Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 17. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 22.6.2009

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/57 482/Kl/2009
Č.spisu S/KP/525/ZMH-U/2009

V Havířově dne 24.6.2009
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.6.2009


846/17/ZM/09 - Schválení předsednictva 17.zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009

847/17/ZM/09 - „Otevřený dopis rodičů klientů SANTÉ“

848/17/ZM/09 - Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009

849/17/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 17.zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009

850/17/ZM/09 - Ověření zápisů z 15. zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009 a 16.zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009

851/17/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH

852/17/ZM/09 - Změna zástupců v orgánech obchodních společností

853/17/ZM/09 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2008

854/17/ZM/09 - Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v roce 2009

855/17/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 15. – 39.

856/17/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2009

857/17/ZM/09 - Změna statutu „Fondu rozvoje hospodářských aktivit“

858/17/ZM/09 - ATRIUM Havířov - Polyfunkční bytový dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

859/17/ZM/09 - Monitoring hospodaření obcí

860/17/ZM/09 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova

861/17/ZM/09 - Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009 v souladu s rozpočtovými úpravami č.II.

862/17/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/486 a parc.č. 944/487, k.ú. Šumbark

863/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku pod garáží

864/17/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 304, k.ú. Bludovice

865/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1764 a částí pozemků parc. č. 1762/1 a parc. č. 1763 k. ú. Bludovice

866/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1405/100, k.ú. Prostřední Suchá

867/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1441/16, k.ú. Prostřední Suchá

868/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havířov-město

869/17/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice

870/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice

871/17/ZM/09 - Rozšíření záměru směnit část pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k. ú. Bludovice

872/17/ZM/09 - Záměr směny pozemků v k.ú. Šumbark

873/17/ZM/09 - Doplnění záměru darovat části pozemků k.ú. Havířov- město, v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“

874/17/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 4306/1, 4276/1, k.ú. Havířov-město

875/17/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice

876/17/ZM/09 - EUROPA CUP 2011 - konání mezinárodní floristické soutěže ve statutárním městě Havířov

877/17/ZM/09 - Záměr prodeje objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město

878/17/ZM/09 - Prodej nemovitostí na ul. Široká 3 a Široká 4, Havířov-Město

879/17/ZM/09 - Směna pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s.

880/17/ZM/09 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 2592/22 v k.ú. Bludovice

881/17/ZM/09 - Změna kupní ceny za pozemky k. ú. Havířov-město v areálu Městské sportovní haly a minigolfu

882/17/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá z majetku ČR, do majetku města

883/17/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemků k. ú. Dolní Suchá, z majetku ČR, do majetku města, pro účely umístění kanalizace

884/17/ZM/09 - Úplatný převod pozemku parc. č. 2516/7 k. ú. Dolní Suchá, v majetku ČR, pro účely stavby: „Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“

885/17/ZM/09 - Změny podmínek vypořádání, pro účely výstavby cyklostezek na území města

886/17/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek – doplnění

887/17/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3875, k.ú. Havířov – město, z majetku ČR, do majetku města

888/17/ZM/09 - Narovnání vlastnického vztahu k pozemku pod garáží

889/17/ZM/09 - Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v k.ú. Bludovice

890/17/ZM/09 - Odstoupení od závazku darovat spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 2194/1, k. ú. Šumbark

891/17/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“

892/17/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“

893/17/ZM/09 - Výkup části pozemku, k.ú. Dolní Suchá

894/17/ZM/09 - Výkup pozemku parc. č. 1642/5, k. ú. Šumbark

895/17/ZM/09 - Výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, pro účely stavby: „Prodloužení ul. Květná, Havířov-Bludovice“

896/17/ZM/09 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

897/17/ZM/09 - Zásady spolupráce při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov a společnosti RPG RE Management, s.r.o.

898/17/ZM/09 - Informace o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

899/17/ZM/09 - Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova - Zóna Šumbark II Za Teslou

900/17/ZM/09 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Technologická centra a elektronické spisové služby v území“

901/17/ZM/09 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice

902/17/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova

903/17/ZM/09 - Zadání změny č.14 územního plánu města Havířova

904/17/ZM/09 - Informace o průběhu veřejné zakázky „Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově“ a způsobu odstraňování havarijních stavů na zařízeních veřejného osvětlení

905/17/ZM/09 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2009/2010

906/17/ZM/09 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu odboru školství a kultury

907/17/ZM/09 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základním školám

908/17/ZM/09 - Rozpis výdajů OŠK v souladu s návrhem úprav rozpočtu II na rok 2009

909/17/ZM/09 - Poskytnutí investiční dotace na rok 2009 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

910/17/ZM/09 - Zvýšení dotace Slavii Havířov pro oddíl volejbalu

911/17/ZM/09 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

912/17/ZM/09 - Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým mimosportovním subjektům

913/17/ZM/09 - Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Havířov-Prostřední Suchá na výměnu střešní krytiny na věži kostela

914/17/ZM/09 - Žádost neziskové organizace o schválení splátkového kalendáře – vyúčtování dotace za rok 2008

915/17/ZM/09 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Stížnost Ing. Petra Boháče

916/17/ZM/09 - Poskytnutí bezúročné půjčky na odstranění následků vichřice

917/17/ZM/09 - Přísedící Okresního soudu v Karviné 2009 - 2013 – rezignace

918/17/ZM/09 - Zpráva o průběhu valné hromady Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

919/17/ZM/09 - Změna zástupců města na valných hromadách obchodních společností

920/17/ZM/09 - Čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

921/17/ZM/09 - Informativní zpráva o dani z nemovitostí

922/17/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období duben - červen 2009

923/17/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 25. 11. 2008 do 8. 6. 2009

924/17/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
ze 17.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.6.2009


 

846/17/ZM/09 - Schválení předsednictva 17.zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.6.2009 ve složení:
p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


847/17/ZM/09 - „Otevřený dopis rodičů klientů SANTÉ“________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

Radě města Havířova připravit novou odpověď na „Otevřený dopis rodičů klientů SANTÉ“


 

848/17/ZM/09 - Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.6.2009 upravený dle připomínek členů ZMH


849/17/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 17.zasedání ZMH, konaného dne 22.6.2009___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 22.6.2009

Ing. Tamaru ŠELIGOVOU
MUDr. Karla ŽĎÁNSKÉHO


850/17/ZM/09 - Ověření zápisů z 15. zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009
a 16.zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

doplněnou zprávu ověřovatelů zápisů z 15.zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009 a zprávu ověřovatelů ze 16.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.4.2009


 

851/17/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1366/27/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení ul. Květné, Havířov-Bludovice“ 

224/5/ZM/07

Výkup pozemku parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá

440/9/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážemi

444/9/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc.č. 1197/91 a 1197/114, k.ú.Prostřední Suchá

472/9/ZM/08

Využití areálu dolu Dukla

531/10/ZM/08

Vypořádání pozemků pro účely přístupu do lokality ul. Podlesní, k.ú. Šumbark a k.ú. Dolní Suchá

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

605/11/ZM/08

Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

645/12/ZM/08

Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

691/13/ZM/08

Městský program prevence kriminality na rok 2009

719/13/ZM/08

Vypořádání pozemků v k.ú. Bludovice, v majetku Lesů České republiky, s.p.

