Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 15. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 5.11.2012

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/83 956/Vl/2012

V Havířově dne 5.11.2012
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N
přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 5.11.2012


642/15ZM/2012 - Schválení předsednictva 15. zasedání ZMH dne 5.11.2012

643/15ZM/2012 - Schválení programu 15. zasedání ZMH dne 5.11.2012

644/15ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 15. zasedání ZMH, konaného dne 5.11.2012

645/15ZM/2012 - Ověření zápisu ze 14. zasedání ZMH, konaného dne 24.9.2012

646/15ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH

647/15ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 94. – 121.

648/15ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark

649/15ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice

650/15ZM/2012 - Prodej části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice

651/15ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město

652/15ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark

653/15ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice

654/15ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá

655/15ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá

656/15ZM/2012 - Výkup pozemku v k.ú. Šumbark – Ing. Chowaniec

657/15ZM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 609/5 a parc. č. 1229/1, k. ú. Bludovice

658/15ZM/2012 - Výkup částí pozemků parc.č. 498 a 499, k.ú. Dolní Datyně, pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, části města Dolní Datyně“

659/15ZM/2012 - Výkup částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

660/15ZM/2012 - Změna části usnesení ZMH č. 979/21/ZM/05, ze dne 19.9.2005, k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města

661/15ZM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Lukáš Vachula

662/15ZM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Ján Šuga

663/15ZM/2012 - Nabídka přebytečného majetku

664/15ZM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku

665/15ZM/2012 - Zvýšení nájemného a poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova

666/15ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

667/15ZM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

668/15ZM/2012 - Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované územní investice pro území ostravské aglomerace

669/15ZM/2012 - Úprava rozpočtu na rok 2012 v oblasti mzdových nákladů základním školám zapojeným do realizace a udržitelnosti projektu „Stejná šance“, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

670/15ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

671/15ZM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – schválení Smlouvy o sdružení zadavatelů

672/15ZM/2012 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

673/15ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury

674/15ZM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách

675/15ZM/2012 - Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu  poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012

676/15ZM/2012 - Změna účelu poskytnuté investiční dotace na rok 2012 – NsP Havířov, p.o.

677/15ZM/2012 - Cena města Havířova 2012

678/15ZM/2012 - Informativní zpráva o podané žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR

679/15ZM/2012 - Likvidace pohledávky za J. Klubalem

680/15ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

681/15ZM/2012 - Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého dolu Dukla

 

U S N E S E N Í
z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012


 

642/15ZM/2012 - Schválení předsednictva 15. zasedání ZMH dne 5.11.2012________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

643/15ZM/2012 - Schválení programu 15. zasedání ZMH dne 5.11.2012___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012 dle přílohy s doplněním dle připomínek členů ZMH


 

644/15ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 15. zasedání ZMH, konaného
dne 5.11.2012_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012

p. Soňu Dosedělovou
Bc. Pavola Jantoše


 

645/15ZM/2012 - Ověření zápisu ze 14. zasedání ZMH, konaného dne 24.9.2012____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24. září 2012


 

646/15ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

208/6ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

556/13ZM/2012

Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I.pololetí 2012

621/14ZM/2012

Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“

635/14ZM/2012

Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

277/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město

480/13ZM/2012

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

484/13ZM/2012

Poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov na výstavbu hřiště s umělým povrchem

537/13ZM/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

563/14ZM/2012

Poskytnutí mimořádné investiční dotace na rok 2012 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

564/14ZM/2012

Zvýšení příspěvku na provoz základní školy

565/14ZM/2012

Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní školy Marie Kudeříkové

566/14ZM/2012

Zásady pro oceňování občanů města Havířova

567/14ZM/2012

Ocenění občanů města Havířova

569/14ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

570/14ZM/2012

Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o.s. na rekonstrukci šatnového zázemí v roce 2013

580/14ZM/2012

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

582/14ZM/2012

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2012

598/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice

604/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá

627/14ZM/2012

Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení úhrad prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2012

628/14ZM/2012

Záměr prodeje vodovodů v majetku města


 

647/15ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 94. – 121.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 94., 95., 96., 97. a 121., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 98. – 120., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 94. – 121. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 060 591,01 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

855 763,93 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

34 146,11 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

5 725,22 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 164 955,75 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 281 476,54 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 983 212,59 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

910,04 tis. Kč

odbor školství a kultury

54 387,18 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

230 665,93 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 174,61 tis. Kč

odbor komunálních služeb

272 078,43 tis. Kč

odbor investiční výstavby

711 528,27 tis. Kč

odbor správy majetku

18 500,00 tis. Kč

Městská policie

71 099,26 tis. Kč

odbor ekonomický

564 709,63 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

40 367,28 tis. Kč

oddělení kancelář primátora

10 966,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

298 263,95 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

705,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 068,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

