STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/1571/2017
   
   
 VYŘIZUJE:  Lucie Wilčková v. r.
 TEL.:  596 803 228
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  wilckova.lucie@havirov-city.cz
   
 DATUM:  31.01.2017

 

U S N E S E N Í

z 16. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.01.2017

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 23.01.2017


 

631/16ZM/2017 - Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne 23.01.2017

632/16ZM/2017 - Schválení programu 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017

633/16ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017

634/16ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016

635/16ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH

636/16ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově V/2016

637/16ZM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017

638/16ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město

639/16ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice

640/16ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice

641/16ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

642/16ZM/2017 - Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi

643/16ZM/2017 - Výkup pozemků a stavby rodinného domu čp. 107, k.ú. Šumbark – Ing. Antonín Olšar

644/16ZM/2017 - Přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, u OC Globus

645/16ZM/2017 - Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum KHAMORO

646/16ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 102. – 104.

647/16ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 1. – 4.

648/16ZM/2017 - Delegování zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města - změny

649/16ZM/2017 - Jiří Matějíček – dohoda o splátkách dluhu

650/16ZM/2017 - Ochranná známka „EUROPA CUP 2011 HAVÍŘOV – CZECH REPUBLIC“ – zaregistrování zaměnitelné ochranné známky

651/16ZM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č.1

652/16ZM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti HTS, a.s.

653/16ZM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.

654/16ZM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti TSH a.s.

655/16ZM/2017 - Informativní zpráva o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o.

656/16ZM/2017 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2017 – 2021

657/16ZM/2017 - Odměny členům zastupitelstva

658/16ZM/2017 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2016

659/16ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

660/16ZM/2017 - Provedení kontroly plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2016 kontrolním výborem ZMHU S N E S E N Í

z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.01.2017


631/16ZM/2017 - Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne 23.01.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.01.2017 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


632/16ZM/2017 - Schválení programu 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23. ledna 2017 dle přílohy


633/16ZM/2017 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného dne 23.01.2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.01.2017

pana Vojtěcha KOZÁKA (ČSSD)
paní Bc. Moniku HAVLÍČKOVOU (KSČM)


634/16ZM/2017 - Zpráva o ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 19. prosince 2016


635/16ZM/2017 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

619/14ZM/2012 Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města
76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část
594/15ZM/2016 Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým organizacím

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

979/21ZM/05 Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města
536/10ZM/08 Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

114/4ZM/2015 Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá
530/14ZM/2016 Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark, k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice
531/14ZM/2016 Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá
533/14ZM/2016 Zřízení věcného břemene v k.ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby „Oprava mostu Na Hliníkách“
593/15ZM/2016 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
599/15ZM/2016 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací
602/15ZM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
603/15ZM/2016 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní haly Havířov – II.etapa, 2.část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu
604/15ZM/2016 Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) – změny
607/15ZM/2016 Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 a poskytnutí zálohy na provoz na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova
610/15ZM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově
611/15ZM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov
612/15ZM/2016 Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary
616/15ZM/2016 Smlouva o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.
620/15ZM/2016 Zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

987/18ZM/09 Darování technického zhodnocení v rámci stavby: „Chodník ul. Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“


636/16ZM/2017 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově V/2016_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - listopad 2016 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“

odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova ve výši 35 000,- Kč na pořízení 2 ks navigačního a komunikačního systému – RescueNavigator pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2017


637/16ZM/2017 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci těchto dílčích projektů:
projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“
projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“
projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši:
100 800,- Kč na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“
6 400,- Kč na projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“
29 800,- Kč na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok 2017 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného podílu města na spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality


638/16ZM/2017 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4118, k.ú. Havířov-město o výměře cca 24 m2, panu ing. Aleši Olšarovi, …………………………………, za účelem vybudování parkovacího stání


639/16ZM/2017 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice o výměře 1 148 m2, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6, IČO: 25110161 za účelem vybudování parkoviště


