Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 16. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 17.12.2012

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/95 267/Vl/2012

V Havířově dne 17.12.2012
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 17.12.2012


682/16ZM/2012 - Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne 17.12.2012

683/16ZM/2012 - Schválení programu 16. zasedání ZMH dne 17.12.2012

684/16ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného dne 17.12.2012

685/16ZM/2012 - Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 5.11.2012

686/16ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH

687/16ZM/2012 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

688/16ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury

689/16ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

690/16ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce 2012

691/16ZM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

692/16ZM/2012 - Rozpočet města Havířova na rok 2013

693/16ZM/2012 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2013

694/16ZM/2012 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova

695/16ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2012

696/16ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2012

697/16ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 122. – 146.

698/16ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

699/16ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

700/16ZM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2013

701/16ZM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017

702/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark

703/16ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark

704/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá

705/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark

706/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá

707/16ZM/2012 - Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku

708/16ZM/2012 - Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím

709/16ZM/2012 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

710/16ZM/2012 - Prodej pozemku pod již postavenou garáží, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město- změna usnesení

711/16ZM/2012 - Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice

712/16ZM/2012 - Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

713/16ZM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“

714/16ZM/2012 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov.Šumbark

715/16ZM/2012 - Směna pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město

716/16ZM/2012 - Nabídka Zemědělského podniku Razová na odprodej pozemků v k.ú. Bludovice a v k.ú. Havířov-město

717/16ZM/2012 - Změna části usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27.3.2006, k bezúplatnému převodu pozemku z majetku ČR, do majetku města

718/16ZM/2012 - Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroAWK s.r.o.

719/16ZM/2012 - Zastavení nemovitostí v majetku města

720/16ZM/2012 - Odstoupení od budoucí kupní smlouvy

721/16ZM/2012 - Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení

722/16ZM/2012 - Předání 2 klimatizačních jednotek k hospodaření Městské knihovně Havířov

723/16ZM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Lucia Břusková

724/16ZM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

725/16ZM/2012 - Dodatek č.1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Havířov a SmVaK Ostrava a.s.

726/16ZM/2012 - Prodej vodovodů v majetku města

727/16ZM/2012 - Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) Odkanalizování částí města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně – informativní zpráva o průběhu projektů

728/16ZM/2012 - č.stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – podmínky zadávacího řízení

729/16ZM/2012 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2013

730/16ZM/2012 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál Havířov“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

731/16ZM/2012 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“

732/16ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

733/16ZM/2012 - Technické služby Havířov a.s. – změna zástupce města v představenstvu společnosti

734/16ZM/2012 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova

735/16ZM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst

736/16ZM/2012 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města

737/16ZM/2012 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2013

738/16ZM/2012 - Změny ve Finančním výboru ZMH

739/16ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2012

740/16ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

741/16ZM/2012 - Přijetí nadačního příspěvku a poskytnutí dotace

 

 

U S N E S E N Í
z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2012


 

682/16ZM/2012 - Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne 17.12.2012_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2012 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

683/16ZM/2012 - Schválení programu 16. zasedání ZMH dne 17.12.2012__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2012 dle přílohy včetně jeho doplnění


 

684/16ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného
dne 17.12.2012____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2012

Ing. Karla Šlachtu
RNDr. Vladimíra Macha


 

685/16ZM/2012 - Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne 5.11.2012_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5. listopadu 2012


 

686/16ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.)

458/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České republiky, s.p. do majetku města

500/13ZM/2012

ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

597/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice

599/14ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice

600/14ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

602/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá

603/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město

613/14ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.)

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

457/12ZM/2012

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643 a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena

506/13ZM/2012

Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420,1427 a 1428 v k.ú. Havířov-město – výzva k podání nabídek realizace záměru vybudování stavby halových hromadných garáží s občanskou vybaveností

520/13ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark

521/13ZM/2012

Směna částí pozemku parc. č. 284/14, k.ú. Šumbark v majetku města, za část pozemku parc. č. 284/2, k.ú. Šumbark v majetku spol. Lidl Česká republika v.o.s.

605/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice

606/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice

607/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá

608/14ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město

609/14ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Mezidolí, k.ú. Bludovice

610/14ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I.

611/14ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II.

612/14ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III.

614/14ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město

617/14ZM/2012

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová

629/14ZM/2012

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011

635/14ZM/2012

Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR

652/15ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark

653/15ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice

654/15ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá

656/15ZM/2012

Výkup pozemku v k.ú. Šumbark – Ing. Chowaniec

657/15ZM/2012

Výkup pozemků parc. č. 609/5 a parc. č. 1229/1, k.ú. Bludovice

669/15ZM/2012

Úprava rozpočtu na rok 2012 v oblasti mzdových nákladů základním školám zapojeným do realizace a udržitelnosti projektu „Stejná šance“, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

672/15ZM/2012

Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

673/15ZM/2012

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury

674/15ZM/2012

Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách

675/15ZM/2012

Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

676/15ZM/2012

Změna účelu poskytnuté investiční dotace na rok 2012 – NsP Havířov, p.o.