696,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 726,30 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 363,03 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

815,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

798,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

5 989,72 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 792,84 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 645,72 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 988,36 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 221,08 tis. Kč

ZŠ Jarošova

3 023,24 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

4 192,73 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 210,71 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 241,30 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 586,08 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 788,78 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 938,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 933,13 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 089,07 tis. Kč

ZŠ Školní

3 283,64 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 392,64 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 049,76 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 885,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

29 059,96 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

20 225,29 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

38 594,70 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 410,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 131,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 292,87 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

38 580,00 tis. Kč

   
   
   

III. Financování celkem

+220 885,53 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+553 633,27 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-452 358,55 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

0,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-7 250,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+118 830,81 tis. Kč


 

648/15ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1891/52, k.ú. Šumbark o výměře 110 m2 společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem Havířov-Šumbark, Konzumní 2968/6a, IČ: 61974706 za účelem zcelení pozemků v oploceném areálu společnosti za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

649/15ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje části pozemku 582/3 označeného dle GP jako pozemek parc.č. 582/13, k.ú.Bludovice o výměře 1 m2 manželům Ing. arch. Věře Kollegové a Ing. Václavu Kollegovi, oba bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 582/11, k.ú. Bludovice o výměře 1 m2 paní Martě Bartoncové, bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku


 

650/15ZM/2012 - Prodej části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 35 o výměře cca 150 m2 a parc.č. 41/4 o výměře cca 150 m2, celkem cca 300 m2 v kat. území Bludovice manželům RNDr. Janu Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové, bytem ……………………………,
za účelem vybudování přístupu – výhodnější dostupnosti k nové dostavbě zdravotního střediska
za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 129 000,- Kč (tj. 430,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku,
za kupní cenu celkem cca 130 700,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

651/15ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město o výměře cca 23 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za účelem výstavby nové distribuční transformační stanice
za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši cca 13 570,- Kč (tj. 590,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku,
za kupní cenu celkem cca 15 270,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a konečné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

652/15ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark o výměře 231 m2 společnosti METRANS, a.s., se sídlem Podleská 926, Praha 22-Uhříněves, IČ: 40763811
za účelem zcelení pozemků v areálu společnosti pro průmyslové účely
za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 64 220,- Kč (tj. 278,- Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku
za kupní cenu celkem 65 920,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

653/15ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 484/171, kat. území Bludovice o výměře 22 m2 manželům Jaroslavu Kublínovi a Dagmar Vašinové, oba bytem ……………………………, pod již postavenou garáží,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč/m2,
celkem tedy za 22 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

654/15ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 m2 paní Ludmile Pýchové, bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 920,- Kč/m2, celkem tedy za 18 400,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

655/15ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 1195/159, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2 panu Miroslavu Pírimu a paní Renátě Píriové, oba bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1197/131, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2 panu Zbyhněvu Owczarzymu, bytem ……………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

656/15ZM/2012 - Výkup pozemku v k.ú. Šumbark – Ing. Chowaniec______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2008/2 o výměře 13 315 m2, orná půda v kat. území Šumbark od pana Ing. Bohuslava Chowaniece, bytem ……………………………, za navrhovanou smluvní cenu ve výši 5 286 055,- Kč ( tj. 397,- Kč/m2), a to formou tří splátek nejpozději do konce roku 2014

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

657/15ZM/2012 - Výkup pozemků parc. č. 609/5 a parc. č. 1229/1, k. ú. Bludovice___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 609/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 302 m2 a parc. č. 1229/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m2, jenž je součástí veřejné místní komunikace ul. Selskáprodávající, podíloví spoluvlastníci:
Blažena Hofrová, bytem ……………………………,
Anna Skybská, bytem ……………………………,
kupní cena: dle platných cenových předpisů,
- za parc. č. 609/5 částka 316,37 Kč/m2, tj. při výměře 302 m2 celkem 95.544,-Kč
- za parc. č. 1229/1 částka 400,74 Kč/m2, tj. při výměře 115 m2 celkem 46.086,- Kč,
tj. za pozemky celkem 141.630,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

658/15ZM/2012 - Výkup částí pozemků parc.č. 498 a 499, k.ú. Dolní Datyně, pro účely stavby:
„Odkanalizování Havířova, části města Dolní Datyně“___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby č. 7076: „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“ výkup částí pozemků k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 498 trvalý travní porost a parc. č. 499 orná půda, zastavěných kanalizační stokou a pro manipulační plochu, v celkovém rozsahu cca 350 m2, dle zaměření dokončené stavby prodávající: manž. Bruno Rajdus, Marie Rajdusová, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou 150,-Kč/m2, tj. při výměře cca 350 m2,
celkem cca 52.500,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po zaměření kanalizace


 

