U S N E S E N Í

ze 17. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 13.12.2004

v sále Společenského domu RENETA v Havířově

 

 

& V Havířově dne 13.12.2004

! Petra VALOŠKOVÁ

 

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 13.12.2004

 

711/17/ZM/04 – Schválení programu zasedání

712/17/ZM/04 – Volba návrhové komise

713/17/ZM/04 – Schválení ověřovatelů zápisu z 17. zasedání ZMH dne 13.12.2004

714/17/ZM/04 – Kontrola plnění usnesení ZMH

715/17/ZM/04Rozpočet města Havířova na rok 2005

716/17/ZM/04 Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2005

717/17/ZM/04 Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o schválení použití nedočerpané části provozní dotace v r. 2004 jako přiměřeného zisku, určeného na nákup autobusů v r. 2004 (Přesun z provozní dotace do investiční dotace)

718/17/ZM/04 – Návrh rozdělení dotace ke krytí prokazatelné ztráty jednotlivých dopravců při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2005

719/17/ZM/04Soutěž základních škol ve sběru starého papíru

720/17/ZM/04 – Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2004 - rozpočtová opatření č. 108 - 128.

721/17/ZM/04 – Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování a hospodářské činnosti za leden - říjen 2004

722/17/ZM/04 – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů č.14/2001/ORG ze dne 19.11.2001,ve znění pozdějších změn a doplňků.

723/17/ZM/04 – Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

724/17/ZM/04 – Návrh na poskytnutí dotací za III. a IV. čtvrtletí roku 2004 na sportovní a mimosportovní kroužky havířovským středním školám a učilištím

725/17/ZM/04 – Žádost TJ Slovan o poskytnutí mimořádné dotace na opravu areálu

726/17/ZM/04 – Návrh občanských sdružení AC Havířov a Slavia Havířov na organizaci a rozvoj sportovního centra ve městě

727/17/ZM/04 – Návrh na poskytnutí dotací z oblasti sportu

728/17/ZM/04 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 41/1, k.ú. Bludovice

729/17/ZM/04 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/81, k.ú. Prostřední Suchá

730/17/ZM/04 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 1414/6, 661/2 a 662/2, k.ú. Bludovice

731/17/ZM/04Záměr prodeje pozemku parc.č. 1303/1, k.ú. Prostřední Suchá

732/17/ZM/04Záměr prodeje pozemku parc.č. 2600/15 a 2600/6, k.ú. Havířov-město

733/17/ZM/04 Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky

734/17/ZM/04Prodej části pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá

735/17/ZM/04 Směna pozemků s OKD, a.s., členem koncernu KARBON INVEST, a.s.

736/17/ZM/04Výkup pozemku parc.č. (PK 283/13), k.ú. Bludovice

737/17/ZM/04Výkup nemovitostí v rámci rozšíření hřbitova na Šumbarku

738/17/ZM/04 – Výkup pozemků parc.č. 2446/1, 2436, k.ú. Šumbark

739/17/ZM/04 – Výkup pozemku parc.č. 1082, k.ú. Bludovice

740/17/ZM/04 – Výkup pozemku parc.č. (PK 329) a přijetí daru parc.č. 2827/15, k.ú.Bludovice

741/17/ZM/04 – Nabídka pozemků k výkupu v k.ú. Bludovice

742/17/ZM/04Darování části pozemku parc.č. 3915/1, k.ú. Havířov-město

743/17/ZM/04 Majetkoprávní vypořádání pro účely stavby „Okružní křižovatka ul.Těšínská- Padlých Hrdinů-Na Záguří v Havířově-Bludovicích“

744/17/ZM/04 – Výsledky veřejných soutěží na prodeje pozemků

745/17/ZM/04Svěření vybavení školních výdejen stravy a školní jídelny do správy základním školám k jejich vlastnímu hospodářskému využití

746/17/ZM/04 Nabídka k prodeji nemovitostí v k.ú. Prostřední Suchá

747/17/ZM/04Návrh územní energetické koncepce Statutárního města Havířova – projednání vyhodnocení, výběr varianty řešení

748/17/ZM/04 Schválení pořízení změny č.13 Územního plánu města Havířova „Aktualizace Územního plánu města Havířova“

749/17/ZM/04Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města

750/17/ZM/04 – Písemnosti adresované Zastupitelstvu města Havířova - Petr a Jiřina Jonštovi

751/17/ZM/04 Návrh nemocnice s poliklinikou Havířov na využití plicního pavilonu

752/17/ZM/04 – Návrh společnosti Dalkia ČR,a.s. na vstup do HTS,a.s.

753/17/ZM/04 – Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace

754/17/ZM/04Informativní zpráva - zástupci města v orgánech obchodních společností změny k 1.12.2004

755/17/ZM/04Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady SME, a.s., konané dne 23. 11. 2004

756/17/ZM/04 Informativní zpráva o činnosti FV ZmH za období od 7. 9. do 22.11. 2004

757/17/ZM/04Informativní zpráva Kontrolního výboru ZMH o průběhu kontroly přidělování bytů zvláštního a mimořádného určení

758/17/ZM/04Informativní zpráva o činnosti vedení města

759/17/ZM/04 – Nabídka ke koupi pozemků v katastrálním území Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice

760/17/ZM/04 – Interpelace členů ZMH

761/17/ZM/04 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 8.11.2004

762/17/ZM/04 – Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 13.12.2004

 

711/17/ZM/04 – Schválení programu zasedání____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 13.12.2004, doplněný dle návrhů členů zastupitelstva

___________________________________________________________________________

 

712/17/ZM/04 – Schválení návrhové komise pro 17.zasedání ZMH dne 13.12.2004______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 17.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 13.12.2004

ve složení :   předseda komise: Ing.Bohuslav MURAS
                    členové
: MUDr.Jiřina HEROKOVÁ
                                  
Ing.Karel ŽÁK
                                   RSDr.Jiří NOVÁK
                                  
Ing.Tamara ŠELIGOVÁ
                                   Petra VALOŠKOVÁ – referent organizačního odboru

___________________________________________________________________________

 

713/17/ZM/04 – Schválení ověřovatelů zápisu ze zasedání ZMH konaného dne
13.12.2004____________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 17.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 13.12.t.r.