679/15ZM/2012

Likvidace pohledávky za J. Klubalem

681/15ZM/2012

Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého dolu Dukla

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.)

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

1276/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 1.etapa“

605/11/ZM/08

Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark
- vypořádání MK Smrková

760/14/ZM/09

Prodej podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá

1277/24/ZM/10

Smluvní vztah pro stavbu: „Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město“


 

687/16ZM/2012 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
v Havířově_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: leden 2013


 

688/16ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu
odboru školství a kultury___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 148.320,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2012


 

689/16ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

schvaluje

1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. – XII. měsíc roku 2012 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

5 600,- Kč   Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61
9 520,- Kč   Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
21 360,- Kč   Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci.

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2012


 

690/16ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce 2012_____

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Slezské diakonie o zvýšení poskytnuté dotace ze dne 21.11.2012 dle přílohy č. 1

n e s c h v a l u j e

zvýšení poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2012 z mimosportovní sféry Slezské diakonii, IČ 65468562, o 40 000,- Kč (tj. na celkovou částku na 65 000,- Kč) na projekt „INTERVENĆNÍ CENTRUM Havířov“

Z: vedoucí OSV
T: prosinec 2012


 

691/16ZM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného
i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV ze dne 19.10.2012 a 14.11.2012 dle přílohy č.1 a č.2

schvaluje

prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období od 19.01.2011 do 30.09.2012 v celkové výši 288 207,- Kč a od 01.10.2012 do 29.11.2012 ve výši 20 293,- Kč občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139


 

692/16ZM/2012 - Rozpočet města Havířova na rok 2013________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

z toho: tř. 1 – daňové příjmy

tř. 2 – nedaňové příjmy

tř. 3 – kapitálové příjmy

tř. 4 – přijaté dotace (transfery)

2 163 050,00 tis. Kč

855 313,00 tis. Kč

22 860,00 tis. Kč

25 500,00 tis. Kč

1 259 377,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)

a/ výdaje organizačních jednotek MMH

z toho: odbor životního prostředí

odbor školství a kultury

odbor územního rozvoje

stavební a silniční správní úřad

odbor organizační

odbor sociálních věcí

odbor komunálních služeb

odbor investiční výstavby

odbor správy majetku

Městská policie Havířov

odbor ekonomický

oddělení strategického rozvoje

Kancelář primátora

2 452 194,00 tis. Kč

2 149 714,00 tis. Kč

758,00 tis. Kč

51 145,00 tis. Kč

524,00 tis. Kč

50,00 tis. Kč

306 155,00 tis. Kč

6 623,00 tis. Kč

255 030,00 tis. Kč

728 565,00 tis. Kč

24 039,00 tis. Kč

70 055,00 tis. Kč

677 492,00 tis. Kč

17 556,00 tis. Kč

11 722,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím

z toho: MŠ Balzacova

MŠ Čelakovského

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Kosmonautů

MŠ Lipová

MŠ Mládí

MŠ Moravská

MŠ Okružní

MŠ Petřvaldská

MŠ Přímá

MŠ Puškinova

MŠ Radniční

MŠ Resslova

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky

MŠ U Topolů

ZŠ 1. Máje

ZŠ F. Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M. Kudeříkové

ZŠ M. Pujmanové

ZŠ Mládežnická

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená

ZŠ Žákovská

ASTERIX -Středisko volného času Havířov

Domov seniorů Havířov

Městská knihovna Havířov

Městské kulturní středisko Havířov

SANTÉ – Centrum ambulantních

a pobytových sociálních služeb Havířov

Sociální služby města Havířova

Správa sportovních a rekreačních zařízení

Havířov

Ostatní dotace a dary

302 480,00 tis. Kč

1 071,00 tis. Kč

730,00 tis. Kč

850,00 tis. Kč

1 000,00 tis. Kč

845,00 tis. Kč

700,00 tis. Kč

650,00 tis. Kč

980,00 tis. Kč

1 625,00 tis. Kč

640,00 tis. Kč

2 680,00 tis. Kč

1 030,00 tis. Kč

750,00 tis. Kč

790,00 tis. Kč

530,00 tis. Kč

820,00 tis. Kč

830,00 tis. Kč

550,00 tis. Kč

835,00 tis. Kč

550,00 tis. Kč

4 080,00 tis. Kč

3 500,00 tis. Kč

2 950,00 tis. Kč

3 855,00 tis. Kč

3 350,00 tis. Kč

2 360,00 tis. Kč

2 900,00 tis. Kč

3 040,00 tis. Kč

3 850,00 tis. Kč

3 670,00 tis. Kč

3 100,00 tis. Kč

5 000,00 tis. Kč

6 020,00 tis. Kč

1 050,00 tis. Kč

2 580,00 tis. Kč

1 140,00 tis. Kč

3 775,00 tis. Kč

2 100,00 tis. Kč

47 604,00 tis. Kč

19 775,00 tis. Kč

40 626,00 tis. Kč

 

14 247,00 tis. Kč

36 845,00 tis. Kč

34 957,00 tis. Kč

31 650,00 tis. Kč

3) Financování celkem

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

splátky jistin úvěrů

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
 – výdaje

změna stavu na bankovních účtech

+ 289 144,00 tis. Kč

+ 678 385,00 tis. Kč

- 592 265,00 tis. Kč


+ 65 370,00 tis. Kč


- 3 350,00 tis. Kč

+ 141 004,00 tis. Kč

B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP, FVPA, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2013, dle důvodové zprávy.

