Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 15. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 23.3.2009

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/27 207/Kl/2009
Č.spisu S/KP/525/ZMH-U/2009

V Havířově dne 24.3.2009
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
ze 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.3.2009


789/15/ZM/09 - Schválení předsednictva 15.zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009

790/15/ZM/09 - Schválení programu 15.zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009

791/15/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 15.zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009

792/15/ZM/09 - Ověření zápisů ze 13. zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008 a 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009

793/15/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH

794/15/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2008

795/15/ZM/09 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2008

796/15/ZM/09 - Ukazatel dluhové služby za rok 2008

797/15/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 1. – 14.

798/15/ZM/09 - Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OKS a MRA, s.r.o. v letech 2009-2011

799/15/ZM/09 - Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009 a aktualizace seznamu akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2009

800/15/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice

801/15/ZM/09 - Záměr prodeje nemovitostí na ul. Široká 3 a Široká 4, Havířov-Město

802/15/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město

803/15/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 2720, k.ú. Havířov-město

804/15/ZM/09 - Prodeje pozemků pod garážemi

805/15/ZM/09 - Směna části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k. ú. Bludovice

806/15/ZM/09 - Darování části pozemku parc. č. 1315/2 k. ú. Prostřední Suchá

807/15/ZM/09 - Úprava textu usnesení č. 778/14/ZM/09, dle požadavku převodce

808/15/ZM/09 - Výkup části pozemku parc.č. 232, k.ú. Prostřední Suchá

809/15/ZM/09 - Výkup pozemku parc. č. 596/13, k. ú. Bludovice

810/15/ZM/09 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní

811/15/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Splašková kanalizace města Havířov, městská část Dolní Suchá“

812/15/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11v Havířově“

813/15/ZM/09 - Narovnání vlastnických vztahů k pozemku parc.č. 2280/1,k.ú. Prostřední Suchá

814/15/ZM/09 - Předání majetku města ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ + MŠ Zelená, ZŠ + MŠ Selská

815/15/ZM/09 - Předání movitého majetku města Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov

816/15/ZM/09 - Převod sil. III/4744 ul. Hornosušská, km 1,575 – 2,756 do majetku města

817/15/ZM/09 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova 760/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009

818/15/ZM/09 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova – II.etapa – návrhová část – koncept návrhu. Schválení Pokynů pro tvorbu III.etapy – návrhové části – konečného návrhu

819/15/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova

820/15/ZM/09 - Informace o odmítnutí návrhu na pořízení změny územního plánu města Havířova – lokalita bývalých pekáren SEMAG v Havířově–Městě

821/15/ZM/09 - Vyřazení a nákup služebních vozidel

822/15/ZM/09 - Návrh obecně závazně vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,využívání, a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků

823/15/ZM/09 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

824/15/ZM/09 - Dotace z Integrovaného operačního programu – „eGovernment v obcích – CzechPOINT“

825/15/ZM/09 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

826/15/ZM/09 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008

827/15/ZM/09 - Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

828/15/ZM/09 - HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na léta 2010-2011

829/15/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009 sportovním a mimosportovním subjektům

830/15/ZM/09 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.– poskytnutí mimořádné investiční dotace NsP Havířov

831/15/ZM/09 - Převod akcií obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. statutárnímu městu Havířov a zrušení memoranda ke Krajskému integrovanému centru využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

832/15/ZM/09 - Zástupce města v obchodní společnosti KIC Odpady,a.s.

833/15/ZM/09 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro funkční období 2009-2013

834/15/ZM/09 - Technické služby Havířov a.s. – nákup akcií

835/15/ZM/09 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2008

836/15/ZM/09 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková  organizace (dodatek č. 3 Zřizovací listiny ze dne 14.4.2008)

837/15/ZM/09 - Informativní zpráva o průběhu přípravy akce „Havířov v květech“

838/15/ZM/09 - Informativní zpráva z účasti statutárního města Havířova na 18.mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech REGIONTOUR 2009 ve dnech 15. – 18.1.2009

839/15/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden - březen 2009

840/15/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
ze 15.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.3.2009


 

789/15/ZM/09 - Schválení předsednictva 15.zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 15.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.3.2009 ve složení:
p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

790/15/ZM/09 - Schválení programu 15. zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 15.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.3.2009 upravený dle připomínek členů ZMH


 

791/15/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 15.zasedání ZMH, konaného dne 23.3.2009___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.3.2009

p. Jaroslava JEZIORSKÉHO
Ing. Radka FOLDYNU


 

792/15/ZM/09 - Ověření zápisů ze 13. zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008
a 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. doplněnou zprávu ověřovatele zápisu ze 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008 a zprávu ověřovatelů ze 14.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2009

2. že na základě zprávy ověřovatelů zápisu ze 14.zasedání ZMH konaného dne 26.1.2009 bude vydána tisková oprava usn.č. 750/14/ZM/09 tak, že v bodě č. 1. schvaluje, bude v posledním řádku nahrazena číslice 2013 číslicí 2014


 

793/15/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

220/5/ZM/07

Směna částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1 v k.ú. Havířov-město

444/9/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc.č. 1197/91 a 1197/114, k.ú.Prostřední Suchá