! Karla S A C H M E R D U

! Ing. Petra S M R Č K A

___________________________________________________________________________

714/17/ZM/04 – Kontrola plnění usnesení ZMH___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy

v y p o u š t í

ze sledování usnesení dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

 

715/17/ZM/04Rozpočet města Havířova na rok 2005_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

I. s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2005

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2 – nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

864 485 tis. Kč
748 430 tis. Kč
23 008 tis. Kč
5 200 tis. Kč
87 847 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a/ + b/)
a) výdaje organizačních jednotek MmH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství
          
odbor investiční výstavby
           odbor majetkoprávní
           Městská policie
          
odbor ekonomický

934 360 tis. Kč
751 102 tis. Kč

574 tis. Kč
61 317 tis. Kč
3 463 tis. Kč
50 tis. Kč
156 960 tis. Kč
3 263 tis. Kč
189 990 tis. Kč
241 400 tis. Kč
12 740 tis. Kč
53 941 tis. Kč
27 404 tis. Kč

b) příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městské kulturní středisko
          
Městská knihovna
          
Sociální služby města Havířova
          
Ústav sociální péče
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ostatní dotace a dary

183 258 tis. Kč
14 040 tis. Kč
52 680 tis. Kč
24 894 tis. Kč
14 430 tis. Kč
17 110 tis. Kč
10 600 tis. Kč
22 304 tis. Kč
27 200 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: - splátky jistin úvěrů
          
- změna stavu rozpočtových účtů

+ 69 875 tis. Kč
- 48 580,00 tis. Kč
+ 118 455,00 tis. Kč

                B. Zapojení účelových fondů FRR, FRHA, FŽP, FVNB, FB a SF do rozpočtu města Havířova
                     na rok 2005;
               
C. Podmínky pro poskytování příspěvků a dotací z výdajů rozpočtu města Havířova na rok 2005.

1) Dotace pro ČSAD Havířov, a.s., na provoz městské hromadné dopravy bude uvolňována měsíčně ve výši 1/12 z rozpočtované částky a tyto měsíční dotace lze realizovat v několika splátkách.
2) Dotace dopravcům na provoz příměstské dopravy bude uvolňována čtvrtletně ve výši 1/4 z rozpočtované částky
3) Dotace a dary pro subjekty ze sportovní a mimosportovní oblasti, jejichž výše bude projednána a schválena v rámci samostatného materiálu zpracovaného odborem školství a kultury, budou uvolněny v průběhu roku 2005 až po odstranění vnitřní zadluženosti města Havířova.
4) Dotace sportovním a mimosportovním kroužkům při školských zařízeních, které jsou zahrnuty ve výdajích odboru školství a kultury, budou v roce 2005 uvolňovány průběžně a to i před odstraněním vnitřní zadluženosti města Havířova.

II. b e r e    n a    v ě d o m í

1/ Rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2005 dle důvodové zprávy.
2/ Seznam investičních akcí, které jsou uvedeny ve výdajích odboru investiční výstavby, jejichž realizace v roce 2005 je vázána na získání dalších nezbytných finančních zdrojů (dotací)

___________________________________________________________________________

 

716/17/ZM/04 – Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2005____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2005 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2005 dle příloh č.1 a č.2.

___________________________________________________________________________

 

717/17/ZM/04 Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o schválení použití
nedočerpané části provozní dotace v r. 2004 jako přiměřeného zisku,
určeného na nákup autobusů v r. 2004 (Přesun z provozní dotace
do investiční dotace)____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. snížení objemu provozní dotace v systému MHD v r. 2004 pro dopravce ČSAD Havířov a.s. o 2 000 tis. Kč, tj. z 35 000 tis. Kč na 33 000 tis. Kč

2. zvýšení objemu přiměřeného zisku v r. 2004 (investiční dotace) pro dopravce ČSAD Havířov a.s. o 2 000 tis. Kč, tj. z  8 000 tis. Kč na 10 000  tis. Kč

___________________________________________________________________________

 

718/17/ZM/04 – Návrh rozdělení dotace ke krytí prokazatelné ztráty jednotlivých
dopravců při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti linkami
příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2005______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotace v celkovém objemu 2 500 000,- Kč ke krytí prokazatelné ztráty při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2005 jednotlivým dopravcům takto:

ČSAD Karviná a.s. 498 000,- Kč
ČSAD Havířov a.s. 1 745 000,- Kč
ČSAD Frýdek Místek a.s. 90 000,- Kč
BUS Slezsko a.s. 167 000,- Kč

___________________________________________________________________________

 

719/17/ZM/04Soutěž základních škol ve sběru starého papíru_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

udělení odměny pro základní školy, které se umístily na prvních třech místech v soutěži ve sběru papíru a to formou navýšení příspěvku na provoz základním školám takto:

4 000,- Kč Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ: 62 33 12 30)

3 000,- Kč Základní škola Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00)

2 000,- Kč Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ: 48 80 54 75)

___________________________________________________________________________

720/17/ZM/04 – Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2004 - rozpočtová opatření
č. 108 - 128.___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu V. na rok 2004 – rozpočtová opatření č.108. – 128.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2004:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
          
tř.2 – nedaňové příjmy
          
tř.3 – kapitálové příjmy
          
tř.4 – přijaté dotace

1 436 747,91 tis. Kč
718 109,61 tis. Kč
41 710,97 tis. Kč
7 698,00 tis. Kč
669 229,33 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MmH
z toho: odbor životního prostředí
          
odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
          
odbor organizač
           odbor sociálních věcí
          
odbor místního hospodářství
          
odbor investiční výstavby
           odbor majetkoprávní
           Městská policie
          
odbor ekonomický

1 521 170,45 tis. Kč
1 054 437,56 tis. Kč
828,80 tis. Kč
49 937,90 tis. Kč
2 214,80 tis. Kč
50,00 tis. Kč
153 072,77 tis. Kč
268 261,00 tis. Kč
174 507,05 tis. Kč
283 322,63 tis. Kč
11 621,00 tis. Kč
51 513,63 tis. Kč
59 107,98 tis. Kč

 

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ s právní subjektivitou
           ZŠ s právní subjektivitou
           Městské kulturní středisko
          