768/14/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 1064/14, k.ú. Bludovice

772/14/ZM/09

Prodej části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov-město

780/14/ZM/09

Výkup části pozemku parc. č. 2809/18, k.ú. Bludovice

799/15/ZM/09

Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009 a aktualizace seznamu akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2009

805/15/ZM/09

Směna části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k. ú. Bludovice

827/15/ZM/09

Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

828/15/ZM/09

HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

220/5/ZM/07

Směna částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1 v k.ú. Havířov-město

221/5/ZM/07

Bezúplatný převod pozemků pro účely stavby: „Chodníky Hlavní třída Havířov, II. a III. etapa“

582/11/ZM/08

Přijetí úvěru ve výši 150 000 tis. Kč pro urychlení komplexních sanaci panelových obytných domů v majetku města Havířova

602/11/ZM/08

Výkup pozemku parc.č. 1642/5 a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 1642/4, 1642/6, 1643, 1653, (PK 1653) a 1608, k.ú. Šumbark

709/13/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 2775, k.ú. Havířov-město

710/13/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

712/13/ZM/08

Prodeje pozemků – garáže

717/13/ZM/08

Směna pozemků v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“

718/13/ZM/08

Prodej nemovitostí Moravskoslezskému kraji

726/13/ZM/08

Výkup pozemků k.ú. Bludovice, pro účely stavby: „1. etapa cyklostezek - stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“

771/14/ZM/09

Prodej částí pozemků parc.č. 1973/1 a 1972/2, k.ú. Bludovice

77314/ZM/09

Prodej částí pozemků parc.č. 944/387 a parc.č. (EN 944/399), k.ú. Šumbark

775/14/ZM/09

Směna pozemků s Církevním střediskem volného času sv. Jana Boska

779/14/ZM/09

Odkoupení pozemku parc. č. 2154/4, k. ú. Šumbark

804/15/ZM/09

Prodeje pozemků pod garážemi

809/15/ZM/09

Výkup pozemku parc. č. 596/13, k. ú. Bludovice

810/15/ZM/09

Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní

813/15/ZM/09

Narovnání vlastnických vztahů k pozemku parc.č. 2280/1, k.ú. Prostřední Suchá

824/15/ZM/09

Dotace z Integrovaného operačního programu – „eGovernment v obcích – CzechPOINT“

830/15/ZM/09

Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.- poskytnutí mimořádné investiční dotace NsP Havířov

834/15/ZM/09

Technické služby Havířov a.s. – nákup akcií


 

852/17/ZM/09 - Změna zástupců v orgánech obchodních společností______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

Radě města Havířova odvolání

Antonína Sýkory z funkce člena dozorčí rady Městská realitní agentura, s.r.o., IČ 64084744
Antonína Sýkory z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ
 25385534
Jiřího Vojáčka z funkce jednatele ZÁMEK Havířov s.r.o., IČ
 25385534


 

853/17/ZM/09 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2008_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“

u k l á d á

řediteli MRA, s.r.o. převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši 6 139 350,00 Kč z účtu hospodářské činnosti na ZBÚ města do 30.6.2009

b e r e   n a   v ě d o m í

přeplatek záloh na hospodářském výsledku po zdanění za rok 2008 z hospodářské činnosti ve výši 8 088 924,03 Kč.


854/17/ZM/09 - Řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v roce 2009_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

způsob řešení dopadu finanční krize na rozpočet města Havířova v letošním roce a to formou úpravy závazných ukazatelů příjmů a výdajů promítnutých v rámci návrhu úprav rozpočtu II. na r. 2009.


 

855/17/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 15. – 39.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 15. – 39. ;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2009:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté transfery

1 888 411,97 tis. Kč
1 032 399,37 tis. Kč
32 353,77 tis. Kč
21 500,00 tis. Kč
802 158,83 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický
           oddělení vnějších vztahů a strateg.rozvoje
b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzakova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ a MŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ a MŠ Na Nábřeží
           ZŠ a MŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ a MŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           ASTERIX
           Domov seniorů Havířov
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

2 028 242,09 tis. Kč
1 768 286,09 tis. Kč
834,05 tis. Kč
48 450,00 tis. Kč
550,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
198 920,77 tis. Kč
252 844,00 tis. Kč
243 845,97 tis. Kč
369 210,20 tis. Kč
33 627,00 tis. Kč
64 843,00 tis. Kč
545 035,10 tis. Kč
10 076,00 tis. Kč
259 956,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
840,00 tis. Kč
742,00 tis. Kč
1 130,00 tis. Kč
855,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
900,00 tis. Kč
1 230,00 tis. Kč
1 576,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
1 260,00 tis. Kč
675,00 tis. Kč
640,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
574,00 tis. Kč
625,00 tis. Kč
602,00 tis. Kč
500,00 tis. Kč
597,00 tis. Kč
860,00 tis. Kč
3 515,00 tis. Kč
2 750,00 tis. Kč
3 300,00 tis. Kč
3 707,00 tis. Kč
2 845,00 tis. Kč
2 290,00 tis. Kč
2 724,00 tis. Kč
2 550,00 tis. Kč
5 082,00 tis. Kč
3 074,00 tis. Kč
3 605,00 tis. Kč
6 000,00 tis. Kč
5 900,00 tis. Kč
1 650,00 tis. Kč
2 600,00 tis. Kč
1 545,00 tis. Kč
4 195,00 tis. Kč
2 143,00 tis. Kč
25 106,00 tis. Kč
17 013,00 tis. Kč
33 416,00 tis. Kč
30 650,00 tis. Kč
31 810,00 tis. Kč
10 700,00 tis. Kč
35 170,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+139 830,12 tis. Kč
+60 000,00 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+122 910,12 tis. Kč


 

856/17/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
duben 2009_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2009


 

857/17/ZM/09 - Změna statutu „Fondu rozvoje hospodářských aktivit“___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu statutu „Fondu rozvoje hospodářských aktivit“ ve znění uvedeném v důvodové zprávě


 

858/17/ZM/09 - ATRIUM Havířov - Polyfunkční bytový dům, Národní třída – změna
smluvních podmínek_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

změny v realizaci stavby „ATRIUM Havířov - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ a informativní zprávu ve věci řešení připomínek členů Rady města Havířova ke stavu přípravy realizace stavby „ATRIUM Havířov - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ a to v rozsahu Přílohy č.1 tohoto materiálu

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 649/1, 649/3 o výměře cca 3 300 m2 a pozemek parc.č.648 o výměře 900 m2 a stavby na pozemku parc.č. 648, vše v katastrálním území Havířov-město za účelem výstavby ATRIUM Havířov- Polyfunkční dům, Národní třída společnosti Zelené terasy, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 278 36185 , a to za nabízenou celkovou cenu 8 110 000,- Kč. Investor vybuduje polyfunkční dům pro bydlení se 132 bytovými jednotkami a 150 nových parkovacích míst za těchto podmínek:
- s investorem bude uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši 2 000 000,- Kč
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou počínaje dnem, kdy nájemce podá žádost o vydání územního rozhodnutí ke stavbě polyfunkčního domu a končí uvedením stavby do trvalého užívání, max. na dobu 35 měsíců
- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 50.000,- Kč/rok po dobu 35 měsíců od podání žádosti o
 vydání územního rozhodnutí a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné ve výši dle platné metodické pomůcky, tj. ve výši 120,- Kč/m2/rok
- investor bude respektovat podmínky odborných útvarů Magistrátu města Havířova v rámci územního a
 stavebního řízení
- investor stavbu provede ve dvou etapách, tak aby stavba byla uvedena do trvalého užívání do 35 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- investor poskytne do 30 dnů od vydání stavebního povolení bankovní záruku ve výši 6 200 000,- Kč
- v případě odstoupení investora od smlouvy, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši 2 000.000,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání
- investor před vydáním stavebního povolení a zahájením výstavby žádným způsobem nezatíží pronajaté pozemky
- kupní smlouva bude uzavřena po uvedení stavby do trvalého užívání, návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny

s tím, že některé podmínky již byly splněny společností VOKD, a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675853 a přejdou na společnost Zelené terasy, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27836185


 

859/17/ZM/09 - Monitoring hospodaření obcí__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a    v ě d o m í

a) informaci o monitoringu hospodaření obcí
b) vyhodnocení Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za město Havířov z údajů k 31.12.2008.


