STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/110 065/2016
   
   
 VYŘIZUJE:  Lucie Wilčková v. r.
 TEL.:  596 803 228
 FAX.:  596 811 143
 E-MAIL:  wilckova.lucie@havirov-city.cz
   
 DATUM:  29.12.2016

 

U S N E S E N Í

z 15. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 19.12.2016

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 19.12.2016


 

564/15ZM/2016 - Schválení předsednictva 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

565/15ZM/2016 - Schválení programu 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016

566/15ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016

567/15ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu ze 14. zasedání ZMH, konaného dne 26.09.2016

568/15ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH

569/15ZM/2016 - Návrh na odvolání primátora města Havířova na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

570/15ZM/2016 - Návrh na odvolání náměstků primátora města Havířova na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

571/15ZM/2016 - Návrh na odvolání dalších členů Rady města Havířova (radní) na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

572/15ZM/2016 - Návrh na volbu primátora města Havířova na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

573/15ZM/2016 - Návrh na volbu náměstků primátora města Havířova na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

574/15ZM/2016 - Návrh na volbu dalších členů Rady města Havířova (radní) na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

575/15ZM/2016 – Předložení informativní zprávy o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o.

576/15ZM/2016 - Návrh na změnu určení náměstka primátora, zastupujícího primátora města v době jeho nepřítomnosti na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

577/15ZM/2016 - Změna předsednictva 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

578/15ZM/2016 - Změna pověření k podepisování dokumentů na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016

579/15ZM/2016 - Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově

580/15ZM/2016 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2017

581/15ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov-město

582/15ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice

583/15ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město

584/15ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2384, k.ú. Havířov-město

585/15ZM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 606/5 a 606/6, k.ú. Bludovice

586/15ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá

587/15ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá

588/15ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark

589/15ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563, k.ú. Havířov-město

590/15ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá

591/15ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ v Havířově – Dolní Suché

592/15ZM/2016 - Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark

593/15ZM/2016 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

594/15ZM/2016 - Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým organizacím

595/15ZM/2016 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci

596/15ZM/2016 - Darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci MŠ Přímá, Havířov - Podlesí

597/15ZM/2016 – Darování movitých věcí příspěvkové organizaci ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

598/15ZM/2016 - Úprava ceny Víceúčelové haly Havířov - demontáž squashových kurtů

599/15ZM/2016 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací

600/15ZM/2016 - Záměr prodeje technického zhodnocení  Havířovské teplárenské společnosti, a.s.

601/15ZM/2016 - Informativní zpráva o čerpání rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu OSRM pro rok 2016

602/15ZM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

603/15ZM/2016 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní haly Havířov – II.etapa, 2.část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu

604/15ZM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) - změny

605/15ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

606/15ZM/2016 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2017

607/15ZM/2016 - Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 a poskytnutí zálohy na provoz na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova

608/15ZM/2016 - Žádost o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu dotací poskytnutých na pořízení zdravotechniky a termínu předložení vyúčtování – NsP

609/15ZM/2016 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova

610/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

611/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov

612/15ZM/2016 - Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary

613/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

614/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova

615/15ZM/2016 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2017

616/15ZM/2016 - Smlouva o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o.

617/15ZM/2016 - Rozpočet města Havířova na rok 2017

618/15ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 79. – 101.

619/15ZM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

620/15ZM/2016 - Zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově

621/15ZM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření za období leden – září 2016

622/15ZM/2016 – Záměr vybudování inteligentního systému parkování - ZAPARKUJTO.CZ ve městě Havířově

623/15ZM/2016 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2017

624/15ZM/2016 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2017

625/15ZM/2016 - Návrh na změnu složení kontrolního výboru ZMH a volba předsedy kontrolního výboru ZMH

626/15ZM/2016 - Návrh na změnu složení finančního výboru ZMH a změnu předsedy finančního výboru ZMH

627/15ZM/2016 - DEPOS Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 16.9.2016

628/15ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

629/15ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

630/15ZM/2016 – Návrh na změnu přijatých usneseníK bodu č. 58 schváleného programu 15. zasedání ZMH Zastupitelstva města Havířova ve věci Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - uložení pokuty za správní delikt nebylo přijato usnesení.U S N E S E N Í

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016


564/15ZM/2016 - Schválení předsednictva 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


565/15ZM/2016 - Schválení programu 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19. prosince 2016 dle doplněné přílohy


566/15ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 15. zasedání ZMH, konaného dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016

paní Mgr. Ivu GEORGIU
pana Ing. Bohuslava MURASE


567/15ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 14. zasedání ZMH, konaného dne 26.09.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 14. zasedání ZMH, konaného dne 26. září 2016


568/15ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice
1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“
1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark
117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova-části města Dolní Suchá“-IV.část
184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - Podlesí“
231/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice
284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“
285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje
364/9ZM/2016 Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení pozemkové služebnosti
366/9ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
427/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice, do majetku města
428/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“, k. ú. Bludovice, do majetku města
464/12ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město
465/12ZM/2016 Bezúplatný převod v rámci stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“
532/14ZM/2016 Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení
533/14ZM/2016 Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby „Oprava mostu Na Hliníkách“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

713/16ZM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“
1178/26ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část
403/10ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
466/12ZM/2016 Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi a František Doležal
469/12ZM/2016 Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“
525/14ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark
527/14ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark
529/14ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému kraji
535/14ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená v Havířově-Šumbarku
536/14ZM/2016 Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání pozemku k hospodaření příspěvkové organizaci
540/14ZM/2016 Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt “Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově”
542/14ZM/2016 Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“
543/14ZM/2016 Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2016
544/14ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol
545/14ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2016
551/14ZM/2016 Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2016
552/14ZM/2016 Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci v průjezdním úseku silnice I/11
554/14ZM/2016 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
561/14ZM/2016 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města rok 2016


569/15ZM/2016 - Návrh na odvolání primátora města Havířova na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

z funkce primátora města Havířova Bc. Daniela Pawlase


570/15ZM/2016 - Návrh na odvolání náměstků primátora města Havířova na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

z funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj

Mgr. Janu Feberovou

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Ing. Eduarda Heczka na funkci náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ke dni 19.12.2016


571/15ZM/2016 - Návrh na odvolání dalších členů Rady města Havířova (radní) na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

z funkce dalšího člena Rady města Havířova (radní):
paní Soňu Ryšánkovou Dosedělovou
paní Alici Hegyi
JUDr. Štefana Langera
Mgr. Tomáše Ptáčka
Bc. Alenu Zedníkovou


572/15ZM/2016 - Návrh na volbu primátora města Havířova na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce primátorky města Havířova Mgr. Janu Feberovou


573/15ZM/2016 - Návrh na volbu náměstků primátora města Havířova na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu
do funkce náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Bc. Alenu Zedníkovou


574/15ZM/2016 - Návrh na volbu dalších členů Rady města Havířova (radní) na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19. 12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní):
7. člena - Ing. Ondřeje Baránka
8. člena - Mgr. Stanislavu Goreckou
9. člena - Ing. Bohuslava Niemiece
10. člena - Ivetu Kočí Palkovskou
11. člena - Evu Radovou


575/15ZM/2016 - Předložení informativní zprávy o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p o v ě ř u j e

vedení statutárního města Havířova předložením informativní zprávy o řešení vyčíslení škody na MRA, s.r.o. na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Havířova


576/15ZM/2016 - Návrh na změnu určení náměstka primátora, zastupujícího primátora města v době jeho nepřítomnosti na 15. zasedání ZMH dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

ode dne 20.12.2016 podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátorky

Bc. Josefa Bělicu,

který bude zastupovat primátorku města po dobu její nepřítomnosti nebo v době, po kterou primátorka nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích)


577/15ZM/2016 - Změna předsednictva 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19.12.2016_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu předsednictva 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 ve složení:

Mgr. Jana Feberová, primátorka města
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


578/15ZM/2016 - Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p o v ě ř u j e

1. Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj, podepisováním nepodepsaných dokumentů, k jejichž podpisu byla před 19.12.2016 Zastupitelstvem města Havířova jmenovitě pověřena Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj,

2. Bc Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podepisováním nepodepsaných dokumentů, k jejichž podpisu byl před 19.12.2016 Zastupitelstvem města Havířova jmenovitě pověřen Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,

A v tomto smyslu revokuje všechna dotčená usnesení Zastupitelstva města Havířova v části „pověřuje“


579/15ZM/2016 - Změna pověření k podepisování dokumentů na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 19.12.2016_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Koncepci prevence kriminality ve městě Havířově na období 2017 – 2020 dle Přílohy č. 1


580/15ZM/2016 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2017_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2017 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2017 dle příloh č.1, č.2 a č.3.


581/15ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 119, k.ú. Havířov-město o výměře cca 100 m2, (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Pham Ngoc Giap a Tran Thi Lan Anh, oba bytem ………………………………… za účelem rozšíření stávající stavby, budoucího obchodu se smíšeným zbožím


582/15ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 564/3, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 564/3, zahrada, o výměře 97 m2, k.ú. Bludovice, panu Ing. arch. Herbertu Konečnému, …………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu


583/15ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 646, k.ú. Havířov-město o výměře 14 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035 pod již postavenou kioskovou trafostanicí


584/15ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2384, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2384, k.ú. Havířov-město o výměře cca 12 m2, paní Lence Babulíkové a panu Romanu Lazárovi, oba bytem ……………………………za účelem parkování před garáží v jejich vlastnictví


585/15ZM/2016 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 606/5 a 606/6, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 606/5, ostatní plocha o výměře 167 m2 a parc.č. 606/6, ostatní plocha o výměře 165 m2 k.ú. Bludovice, manželům Ing. Martinu a Mgr. Soni Polákovým, bytem …………………………………, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu


586/15ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá, odměřené geometrickým plánem č. zak. 2170-20/2006 a nově označené jako pozemky parc.č. 1225/58 o výměře 9 m2, parc.č. 1225/59 o výměře 11 m2 a parc.č. 1225/60 o výměře 8 m2, k. ú. Prostřední Suchá, celkem 28 m2 paní Anně Michálkové, bytem …………………………………, pod již postavenými garážemi za cenu v místě a čase obvyklou 450,- Kč/m2, tj. 12.600,- Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


587/15ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání prodeje pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m2 v kat.území Prostřední Suchá paní Jarmile Sliwkové, bytem …………………………………, za účelem rozšíření stávající zahrady a stanovit prodejní cenu znaleckým posudkem

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


588/15ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1372, ost.plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m2 a pozemku parc.č. 1371, ost.plocha, jiná plocha o výměře 194 m2, oba v kat. území Šumbark Moravskoslezskému sdružení Církve adventistů sedmého dne se sídlem Ostrava - Přívoz, Newtonova 725/14, IČO: 63029391 k již zpevněné ploše u objektu sboru na ulici Gen. Svobody, kterou užívají členové sboru k zajištění přístupu a příjezdu do objektu a odstavení vozidel při akcích sboru za cenu v místě a čase obvyklou ve výši cca 442,- Kč/m2, tj. cca 174.148,- Kč + 1.800,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


589/15ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 3561, zahrada, parc.č. 3562, zahrada a parc.č. 3563, zahrada o celkové výměře cca 200m2, kat. území Havířov-město (přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření) paní ing. Dorotě Sikorové, bytem …………………………………, za účelem scelení pozemků a zřízení přístupu a příjezdu k těmto pozemkům za cenu v místě a čase obvyklou 130,- Kč/m2, tj. cca 26.000,- Kč + 1.900,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


590/15ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 180 m2, panu Oldřichu Bučkovi, bytem ………………………………… za účelem parkování vozidel autoservisu za cenu v místě a čase obvyklou 150,- Kč/m2 (tj. cca 27.000,- Kč) + 2.600,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň


591/15ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ v Havířově – Dolní Suché_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 16024 „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“
1. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1886/1 trvale zastavěného opěrnou zdí
v rozsahu cca 2 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastník pozemku: Vladislav Gwóždź, …………………………………
kupní cena: bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným v době uzavření kupní smlouvy

2. výkup části pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1886/4 trvale zastavěného opěrnou zdí
v rozsahu cca 2 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastníci pozemku: manž. Vladimír Kroček, …………………………………
kupní cena: bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným v době uzavření kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem smluv k bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSRM
T: po kolaudaci stavby


592/15ZM/2016 - Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 1176/26ZM/2014 ze dne 23.6.2014, kterým schválilo záměr odkoupení pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark o výměře 13 202 m2, ost. plocha, jiná plocha od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 42, Praha 2 – Nové Město s tím, že město se přihlásí do výběrového řízení, které bude vyhlášené vlastníkem s nabídkou kupní ceny


593/15ZM/2016 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to staveb umístěných na pozemku parc.č. 3928, k.ú. Havířov-město - opěrné zdi k upevnění stavidla v reprodukční odhadní ceně 1 659,39 Kč (inv. č. 000000042267), odkalovací nádrže v reprodukční pořizovací ceně 82 214,05 Kč (inv. č. 000000042268), stavidla sloužícího k napouštění vody z řeky Lučiny do bazénů na koupališti v reprodukční odhadní ceně 4 950,00 Kč (inv. č. 000000042269) a vodovodního potrubí pro přívod vody do areálu koupaliště v reprodukční odhadní ceně 190 764,93 Kč (inv. č. 000000042270) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754

u k l á d á

vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754

Z: vedoucí OPS
T: 31. 12. 2016


594/15ZM/2016 - Předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým organizacím_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým organizacím dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

- Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 šplhací soupravu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 116 685,14 Kč a šplhací hrazdu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 98 714,16 Kč
- Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 herní sestava Lukavec v účetní ceně 127 031,30 Kč
- Mateřské škole Havířov - Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 zabudovanou kombinovanou sestavu Veronika v účetní ceně 74 000,00 Kč
- Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 101 899,70 Kč
- Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203 stanový domek s terasou v účetní ceně 41 135,80 Kč a herní sestavu Maceška v účetní ceně 116 727,30 Kč
- Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 135 314,90 Kč, zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 781,30 Kč, zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 103,00 Kč a zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 149,40 Kč
- Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 workoutovou konstrukci umístěnou v parku Na Nábřeží v účetní ceně 481 822,00 Kč

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

Z: vedoucí OPS
T: 31.12.2016


595/15ZM/2016 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování movitých věcí příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221, sídlo: 736 01 Havířov-Město, Gorkého 329/1
1. vybavení školní jídelny ZŠ Gorkého (soubor movitých věcí inv. číslo 000000022748 v účetní hodnotě 4 923 209,10 Kč a soubor nehmotných věcí inv. č. 000000022752, v účetní hodnotě 180 137,44 Kč), vše pořízené v rámci investiční akce 1055 – Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Gorkého
2. mobilní prvky (inv. č. 000000028405 a 000000028406 - kompostéry, 0000000028414 – odpadkový koš a inv. čísla 000000028417 až 000000028430 – vybavení meteorologické budky), v celkové účetní hodnotě 130 429,- Kč, pořízené v rámci investiční akce 9012 – Urbanizace zahrady ZŠ Gorkého

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem darovací smlouvy dle bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSRM
T: 31.01.2017

u k l á d á

vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221, sídlo: 736 01 Havířov-Město, Gorkého 329/1

Z: vedoucí OPS
T: 31.12.2016


596/15ZM/2016 - Darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci MŠ Přímá, Havířov – Podlesí_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování souboru movitých věcí příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333 okres Karviná, IČO: 70958246, sídlo: 736 01 Havířov-Podlesí, Přímá 1333/8, a to videointerkomu a čipového systému, inv. číslo 000000042072 v účetní hodnotě 93 854,86 Kč, pořízeného v rámci investiční akce 16045 – Instalace videointerkomu a čipového systému – MŠ Přímá, Havířov-Podlesí

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.01.2017


597/15ZM/2016 - Darování movitých věcí příspěvkové organizaci ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování movitých věcí příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513, sídlo: 736 01 Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 284/16, a to 2 ks záchytného systému na střeše tělocvičny v účetní hodnotě  102 850,00 Kč (inv. č. 000000042297 a 000000042298), pořízených v rámci investiční akce 16026 – ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce střechy nad tělocvičnami

p o v ě ř u j e

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.01.2017


598/15ZM/2016 - Úprava ceny Víceúčelové haly Havířov - demontáž squashových kurtů_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení ceny budovy Víceúčelové haly Havířov na základě demontování squashových kurtů o částku 1 814 680,00 Kč s tím, že materiál získaný demontáží využije Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov pro svou potřebu


599/15ZM/2016 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací
1. části pozemku parc. č. 1985/1, nově označené jako parc. č. 1985/5, ostatní plocha o výměře 16 m2 v katastrálním území Dolní Suchá, z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 61988588
2. oplocení areálu mateřské školy Okružní 1a v účetní ceně 215 128,00 Kč z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 61988588 a příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297

Z: vedoucí OPS
T: 31. 12. 2016


600/15ZM/2016 - Záměr prodeje technického zhodnocení Havířovské teplárenské společnosti, a.s._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části nemovité věci – technického zhodnocení budovy č.p. 1238, stavba technického vybavení, ul. Čelakovského 12, Havířov-Podlesí, vlastníkovi budovy spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO: 61974706, za pořizovací cenu ve výši 270 000,- Kč včetně DPH


601/15ZM/2016 - Informativní zpráva o čerpání rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu OSRM pro rok 2016_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o  čerpání rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu OSRM pro rok 2016 dle důvodové zprávy


602/15ZM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace ve výši 57.398,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, dle přílohy č. 2

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, ve znění přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

primátorku města Mgr. Janu Feberovou podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


603/15ZM/2016 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní haly Havířov – II. etapa, 2. část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace městské sportovní haly Havířov – II. etapa, 2. část“ v rámci programu MŠMT č. 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu

p o v ě ř u j e

pana Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti

u k l á d á

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu se závaznými dokumenty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR k předložení žádosti o dotaci v rámci programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu

Z: vedoucí OSRM
T: 23.12.2016


604/15ZM/2016 - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) – změny_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1

Z: OSRM
T: prosinec 2016


605/15ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 18.11.2016 dle přílohy


606/15ZM/2016 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu


607/15ZM/2016 - Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 a poskytnutí zálohy na provoz na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I. zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, (IČO: 61988715) ve výši 10 000 Kč na nákup interaktivních pomůcek pro děti

II. poskytnutí zálohy příspěvku na provoz na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova, takto:
1. Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634, ve výši 43 000 Kč
2. Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701, ve výši 80 000 Kč
3. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289, ve výši 25 000 Kč
4. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570, ve výši 150 000 Kč
5. Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203, ve výši 50 000 Kč
6. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace IČO: 48805289, ve výši 43 000 Kč

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřské škole na rok 2016 dle bodu I. a poskytnutí zálohy na provoz na rok 2017 mateřským školám a základní škole dle bodu II. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2016 o výše uvedené částky z rozpočtu odboru školství a kultury OJ 3
2. výše uvedeným příspěvkovým organizacím dle bodu II. předložit vyúčtování poskytnuté zálohy na provoz na rok 2017 v termínu do 30.6.2017

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016


608/15ZM/2016 - Žádost o prodloužení lhůty, v níž bude dosaženo účelu dotací poskytnutých na pořízení zdravotechniky a termínu předložení vyúčtování – NsP_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

s c h v a l u j e

1. prodloužení lhůty, ve které bude dosaženo účelu dotací poskytnutých Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o., IČO 00844896, na zakoupení zdravotechniky, dle usnesení ZMH ze dne 14.9.2015, usn. č. 255/6ZM/2015 a následně 14.12.2015, usn. č. 334/8ZM/2015 a usnesení ZMH ze dne 27.6.2016, usn. č. 482/12ZM/2016, do 30.6.2017 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování těchto dotací do 31.8.2017
2. uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p.o., na základě usnesení ZMH uvedených v bodě 1. tohoto usnesení


609/15ZM/2016 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích:

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie:
- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“
1) MUDr. Waldemara Bocková
- jmenovaná obdrží ocenění za celoživotní vysoce profesionální péči a lidský přístup k pacientům
2) MUDr. Bronislav Firla
- jmenovaný obdrží ocenění za vysoce odbornou a zároveň laskavou péči o onkologické pacienty chirurgického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“
1) Kolektiv dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA v Havířově
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dobrovolnou činnost, kterou se zasloužil o pomoc pro své spoluobčany, jejichž zdravotní problém, stáří nebo životní osud pomoc vyžadují
2) Kolektiv pracovníků SANTÉ - centra ambulantních a pobytových sociálních služeb
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobě kvalitní péči, zavádění moderního přístupu v sociální práci zahrnujícího různé formy terapií a aktivizace klientů vedoucích ke zlepšení jejich uplatnění v každodenním životě a za dosažení vynikajících úspěchů v celostátních soutěžích
b) Kulturní oblast – kategorie:
- „Osobnost kultury“
1) Antonín Válek
- jmenovaný obdrží ocenění za úspěch na mezinárodní úrovni a propagaci města Havířova i tvorby havířovských autorů
2) Mgr. A. Martin Kuchař
- jmenovaný obdrží ocenění za úspěch na mezinárodní úrovni a dlouholetou nezištnou odbornou pomoc v oblasti výtvarného umění, vč. pasportizace uměleckých předmětů ve městě Havířově
- „Talent“
1) Valerie Kaňová, zpěv, tanec, hra na klavír
- jmenovaná obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních i mezinárodních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
2) Michaela Hoppová, zobcová flétna
- jmenovaná obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních i mezinárodních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
3) Klarinetové kvarteto ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov
- jmenovaný soubor obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie:
- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
JUDr. Vilém Slezák
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou systematickou a komplexní práci s dětmi a mládeží, kterým věnuje svůj volný čas
d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit:
Imrich a Jarmila Bitterovi
- jmenovaní obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní ochranu volně žijících živočichů
e) Sportovní oblast - kategorie:
- „Sportovec roku“ - s členěním dle skupin:
- žáci - jednotlivci
1) Radek Dvořák (sportovní aerobik, Maniak Aerobik Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
2) Šimon Myslivec (tenis, Tenisový klub Havířov, z. s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- žáci - družstvo
1) SKST Baník Havířov (stolní tenis)
(Gabriela Štěpánová, Klára Witoszová)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost - jednotlivci
1) Matěj Siwiec (stolní tenis, SKST Baník Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) Kryštof Wlosok (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost/kadeti - družstvo
1) BK Havířov (basketbal)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) SKST Baník Havířov (stolní tenis)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- junioři - jednotlivci
1) Tomáš Buček (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) Lukáš Ožana (atletika - běh, Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
3) Andrea Šplíchalová (vodní lyžování, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.)
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
- junioři – družstvo
1) Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
2) Mažoretky KALA při MKS Havířov (mažoretkový sport)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
- dospělí - jednotlivci
1) Michal Koběrský (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
2) Pavel Maslák (atletika - běh, Dukla Praha)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
- dospělí - družstvo
1) Billiard club Havířov A (biliard)
(Miroslav Bača a Ivo Gazdoš)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) FK Gascontrol Havířov, z. s. (fotbal - ženy)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- handicapovaní sportovci
Ivan Karabec, (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
- „Trenér“
1) Bc. Ivana Kožmínová, (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.)
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti - dlouholetou úspěšnou systematickou práci s dětmi a mládeží a dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků v práci se sportovci
2) Radomír Zábranský, (fotbal, FK Gascontrol Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků se svými svěřenkyněmi
- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“
Otto Polák
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní záslužnou práci v oblasti sportu a tělovýchovy, významný přínos v oblasti sportovní gymnastiky, její rozvoj a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni

2. udělení Ceny města pro rok 2016:

1) Mgr. Josefu Guňkovi (in memoriam)
- za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti BESIP
2) Mgr. Aleně Přehnilové
- za významný přínos v oblasti pohybové výchovy, především moderní gymnastiky a jejím rozvoji a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni.

610/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově ve znění dodatku č. 4/2012, dle přílohy č. 1

vedoucí OŠK
T: prosinec 2016


611/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1

vedoucí OŠK
T: prosinec 2016


612/15ZM/2016 - Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti ze sportovní sféry:
1. Basketbalového Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311, ze dne 16. 9. 2016 o poskytnutí dotace na rok 2016,
2. FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, ze dne 14.9.2016, o poskytnutí dotace na rok 2016,
3. FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, ze dne 29.9.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016,
4. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, ze dne 12.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu basketbalu MLÁDEŽ,
5. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, ze dne 12.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu basketbalu MUŽI
dle důvodové zprávy

žádosti z mimosportovní sféry:
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ze dne 16. 11.2016, o poskytnutí dotace na rok 2016,
2. Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové organizace, IČO 68321261, ze dne 14.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace,
3. Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, ze dne 22.8.2016, o navýšení dotace poskytnuté na rok 2016
dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy k rozdělení, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:
- 15 000 Kč Basketbalovému Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311, na činnost klubu v roce 2016 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- 15 000 Kč FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, na činnost klubu v roce 2016 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- 53 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na projekt „Pořízení elektrického polohovatelného křesla pro oddělení klinické hematologie“ s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.3.2017

2. navýšení dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy k rozdělení, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:
- FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, o 15 000 Kč na činnost klubu v roce 2016, na celkovou částku 155 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, o 15 000 Kč na činnost oddílu basketbalu MLÁDEŽ v roce 2016, na celkovou částku 405 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, o 15 000 Kč na činnost oddílu basketbalu MUŽI v roce 2016, na celkovou částku 115 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- škole technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové organizaci, IČO 68321261, o 25 000 Kč na projekt „Řemeslo bez hranic“ na celkovou částku 50 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, o 50 000 Kč na projekt „Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov“, na celkovou částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 22.2.2016 usn.č. 402/10ZM/2016

vedoucí OŠK
T: prosinec 2016

4. uzavření dodatků k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016


613/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve znění dle přílohy


614/15ZM/2016 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova ve znění dle přílohy


615/15ZM/2016 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2017_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2017 ve znění dle přílohy


616/15ZM/2016 - Smlouva o spolupráci se společností OC Rotunda s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapracování do rozpočtových úprav navýšení příjmové části rozpočtu města a navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 pro r. 2017 o částku 4 000 000,- Kč

Z: vedoucí EO
T: 03/2017


617/15ZM/2016 - Rozpočet města Havířova na rok 2017_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Rozpočet města Havířova na rok 2017.

B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 722 735,00 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 23 164,00 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 740 572,00 tis. Kč
2) Výdaje celkem (a/ + b/) 1 937 625,00 tis. Kč
a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 652 590,00 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 032,00 tis. Kč
odbor školství a kultury 29 490,00 tis. Kč
odbor územního rozvoje 150,00 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč
odbor organizační 221 843,00 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 341,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb 286 585,00 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 483 755,00 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 398,00 tis. Kč
odbor ekonomický 536 059,00 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 937,00 tis. Kč
b/ příspěvky a dotace organizacím 285 035,00 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 900,00 tis. Kč
MŠ ČSA 830,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč
MŠ Okružní 830,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč
MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Radniční 938,00 tis. Kč
MŠ Resslova 858,00 tis. Kč
MŠ Sukova 853,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 399,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 28 000,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 18 820,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 38 447,00 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 9 449,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 640,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 47 000,00 tis. Kč
3) Financování celkem +214 890,00 tis. Kč
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 000,00 tis. Kč
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -94 335,00 tis. Kč
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +149 225,00 tis. Kč
C. Účelově vázané finanční prostředky v rámci příspěvku na provoz 2 871,00 tis. Kč
z toho: ZŠ – dofinancování mezd řidičů a závozníků 1 084,00 tis. Kč
ZŠ – odměny vedoucím kroužků 442,00 tis. Kč
ZŠ – Armyland (doprava, vstupné) 150,00 tis. Kč
ASTERIX – Středisko volného času Havířov 1 195,00 tis. Kč
z toho: Havířovská liga 119,00 tis. Kč
        odměny vedoucím
        kroužků
992,00 tis. Kč
        příměstské tábory 84,00 tis. Kč
D. Zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově (dále jen Fond bezpečnosti), Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2017, dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2017 dle důvodové zprávy.


618/15ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 79. – 101_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 79. až 85., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 86. – 101., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 79. – 101. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 727 316,78 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 933 130,15 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 41 005,03 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 749 681,60 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 625 193,35 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 322 185,56 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 866,35 tis. Kč
odbor školství a kultury 26 813,63 tis. Kč
odbor územního rozvoje 504,13 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč
odbor organizační 217 377,61 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 954,87 tis. Kč
odbor komunálních služeb 276 417,85 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 220 806,47 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 302,10 tis. Kč
odbor ekonomický 485 292,18 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 800,37 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 303 007,79 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 046,00 tis. Kč
MŠ ČSA 993,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 042,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 470,05 tis. Kč
MŠ Mládí 1 197,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč
MŠ Okružní 945,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 808,26 tis. Kč
MŠ Přímá 1 021,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 099,00 tis. Kč
MŠ Resslova 825,00 tis. Kč
MŠ Sukova 819,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 720,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 928,44 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 664,60 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 165,18 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 789,22 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 885,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 304,21 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 335,24 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 695,40 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 432,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 043,38 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 846,40 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 864,94 tis. Kč
ZŠ Školní 2 764,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 763,01 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 38 270,44 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 316,33 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 267,36 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 354,84 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 35 973,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 820,81 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem -102 123,43 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +395 029,74 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -498 194,74 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +1 041,57 tis. Kč