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

602/11/ZM/08

Výkup pozemku parc.č. 1642/5 a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 1642/4, 1642/6, 1643, 1653, (PK 1653) a 1608, k.ú. Šumbark

605/11/ZM/08

Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

718/13/ZM/08

Prodej nemovitostí Moravskoslezskému kraji

751/14/ZM/09

Návrh na úhradu neinvestičních výdajů obce Horní Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

892/20/ZM/05

NsP Havířov – záměr převodu vlastnictví na město Havířov

329/7/ZM/07

Směny pozemků v rámci investiční akce města

449/9/ZM/08

Majetkoprávní vypořádání stavby: „Prodloužení chodníku na ul. Padlých hrdinů a přechod pro chodce“

490/10/ZM/08

Výjimka z počtu žáků - snížení pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2008/2009

598/11/ZM/08

Darování části pozemku parc.č. 2507/2, k.ú. Bludovice, včetně technického zhodnocení

603/11/ZM/08

Výkup pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezek – doplnění

636/12/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 3738, k.ú. Havířov-město

637/12/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice

642/12/ZM/08

Výkup části pozemků, k.ú. Dolní Suchá

645/12/ZM/08

částečné vypuštění

Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

647/12/ZM/08

Výkup části pozemků parc.č. 1448/1 a 1448/5, k.ú. Dolní Suchá

649/12/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely stavby: “Regenerace panelového sídliště Havířov – Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5.etapa Obytná ulice Mládí“

711/13/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 1414/7, k.ú. Bludovice

713/13/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážemi

714/13/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 2366/4, k.ú. Dolní Suchá

715/13/ZM/08

Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy s SBD Havířov

752/14/ZM/09

Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2009 z rozpočtu odboru školství a kultury

769/14/ZM/09

Prodej pozemku parc.č. 1475/2, k.ú. Šumbark

774/14/ZM/09

Prodej pozemku pod garáží

776/14/ZM/09

Vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 646/7 a parc.č. 645/5, k.ú. Bludovice

777/14/ZM/09

Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO,a.s.

782/14/ZM/09

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

784/14/ZM/09

Návrhy 54 kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2009 – 2013

785/14/ZM/09

Technické služby Havířov a.s. – akcie


 

794/15/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2008_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2008


 

795/15/ZM/09 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2008________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2008


 

796/15/ZM/09 - Ukazatel dluhové služby za rok 2008___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení ukazatele dluhové služby za rok 2008


 

797/15/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 1. – 14. ______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2009 – rozpočtová opatření č. 1. – 14.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2009:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 865 048,37 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

1 027 309,35 tis. Kč

           tř.2 – nedaňové příjmy

27 883,90 tis. Kč

           tř.3 – kapitálové příjmy

6 500,00 tis. Kč

           tř.4 – přijaté transfery

803 355,12 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 017 080,36 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 742 766,36 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 125,00 tis. Kč

           odbor školství a kultury

55 300,00 tis. Kč

           odbor územního rozvoje

1 850,00 tis. Kč

           stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

           odbor organizační

200 680,00 tis. Kč

           odbor sociálních věcí

253 154,00 tis. Kč

           odbor komunálních služeb

253 800,00 tis. Kč

           odbor investiční výstavby

417 685,00 tis. Kč

           odbor správy majetku

40 227,00 tis. Kč

           Městská policie

66 673,00 tis. Kč

           odbor ekonomický

436 946,36 tis. Kč

           oddělení vnějších vztahů a strategic. rozvoje

15 276,00 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

274 314,00 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

905,00 tis. Kč

           MŠ Čelakovského

860,00 tis. Kč

           MŠ ČSA

750,00 tis. Kč

           MŠ E. Holuba

1 180,00 tis. Kč

           MŠ Horymírova

895,00 tis. Kč

           MŠ Kosmonautů

880,00 tis. Kč

           MŠ Lipová

930,00 tis. Kč

           MŠ Mládí

1 250,00 tis. Kč

           MŠ Moravská

1 640,00 tis. Kč

           MŠ Okružní 1 a

740,00 tis. Kč

           MŠ Petřvaldská

1 410,00 tis. Kč

           MŠ Přímá 9

700,00 tis. Kč

           MŠ Puškinova

730,00 tis. Kč

           MŠ Radniční

725,00 tis. Kč

           MŠ Resslova

600,00 tis. Kč

           MŠ Sukova

665,00 tis. Kč

           MŠ Švabinského

720,00 tis. Kč

           MŠ U Jeslí

580,00 tis. Kč

           MŠ U Stromovky

594,00 tis. Kč

           MŠ U Topolů

890,00 tis. Kč

           ZŠ 1. máje

4 100,00 tis. Kč

           ZŠ F. Hrubína

2 800,00 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Frýdecká

3 450,00 tis. Kč

           ZŠ Gen. Svobody

3 960,00 tis. Kč

           ZŠ Gorkého

2 960,00 tis. Kč

           ZŠ Jarošova

2 400,00 tis. Kč

           ZŠ K. Světlé

3 013,00 tis. Kč

           ZŠ Kpt. Jasioka

2 700,00 tis. Kč

           ZŠ M. Kudeříkové

5 180,00 tis. Kč

           ZŠ M. Pujmanové

3 600,00 tis. Kč

           ZŠ Mládežnická

3 800,00 tis. Kč

           ZŠ Moravská

6 390,00 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 200,00 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Selská