Městská knihovna
          
Sociální služby města Havířova
          
Ústav sociální péče
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
          
Ostatní dotace a dary

466 732,89 tis. Kč
63 300,06 tis. Kč
282 987,88 tis. Kč
23 109,56 tis. Kč
14 050,37 tis. Kč
16 127,13 tis. Kč
9 515,57 tis. Kč
22 641,55 tis. Kč
35 000,77 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
          
změna stavu rozpočtových účtů

+ 84 422,54 tis. Kč
50 210,00 tis. Kč
+ 134 632,54 tis. Kč

___________________________________________________________________________

 

721/17/ZM/04 – Informativní zpráva o vývoji příjmů, výdajů, financování
a hospodářské činnosti za leden - říjen 2004_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

informativní zprávu o vývoji příjmů, výdajů, financování a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2004

___________________________________________________________________________

 

722/17/ZM/04 – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů č.14/2001/ORG ze dne 19.11.2001,ve znění pozdějších změn
a doplňků____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

důvody pro změnu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků

___________________________________________________________________________

723/17/ZM/04 – Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských
škol, školních družin a školních klubů____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku o zrušení Obecně závazné vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klub

Z : vedoucí OŠK
T : 30.12. 2004

___________________________________________________________________________

 

724/17/ZM/04 – Návrh na poskytnutí dotací za III. a IV. čtvrtletí roku 2004
na sportovní a mimosportovní kroužky havířovským středním školám
a učilištím____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení dotací ze sportovní oblasti na sportovní kroužky v  celkové výši 36.865,- Kč a rozdělení dotací ze školské oblasti na mimosportovní kroužky v celkové výši 46.063,- Kč z výdajové části "Ostatní dotace a dary" rozpočtu města Havířova v r. 2004, určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských střed. škol a učilišť, a to takto:

8.322,- Kč Gymnázium Havířov-Město Komenského 2/328, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 58

25.623,- Kč Gymnázium Havířov-Podlesí, Studentská 11, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82

3.796,- Kč Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Havířov-Šumbark, Lidická 600, příspěvková organizace,IČ 68 32 12 61

18.980,- Kč Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie s.r.o. , Havířov-Podlesí, Tajovského 2, IČ 25 37 80 66

5.256,-Kč 9; Učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Havířov-Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97

20.951,-Kč 9; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit poskytnutí dotace statutárním zástupcům výše uvedených organizací

Z : vedoucí OŠK
T : 23. 12. 2004

___________________________________________________________________________

725/17/ZM/04 – Žádost TJ Slovan o poskytnutí mimořádné dotace na opravu areálu___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Slovan Havířov, IČ 45 23 90 70, na opravu areálu v roce 2004.

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci TJ Slovan Havířov.

Z :vedoucí OŠK
T : 23. 12. 2004

_________________________________________________________________________

726/17/ZM/04 – Návrh občanských sdružení AC Havířov a Slavia Havířov na
organizaci a rozvoj sportovního centra ve městě____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

zahrnutí do plánu investičních akcí na roky 2005 a 2006 finanční spoluúčast na výstavbě tribuny se sociálním zázemím v areálu AC Havířov

___________________________________________________________________________

 

727/17/ZM/04 – Návrh na poskytnutí dotací z oblasti sportu________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč TJ Baník Havířov, IČ 00 53 34 41, z rezervy v oblasti sportu výdajové části "Ostatní dotace a dary " rozpočtu města Havířova v r. 2004 na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním festivalu aerobiku v rámci celoroční soutěže "Havířovská liga základních a středních škol".

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit poskytnutí dotace statutárnímu zástupci TJ Baník Havířov

Z : vedoucí OŠK
T : 17.12. 2004

___________________________________________________________________________

 

728/17/ZM/04 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 41/1, k.ú. Bludovice____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.41/1 o výměře cca 240m2 v k.ú. Bludovice, manž. MUDr. Anně Kandrnálové a RNDr.Janu Kandrnálovi, bytem U Stružníku č.p. 504, Havířov – Bludovice, za účelem přístavby zdravotnického zařízení, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku.

___________________________________________________________________________

 

729/17/ZM/04 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/81, k.ú. Prostřední Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/81 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá p.Věře Matasové, bytem Havířov-Město, K.V.Raise 10/1081 a p.Jiřímu Matasovi, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 14/1140, k již postavené garáži za smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem za 500,- Kč

___________________________________________________________________________

 

730/17/ZM/04 – Záměr prodeje pozemků parc.č. 1414/6, 661/2 a 662/2, k.ú. Bludovice__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) záměr prodeje pozemku parc.č.1414/6 o výměře 39m2 v k.ú. Bludovice, manž. Mieczyslavu Galuszkovi a Vlastě Galuszkové, Doubrava č. 26, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle znaleckého posudku, navýšena o cenu za jeho zpracování,

2) záměr prodeje pozemku parc.č. 661/2 o výměře 172 m2 a 662/2 o výměře 222m2 v k.ú.Bludovice, manž. Karlu Zotykovi a Danuši Zotykové, bytem Mezidolní 1/385, Havířov- Bludovice, za účelem zřízení zahrady, za cenu smluvní 100,-Kč/m2.

___________________________________________________________________________

 

731/17/ZM/04 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1303/1, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1303/1 o výměře 116m2 v k.ú. Prostřední Suchá, manž. Ernestu Štiglicovi a Gabriele Štiglicové, Obvodová č.p. 600, Havířov – Prostřední Suchá, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku.

___________________________________________________________________________

 

732/17/ZM/04 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2600/15 a 2600/6, k.ú. Havířov-město__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

spol. T1 invest s.r.o., se sídlem Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická 686, IČ: 258 20 818,

1) záměr prodeje pozemku parc.č. 2600/15 o výměře 11m2 v k.ú. Havířov - město, zastavěného garáží za stejnou cenu jak byla schválená ve veřejné soutěži, tj. 1250,-Kč/m2.

2) záměr prodeje pozemku parc.č. 2600/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Havířov - město, zastavěného příjezdovou komunikací ke garážím v majetku spol. T1 invest s.r.o., za cenu smluvní 10.000,-Kč

__________________________________________________________________________

 

733/17/ZM/04 Prodej pozemku na stavbu RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2170/31 o výměře 1243 m2 k.ú. Bludovice manž. Jiřímu Vrbovi a Jarmile Vrbové, oba bytem Ostrava-Radvanice, Světlá 917/10 za 480,- Kč/m2, celkem za kupní cenu 596 640,- Kč za účelem výstavby rodinného domu

___________________________________________________________________________

 

734/16/ZM/04Prodej části pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 40 m2 k již realizované přístavbě garáže, manž.Janu Glembovi a Evě Glembové, oba bytem Horní Bludovice čp. 29, za kupní cenu: obvyklou při prodeji pozemků pod garážemi, 500,- Kč/m2, tj. za 40m2 celkem 20.000,- Kč, s tím, že kupní cena bude navýšena o náklady na geometrické zaměření a bude splatná k 28. 2. 2005.