619/15ZM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na části pozemku parc.č. 1266 v k.ú. Bludovice v rozsahu přílohy č. 1 a 2


620/15ZM/2016 - Zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově od 1.1.2017 do 31.12.2017 prostřednictvím Oblastního spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458
2. poskytnutí daru z majetku statutárního města Havířova, a to motorové vozidlo Škoda Octavia, RZ 3T6 7177, VIN: TMBGP41U722604087, inventární číslo 600002260027, rok výroby: 2002, pořizovací cena: 615 000,60 Kč, zůstatková cena: 5 567,60 Kč, Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458
3. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 ve výši 358 300 Kč Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458 z OJ 3 na zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově od 1.1.2017 do 31.12.2017
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

1. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSV
T: prosinec 2016

2. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016


621/15ZM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření za období leden – září 2016_________
(hlasování, příloha č.1, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zápis z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za období leden – září 2016, dle Přílohy č. 


622/15ZM/2016 - Záměr vybudování inteligentního systému parkování - ZAPARKUJTO.CZ ve městě Havířov_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

spoluúčast na projektu Zaparkujto.cz


623/15ZM/2016 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2017 takto:

23.01.2017
27.02.2017
24.04.2017
26.06.2017
25.09.2017
18.12.2017

b e r e   n a   v ě d om í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2017 takto:

11.01.2017 26.07.2017
25.01.2017 30.08.2017
15.02.2017 13.09.2017
08.03.2017 04.10.2017
29.03.2017 25.10.2017
12.04.2017 15.11.2017
03.05.2017 29.11.2017
24.05.2017 06.12.2017
14.06.2017 20.12.2017
28.06.2017


624/15ZM/2016 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2017_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2017 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


625/15ZM/2016 - Návrh na změnu složení kontrolního výboru ZMH a volba předsedy kontrolního výboru ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

Mgr. Stanislavu Goreckou z funkce člena kontrolního výboru ZMH
Ing. Bohuslava Niemiece z funkce člena kontrolního výboru ZMH
Bc. Alenu Olšokovou z funkce člena kontrolního výboru ZMH
Bc. Marka Plawného z funkce člena kontrolního výboru ZMH

v o l í

Mgr. Dagmar Kotajnou do funkce člena kontrolního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016
pana Petra Walu do funkce člena kontrolního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016
Ing. Petra Špoka do funkce člena kontrolního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016
Ing. Eduarda Heczka do funkce člena kontrolního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016
Ing. Eduarda Heczka do funkce předsedy kontrolního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016


626/15ZM/2016 - Návrh na změnu složení finančního výboru ZMH a změnu předsedy finančního výboru ZMH_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena finančního výboru ZMH
Ing. Miroslava Hanuse z funkce člena finančního výboru ZMH

v o l í

Ing. Josefa Olšara do funkce člena finančního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016
Mgr. Daniela Vachtarčíka do funkce člena finančního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016
pana Mgr. Daniela Vachtarčíka do funkce předsedy finančního výboru ZMH
s účinností od 20.12.2016

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci paní Ivety Kočí Palkovské na funkci předsedkyně finančního výboru ZMH ke dni 19.12.2016


627/15ZM/2016 - DEPOS Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 16.9.2016_________
(hlasování, důvodová zpráva, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá,a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 16. září 2016 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy


628/15ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_________
(hlasování, příloha č.1.1, příloha č.1.2, příloha č.1.3, příloha č.2.1, příloha č.2.2, příloha č.2.3, příloha č.2.4, příloha č.2.5, příloha č.3.1, příloha č.3.2, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1.1-1.3
2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1-2.5
3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2
4. plán kontrolní činnosti na rok 2017 dle Přílohy č. 4.


629/15ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 15.09.2016 – 07.12.2016 dle příloh


630/15ZM/2016 - Návrh na změnu přijatých usnesení_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu všech přijatých usnesení na dnešním zasedání v části pověřuje, ve kterých byl k podpisům pověřen Ing. Eduard Heczko takto:
jméno Ing. Eduard Heczko se nahrazuje Bc. Josef Bělica


………………………………… …………………………………
Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. Bc. Josef BĚLICA v. r.
primátorka města náměstek
pro ekonomiku a správu majetkuK bodu č. 58 schváleného programu 15. zasedání ZMH Zastupitelstva města Havířova ve věci Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - uložení pokuty za správní delikt nebylo přijato usnesení.