1 800,00 tis. Kč

           ZŠ Školní

2 700,00 tis. Kč

           ZŠ a MŠ Zelená

1 750,00 tis. Kč

           ZŠ Žákovská

4 395,00 tis. Kč

           ASTERIX

2 190,00 tis. Kč

           Domov seniorů Havířov

25 906,00 tis. Kč

           Městská knihovna

17 030,00 tis. Kč

           Městské kulturní středisko

35 266,00 tis. Kč

           Sociální služby města Havířova

35 800,00 tis. Kč

           Správa sportovních a rekreačních zařízení

32 410,00 tis. Kč

           SANTÉ

11 800,00 tis. Kč

           Ostatní dotace a dary

35 070,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+152 031,99 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+60 000,00 tis. Kč

           splátky jistin úvěrů

-43 080,00 tis. Kč

           změna stavu rozpočtových účtů

+135 111,99 tis. Kč


 

798/15/ZM/09 - Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OKS
a MRA, s.r.o. v letech 2009-2011_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OKS a MRA, s.r.o. v letech 2009-2011 dle Přílohy č.1

s c h v a l u j e

1. přijetí úvěrového rámce ve výši 500 mil. Kč na spolufinancování dotovaných projektů města Havířova (dotace SR, EU, MSK)

2. vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na poskytnutí uvedeného úvěrového rámce s tím, že úvěrový rámec bude časově rozdělen do 2 částí

– v 1. části (od 1.9.2009 do 31.12.2014) bude probíhat čerpání úvěrových prostředků a současně také splácení čerpané jistiny úvěru z prostředků získaných z dotací
a ve 2. části ( od 1.1.2015 do 31.12.2021) pak bude probíhat splácení vyčerpané jistiny (s možností mimořádné splátky jistiny z dotace přijaté po 1.1.2015); úroková sazba bude v procentech p.a. – pro 1.část se bude jednat o sazbu pohyblivou na bázi PRIBOR 1M + pevná úroková marže banky a pro 2.část se bude jednat o sazbu pevnou nebo pohyblivou

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova

1. vyhlášením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na poskytnutí uvedeného úvěrového rámce

2. předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejvýhodnější nabídkou

3. předložit smlouvu o přijetí úvěrového rámce ke schválení zastupitelstvu města


 

799/15/ZM/09 - Úprava rozpisu závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009
a aktualizace seznamu akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných
finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2009____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. upravený rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2009 dle Přílohy č.1

2. aktualizovaný seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu OIV na rok 2009 dle Přílohy č.2

3. zapojení prostředků Fondu rozvoje hospodářských aktivit ve výši 28 000 tis.Kč do výdajů rozpočtu OIV na rok 2009

u k l á d á

zapracování uvedeného zapojení Fondu rozvoje hospodářských aktivit dle bodu 3. do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2009

Z: vedoucí EO
T: 06/2009


 

800/15/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1358/5, k.ú. Bludovice o výměře cca 11 300 m2, za účelem vybudování staveb s využitím v souladu s vydanou Změnou č.13 územního plánu města Havířova:
- izolované rodinné domy ve vymezených návrhových plochách s možností umístění maloobchodních služeb lokálního významu, zařízení pro kulturu lokálního významu , sportovní a relaxační zařízení lokálního významu jako doplňkové funkce tím že nabídka bude obsahovat:
- návrh ceny s tím, že minimální cena u všech záměrů činí 450,- Kč/m2
- jednoduchou zastavovací a objemovou studii
- termín zahájení a dokončení výstavby
- výpis z obchodního rejstříku v případě, že žadatel je zapsán v OŘ

Zájemci mohou své nabídky podávat na Magistrát města Havířova, a to ode dne vyvěšení záměru nejpozději do pondělí 30.4.2009 do 12,00 hodin na podatelně Magistrátu města Havířova v zalepené obálce s označením „POZEMEK FRÝDECKÁ"


 

801/15/ZM/09 - Záměr prodeje nemovitostí na ul. Široká 3 a Široká 4, Havířov-Město______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitostí:

1. budovy č.p. 582 na pozemku parc. č. 414 a pozemek parc. č. 414, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 660 m2,

2. budovy č.p. 590 na pozemku parc. č. 425 a pozemek parc. č. 425, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 670 m2, vše v k. ú. Havířov – město,

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídku p. Martina Turčiny, bytem ………………………………., na odkoupení nemovitosti s tím, že zájemce se zavázal složit na účet města zálohu ve výši 5 mil. 


 

802/15/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 3828/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 6 101 m2 společnosti T1 invest s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 28, IČ: 25820818
za účelem vybudování logistického areálu pro vlastní potřebu s malou výrobou preparátu určeného pro farmacii a lékařství za navrhovanou cenu,
a to za 450,- Kč/m2 za pozemek zastavěný skladovací halou a administrativní budovou o výměře 2550 m2, tj. za cenu 1 147 500,- Kč
za 200,- Kč/m2 za pozemek určený k výstavbě parkovacích ploch, komunikací a zatravněnou plochu o výměře 3 551 m2, tj. za cenu 710 200,- Kč
celková kupní cena ............1 857 700,- Kč


 

803/15/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 2720, k.ú. Havířov-město____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2720 o výměře cca 800 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) k.ú. Havířov-město Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava, IČ: 710 09 396
účel: oplocená manipulační plocha
za cenu dle vyhlášky celkem cca 776 000,- Kč (tj. 970,- Kč/m2) + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2009


 

804/15/ZM/09 - Prodeje pozemků pod garážemi _______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 1195/317 o výměře 20 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům manželům Miroslavu Navrátilovi a Sylvii Navrátilové, oba bytem ………………………………., k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 000,- Kč

2.
prodej části pozemku parc.č. 1197/112 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá, nově označená dle GP jako pozemek parc.č. 1197/251 spoluvlastníkům paní Martině Chvostkové, bytem ………………………………., a paní Gabriele Navrátilové, bytem ………………………………., k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2009


 

805/15/ZM/09 - Směna části pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k. ú. Bludovice______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku v majetku města, k. ú. Bludovice, parc.č. 1358/5 o výměře cca 1368 m2 dle zaměření, za části pozemků k. ú. Bludovice, o celkové výměře cca 1368 m2, parc. č. 1358/ 4, 1362/1, 1362/6, 1364 a parc. č. 1205/3, ve spol. jmění manž. Aleny a Karla Kotulových, bytem ……………………………., a dále za podíl 1/2 na pozemku parc. č. 2995/15, ve vlastnictví Karla Kotuly, bytem ………………………………., s tím, že směňované nemovitosti budou oceněny dle znaleckého posudku a případný rozdíl v ceně pozemků uhradí nabyvatel dražších nemovitostí.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

806/15/ZM/09 - Darování části pozemku parc. č. 1315/2 k. ú. Prostřední Suchá_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování části pozemku v majetku města,  k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1315/2 o celkové výměře 36 m2, zastavěné výtahem pro imobilní studenty a přístupovým chodníkem k výtahu, do vlastnictví: Moravskoslezskému kraji, a do správy Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkové organizaci, se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 136 44 271

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2009


 

807/15/ZM/09 - Úprava textu usnesení č. 778/14/ZM/09, dle požadavku převodce____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úpravu části textu usnesení ZMH č.778/14/ZM/09, ze dne 26.1.2009 dle požadavku převodce tak, že přijetí daru bude nahrazeno slovy

bezúplatný převod pozemku parc. č. 1326/3 k.ú. Bludovice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, užívaného jako chodník podél ul. Frýdecká, z majetku: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku města


 

808/15/ZM/09 - Výkup části pozemku parc.č. 232, k.ú. Prostřední Suchá___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

pro účely stavby „Splašková kanalizace města Havířov, městská část Prostřední Suchá“ výkup části pozemku, k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 232, orná půda, o výměře cca 330 m2 od spoluvlastníků :
Jiří Boháč, bytem ………………………………., podíl ½
Jana Boháčová, bytem ………………………………., podíl ½
za požadovanou kupní cenu 950,- Kč/m2, t.j. cca 313.500,- Kč c e l k e m


 

809/15/ZM/09 - Výkup pozemku parc. č. 596/13, k. ú. Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 596/13, k. ú. Bludovice, ostatní plocha o výměře 182 m2, ve vlastnictví: pana Ing. Jiřího Sivého, bytem ………………………………., za kupní cenu dohodou 20,- Kč/m2 tj. za výměru 182 m2 celkem 3640,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2009


 

810/15/ZM/09 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně, odbočka z ul. Zřídelní_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně
a) parc.č. 104/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 371 m2
ve spoluvlastnictví: Romana Kantora, bytem ……………………………….,
Ryszarda Kantora, bytem ……………………………….,
kupní cena: dle patných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 371m2
celkem 111.300,-Kč

b) parc.č. 106/3 trvalý travní porost o výměře 75 m2
vlastníci: manž. Koštial Daniel a Koštialová Lenka,
bytem ……………………………….,
kupní cena dle patných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 75 m2
celkem 22.500,-Kč

c) parc.č. 106/2 trvalý travní porost, o výměře 32 m2
spoluvlastníci: Stanislav Klhůfek a Gabriela Klhůfková,
bytem ……………………………….,
kupní cena dle patných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 32 m2
celkem 9.600,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

811/15/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Splašková kanalizace města Havířov,
městská část Dolní Suchá “___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

pro účely stavby:
„Splašková kanalizace města Havířov, městská část Dolní Suchá“
výkup

1. pozemku parc.č. 1642/4, k.ú. Šumbark, orná půda, o celkové výměře 172 m2, LV 32

                    a) spoluvlastník: Yvona Marciniaková, bytem ……………………………….,
                    podíl 1/16 t,j. 10,75 m2
                    kupní cena: 500,- Kč/m2, tj. 5.375,- Kč

b) spoluvlastník: Zbysław Paluch, bytem ……………………………….,
podíl 1/16, tj. 10,75 m2,
kupní cena: 500,- Kč/m2, tj. 5.375,- Kč

c) spoluvlastník: Vanda Rajdusová, bytem ……………………………….,
podíl 1/12, tj. 14,3 m2
kupní cena: 600,- Kč/m2, tj. 8.580,- Kč

d) spoluvlastník : Marie Skořepová, bytem ……………………………….,
podíl 1/16, tj. 10,75 m2
kupní cena: 500,- Kč/m2, tj. 5.375,- Kč

e) spoluvlastník : Kristina Štefánková, bytem ……………………………….,
podíl 1/16, tj. 10,75 m2
kupní cena: 500,- Kč/m2, tj. 5.375,- Kč