640/16ZM/2017 - Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 576/3, ostatní plocha, o výměře 123 m2, k.ú. Bludovice, manželům Ing. Ondreji Zajacovi a Kataríně Zajacové, …………………., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 51.970,-Kč (cca 423 Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 53.670,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2017


641/16ZM/2017 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 580/169, ostatní plocha, o výměře 95 m2, k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové, ………………………….., za účelem rozšíření příjezdu a zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 38.000,-Kč (400 Kč/m2) + 1.820,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 39.820,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2017


642/16ZM/2017 - Výkup pozemku parc.č. 552/2, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 552/2 o výměře 17 m2, kat. území Dolní Datyně od spoluvlastníků manželů Jana Opálky a Aleny Opálkové, ……………………. ……………………………. za smluvní cenu 95,- Kč/m2, celkem za kupní cenu ve výši 1 615,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


643/16ZM/2017 - Výkup pozemků a stavby rodinného domu čp. 107, k.ú. Šumbark – Ing. Antonín Olšar_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1564/1, zastavěná plocha, nádvoří výměře 530 m2, parc. č. 1564/2, ost.plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, parc.č. 1565, zahrada o výměře 174 m2, parc.č. 1566, zahrada o výměře 375 m2, parc.č. 1567, trvalý travní porost o výměře 344 m2, parc.č. 1568/1, orná půda o výměře 6 446 m2, parc.č. 1568/2, orná půda o výměře 474 m2, parc.č. 1569, trvalý travní porost o výměře 1 187 m2 a parc.č. 1573, ost.plocha, jiná komunikace o výměře 769 m2, celkem 10 377 m2 a stavby rodinného domu čp. 107 na pozemku parc.č. 1564/1 včetně drobných staveb a příslušenství, vše v kat. území Šumbark od pana ing. Antonína Olšara, ………………………………………, za smluvní cenu ve výši 4.477.400,- Kč


644/16ZM/2017 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, u OC Globus_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru pozemků do majetku města v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2604/3 ostatní plocha silnice o výměře 451 m2, parc. č. 2604/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2, parc. č. 2604/9 ostatní plocha silnice o výměře 240 m2, parc. č. 2604/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 255 m2, parc. č. 2604/39 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, parc. č. 2604/40 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, parc. č. 2604/41 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 296 m2, parc. č. 2604/42 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, zastavěných stavbou chodníku a přilehlými plochami podél silnice č. III/4746 (ul. Dělnická u Globusu), ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/4, Karviná, IČO: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2017


645/16ZM/2017 - Předání majetku pořízeného z dotace k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum KHAMORO_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to movitých věcí pořízených z dotace – Poradenské centrum KHAMORO dle přílohy č. 1 v pořizovací ceně 256 955,42 Kč (vybavení kanceláře v pořizovací ceně 166 595,42 Kč a výpočetní technika v pořizovací ceně 90 360,00 Kč) příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 60337583

u k l á d á

vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova

Z: vedoucí OPS
T: 28. 2. 2016


646/16ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 102. – 104._________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 102. – 104., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 102. – 104. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 729 145,31 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 933 130,15 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 41 005,03 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 751 510,13 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 627 021,88 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 323 438,15 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 866,35 tis. Kč
odbor školství a kultury 26 813,63 tis. Kč
odbor územního rozvoje 504,13 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč
odbor organizační 217 377,61 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 954,87 tis. Kč
odbor komunálních služeb 276 512,12 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 221 964,79 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 302,10 tis. Kč
odbor ekonomický 485 292,18 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 800,37 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 303 583,73 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 046,00 tis. Kč
MŠ ČSA 993,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 042,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 470,05 tis. Kč
MŠ Mládí 1 197,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč
MŠ Okružní 945,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 808,26 tis. Kč
MŠ Přímá 1 021,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 099,00 tis. Kč
MŠ Resslova 825,00 tis. Kč
MŠ Sukova 819,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 720,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 928,44 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 664,60 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 165,18 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 789,22 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 885,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 880,15 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 335,24 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 695,40 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 432,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 043,38 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 846,40 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 864,94 tis. Kč
ZŠ Školní 2 764,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 763,01 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 38 270,44 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 316,33 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 267,36 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 354,84 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 35 973,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 820,81 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem -102 123,43 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +395 029,74 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -498 194,74 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +1 041,57 tis. Kč


