Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 16. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 27.4.2009

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/34 355/Bau/2009
Č.spisu S/KP/525/ZMH-U/2009

V Havířově dne 27.4.2009
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
ze 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.4.2009


841/16/ZM/09 - Schválení předsednictva 16.mimořádného zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009

842/16/ZM/09 – Výjimka z Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova

843/16/ZM/09 - Schválení programu 16.mimořádného zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009

844/16/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 16. mimořádného zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009

845/16/ZM/09 - Investiční akce Domov seniorů

 

 

U S N E S E N Í
ze 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.4.2009


 

841/16/ZM/09 - Schválení předsednictva ze 16. zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo ze 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.4.2009 ve složení:
p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

842/16/ZM/09 - Výjimka z Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 27.4.2009 výjimku z Jednacího řádu ZMH ze dne 3.11.2008, a to z článku 6 „Program zasedání zastupitelstva města “ odstavec 4 tak, že do programu nebudou zařazeny interpelace členů ZMH a vystoupení občanů.


843/16/ZM/09 - Schválení programu ze 16. zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program ze 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.4.2009 upravený dle připomínek členů ZMH


 

844/16/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 16. zasedání ZMH, konaného dne 27.4.2009__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 16.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.4.2009

Mgr. Rudolfa ŠIMKA
Dalibora KLIMŠU


 

845/16/ZM/09 - Investiční akce Domov seniorů_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely kontroly investiční akce Domov seniorů vytvoření pracovní skupiny sestavené ze zástupců všech politických stran ZMH. Pracovní skupina bude doplněna autorizovanou osobou z oboru stavebnictví, navrženou zastupiteli za ODS a KDU-ČSL.


 

………………………………….                                                        ………………………………………
František CH O B O T                                                                        Ing. Eduard H E C Z K O
           primátor města                                                                       náměstek primátora pro ekonomiku
                                                                                                            a správu majetku