2. pozemku parc.č. 1642/6, k.ú. Šumbark, orná půda, o výměře 162 m2, LV 95
spoluvlastník : Vanda Rajdusová, bytem ……………………………….,
podíl 1/12, tj. 13,5 m2
kupní cena: 600,- Kč/m2, tj. 8.100,- Kč

3. pozemku parc.č. 1653, k.ú. Šumbark, ostatní plocha, o výměře 1884, LV 96
spoluvlastník : Vanda Rajdusová, bytem ……………………………….,
podíl 1/24, tj.78,5 m2
kupní cena: 600,- Kč/m2, tj. 47.100,- Kč

4. pozemku parc.č. 2297, k.ú. Šumbark, trvalý travní porost,o výměře 3545, LV 95
spoluvlastník : Vanda Rajdusová, bytem ……………………………….,
podíl 1/12, tj. 295,5 m2
kupní cena: 600,- Kč/m2, tj. 177.300,- Kč


 

812/15/ZM/09 - Smluvní vztahy pro účely stavby „Rekonstrukce velkého rondelu
sil. I/11v Havířově“__________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby
„Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“
záměr darovat části pozemků k. ú. Havířov-město, zastavěné silnicí I/11- ul. Těšínská, parc.č. 3718 ost.plocha, ost. komunikace, parc. č. 3720 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3722 ost. plocha, ost. komunikace, parc. č. 3724 ost. plocha, zeleň, parc. č. 3726//1, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 3885 ost. plocha, silnice, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně technického zhodnocení
dárce: statutární město Havířov
obdarovaný: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle, IČ: 69593390


 

813/15/ZM/09 - Narovnání vlastnických vztahů k pozemku parc.č. 2280/1,
k.ú. Prostřední Suchá________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o narovnání vlastnických vztahů k pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 2280/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2, tak, že jako výluční vlastníci pozemku budou u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj zapsáni manželé Stehlík František a Stehlíková Helena, bytem ………………………………., s tím, že nabývacím titulem k nemovitosti je kupní smlouva ze dne 13.6.1983

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dohody o narovnání vlastnických vztahů

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2009


 

814/15/ZM/09 - Předání majetku města ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ + MŠ Zelená,
ZŠ + MŠ Selská_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku města v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do správy školským příspěvkovým organizacím k hospodaření

1.
zařízení na úpravu vody LIQUIDCALC v pořizovací ceně 8 923,81 Kč organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69, sídlo: Zelená 112/2, Havířov-Životice

2.
zařízení na úpravu vody LIQUIDCALC v pořizovací ceně 11 949,- Kč organizaci Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77, sídlo: Selská 429/14, Havířov-Bludovice

3.
soubor vybavení soc. zařízení pro imobilní v pořizovací ceně 3 327,49 Kč organizaci Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62 33 12 48, sídlo: M. Kudeříkové 1143/14, Havířov-Město


 

815/15/ZM/09 - Předání movitého majetku města Správě sportovních a rekreačních zařízení
Havířov____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání videopanelu v pořizovací ceně 4 713 019,- Kč, instalovaného ve Víceúčelové hale Havířov, do správy příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Těšínská 2a/1296, Havířov- Podlesí, k hospodaření, v souladu se zněním § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


 

816/15/ZM/09 - Převod sil. III/4744 ul. Hornosušská, km 1,575 – 2,756 do majetku města_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s věcným záměrem převodu majetku a změny silnice III/4744 ul. Hornosušská, na místní komunikaci, v km 1, 575 – 2,756, tak, jak byl zpracován a předložen převodcem, bezúplatný převod pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/1 ostatní plocha, silnice o výměře 8896 m2, parc.č. 2645/38 ostatní plocha, silnice o výměře 126 m2 a parc.č. 2645/39, ostatní plocha, silnice o výměře 53 m2, včetně všech součástí a příslušenství v převáděném úseku z majetku Moravskoslezského kraje, právo hospodařit přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711 do majetku statutárního města Havířova

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2009


 

817/15/ZM/09 - Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova 760/14/ZM/09
ze dne 26.1.2009____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

m ě n í

v usnesení č.760/14/ZM/09 ceny za prodej podílů na pozemku parcelní č. 720 katastrální území Havířov – město takto:

- u Ing.arch.Jiřího a Marie Liškutínových na cenu dle znaleckého posudku
ve výši 23.012,- Kč
- u Rudolfa a Věry Císařových na cenu dle znaleckého posudku
ve výši 17.718,- Kč
- u Ing. Milouše a Ludmily Fidlerových na cenu dle znaleckého posudku
ve výši 17.718,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: ředitel MRA s.r.o
T: 30.4.2009


 