C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“, dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2013 dle důvodové zprávy.


 

693/16ZM/2012 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2013_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2013 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2013 dle příloh č.1, č.2 a č.3.


 

694/16ZM/2012 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zhodnocení finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve výši 8 400 000,00 Kč na dobu 3 měsíců formou zvýhodněného jednorázového termínovaného vkladu s úročením 1,60 % p.a.


 

695/16ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – září 2012__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2012, dle důvodové zprávy a příloh.


 

696/16ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2012__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2012, dle důvodové zprávy a příloh.


 

697/16ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 122. – 146.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 122. a č. 146., dle důvodové zprávy,

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 123. – 145., dle důvodové zprávy,

b) na základě rozpočtových opatření č. 122. – 146. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 057 780,81 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

860 141,53 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

35 944,00 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

4 682,58 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 157 012,70 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 240 776,74 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 940 964,83 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

910,04 tis. Kč

odbor školství a kultury

53 678,39 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

192 210,48 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 174,61 tis. Kč

odbor komunálních služeb

272 280,86 tis. Kč

odbor investiční výstavby

711 528,27 tis. Kč

odbor správy majetku

18 500,00 tis. Kč

Městská policie

71 197,32 tis. Kč

odbor ekonomický

561 315,42 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

40 367,28 tis. Kč

oddělení kanceláře primátora

10 976,20 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

299 811,91 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

705,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 068,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

696,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 050,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 726,30 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 413,03 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

815,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

798,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

5 993,80 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 795,48 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 660,04 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

4 015,64 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 235,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

3 077,72 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

4 226,09 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 259,29 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 320,10 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 588,48 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 816,46 tis. Kč

ZŠ Moravská

6 871,60 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 972,39 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 348,15 tis. Kč

ZŠ Školní

3 310,33 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 396,08 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 074,60 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 771,67 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

29 071,80 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

20 225,29 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

38 594,70 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 410,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov


35 131,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových

sociálních služeb Havířov

13 292,87 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

38 580,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+182 995,93 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+514 978,53 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-451 239,55 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy


0,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje


0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy


+58 600,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje


-60 400,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+121 056,95 tis. Kč


 

698/16ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č. 4 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 867/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č.700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-město panu Josefu Cholewovi za kupní cenu 275.237,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

699/16ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:

a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61988596) o částku 5.000,- Kč na opravu dřevené herní průlezky, která je součástí dopravního hřiště

b) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61988570) o částku 50.000,- Kč na nákup materiálu a ochranných sportovních pomůcek pro dopravní výchovu dětí a žáků základních a mateřských škol v Havířově

c) Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513) o částku 15.000,- Kč na nákup materiálu

d) Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131) o částku 5.000,- Kč na nákup koloběžek

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2012.


 

700/16ZM/2012 - Program prevence kriminality na rok 2013____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

podání žádosti a realizaci 2 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013, a to:

1. projekt „Poradenské centrum KHAMORO – bezpečné pracoviště“, realizátor Magistrát města Havířova, organizační odbor

2. projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí prostřednictví SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtových úprav na rok 2013 finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově na realizaci:
- projektu č. 1 „Poradenské centrum KHAMORO – bezpečné pracoviště“  ve výši 3 500,00 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,
- projektu č. 2 „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ ve výši 24 800,00 jako podíl města na spolufinancování projektu

a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality.


 

701/16ZM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města
Havířova na období 2014-2017_______________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. organizační strukturu komunitního plánování sociálních služeb dle přílohy č.1
2. harmonogram zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“ dle přílohy č. 2

b e r e   n a   v ě d o m í

seznam stávajících členů pracovních skupin dle přílohy č. 3.


 

702/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4 o výměře 14 m2 v kat. území Šumbark panu Janu Michálkovi, bytem ............................................. za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

703/16ZM/2012 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 230 m2 a část pozemku parc.č. 1642/3 o výměře cca 20 m2, vše v kat. území Šumbark
paní Pavlíně Vránové, bytem .............................................
a panu Štěpánu Neuwirthovi bytem .............................................
za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování s tím, že na prodávaném pozemku nesmí být postaveny žádné stavby (např. plot, zpevněnou plochu) a bude užíván pro výsadbu stromů

________________________________________________________________________________

704/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 9 m2 organizaci AVZO TSČ ČR 76. ZO Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 65468589, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku


 

705/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 a parc.č. 1326/5, ostatní plocha o výměře 419 m2 v k.ú. Šumbark, za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu a hospodářské budovy, manželům Ing. Dominiku Káňovi a Mileně Káňové, bytem .............................................