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí MJPO
T: 31. 3. 2005

___________________________________________________________________________

 

735/17/ZM/04 Směna pozemků s OKD, a.s., členem koncernu KARBON INVEST, a.s.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 565/14/ZM/04 ze dne 25.6.2004, a to ……..

z původního usnesení:

Zastupitelstvo města Havířova schvaluje směnu pozemků, a to pozemky ve vlastnictví OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s. , Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava

kat.území Šumbark

parc.č. 2360/1 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 136 m2
parc.č. 2360/2 - zast.plocha, objekt bydlení o výměře 64 m2
parc.č. 2360/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2362/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 385 m2
parc.č. 2362/2 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 173 m2
parc.č. 2362/3 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 85 m2
parc.č. 2362/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 547 m2
parc.č. 2362/5 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 96 m2
parc.č. 2362/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 119 m2
parc.č. 2362/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 140 m2
parc.č. 2362/8 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 47 m2
parc.č. 2362/9 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 3 m2
parc.č. 2362/10- ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 27 m2
parc.č. 2362/11 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 1 m2
parc.č. 2362/12 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 14 m2
parc.č. 2362/13 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 34 m2
parc.č. 2364/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 230 m2
parc.č. 2364/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 18 m2
parc.č. 2364/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 14 m2
parc.č. 2364/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 27 m2
parc.č. 2364/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 100 m2
parc.č. 2364/9 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 20 m2
parc.č. 2364/10 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 46 m2
parc.č. 2364/11 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 124 m2
parc.č. 2364/12 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 183 m2
parc.č. 2364/13- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2364/14 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 41 m2
parc.č. 2364/15 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 33 m2
parc.č. 2364/16 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 170 m2
parc.č. 2364/17 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2
parc.č. 2364/18 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 32 m2
parc.č. 2364/21 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 5 m2
parc.č. 2364/23 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 11 m2
parc.č. 2364/24 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2
parc.č. 2364/25 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 24 m2
parc.č. 2364/26 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 4 m2
parc.č. 2364/27 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 59 m2
parc.č. 2364/28 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 77 m2
parc.č. 2364/29 -ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2
parc.č. 2105/652-ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 m2

kat. území Dolní Suchá

parc.č. 2758/1- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 178 m2

kat. území Havířov-město (zahrada u MŠ ČSA)

parc.č. 308- ost,plocha, zeleň v zástavbě o výměře 2 841 m2

kat. území Bludovice (MŠ Balzacova)

parc.č. 274 - zastavěná plocha o výměře 5 592 m2

cena dle znaleckého posudku 4 963 210,- Kč za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to

kat. území Prostřední Suchá

pozemek parc.č. 62/3 - orná půda o výměře 577 m2
pozemek parc.č. 905/2 - ost.plocha o výměře 1 602 m2
pozemek parc.č. 906/1 - ost.plocha o výměře 627 m2
pozemek parc.č. 1049/2 - ost.plocha o výměře 654 m2
pozemek parc.č. 2473 – ost.plocha o výměře 1 588 m2
pozemek parc.č. 2609- ost.plocha, komunikace 1 160 m2
pozemek parc.č. 2613 - ost.pl.komunikace 104 m2
pozemek parc.č. 2615/2- ost.plocha, komunikace 349 m2
pozemek parc.č. 2616/1-ost.plocha,komunikace 1 540 m2
pozemek parc.č. 2616/2-ost.plocha, komunikace 2 544 m2
pozemek parc.č. 2618/2- ost.plocha,komunikace 1 786 m2
pozemek parc.č. 2620 - ost.plocha,komunikace 1 389 m2
pozemek parc.č. 2618/3-ost.plocha,komunikace 705 m2
pozemek parc.č. 2619/1 -ost.plocha, komunikace 2 635 m2
pozemek parc.č. 2619/2- ost.plocha,komunikace 257 m2
pozemek parc.č. 2623 - ost.plocha, komunikace 1 060 m2
pozemek parc.č. 2621/1 - ost.plocha, komunikace 1 409 m2
pozemek parc.č. 2621/2- ost.plocha, komunikace 8 803 m2
pozemek parc.č. 2631 -ost.plocha, komunikace 3 021 m2
pozemek parc.č. 2625 -ost.plocha, komunikace 12 m2
podíl ve výši 1/27
pozemek parc.č. 2627/2 o výměře 250 m2
pozemek parc.č. 2627/3 o výměře 106 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 1 o výměře 40 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 2 o výměře 1 193 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 3 o výměře 41 m2
pozemek parc.č. (PK 2627) díl 4 o výměře 2 676 m2
pozemek parc.č. (PK 2633) díl 1 o výměře 352 m2
pozemek parc.č. (PK 2633) díl 2 o výměře 79 m2
pozemek parc.č. (PK 2633) díl 3 o výměře 309 m2

kat. území Dolní Suchá

1/2 pozemku parc.č. 210 o výměře 296 m2
pozemek parc.č. (PK 1120) o výměře 36 m2
pozemek parc.č. (PK 1121) o výměře 591 m2
pozemek parc.č. (PK 1122) o výměře 153 m2
pozemek parc.č. 262 - ost.plocha o výměře 20 m2
pozemek parc.č. 264/1 -orná půda 126 m2
pozemek parc.č. 264/2 - ost.plocha 452 m2
pozemek parc.č. 265/3 - ost.plocha 297 m2
pozemek parc.č. 272/1 - ost.plocha 99 m2
pozemek parc.č.272/2- ost.plocha 151 m2
pozemek parc.č. 294 - ost.plocha 329 m2
pozemek parc.č. 484/2 -ost.plocha 315 m2
pozemek parc.č. 626 - ost.plocha,komunikace 808 m2
pozemek parc.č. 824 – ost.vod.plocha 2 918 m2
pozemek parc.č. 1952/1- orná půda 13 753 m2
se stavbami a příslušenstvím , cena dle znaleckého posudku 6 267 420,- Kč, s tím, že OKD .a.s., člen koncernu KARBON INVEST , a.s. Ostrava doplatí statutárnímu městu Havířov navrhovanou smluvní částku ve výši 900 000,- Kč,

nové znění:

