STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/13 698/2017
   
   
 VYŘIZUJE:  Lucie Wilčková v. r.
 TEL.:  596 803 228
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  wilckova.lucie@havirov-city.cz
   
 DATUM:  07.03.2017

 

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 27.02.2017

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 27.02.2017


 

661/17ZM/2017 - Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH dne 27.02.2017

662/17ZM/2017 - Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017

663/17ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017

664/17ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017

665/17ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH

666/17ZM/2017 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2016, vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2016, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2016

667/17ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2017

668/17ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice

669/17ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město

670/17ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá

671/17ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice

672/17ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá

673/17ZM/2017 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“

674/17ZM/2017 - Nabídka daru přečerpávací stanice od vlastníka Stavebního bytového družstva Havířov

675/17ZM/2017 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci - změna usnesení

676/17ZM/2017 - Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím

677/17ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2017 – rozpočtová opatření č.5. – 22.

678/17ZM/2017 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu

679/17ZM/2017 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017

680/17ZM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

681/17ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

682/17ZM/2017 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Havířov

683/17ZM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

684/17ZM/2017 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2017 - 2021

685/17ZM/2017 - ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě

686/17ZM/2017 - Změny ve složení Finančního výboru ZMH

687/17ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

688/17ZM/2017 - Pořízení osobního vozidla Magistrátem města Havířova v pořizovací hodnotě nad 500 tis. Kč

689/17ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení městaU S N E S E N Í

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.02.2017


661/17ZM/2017 - Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH dne 27.02.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.02.2017 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


662/17ZM/2017 - Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27. února 2017 dle přílohy


663/17ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 17. zasedání ZMH, konaného dne 27.02.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.02.2017

paní Ing. Evu ŠILLEROVOU (KDU-ČSL)
pana Mgr. Tomáše PTÁČKA (KSČM)


664/17ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 23. ledna 2017


665/17ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé

464/12ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé

364/9ZM/2016 Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení pozemkové služebnosti
427/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice, do majetku města
526/14ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Pr. Suchá
587/15ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá
595/15ZM/2016 Darování movitých věcí příspěvkové organizaci
596/15ZM/2016 Darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci MŠ Přímá, Havířov – Podlesí
597/15ZM/2016 Darování movitých věcí příspěvkové organizaci ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark
645/16ZM/2017 Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum KHAMORO


666/17ZM/2017 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2016, vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2016, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2016_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6, příloha č.7, příloha č.7.1, příloha č.8, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené Výroční zprávy za rok 2016 včetně příloh č. 1 - 8


667/17ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za rok 2016 a leden 2017 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 344 300,- Kč na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“ v termínu 6. - 11. dubna 2017

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2017


668/17ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167 m2, k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, ……………………………………………, za účelem zahrady, jako zbytkového pozemku, který není městem využíván


669/17ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město o výměře 14 m2, odměřené geometrickým plánem č.zak. 2113-129/2016 a nově označené jako parc.č. 646/2, k.ú. Havířov-město společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035 pod již postavenou kioskovou trafostanicí za cenu v místě a čase obvyklou 318,57 Kč/m2, (tj. 4.460,- Kč) + 1.900,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


670/17ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 180 m2, panu Oldřichu Bučkovi, …………………………………………… za účelem parkování vozidel autoservisu za navrhovanou smluvní cenu ve výši 350,- Kč/m2 (tj. cca 63.000,- Kč) + 2.600,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


671/17ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 564/3, zahrada, o výměře 97 m2, k.ú. Bludovice, panu Ing. arch. Herbertu Konečnému, …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.340,- Kč (395,26 Kč/m2) + 1.650,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 39.990,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 7. 2017


672/17ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m2 v kat.území Prostřední Suchá paní Jarmile Sliwkové, ………………………………………………………, za účelem rozšíření stávající zahrady za navrhovanou smluvní cenu ve výši 200,- Kč/m2,, tj. celkem za 29.000,- Kč + 1.700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
- pozemek se nachází uprostřed pozemku v majetku paní Sliwkové
- k danému pozemku nemá město přístup po svých pozemcích, pozemek je pro město nepotřebný a nevyužitelný
- paní Sliwková užívá daný pozemek v dobré víře, že je součástí nemovitostí, které koupila v roce 2009 a stará se o něj dlouhodobě namísto města
- pozemek nelze využít ke stavbě rodinného domu a může tak sloužit pouze jako zahrada nebo dvůr výlučně pro vlastníky obklopující nemovitosti