647/16ZM/2017 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 1. – 4._________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 1. – 4., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 4. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 762 221,68 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 27 233,70 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 775 988,98 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 012 528,66 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 727 493,66 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 032,00 tis. Kč
odbor školství a kultury 29 490,00 tis. Kč
odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč
odbor organizační 221 843,00 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 341,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb 290 585,00 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 519 136,98 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 433,00 tis. Kč
odbor ekonomický 571 475,98 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 937,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 285 035,00 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 900,00 tis. Kč
MŠ ČSA 830,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč
MŠ Okružní 830,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč
MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Radniční 938,00 tis. Kč
MŠ Resslova 858,00 tis. Kč
MŠ Sukova 853,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 399,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 28 000,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 18 820,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 38 447,00 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 9 449,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 640,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 47 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem +250 306,98 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +184 641,98 tis. Kč


648/16ZM/2017 - Delegování zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města – změny_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 o delegování zástupců města pro volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, takto:
1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH:
    pí Evu Radovou, náhradníka p. Róberta Masaroviče, MSc.
2. Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, členy ZMH:
    p. Róberta Masaroviče, MSc., náhradníka p. Miroslava Polaka
3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, členy ZMH:
    Ing. Bohuslava Niemiece, náhradníka Mgr. Michaelu Horňákovou
4. KIC Odpady, a.s., IČO 28564111:
    Bc. Marka Plawneho, náhradníka Bc. Pavla Rapanta, člena ZMH


649/16ZM/2017 - Jiří Matějíček – dohoda o splátkách dluhu_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o splátkách dluhu za zásah provedený jednotkami dobrovolných hasičů Havířov-Šumbark a Havířov-Životice s dlužníkem Jiřím Matějíčkem, …………………………….:
celková částka k vrácení: 21.400 Kč
výše měsíční splátky: 500 Kč
počet pravidelných měsíčních splátek: 42 splátek k poslednímu dni v měsíci

první splátka: nejpozději 31.1.2017
poslední splátka: nejpozději 31.7.2020 ve výši 400 Kč,
vše pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení byť jen s jednou splátkou


650/16ZM/2017 - Ochranná známka „EUROPA CUP 2011 HAVÍŘOV – CZECH REPUBLIC“ – zaregistrování zaměnitelné ochranné známky_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zaregistrovanou ochrannou známku statutárního města Havířova

2. přihlášení zaměnitelné ochranné známky se slovy „EUROPA CUP“


n e s c h v a l u j e

podání námitek proti zaregistrování zaměnitelné ochranné známky


651/16ZM/2017 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova – dodatek č. 1_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 24.1.2017 Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova takto:
1. Změna:
Vypouští se bez náhrady z Článku 14 „Zajištění nerušeného průběhu zasedání“ odstavec 2:
„2. Pro zajištění bezpečnosti při zasedání ZMH, každá osoba, která se pohybuje v jednacích prostorách je povinna při každém vstupu do budovy podstoupit bezpečnostní kontrolu. Bezpečnostní kontrola je prováděna prostřednictvím detekčního rámu na přítomnost kovu a kontrolou příručního zavazadla pověřeným pracovníkem bezpečnostní služby. V případě, že budou při kontrole u kontrolované osoby zjištěny předměty, které by mohly způsobit ohrožení bezpečnosti (zejm. zbraně), nebude ji umožněn vstup do jednacích prostor až do té doby, než tyto předměty na své náklady odloží mimo jednací prostory.“

2. Změna:
V Článku 14 „Zajištění nerušeného průběhu zasedání“ se stávající odstavce 3., 4. a 5. nově označují pořadovými čísly 2., 3. a 4.