818/15/ZM/09 - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova – II.etapa –
návrhová část – koncept návrhu.
Schválení Pokynů pro tvorbu III.etapy – návrhové části – konečného návrhu_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení připomínek, podnětů v rámci projednání – II.etapy-návrhové části – konceptu návrhu dle přílohy č.2 tohoto materiálu

s c h v a l u j e

1. Pokyny pro tvorbu III.etapy – návrhové části – konečného návrhu v rozsahu přílohy č.3 tohoto materiálu

2. Aktualizovaný harmonogram průběhu další tvorby KRDI města Havířova v rozsahu přílohy č.4 tohoto materiálu


 

819/15/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířova
v lokalitě č. 1 - na části pozemku parc.č. 944/367 a pozemku parc.č. 944/546 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č.348/5 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č.348/6 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č.348/7 v k.ú. Dolní Datyně

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířova
v lokalitě č.5 - na pozemcích parc.č. 4632/1, 4647/1, 4647/3 v  k.ú. Havířov-město v rozsahu dle přílohy č.1 a 2


 

820/15/ZM/09 - Informace o odmítnutí návrhu na pořízení změny územního plánu města
Havířova – lokalita bývalých pekáren SEMAG v Havířově–Městě__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny územního plánu města Havířova v lokalitě bývalých pekáren SEMAG v Havířově-Městě ve věci změny funkčního využití území pouze pro podzemní hromadné garáže a to v souladu s ustanovením § 46 odst.2) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


 

821/15/ZM/09 - Vyřazení a nákup služebních vozidel___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města

1. nabytí movitého majetku 1 ks osobního automobilu Škoda Superb Elegance v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku

2. nabytí movitého majetku 1 ks vícemístného užitkového vozidla v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města

3. vyřazení služebního osobního automobilu Renault Safrane RZ: KIS 45 – 46 z majetku města Havířova, který bude předán prodejci osobního automobilu Škoda Superb Elegance k započtení prodejní ceny na kupní cenu nového automobilu

Z: vedoucí ORG
T: 31.12.2009


 

822/15/ZM/09 - Návrh obecně závazně vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy,
třídění,využívání, a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG
ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků


 

823/15/ZM/09 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a úlevách

u k l á d á

organizačním odboru Magistrátu města Havířova uplatňovat sankce za místní poplatky ze psů


 

824/15/ZM/09 - Dotace z Integrovaného operačního programu – „eGovernment v obcích
– CzechPOINT“____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „eGovernment v obcích - CzechPOINT“

Z: vedoucí VVSR
T: 23.3.2009

2. Podání žádosti města o finanční podporu na projekt „eGovernment v obcích - CzechPOINT“ v rámci Integrovaného operačního programu v rozsahu upgrade stávajícího pracoviště CzechPOINT

p o v ě ř u j e

podpisem žádosti a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti o finanční podporu na projekt „eGovernment v obcích - CzechPOINT“ p. Františka Chobota, primátora města

u k l á d á

zpracovat a odeslat žádost o finanční podporu dle závazných dokumentů Integrovaného operačního programu

Z: vedoucí VVSR
T: dle výzvy IOP


 

825/15/ZM/09 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů


 

826/15/ZM/09 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ za rok 2008


 

827/15/ZM/09 - Havířovská hokejová společnost s.r.o. – dlouhodobá spolupráce na léta
2010-2011__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace v letech 2010 - 2011 Havířovské hokejové společnosti s.r.o., IČ 26 80 91 41, ve výši 11 mil. Kč ročně na zajištění provozu seniorského hokeje za podmínky účasti seniorského hokejového oddílu v 1.hokejové lize ČR

2. poskytnutí dotace Havířovské hokejové společnosti s.r.o. v celkové výši 1 mil. Kč při postupu A týmu mužů do play-off sezóny 2009/2010, 2010/2011

3. uzavření dohody o poskytnutí dotace na léta 2010-2011 s Havířovskou hokejovou společností s.r.o., IČ 26 80 91 41, ve třech splátkách, a to k 25.1., 25.5. a 25.8. běžného roku

4. uzavření písemné dohody o rozšíření revizní komise na pět členů – zástupců všech politických stran ZMH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace na léta 2010-2011

T: duben 2009
Z: vedoucí OŠK


 

828/15/ZM/09 - HC Havířov Panthers, občanské sdružení – dlouhodobá spolupráce na léta
2010-2011_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace v letech 2010-2011 HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, ve výši 4 500 tis. Kč ročně na činnost a rozvoj mladých hráčů ledního hokeje

2. uzavření dohody o poskytnutí dotace na léta 2010-2011 s HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68 94 19 94, ve třech splátkách, a to k 25.1., 25.5. a 25.8. běžného roku

3. uzavření písemné dohody o rozšíření revizní komise na pět členů – zástupců všech politických stran ZMH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace na léta 2010-2011

T: duben 2009
Z: vedoucí OŠK


 

829/15/ZM/09 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2009
sportovním a mimosportovním subjektům______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2009