Zastupitelstvo města Havířova schvaluje směnu pozemků, a to pozemky ve vlastnictví OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s. , Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava

kat.území Šumbark

parc.č. 2360/1 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 136 m2
parc.č. 2360/2 - zast.plocha, objekt bydlení o výměře 64 m2
parc.č. 2360/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2362/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 385 m2
parc.č. 2362/2 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 173 m2
parc.č. 2362/3 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 85 m2
parc.č. 2362/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 547 m2
parc.č. 2362/5 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 96 m2
parc.č. 2362/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 119 m2
parc.č. 2362/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 140 m2
parc.č. 2362/8 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 47 m2
parc.č. 2362/9 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 3 m2
parc.č. 2362/10- ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 27 m2
parc.č. 2362/11 - zast.plocha, objekt k bydlení o výměře 1 m2
parc.č. 2362/12 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 14 m2
parc.č. 2362/13 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 34 m2
parc.č. 2364/1 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 230 m2
parc.č. 2364/3 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 18 m2
parc.č. 2364/4 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 14 m2
parc.č. 2364/6 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 27 m2
parc.č. 2364/7 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 100 m2
parc.č. 2364/9 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 20 m2
parc.č. 2364/10 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 46 m2
parc.č. 2364/11 - ost.plocha,zeleň v zástavbě o výměře 124 m2
parc.č. 2364/12 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 183 m2
parc.č. 2364/13- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2
parc.č. 2364/14 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 41 m2
parc.č. 2364/15 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 33 m2
parc.č. 2364/16 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 170 m2
parc.č. 2364/17 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2
parc.č. 2364/18 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 32 m2
parc.č. 2364/21 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 5 m2
parc.č. 2364/23 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 11 m2
parc.č. 2364/24 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2
parc.č. 2364/25 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 24 m2
parc.č. 2364/26 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 4 m2
parc.č. 2364/27 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 59 m2
parc.č. 2364/28 - ost.plocha, zeleň v zástavbě o výměře 77 m2
parc.č. 2364/29 -ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2
parc.č. 2105/652-ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 m2

kat. území Dolní Suchá

parc.č. 2758/1- ost.plocha, ost.komunikace o výměře 178 m2

kat. území Havířov-město (zahrada u MŠ ČSA)

parc.č. 308- ost,plocha, zeleň v zástavbě o výměře 2 841 m2

kat. území Bludovice (MŠ Balzacova)

parc.č. 274 - zastavěná plocha o výměře 5 592 m2
cena dle znaleckého posudku 4 963 213,- Kč

za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to

kat. území Prostřední Suchá

pozemek parc.č. 905/2 - ost.plocha o výměře 1 598 m2
pozemek parc.č. 906/1 - ost.plocha o výměře 634 m2
pozemek parc.č. 1049/2 - ost.plocha o výměře 672 m2
pozemek parc.č. 2609- ost.plocha, komunikace 1165 m2
pozemek parc.č. 2613 - ost.pl.komunikace 101 m2
pozemek parc.č. 2615/2- ost.plocha, komunikace 367 m2
pozemek parc.č. 2616/2-ost.plocha, komunikace 2 588 m2
pozemek parc.č. 2618/2- ost.plocha,komunikace 1 783 m2
pozemek parc.č. 2620 - ost.plocha,komunikace 1 386 m2
pozemek parc.č. 2618/3-ost.plocha,komunikace 691 m2
pozemek parc.č. 2619/1 -ost.plocha, komunikace 2 613 m2
pozemek parc.č. 2619/2- ost.plocha,komunikace 259 m2
pozemek parc.č. 2623 - ost.plocha, komunikace 1 077 m2
pozemek parc.č. 2621/1 - ost.plocha, komunikace 1 378 m2
pozemek parc.č. 2621/2- ost.plocha, komunikace 8 818 m2
pozemek parc.č. 2631 -ost.plocha, komunikace 3 030 m2
pozemek parc.č. 2625 -ost.plocha, komunikace 15 m2
podíl ve výši 1/27
pozemek parc.č. 2627/2 o výměře 248 m2
pozemek parc.č. 2627/3 o výměře 117 m2
pozemek parc.č. 2622/3 o výměře 29 m2 (pův.parc.č.(PK 2627) díl 1)
pozemek parc.č. 752/4 o výměře 1 195 m2 (pův.parc.č. (PK 2627) díl 2)
pozemek parc.č. 771/3 o výměře 38 m2 (pův. (PK 2627) díl 3)
pozemek parc.č. 817/17 o výměře 2 680 m2 (pův.(PK 2627) díl 4)
pozemek parc.č. 1068/6 o výměře 392 m2 (pův.(PK 2633) díl 1)
pozemek parc.č. 2633/2 o výměře 88 m2 (pův.(PK 2633) díl 2)
pozemek parc.č. 2633/1 o výměře 312 m2 (pův.(PK 2633) díl 3)

kat. území Dolní Suchá

pozemek parc.č. 1121 o výměře 771 m2 (pův.p.č.PK1120,1121,1122)
pozemek parc.č. 262 - ost.plocha o výměře 17 m2
pozemek parc.č. 264/1 -orná půda 119 m2
pozemek parc.č. 264/2 - ost.plocha 463 m2
pozemek parc.č. 265/3 - ost.plocha 302 m2
pozemek parc.č. 272/1 - ost.plocha 92 m2
pozemek parc.č. 294 - ost.plocha 335 m2
pozemek parc.č. 824 – ost.vod.plocha 2 902 m2

se stavbami a příslušenstvím , cena dle znaleckého posudku 4 964 079,- Kč, bez finančního vyrovnání

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

736/17/ZM/04 Výkup pozemku parc.č. (PK 283/13), k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. (PK 283/13) o vým. 86 m2, k.ú. Bludovice, ve spoluvlastnictví Rozálie Csíkelové, bytem: tř. Těreškovové 2210/24, Karviná – Mizerov a Josefa Szlaura, bytem ul. Máchova 151, Sulejovice za kupní cenu 300,- Kč/m2, tj. za 86 m2 celkem 25.800,- Kč