 

860/17/ZM/09 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

možnost Rady města Havířova využít zhodnocování volných finančních prostředků v roce 2009 ve výši 50 – 100 mil. Kč a to formou měsíčních úložek na spořicí účty nebo termínované vklady

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova výběrem nejvhodnější nabídky pro zhodnocení finančních prostředků na červenec 2009 a následující měsíce roku 2009


 

861/17/ZM/09 - Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV
na rok 2009 v souladu s rozpočtovými úpravami č.II._____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009 dle přílohy


862/17/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/486 a parc.č. 944/487,
k.ú. Šumbark______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/486, o výměře 1m2 a části pozemku parc.č. 944/487, o výměře 8 m2, k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/602 o výměře 9 m2, k.ú. Šumbark, za účelem úpravy venkovního schodiště do obytného domu na ul. Marie Pujmanové 18 v Havířově-Šumbarku, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

863/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku pod garáží____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, nově označenou dle GP jako pozemek parc.č. 1197/256 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům manželům Tomášovi Radovi a Darině Radové, oba bytem ………………………………., k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč


 

864/17/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 304, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 304, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 304/11, o výměře 34 m2, parc.č. 304/13, o výměře 32 m2, parc.č. 304/15, o výměře 39 m2, parc.č. 304/17, o výměře 40m2, parc.č. 304/19, o výměře 46 m2, vše v k.ú. Bludovice, za účelem vybudování ramp pro bezbariérový přístup k obytnému na ul. Nad Terasou 4, 6, 8, 10, 12, v Havířově-Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 00415227,
paní Lence Holešové, bytem ……………………………….,
panu Martinu Rozbrojovi, bytem ……………………………….,
panu Ing. Marku Zajacovi, bytem ……………………………….,
manž.Václavu Dronskému a Emilií Dronské, oba bytem …………………....…,
manž. MUDr. Henrymu Fikoczkovi a MUDr. Libuši Fikoczkové, oba bytem …,
manž. Janu Horňáčkovi a Arnoštce Horňáčkové, oba bytem …………………,
manž. Františku Kaderkov a Evě Kaderkové, oba bytem ………………………,
manž. Miroslavu Parákovi a Aleně Parákové, oba bytem ………………………,
manž. Jaroslavu Sedlákovi a Evě Sedlákové, oba bytem ………………………,
manž. Josefu Sieberovi a Janě Sieberové, oba bytem …………………………,
RW – Finanční společnosti s. r. o., IČ: 268 31 708, se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

865/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1764 a částí pozemků parc. č. 1762/1
a parc. č. 1763 k. ú. Bludovice_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 1764 zahrada o výměře 1425 m2 a dále částí pozemků parc. č. 1762/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 160 m2 a parc. č. 1763 zahrada o výměře cca 200 m2, v rozsahu dle zaměření, pro účely rozšíření stávající zahrady a scelení s pozemky ve vlastnictví kupujících, za cenu minimálně rovnající se ceně výkupu
kupující: manželé Ing. Luboš Tichý a Barbara Tichá, bytem ……………………………….


866/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1405/100, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1405/100, k.ú. Prostřední Suchá, orná půda o výměře 192 m2, manželům Ing. Miroslavu Kleisovi a Ing Šárce Kleisové, bytem ………………………………., za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

867/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1441/16, k.ú. Prostřední Suchá____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1441/16, k.ú. Prostřední Suchá, zahrada o výměře 271 m2, manželům Františku Pálkovi a Iloně Pálkové, bytem ………………………………., za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


868/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havířov-město___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemků parc.č. 3803 o výměře 1 726 m2 a pozemek parc.č. 3837 o výměře 985 m2, oba v k.ú. Havířov-město za účelem vybudování výstavby jedno až dvoupodlažního komerčního objektu včetně parkoviště panu ing. Ivo Bartečkovi, bytem ……………………………….

2.
záměr prodeje pozemků parc.č. 3803 o výměře 1 726 m2 ,parc.č. 3837 o výměře 985 m2, parc.č. 3720 o výměře 140 m2 a parc.č. 3721 o výměře 374 m2, k.ú. Havířov-město za účelem výstavby prodejny nových vozů včetně prezentační a parkovací plochy přístavbou ke stávajícímu objektu na pozemku parc.č. 3806, k.ú. Havířov-město společnosti Kulig a.s., U Staré pošty 53, Frýdek-Místek, IČ: 27830420


 

869/17/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 400 m2, v rozsahu dle zaměření, pro účely rozšíření stávajícího autobazaru a vybudování autosalonu, kupující: Ing. Jindřich Sznapka, bytem ………………………………., za podmínky, že v nových objektech nebudou umístěny hrací automaty a restaurace


 

870/17/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 181 m2, manželům Ing. Ondreju Zajacovi a Kataríně Zajacové, bytem ………………………………., za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

871/17/ZM/09 - Rozšíření záměru směnit část pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5,
k. ú. Bludovice_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření záměru směnit část pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5 k. ú. Bludovice, z původní výměry cca 1368 m2, schválené usnesením ZMH č. 805/15/ZM/09, dne 23. 3. 2009, na výměru 2434 m2, dle geometrického zaměření
-za části pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1358/4, 1362/1, 1362/6, 1364 a parc. č. 1205/3, o celkové výměře 2434 m2, dle geometrického zaměření, ve spol. jmění manž. Aleny a Karla Kotulových, bytem …………………………., a dále za podíl 1/2 na pozemku parc. č. 2995/15, ve vlastnictví Karla Kotuly, bytem ………………………………., směna se uskuteční v tržních cenách, nabyvatelé Kotulovi uhradí městu rozdíl v hodnotách pozemků v celkové výši 809.210,-Kč.


872/17/ZM/09 - Záměr směny pozemků v k.ú. Šumbark_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny pozemků parc.č. 944/603, 944/605, 944/606, 944/608, 944/610, 944/614, 944/617, 944/618, 944/619, 944/620, 944/621, 944/622, 944/625, 944/627, 944/630, 944/632, 944/633, 944/637, k.ú.Šumbark o celkové výměře 222 m2 ve vlastnictví pana Jaromíra Janečka, bytem ………………………………., za část pozemku parc.č. 2105/384 a část pozemku parc.č. 2105/162, k.ú. Šumbark o celkové výměře cca 222 m2, ve vlastnictví města Havířova s tím, že směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání (m2 za m2 nebo stejná hodnota pozemků)


 

873/17/ZM/09 - Doplnění záměru darovat části pozemků k.ú. Havířov- město, v rámci
vypořádání stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace a vypořádání stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ doplnění záměru schváleného usnesením č. 812/15/ZM/09, ze dne 23. 3. 2009 darovat části pozemků k. ú. Havířov-město, zastavěných silnicí I/11 parc.č. 3712 ost. plocha, ost. komunikace v rozsahu cca 10 m2 a parc. č. 3710 ostatní plocha, neplodná půda, v rozsahu cca 70 m2, dle zaměření dokončené stavby, včetně technického zhodnocení, dárce: statutární město Havířov obdarovaný: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle, IČ: 69593390,


 

874/17/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 4306/1, 4276/1, k.ú. Havířov – město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4306/1, ostatní plocha o výměře 57 m2, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 4306/3, a části pozemku 4276/1, zahrada o výměře 82 m2, nově dle geometrického plánu označeného jako parc. č. 4276/5, v k.ú. Havířov-město, paní Radce Hirnerové, bytem ………………………………., za účelem rozšíření a oplocení zahrady u rodinného domu, za cenu tržní ve výši 69.500,-Kč (tj. 500,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem ve výši 71.500,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 30.10.2009
Z: vedoucí OSM