 

706/16ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, zahrada o výměře 518 m2, k.ú. Prostřední Suchá,
panu Tomáši Blendovskému, bytem .............................................,
za účelem zahrady k rodinnému domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

707/16ZM/2012 - Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2 o celkové výměře cca 1 000 m2 v kat. území Šumbark (přesná výměra bude upřesněna GP) společnosti EBM Partner a.s., se sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: 24184497
za účelem výstavby Centra bydlení pro seniory, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

708/16ZM/2012 - Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1642/12 o výměře 6 m2 a části pozemku parc.č. 239, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 239/2 o výměře 5 m2, oba k.ú. Šumbark,
části pozemku parc.č. 703, nově dle GP označené jako pozemek parc.č. 703/2 o výměře 5 m2 a části pozemku parc.č. 951, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 951/2 o výměře 9 m2, oba k.ú. Havířov-město, části pozemků parc.č. 1315/6 a parc.č. 1400/24, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 1400/37 o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035
k již postaveným distribučním transformačním stanicím za tržní cenu dle znaleckých posudků:
parc.č. 1642/12,k.ú. Šumbark……………3 320,- Kč (tj. cca 553,- Kč/m2)
parc.č. 239/2,k.ú. Šumbark……….………2 500,- Kč (tj. 500,- Kč/m2)
parc.č. 703/2, k.ú. Havířov-město…………4 200,- Kč( tj. 840,- Kč/m2)
parc.č. 951/2 , k.ú. Havířov-město…………7 560,- Kč(tj. 840,- Kč/m2)
parc.č. 1400/37, k.ú. Prostřední Suchá…….. 5 130,- Kč(tj. 570,- Kč/m2)
+ 5 420,- Kč za zpracování znaleckých posudků,
za kupní cenu celkem 28 130,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2013


 

709/16ZM/2012 - Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy se společností Rhenus Development s.r.o., IČ: 63322005 o zániku předkupního práva k části pozemku parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2, k.ú Havířov-město ve prospěch společnosti Rhenus Development s.r.o. a o  měně využití této části pozemku dle projektu kupujícího

2. za podmínky splnění bodu č.1
prodej pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198 o výměře 5 m2, parc.č. 2199 o výměře 114 m2 a částí pozemků parc.č. 2196 o výměře cca 2175 m2, parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2 a pozemku parc.č. 2200 o výměře cca 182 m2, v kat. území Havířov-město, tj. plocha o celkové výměře cca 3 212 m2
společnosti McDonald´s ČR spol. s.r.o. se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, IČ: 16191129 za účelem výstavby  restaurace rychlého občerstvení McDonald´s za těchto podmínek:

- kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby
- kupní cena je stanovena jako smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2, celkem kupní cena bude činit při výměře cca 3 212 m2 celkem cca 8 030 000,- Kč
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu této smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši 4 818 000,- Kč
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o výpůjčce na část pozemku parc.č. 2196 o výměře 533 m2 jako rezerva pro budoucí úpravu křižovatky a úpravu horkovodu
- s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení věcných břemen pro příjezd a přístup k restauraci, pro napojení a uložení potřebných inženýrských sítí, dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene
- s budoucím kupujícím bude uzavřena nájemní smlouva po dobu realizace stavby po nabytí právní moci všech vydaných stavebních povolení pro tuto stavbu, a to na dobu určitou do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby, max. na dobu 24 měsíců 
- nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 120 000,- Kč/rok + DPH max. po dobu 24 měsíců, dle podmínek výše a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné vypočteno dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene
- v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě po nabytí právní moci územního rozhodnutí, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši 2 000 000,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání
- budoucí kupující může odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě bez úhrady pokuty ve výši 2.000.000,- Kč v případě, že výsledky právní, environmentální a geologické prověrky k pozemku (rozbory půdy, radonová studie, inženýrsko geologický průzkum apod.) ukáží, že na pozemku nelze realizovat stavbu a provoz restaurace vůbec nebo jen při vynaložení nepřiměřených dodatečných nákladů a dále jen v případě, že v rámci územního nebo stavebního řízení dojde ke změně rozsahu potřebných stavebních prací nad rámec zpracované studie nebo že budoucí kupující nezíská potřebná povolení.
- v budoucí kupní smlouvě budou uvedeny podmínky dané odbory magistrátu města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem uvedených smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013


 

710/16ZM/2012 - Prodej pozemku pod již postavenou garáží, areál garáží Na Špici,
k.ú. Havířov-město - změna usnesení_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 608/14ZM/2012, bod 1) ze dne 24.9.2012