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí MJPO
T: 31. 3. 2005

___________________________________________________________________________

 

737/17/ZM/04 Výkup nemovitostí v rámci rozšíření hřbitova na Šumbarku__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci investiční akce „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“ výkup nemovitostí v k.ú. Šumbark, a to rodinného domu čp. 165 na pozemku parc.č. 2384, hospodářské budovy, studny, drobných staveb, trvalých porostů a pozemků parc.č. 2384, zast. plocha, nádvoří o výměře 578 m2, parc.č. 2385, zahrada o výměře 122 m2, parc .č. 2386, zahrada o výměře 760 m2 od spoluvlastníků :
p.Jana Voznici, bytem Havířov-Podlesí, Aloise Jiráska 1525/3, podíl ½ a p.Přemysla Voznici, bytem Havířov-Šumbark, Nákupní 465/20, podíl ½ za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku, a to ve výši k 2 123 810,- Kč s tím že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek, jedna bude uhrazena po podpisu kupní smlouvy a druhá nejpozději do 31.3.2005

a p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OMJP
T: 31.12. 2004

___________________________________________________________________________

738/17/ZM/04 –Výkup pozemků parc.č. 2446/1, 2436, k.ú. Šumbark_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 2446/1 o výměře 409m2 a parc.č. 2436 o výměře 468m2 v k.ú. Šumbark od města Šenova, IČ : 002 97 291, pro zahrádkářské účely

___________________________________________________________________________

 

739/17/ZM/04 –Výkup pozemku parc.č. 1082, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 1082, o vým. 218 m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví manž. Vladislava Vrbackého a Marie Vrbacké, bytem Záhumenková 312/8, Havířov- Bludovice za kupní cenu 300,- Kč/m2, tj. za 218 m2 celkem 65.400,- Kč,

a    u k l á d á

majetkoprávnímu odboru projednat i výkupy částí přilehlých pozemků a předložit je na základě geometrického zaměření, zpracovaného ve spolupráci s odborem místního hospodářství, k projednání orgánům města

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

740/17/ZM/04 –Výkup pozemku parc.č. (PK 329) a přijetí daru parc.č. 2827/15,
k.ú.Bludovice__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

a) přijetí daru pozemku parc. č. 2827/15 -les, o výměře 855 m2, k.ú. Bludovice,

b) výkup pozemku parc. č. (PK 329), sloučeného do komunikace, o vým. 260 m2, k.ú. Bludovice, ve spoluvlastnictví:
p. Stanislava Krzystka, bytem Palackého 495, Třinec- Lyžbice a p. Libuše Kalužové, bytem E. Destinové 1168/1B, Havířov – Šumbark za kupní cenu : 300,- Kč/m2, tj. za 260 m2 celkem 78.000,- Kč

___________________________________________________________________________

741/17/ZM/04 – Nabídka pozemků k výkupu v k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Bludovice, zapsaných na LV 2635
parc. č. 649/1 orná půda, o vým. 12317 m2, parc. č. 1359 lesní pozemek
o vým. 450 m2
parc. č.1366/1 lesní pozemek o vým.6783 m2, parc. č. 1366/2 lesní pozemek
o vým. 200 m2
parc. č.1369/1 orná půda o vým. 147787 m2, parc. č. 1370/1 travní porost
o vým. 114485 m2,
parc. č.1372/1 lesní pozemek o vým.57162 m2, parc. č.1372/8 lesní pozemek
o vým.1389 m2
parc. č. 1411/1 lesní pozemek o vým. 3292 m2, parc. č. 1413 ost. plocha
o vým. 751 m2,
parc. č. 1414/1 travní porost o vým. 31846 m2, parc.č.1414/22 travní porost
o vým. 34440m2,
parc. č.1415/1 lesní pozemek o vým. 10833m2, parc.č.1416/1 travní porost
o vým. 38744 m2,
parc. č.1417/1 lesní pozemek o vým.6166 m2, parc. č. 1418/1 ost. plocha
o vým. 1149 m2,
parc. č.1418/2 ost. plocha o vým. 1621 m2, parc. č. 1435 orná půda
o vým. 924 m2,
parc. č. (PK 786/11) o vým. 460 m2, parc. č. (PK 786/13) d1, d2
o vým. 11814 m2,
parc. č. (PK792/4) o vým. 4441 m2,
o celkové výměře 487.054 m2,
v podílovém spoluvlastnictví:
                                -p.Viktora Kovaříka, bytem Velký Újezd 10
                                -p.Marie Skřičilové, bytem Velký Újezd 10
                                -p.Emilie Baršové, bytem ul. Komenského 608/7, Odry
                                -p.Anny Březinové, bytem Purkyňova 2760/1, Přerov-Město
za kupní cenu 40,- Kč/m2, tj. za výměru 487.054 m2 celkem 19. 482.160,- Kč

a    u k l á d á

majetkoprávnímu odboru jednat se spoluvlastníky o prodeji pozemků parc. č. 1411/1, lesní pozemek o vým. 3292 m2, (PK 786/11) o vým. 460 m2, a (PK 786/13) o vým. 11814 m2, k.ú. Bludovice, na základě stanovisek odboru místního hospodářství a územního rozvoje MMH.

Z: vedoucí OMJP
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

742/17/ZM/04 Darování části pozemku parc.č. 3915/1, k.ú. Havířov-město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování části pozemku v majetku města,  parc. č. 3915/1, k.ú. Havířov- město, o výměře cca 300 m2, Římskokatolické farnosti sv. Anny Havířov- Město, se sídlem Hlavní třída 2a, Havířov- Město, IČ: 661 829 81, v rozsahu dle geometrického zaměření, za účelem vybudování příjezdové komunikace ke kostelu

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, p.Martina Balšána podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí MJPO
T: 31. 6. 2005

___________________________________________________________________________

 

743/17/ZM/04 Majetkoprávní vypořádání pro účely stavby „Okružní křižovatka
ul.Těšínská - Padlých Hrdinů - Na Záguří v Havířově-Bludovicích“____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Okružní křižovatka ul. Těšínská – Padlých Hrdinů – Na Záguří v Havířově-Bludovicích“

