Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 28.1.2013

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/7460/Vl/2013

V Havířově dne 28.1.2013
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  konaném dne 28.1.2013


742/17ZM/2013 - Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH dne 28.1.2013

743/17ZM/2013 - Schválení programu 17. zasedání ZMH dne 28.1.2013

744/17ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 17. zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2013

745/17ZM/2013 - Ověření zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 17.12.2012

746/17ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH

747/17ZM/2013 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2012, vyhodnocení nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2012, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2012

748/17ZM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky

749/17ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 147. – 156.

750/17ZM/2013 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2012

751/17ZM/2013 - Žádost Armády spásy v České republice o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2012

752/17ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2096/9, k.ú. Bludovice

753/17ZM/2013 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2056/7, k.ú. Bludovice

754/17ZM/2013 - Záměr směnit část pozemku parc. č. 1528/2 v majetku města, za část pozemku parc. č. 1522, v k. ú. Šumbark

755/17ZM/2013 - Prodej pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark

756/17ZM/2013 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku – prodej pozemků

757/17ZM/2013 - Výkup pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

758/17ZM/2013 - Výkup pozemku parc.č. 292/2, k.ú. Dolní Datyně

759/17ZM/2013 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2013

760/17ZM/2013 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2013

761/17ZM/2013 - Žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov o změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

762/17ZM/2013 - Žádost Help klubu, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením o změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

763/17ZM/2013 - Žádost občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

764/17ZM/2013 - Žádost Městského Fotbalového Klubu Havířov o změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

765/17ZM/2013 - Žádost TJ ČSAD Havířov o změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

766/17ZM/2013 - Žádost Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov o změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

767/17ZM/2013 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

768/17ZM/2013 - Technické služby Havířov a.s. – schválení změny stanov

769/17ZM/2013 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013 – 2017

770/17ZM/2013 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2013

771/17ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

772/17ZM/2013 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

 

U S N E S E N Í
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2013


 

742/17ZM/2013 - Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH dne 28.1.2013________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2013 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

743/17ZM/2013 - Schválení programu 17. zasedání ZMH dne 28.1.2013___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2013 dle přílohy


 

744/17ZM/2013 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 17. zasedání ZMH, konaného
dne 28.1.2013_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2013

Ing. Jiřího Šebestu
Mgr. Daniela Vachtarčíka


 

745/17ZM/2013 - Ověření zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 17.12.2012____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17. prosince 2012


 

746/17ZM/2013 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

500/13ZM/2012

ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

581/14ZM/2012

Poskytnutí daru Policii ČR

616/14ZM/2012

Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

625/14ZM/2012

1. Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkových organizací
2. Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
3. Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím

726/16ZM/2012

Prodej vodovodů v majetku města

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

40/2ZM/2010

Převod pozemků parc. č. 699, 700/1 a 701 k.ú. Šumbark, z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

208/6ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

319/8ZM/2011

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2012

460/12ZM/2012

Úplatný převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá a k.ú. Horní Suchá z majetku ČR do majetku města

573/14ZM/2012

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017

597/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice

599/14ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice

618/14ZM/2012

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark

687/16ZM/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

688/16ZM/2012

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury

689/16ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

690/16ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – mimosportovním subjektům rozpočtu města Havířova v roce 2012

699/16ZM/2012

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

708/16ZM/2012

Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím

715/16ZM/2012

Směna pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město

717/16ZM/2012

Změna části usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27.3.2006, k bezúplatnému převodu pozemku z majetku ČR, do majetku města

725/16ZM/2012

Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Havířov a SmVaK Ostrava a.s.


 

747/17ZM/2013 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2012, vyhodnocení nápadu trestné
činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2012,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města
Havířova za rok 2012______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířov

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města Havířova dle předložené Výroční zprávy za rok 2012 a příloh č.1-7


 

748/17ZM/2013 - Úvěrový rámec – finanční toky______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 až 2014, dle důvodové zprávy a přílohy.


 

749/17ZM/2013 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 147. – 156._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 156., dle důvodové zprávy,

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 147. – 155., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 147. – 156. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 066 818,23 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

860 141,53 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

36 324,00 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

4 682,58 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 165 670,12 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 249 164,67 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 946 327,68 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

910,04 tis. Kč

odbor školství a kultury

53 660,39 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

191 109,81 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 174,61 tis. Kč

odbor komunálních služeb

272 280,86 tis. Kč

odbor investiční výstavby

710 878,78 tis. Kč

odbor správy majetku