875/17/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

nabídky uchazečů o prodej části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice, a to
- nabídku Ing.Aleš Olšar, STAO se sídlem Frýdecká 6, 736 01 Havířov-Bludovice
cena za 1m2 pozemku 461,- Kč
- nabídku společnosti FAID STUDIO s.r.o., Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1 – Staré město, Akad.arch.Libor Fránek
cena za 1 m2 pozemku 459,- Kč

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice o výměře 8 006 m2, za účelem výstavby rodinných domů panu Ing. Aleši Olšarovi, STAO se sídlem Frýdecká 6, 736 01 Havířov-Bludovice, za cenu 461,- Kč/m2 , celkem 3 690 766,- Kč s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě za těchto podmínek:
- při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude složena záloha na prodej pozemku ve výši 60% celkové kupní ceny tj, 2 214 500,- Kč, doplatek při podpisu konečné kupní smlouvy
- investor požádá o vydání územního rozhodnutí do 6 měsíců od schválení prodeje
- stavba bude dokončena do 31.12.2012
- konečná kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2009


 

876/17/ZM/09 - EUROPA CUP 2011 - konání mezinárodní floristické soutěže ve statutárním
městě Havířov______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. kandidaturu města Havířova na konání mezinárodní floristické soutěže, 17. ročníku Mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011

2. složení pracovní skupiny dle důvodové zprávy

Z: vedoucí TO
T: 2009 - 2011


 

877/17/ZM/09 - Záměr prodeje objektu č.p. 1511 ul. Horymírova, Havířov-Město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání záměru prodeje nemovitostí - objektu č.p. 1511, Havířov-Město, a pozemků parc. č. 2095, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 366 m2, parc. č. 2096/3, ostatní plocha, zeleň o výměře 1868 m2, k. ú. Havířov-město


 

878/17/ZM/09 - Prodej nemovitostí na ul. Široká 3 a Široká 4, Havířov-Město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nemovitostí:
1. budovy č.p. 582 na pozemku parc. č. 414 a pozemek parc. č. 414, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 660 m2, a
2. budovy č.p. 590 na pozemku parc. č. 425 a pozemek parc. č. 425, zastavěná plocha a nádvoří, o
 výměře cca 670 m2, vše v k. ú. Havířov – město,
společnosti TURČINA s. r. o, IČ: 25886550, se sídlem Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá, zastoupenou jednatelem společnosti panem Martinem Turčinou, za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 14.000.000,- Kč
za podmínek:
- kupní cena bude připsána na účet města do 3 dnů od podpisu kupní smlouvy
- kupující příjme závazek zachování stávajícího účelu užívání nebytových prostor po dobu 10 let s nájemným, které se zvýší maximálně o míru inflace
- objekty nebudou využívány jako restaurační provozy, herny a zdravotnická zařízení
- rekonstrukce stávajících prostor bude realizována společností do 3 let od uzavření kupní smlouvy
- přístavba objektů bude realizována v souladu s podmínkami stanovenými odbory magistrátu města
- SANKCE - stanovit finanční sankci do kupní smlouvy při nedodržení podmínek adekvátní ke kupní ceně nemovitosti

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2009


 

879/17/ZM/09 - Směna pozemků se společností Dukla Industrial Zone, a.s._________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířov, a to

k.ú. Prostřední Suchá
parc.č. 1562, orná půda ............................................................o výměře 394 m2
parc.č. 1405/109, orná půda .....................................................o výměře 248
 m2
parc.č. 1405/111, orná půda...................................................o výměře 8
 496 m2
o celkové výměře 9 138 m2 3 655 200,00 Kč
za pozemky ve vlastnictví společnosti Dukla Industrial Zone, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ: 278 28 611, to

k.ú. Prostřední Suchá
-pozemky ul. Hornická, Dětský domov
pozemek parc.č. 2156/1……………..…………………........o výměře 13 m2
pozemek parc.č. 2156/2…………………………………….o výměře 11 m2
pozemek parc.č. 2156/3…………………………… …........o výměře 19 m2
pozemek parc.č. 2157/5 a zpevněná plocha ……………......o výměře 1 868 m2
- odbočka ul. U Skleníků, komunikace
pozemek parc.č. 2528/4………………………………..........o výměře 255 m2
parc.č. 2140/20, ost.plocha, ost.komunikace......................... o výměře 1 435 m2
parc.č. 2140/22, ost.plocha, zeleň ......................................... o výměře 339 m2
o celkové výměře 3 940 m2 1 914 662,80 Kč

k.ú. Dolní Suchá
(oprava MK Šumbarská)
- zastavěné v rámci investiční akce „Oprava MK ul Šumbarská , II.část ,Havířov-Suchá“,
parc.č. 147/23 ……………………………………………….o výměře 674 m2
parc.č. 2728/10 ………………………………………………o výměře 639 m2
parc.č. 2730/9 ……………………………………………….o výměře 133 m2
parc.č. 2730/10 ………………………………………………o výměře 338 m2
parc.č. 2730/12 ……………………………………………… o výměře 3 m2
parc.č. 2730/14 ……………………………………………….o výměře 33 m2
parc.č. 1787/4 ……………………………………………….. o výměře 80 m2
parc.č. 2730/15 ……………………………………………… o výměře 114 m2
o celkové výměře 2 014 m2 864 751,18 Kč

k.ú. Šumbark
(Sídliště Šumbark II, ul. Chrpová s ul. Akátová)
po digitalizaci

parc.č. 2008/35.........................................................................o výměře 375 m2
parc.č. 2008/179 .......................................................................o výměře 96 m2
parc.č. 2008/180 ......................................................................o výměře 121
 m2
parc.č. 2008/181 .................................................................. o výměře 1
 017 m2
parc.č. 2008/182 ...................................................................... o výměře 39 m2
parc.č. 2008/185 ....................................................................... o výměře 48 m2
parc.č. 2008/186........................................................................o výměře 31 m2
parc.č. 2008/187 ........................................................................o výměře 21
 m2
parc.č. 2008/188 ........................................................................o výměře 29
 m2
parc.č. 2008/193 ........................................................................o výměře 20
 m2
parc.č. 2008/194 ........................................................................o výměře 15
 m2
parc.č. 2008/195 ......................................................................o výměře 251
 m2
o celkové výměře 2 063 m2 875 485,43 Kč

Celková výměra 8 017 m2 v hodnotě ........................zaokrouhl. 3 654 899,00 

Město .......................................................................................3 655.200,00 
Dukla Industrial Zone ,a.s. .........................................................3
 654.899,00 

rozdíl 300,00 Kč

Směna pozemků bude po dohodě obou stran provedena bez finančního vyrovnání

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2009


 

880/17/ZM/09 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 2592/22 v k.ú. Bludovice__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení kupní ceny, schválené usnesením ZMH č. 1187/25/ZM/06, bod 2, ze dne 27.3.2006, u výkupu části pozemku parc. č. 2727/1 orná půda dle GP nově označené jako parc. č. 2592/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2
ve vlastnictví paní Aurelie Rozbrojové, bytem ……………………………….,
z původně schválených 300,-Kč/m2, na 429,37 Kč/m2, tj. při výměře 55 m2 celkem 23.616,-Kč, dle platných cenových předpisů

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2009


 