659/15ZM/2012 - Výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem
mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod stávajícím spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

a) část parc. č. 2418/1, zahrada, o výměře cca 63 m2, dle zaměření skutečného stavu, minimálně však v šíři 2m prodávající: Mgr. Jaroslav Žák, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj za výměru cca 63 m2
celkem cca 23.940,-Kč

b) část parc. č. 2420/1, zahrada o výměře cca 7 m2 a část parc. č. 2419, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2, dle zaměření skutečného stavu, minimálně však v šíři 2m prodávající: Renáta Wojnarová, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč, tj. za výměru cca 37 m2
celkem 14.060,-Kč

s tím, že:
město Havířov zřídí na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, které jsou předmětem výkupu dle bodu a), b), věcné břemeno chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka, Renáty Wojnarové, bytem ……………………………,
za jednorázovou úhradu 3000,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013


 

660/15ZM/2012 - Změna části usnesení ZMH č. 979/21/ZM/05, ze dne 19.9.2005,
k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 979/21/ZM/05, ze dne 19. 9. 2005, v bodě 3, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 699, 700/1 a 701, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, včetně uvedených omezujících podmínek

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků k.ú. Šumbark, parc. č. 699, ostatní plocha, zeleň, o výměře 93 m2, parc. č. 700/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1262 m2 a parc. č. 701 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 622 m2, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, do majetku statutárního města Havířova, včetně uvedených omezujících a zavazujících podmínek dle čl. III, předložené smlouvy:

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu, nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede nemovitosti uvedené v čl. I, nebo jejich část, na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal;

b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kterého má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl.II, odst.2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou čl. III. odst. 1.


 

661/15ZM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Lukáš Vachula________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení ve výši 71.607,- Kč
panu Lukáši Vachulovi, bytem ……………………………


 

662/15ZM/2012 - Prominutí poplatku z prodlení – Ján Šuga_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení ve výši 90.259,- Kč
panu Jánu Šugovi, bytem ……………………………


 

663/15ZM/2012 - Nabídka přebytečného majetku______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

bezúplatné převzetí neinvestičního majetku, který je pro příspěvkové organizace přebytečný:

1. 369 svazků knih z Městské knihovny Havířov, IČ:00601250,
sídlo: Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G,
v
 celkové pořizovací ceně 26 274,- Kč, dle přílohy

2. inventář, lékařskou váhu a učební pomůcky
v celkové pořizovací ceně 30 966,- Kč,
z Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ:
 61988570,
sídlo: Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32

3. fotoaparát, rok pořízení 2001, pořizovací cena 7 458,20 Kč a kuchyňský nerezový stůl (délka 1000 mm), rok pořízení 1998,
pořizovací cena 13 804,- Kč,
z
 příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a


 

664/15ZM/2012 - Vyřazení neupotřebitelného majetku_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

ekologickou likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks:
- plynový kotel 150 l z r. 1994, pořizovací cena 711 690,- Kč,
inv. č. 000000024007
v užívání příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, IČ: 7513923,
sídlo: Havířov-Město, J.Seiferta 1530/14


 

665/15ZM/2012 - Zvýšení nájemného a poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví
města Havířova___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. poskytnutí diferencované slevy z nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova s účinností od 1.1.2013 do 31.12.2013 v tomto rozsahu:
-
 sleva z nájemného ve výši 5,02 Kč/m2/měsíc u bytů v domech kde nebylo provedeno ani celkové zateplení obvodového pláště BD ani výměna oken,
-
 sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč/m2/měsíc u bytů s bezbariérovými úpravami a u bytů bez centrálního zásobování teplem

2. zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova s účinností od 1.1.2013
-
 z částky 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 55,- Kč/m2/měsíc u bytů, které byly plně sanované (výměna oken i zateplený obvodový plášť BD) a u bytů, kde byla cena stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je nižší než 55,- Kč/m2/měsíc
-
 z částky 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 52,50 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova, které byly částečně sanované (výměna oken bez zateplení budovy)

Sleva a zvýšení nájemného se nevztahuje na cenu nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájmem (byty se státní dotací) a u bytů, kde byla cena stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je vyšší než 55,- Kč/m2/měsíc

3. pověření MRA, s.r.o. k realizaci tohoto usnesení


 

666/15ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.794/4 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 890/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o výměře 212 m2,
v katastrálním území 637556 Havířov-město panu Pavlu Čadanovi
za kupní cenu 307.488,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

667/15ZM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na části pozemku parc.č. 586 v k.ú. Dolní Datyně v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3


 

668/15ZM/2012 - Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované územní
investice pro území ostravské aglomerace______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované územní investice pro území ostravské aglomerace dle přílohy


 

669/15ZM/2012 - Úprava rozpočtu na rok 2012 v oblasti mzdových nákladů základním
školám zapojeným do realizace a udržitelnosti projektu „Stejná šance“,
financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu v oblasti mzdových nákladů základním školám na rok 2012 zapojeným do udržitelnosti projektu Stejná šance formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 213.465,- Kč dle přílohy

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat snížení výdajové části odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 213.465,- Kč a zvýšení příspěvku na provoz základním školám zapojených do udržitelnosti projektu Stejná šance do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2012 o uvedené částky dle přílohy

2. odboru školství a kultury zaslat finanční prostředky základním školám dle přílohy


 

670/15ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 16.10.2012 dle přílohy


 

671/15ZM/2012 - „Dopravní terminál Havířov“ – schválení Smlouvy o sdružení zadavatelů__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů v rámci investiční akce „Dopravní terminál Havířov“ dle Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o sdružení zadavatelů


 

672/15ZM/2012 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) o částku 40.000,- Kč a poskytnout investiční dotaci ve výši 40.000,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2012


 

673/15ZM/2012 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu
odboru školství a kultury___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 347.000,- Kč dle přílohy č.1

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2012


 

674/15ZM/2012 - Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o úhradu odvodu
za porušení rozpočtové kázně ve splátkách_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Slavie HAVÍŘOV o úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách ze dne 4.10.2012, dle přílohy č. 2

n e s c h v a l u j e

úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 308 500,- Kč ve splátkách po dobu 10 let v částce 2 571,- Kč měsíčně ode dne 01.12.2012 vždy splatnou v termínu k 20. dni v měsíci do 30.11.2022, přičemž poslední splátka bude činit 2 551,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2012


 

675/15ZM/2012 - Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu 
poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 11.10.2012

s c h v a l u j e

1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2012 Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, a to takto:

288 900,- Kč náklady na opravy podlah, prostor garáže a dílny,
111 100,- Kč náklady na vybavení prostor strojní, chemicko-technické dílny a dispečinku.

2. uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace zn. 276/OŠK/2012 ze dne 21.3.2012

T: prosinec 2012
Z: vedoucí OŠK


 

676/15ZM/2012 - Změna účelu poskytnuté investiční dotace na rok 2012 – NsP Havířov, p.o._
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu účelu poskytnuté investiční dotace ve výši 850 000,- Kč, a to k nákupu endoskopické věže pro ORL, pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov-Město, IČ 00844896 dle důvodové zprávy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí dotace zn. 247/OŠK/2012

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2012


 

677/15ZM/2012 - Cena města Havířova 2012__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyjádření komisí Rady města Havířova k nominacím na Cenu města 2012, dle přílohy č. 1

n e u d ě l u j e

Cenu města Havířova pro rok 2012


 

678/15ZM/2012 - Informativní zpráva o podané žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje
a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o změnu obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR podanou firmou EKO-TECHNOLOGY, s.r.o. (viz příloha)

n e s c h v a l u j e

změnu OZV č.10/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR


 

679/15ZM/2012 - Likvidace pohledávky za J. Klubalem_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odepsání pohledávky za Ing. Juliem Klubalem vedenou pod VS: 5400000091 ve výši 77.500,--Kč z důvodu její nevymožitelnosti pro nedostatek majetku dlužníka

u k l á d á

odepsat pohledávku za Ing. Juliem Klubalem vedenou pod VS: 5400000091 ve výši 77.500,--Kč

Z: vedoucí EO
T: 15.12.2012


 

680/15ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 13.9. - 24.10.2012 dle přílohy


 

681/15ZM/2012 - Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého dolu Dukla______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 10050 “Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ odkoupení vodohospodářských staveb:

- vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2759/32, 2603/1, 585/1, 586/1, 2738/2, 2742/1, 637/3, 610, 626, 2744, 2759/17, 2741, 2743, 583, 2738/19, 2750/9, 595, 2738/6, 639/1 v k.ú. Dolní Suchá, v délce 1.107 m, v účetní hodnotě 470.689,- Kč

- jednotné kanalizace na pozemcích parc. č. 640, 585/2, 2/1, 2750/15, 5/1, 639/2, 610, 2740, 5/6, 2743, 2691/34, 576, 2/6, 5/5, 650/2, 585/1, 2691/39, 637/3, 2742/1, 2744, 5/7, 2741, 5/4, 583, 595, 2750/9 v k.ú. Dolní Suchá, v délce 1.160 m, v účetní hodnotě 159.246,- Kč, v celkové účetní hodnotě 629.935,- Kč

od vlastníka spol. RPG RE Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, za smluvní kupní cenu ve výši 1,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

………………………………….....                                    ...…..…….……………………...
    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                                Ing. Eduard HECZKO
               
primátor města                                                               náměstek primátora
                                                                                              pro ekonomiku a správu majetku