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 3 654 600,- Kč a to takto:
kulturní oblast                                        1 853 000,- Kč dle přílohy č. 1
oblast partnerských vztahů                        150 000,- Kč dle přílohy č. 2
sociální oblast                                            582 600,- Kč dle přílohy č. 3
školská oblast                                            799 000,- Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality a protidrogové prevence
                                                                  260 000,- Kč dle přílohy č. 5
oblast BESIP                                                10 000,- Kč dle přílohy č. 5

b) ze sportovní sféry v celkové výši            5 120 000,- Kč dle přílohy č. 6

a uzavření dohod s příjemci dotací

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2009

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

2. náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06


 

830/15/ZM/09 - Přijetí finančního daru od společnosti KIMEX CASINO, a.s.
- poskytnutí mimořádné investiční dotace NsP Havířov____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přijetí finančního daru ve výši 100.000,- Kč od společnosti KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Mitrovická 37, Paskov (IČ 25 36 08 92) na veřejně prospěšné účely

s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 100.000,- Kč na nákup průtokového cytometru hematoonkologického centra pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkovou organizaci se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov-Město (IČ 00 84 48 96)

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2009


 

831/15/ZM/09 - Převod akcií obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. statutárnímu městu
Havířov a zrušení memoranda ke Krajskému integrovanému centru využívání '
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předmět podnikání společnosti KIC Odpady, a.s. dle důvodové zprávy

p ř i s t u p u j e

ke Stanovám společnosti KIC Odpady, a.s. ze dne 25.9.2008 ve znění dle přílohy č. 3

s c h v a l u j e

8,75 % majetkovou účast ve společnosti KIC Odpady, a.s. a nákup 35 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč/kus s čísly 186/66/280/2009-02-09 až 220/100/280/2009-02-09 od společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28 56 41 11, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2771/117, za kupní cenu 3 500 000,- Kč

p o v ě ř u j e

primátora města Františka Chobota podpisem Smlouvy o převodu akcií obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. a podpisem kupní smlouvy na odkup akcií ve znění dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OKS
T: 04/2009


 

832/15/ZM/09 - Zástupce města v obchodní společnosti KIC Odpady,a.s.___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

zvolení Ing. Zdeňka Osmanczyka do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady,a.s.

d e l e g u j e

pro volebního období 2006/2010 na valné hromady společnost KIC Odpady,a.s.jako zástupce města na valných hromadách společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 18, IČ 28564111 členy Zastupitelstva města Havířova: Ing. Eduarda Heczka jako jeho náhradníka: Mgr. Rudolfa Šimka s účinností ode dne, v němž město Havířov se stane akcionářem této společnosti

z m o c ň u j e

primátora města k podepisování individuální plné moci delegáta na valné hromady

u k l á d á

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce ZMH na valné hromady závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné hromadě

2. delegovaným zástupcům ZMH na valné hromady předkládat na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady


 

833/15/ZM/09 - Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro funkční období 2009 - 2013
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

na volební období 2009-2013 kandidáty na přísedící Okresního soudu v Karviné:

Poř.č.

Příjmení, jméno, titul

Trvalé bydliště

Naroz.

1.

Autrata Jaromír

 

1949

2.

Barnišin Milan

 

1958

3.

Bilan Věslav

 

1952

4.

Bláha František

 

1951

5.

Brandstiller Josef

 

1946

6.

Drápal Petr

 

1943

7.

Elischerová Renata, JUDr.

 

1960

8.

Formánková Anna

 

1944

9.

Helcel Zdeněk

 

1930

10.

Hladká Alena

 

1964

11.

Hladký Jan

 

1964

12.

Horová Gizela

 

1945

13.

Hruška Jaroslav

 

1940

14.

Jasiok Václav

 

1950

15.

Klemsa Miroslav

 

1951

16.

Kleslo Jan

 

1958

17.

Klorová Soňa

 

1949

18.

Kocourková Marie

 

1947

19.

Koštiál Karel

 

1943

20.

Krátký Ota

 

1947

21.

Kupczaková Irena

 

1951

22.

Kurej Vasiĺ

 

1941

23.

Kyselková Jarmila

 

1947

24.

Malíř Dalibor

 

1963

25.

Michalová Irena

 

1943

26.

Nováková Blažena

 

1962

27.

Ošívka Vojtěch

 

1943

28.

Paloncová Ilona

 

1937

29.

Podlucká Jana

 

1959

30.

Probošt Adolf

 

1942

31.

Rovňan František, Mgr.Ing.

 

1952

32.

Sladčík Zdeněk

 

1940

33.

Sochorová Stanislava

 

1968

34.

Stoklasa Jaroslav

 

1948

35.

Swider Bruno

 

1938

36.

Šiška Dezider

 

1934

37.

Štulová Josefa

 

1942

38.

Telišková Eva

 

1947

39.

Temel Milan

 

1946

40.

Tiefenbachová Jarmila

 

1935

41.

Tlolková Věra

 

1953

42.

Vašutová Daniela

 

1948

43.

Veselá Agnesa

 

1954

44.

Wernerová Aurelie

 

1939

45.

Wojtas Jan

 

1943

46.

Zelina Erich

 

1924

47.

Zelinová Charlotta

 

1936

48.

Zetochová Lýdie

 

1952

49.

Zigmundová Marie

 

1947

50.

Křibalová Jitka

 

1942

51.

Lišková Zlatuška

 

1946

52.

Mrózková Jarmila

 

1950

53.

Petr Petr

 

1946

54.

Staňurová Olga

 

1942

55.

Kristian Libor, Bc.

 

1972

56.

Dobeš Martin, Mgr.,Bc.

 

1972

57.

Fuzková Marie

 

1944

58.

Kurcová Olga

 

1943

59.

Košťálová Ilona, JUDr.

 

1963

60.

Červenková Lada

 

1978

61.

Tomický Vilém

 

1944

62.

Treichelová Rudolfa,Mgr.

 

1943

63.

Slivová Růžena

 

1943

64.

Valasová Renáta

 

1966

65.

Brůnová Dana

 

1952

66.

Menšík Milan, Ing.

 

1964

67.

Vojáčková Anežka

 

1935

68.

Banotová Iveta

 

1966

69.

Valvodová Marie

 

1951

70.

Vondra František

 

1949


 

834/15/ZM/09 - Technické služby Havířov a.s. – nákup akcií_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. majetkový podíl města ke dni 24.2.2009 ve společnosti Technické služby Havířov a.s. ve výši 97,6 %

2. akceptaci nabídky města na odkoupení 514 ks akcií Technické služby Havířov a.s. (2,4%) za cenu dle posudku znalce všemi oslovenými 47 akcionáři uvedenými v příloze č. 1

s c h v a l u j e

nákup 514 ks listinných akcií emitenta Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov – Město, IČ: 253 75 601:
- 97 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks s pořadovými čísly 100001-100034, 100037-100057, 100059,100065-100074, 100076-100080, 100085-100089, 100092-100093, 100095-100106, 100112-100113,100119- 100123 za cenu 1 280,- Kč/1 kus
- 3 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč s pořadovými čísly 109697, 109721 až 109722 za cenu 12 800,- Kč /1 kus
- 224 ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks s pořadovými čísly 101659- 101672, 101678-101716, 101725-101787, 101789-101790, 101796-101810, 101820-101854, 101858-101861, 101871-101897, 101901-101925 za cenu 1 280,- Kč/1 kus
- 190 ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč/ks s pořadovými čísly 101204-101205, 101211-101212, 101224-101234, 101239-101242, 101244 ,101258, 101260, 101265-101398, 101408-101413, 101644- 101658, za cenu 12 800,- Kč/1 kus

za celkovou kupní cenu 2 881 280,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Oldřicha Šulera č. 094/010/2008 ze dne 2.12.2008 od 47 akcionářů společnosti Technické služby Havířov a.s. uvedených v seznamu v příloze č. 1

u k l á d á

rozpočtovou úpravou rozpočtu města na rok 2009 navýšit rozpočet OJ 11 – odbor správy majetku o 2 881 280,- Kč

p o v ě ř u j e

primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv na odkup akcií

Z: vedoucí OPS
T: duben 2009


 

835/15/ZM/09 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2008
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o pohledávkách města nad 25 000,- Kč po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2008

s c h v a l u j e

odepsání pohledávky za společností Savela, a.s., IČ: 42 86 50 69 ve výši 843 857,05 Kč


 

836/15/ZM/09 - Návrh na změnu zřizovací listiny Domov seniorů Havířov, příspěvková
 organizace (dodatek č. 3 Zřizovací listiny ze dne 14.4.2008)_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace „Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“, kterým se název Článku IV mění z původního "Účel a hlavní předmět činnosti organizace" na nový název "Účel a předmět činnosti organizace" a dále se tento článek doplňuje takto: „3. Doplňková činnost: 3.1. hostinská činnost.“

u k l á d á

1. odboru právních služeb MMH vyhotovit úplné znění zřizovací listiny

2. řediteli Domova seniorů Havířov,p.o. podat návrh na zápis změny údajů v obchodním rejstříku a založit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině do sbírky listin

p o v ě ř u j e

podpisem Dodatku č. 3 a úplného znění zřizovací listiny p. Františka Chobota, primátora města, a Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku


 

837/15/ZM/09 - Informativní zpráva o průběhu přípravy akce „Havířov v květech“_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o průběhu přípravy akce „Havířov v květech“


 

838/15/ZM/09 - Informativní zpráva z účasti statutárního města Havířova na 18.mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech
REGIONTOUR 2009 ve dnech 15. – 18.1.2009___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečnou zprávu z účasti statutárního města Havířova na 18. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a turistických možností v regionech REGIONTOUR 2009 ve dnech 15. – 18.1.2009


 

839/15/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období leden - březen 2009_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden - březen 2009

2. zprávy o provedených kontrolách č.1 ze dne 5.2.2009, č.2 ze dne 28.1.2009 a č.3 ze dne 9.2.2009 dle předložených protokolů

3. návrh na doplnění do smluv o dílo o přesnou specifikaci možnosti přerušení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek

u k l á d á

Radě města Havířova zajistit doplnění závazných vzorů smluv dle návrhu KV ZMH (Příloha č.1)


 

840/15/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 15.1. – 11.3.2009


 

………………………………….                                             ………………………………………
František CHOBOT                                                                Ing. Eduard H E C Z K O
primátor města                                                                        náměstek primátora
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku

K bodu č. 50 schváleného programu ve věci - Písemnosti adresované ZMH - Zastupitelstvo města Havířova neschválilo navrhované usnesení