881/17/ZM/09 - Změna kupní ceny za pozemky k. ú. Havířov-město v areálu Městské
sportovní haly a minigolfu____________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 447/9/ZM/08, ze dne 14. 4. 2008, týkající se kupní ceny za pozemky k.ú. Havířov – město, která byla dle znaleckého posudku v bodě A) pro areál Městské sportovní haly, schválena ve výši 10.000.000,-Kč v bodě B) pro areál minigolfu u Městské sportovní haly schválena ve výši 4.000.000,-Kč

s c h v a l u j e

A) úplatný převod pozemků v areálu Městské sportovní haly, k.ú. Havířov-město, parc. č. 2195 o výměře 4376 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pod budovou haly, parc.č. 2196 o výměře 5292 m2, ostatní plocha, komunikace, parc. č. 2197 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2198 o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2199 o výměře 114 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, tj. celkem 9811 m2, včetně trvalých porostů, z majetku: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku města za kupní cenu stanovenou po ukončení schvalovacího řízení s konečnou platností ve výši 15.000.000,-Kč

n e s c h v a l u j e

B) úplatný převod pozemků užívaných jako areál minigolfu u Městské sportovní haly k.ú. Havířov-město, parc. č. 2211 o výměře 1413 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2212 o výměře 3401 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2213/1 o výměře 1180 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2213/2 o výměře 2053 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2214 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, tj. celkem 8 093 m2, včetně trvalých porostů z majetku: ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku města za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, která je v souladu s vnitřními předpisy prodávajícího dále upravena a navýšena o související náklady a činí 8.200.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2009


882/17/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá z majetku ČR, do majetku
města______________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/83 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, parc. č. 2645/85 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, parc. č. 2645/86 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2, parc. č. 2645/87 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7m2, parc. č. 2645/88 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50m2 a parc. č. 2645/89 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 464 m2, zastavěných chodníkem v majetku města, podél ul. Hornosušská, bez omezujících podmínek, z důvodu veřejného zájmu, v souladu s ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z  majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2009


 

883/17/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemků k. ú. Dolní Suchá, z majetku ČR, do majetku
města, pro účely umístění kanalizace___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace města Havířova – městská část Dolní Suchá“ bezúplatný převod pozemků k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 1812 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 557 m2, parc. č. 2491/15 vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 316 m2, parc. č. 2516/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 a parc. č. 2516/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 733 m2, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, v souladu se zák. 219/2000 Sb., s těmito omezujícími podmínkami:

1) Nabyvatel se zavazuje pozemky parc. č. 1812, 2491/15, 2516/8 a 2516/12 v katastrálním území Dolní Suchá, obec Havířov (dále jen převáděné nemovitosti), užívat pouze k níže uvedeným účelům souvisejícím s plněním veřejných úkolů nebo k plnění veřejné služby, kterou obec vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost,  nezcizit je a nevyužívat je ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům ani je nepřenechat ke komerčním účelům třetím osobám, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí. Pozemky parc. č. 1812 a 2516/8 slouží jako veřejně přístupná účelová komunikace. Pozemek parc. č. 2491/15 slouží jako koryto vodního toku "Bezejmenný tok + přítok", kde správcem tohoto vodního toku je Statutární město Havířov. Pozemek parc. č. 2516/12 slouží jako veřejná zeleň a tvoří související zamokřenou plochu s pozemkem 2491/15.

2) Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich a v případě, že se převáděné nemovitosti  stanou před uplynutím shora uvedené lhůty pro tento ve smlouvě stanovený účel pro nabyvatele nepotřebné a nabyvatel je nevyužije ani k možnému jinému druhu veřejné služby, např. k výchově, vzdělávání, podpoře vědecké činnosti, veřejné sportovní nebo kulturní činnosti, ochraně veřejného zdraví, nebo k provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních služeb, ani k péči o životní prostředí a o přírodu, nebo k zajištění požární ochrany a bezpečnosti obyvatel a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je obec povinna plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou převáděné nemovitosti měly ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s převáděnými nemovitostmi dle svého uvážení.

3) Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

4) Bude-li zjištění výše uvedené sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.

5) Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty 10 let ode dne nabytí kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

6) Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty 10 let ode dne nabytí předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2009


 

884/17/ZM/09 - Úplatný převod pozemku parc. č. 2516/7 k. ú. Dolní Suchá, v majetku ČR, pro
účely stavby:„Splašková kanalizace města Havířova – městská část
Dolní Suchá“_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace města Havířova - městská část Dolní Suchá“ úplatný převod pozemku k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2516/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1103 m2, pro účely umístění čerpací stanice vč. přístřešku, obslužné manipulační plochy, oplocení, příjezdové komunikace a elektro rozvaděče z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 697 97 111, do majetku města kupní cena: 700.000,- Kč, dle znaleckého posudku, která je v souladu s vnitřními předpisy prodávajícího dále upravena a navýšena o související náklady

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2009


 

885/17/ZM/09 - Změny podmínek vypořádání, pro účely výstavby cyklostezek na území města
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 175/4/ZM/07, ze dne 18. a 19. 6. 2007, v bodě ch), kterým byl pro účely realizace stavby 1. etapa cyklostezek, stavba 1./02 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“ schválen výkup části pozemků parc. č. 2090/20 a parc. č. 2090/12 k.ú. Bludovice o celk. výměře cca 248 m2, ve vlastnictví pana Bruna Folwarczného, bytem ………………………………., za kupní cenu dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, předběžně cca 74.000,-Kč.

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1./02 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“ výkup části pozemků parc. č. 2090/20 a parc. č. 2090/12 k.ú. Bludovice o celkové výměře cca 248 m2, ve vlastnictví pana Bruna Folwarczného, bytem ………………………………., za kupní cenu dle cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


 

886/17/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek – doplnění_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH ze dne 28. 1. 2008, 375/8/ZM/08, bod 4Ae), kterým byl pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1./01
- trasa Havířov – Žermanická přehrada“
schválen výkup pozemku k.ú. Havířov-město parc. č. 4408 o celkové výměře 1735 m2,
ve spoluvlastnictví: Ing. Karla Dzika, bytem ………………………………., Olgy Kotulové, bytem ……………………………….,
s tím, že výkup bude realizován před vydáním stavebního povolení, kupní cena: dle znaleckého posudku, část zastavěná cyklostezkou je cca 109 m2, zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost.

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“

a) výkup části pozemku parc. č. 923 k.ú. Bludovice, v  rozsahu cca 9 m2, zastavěného cyklostezkou, dle zaměření dokončené stavby, prodávající: spoluvlastníci
Dagmar Sláčalová, bytem ……………………………….,
Pavla Kasprzyková, bytem ……………………………….,
kupní cena: dohodou 300,- Kč/m2, tj. za cca 9 m2 celkem cca 2700,-Kč

b) výkup části pozemku parc. č. 924 k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 61 m2, zastavěného cyklostezkou, dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Marek Zajac, bytem ……………………………….,
kupní cena: dohodou 300,- Kč/m2, tj. za cca 61 m2 celkem cca 18.300,-Kč

c) výkup pozemku k.ú. Havířov-město parc. č. 4408 o celkové výměře 1735 m2,
ve spoluvlastnictví: Ing. Karla Dzika, bytem ………………………………., Olgy Kotulové, bytem ……………………………….,
s tím, že výkup bude realizován před vydáním stavebního povolení,
kupní cena: dle požadavku spoluvlastníků dohodou tak, že část zastavěná cyklostezkou cca 109 m2, bude vykoupena za 300,- Kč/m2, a zbývající část pozemku o výměře cca 1626 m2 za 30,-Kč/m2, tj celkem cca 81.480,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: stavební řízení


 

887/17/ZM/09 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3875, k.ú. Havířov – město, z majetku
ČR, do majetku města_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku k. ú. Havířov – město, parc. č. 3875 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2519 m2, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, v souladu se zák. 219/2000 Sb., s těmito omezujícími podmínkami:

1. Nabyvatel se zavazuje pozemek parc. č. 3875 v katastrálním území Havířov-město, obec Havířov (dále jen převáděná nemovitost), užívat pouze k účelům ochrany přírody a péče o životní prostředí, nevyužívat jej ke komerčním účelům ani jej nepřenechat ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit jej, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí.
2.
 Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich a v případě, že se převáděná nemovitost stane před uplynutím shora uvedené lhůty pro tento ve smlouvě stanovený účel pro nabyvatele nepotřebná a nabyvatel ji nevyužije ani k možnému jinému druhu veřejné služby, např. k výchově, vzdělávání, podpoře vědecké činnosti, veřejné sportovní nebo kulturní činnosti, ochraně veřejného zdraví, nebo k provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních služeb, nebo k zajištění požární ochrany a bezpečnosti obyvatel a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je obec povinna plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou převáděná nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s převáděnou nemovitostí dle svého uvážení.
3.
 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 30 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
4.
 Bude-li zjištění výše uvedené sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
5.
 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty 10 let ode dne nabytí kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6.
 Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty 10 let ode dne nabytí předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za příslušný rok.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2009


888/17/ZM/09 - Narovnání vlastnického vztahu k pozemku pod garáží____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 580/88 o výměře 23 m2, k.ú. Bludovice paní Marií Drobné, bytem ……………………………….

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem notářského prohlášení


889/17/ZM/09 - Narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
uzavření dohody o uznání vlastnického vztahu k pozemkům parc.č. 1972/2, zahrada o výměře 25 m2, parc.č. 1973/1, orná půda o výměře 77 m2 a parc.č. 1980/3, ost.plocha, komunikace o výměře 95 m2, katastrální území Bludovice s paní Annou Klučarikovou, bytem ………………………………., a paní Mgr. Danou Podvojskou, bytem ………………………………., kde město Havířov prohlásí, že výlučnými vlastníky pozemků parc.č. 1972/2, zahrada o výměře 25 m2, parc.č. 1973/1, orná půda o výměře 77 m2 a parc.č. 1980/3, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 95 m2, k.ú. Bludovice jsou paní Anna Klučariková a paní Mgr. Dana Podvojská a zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1973/1, k.ú. Bludovice ke stavbě dešťové kanalizace bezúplatně ve prospěch města

2.
uzavření dohody o uznání vlastnického vztahu k pozemku parc.č. 1980/1, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 109 m2, katastrální území Bludovice s manž. Ing. Kondělkou Vladimírem a Kondělkovou Helenou, bytem ………………………………., kde město Havířov prohlásí, že výlučnými vlastníky pozemku parc.č. 1980/1, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 109 m2 , k.ú. Bludovice jsou manželé Ing. Kondělka Vladimír a Kondělková Helena

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem notářského prohlášení

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2009


 

890/17/ZM/09 - Odstoupení od závazku darovat spoluvlastnický podíl na pozemku parc.
č. 2194/1, k. ú. Šumbark_____________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení paní Daniely Haluškové, bytem ………………………………., od smlouvy č. E/347/MJP/04, ze dne 29. 4. 2004, o slibu darování spoluvlastnického podílu 3/28 na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. (EN 2194), po obnově operátu KN označené jako parc. č. 2194/1

r u š í

část usnesení ZMH č. 475/12/04 II., písm.b), ze dne 29. 3. 2004, kterým bylo schváleno přijetí daru

s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnického podílu 3/28 z celkové výměry 1307 m2, pozemku parc. č. 2194/1 k.ú. Šumbark, ve spoluvlastnictví: Daniely Haluškové, bytem ………………………………., kupní cena: dohodou 300,- Kč/m2, tj. při výměře podílu 140 m2, celkem 42.000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2009


 

891/17/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce
stávajícího a výstavba nového“________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“

1. přijetí daru
části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 1328 o výměře cca 803 m2, parc. č. 1329/4 o výměře cca 54 m2, parc. č. 1329/1 o výměře cca 1253 m2 a parc. č. 1351/2 o výměře cca 5 m2, trvale zastavěných chodníkem, včetně pozemku za chodníkem, v rozsahu dle zaměření do majetku města,
dárce: MS kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší Správě silnic MS kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711,

2. bezúplatný převod
pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3 o výměře 2285 m2, do majetku města, převodce: Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024, Praha 3, Územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava 2, IČ: 45797072

3. výkup
a) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1289 o výměře cca 91 m2, trvale zastavěného chodníkem, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Havířově-Bludovicích, Selská 428/12, Havířov-Bludovice, IČ 696 24 585,
kupní cena: dle znaleckého posudku v době výkupu.

b) části pozemku k.ú. Bludovice parc. č. 1334 o výměře 235 m2, trvale zastavěného chodníkem a přeložkou veřejného osvětlení,

prodávající: Jednota SOKOL Havířov – Bludovice, se sídlem Rodinná 1052/20, Havířov-Bludovice, IČ: 146 14 308,
kupní cena: dle znaleckého posudku v době výkupu

c) pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 608/14 o výměře 579 m2, vodní tok, navazující na majetek města,
prodávající: manž. Vladislav Jasiok a Marie Jasioková, bytem ……………………………….,
kupní cena: dle znaleckého posudku v době výkupu

4. záměr darovat

část technického zhodnocení, tj. odvodňovací dvojřádek, podobrubníkové vpusti a přípojky na kanalizaci, vybudované v rámci stavby, z majetku města, do majetku
obdarovaného: MS kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší Správě silnic MS kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 000 95 711,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv dle bodu 1, 2, 3

Z: vedoucí OSM
T: kolaudace stavby


 

892/17/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací
ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí“________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“

1. záměr směny
části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 245 m2, v majetku města, za část pozemku k.ú. Bludovice parc. č. 433/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 245 m2, dle zaměření dokončené stavby, ve vlastnictví GUSTO Service s.r.o., Polanecká 132, 742 83 Václavovice, IČ: 27854957
směna se uskuteční ve vzájemně shodných výměrách, bez finančního vyrovnání

2. výkup
a) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/1 o výměře cca 280 m2 a části pozemku parc. č. 425/6 o výměře cca 7 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: HRUŠKA, spol s.r.o., Na Hrázi čp 3228, 723 25 Ostrava-Martinov, IČ:
 19014325
kupní cena: na základě znaleckého posudku, zpracovaného v souladu s cenovými předpisy platnými v době výkupu

b) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/4 o výměře cca 210 m2 v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Naturprodukt CZ spol.s r.o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, IČ: 48401722
kupní cena: na základě znaleckého posudku, zpracovaného v souladu s cenovými předpisy platnými v době výkupu

c) částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 444/7 o výměře 9 m2, parc. č. 444/1 o výměře 23 m2 a parc. č. 439/2 o výměře 24 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,

prodávající: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, Lesní správa Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČ: 42196451
kupní cena: na základě znaleckého posudku, zpracovaného na náklady města v souladu s cenovými předpisy platnými v době výkupu

d) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/2 o výměře cca 87 m2, v rozsahu dle zaměření,
prodávající: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665,
kupní cena: tržní, obvyklá v místě a čase, tj. cca 400,-Kč/m2, s tím, že smlouva bude uzavřena před realizací stavby

e) úplatný převod části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 426 o výměře cca 33 m2, v rozsahu dle zaměření,
převodce: ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku města
nabyvatel: statutární město Havířov
kupní cena: v souladu s vnitřními předpisy převodce, v místě a čase obvyklá, zjištěna porovnávací metodou, s tím, že smlouva o úplatném převodu bude uzavřena před realizací stavby

3. přijetí daru
části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 397/14 o výměře cca 30 m2, zastavěného komunikací ul. V Zátiší, dle zaměření dokončené stavby,
dárce: MS kraj, právo hospodařit má Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 000 95 711
obdarovaný: statutární město Havířov