1. záměr směny části pozemku dle zaměření, parc. č.1642/1 k.ú. Šumbark, v majetku města Havířova, za pozemky parc. č.1737 o vým. 282 m2, (PK 496/1) o vým.31 m2 a (PK 498) o vým. 765 m2, ve vlastnictví manž. Josefa Macha a Milady Machové, bytem ul. Těšínská čp.683, Havířov-Bludovice, s tím, že směna se uskuteční ve stejných hodnotách pozemků, stanovených znaleckým posudkem, vyhotoveném po schválení záměru

2. výkup rodinného domu č.p.683 a pozemků parc. č.1762 o vým. 854 m2, 1763 o vým. 426 m2,a parc. č. 1764 o vým. 1413 m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví Taťány Machové, bytem: ul. Těšínská 683, Havířov-Bludovice za smluvní kupní cenu 2.500.000,- Kč, s tím, že 80% kupní ceny bude uhrazeno do konce roku 2004, a 20% ceny po vyklizení objektu s tím, že tento bude vyklizen nejpozději do 31.12. 2005

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku p.Martina Balšána podpisem kupní smlouvy dle bodu 2.

Z: vedoucí MJPO
T: 30. 6. 2005

___________________________________________________________________________

744/17/ZM/04 – Výsledky veřejných soutěží na prodeje pozemků____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

A)
že na veřejnou soutěž č. 10/MJP/2004 - prodej pozemku parc.č. 3809 o výměře 3572 m2, kat. území Havířov - město za minimální cenu 300,-Kč/m2, přišly v termínu 3 nabídky:
1. Van Dung Nguyen, bytem místem podnikání Jaromíra Matuška 11/26, Ostrava Dubina, IČ : 731 54 512, bez uvedení účelu, za cenu 315,-Kč/m2.
2. Ing. Ivan Urbanec, obchodní jméno Ivan Urbanec – IZUR, bydlištěm i místem podnikání ČSA 2955, Karviná - Hranice, IČ: 121 35 453, za účelem výstavby centra služeb pro motoristy, nabídka ceny 301,-Kč/m2,
3. p. Milan Michálek, obchodní jméno Milan Michálek M – car, Petřvaldská 558/198, Ostrava – Michálkovice, IČ: 427 87 556, za účelem vybudování STK a Bosch centra, nabídka ceny 330,-Kč/m2

B)
na veřejnou soutěž č. 11/MJP/2004 - prodej části pozemku parc.č. 3739/2, o výměře 3435m2, k.ú. Havířov -město za minimální cenu 300,-Kč/m2, přišly v termínu 3 nabídky:
1. p. Tibor Kysucký , bytem i místem podnikání Pěkná 939/52, Havířov – Prostřední Suchá, IČ : 600 33 711, za účelem autoservisu a Bosch centra, za cenu 300,-Kč/m2.
2. Van Dung Nguyen, bytem místem podnikání Jaromíra Matuška 11/26, Ostrava Dubina, IČ : 731 54 512, bez uvedení účelu, za cenu 310,-Kč/m2.
3. spol. Autodům Vrána s.r.o., Havířov- Město, Železničářů 1492/3, IČ: 268 26 399, za účelem výstavby centra pro motoristy, nabídka ceny 230,- až 300,-Kč/m2,

a    s c h v a l u j e

1) prodej pozemku parc.č. 3809, k.ú. Havířov –město o výměře 3572 m2, k.ú. Havířov – město p. Milanu Michálkovi, obchodní jméno Milan Michálek M – car, Petřvaldská 558/198, Ostrava – Michálkovice, IČ : 427 87 556, za účelem vybudování STK a Bosch centra, za cenu 330,- Kč/m2 a za podmínek uvedených ve vyhlášené soutěži,
2) prodej části pozemku parc.č. 3739/2, o výměře 3435m2, k.ú. Havířov -město spol. Autodům Vrána s.r.o., Havířov- Město, Železničářů 1492/3, IČ: 268 26 399, za účelem výstavby centra pro motoristy, za cenu 300,-Kč/m2 a za podmínek uvedených ve vyhlášené soutěži

a    p o v ě ř u j e

náměstka primátorky p.Martina Balšána podpisem smluv budoucích kupních a kupních v souladu s podmínkami soutěže

Z: vedoucí MJP
T: u smluv budoucích kupních do 28.2.2005
u kupních smluv průběžně

___________________________________________________________________________

 

745/17/ZM/04Svěření vybavení školních výdejen stravy a školní jídelny do správy
základním školám k jejich vlastnímu hospodářskému využití_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souvislosti s  provedenými rekonstrukcemi školních jídelen svěření vnitřního vybavení:

 

do správy přísp. org. Základní škola s polským jazykem vyučovacím Havířov Bludovice Selská 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 75027577
gastrozařízení pro výdejnu stravy v celkové ceně pořízení 316 103,40 Kč

do správy přísp.org. Základní škola Havířov-Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958106
gastrozařízení pro výdejnu stravy v celkové ceně pořízení 585 319,-- Kč

do správy přísp. org. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48805424
gastrozařízení pro výdejnu stravy v celkové ceně pořízení 465 764,70 Kč

do správy přísp. org. Základní škola Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 48805289
gastrozařízení pro výdejnu stravy v celkové ceně pořízení 500 934,50 Kč

do správy přísp. org. Základní škola Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61988600
gastrozařízení pro školní jídelnu v celkové ceně pořízení 1 019 538,-- Kč

k jejich vlastnímu hospodářskému využití – v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro sociální rozvoj PaedDr. Svatopluka Nováka podpisem oznámení o svěření majetku

Z: vedoucí OMJP
T: 31.12.2004

___________________________________________________________________________

 

746/17/ZM/04 Nabídka k prodeji nemovitostí v k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr odkoupení nemovitostí, a to areálu stolařství:
budovu bez čp. na pozemku parc. č. 42
budovu bez čp. na pozemku parc. č. 1227/2,
budovu bez čp. na pozemku parc. č. 1227/3,
budovu bez čp. na pozemku parc. č. 1227/4,
budovu bez čp. na pozemku parc. č. 1227/5,
budovu bez čp. na pozemku parc. č. 1227/6,
a pozemky
parc. č. 42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1518 m2,
parc. č. 44/3 ostatní plocha o výměře 632 m2,
parc. č. 1227/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1904 m2,
parc. č. 1227/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 283 m2,
parc. č. 1227/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2,
parc č. 1227/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 594 m2,
parc. č. 1227/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 319 m2,
parc. č 1227/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2,
parc. č. 2642/2 ostatní plocha o výměře 101 m2,
vše v k. ú. Prostřední Suchá,
od vlastníka p.Jany Fikáčkové, bytem Gorkého čp. 381, Havířov - Město