652/16ZM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti HTS, a.s._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zánik funkce člena představenstva obchodní společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. (HTS, a.s.), IČO 61974706, pana Františka Fice z důvodu úmrtí dne 30.12.2016

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017 v obchodní společnosti HTS, a.s.

odvolání JUDr. Bronislava Bujoka z funkce člena představenstva HTS, a.s. (předseda)
zvolení Ing. Josefa Kaplana do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání p. Petera Hrabčáka z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Ing. Jiřího Martinka do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání pí Danuše Holeksové z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Ing. Břetislava Petra z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Ing. Jakuba Holisze do funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Mgr. Stanislavy Gorecké do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Bc. Aleny Zedníkové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. (předseda)
zvolení Ing. Břetislava Petra do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání p. Karla Sachmerdy z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. (místopředseda)
zvolení Ing. Petra Špoka do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání pí Evy Radové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení p. Marka Světničky, DiS. do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání p. Ing. Bedřicha Jaroše z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.


653/16ZM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017

1. u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)

odvolání Ing. Miloslava Hanuse z funkce jednatele MRA, s.r.o.
zvolení Ing. Róberta Pustky do funkce jednatele MRA, s.r.o.
odvolání p. Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. (místopředseda)
zvolení Mgr. Rudolfa Šimka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
odvolání p. Karla Ďurkáče z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení p. Jana Dostala do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.

2. u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s r.o.

odvolání Mgr. Radka Kupczaka z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. (předseda)
zvolení Ing. Josefa Olšara, do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
odvolání Bc. Darji Tomaniecové z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení p. Jana Veselého do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.


654/16ZM/2017 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodní společnosti TSH a.s._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 25.1.2017 v obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.), IČO 25375601:

odvolání Ing. Jaroslava Gongola, CSc. zfunkce člena představenstva TSH a.s. (předseda)
zvolení p. Róberta Masaroviče, MSc. do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání pí Alice Kristlíkové (dř. Hegyi) z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Ing. Ondřeje Baránka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Ing. Jiřího Šebesty z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení p. Miroslava Polaka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání p. Václava Kubelky z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení pí Ivety Kočí Palkovské do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání p. Vladislava Fukaly z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. (předseda)
zvolení Bc. Marka Plawneho do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání p. Miroslava Polaka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. (místopředseda)
zvolení Ing. Věroslava Ryšky do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.


655/16ZM/2017 - Informativní zpráva o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

postup při vyčíslení škody pro přípravnou fázi trestního řízení Police ČR zn. KRPT-169516-41/TČ-2015-070082


656/16ZM/2017 - Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2017 – 2021_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

členům Zastupitelstva města Havířova navrhnout 46 kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné na příští čtyřleté volební období 2017 – 2021 v souladu s § 60 odst. 1 a § 64 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví následující podmínky pro kandidáta:
- je občanem České republiky a je starší 30 let
- je plně svéprávný a je bezúhonný,
- jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat,
- je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území města Havířova nebo v obvodu Okresního soudu v Karviné

Z: členové ZMH
T: odevzdat na OPS do 3.2.2017


657/16ZM/2017 - Odměny členům zastupitelstva_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností od 1.2.2017

1. výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 5 067 Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 731 Kč/měsíc tj. celkem 5 798 Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3 625 Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 731 Kč/měsíc tj. celkem 4 356 Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 6 423 Kč/měsíc,
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1 242 Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 731 Kč/měsíc, tj. celkem 1 973 Kč/měsíc

s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci,

2. předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Havířova, měsíční odměnu za výkon funkce ve výši, která náleží za výkon této funkce členům zastupitelstva, dle odstavce 1) tohoto usnesení

3. v případě vzniku výše uvedené funkce v průběhu roku 2017 náleží odměna za výkon této funkce ode dne jmenování nebo zvolení do funkce.


658/16ZM/2017 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden až prosinec 2016.


659/16ZM/2017 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 08.12.2016 – 11.01.2017 dle příloh


660/16ZM/2017 - Provedení kontroly plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2016 kontrolním výborem ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p o v ě ř u j e

kontrolní výbor ZMH provedením kontroly plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2016.


………………………………… …………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátorka města náměstek
pro ekonomiku a správu majetku