4. neschvaluje výkup dle požadavků vlastníků
a) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/1 o výměře cca 280 m2 a části pozemku parc. č. 425/6 o výměře cca 7 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, prodávající: HRUŠKA, spol s.r.o., Na Hrázi čp 3228, 723 25 Ostrava-Martinov, IČ:190 14 325
kupní cena: dle požadavku vlastníka 1000,-Kč/m2

b) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/4 o výměře cca 210 m2 v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Naturprodukt CZ spol.s r.o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, IČ: 48401722
kupní cena: dle požadavku vlastníka 1000,-Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv dle bodu 2, 3

Z: vedoucí OSM
T: kolaudace stavby


 

893/17/ZM/09 - Výkup části pozemku, k.ú. Dolní Suchá_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

v rámci plánované výstavby „Spojka mezi ul .Šumbarská a Prachatická“ usnesení ZMH č. 642/12/ZM/08 bod 2) ze dne 3.11.2008

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc .č. 1448/4, k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře 109 m2
od paní Vladěny Hrkeľové, bytem ……………………………….,za smluvní cenu ve výši 414,- Kč/m2, celkem tedy za 45 126,- Kč s tím, že na vykupované části pozemku město Havířov zřídí věcné břemeno ve prospěch vlastníků rodinných domů na pozemcích parc.č. 1448/10 a parc.č. 1448/9, k.ú. Dolní Suchá k umístěným vodovodním, plynovým a elektrickým přípojkám bezúplatně

n e s c h v a l u j e

darování stavby-zpevnění na části pozemku parc.č. 1448/4, k.ú. Dolní Suchá v rozsahu cca 28 m2 a v hodnotě cca 66 640,- Kč vlastníkovi pozemku paní Vladěně Hrkeľové, bytem ……………………………….

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2009


 

894/17/ZM/09 - Výkup pozemku parc. č. 1642/5, k. ú. Šumbark__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení kupní ceny, schválené usnesením ZMH č. 602/11/ZM/08, bod 1, ze dne 8.9.2008, u výkupu pozemku parc.č. 1642/5 orná půda o výměře 3879 m2, ve vlastnictví pana Radka Horňáka, bytem ………………………………., z původně schválených 300,-Kč/m2 na 350,-Kč/m2, tj. při výměře pozemku 3879 m2, celkem 1.357.650,-Kč, na základě požadavku vlastníka pozemku.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2009


 

895/17/ZM/09 - Výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, pro účely stavby:
„Prodloužení ul. Květná, Havířov-Bludovice“____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků zastavěných komunikací v rámci stavby: „Prodloužení ul. Květná, Havířov – Bludovice“

a) části pozemku parc. č. 1414/13 o výměře 1m2, zastavěného komunikací, dle zaměření, v podílovém spoluvlastnictví: Anny Březinové a Zdeňka Březiny, bytem ………………………………., kupní cena: dle platných cenových předpisů 429,-Kč/m2

b) části pozemku parc. č. 1388/11 o výměře 1m2, zastavěného komunikací ve  vlastnictví: Jana Březiny, bytem ………………………………., kupní cena: dle platných cenových předpisů 429,-Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2009


896/17/ZM/09 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyřazení a následnou ekologickou likvidaci zastaralých a nekompatibilních počítačů ve správě Městského kulturního střediska Havířov:

a) M12 – Apple Macintosh, vč. příslušenství, v pořizovací ceně 585 153,10 Kč, pořízeno v r. 1994
b) M17 – Apple Macintosh, vč. příslušenství, v pořizovací ceně 2 216 359,41 Kč, pořízeno v letech 1990 až 1997 jako bezpečnostní systém Kreutler pro Městskou policii Havířov.


 

897/17/ZM/09 - Zásady spolupráce při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov
a společnosti RPG RE Management, s.r.o._______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souvislosti se společnou přípravou projektu na regeneraci bývalého Dolu Dukla a vybudování polyfunkční zóny „Zásady spolupráce při rozvoji Areálu Dukla statutárního města Havířov a společnosti RPG RE Management, s.r.o. “

u k l á d á

při přípravě smluv zahrnout do nich připomínky a náměty členů ZMH

Z: NER - Ing. Heczko
T: do 15.7.2009


 

898/17/ZM/09 - Informace o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů
EU, SR, případně jiných zdrojů_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

899/17/ZM/09 - Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova - Zóna Šumbark II
Za Teslou__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. aktualizaci „Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířova - Zóna Šumbark II Za Teslou“ zpracovanou formou „Oznámení o změně IPRM„

2. „Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města“


 

900/17/ZM/09 - Dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Technologická
centra a elektronické spisové služby v území“____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Podání žádosti o podporu na projekt „Technologická centra a elektronické spisové služby v území“ z Integrovaného operačního programu
2.
 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „Technologická centra a elektronické spisové služby v území“

Z: vedoucí VVSR
T: 22.6. 2009

p o v ě ř u j e

podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o finanční podporu na projekt „Technologická centra a elektronické spisové služby v území“ p. Františka Chobota, primátora města

u k l á d á

zpracovat a odeslat žádost o finanční podporu dle závazných dokumentů Integrovaného operačního programu

Z: vedoucí VVSR
T: 3/2010


 

901/17/ZM/09 - Příspěvek města pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11
v úseku Havířov – Třanovice__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

členský příspěvek pro Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice na rok 2009 ve výši 83 082,- Kč.


 

902/17/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířova
v lokalitě č. 1 – na pozemcích parc.č. 945/3, 951/4, 950 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 2 – na pozemku parc.č. 856/2 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 3 – na pozemku parc.č. 2557 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 4 – na pozemku parc.č. 232/2 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 5 – na pozemku parc.č. 81/2 v k.ú. Dolní Datyně

v rozsahu dle přílohy č.1 a 2


 

903/17/ZM/09 - Zadání změny č.14 územního plánu města Havířova______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání Změny č.14 územního plánu města Havířov v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsažené v příloze č. 1 tohoto materiálu

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení požadavků a podnětů podaných při projednání návrhu zadání Změny č.14 územního plánu města Havířov, obsažené v příloze č.2 tohoto matriálu


 

904/17/ZM/09 - Informace o průběhu veřejné zakázky „Přenesená správa veřejného osvětlení
v Havířově“ a způsobu odstraňování havarijních stavů na zařízeních
veřejného osvětlení__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o průběhu veřejné zakázky „Přenesená správa veřejného osvětlení v Havířově“ a způsobu odstraňování havarijních stavů na zařízeních veřejného osvětlení


 

905/17/ZM/09 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2009/2010_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a    v ě d o m í

1. povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků na Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2009/2010

2. povinnost případné úhrady zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2009/2010


 

906/17/ZM/09 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v  rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám, základním školám a středisku volného času v celkové výši 2.671.050,- Kč dle přílohy č. 1

2. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2009 v rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám, základním školám a středisku volného času v celkové výši 10.000,- Kč dle přílohy č. 2

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2009


 

907/17/ZM/09 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základním školám
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30) o částku 174.000,- Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 174 000,- Kč

2. snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) o částku 50.000,- Kč a poskytnutí investiční dotaci ve výši 50.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: červen
2009


 

908/17/ZM/09 - Rozpis výdajů OŠK v souladu s návrhem úprav rozpočtu II na rok 2009_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený rozpis výdajů OŠK na rok 2009 na položce „Opravy a udržování“, na podskupenství položek „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ a na položce neinvestiční rozpočtová rezerva dle přílohy


 

909/17/ZM/09 - Poskytnutí investiční dotace na rok 2009 Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s  poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci (IČ 00 84 48 96) na rok 2009 ve výši 595 tis. Kč na pořízení zdravotnické techniky urologického oddělení, a to na nákup endoresektoru