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město manželům Emilu Gulašimu a Boženě Gulašiová, bytem ......................... pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2,
celkem tedy za 35 490,- Kč
a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

711/16ZM/2012 - Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku 582/3 označeného dle GP jako pozemek parc.č. 582/13, k.ú. Bludovice o výměře 1 m2 manželům Ing. arch. Věře Kollegové a Ing. Václavu Kollegovi, oba bytem ............................................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1150,- Kč/m2, celkem tedy za 1 150,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 582/11, k.ú. Bludovice o výměře 1 m2 paní Martě Bartoncové, bytem ............................................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 150,- Kč/m2, celkem tedy za 1 150,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

712/16ZM/2012 - Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nemovitostí:
- objekt restaurace č. p. 144 na pozemku parc. č. 2538/1
- pozemek parc. č. 2538/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 871 m2,
vše v k.ú. Bludovice,
paní Pavle Sliwkové, bytem .............................................,
za smluvní kupní cenu ve výši 3.815.000,- Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky zachování prodejny potravin po dobu 5 let za současných nájemních podmínek

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

713/16ZM/2012 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. přijetí daru části pozemku parc. č. 596/15, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 1202 m2 trvale zastavěné chodníkem, včetně prostoru za chodníkem, dle zaměření dokončené stavby, do majetku města, dárce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 00095711

2. výkup části pozemku parc. č. 1765/3, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 49 m2, trvale zastavěné chodníkem, dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: manželé Justin Pojezdal, Anežka Pojezdalová,
bytem .............................................,
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu,
minimálně však 414,-Kč/m2, dle požadavku vlastníků

3. výkup části pozemku parc. č. 1765/5, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 67 m2,
pronajímatel: Pavel Kubiena, bytem .............................................,
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu, v případě, že dojde v důsledku stavby k přemístění stávajícího oplocení, požaduje vlastník vybudovat dotčenou část oplocení na náklady investora

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: dle dokončené stavby


 

714/16ZM/2012 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov.Šumbark
“____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 301/7ZM/2011, ze dne 19. 9. 2011, kterým byla schválena koupě pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 37 o výměře 730 m2, pro účely výstavby chodníku a cyklostezky,
prodávající: První Kochova, s.r.o., ul. Kochova 1227, Havířov-Šumbark, IČ: 26864291
za kupní cenu: dle požadavku vlastníka obvyklou-tržní ve výši 300.000,-Kč

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: č. 5031 „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“ koupi pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 37 o výměře 730 m2, pro účely výstavby chodníku a cyklostezky,
prodávající: První Kochova, s.r.o., ul. Kochova 1227, Havířov-Šumbark, IČ: 26864291
kupní cena: 365.000,-Kč, stanovena jako cena tržní, dle aktualizovaného znaleckého posudku, akceptovaná zástavním věřitelem, který se vzdá zástavního práva k nemovitosti

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2013


 

715/16ZM/2012 - Směna pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město,
za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, o výměře 1611 m2, v majetku statutárního města Havířov, za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město, o výměře 1987 m2, ve spoluvlastnictví pana Romana Cieslara, bytem ............................................. a pana Martina Cieslara, bytem ............................................., bez finančního vyrovnání s tím, že náklady za zpracování znaleckého posudku hradí smluvní strany rovným dílem

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

716/16ZM/2012 - Nabídka Zemědělského podniku Razová na odprodej pozemků
v k.ú. Bludovice a v k.ú. Havířov-město_______________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č.1048/24, vodní plocha o výměře 96 m2, parc.č. 1048/25, vodní plocha o výměře 120 m2, parc.č. 1048/26, vodní plocha o výměře 199 m2 v katastrálním území Bludovice a výkup pozemku parc.č. 4705/5, ost.plocha, ost. komunikace o výměře79 m2 v katastrálním území Havířov-město od vlastníka – Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 63 Řepy, IČ: 13642090


 

717/16ZM/2012 - Změna části usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27.3.2006,
k bezúplatnému převodu pozemku z majetku ČR, do majetku města_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č.1190/25/ZM/06, ze dne 27. 3. 2006, v bodě E/1, kterým byl pro účely realizace stavby „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“ schválen bezúplatný převod - přijetí daru, části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2417, o výměře cca 72 m2, zastavěné komunikací dle zaměření, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1995/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, zastavěného částí veřejné komunikace ul. Požárnická, o výměře 132 m2, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 69797111, do majetku statutárního města Havířova, včetně omezujících a zavazujících podmínek, uvedených v čl. III, předložené smlouvy:

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze ji vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I. nebo její část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III. odst. 1.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2013


 

718/16ZM/2012 - Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroAWK s.r.o.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odkup 29 ks autobusových čekáren od euroAWK s.r.o, se sídlem: Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 100 00, IČ: 43965117,
za cenu tržní ve výši 3.145.000,- Kč celkem,
dle znaleckého posudku č. 144-69/12 ze dne 14.9.2012, a to:

1. panel č. 660111, na pozemku parc.č. 552, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, Lípová směr AN), cena tržní ve výši 85.000,- Kč
2. panel č. 660113, na pozemku parc.č. 549, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, Lípová směr Šumbark), cena tržní ve výši 85.000,- Kč
3. panel č. 660115, na pozemku parc.č. 1420, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, radnice směr Šumbark), cena tržní ve výši 121.000,- Kč
4. panel č. 660117, na pozemku parc.č. 1420, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířo-Město, radnice směr Šumbark), cena tržní ve výši 121.000,- Kč
5. panel č. 660119, na pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, radnice směr AN), cena tržní ve výši 135.000,- Kč
6. panel č. 660123, na pozemku parc.č. 919, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, střed směr AN), cena tržní ve výši 130.000,- Kč
7. panel č. 660127, na pozemku parc.č. 1059/1, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, u fontány Jitřenka směr Šumbark), cena tržní ve výši 90.000,- Kč
8. panel č. 660129, na pozemku parc.č. 919, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, u fontány Jitřenka směr AN), cena tržní ve výši 85.000,- Kč
9. panel č. 660131, na pozemku parc.č. 2230/24,k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, nemocnice směr AN), cena tržní ve výši 85.000,- Kč
10. panel č. 660133, na pozemku parc.č. 203/40, k.ú. Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, Nad Terasou směr AN), cena tržní ve výši 90.000,- Kč
11. panel č. 660135, na pozemku parc.č. 308/7, k.ú. Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, Nad Terasou směr Šumbark), cena tržní 80.000,- Kč
12. panel č. 660137, na pozemku parc.č. 929, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, Puškinova směr Šumbark), cena tržní ve výši 85.000,- Kč
13. panel č. 660140, na pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, střed směr Šumbark), cena tržní ve výši 95.000,- Kč
14. panel č. 660236, na pozemku parc.č. 1237/1, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, nemocnice směr Šumbark), cena tržní ve výši 85.000,-Kč
15. panel č. 660237, na pozemku parc.č. 22, k.ú. Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Město, Puškinova směr AN), cena tržní ve výši 85.000,- Kč
16. panel č. 660325, na pozemku parc.č. 2241, k.ú. Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, hotel Merkur směr Šumbark), cena tržní ve výši 85.000,- Kč
17. panel č. 660327, na pozemku parc.č. 944/257, k.ú. Šumbark, autobusová čekárna (Havířov-Šumbark, H.Malířové směr AN), cena tržní ve výši 115.000,- Kč
18. panel č. 660331, na pozemku parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, žel.st. směr Šumbark), cena tržní ve výši 145.000,- Kč
19. panel č. 660721, na pozemku parc.č. 1106,1108/1, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, obchodní dům směr AN), cena tržní ve výši 145.000,- Kč
20. panel č. 660727, na pozemku parc.č. 2008/35, 2105/590, k.ú. Šumbark, autobusová čekárna (Havířov-Šumbark, 2.etapa Orlí směr AN), cena tržní ve výši 80.000,- Kč
21. panel č. 660729, na pozemku parc.č. 944/48,944/51, k.ú. Šumbark, autobusová čekárna (Havířov-Šumbark, točna Lidická směr AN), cena tržní ve výši 80.000,- Kč
22. panel č. 660731, na pozemku parc.č. 109/1, 109/2, 108, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, Těšínská směr AN), cena tržní ve výši 100.000,-Kč
23. panel č. 660737, na pozemku parc.č. 2250/29, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna Havířo-Město, žel.st. směr AN), cena tržní ve výši 150.000,- Kč
24. panel č. 660741, na pozemku parc.č. 60/1, k.ú. Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, Úřad práce směr Ostrava), cena tržní ve výši 145.000,- Kč
25. panel č. 660745, na pozemku parc.č. 60/1, k.ú. Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, Úřad práce směr Bohumín), cena tržní ve výši 145.000,- Kč
26. panel č. 660861, na pozemku parc.č. 202/2, k.ú. Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, Okrajová u garáží směr Šumbark), cena tržní ve výši 93.000,- Kč
27. panel č. 660887, na pozemku parc.č. 398/1, k.ú.Bludovice, autobusová čekárna (Havířov-Podlesí, zdr.středisko směr Šumbark), cena tržní ve výši 95.000,- Kč
28. panel č. 660935, na pozemku parc.č. 1533, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, nám. Republiky směr AN), cena tržní ve výši 150.000,- Kč
29. panel č. 660951, na pozemku parc.č. 1531/3, k.ú. Havířov-město, autobusová čekárna (Havířov-Město, nám.Republiky směr Šumbark), cena tržní ve výši 160.000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