___________________________________________________________________________

 

747/17/ZM/04Návrh územní energetické koncepce Statutárního města Havířova
– projednání vyhodnocení, výběr varianty řešení____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

variantu č.1-Rozvoj CZT „Územní energetické koncepce Statutárního města Havířova“ s tím, že tato bude neopominutelným podkladem pro pořízení změny č.13 Územního plánu města Havířova „Aktualizace Územního plánu města Havířova“

___________________________________________________________________________

748/17/ZM/04 Schválení pořízení změny č.13 Územního plánu města Havířova
„Aktualizace Územního plánu města Havířova“____________________
(hlasování, přehled usnesení)

                                                  Zastupitelstvo města Havířova

                                                  s c h v a l u j e

pořízení změny č. 13 Územního plánu města Havířova „Aktualizace územního plánu města Havířova“ v souladu s ustanovením § 17 a § 31zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy

___________________________________________________________________________

749/17/ZM/04 Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města ________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města v celkové výši max.110 tisíc Kč:

                                       - Dětskému domovu, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická ul., v ceně do 20 tis. Kč
                                      
- Dětskému dennímu sanatoriu, Havířov-Město, Lipová ul., v ceně do 10 tis. Kč
                                      
- Dětskému domovu, Havířov-Podlesí, Čelakovského ul., v ceně do 20 tis. Kč
                                      
- Ústavu sociální péče, Havířov-Podlesí, Tajovského ul., v ceně do 20 tis. Kč
                                      
- Domu pro matku a dítě, Havířov-Město, Dvořákova 21, v ceně do 10 tis.Kč
                                      
- MŠ Mozartova ul., Havířov-Město, v ceně do 10 tis.Kč
                                      
- MŠ Lipová ul., Havířov-Město, v ceně do 20 tis.Kč

___________________________________________________________________________

 

750/17/ZM/04 – Písemnosti adresované Zastupitelstvu města Havířova
- Petr a Jiřina Jonštovi_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

písemnost adresovanou zastupitelstvu města zaslanou Petrem a Jiřinou Jonštovými

___________________________________________________________________________

751/17/ZM/04 Návrh nemocnice s poliklinikou Havířov na využití plicního pavilonu__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

spolufinancování rekonstrukce plicního pavilónu v areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov

 

__________________________________________________________________________

752/17/ZM/04 – Návrh společnosti Dalkia ČR,a.s. na vstup do HTS,a.s.______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

návrh společnosti Dalkia ČR,a.s. na majetkový vstup do společnosti HTS,a.s.

n e s c h v a l u j e

vstup strategického partnera Dalkia ČR, a.s. do společnosti HTS, a.s. na základě žádosti ze dne 1.11.2004

___________________________________________________________________________

 

753/17/ZM/04 – Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
o poskytnutí dotace____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2005 do doby, kdy Hasičský záchranný sbor MSK, IČ 70 88 45 61, doloží výsledek jednání o možnosti spolufinancování nákupu automobilového žebříku pro Hasičskou stanici v Havířově s okolními obcemi a případně s dalšími majiteli bytového fondu

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci Hasičského záchranného sboru MSK

Z : vedoucí OŠK
T : 23. 12. 2004

___________________________________________________________________________

754/17/ZM/04Informativní zpráva - zástupci města v orgánech obchodních společností
změny k 1.12.2004____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

obsah předložené informativní zprávy

__________________________________________________________________________________________

 

755/17/ZM/04Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady SME,
a.s., konané dne 23. 11. 2004____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu z jednání mimořádné valné hromady SME, a.s., konané dne 23. 11. 2004 v Ostravě

___________________________________________________________________________

756/17/ZM/04 Informativní zpráva o činnosti FV ZmH za období od 7. 9. do
22.11. 2004____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 7. 9. 2004 do 22.11.2004

___________________________________________________________________________

 

757/17/ZM/04Informativní zpráva Kontrolního výboru ZMH o průběhu kontroly
přidělování bytů zvláštního a mimořádného určení_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu Kontrolního výboru ZMH o průběhu kontroly přidělování bytů zvláštního a mimořádného určení

___________________________________________________________________________

 

758/17/ZM/04 – Informativní zpráva o činnosti vedení města________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

___________________________________________________________________________

 

759/17/ZM/04Nabídka ke koupi pozemků v katastrálním území Prostřední Bludovice,
obec Horní Bludovice___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. přijetí nabídky k přímému prodeji pozemků o celkové výměře 289 860 m2 v obci Horní Bludovice, katastrální území Prostřední Bludovice správkyni konkursní podstaty , úpadce I. Družstevní záložny se sídlem Ostrava 1,Nádražní 66, IČ: 646 10 055 a odkoupení nemovitostí uvedených na listuvlastnictví č. 967, kat.území Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice za maximální cenu ve výši 25 mil. Kč a složení kauce ve výši 12% kupní ceny

a

2. účast ve veřejné dražbě ve věci prodeje pozemků uvedených na listu vlastnictví č. 967, kat. území Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice o celkové výměře 289 860 m2 , za maximální cenu 25 mil. Kč v rámci nabídky správce konkursní podstaty, úpadce I. Družstevní záložnyse sídlem Ostrava 1, Nádražní 66, IČ: 646 10 055 a složení dražební jistoty ve výši 3 mil. Kč v termínu do 20.12.2004

___________________________________________________________________________

 

760/17/ZM/04 – Interpelace členů ZMH_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

d o p o r u č u j e

Radě města Havířova nechat vypracovat dva nezávislé znalecké posudky na provedení díla „Úřední deska Magistrátu města Havířova“ a porovnat je se skutečně vynaloženými investičními náklady

___________________________________________________________________________

 

761/17/ZM/04 – Ověření zápisu ze zasedání ZMH dne 8.11.2004____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 8.11.2004

___________________________________________________________________________

 

762/17/ZM/04 – Závěrečné usnesení_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise ze  17.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 13. prosince 2004

___________________________________________________________________________

 

 

PaedDr.Milada H A L Í K O V Á                                                                                         Martin B A L Š Á N
primátorka města                                                                                                                   náměstek primátorky