U S N E S E N Í

z 18. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 24.1.2005

v sále Společenského domu RENETA v Havířově

 

 

 

& V Havířově dne 24.1.2005
!
Petra VALOŠKOVÁ

 

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2005

 

763/18/ZM/05 - Schválení programu zasedání

764/18/ZM/05 - Volba návrhové komise

765/18/ZM/05 - Schválení ověřovatelů zápisu z 18. zasedání ZMH dne 24.1.2005

766/18/ZM/05 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 13.12.2004

767/18/ZM/05 - Kontrola plnění usnesení ZMH

768/18/ZM/05 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2004 - rozpočtová opatření č. 129. – 141.

769/18/ZM/05 - Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování a hospodářské činnosti za období leden - listopad 2004. Informativní zpráva o příjmech z daní za období leden - prosinec 2004

770/18/ZM/05 - Nabídka odkoupení akcie SME, a. s.

771/18/ZM/05 - Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

772/18/ZM/05 - Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2005 – PARTNERSTVÍ

773/18/ZM/05 - Informativní zpráva o finančním vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni ve městě Havířově v roce 2004

774/18/ZM/05 - Žádost o dotaci občanského sdružení Citypoint na pořádání soutěže a výstavy Citypoint/na cestě městem

775/18/ZM/05 - Schválení pořízení změny Územního plánu města Havířova – lokalita zahrádkářské osady u ulice Zelené

776/18/ZM/05 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2025/65, k.ú. Prostřední Suchá

777/18/ZM/05 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3748, k.ú. Havířov-město

778/18/ZM/05 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město

779/18/ZM/05 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4025, k.ú. Havířov-město

780/18/ZM/05 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2090, k.ú. Havířov-město

781/18/ZM/05 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 951, k.ú.Havířov-město

782/18/ZM/05 - Prodej části pozemku parc.č. 2769, k.ú. Havířov-město

783/18/ZM/05 - Prodej částí pozemku parc.č. 1303/1, k.ú. Prostřední Suchá

784/18/ZM/05 - Prodej části pozemku parc.č. 41/1, k.ú. Bludovice

785/18/ZM/05 - Prodej pozemků parc.č. 2600/15 a 2600/6, k.ú. Havířov-město

786/18/ZM/05 - Prodej pozemků parc.č. 661/2 a 662/2, k.ú. Bludovice

787/18/ZM/05 - Prodej pozemku parc.č. 1245/81, k.ú. Prostřední Suchá

788/18/ZM/05 - Prodej pozemku parc.č. 1201/2, k.ú. Havířov-město

789/18/ZM/05 - Výkup pozemků parc.č. 1503 a (EN 1509), k.ú. Šumbark

790/18/ZM/05 - Výkup pozemku parc.č.1654, k.ú. Šumbark

791/18/ZM/05 - Výkupy pozemků v rámci stavby : „Chodník na ulici Hornosušská v Havířově-Prostřední Suché“

792/18/ZM/05 - Darování a přijetí daru pozemků a staveb mezi městem Havířov a Správou silnic Moravskoslezského kraje

793/18/ZM/05 - Výsledek soutěže na prodej části pozemku parc. č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

794/18/ZM/05 - Směna části pozemku města, parc.č. 1642/1 k.ú. Šumbark, za pozemky parc.č. 1737, (PK 496/1) a (PK 498) k.ú. Bludovice

795/18/ZM/05 - Prioritní akcie TSH a.s. – výzva Ing. Slívy k vydání bezdůvodného obohacení

796/18/ZM/05 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2005

797/18/ZM/05 - Statut a Jednací řád Kontrolního výboru

798/18/ZM/05 - Smlouva o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi městem Havířovem a Paide v Estonsku

799/18/ZM/05 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

800/18/ZM/05 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMH od 23.11.2004 do 10.1.2005

801/18/ZM/05 – Výpověď smlouvy o pronájmu plakátovacích ploch

802/18/ZM/05 - Závěrečné usnesení

 

U S N E S E N Í

z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2005

 

763/18/ZM/05 - Schválení programu zasedání____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2005

___________________________________________________________________________

 

764/18/ZM/05 - Volba návrhové komise_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro18.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 24.1.2005 ve složení :

předseda komise: Ing.František JASIOK
členové
:   Ing.Břetislav PETR
               
Mgr.Viktor KALOUSEK
                p.Libor FOLTÝN
                JUDr.Antonín SEIDLER
                Petra VALOŠKOVÁ – referent organizačního odboru

___________________________________________________________________________

 

765/18/ZM/05 - Schválení ověřovatelů zápisu z 18. zasedání ZMH dne 24.1.2005_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatelky zápisu z 18.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2005

! p.Danuši H O L E K S O V O U
!
p.Alenu A D A M O V O U

___________________________________________________________________________

 

766/18/ZM/05 - Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 13.12.2004____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 13.12.2004

___________________________________________________________________________

 

767/18/ZM/05 - Kontrola plnění usnesení ZMH___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy

v y p o u š t í

ze sledování usnesení dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

 

768/18/ZM/05 – Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2004 - rozpočtová opatření
č. 129. – 141.__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2004 – rozpočtová opatření č. 129. – 141.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2004:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2 – nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

1 442 462,36 tis. Kč
718 109,61 tis. Kč
41 710,97 tis. Kč
7 698,00 tis. Kč
674 943,78 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MmH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství
          
odbor investiční výstavby
           odbor majetkoprávní
           Městská policie
          
odbor ekonomický

1 526 884,90 tis. Kč
1 054 644,10 tis. Kč
882,16 tis. Kč
49 937,90 tis. Kč
2 214,80 tis. Kč
50,00 tis. Kč
153 225,95 tis. Kč
268 261,00 tis. Kč
174 507,05 tis. Kč
283 322,63 tis. Kč
11 621,00 tis. Kč
51 513,63 tis. Kč
59 107,98 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městské kulturní středisko
          
Městská knihovna
          
Sociální služby města Havířova
          
Ústav sociální péče
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ostatní dotace a dary

472 240,80 tis. Kč
64 296,36 tis. Kč
287 475,49 tis. Kč
23 109,56 tis. Kč
14 096,37 tis. Kč
16 127,13 tis. Kč
9 515,57 tis. Kč
22 641,55 tis. Kč
34 978,77 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
          
změna stavu rozpočtových účtů

+ 84 422,54 tis. Kč
50 210,00 tis. Kč
+ 134 632,54 tis. Kč

___________________________________________________________________________

 

769/18/ZM/05 – Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování
a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2004.
Informativní zpráva o příjmech z daní za období leden – prosinec 2004_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

- Informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů, financování a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2004
- Informativní zprávu o příjmech z daní za období leden – prosinec 2004

___________________________________________________________________________

 

770/18/ZM/05 – Nabídka odkoupení akcie SME, a. s.______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prodej 1 ks akcie společnosti Severomoravská energetika, a. s., o nominální hodnotě 1.000,- Kč, navrhovateli společnosti ČEZ, a. s., sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, za kupní cenu 3.797,- Kč

___________________________________________________________________________

771/18/ZM/05 – Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody
spádových základních škol______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

___________________________________________________________________________

 

772/18/ZM/05 – Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2005 –
PARTNERSTVÍ_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

projekt prevence kriminality města Havířova v Programu Partnerství na rok 2005

u k l á d á

- manažerovi prevence kriminality předložit žádost o státní účelovou dotaci na prevenci kriminality v Havířově v roce 2005 na Ministerstvo vnitra v termínu do 21. 1. 2005
- vedoucímu ekonomického odboru vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 79 000,- Kč jako podíl města.

Z: vedoucí OŠK,
     vedoucí EO
T: duben 2005

___________________________________________________________________________

 

773/18/ZM/05 – Informativní zpráva o finančním vyhodnocení Programu prevence
kriminality na místní úrovni ve městě Havířově v roce 2004__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

finanč vyhodnocení Programu prevence kriminality na místní úrovni ve městě Havířově v roce 2004

Z: vedoucí OŠK
T: leden 2005

___________________________________________________________________________

 

774/18/ZM/05 – Žádost o dotaci občanského sdružení Citypoint na pořádání soutěže
a výstavy Citypoint/na cestě městem______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 200 000,-- Kč občanskému sdružení Citypoint, se sídlem Barandova 813, Praha 4, na pořádání soutěže a výstavy Citypoint/na cestě městem.

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova koordinátorce o. s. Citypoint paní Tereze Měrtlové

T: 18. 2. 2005
Z: vedoucí OŠK

___________________________________________________________________________

 

775/18/ZM/05 – Schválení pořízení změny Územního plánu města Havířova – lokalita
zahrádkářské osady u ulice Zelené________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

pořízení změny Územního plánu města Havířova, jejímž předmětem je změna využití některých pozemků původní zahrádkářské osady u ulice Zelené na plochy pro nízkopodlažní individuální obytnou zástavbu, a to v souladu s usnesením § 31 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

___________________________________________________________________________

 

776/18/ZM/05 – Záměr prodeje pozemku parc.č. 2025/65, k.ú. Prostřední Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2025/65 o výměře 19 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Janu Kutáčkovi a Zdence Kutáčkové, Havířov-Podlesí, Družstevnická 1116/12, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 9 500,- Kč s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena formou měsíčních splátek ve výši 1000,- Kč

___________________________________________________________________________

 

777/18/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3748, k.ú. Havířov-město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3748, dle GP označen jako parc.č. 3748/2, o výměře 14m2, k.ú.Havířov- město, pod již vybudovaným bezbariérovým přístupem do výpravní budovy žel.stanice Havířov pro České dráhy, a.s. IČ: 709 94 226, se sídlem: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, za cenu dle znaleckého posudku

___________________________________________________________________________

 

778/18/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3835/1 o výměře cca 120 m2, k.ú. Havířov-město paní Anně Mušínské, bytem Havířov- Podlesí, Studentská 24/1197 za účelem rozšíření zahrady pro výběh drobného zvířectva včetně nájezdového můstku

___________________________________________________________________________

 

779/18/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4025, k.ú. Havířov-město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4025 o výměře cca 60 m2, k.ú. Havířov-město panu Jiřímu Kudrnovi, bytem Havířov-Město, G. Klimenta 4 a manž.Dagmar Meszárośové a Liboru Meszárośovi, , oba bytem Havířov-Město, ČSA 16, za účelem rozšíření kapacity – předzahrádky u občerstvení „U Jeníka“

___________________________________________________________________________

 

780/18/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2090, k.ú. Havířov-město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku 2090 o výměře 482 m2 k.ú. Havířov-město p.Martinu Balonovi, Havířov-Město, Dlouhá tř. 461/3  za účelem vybudování objektu občanské vybavenosti – Amazonie za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, přičemž architektonické řešení stavby bude respektovat studii regenerace náměstí zpracované městem Havířov

___________________________________________________________________________

 

781/18/ZM/05 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 951, k.ú.Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 951, k.ú. Havířov - město o výměře cca 20 m2 společnosti Severomoravská energetika , a.s., se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3123/152, PSČ: 709 02, IČ: 47 67 56 91 ke stavbě trafostanice v rámci stavby: „Havířov – Město, DTS ul. Žákovská“, v rozsahu dle zaměření zkolaudované stavby, a to za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování

___________________________________________________________________________

782/18/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 2769, k.ú. Havířov-město_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2769 o výměře cca 180 m2, k.ú. Havířov-město p.Pavle Vavrečkové, bytem Havířov-Šumbark, V.K. Klicpery 9/299, IČ: 64591361 za účelem vybudování zastřešené terasy u provozovny, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování , tj. za cenu 780,- Kč/m2 + 1200,- Kč

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 30.6.2005

___________________________________________________________________________

 

783/18/ZM/05 – Prodej částí pozemku parc.č. 1303/1, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) prodej části pozemku parc.č.1303/1, nově dle GP označ. parc.č. 1303/13, o výměře 227m2 v k.ú. Prostřední Suchá, p. Ladislavu Staniekovi, Obvodová č.p. 599, Havířov – Prostřední Suchá, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku 54.370,-Kč, tj. zaokr. 239,50 Kč/m2, navýšenou o cenu za zpracování znal. posudku 1 800,-Kč, tj. celkem 56 170,-Kč
2) prodej pozemku parc.č.1303/1 o výměře 116m2 v k.ú. Prostřední Suchá, manželům Ernestu Štiglicovi a Gabriele Štiglicové, Obvodová č.p. 600, Havířov – Prostřední Suchá, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku 29.350,-Kč, tj. zaokr. 253,-Kč/m2, navýšenou o zpracování znaleckého posudku 1000,-Kč, tj. celkem 30 350,- Kč

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OMJP
T: 30.6.2005

___________________________________________________________________________

 

784/18/ZM/05 – Prodej části pozemku parc.č. 41/1, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č.41/1 o výměře cca 240m2 v k.ú. Bludovice, včetně stromů nacházejících se na této části pozemku, manž. MUDr. Anně Kandrnálové a RNDr.Janu Kandrnálovi, bytem U Stružníku č.p. 504, Havířov – Bludovice, za účelem přístavby zdravotnického zařízení, za cenu smluvní 400,-Kč/m2

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 31.12. 2005

___________________________________________________________________________

 

785/18/ZM/05 – Prodej pozemků parc.č. 2600/15 a 2600/6, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

spol. T1 invest s.r.o., se sídlem Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická 686, IČ: 258 20 818,
1) prodej pozemku parc.č. 2600/15 o výměře 11m2 v k.ú. Havířov - město, zastavěného garáží za stejnou cenu jak byla schválená ve veřejné soutěži, tj. 1.250,-Kč/m2
2) prodej pozemku parc.č. 2600/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Havířov - město, zastavěného příjezdovou komunikací ke garážím v majetku spol. T1 invest s.r.o. za cenu smluvní 10.000,-Kč.

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy
 

Z: vedoucí OMJP
T: 30.6.2005

___________________________________________________________________________

 

786/18/ZM/05 – Prodej pozemků parc.č. 661/2 a 662/2, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků parc.č. 661/2 o výměře 172 m2 a 662/2 o výměře 222m2 v k.ú.Bludovice, manž. Karlu Zotykovi a Danuši Zotykové, bytem Mezidolní 1/385, Havířov- Bludovice za účelem : zahrada,

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p. Martina Balšána podpisem smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 30.6.2005

___________________________________________________________________________

 

787/18/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. 1245/81, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1245/81 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá p. Věře Matasové, bytem Havířov-Město, K.V.Raise 10/1081 a p.Jiřímu Matasovi, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 14/1140, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 30.6.2005

___________________________________________________________________________

 

788/18/ZM/05 – Prodej pozemku parc.č. 1201/2, k.ú. Havířov-město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku v majetku města  parc. č. 1201/2 k.ú. Havířov- město, o vým. 341 m2, společnosti Rhenus Development s. r. o., se sídlem Žižkova 500, Frýdek – Místek IČ: 63322005
dle geometrického zaměření, za účelem nezbytné opravy povrchu komunikace, pod níž je umístěno technické zázemí OD ELÁN, ve vlastnictví uvedené společnosti, za kupní cenu:
smluvní, ve výši 350,-Kč/m2, tj. za 341 m2 celkem 119.350,-Kč,

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

u k l á d á

zahrnout do kupní smlouvy podmínku, že užívání pozemku za účelem přístupu do přilehlých nemovitostí nebude nijak omezeno

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

789/18/ZM/05 – Výkup pozemků parc.č. 1503 a (EN 1509), k.ú. Šumbark_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc. č. 1503 o vým.336 m2 a parc. č. (EN 1509) o vým. 168 m2, k.ú. Šumbark, ve vlastnictví: manž. Jaroslava a Yulie Textorisových, bytem Růžová 230, Třinec - Lyžbice za dohodnutou kupní cenu: 280,- Kč/m2, tj. za 504 m2 celkem 141.120,- Kč,

u k l á d á

majetkoprávnímu odboru projednat i převod přilehlého pozemku parc.č.(EN 1475/1) k.ú. Šumbark, ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a předložit je k projednání orgánům města

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p. Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

790/18/ZM/05 – Výkup pozemku parc.č.1654, k.ú. Šumbark________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc .č. 1654 , orná půda o výměře 24 601 m2 k.ú. Šumbark od vlastníků : manž.Kazimíry Santariusové a Gustava Santariuse, bytem Havířov-Šumbark, Výletní 129/4 za cenu 180,- Kč/m2, celkem tedy za 4 428 180,- Kč

