STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/81 401/2016
   
   
 VYŘIZUJE:  Vladimíra Mikulášová v. r.
 TEL.:  596 803 218
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  05.09.2016

 

U S N E S E N Í

z 14. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 26.09.2016

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 26.09.2016


 

509/14ZM/2016 - Schválení předsednictva 14. zasedání ZMH dne 26.09.2016

510/14ZM/2016 - Schválení programu 14. zasedání ZMH, konaného dne 26.09.2016

511/14ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o  průběhu 14. zasedání ZMH, konaného dne 26.09.2016

512/14ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016

513/14ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH

514/14ZM/2016 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova

515/14ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově III. a IV.

516/14ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá

517/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice

518/14ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice

519/14ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá

520/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark

521/14ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563, k.ú. Havířov-město

522/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562, k.ú. Havířov-město

523/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá

524/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město

525/14ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark

526/14ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední Suchá

527/14ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark

528/14ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město

529/14ZM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému kraji

530/14ZM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark, k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice

531/14ZM/2016 - Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá

532/14ZM/2016 - Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení

533/14ZM/2016 - Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby „Oprava mostu Na Hliníkách“

534/14ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá

535/14ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená v Havířově – Šumbarku“

536/14ZM/2016 - Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání pozemku k hospodaření příspěvkové organizaci

537/14ZM/2016 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jan Konečný

538/14ZM/2016 - Odpis pohledávky za Ĺubomírem Horváthem

539/14ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

540/14ZM/2016 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na project “Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově”

541/14ZM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“

542/14ZM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“

543/14ZM/2016 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2016

544/14ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol

545/14ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2016

546/14ZM/2016 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2016

547/14ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 49. – 78.

548/14ZM/2016 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 - aktualizace

549/14ZM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov

550/14ZM/2016 - Rekonstrukce objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace

551/14ZM/2016 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2016

552/14ZM/2016 - Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci v průjezdním úseku silnice I/11

553/14ZM/2016 - Opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Havířov

554/14ZM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky

555/14ZM/2016 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov

556/14ZM/2016 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 30.3.2016

557/14ZM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 2.6.2016

558/14ZM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

559/14ZM/2016 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2015

560/14ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

561/14ZM/2016 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2016

562/14ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

563/14ZM/2016 - Změny ve složení finančního výboru Zastupitelstva města Havířova a kontrolního výboru Zastupitelstva města HavířovaU S N E S E N Í

z 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.09.2016


509/14ZM/2016 - Schválení předsednictva 14. zasedání ZMH dne 26.09.2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.09.2016 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


510/14ZM/2016 - Schválení programu 14. zasedání ZMH, konaného dne 26.09.2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. září 2016 dle upravené přílohy


511/14ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 14. zasedání ZMH, konaného dne 26.09.2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.09.2016

pana Bc. Marka PLAWNEHO
paní Bc. Ivana KOŽMÍNOVÁ


512/14ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 13. zasedání ZMH, konaného dne 14. července 2016


513/14ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část
114/4ZM/2015 Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k.ú. Prostřední Suchá
235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“
431/11ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112,  k.ú. Havířov – město
470/12ZM/2016 Vypořádání dokončené stavby „Odkanalizování Havířova,  část města Dolní Suchá“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1105/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
28/2ZM/2014 Převod pozemků Moravskoslezskému kraji
288/7ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
365/9ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66, k.ú. Bludovice
393/10ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark
430/11ZM/2016 Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město, u velkého rondelu
447/11ZM/2016 MRA,s.r.o. - povolení splátek dlužného nájemného a služeb
467/12ZM/2016 Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku
468/12ZM/2016 Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemku parc.č. 1839/3, k.ú. Bludovice
471/12ZM/2016 Zřízení věcného břemene na pozemcích k.ú. Havířov – město, u velkého rondelu
472/12ZM/2016 Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov
475/12ZM/2016 Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ – IOP
476/12ZM/2016 Závěrečná  zpráva o realizaci IPRM „Přitažlivé město Havířov“ – ROP
478/12ZM/2016 Spoluúčast na realizaci projektu „Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení“
479/12ZM/2016 Odůvodnění významné veřejné zakázky a předběžné oznámení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov – III. Etapa“
480/12ZM/2016 Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2016/2017
484/12ZM/2016 Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2015, účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2015
486/12ZM/2016 OŘ/18/EO/16 – „Poskytnutí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč pro přeúvěrování úvěrů“ – schválení uzavření smlouvy
491/12ZM/2016 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
505/13ZM/2016 Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města