719/16ZM/2012 - Zastavení nemovitostí v majetku města_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o zrušení zástavy na objekt objekt č.p. 1296 Víceúčelová hala a pozemek parc.č. 2996/1, 2996/4, 2996/6, 2996/7, 3212, k. ú. Bludovice a že bude podána žádost o zrušení zástavy na objektu Kulturního domu Leoše Janáčka č. p. 1593 a pozemku parc. č. 203/48 o výměře 2085 m2, k. ú. Bludovice, a nahrazená zástavou na objektu Kulturního domu Petra Bezruče č.p. 246/31a a pozemku parc. č. 1419 o výměře 2754 m2 v k. ú. Havířov-město,

s c h v a l u j e

zastavení nemovitosti objektu Kulturního domu Petra Bezruče č. p. 246/31a a pozemku parc. č. 1419 o výměře 2754 m2 v k. ú. Havířov-město, v souvislosti s ručitelským závazkem města u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. dle smlouvy č. 2002-3371 UV (1467/EO/02)

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 3 smlouvy č. 2002-3371 UV (1467/EO/02)

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

720/16ZM/2012 - Odstoupení od budoucí kupní smlouvy________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení společností TTC Park, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 923, IČ: 278 43 od budoucí kupní smlouvy č. 1954/OSM/11 uzavřené dne 10.2.2012 na prodej části pozemku parc.č. 284/1 o výměře cca 2 800 m2 k.ú. Šumbark za účelem vybudování nájemních objektů – nepotravinářské plochy, služby, parkoviště a dopravního napojení,


 

721/16ZM/2012 - Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předání discgolfového hřiště v pořizovací ceně 305 289,60 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00306754, k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č.250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2. bezúplatný převod drobného majetku - 130 ks disků v celkové pořizovací ceně 25 200,- Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00306754,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy dle bodu 2

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

722/16ZM/2012 - Předání 2 klimatizačních jednotek k hospodaření Městské knihovně
Havířov__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání 2 klimatizačních jednotek, inv. číslo 000000028175 a 000000028176 v celkové pořizovací ceně 1 323 184,13 Kč příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ 00601250, k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tím předání majetku k hospodaření Městské knihovně Havířov v celkové výši 10 812 987,25 Kč


 

723/16ZM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Lucia Břusková___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí části poplatku z prodlení ve výši  41.478,- Kč  p. Lucii Břuskové, bytem ............................................. pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení, tj. 9.826,- Kč jmenovanou řádně uhrazena


 

724/16ZM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


 

725/16ZM/2012 - Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně
souvisejících kanalizací mezi městem Havířov a SmVaK Ostrava a.s.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 ze dne 27.1.2012 mezi statutárním městem Havířov a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ: 45193665) ve znění dle přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 mezi statutárním městem Havířov a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ: 45193665)

Z: vedoucí OKS
T: 12/2012


 

726/16ZM/2012 - Prodej vodovodů v majetku města____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. podání jediné nabídky společností SmVaK Ostrava a.s. na odkoupení vodovodních řadů v majetku města
2. zdůvodnění SmVaK Ostrava a.s. na stanovení výše kupní ceny 2 100 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 3

s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na prodej vodovodů v majetku města:
1. Vodovod vnitřní 4. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2129
2. Vodovod venkovní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2139
3. Vodovod vnitřní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č. 2155
4. Vodovod Havířov, lokalita Záguří
5. Technická infrastruktura (vodovod) pro výstavbu 72 RD v Havířově-Životicích, lokalita Osinky
6. Vodovod Havířov-Životice, ul. Přátelství, U Křížů
7. Vodovod v k.ú. Prostřední Suchá ul. Hořanská
8. Vodovod Pstruží
Celková pořizovací cena: 16 872 830,35 Kč
Celková zůstatková cena po odpisech k 1.7.2012:13 117 320,87 Kč

se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 ve znění dle přílohy č. 2 za celkovou nabídkovou cenu 2 100 000,- Kč bez DPH

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem kupní smlouvy o prodeji výše uvedených vodovodních řadů kupujícímu SmVaK Ostrava a.s za kupní cenu 2 100 000,- Kč bez DPH

Z: vedoucí OKS
T: 12/2012


 

727/16ZM/2012 - Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)
Odkanalizování částí města Havířova – Bludovice, Dolní Datyně
– informativní zpráva o průběhu projektů____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o průběhu projektů v rámci Odkanalizování části města Havířova Dolní a Prostřední Suchá, Bludovice a Dolní Datyně dle důvodové zprávy


 

728/16ZM/2012 - č.stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – podmínky zadávacího řízení___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění kompletních podmínek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Parkovací dům Havířov“ ve znění přílohy tohoto usnesení


 

729/16ZM/2012 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2013_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2013 dle přílohy č. 1

2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků schváleného rozpočtu OIV na rok 2013 dle přílohy č. 2


 

730/16ZM/2012 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál Havířov“
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál Havířov“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko dle důvodové zprávy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem žádosti o dotaci včetně příloh a ostatních dokumentů souvisejících s realizací projektu „Dopravní terminál Havířov“


 