___________________________________________________________________________

791/18/ZM/05 –Výkupy pozemků v rámci stavby : „Chodník na ulici Hornosušská
v Havířově-Prostřední Suché“____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkupy pozemků
zastavěných v rámci stavby „ Chodník na ul. Hornosušská v Havířově- Prostřední Suché“
a)
parc. č. 2645/84 o vým. 35 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Věry Bystroňové a Adolfa Bystroně, Fryštátská 73/977, Havířov- Prostřední Suchá kupní cena: 300,-Kč/m2, za 35 m2 celkem 10.500,-Kč
b)
parc. č. 1793/13 o vým. 42 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Taťány Bednárové, bytem Hornosušská 6/1042, Havířov- Prostřední Suchá kupní cena: 300,-Kč/m2, za 42 m2 celkem 12.600,-Kč
c)
parc. č.1793/1 o vým. 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Vladislava Pasze a Ludmily Paszové, oba bytem Hornosušská 4/1043, Havířov- Prostřední Suchá, kupní cena: 300,-Kč/m2, za 4m2 celkem 1200,-Kč
d)
parc. č.2645/22 o vým. 48 m2, parc. č. 2645/91 o vým. 17 m2, a parc.č. 2645/92 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Ireny Kožusznikové, bytem Hornická čp. 679, Havířov- Prostřední Suchá kupní cena: 300,-Kč/m2, za 67 m2 celkem 20.100,-Kč
e)
parc. č.2645/24 o vým. 80 m2, parc. č. 2645/93 o vým. 8 m2, ve vlastnictví: Vlasty Malinové, bytem Závodní čp. 863/15, Ostrava- Hrabůvka a Miroslava Vicherka, bytem Fryštátská 903/9, Havířov- Prostřední Suchá kupní cena: 300,-Kč/m2, za 88 m2 celkem 26.400,-Kč

u k l á d á

majetkoprávnímu odboru jednat o bezúplatném převodu, nebo směně pozemků
f)
parc. č. 1796/10 o vým. 26m2, 1796/11 o vým. 8 m2, parc. č. 2645/19 o vým. 53 m2, a parc. č. 2645/90 o vým. 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví: Stavebního bytového družstva Havířov, Hornosušská 2/1041, Havířov-Prostřední Suchá , IČ: 00415227
g)
parc.č. 2645/83 o vým. 96 m2, parc.č. 2645/85 o vým. 12 m2, 2645/86 o vým. 68 m2, parc.č. 2645/87 o vým. 7 m2, 2645/88 o vým. 50 m2, parc. č. 2645/89 o vým. 464 m2 k.ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví: Pozemkového fondu České republiky,Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ: 45797072

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p. Martina Balšána podpisem kupních smlouv dle bodu a)-e)

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

792/18/ZM/05 - Darování a přijetí daru pozemků a staveb mezi městem Havířov
a Správou silnic Moravskoslezského kraje__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. darování
a)
části pozemku v majetku města, parc.č. 2287/3 k.ú.Bludovice, dle zaměření označené parc. č. 2287/4 o výměře 30 m2, zhodnocené autobusovým zálivem, vybudovaným v rámci stavby „Autobusový záliv a odvodnění křižovatky Na Pacalůvce, Havířov - Životice
b)
části pozemků v majetku města parc.č. 397/1, 397/13, 400/10 k.ú. Bludovice, dle zaměření označených parc. č. 397/25 o vým. 224 m2, parc. č. 397/26 o vým.135 m2, a 400/33 o vým. 215m2, zhodnocených autobus. zálivem a odbočovacími pruhy, vybudovanými v rámci stavby „Stavební úpravy křižovatky ul. 17. listopadu – Studentská – Mánesova“
c)
části pozemku v majetku města parc. č. 1237/1 k.ú. Havířov- město, dle zaměření označeného parc. č. 1237/3 o vým.12 m2, zhodnoceného autobusovým zálivem a darování dělicího ostrůvku s příslušenstvím, na pozemku parc. č. 1236/1 a autobusového zálivu na cizím pozemku parc. č. 2230/10 k.ú. Havířov – město, vybudovaných v rámci stavby „Dělený přechod u nemocnice, ul. Dělnická v Havířově“
do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem: ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692 s právem hospodařit Správě silnic MS kraje, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná- Fryštát , IČ: 00095711

2. přijetí daru do majetku města
a)
částí pozemku parc. č. 1236/1 k.ú. Havířov - město, dle zaměření označených parc. č. 1236/7 o vým. 76m2, parc. č 1236/8 o vým.21m2, parc. č. 1236/9 o vým. 79 m2, odstraněné komunikace, zeleněné v rámci stavby „Dělený přechod u nemocnice, ul. Dělnická v Havířově“
dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem: ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692 zast. Správou silnic MS kraje, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná- Fryštát , IČ: 00095711

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p. Martina Balšána podpisem darovacích smluv dle bodu 1) a 2)

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

793/18/ZM/05 – Výsledek soutěže na prodej části pozemku parc. č. 2173/1, k.ú. Havířov-
město________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í ,

že na veřejnou soutěž č. 15/MJP/04 - prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov – město o výměře 357 m2, za minimální vyhlašovanou cenu 1.300,-Kč přišla jedna nabídka :spol. ERPEKO,a.s., se sídlem Těšínská 3/991, Havířov – Bludovice , IČ : 253 85 224, za účelem výstavby sídla firmy ,,ERPEKO“ s kavárnou, nabídka ceny 1.600 – 2.000,-Kč/m2

a    r u š í

veřejnou soutěž č. 15/MJP/04 na prodej části pozemku parc.č. 2173/1 v  k.ú. Havířov –město

___________________________________________________________________________

 

794/18/ZM/05 – Směna části pozemku města, parc.č. 1642/1 k.ú. Šumbark, za pozemky
parc.č. 1737, (PK 496/1) a (PK 498) k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku v majetku města , parc. č.1642/1, o výměře dle zaměření 498 m2, k.ú. Šumbark, za pozemky parc. č.1737 o vým. 282 m2, (PK 496/1) o vým.31 m2 a (PK 498) o vým. 765 m2, k.ú. Bludovice o celkové výměře 1078 m2 ve vlastnictví manž. Josefa a Milady Machových, bytem: ul. Těšínská 683,Havířov-Bludovice s tím, že směna pozemků se uskuteční ve stejných hodnotách, stanovených znaleckým posudkem, tj. 124.500,- Kč

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p. Martina Balšána podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

795/18/ZM/05 – Prioritní akcie TSH a.s. – výzva Ing. Slívy k vydání bezdůvodného
obohacení____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. rubopisování 520 ks prioritních akcií TSH a.s. na Ing. Pavla Slívu
2. vrácení Ing. Pavlu Slívovi prioritních dividend vyplacených z 520 ks prioritních akcií TSH a.s. ve výši 464 100,- Kč
3.
vydání Ing. Pavlu Slívovi bezdůvodného obohacení ve výši 5 964 400,- Kč za 520 ks prioritních akcií TSH a.s. a vrácení Ing. Pavlu Slívovi užitků - prioritních dividend vyplacených z 520 ks prioritních akcií TSH a.s. ve výši 464 100,- Kč

___________________________________________________________________________

 

796/18/ZM/05 – Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2005______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán činnosti kontrolního výboru ZMH na rok 2005

___________________________________________________________________________

 

797/18/ZM/05 – Statut a Jednací řád Kontrolního výboru__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Jednací řád a Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova

___________________________________________________________________________

 

798/18/ZM/05 – Smlouva o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi městem
Havířovem a Paide v Estonsku___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Smlouvu o vzájemné spolupráci a partnerských vztazích mezi městy Havířov a Paide v Estonsku a pověřuje primátorku města PaedDr. Miladu Halíkovou podpisem této smlouvy

u k l á d á

RMH předložit přehled partnerských měst, vzájemných kontaktů a nákladů s tím spojených od roku 1999

Z: RMH
T: ZMH duben 2005

___________________________________________________________________________

 

799/18/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti vedení města________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

___________________________________________________________________________

 

800/18/ZM/05 – Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru ZMH od 23.11.2004
do 10.1.2005__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 23.11.2004 do 10.1.2005

___________________________________________________________________________

 

801/18/ZM/05 – Výpověď smlouvy o pronájmu plakátovacích ploch__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

d o p o r u č u j e

RMH z důvodu naprosté nevýhodnosti pro město Havířov vypovědět smlouvu o pronájmu plakátovacích ploch s firmou RENGL, s.r.o. se sídlem Liberec, Kosinova 1073/11, IČ: 254 20 160

___________________________________________________________________________

 

802/18/ZM/05 – Závěrečné usnesení_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z  18.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24. ledna 2005

___________________________________________________________________________

 

 

 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                                                                    Martin B A L Š Á N
            primátorka města                                                                                                  náměstek primátorky