514/14ZM/2016 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od 26.9.2016 ve znění dle přílohy č. 2 s úpravou navrhovaného znění čl. 6 odst. 4 věty první takto:
„4. Dotazy (interpelace), připomínky a podněty členů ZMH (podle § 82 zákona) a vystoupení občanů města se zařazují 2 hodiny po zahájení zasedání ZMH s dobou trvání dotazů (interpelací), připomínek a podnětů členů ZMH a vystoupení občanů maximálně jedné hodiny, není-li přihlášen k vystoupení žádný člen ZMH nebo osoba uvedená dále v čl. 9 tohoto jednacího řádu, nerozhodne-li ZMH hlasováním jinak.“


515/14ZM/2016 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově III. a IV._________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období leden - červenec 2016 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově Městské policii Havířov
1. ve výši 50 000,- Kč na financování pořízení softwaru MOTOROLA GPS klient pro vzdálený přístup
2. ve výši 270 000,- Kč na financování projektu „Protidrogový vlak – Revolution Train“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016


516/14ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1225/33, k.ú. Prostřední Suchá, odměřené geometrickým plánem č. zak. 2170-20/2006 a nově označené jako pozemky parc. č. 1225/58 o výměře 9 m2, parc.č. 1225/59 o výměře 11 m2 a parc.č. 1225/60 o výměře 8 m2, k.ú. Prostřední Suchá, celkem 28 m2 paní Anně Michálkové, bytem …………………..., pod již postavenými garážemi


517/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové, …………………………., za účelem rozšíření příjezdu a zahrady u rodinného domu


518/14ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, k.ú. Bludovice_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 576/3, ostatní plocha, o výměře 123 m2, k.ú. Bludovice, manželům Ing. Ondreji Zajacovi a Kataríně Zajacové, …………………………………., za účelem zahrady u rodinného domu


519/14ZM/2016 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2299, zahrada o výměře 145 m2 v kat.území Prostřední Suchá paní Jarmile Sliwkové, bytem ………………….., za účelem rozšíření stávající zahrady


520/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372 a pozemku parc.č. 1371, k.ú. Šumbark_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1372, ost.plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m2 a pozemku parc.č. 1371, ost.plocha, jiná plocha o výměře 194 m2, oba v kat. území Šumbark Moravskoslezskému sdružení Církve adventistů sedmého dne se sídlem Ostrava-Přívoz, Newtonova 725/14, IČO: 63029391 k již zpevněné ploše u objektu sboru na ulici Gen. Svobody, kterou užívají členové sboru k zajištění přístupu a příjezdu do objektu a odstavení vozidel při akcích sboru


521/14ZM/2016 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, zahrada , parc.č. 3562, zahrada a parc.č. 3563, zahrada o celkové výměře cca 180 až 200 m2, kat. území Havířov-město (přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření) paní ing. Dorotě Sikorové, bytem ………………………….. za účelem scelení pozemků a zřízení přístupu a příjezdu k těmto pozemkům


522/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 3561 a parc.č. 3562 o celkové výměře cca 230 m2 v kat.území Havířov-město manželům Ing. Vítězslavu Dametzovi, Csc. a Dáši Dametzové, oba bytem …………… za účelem rozšíření stávajících zahrad


523/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 180 m2, panu Oldřichu Bučkovi, bytem …………………………… za účelem parkování vozidel autoservisu


524/14ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2752/1 o výměře cca 400 m2, kat. území Havířov-město panu Ivanu Pilátovi, bytem ………………………. za účelem vybudování administrativního objektu „SME ČESKÁ“


525/14ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2076/4, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 255 m2, k.ú. Šumbark, na kterém se nachází bytový dům č.p. 418/6 , spoluvlastníkům bytového domu, uvedených na LV č. 1414, pro obec Havířov, katastrální území Šumbark, dle podílů za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 125 130,- Kč (tj. cca 490,70 Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.06.2017


526/14ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 2655/2 a parc.č. 2655/3, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 2655/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 5 m2 a parc.č. 2655/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 20 m2, celkem cca 25 m2, kat. území Prostřední Suchá (výměra pozemků bude upřesněna na základě GP) panu Pavlu Podlesnému, bytem ……………………………. za účelem rozšíření stávající zahrady za cenu administrativní 420,- Kč/m2 (tj. cca 10 500,- Kč) + 1 500,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


527/14ZM/2016 - Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1294/2, ostatní plocha, o výměře 94 m2, k.ú. Šumbark, manželům Vratislavu a Zdence Beckovým, …………………………. za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.660,-Kč (cca 379 Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 37.360,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2016


528/14ZM/2016 - Prodej části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420  m2 (výměra bude určena na základě geometrického zaměření) v  kat. území Havířov-město paní Šárce Seidlové, bytem ……………………………
-  za cenu v místě a čase obvyklou 140,- Kč/m2 (tj. cca 338.800,- Kč) + 1 300,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


529/14ZM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému kraji_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. darování pozemků parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha v kat. území Šumbark se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, pod stavbou krytého bazénu a tělocvičny Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO: 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov k rozvoji sportu

2. darování pozemků parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2, parc.č. 524/89 o výměře 644 m2, parc.č. 524/90 o výměře 284 m2, parc.č. 524/91 o výměře 593 m2, parc.č. 524/95 o výměře 2 179 m2 a část pozemku parc.č. 524/94 o výměře cca 250 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem dle podmínek odborů) v kat. území Bludovice se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka a navazující na pozemek pod budovou ZUŠ Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO: 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov ke vzdělávání a rozvoji kultury

Podmínky darovací smlouvy:
1) Obdarovaný se zavazuje, že o darované nemovitosti bude řádně pečovat a užívat je pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů a nepřevede je do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2) Obdarovaný je povinen umožnit dárci kdykoliv během uvedené lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost.
3) V případě, že obdarovaný poruší povinnost uvedenou v bodě 1) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající tržní kupní ceně nemovitostí, tj. 3.780.318,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v bodě 1). Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný bude dárcem k její úhradě písemně vyzván.
4) Obdarovaný je povinen vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu (bod 1), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal a dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí.
5) V případě, že obdarovaný poruší povinnost uvedenou v bodě 2) nebo v bodě 4)je dárce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v bodě 2) nebo v bodě 4), smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k  její úhradě písemně vyzván.
6) Obdarovaný uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zajistí zpracování geometrického plánu na své náklady za splnění podmínek odborů MMH.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


530/14ZM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark, k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Dolní Suchá a k.ú. Bludovice_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odkoupení komunikací - pozemků
k.ú. Šumbark
parc.č. 1140/1, ost. komunikace o výměře 37 m2 za 4.958,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
k.ú. Prostřední Suchá
parc.č. 1068/22, ost.komunikace o výměře 187 m2 za 20.009,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 1068/23, ost.komunikace o výměře 39 m2 za 4.173,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 1143/3, ost. komunikace o výměře 148 m2 za 15.836,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 1143/4, ost.komunikace o výměře 127 m2 za 13.589,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 2605/2, silnice o výměře 1 889 m2 za 253.126,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
parc.č. 2665, ost.komunikace podíl ve výši ¾ o výměře 1 601 m2 za 214.534,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
parc.č. 2631, ost. komunikace o výměře 3 030 m2 za 406.020,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
k.ú. Dolní Suchá
parc.č. 585/2, ost.komunikace o výměře 807 m2 za 54.069,- Kč (tj. 67,- Kč/m2)
parc.č. 1796, ost.plocha, ost. komunikace část o výměře cca 353 m2 za cca 28.240,- Kč (tj. 80,- Kč/m2)
parc.č. 2741, silnice o výměře 3 941 m2 za 421.687,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
parc.č. 2755/49, ost.komunikace o výměře 52 m2 za 6 968,- Kč (tj. 134,- Kč/m2)
k.ú. Bludovice
parc.č. 2093/33, zahrada o výměře 940 m2 za 100 580,- Kč (tj. 107,- Kč/m2)
o celkové výměře cca 13 151 m2 za celkovou cenu ve výši cca 1.543.789,- Kč
od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143 s tím, že v případě uzavření kupní smlouvy do konce roku 2016 bude kupní cena uhrazena ve dvou splátkách, a to tak, že první splátka bude uhrazena do konce roku 2016 a druhá splátka (doplatek kupní ceny) bude uhrazena nejpozději do 31.3.2017

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


531/14ZM/2016 - Přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k.ú. Prostřední Suchá_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru části pozemku parc. č. 2691, k. ú. Prostřední Suchá, dle geometrického plánu č. 2928-36/2015 označeného jako parc. č. 2691/3 o výměře 121 m2 , zastavěného stavbou chodníku podél silnice č. III/4746 (ul. Dělnická) do majetku města, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/4, Karviná, IČO: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


532/14ZM/2016 - Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova
pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ jejímž stavebníkem je Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje a spoluinvestorem statutární město Havířov

r u š í

část usnesení ZMH č. 1179/26ZM/2014, v bodě 14, kterým byl schválen výkup části parc. č. 2008, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu cca 128 m2 zastavěné chodníkem a veřejným osvětlením, za kupní cenu stanovenou dle cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy, spoluvlastníci: Ing. Radoslav Cimala, ……………………..…, Ing. Tomáš Cimala, ………………………….

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2007 a 2008 v celkovém rozsahu dle zaměření dokončené stavby cca 128 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením od spoluvlastníků Ing. Radoslava Cimaly a Ing. Tomáše Cimaly, oba trvale bytem ………………………, za kupní cenu dle požadavku spoluvlastníků 625,-Kč/m2, tj. při výměře cca 128 m2 celkem cca 80.000,-Kč s tím, že vlastníkům bude dle požadavku při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě vyplacena záloha na kupní cenu ve výši 40.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
31.12.2016


533/14ZM/2016 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby „Oprava mostu Na Hliníkách“_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby č. 11025 „Oprava mostu Na Hliníkách“ zřízení věcného břemene na části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 722/4 a to služebnost umístění mostní konstrukce včetně opevnění břehů v rozsahu cca 350 m2 dle zaměření dokončené stavby, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, zřídit a provozovat most přes Špluchovský potok včetně opevnění břehů, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami či odstraněním stavby vůči povinnému Povodí Odry, státnímu podniku, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021 s tím, že hodnota věcného břemene činí dle vnitřních předpisů povinného 150,-Kč/m2 + DPH tj. při výměře cca 350 m2 celkem cca 52.500,- Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
31.12.2016


534/14ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Horní Suchá_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 14004 „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“ výkup části pozemku k.ú. Horní Suchá, parc. č. 1913/6 zastavěného přemístěným korytem potoka v rozsahu cca 60 m2, dle zaměření dokončené stavby spoluvlastníci pozemku: Jan Nečas a Jana Lukešová oba bytem ……………………., kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


535/14ZM/2016 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená v Havířově – Šumbarku“_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby„Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená v Havířově - Šumbarku“ zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2105/774, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, vlastníka umístěného veřejného osvětlení v rozsahu 11 m2 a cca 3 sloupy, dle geometrického zaměření dokončené stavby, povinný: Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, se sídlem Haškova 1475/1, Havířov – Město, IČO: 48806030, hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m2 plochy záboru a 500,-Kč za každý sloup umístěný na pozemku, tj. cca (125,- x 11)+ (3x 500,-) = cca 2875,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2017


536/14ZM/2016 - Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání pozemku k hospodaření příspěvkové organizaci_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vynětí části původního pozemku parc. č. 1355 v kat. ú. Bludovice, o výměře 3 m2, po zaměření označeného číslem 1355/2, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289, a předání této části původního pozemku parc. č. 1355 v kat. ú. Bludovice, o výměře 3 m2, po zaměření označeného číslem 1355/2, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754

u k l á d á

zpracování dodatků zřizovacích listin příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

Z: vedoucí OPS
T: 31. 10. 2016


537/14ZM/2016 - Prominutí části poplatku z prodlení – Jan Konečný_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí části poplatku z prodlení ve výši 62.470 Kč p. Janu Konečnému, t.b. ……………………………… pod podmínkou, že:
- jmenovaným bude celkově uhrazen doplatek dluhu (jistiny) ve výši 4.353,50 Kč a náklady soudního řízení ve výši 2.280,- Kč
- na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude p. J. Konečným řádně uhrazena zbylá část poplatku z prodlení, tj. 145.764,97 Kč


538/14ZM/2016 - Odpis pohledávky za Ĺubomírem Horváthem_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odpis pohledávky za panem Ĺubomírem Horváthem vedenou pod VS: 5410000002 ve výši 47.431,- Kč z důvodu její nevymožitelnosti


539/14ZM/2016 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 29.08.2016 dle přílohy


540/14ZM/2016 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt “Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově”_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR;
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 65 217,- Kč, což představuje finanční částku maximálně ve výši 17,86% na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2017

p o v ě ř u j e

primátora Bc. Daniela Pawlase podpisem žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce v roce 2017 na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ a podpisem všech ostatních dokumentů souvisejících s daným projektem.