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.09.2017


673/17ZM/2017 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č.10063 „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, část města Šumbark, P2 lokalita U Jelena“, výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2244/2 o výměře 56 m2, k výstavbě kanalizace, od vlastníka pozemku pana Libora Kristiana, ………………………………………, dle požadavku vlastníka za 150,-Kč/m2, tj. při výměře 56 m2 za kupní cenu celkem 8.400,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2017


674/17ZM/2017 - Nabídka daru přečerpávací stanice od vlastníka Stavebního bytového družstva Havířov_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

přijetí daru přečerpávací stanice a výtlačného řadu na odvod splaškových vod v k.ú. Prostřední Suchá od vlastníka Stavebního bytového družstva Havířov, IČO: 00415227


675/17ZM/2017 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci - změna usnesení_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení č. 594/15ZM/2016, kterým bylo schváleno předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým organizacím dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: - Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165, šplhací soupravu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 116 685,14 Kč a šplhací hrazdu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 98 714,16 Kč, a

s c h v a l u j e

předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkové organizaci dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165, šplhací soupravu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 116 685,14 Kč a šplhací hrazdu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 98 716,14 Kč


676/17ZM/2017 - Darování souborů movitých věcí příspěvkovým organizacím_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování souborů movitých věcí pořízených v rámci investičních akcí 16007 a 16009 - Instalace zabezpečovacích systémů do objektů škol, Havířov, příspěvkovým organizacím:

1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570,
sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32, videointerkom a kontrolu vstupu, inv. číslo 000000070154 v účetní hodnotě 206 095,11 Kč,

2. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, IČO: 70958220,  sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, E. Holuba 1403/7, videointerkom a kontrolu vstupu, inv. číslo 000000070155 v účetní hodnotě 199 851,18 Kč,

3. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564, IČO: 70958114,
sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564/11, kamerový systém, inv. číslo 000000070156 v účetní hodnotě 43 670,44 Kč,

4. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, IČO: 70958122,
sídlo: 736 01 Havířov-Město, 1. máje 956/10a, kamerový systém, inv. číslo 000000070157 v účetní hodnotě 46 478,59 Kč,

5. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006, IČO: 62331230,
sídlo: 736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1, systém videointerkomu a kompaktní kamery, inv. číslo 000000070158 v účetní hodnotě 115 173,11 Kč,

6. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvkové organizaci, IČO: 75027577,
sídlo: 736 01 Havířov - Bludovice, Selská 429/14, kamerový systém, inv. číslo 000000070159 v účetní hodnotě 34 061,85 Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


677/17ZM/2017 - 677/17ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 5. – 22._________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 19. až 22., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 5. – 18., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 5. – 22. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 897 454,76 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 27 278,57 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 911 177,19 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 233 610,25 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 944 265,90 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 068,58 tis. Kč
odbor školství a kultury 34 390,00 tis. Kč
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč
odbor organizační 225 112,10 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 679,03 tis. Kč
odbor komunálních služeb 290 585,00 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 596 476,55 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 742,30 tis. Kč
odbor ekonomický 702 020,64 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 972,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 289 344,35 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 110,87 tis. Kč
MŠ ČSA 830,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč
MŠ Okružní 830,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč
MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Radniční 938,00 tis. Kč
MŠ Resslova 858,00 tis. Kč
MŠ Sukova 853,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 399,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 28 030,16 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 795,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 38 487,39 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 9 449,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 692,93 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 50 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem +336 155,49 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +270 490,49 tis. Kč


678/17ZM/2017 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.
udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník školy a školského zařízení“ v pořadí:

1. Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově

2. Mgr. Lucie Tulejová, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
- jmenovaná obdrží ocenění za mimořádnou pedagogickou činnost a nadstandardní práci

3. Mgr. Dorota Stanková, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
- jmenovaná obdrží ocenění za rozvoj školství ve městě Havířově

4. Mgr. Naděžda Mayerová, Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově

5. Mgr. Renata Navrátilová, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
- jmenovaná obdrží ocenění za nadstandardní práci a významnou prezentaci školy na veřejnosti

6. Mgr. Marie Petrová, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově

7. Ing. Alexandr Hloušek, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, s.r.o., odloučené pracoviště Moravská 539/29a, Šumbark, 736 01 Havířov
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově

8. Mgr. Aleš Chupáč, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
- jmenovaný obdrží ocenění za metodickou činnost

II.
udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“, „Žák střední školy“ v pořadí:

1. Nela Vonsíková, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
- jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole olympiády ve španělském jazyce a za 3. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce

2. Aneta Kochanová, Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
- jmenovaná obdrží ocenění za 2. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

3. Vojtěch Trecha, Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
- jmenovaný obdrží ocenění za 3. místo v digitální oblasti v krajském kole literárně-výtvarně-digitální soutěže "Požární ochrana očima dětí"

4. Daniel Donoval, Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladný čin celospolečenského významu
- pomoc při autonehodě

III.
udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“:

Ondřej Toufar, Ivo Walach, Štěpán Urbanćzyk, Jakub Zatloukal, Kamil Menšík, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
- jmenovaní obdrží ocenění za 1. místo v krajském finále Soutěže mladých zoologů 2016

u k l á d á

zaslat oznámení o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, žákům, kolektivu a informovat veřejnost o udělení ocenění

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2017


679/17ZM/2017 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2017 odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., včetně zákonných odvodů takto:

1. Základní škole Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723 ve výši 16 000 Kč

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 5 100 Kč

3. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 ve výši 10 700 Kč

4. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ve výši 2 000 Kč

5. Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 1 500 Kč

6. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 1 700 Kč

7. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 4 000 Kč

8. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 ve výši 21 100 Kč

9. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 11 800 Kč

10. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 12 800 Kč

11. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 1 000 Kč

12. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 2 400 Kč

13. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 7 000 Kč

14. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 10 700 Kč

15. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, ve výši 6 900 Kč

16. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 7 300 Kč

17. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši 2 700 Kč

18. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220 ve výši 6 300 Kč

19. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 3 900 Kč

20. Mateřské škole Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 ve výši 2 700 Kč

21. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 9 000 Kč

22. Mateřské škole Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 ve výši 6 100 Kč

23. Mateřské škole Havířov - Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve výši 12 900 Kč

24. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 ve výši 3 600 Kč

25. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 ve výši 17 600 Kč

26. Mateřské škole Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 ve výši 4 200 Kč

27. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 ve výši 4 100 Kč

28. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 ve výši 3 000 Kč

29. Mateřské škole Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 ve výši 3 400 Kč

30. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 2 200 Kč

31. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČO: 70958254 ve výši 3 900 Kč

32. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 ve výši 3 800 Kč

33. Mateřské škole Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 ve výši 2 000 Kč

34. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 4 500 Kč

II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) na zajištění trenéra "Pohybové výchovy MŠ" a na úhradu nákladů spojených s realizací tohoto projektu příspěvkovým organizacím:

1. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 ve výši 18 800 Kč

2. Mateřské škole Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 ve výši 1 000 Kč

3. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 1 000 Kč

4. Mateřské škole Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 ve výši 1 000 Kč

5. Mateřské škole Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220 ve výši 1 000 Kč

6. Mateřské škole Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 1 000 Kč

7. Mateřské škole Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626 ve výši 1 000 Kč

8. Mateřské škole Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 1 000 Kč

9. Mateřské škole Havířov - Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve výši 1 000 Kč

10. Mateřské škole Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 ve výši 1 000 Kč

11. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 ve výši 2 000 Kč

12. Mateřské škole Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 ve výši 1 000 Kč

13. Mateřské škole Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 ve výši 1 000 Kč

14. Mateřské škole Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 1 000 Kč

15. Mateřské škole Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČO: 70958254 ve výši 1 000 Kč

16. Mateřské škole Havířov - Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 ve výši 1 000 Kč

17. Mateřské škole Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 ve výši 1 000 Kč

18. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 1 000 Kč

19. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 1 000 Kč

20. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 2 000 Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2017 výše uvedená usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2017


680/17ZM/2017 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.1.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

1) nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 704/14, 150/12 v k.ú. Dolní Datyně v rozsahu přílohy č. 1 a 2

2) pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona

v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 520//2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 521/8 k.ú. Bludovice

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 2206/14, 2206/15, 2206/16, 2206/23, 2206/25, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39, 2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/8, 2492/14, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 2510/6, 2531/1, 2532/1, 2662/3, 2662/5, 2662/6 k.ú. Prostřední Suchá

v rozsahu přílohy č. 1 a 2


681/17ZM/2017 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2016 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2017:

I. z mimosportovní sféry v celkové výši 9 200 100 Kč, a to takto:
sociální oblast:
- činnost registrovaných sociálních služeb 2 369 600 Kč dle přílohy č. 1A
- projekty a činnost na podporu aktivit související se sociální oblastí 460 000 Kč dle přílohy č. 1B
kulturní oblast 2 206 000 Kč dle přílohy č. 2
školská oblast 2 892 500 Kč dle přílohy č. 3,8C
oblast partnerských vztahů 90 000 Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti v silničním provozu 207 000 Kč dle přílohy č. 5
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:
- podpora integrovaného záchranného systému 550 000 Kč dle přílohy č. 6A
- zdravotnictví 150 000 Kč dle přílohy č. 6B
- životní prostředí 75 000 Kč dle přílohy č. 6C
- ostatní 200 000 Kč dle přílohy č. 9