731/16ZM/2012 - Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje
statutárního města Havířov„Přitažlivé město Havířov“__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změny monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“, dle přílohy


 

732/16ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 26.11.2012 dle přílohy


 

733/16ZM/2012 - Technické služby Havířov a.s. – změna zástupce města v představenstvu
společnosti_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení Ing. Jiřího Martinka, bytem ............................................., o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s. ke dni 31.12.2012, ve znění přílohy

n a v r h u j e

zvolení pana Pavla Rapanta, bytem ............................................. , do funkce člena představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s. od 1.1.2013


 

734/16ZM/2012 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2013 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací

a)
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ 48805271
2. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ 62331230
3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ 48805289
4. Základní škola M. Pujmanové 17/1151 736 01  Havířov-Šumbark, IČ 48805475

kterou se v Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ z odstavce 2 z bodu 2.3. nebo 2.4. vypouští slovo: „studentů“ a spojka „a“ se vkládá před slovo „žáků“ a na konec věty bodu 2.3. nebo 2.4. se vkládá nový text: „a v době školních prázdnin“

b)
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331248
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ 61988723
3. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ 62331221

kterou se v Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ z odstavce 2 z bodu 2.3. vypouští slovo: „studentů“ a spojka „a“ se vkládá před slovo „žáků“

c)
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace kterou se v Článku IV „Účel a předmět činnosti organizace“ do odstavce 2  bodu 2.3. vkládá na konec věty nový text: „a v době školních prázdnin“

d)
1. Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985
2. Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250
3. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754
4. Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583
5. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ: 00847470
6. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75085747
7. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75139243
8. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221
9. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48805271
10. Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958122
11. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62331230
12. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62331248
13. Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48805424
14. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61988723
15. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958114
16. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61988600
17. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165
18. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958149
19. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958131
20. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 48805513
21. Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48805475
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289
23. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577
24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75027569
25. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČ: 65890698
26. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČ: 61988561
27. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČ: 61988634
28. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61988715
29. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701
30. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61988693
31. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ: 65890710
32. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČ: 61988707
33. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70958254
34. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70958203
35. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1249, příspěvková organizace, IČ: 70958289
36. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,příspěvková organizace, IČ: 70958246
37. Mateřská škola Havířov – Podlesí E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70958220
38. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626
39. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61988685
40. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČ: 70958262
41. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70958297
42. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61988596
43. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61988588
44. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570

- kterou se ve zřizovací listině provádějí změny rozsahu přílohy č. 1 a
- vydává se úplné znění zřizovací listiny dle přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

podpisem dodatků a úplného znění zřizovacích listin ke dni 1.1.2013 Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj


 

735/16ZM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

- složení pracovní skupiny dle důvodové zprávy
- harmonogram přípravy a rozpočet akce dle přílohy


 

736/16ZM/2012 - Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru z fondu primátora – projektoru BenQ MX518 v hodnotě 10.599,- Kč občanskému sdružení Armády spásy ČR, IČ 40613411, zařízení Azylový dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21, Havířov-Město.


 

737/16ZM/2012 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2013_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2013 takto:

28.01. 2013   23.09. 2013
25.03. 2013   04.11. 2013
24.06. 2013   16.12. 2013

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2013 takto:

16.01. 2013   17.07. 2013
06.02. 2013   21.08. 2013
27.02. 2013   11.09. 2013
13.03. 2013   02.10. 2013
03.04. 2013   23.10. 2013
24.04. 2013   13.11. 2013
15.05. 2013   04.12. 2013
29.05. 2013 18.12. 2013
12.06. 2013    

 

738/16ZM/2012 - Změny ve Finančním výboru ZMH___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

paní Martinu Marii Viciánovou (ČSSD)
z funkce členky Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova

v o l í

pana Marka Granicu (ČSSD)
do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova

s účinností ode dne rozhodnutí


 

739/16ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za rok 2012______________________________________________
(
hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2012.


 

740/16ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 25.10. - 5.12.2012 dle přílohy


 

741/16ZM/2012 - Přijetí nadačního příspěvku a poskytnutí dotace________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. na základě ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu KIMEX, IČ 25360892 v částce celkem 380.000,-Kč

2. na základě ustanovení § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o, IČ: 00844896 ve výši:

a) 300.000,-Kč na realizaci projektu „Městské relaxační centrum pro seniory u NsP Havířov, p.o.“

b) 80.000,-Kč na nákup 2 ks rehabilitačních přístrojů

3. na základě ustanovení § 85 písm. j) zák. č. 128/200 Sb. uzavření smluv o poskytnutí dotací ve znění dle přiložených návrhů smluv o nadačním příspěvku dle důvodové zprávy

p o v ě ř u j e

podpisem smluv o nadačním příspěvku náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase


 

        ………………………………….....             ...…..…….……………………...
            Ing. Zdeněk OSMANCZYK                        Ing. Eduard HECZKO
                   
primátor města                                            náměstek primátora
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku