezdu na části pozemku parc.č. 1350/2

1366/27/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení ul. Květné, Havířov-Bludovice“

298/6/ZM/07

Výkup částí pozemků zastavěných v rámci stavby: „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně“ – doplnění

444/9/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc.č. 1197/91 a 1197/114, k.ú.Prostřední Suchá

446/9/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2200, parc. č. 2207 a parc. č. 2208, k.ú. Havířov-město, v areálu Městské sportovní haly

447/9/ZM/08

Koupě pozemků k.ú. Havířov-město v areálu Městské sportovní haly a minigolfu

643/12/ZM/08

Koupě části pozemku parc. č. 1174/1, k.ú. Havířov-město

736/13/ZM/08

„Havířov v květech“

751/14/ZM/09

Návrh na úhradu neinvestičních výdajů obce Horní Bludovice

759/14/ZM/09

Žádost o dotaci z OPŽP - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie

770/14/ZM/09

Prodej části pozemku parc.č. 293, k.ú. Bludovice

778/14/ZM/09

Přijetí daru pozemku parc. č. 1326/3, k.ú. Bludovice

780/14/ZM/09

Výkup části pozemku parc. č. 2809/18, k.ú. Bludovice

803/15/ZM/09

Prodej části pozemku parc.č. 2720, k.ú. Havířov-město

806/15/ZM/09

Darování části pozemku parc. č. 1315/2 k. ú. Prostřední Suchá

817/15/ZM/09

Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova 760/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009

829/15/ZM/09

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 sportovním a mimosportovním subjektům

831/15/ZM/09

Převod akcií obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. statutárnímu městu Havířov a zrušení memoranda ke Krajskému integrovanému centru využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

874/17/ZM/09

Prodej částí pozemků parc.č. 4306/1, 4276/1, k.ú. Havířov-město

875/17/ZM/09

Prodej části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice

879/17/ZM/09

Směna pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s.

880/17/ZM/09

Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 2592/22 v k.ú. Bludovice

885/17/ZM/09

Změny podmínek vypořádání, pro účely výstavby cyklostezek na území města

890/17/ZM/09

Odstoupení od závazku darovat spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 2194/1, k. ú. Šumbark

893/17/ZM/09

Výkup části pozemku, k.ú. Dolní Suchá

894/17/ZM/09

Výkup pozemku parc. č. 1642/5, k. ú. Šumbark

911/17/ZM/09

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

912/17/ZM/09

Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým mimosportovním subjektům

913/17/ZM/09

Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Havířov-Prostřední Suchá na výměnu střešní krytiny na věži kostela

914/17/ZM/09

Žádost neziskové organizace o schválení splátkového kalendáře – vyúčtování dotace za rok 2008


 

930/18/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 40. – 67._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu III. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 40. – 67. ;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2009:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 896 100,39 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

1 032 422,94 tis. Kč

           tř.2 – nedaňové příjmy

33 958,61 tis. Kč

           tř.3 – kapitálové příjmy

21 500,00 tis. Kč

           tř.4 – přijaté transfery

808 218,84 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 034 993,47 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 769 032,42 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

911,59 tis. Kč

           odbor školství a kultury

45 768,95 tis. Kč

           odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

           stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

           odbor organizační

202 018,03 tis. Kč

           odbor sociálních věcí

252 844,30 tis. Kč

           odbor komunálních služeb

244 496,63 tis. Kč

           odbor investiční výstavby

369 210,20 tis. Kč

           odbor správy majetku

33 627,00 tis. Kč

           Městská policie

65 121,00 tis. Kč

           odbor ekonomický

544 358,72 tis. Kč

           odd. vnějších vztahů a strategického rozvoje

10 076,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

265 961,05 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

860,00 tis. Kč

           MŠ Čelakovského

847,00 tis. Kč

           MŠ ČSA

757,00 tis. Kč

           MŠ E. Holuba

1 150,00 tis. Kč

           MŠ Horymírova

855,00 tis. Kč

           MŠ Kosmonautů

830,00 tis. Kč

           MŠ Lipová

910,00 tis. Kč

           MŠ Mládí

1 230,00 tis. Kč

           MŠ Moravská

1 576,00 tis. Kč

           MŠ Okružní 1 a

623,00 tis. Kč

           MŠ Petřvaldská

1 274,00 tis. Kč

           MŠ Přímá

675,00 tis. Kč

           MŠ Puškinova

640,00 tis. Kč

           MŠ Radniční

730,00 tis. Kč

           MŠ Resslova

574,00 tis. Kč

           MŠ Sukova

625,00 tis. Kč

           MŠ Švabinského

610,00 tis. Kč

           MŠ U Jeslí

504,00 tis. Kč

           MŠ U Stromovky

601,00 tis. Kč

           MŠ U Topolů

860,00 tis. Kč

           ZŠ 1. máje

3 620,96 tis. Kč

           ZŠ F. Hrubína

2 755,12 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Frýdecká

3 436,10 tis. Kč

           ZŠ Gen. Svobody

3 796,56 tis. Kč

           ZŠ Gorkého

2 926,88 tis. Kč

           ZŠ Jarošova

2 342,74 tis. Kč

           ZŠ K. Světlé

2 850,78 tis. Kč

           ZŠ Kpt. Jasioka

2 586,38 tis. Kč

           ZŠ M. Kudeříkové

5 274,32 tis. Kč

           ZŠ M. Pujmanové

3 093,72 tis. Kč

           ZŠ Mládežnická

3 694,30 tis. Kč

           ZŠ Moravská

6 639,70 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 500,76 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Selská

1 714,29 tis. Kč

           ZŠ Školní

2 634,86 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Zelená

1 569,72 tis. Kč

           ZŠ Žákovská

4 392,86 tis. Kč

           ASTERIX

2 211,00 tis. Kč

           Domov seniorů Havířov

25 106,00 tis. Kč

           Městská knihovna

17 013,00 tis. Kč

           Městské kulturní středisko

33 416,00 tis. Kč

           Sociální služby města Havířova

31 279,00 tis. Kč

           Správa sportovních a rekreačních zařízení

31 810,00 tis. Kč

           SANTÉ

10 300,00 tis. Kč

           Ostatní dotace a dary

38 265,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+138 893,08 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+60 000,00 tis. Kč

           splátky jistin úvěrů

-43 080,00 tis. Kč

           změna stavu rozpočtových účtů

+121 973,08 tis. Kč


 

931/18/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden –
červen 2009.________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2009


 

932/18/ZM/09 - Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v r. 2009 dle nových
podkladů získaných z MF ČR_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e  n a   v ě d o m í

1. zprávu o výši očekávaného výpadku daňových výnosů na základě predikce MF ČR z 22.7.2009

2. ukládá vedení města řešit problematiku avizovaného navýšeného výpadku daňových výnosů a to formou vytvořením potřebné výše neinvestiční rozpočtové rezervy, která je uvedena v důvodové zprávě


933/18/ZM/09 - Informativní zpráva o zhodnocení finančních prostředků města Havířova____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o zhodnocení finančních prostředků města Havířova uvedenou v důvodové zprávě


 

934/18/ZM/09 - Zadání Změny č.15 územního plánu města Havířov_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání Změny č.15 územního plánu města Havířov v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č.1 tohoto materiálu

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení požadavků a podnětů podaných při projednání návrhu zadání Změny č.15 územního plánu města Havířov v rozsahu přílohy č.2 tohoto materiálu


 

935/18/ZM/09 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v prvním pololetí roku 2009

u k l á d á

odboru organizačnímu, oddělení správy poplatků podávat informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách po uplynutí kalendářního roku.


 

936/18/ZM/09 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění koeficient při výpočtu daně
z nemovitostí_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Mgr. Sedlárové na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

r o z h o d l o

nevydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí


 

937/18/ZM/09 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne
19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků


 

938/18/ZM/09 - Zavedení povinnosti trvalého označování psů identifikačním čipem_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

vydání obecně závazné vyhlášky o povinnosti trvalého označování psů identifikačním čipem na území města Havířova.


 

939/18/ZM/09 - Zavedení povinnosti vlastníkům pozemků v intravilánu města provádět sečení
trávy ve stanovených termínech_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

vydání obecně závazné vyhlášky o povinnosti vlastníků pozemků v intravilánu města provádět sečení trávy ve stanovených termínech


 

940/18/ZM/09 - Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č.1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.9.2009 ve znění dle Přílohy č. 1


 

941/18/ZM/09 - Informace o nových zástupcích města v MRA,s.r.o. a ZÁMEK Havířov,s.r.o._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zvolení ke dni 12.8.2009
Ing. Karla Šlachty do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
Miroslava Kronenberga do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
Ing. Věroslava Ryšky do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.


 

942/18/ZM/09 - OŘ/5/EO/09 – „Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 500 000 tis. Kč“ –
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p ř i d ě l u j e

veřejnou zakázku č. OŘ/5/EO/09 – „Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 500 000 tis. Kč“ společnosti Všeobecná úverová banka, a.s., IČ: 31320155, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, IČ: 48550019, která předložila nejvhodnější nabídku s výší nabídkové ceny 68.129.069,25 Kč, s výší smluvní pokuty 10.000,-Kč, s výší úroku z prodlení 1M PRIBOR + 1,70% + 1% a bez povinnosti zajištění úvěru

r o z h o d l o

o pořadí ostatních uchazečů takto:
2. místo: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782
3. místo: Komerční banka, a.s. IČ: 45317054

s c h v a l u j e

smlouvu o úvěru se společností Všeobecná úverová banka, a.s., IČ: 31320155, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, IČ: 48550019, ve znění Přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o úvěru s vybraným uchazečem

u k l á d á

1. zaslat oznámení o přidělení veřejné zakázky uchazečům

Z: vedoucí OPS
T: 13.9.2009

2. předložit úvěrovou smlouvu k podpisu

Z: vedoucí EO
T: 30.9.2009

3. odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách

Z: vedoucí OPS
T: 31.10.2009


 

943/18/ZM/09 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. program a termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 30.9.2009 v 10:00 hodin v sídle společnosti

2. možnost rozšíření programu valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 30.9.2009 o tyto další dva body:

a) doplnění do předmětu podnikání společnosti

........

"Distribuce elektřiny"

b) změna jednání za společnost

........

namísto dvou členů představenstva nově musí činit úkony společně vždy alespoň tři členové představenstva

u k l á d á

zástupci města hlasovat ve všech bodech programu vč. jeho rozšíření přímo na VH shodně se zájmy města Havířova, ekologie a občanů města


 

944/18/ZM/09 - Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. dodatek zřizovacích listin příspěvkových organizací města dle přílohy č. 2, kterým se s účinností k 31.10.2009 dosavadní text čl. V. až čl.XI.ruší a nahrazuje novým zněním čl.V. až čl. XII, dle přílohy č.1

2. přechod majetku města, a to hmotného majetku v pořizovací ceně do 40.000,- Kč/ks včetně, převedení nehmotného majetku v pořizovací ceně do 60.000,- Kč/ks včetně, a majetku oběžného (zásoby, ceniny, peníze, pohledávky a drobný majetek mimo účetní evidenci), který byl k 31.3.2009 ve správě příspěvkových organizací do vlastnictví té organizace, která jej měla ve správě

3. převod majetku města, a to hmotného majetku v pořizovací ceně do 40.000,- Kč/ks včetně, nehmotného majetku v pořizovací ceně do 60.000,- Kč/ks včetně, a majetku oběžného (zásoby, ceniny, peníze, pohledávky a drobný majetek mimo účetní evidenci), který byl příspěvkovým organizacím svěřen po 1.4.2009, do vlastnictví příspěvkové organizace, která jej bude užívat ke dni 31.10.2009.

4. změnu Přílohy č. 1 zřizovací listiny Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 003 17 985, ke dni 31.10.2009 takto:
vypouští se z Přílohy č. 1 v části „Majetek movitý“ tyto položky:

Rozvodná skříň

281 151,--

Šumbark, Moravská (náměstíčko)

Rozvaděč

85 000,--

Havířov-Město, Centrální park

5. změnu zřizovací listiny ke dni 31.10.2009 příspěvkové organizace SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ 00 84 74 70, takto:
v Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“v bodu 2.1. se vypouští číslice 47 a § 48 se nahrazuje § 51 tímto bod 2.1. nově zní: „2.1. komplexní poskytování sociálních služeb dle § 46 a § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“

6. změnu zřizovací listiny ke dni 31.10.2009 Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 49 takto:
v Článku VII „Vymezení majetkových práv a povinností organizace“ se vypouští v bodu 3.1. text „ b) pronajmout byt ve škole jako byt služební za cenu v místě obvyklou“

7. změnu zřizovací listiny ke dni 31.10.2009 příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 003 06 754 takto:
do Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ v odst. 2 se doplňují nové body „2.2. Zajišťování výuky plavání dětí., 3.2. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.“

u k l á d á

1. vypracovat úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města ve znění schválených dodatků

Z: vedoucí OPS
T: 10/2009

2. zajistit realizaci usnesení, bod 2 části „schvaluje“

Z: vedoucí OSM
T: 10/2009

3. zajistit vypracování příloh ke zřizovacím listinám jednotlivých příspěvkových organizací s uvedením majetku, předaného k hospodaření příslušné příspěvkové organizaci k 31.10.2009

Z: vedoucí OSM
T: 10/2009


 

945/18/ZM/09 - Smlouva o spolupráci města Havířov a Orlová pro realizaci projektu „Systém
Včasné Intervence“__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov a Orlová pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“ dle Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy


 

946/18/ZM/09 - Nákup „APLIKACE Systému Včasné Intervence“________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města nabytí movitého majetku – SW aplikace pro „Systém Včasné Intervence“ v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města


 

947/18/ZM/09 - Informativní zprávu o postupu jednání s RPG RE Management, s.r.o._______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o postupu jednání s RPG RE Management, s.r.o. ve věci budoucího využití Areálu Dukla

s c h v a l u j e

jako majetkovou kompenzaci převod pozemků do majetku města v ploše B Areálu Dukla a tribuny fotbalového stadionu v Prostřední Suché, a případný podíl na vytvořeném zisku z tohoto prostoru Areálu Dukla do majetku města

u k l á d á

zástupcům města ve Stálé pracovní skupině k Areálu Dukla připravit dílčí smlouvy s RPG RE Management, s.r.o. k projednání v orgánech města

T: RMH 14.10.2009
ZMH 2.11.2009
Z: Ing. Eduard Heczko


 

948/18/ZM/09 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 184 720,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2009


 

949/18/ZM/09 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřských škol___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz:

1. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/2001 (IČ 61 98 85 61) o částku 23 000,-  na úhradu zvýšeného nájemného a energií spojených s užíváním nebytových prostor v majetku RPG Byty, s.r.o., Ostrava v r. 2009

2. Mateřské škole Havířov - Město U Stromovky 60 (IČ 65 89 06 98) o částku 100 000,- Kč, z toho 16 000,- Kč na úhradu zvýšeného nájemného a energií spojených s užíváním nebytových prostor v majetku RPG Byty, s.r.o., Ostrava v r. 2009 a 84 000,- Kč na vybavení mateřské školy hračkami, pomůckami pro děti a vybavení nábytkem

3. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a (IČ 65 89 07 10) o částku 78 000,- Kč, z toho 38 000,- Kč na nákup zahradního domku a 40 000,- Kč na dokrytí energií v r. 2009

4. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ 61 98 87 07) částku 210 000,- Kč, z toho 71 000,- Kč na dokrytí energií a 139 000,- Kč na nákup DDHM a POS v r. 2009

5. Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 62) o částku 25 000,- Kč, z toho 15 000,- Kč na úhradu zvýšených plateb za elektrickou energii a 10 000,- Kč na nákup sekačky v r. 2009

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2009


 

950/18/ZM/09 - Poskytnutí dotace obcím, které byly postiženy povodní – doplnění usnesení__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení výdajové části OJ 10 ,,Ostatní dotace a dary ” rozpočtu města Havířova v roce 2009, mimosportovní sféry, oblasti sociální o 100 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2009


 

951/18/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotace TJ Start pro oddíl basketbalu z rozpočtu města
Havířova v roce 2009________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2009 Tělovýchovné jednotě Start Havířov, IČ 62 33 13 45, ve výši 47,08 % z celkových skutečných výdajů max. 250 000,- Kč na zajištění účasti družstev basketbalu kadetů U 16 a starších dorostenek v extraligové soutěži v sezóně 2009/2010 a uzavření dohody o poskytnutí dotace na rok 2009 s Tělovýchovnou jednotou Start Havířov

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace na rok 2009

T: listopad 2009
Z: vedoucí OŠK

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace na zajištění účasti družstev kadetů U 16 a starších dorostenek v extraligové soutěži v sezóně 2009/2010 do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2009 o částku ve výši 250 000,- Kč.

T: listopad 2009
Z: vedoucí EO


 

952/18/ZM/09 - Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-
2011 – změna usnesení_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení poskytnuté dotace v roce 2009 Havířovské hokejové společnosti s.r.o., IČ 26 80 91 41 o částku 1,25 mil. Kč, na celkovou částku 12,25 mil. Kč

2. změnu usnesení č. 827/15/ZM/09 ze dne 23.3. 2009 v bodě 1. :
poskytnutí dotace v letech 2010 - 2011 Havířovské hokejové společnosti s.r.o., IČ 26 80 91 41, a to takto :
- v roce 2010 ve výši 9,75 mil. Kč
- v roce 2011 ve výši 11,00 mil. Kč

na zajištění provozu seniorského hokeje za podmínky účasti seniorského hokejového oddílu v 1. hokejové lize ČR

3. o vyplacení další finanční částky rozhodne Zastupitelstvo města Havířova po předložení forenzního auditu Havířovskou hokejovou společností s.r.o. Auditorskou firmu předloží Havířovská hokejová společnost s.r.o. k akceptaci Radě města Havířova

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 ,, Ostatní dotace a dary ” do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2009 o výše uvedenou částku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka podpisem dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí dotace č.E/420/OŠK/07 a dohody o poskytnutí dotace na léta 2010 – 2011

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2009


 

953/18/ZM/09 - Nominace členů do revizní komise_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. dohodu s Havířovskou hokejovou společnosti s.r.o. (IČ 26 80 91 41) a HC Havířov Panthers, občanské sdružení o zastoupení členů všech politických stran ZMH v revizní komisi HC Havířov Panthers, občanské sdružení ve znění upravené Přílohy č. 1

2. členy Revizní komise HC Havířov Panthers, občanské sdružení v tomto složení:

pana Antonína Kubinu za Komunistickou stranu Čech a Moravy
pana Leoše Lukaštíka za Občanskou demokratickou stranu
pana Kamila Marťáka za Hnutí pro Havířov
pana Libora Foltýna za Křesťanskou a demokratickou unii-Československou stranu lidovou
pana Vladimíra Talagu za Českou stranu sociálně demokratickou

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka podpisem dohody

Z: vedoucí OŠK
T: září 2009


 

954/18/ZM/09 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města
Havířova v roce 2009________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přidělení výtěžku z tomboly Reprezentačního plesu města Havířova 2009 ve výši 20 370,00 Kč nezletilému Radku Megyesimu, ..................... na pořízení notebooku

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2009


 

955/18/ZM/09 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.
- poskytnutí mimořádné investiční dotace NsP Havířov – změna usnesení____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usn. č. 830/15/ZM/09 ze dne 23.3. 2009 v předmětu nákupu z průtokového cytometru na potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov – Město (IČ 00 84 48 96)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka podpisem dodatku č. 1 dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: září 2009


 

956/18/ZM/09 - Poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovému 
sportovnímu subjektu_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení dotace poskytnuté v roce 2009 Klubu sportovního potápění Rejnok Horní Těrlicko, IČ 66 18 27 86, na projekt „Sportovní činnost KSP Rejnok Těrlicko“ z původně schválené výše 16,67% z celkových skutečných výdajů max. 20 000,-Kč, na požadovanou výši 10 000,- Kč

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

T: září 2009
Z: vedoucí OŠK


 

957/18/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací neziskovým sportovním subjektům z rozpočtu
města Havířova v roce 2009___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2009 z rezery sportovní sféry, a to takto:

- Klub vodního lyžování Havířov, IČ 64 62 86 63
7,87 % z celkových skutečných výdajů max. 20 000,- Kč
na organizační zajištění
Mistrovství Evropy ve vodním lyžování za elektrickým vlekem

- Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČ 14 61 42 60
28,37 % z celkových skutečných výdajů max. 40 000,- Kč
na organizaci jubilejního 20. ročníku mezinárodní vzpěračské soutěže TOP 12.

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

T: září 2009
Z: vedoucí OŠK

- p. Dalibor Klimša (ODS) v tomto bodě nehlasoval z důvodu střetu zájmu


 

958/18/ZM/09 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ –
sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2009 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za V.a VI. měsíc roku 2009 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

8 000,-Kč Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71

2 720,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: září 2009
Z: vedoucí OŠK


 

959/18/ZM/09 - Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým
mimosportovním subjektům ze sociální oblasti___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2009 z mimosportovní sféry, rezervy sociální oblasti, v celkové výši 132.000,- Kč dle přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

2. náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2009


 

960/18/ZM/09 - Souhlas s podáním a spolufinancováním projektu z ROP NUTS II
Moravskoslezsko____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

I.

s c h v a l u j e

1. podání projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblasti 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Základní škole Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná (IČ 70 95 81 22) a Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná (IČ 70 95 81 65)

2. spolufinancování projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v dílčí oblasti 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání ve výši max. 7,5 % z hodnoty projektu, což činí max. 375.000,- Kč Základní škole Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná (IČ 70 95 81 22) a max. 150.000,- Kč Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná (IČ 70 95 81 65) z rozpočtu města Havířova po přiznání dotace

u k l á d á

1. odboru školství a kultury zapracovat zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná o částku 375.000,- Kč a pro Základní školu Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná o částku 150.000,- Kč do rozpočtu města Havířova, jako podíl města na spolufinancování projektů, a to za předpokladu, že tyto projekty budou vybrány k realizaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Z: vedoucí OŠK
T: dle realizace

2. vedoucímu oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova ředitelům výše uvedených základních škol

Z: vedoucí VVSR
T: září 2009

II.

s c h v a l u j e

1. podání projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblasti 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24), Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) a Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká 37/452 okres Karviná (IČ 48 80 52 89)

2. spolufinancování projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v dílčí oblasti 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání ve výši max. 7,5 % z hodnoty projektu, což činí max. 225 000,- Kč Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24), max. 750 000,- Kč Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) a max. 375 000,- Kč Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká 37/452 okres Karviná (IČ 48 80 52 89) z rozpočtu města Havířova po přiznání dotace

u k l á d á

1. odboru školství a kultury zapracovat zvýšení příspěvků na provoz, případně i investiční dotace pro Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná o částku 225 000,- Kč, Základní školu Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná o částku 750 000,- Kč a Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Bludovice Frýdecká 37/452 okres Karviná o částku 375 000,- Kč do návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2010, jako podíl města na spolufinancování projektů, a to za předpokladu, že tyto projekty budou vybrány k realizaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Z: vedoucí OŠK
T: dle realizace

2. vedoucímu oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova ředitelům výše uvedených základních škol

Z: vedoucí VVSR
T: září 2009

III.

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH č. 489/10/ZM/08 ze dne 23. června 2008, kterým ZMH schválilo spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z hodnoty projektu, což činí 750.000,- Kč z rozpočtu města po přiznání dotace z částky schváleno takto:
částka „750.000,- Kč“ se mění na „748.570,- Kč“


 

961/18/ZM/09 - Informace o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů
EU, SR, případně jiných zdrojů_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

962/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2752/1 o výměře cca 1 300 m2, k.ú. Havířov-město manželům MUDr. Radomíru Gvuzdovi a MUDr. Kateřině Gvuzdové, bytem ..................... za účelem výstavby objektu, ve kterém budou umístěny zubní ordinace s tím, že pozemek bude ponechán jako rezerva II. sekce domu s pečovatelskou službou


 

963/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219 o výměře cca 4 600 m2, k.ú. Havířov-město formou veřejné soutěže za podmínek stanovených vyhláškou, která je přílohou materiálu


 

964/18/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1431/20, k.ú. Šumbark___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1431/20, k.ú. Šumbark, ostatní plocha o výměře 198 m2, panu Aleši Bambulovi, bytem ....................., za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

965/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice, ostatní plocha o výměře cca 20 m2, Ing. Karlu Červenému, bytem ....................., za účelem vybudování parkovacích míst k stomatologickému středisku, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

966/18/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/12, k.ú.Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemku parc.č. 606/12, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 20 m2, paní Janě Strakové, bytem ....................., za účelem zajištění přístupu k zahradě u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

2.
záměr prodeje pozemku parc.č. 606/12, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 20 m2, manželům Martinu Polákovi a Soni Polákové, bytem ....................., za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle požadavku vlastníků ve výši 350,-Kč/m2


 

967/18/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku pod garáží, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 637/1, k.ú. Bludovice, nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 637/19 o výměře 7 m2, k.ú.Bludovice spoluvlastníkům manželům Gašparu Palkechovi a Kristě Palkechové, bytem ..................... k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 500,- Kč


 

968/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1460/148, k.ú. Šumbark_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1460/148, k.ú. Šumbark o výměře cca 40 m2
paní Marii Koňařové, bytem ....................., IČ: 75209659
za účelem postavení prodejního stánku s prodejem textilu, smíšeného zboží a večerky


 

969/18/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 875/17/ZM/09 ze dne 22. 6. 2009

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1358/5 , k.ú. Bludovice o výměře 8 006 m2,
za účelem vybudování staveb s využitím v souladu s vydanou Změnou č.13 územního plánu města Havířova:
- izolované rodinné domy ve vymezených návrhových plochách s možností umístění maloobchodních služeb lokálního významu, zařízení pro kulturu lokálního významu, sportovní a relaxační zařízení lokálního významu jako doplňkové funkce, tím že nabídka bude obsahovat:
- návrh ceny s tím, že minimální cena u všech záměrů činí 450,- Kč/m2
- jednoduchou zastavovací a objemovou studii
- termín zahájení a dokončení výstavby
- výpis z obchodního rejstříku v případě, že žadatel je zapsán v OŘ
Zájemci mohou své nabídky podávat na Magistrát města Havířova, a to ode dne vyvěšení záměru nejpozději do středy 14.10. 2009 do 12,00 hodin na podatelně Magistrátu města Havířova v
 zalepené obálce s označením „POZEMEK FRÝDECKÁ"


 

970/18/ZM/09 - Záměr prodeje garáže________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí - garáže bez č. p. na pozemku parc. č. 2025/66 a pozemek parc. č. 2025/66, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, vše v k.ú. Prostřední Suchá, manželům Boženě Vyvlečkové a MVDr. Janu Vyvlečkovi


 

971/18/ZM/09 - ATRIUM Havířov- Polyfunkční bytový dům, Národní třída – změna
smluvních podmínek_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídku společnosti T1 invest s.r.o. , Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 770/6

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 649/1, 649/3 o výměře cca 3 300 m2 a pozemek parc.č. 648 o výměře 900 m2 a stavby na pozemku parc.č. 648, vše v katastrálním území Havířov-město za účelem výstavby ATRIUM Havířov- Polyfunkční dům, Národní třída společnosti Zelené terasy, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 278 36185, a to za nabízenou celkovou cenu 8 110 000,- Kč. Investor vybuduje polyfunkční dům pro bydlení se 132 bytovými jednotkami a 150 nových parkovacích míst za těchto podmínek:
- s investorem bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši 2 000 000,- Kč
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou počínaje dnem, kdy nájemce podá žádost o
 vydání územního rozhodnutí ke stavbě polyfunkčního domu a končí uvedením stavby do trvalého užívání, max. na dobu 35 měsíců
- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 50.000,- Kč/rok + 19% DPH po dobu 35 měsíců od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné ve výši dle platné metodické pomůcky , tj. ve výši 120,- Kč/m2/rok + DPH 19%
- investor bude respektovat podmínky odborných útvarů Magistrátu města Havířova v rámci územního a stavebního řízení
- investor stavbu provede ve dvou etapách, tak aby stavba byla uvedena do trvalého užívání do 35 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- investor poskytne do 30 dnů od vydání stavebního povolení bankovní záruku ve výši 6 200 000,- Kč
- v případě odstoupení investora od smlouvy, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši 2
 000.000,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání
- investor před vydáním stavebního povolení a zahájením výstavby žádným způsobem nezatíží pronajaté pozemky
- kupní smlouva bude uzavřena po uvedení stavby do trvalého užívání, návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny

s tím, že některé podmínky již byly splněny společností VOKD, a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675853 a přejdou ¨na společnost Zelené terasy,a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27836185

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2009


 

972/18/ZM/09 - Objekt č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov – Město_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí - objektu č. p. 1511, Havířov-Město, a pozemků parc. č. 2095, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 366 m2, parc. č. 2096/3, ostatní plocha, zeleň o výměře 1868 m2, k. ú. Havířov-město


 

973/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 181 m2, manželům Ing. Ondreju Zajacovi a Kataríně Zajacové, bytem ....................., za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu tržní dle znaleckého posudku ve výši 54.300,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 56.300,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.12. 2009
Z: vedoucí OSM


 

974/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1405/100, k.ú. Prostřední Suchá___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1405/100, k.ú. Prostřední Suchá, orná půda o výměře 192m2, manželům Ing. Miroslavu Kleisovi a Ing Šárce Kleisové, bytem .....................,
za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 61.980,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 63.980,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.12. 2009
Z: vedoucí OSM


 

975/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1441/16, k.ú. Prostřední Suchá____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1441/16, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada o výměře 271 m2, manželům Františku Pálkovi a Iloně Pálkové, bytem .....................,
za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 87.480 + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 89.480,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.12. 2009
Z: vedoucí OSM


 

976/18/ZM/09 - Prodej částí pozemku parc.č. 304, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc.č. 304, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 304/11, o výměře 34 m2, parc.č. 304/13, o výměře 32 m2, parc.č. 304/15, o výměře 39 m2, parc.č. 304/17, o výměře 40, parc.č. 304/19, o výměře 46 m2, vše v k.ú. Bludovice, za účelem vybudování ramp pro bezbariérový přístup k obytnému na ul. Nad Terasou 4, 6, 8, 10, 12, v Havířově-Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227,
paní Lence Holešové, bytem .....................,
panu Martinu Rozbrojovi, bytem .....................,
panu Ing. Marku Zajacovi, .....................,
manž.Václavu Dronskému a Emilií Dronské, oba bytem .....................,
manž. MUDr. Henrymu Fikoczkovi a MUDr. Libuši Fikoczkové, oba bytem .....................,
manž. Janu Horňáčkovi a Arnoštce Horňáčkové, oba bytem .....................,
manž. Františku Kaderkovi a Evě Kaderkové, oba bytem .....................,
manž. Miroslavu Parákovi a Aleně Parákové, oba bytem .....................,
manž. Jaroslavu Sedlákovi a  Evě Sedlákové, oba bytem .....................,
manž. Josefu Sieberovi a Janě Sieberové, oba bytem: .....................,
RW – Finanční společnosti s. r. o., IČ: 268 31 708, se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 96.040,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 98.040,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.12. 2009
Z: vedoucí OSM


 

977/18/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 944/486 a parc.č. 944/487, k.ú. Šumbark______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 944/486, o výměře 1m2 a části pozemku parc.č. 944/487, o výměře 8 m2, k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/602 o výměře 9 m2, k.ú. Šumbark, za účelem úpravy venkovního schodiště do obytného domu na ul. Marie Pujmanové 18 v Havířově – Šumbarku, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.530,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 6.530,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2009


 

978/18/ZM/09 - Prodej pozemku parc. č. 1764 a částí pozemků parc. č. 1762/1 a parc. č. 1763
k. ú. Bludovice______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 1764 zahrada o výměře 1425 m2 a dále částí pozemků parc. č. 1762/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 160 m2 a parc. č. 1763 zahrada o výměře cca 200 m2, v rozsahu dle zaměření, pro účely rozšíření stávající zahrady a scelení s pozemky ve vlastnictví kupujících,
kupující: manželé Ing. Luboš Tichý a Barbara Tichá, bytem .....................
za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku:
Za část pozemku č. 1764 o vým. 595 m2 zatíženou ochr. pásmem venk.vedení VVN 185,-Kč/m2 tj. 110.001,-Kč
- Za část pozemku č. 1764 o vým. 830 m2 nezatíženou ochr. pásmem vedení VVN 258,-Kč/m2 tj. 214.339,-Kč, tj za parc. č. 1764 o vým. 1425 m2 celkem 324.340,-Kč
- Za část pozemku parcela č. 1762/1 cca160 m2, dle zaměření 258,24 Kč/m2, tj. celkem cca 41.319,-Kč
Za část pozemku parcela č. 1763 cca 200 m2, dle zaměření 258,24 Kč/m2, tj. celkem cca 1.648,-Kč
Cena zjištěná celkem: (dle zaměření) ……………… cca 417.307,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2010


 

979/18/ZM/09 - Prodej pozemku pod garáží___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1197/256 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům manželům Tomášovi Radovi a Darině Radové, oba bytem ..................... k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2009


 

980/18/ZM/09 - Směna pozemků v k.ú. Šumbark_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků parc.č. 944/603, 944/605, 944/606, 944/608, 944/610, 944/614, 944/617, 944/618, 944/619, 944/620, 944/621, 944/622, 944/625, 944/627, 944/630, 944/632, 944/633, 944/637, k.ú.Šumbark o celkové výměře 222 m2 ve vlastnictví pana Jaromíra Janečka, bytem ..................... dle zpracovaného znaleckého posudku v hodnotě 51 254,- Kč
za část pozemku parc.č. 2105/384 o výměře cca 110 m2 v hodnotě cca 22 220,- Kč a část pozemku parc.č. 2105/162 o výměře cca 192 m2 v hodnotě cca 28 992,- Kč, k.ú. Šumbark, o celkové výměře cca 302 m2, ve vlastnictví města Havířova dle zpracovaného znaleckého posudku v celkové hodnotě cca 51 212,- Kč
Směna pozemků bude po dohodě obou stran provedena bez finančního vyrovnání

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2009


 

981/18/ZM/09 - Rozšíření směny části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5,
k.ú. Bludovice______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření směny části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5 k. ú. Bludovice, z původní výměry cca 1368 m2, schválené usnesením ZMH č. 805/15/ZM/09, dne 23. 3. 2009, na výměru 2434 m2, dle geometrického zaměření,
-za části pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1358/4, 1362/1, 1362/6, 1364 a parc. č.
 1205/3, o celkové výměře 2434 m2, dle geometrického zaměření,
ve spol. jmění manž. Aleny a Karla Kotulových, bytem ....................., a dále za podíl 1/2 na pozemku parc. č. 2995/15, ve vlastnictví Karla Kotuly, bytem H.....................
směna se uskuteční v tržních cenách, nabyvatelé Kotulovi uhradí městu rozdíl v hodnotách pozemků v celkové výši 809.210,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o směně pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2010


 

982/18/ZM/09 - Přijetí daru pozemku parc. č. 487, k. ú. Dolní Datyně_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

přijetí daru pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 487, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 410 m2, ve vlastnictví manž. Imricha Sokola a Jiřiny Sokolové, ....................., do majetku města


 

983/18/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil.
I/11v Havířově“_____________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“

1.
darování části pozemků k. ú. Havířov-město, zastavěné silnicí I/11- ul.Ostravská, parc.č. 3718 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3720 ost. plocha,
ost. komunikace, parc. č. 3722 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3724
ost. plocha, zeleň, parc. č. 3726//1, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 3885
ost. plocha, silnice, parc.č. 3712 ost. plocha, ost. komunikace a parc. č. 3710
ost. plocha, neplodná půda, v celkovém rozsahu cca 524 m2, dle zaměření dokončené stavby, včetně technického zhodnocení
dárce: statutární město Havířov
obdarovaný: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4-Nusle , IČ: 69593390,

2.
přijetí daru částí pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 3663/1, 3665, 3666/1 a 3671/1 zastavěných chodníky a cyklostezkami o celkové výměře cca 676 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, z majetku MS kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší Správě silnic MS kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711, do majetku města.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovacích smluv

Z: vedoucí OSM
T: kolaudace stavby


 

984/18/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část
Dolní Datyně“______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby: “Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ výkupy pozemků

1. parc.č. 322, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 113 m2, ve vlastnictví Balonové Drahoslavy, .....................,
za cenu dle požadavku vlastníka 200,-Kč/m2

2. části parc.č. 457/5, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 260 m2, ve spoluvlastnictví Bartoně Františka a Bartoňové Emy, .....................,
za cenu dle požadavku spoluvlastníků 350,-Kč/m2

3. částí parc.č. 74, 75, 76/2, k.ú. Dolní Datyně, o celkové výměře cca 1257 m2, ve vlastnictví Kosiecové Lenky , .....................,
za cenu dle požadavku vlastníka 300,-Kč/m2

4. části parc.č. 114/5, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 916 m2, ve spoluvlastnictví Ing. Kostiala Jan a Kostialové Vandy, .....................,
za cenu dle požadavku spoluvlastníků 300,-Kč/m2

5. parc.č. 298/1, 299, 300/1, o celkové výměře 4395 m2, ve spoluvlastnictví Pawlicy Jana a Pawlicové Anny, .....................,
za cenu již zpracovaného znaleckého posudku (celkem ve výši 125.980,-Kč, tj. cca 28,66 Kč/m2)

6. části parc.č. 424/2, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 127 m2, ve vlastnictví Ing. Josefa Pietruse, .....................,
za cenu dle požadavku vlastníka 350,-Kč/m2

7. části parc.č. 114/2, k.ú.Dolní Datyně, o výměře cca 247 m2, ve spoluvlastnictví Slívy Františka a Slívové Milušky, Turistická 80/2, Havířov-Dolní Datyně,
za cenu dle požadavku spoluvlastníků 350,-Kč/m2

8. parc.č. 457/2, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 5803 m2, ve spoluvlastnictví Lapisze Jiřího, ....................., a Ondrové Hildegardy, .....................,
za cenu dle znaleckého posudku, který bude zajištěn a uhrazen statutárním městem Havířov,
- u výměry cca 125 m2, zastavěné části pozemku kanalizačním řádem, min. ve výši 300,-Kč/m2,
- u výměry cca 5678 m2, nezastavěné části pozemku ve výši 21,-Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucích kupních smluv a kupních smluv

T: ke stavebnímu řízení
Z: vedoucí OSM

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků v trase části stoky B

1. části parc.č. 177/2, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 214 m2, v podílovém spoluvlastnictví Klimszové Heleny, ..................... a Klimszy Tadeáše, ....................., za cenu dle požadavku podílových spoluvlastníků za 190.000,-Kč (tj. cca 887,-Kč/m2)

2. parc.č. 385, 386, 387/2, k.ú. Dolní Datyně, o celkové výměře 3648 m2, ve spoluvlastnictví Pawlicy Jana a Pawlicové Anny, ....................., za cenu již zpracovaného znaleckého posudku (celkem ve výši 627.590,-Kč, tj. cca 172,-Kč/m2)

3. části parc.č. 360/2, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 62 m2, v podílovém spoluvlastnictví Valoška Františka, ....................., Schreibra Vladimíra, ....................., Klimkové Věry, ....................., Třísková Jiřina,.....................,
za cenu dle požadavku podílových spoluvlastníků 300,-Kč/m2


 

985/18/ZM/09 - Smluvní vztahy v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací
ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí“________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v  rámci realizace stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“ směnu části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 245 m2, v majetku města, za část pozemku k.ú. Bludovice parc. č. 433/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 245 m2, dle zaměření dokončené stavby,
ve vlastnictví GUSTO Service s.r.o., Polanecká 132, 742 83 Václavovice, IČ: 27854957
směna se uskuteční ve vzájemně shodných výměrách, bez finančního vyrovnání

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o směně pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2010


 

986/18/ZM/09 - Žádost o snížení kupní ceny___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení č.768/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009 ve věci prodeje pozemku parc.č. 1064/14 ,k.ú. Bludovice panu Ing. Liboru Bukovanskému, bytem .....................
za účelem vybudování rodinného domu


 

987/18/ZM/09 - Darování technického zhodnocení v rámci stavby: „Chodník ul. Frýdecká –
rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby:
„Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“
darování části technického zhodnocení, tj. odvodňovací dvojřádek, podobrubníkové vpusti a přípojky na kanalizaci, které budou součástí silnice III/4735, ul. Frýdecká, z majetku města, do majetku obdarovaného: MS kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší Správě silnic MS kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: kolaudace stavby


 

988/18/ZM/09 - Změny podmínek vypořádání, pro účely výstavby cyklostezek na území města
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 375/8/ZM/08, ze dne 28. 1. 2008, kterým byl pro účely realizace stavby:
„1. etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ schválen výkup
- v bodě 4A j) pozemku parc.č.4399, k.ú. Havířov – město o celk.výměře 1049 m2,
ve vlastnictví manž. Lešek Uher a Mária Uhrová, .....................
za kupní cenu dle znaleckého posudku
- v bodě 4A o) části pozemku parc. č. 4392, o vým. cca 134 m2
ve vlastnictví manž. Vladislav Chmiel a Mgr. Halina Chmielová, .....................,
za kupní cenu 300,-Kč/m2

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby:
„1.etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“

a) výkup pozemku k.ú. Havířov-město, parc. č. 4399, trvalý travní porost o celkové výměře 1049 m2,
ve vlastnictví manž. Lešek Uher a Mária Uhrová, .....................
za kupní cenu dohodou, takto: část o výměře 90 m2 za 300,- Kč/m2, zbývající část o výměře 959 m2 za 30,-Kč/m2, tj celkem 55.770,-Kč, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena k územnímu řízení

b) výkup pozemku k.ú. Havířov-město parc. č. 4392, trvalý travní porost o výměře 2021 m2, parc. č. 4433, vodní plocha- zamokřená, o výměře 54 m2, parc. č. 4455, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 93 m2,
ve vlastnictví manž. Vladislav Chmiel a Mgr. Halina Chmielová, .....................
za kupní cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 94.130,- Kč, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena k územnímu řízení

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: k územnímu řízení


 

989/18/ZM/09 - Výkup části pozemku parc.č. 1405/1, k.ú. Prostřední Suchá________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby:
„Průjezd železničního mostu na ul. Na Pavlasůvce a chodníky – I. etapa“
výkup části pozemku parc.č. 1405/1, o výměře cca 125 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, k.ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582, 701 97 Moravská Ostrava, IČ: 27769143,
kupní cena: na základě znaleckého posudku, zpracovaného v souladu s cenovými předpisy platnými v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

990/18/ZM/09 - Zásady hospodaření s majetkem města_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

navrhované znění Zásad hospodaření s majetkem města s účinností od 1.10.2009


 

991/18/ZM/09 - Prodej části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 400 m2, v rozsahu dle zaměření,
pro účely rozšíření stávajícího autobazaru a vybudování autosalonu,
kupující: Ing. Jindřich Sznapka, .....................,
za podmínky, že v nových objektech nebudou umístěny hrací automaty a restaurace
kupní cena: obvyklá - tržní 1500,-Kč/m2, cena trvalých porostů 125.660,-Kč, tj. za výměru cca 400 m2 celkem cca 725.660,-Kč.
kupní cena bude navýšena o náklady na znalečné a na geometrické zaměření pozemku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2009


 

992/18/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov -
Šumbark“__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul.Anglická, Havířov-Šumbark výkup

a) části pozemku k.ú. Šumbark parc. č. 2453/2 o výměře cca 18 m2, zastavěného chodníkem a cyklostezkou, v rozsahu dle zaměření
vlastník: AREHOR, s.r.o. Těšínská 222, Šenov , IČ: 27855821
kupní cena: dle platných cenových předpisů v době výkupu

b) částí pozemků k. ú. Šumbark parc. č. 185/1 a parc. č. 183 o celkové výměře cca 194 m2, zastavěných chodníkem, cyklostezkou, přeložkou kabelů veřejného osvětlení a telekomunikačního kabelu, v rozsahu dle zaměření,
vlastník: AVANTI INVEST a.s.,U Nádraží 1202, Havířov–Šumbark, IČ:
 26804182
kupní cena: dle platných cenových předpisů v době výkupu

c) části pozemku k. ú. Šumbark parc. č. 181/1 o výměře cca 120 m2, zastavěného stavbou chodníku a cyklostezky, v rozsahu dle zaměření,
vlastník: NANTUCKET, s.r.o., Ke Studánce 1038, Orlová- Lutyně, IČ: 25837028
kupní cena: dohodou 500,-Kč/m2
pozemek je zatížen exekucí, platba bude poukázána na účet Finančního úřadu v Havířově, který vydal souhlas s geometrickým oddělením zastavěné části pozemku, na níž zruší exekuční příkaz na prodej nemovitosti

záměr směnit
část pozemku v majetku města, k.ú. Šumbark, parc. č. 35/1 o výměře cca 258 m2, pro účely přístavby parkoviště ke zdravotnímu středisku
za části pozemku k. ú. Šumbark parc. č. 37 o výměře 86 m2,
ve vlastnictví: První Kochova, s.r.o., ul.Kochova 1227, Havířov-Šumbark, IČ: 26864291
pro účely výstavby chodníku a cyklostezky, s tím, že nabyvatel vyšší výměry doplatí rozdíl v hodnotě pozemku dle platných cenových předpisů

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: kolaudace


 

993/18/ZM/09 - Informace z jednání řádné valné hromady DEPOS Horní Suchá, a.s.________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu zástupců města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 5. 6. 2009.


 

994/18/ZM/09 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s._____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu zástupců města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s. konané dne 12. 6. 2009.


 

995/18/ZM/09 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Iniciativa NE
základnám_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost č.j. KP/72001/09 ze dne 7.8.2009 – oslovení Iniciativy NE základnám v souvislosti s vyhlašováním místních referend


 

996/18/ZM/09 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – rodina Faltýnkova,
Kunín_____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

písemnost č.j. KP/68 378/09 ze dne 27.7.2009 – poděkování rodiny Faltýnkovy z Kunína za finanční dar Klubu zastupitelů KSČM ve výši 20.000,- Kč na opravu a obnovu majetku, který byl poškozen povodní v měsíci červnu 2009


 

997/18/ZM/09 – Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 11.6. – 2.9.2009


 

………………………………….                                         ………………………………………
František C H O B O T                                                        Ing. Eduard H E C Z K O
primátor města                                                                        náměstek primátora
                                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku

K bodu č. 27 schváleného programu ve věci - Návrhu zvýšení dotace Florbalovému klubu Torpedo Havířov z rozpočtu města Havířova v roce 2009 nebylo přijato navrhované usnesení