2. uzavření dohody o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města p. Františka Chobota podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2009

d o p o r u č u j e

příjemci dotace jmenovat do výběrové komise pro nákup endoresektoru zástupce města JUDr. Bronislava Bujoka, náměstka primátora pro sociální rozvoj

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investiční dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2009 o částku 595 tis. Kč

Z: vedoucí EO
T: září 2009


910/17/ZM/09 - Zvýšení dotace Slavii Havířov pro oddíl volejbalu________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení poskytnuté dotace o 2 500. tis. Kč (tj. celkem na 3 000. tis. Kč) z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2009 ze sportovní sféry Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, na zabezpečení krytí nákladů oddílu volejbalu na účast v extralize mužů a uzavření dodatku k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2009 se Slavií HAVÍŘOV

2. poskytnutí dotace na rok 2010 ve výši 3 000. tis. Kč z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2010 ze sportovní sféry Slavii HAVÍŘOV, IČ 68 32 11 39, na zabezpečení krytí nákladů oddílu volejbalu na účast v extralize mužů a uzavření dohody o poskytnutí dotace na rok 2010 se Slavií HAVÍŘOV

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku k dohodě o poskytnutí dotace na rok 2009 a podpisem dohody o poskytnutí dotace na rok 201

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2009

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení dotace na zabezpečení krytí nákladů na účast v extralize mužů do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2009 o částku ve výši 2 500. tis. Kč.

Z: vedoucí EO


911/17/ZM/09 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní
a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga
středních škol_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2009 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.- IV. měsíc roku 2009 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů a za umístění v seriálu sportovních soutěží „Havířovská liga středních škol“ v roce 2009, a to takto:

18 080,- Kč

 

Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
z toho: 6 080,- Kč ………… sportovní kroužky
         12 000,- Kč ………… na pořádání  Havířovské ligy

29 000,- Kč

 

Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39
……………….………. na pořádání Havířovské ligy

3 000,- Kč

 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91
 …………………..….. na pořádání Havířovské ligy

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2009


 

912/17/ZM/09 - Poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 neziskovým
mimosportovním subjektům_________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2009 z mimosportovní sféry v celkové výši 195 000,- Kč, a to takto:

a) kulturní oblast v celkové výši 165 000,- Kč
Vigner David , IČ 73 92 81 78
11,09% z celkových skutečných výdajů max. 130 000,- Kč
na projekt: Film Mezi nimi

Viking Agency s. r. o., IČ 26 86 98 45
zvýšení původní schválené dotace ve výši 200 000,- Kč o 35 000,- Kč
tj. 49,06% z celkových skutečných výdajů max. 235 000,- Kč
na projekt: Inkubátor

b) školská oblast v celkové výši 30 000,- Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov
zvýšení původní schválené dotace ve výši 80 000,- Kč o 10 000,- Kč
tj. 33,83% z celkových skutečných výdajů max. 90 000,- Kč
na projekt: Nebuď aut, buď skaut!

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov
zvýšení původní schválené dotace ve výši 50 000,- Kč o 10 000,- Kč
tj. 32,61% z celkových skutečných výdajů max. 60 000,- Kč
na projekt: Za obzor

Občanské sdružení VONIČKA Havířov
zvýšení původní schválené dotace ve výši 80 000,- Kč o 10 000,- Kč
tj. 50,00% z celkových skutečných výdajů max. 90 000,- Kč
na projekt: Vonička a volný čas

2. uzavření dohody s příjemci dotací

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

2. náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2009 z mimosportovní sféry

IAN PREFEKT, s.r.o., IČ 26 84 03 41
na projekt: Hudební koncerty v clubu Múza

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH statutárnímu zástupci IAN PREFEKT, s.r.o.

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2009


 

913/17/ZM/09 - Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Havířov-Prostřední Suchá na
výměnu střešní krytiny na věži kostela_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, Římskokatolické farnosti Havířov-Prostřední Suchá, IČ 70 23 46 63, ve výši 120 000,- Kč na výměnu stávající střechy věže kostela

2. uzavření dohody o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2009


 

914/17/ZM/09 - Žádost neziskové organizace o schválení splátkového kalendáře – vyúčtování
dotace za rok 2008___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o splátkách pro vrácení alikvotní části dotace poskytnuté v roce 2008 s Tělovýchovnou jednotou Sport Moravia, IČ 26 60 01 88:
celková částka k vrácení: 78 336,- Kč
měsíční splátky: 2 500,- Kč
první splátka: 1. července 2009
poslední splátka: 31. ledna 2012 ve výši 3 336,- Kč

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí statutárnímu zástupci organizace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o splátkách

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2009


 

915/17/ZM/09 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – Stížnost Ing. Petra
Boháče____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnost Ing. Petra Boháče, bytem ………………………………., ze dne 2.4.2009 na léčebný postup a na jednání primáře gynekologického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. MUDr. Petra Wiecka


 

916/17/ZM/09 - Poskytnutí bezúročné půjčky na odstranění následků vichřice______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100.000,- Kč paní Anně Řehák, bytem ………………………………., se splatností do 31.12.2012, v souvislosti s následky vichřice ze dne 22.05.2009, za podmínky zajištění půjčky dvěma ručiteli

2. uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Anně Řehák za podmínek dle bodu 1. usnesení


 

917/17/ZM/09 - Přísedící Okresního soudu v Karviné 2009 - 2013 – rezignace_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci zvolené přísedící Okresního soudu v Karviné na volební období 2009-2013:

Poř. číslo

Příjmení, jméno, titul

Trvalé bydliště

Narozena:

50.

Křibalová Jitka

   


 

918/17/ZM/09 - Zpráva o průběhu valné hromady Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 20.5.2009 a zprávu zástupce města o jejím průběhu


 

919/17/ZM/09 - Změna zástupců města na valných hromadách obchodních společností_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

majetkový podíl města ke dni 3.4.2009 ve společnosti Technické služby Havířov a.s. ve výši 100%

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 61/2/ZM/07 ze dne 26.2.2007 v části „deleguje“ takto:
za uvozovací větou „pro volebního období 2006/2010 (deleguje) zástupce města na valné hromady společností“ se vypouští text:

„1. Technické služby Havířov a.s. ...............členy Rady města Havířova,“


 

920/17/ZM/09 - Čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. projekt „Odborný pracovní seminář preventistů městských policií v rámci ČR“

2. čerpání částky 58 000,- Kč na realizaci tohoto projektu z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově dle důvodové zprávy

3. zakoupení 2 ks krycích plachet pro výpomoc občanům v případě živelné pohromy (1 ks cca 40 000,- Kč)

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevňování veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 138 000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2009


 

921/17/ZM/09 - Informativní zpráva o dani z nemovitostí________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o dani z nemovitostí na území města Havířova


 

922/17/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období duben - červen 2009________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období duben – červen 2009

2. zprávy o provedených kontrolách č.4 ze dne 5.2.2009, č.5 ze dne 2.4.2009, č.6 ze dne 2.4.2009, č.7 ze dne 15.4.2009, č.8 ze dne 21.4.2009, č.9 ze dne 27.4.2009, č.10 ze dne 27.4.2009 a č.11 ze dne 27.4.2009 dle předložených protokolů


 

923/17/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 25. 11. 2008 do 8. 6. 2009_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 25.11.2008 do 8.6.2009


 

924/17/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 12.3. – 10.6.2009


 

………………………………….                                             ………………………………………
František C H O B O T                                                      Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
primátor města                                                                            náměstek primátora
                                                                                                        pro hospodářský rozvoj

K bodu č. 50 schváleného programu ve věci - Veřejné soutěže na odprodej 9 ks akcií společnosti SmVaK Ostrava, a.s. neschválilo navrhované usnesení
(hlasování, přehled usnesení)