II. ze sportovní sféry v celkové výši 24 748 800 Kč dle přílohy č. 7,8A,8B

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. usnesení

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000,- Kč (včetně) v jednotlivých případech

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech


682/17ZM/2017 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Havířov_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Havířov, IČ 63730235, ve výši 70 000,- Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí


683/17ZM/2017 - Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her ve znění přílohy č. 1


684/17ZM/2017 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období 2017 – 2021_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

pro volební období 2017 – 2021 níže uvedené kandidáty na přísedící Okresního soudu v Karviné:

Poř.
číslo
Příjmení, jméno, titul Trvalé bydliště
1. Banotová Iveta, DiS. ....................................
2. Brandstiller Josef ....................................
3. Dobeš Martin, Mgr.& Bc. ....................................
4. Drápal Petr ....................................
5. Formánková Anna ....................................
6. Fuzková Marie ....................................
7. Hakenová Karla ....................................
8. Hradilová Jana ....................................
9. Jarošíková Štefania ....................................
10. Jasiok Václav ....................................
11. Mgr. Kasalovská Milada ....................................
12. Klemsa Miroslav ....................................
13. Kocourková Marie ....................................
14. Mgr. Kostelníčková Marie ....................................
15. Krátký Ota ....................................
16. Kristian Libor, Mgr. ....................................
17. Ing. Krzyžánková Jana ....................................
18. Kupczak Stanislav ....................................
19. Kupczaková Irena ....................................
20. Kurcová Olga ....................................
21. Kyselková Jarmila ....................................
22. Lišková Zlatuška ....................................
23. Menšík Milan, Ing. ....................................
24. Michalová Irena ....................................
25. Mrózková Jarmila ....................................
26. Omamiková Jiřina ....................................
27. Opavský Mario ....................................
28. Ošívka Vojtěch ....................................
29. Podlucká Jana ....................................
30. Rovňan František, Mgr.& Ing. ....................................
31. Sladčík Zdeněk ....................................
32. Stoklasa Jaroslav ....................................
33. Ševčíková Lenka ....................................
34. Šiška Dezider ....................................
35. Tlolková Věra ....................................
36. Valvodová Marie ....................................
37. Vašutová Daniela ....................................
38. Veselá Agnesa ....................................
39. Vojáčková Anežka ....................................
40. Zetochová Lydie ....................................
41. Zigmundová Marie ....................................
42. Pavlorková Táňa ....................................
43. Mlynková Natalia, Ing. ....................................
44. Škopková Šárka, Mgr. ....................................
45. Nemčoková Pavla, Ing. ....................................


685/17ZM/2017 - ČSAD Havířov a.s. - změna zástupce města v dozorčí radě_________
(hlasování, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení Ing. Věroslava Ryšky z funkce člena dozorčí rady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO 45192081 (dále jen „společnost ČSAD Havířov a.s.“) dle Přílohy č. 2

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení paní Evy Radové do funkce členky dozorčí rady společnosti ČSAD Havířov a.s.

u k l á d á

zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě společnosti ČSAD Havířov a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 15.3.2017


686/17ZM/2017 - Změny ve složení Finančního výboru ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

paní Ivetu Kočí Palkovskou z funkce členky finančního výboru Zastupitelstva města Havířova ke dni 28. 2. 2017

j m e n u j e

pana Jakuba Dobosze členem finančního výboru Zastupitelstva města Havířova dnem 1. 3. 2017

u k l á d á

informovat předsedu FV ZMH o tomto rozhodnutí zastupitelstva města

Z: vedoucí OKP
T: 3/2017


687/17ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.2.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1.1, 1.2

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3


688/17ZM/2017 - Pořízení osobního vozidla Magistrátem města Havířova v pořizovací hodnotě nad 500 tis. Kč_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

nabytí 1 ks služebního osobního vozidla v pořizovací hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města


689/17ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 12.1.2017 do 15.2.2017 dle příloh


………………………………… …………………………………
Bc. Josef BĚLICA v. r. Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
náměstek primátorky náměstek primátorky
pro ekonomiku a správu majetku pro hospodářský rozvoj