Z: OSRM
T: 30.09.2016


541/14ZM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit
2. Dohodu o spolupráci na projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy
3. spolufinancování projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a  100% nezpůsobilých výdajů
4. předfinancování projektu „Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů


542/14ZM/2016 - Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit
2. Dohodu ospolupráci na projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, dle přílohy
3. spolufinancování projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů
4. předfinancování projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i neuznatelných nákladů

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova Bc.  Daniela Pawlase podpisem Dohody o spolupráci na projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy, dle přílohy

Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016


543/14ZM/2016 - Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pořízení nového majetku z důvodu vodovodní havárie způsobené prasknutím přívodního potrubí vody do průtokového ohřívače v roce 2015, dle přílohy č. 1
2. žádost Základní školy Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvkové organizace o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů na opravy z důvodu přívalového deště a krupobití dne 1.6.2016, dle přílohy č. 2
3. žádost Mateřské školy Havířov - Šumbark Mládí 23/1147 o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s úklidovými pracemi po revitalizaci budovy, dle přílohy č. 3
4. žádost Mateřské školy Havířov - Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s malováním a úklidovými pracemi po revitalizaci budovy, dle přílohy č. 4
5. žádost Mateřské školy Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením nábytku do tříd a  na opravy a údržbu, dle přílohy č. 5

s c h v a l u j e

I. na základě výše uvedených žádostí zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury OJ 3 příspěvkovým organizacím:

1. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ve výši 209 700 Kč
2. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 150 000 Kč
3. Mateřské škole Havířov - Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 ve výši 14 000 Kč
4. Mateřské škole Havířov - Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 ve výši 95 000 Kč
5. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 ve výši 30 000 Kč

II. zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu odboru školství a kultury OJ 3 na realizaci zabezpečovacích zařízení příspěvkovým organizacím:

1. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248) ve výši 101 000 Kč
2. Mateřské škole Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 661988570 ve výši 49 000 Kč
3. Mateřské škole Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 43 000 Kč

III. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto:

1. Základní škole Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 1 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo)
2. Základní škole Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČO: 48805424 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo)
3. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 ve výši 3 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (3. místo)
4. Základní škole Havířov - Šumbark Gen.  Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 ve výši 10 000 Kč, z toho:
    4 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (2. místo)
    6 000 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely
        nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
5. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 13 300 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
6. Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 13 500 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
7. Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 1 500 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
8. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 6 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (1. místo)
9. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo)
10. Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 8 800 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
11. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 378 000 Kč - dofinancování výjimky z počtu žáků
12. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 7 100 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů
13. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 5 900 Kč - dofinancování mzdových prostředků dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2016 výše uvedená usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2016


544/14ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v eriálu soutěží Havířovské ligy středních škol_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2016 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2015/2016 takto:

10 000,- Kč   Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582
z toho:   7 000,- Kč za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,
   3 000,- Kč za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců,
  
7 000,- Kč   Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331566, za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců,
  
5 000,- Kč   Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 3644271, za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,
  
5 000,- Kč   Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, za 2. Místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců,
  
3 000,- Kč   Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 62331558, za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 30.11.2016.

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02.2016 usn. č.
402/10ZM/2016.

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2016


545/14ZM/2016 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov, z. s., IČO 48806323, o navýšení dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 na činnost klubu v roce 2016 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

s c h v a l u j e

1. navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, z.s., IČO 48806323, o 50 000 Kč na činnost klubu v roce 2016, na celkovou částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016
2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smluvě o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2016


546/14ZM/2016 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2016, dle důvodové zprávy a příloh.


547/14ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2016 – rozpočtová opatření č. 49. – 78._________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 49., 50. a 78., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 51. – 77., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 49. – 78. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 710 196,56 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 924 108,80 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 37 642,08 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 744 945,68 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 617 361,81 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 315 582,18 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 831,82 tis. Kč
odbor školství a kultury 27 185,63 tis. Kč
odbor územního rozvoje 504,13 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč
odbor organizační 215 612,50 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 954,87 tis. Kč
odbor komunálních služeb 271 826,43 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 223 973,04 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 302,10 tis. Kč
odbor ekonomický 481 560,46 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 781,20 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 301 779,63 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 021,00 tis. Kč
MŠ ČSA 993,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 197,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč
MŠ Okružní 945,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 658,26 tis. Kč
MŠ Přímá 1 021,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč
MŠ Resslova 825,00 tis. Kč
MŠ Sukova 819,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 670,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 928,44 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 621,60 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 165,18 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 789,22 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 885,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 294,28 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 335,24 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 695,40 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 432,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 043,38 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 846,40 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 864,94 tis. Kč
ZŠ Školní 2 764,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 913,01 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 38 270,44 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 316,33 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 189,18 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 000,84 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 35 446,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 820,81 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem -92 834,75 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +395 029,74 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -498 194,74 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +10 330,25 tis. Kč


548/14ZM/2016 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019 – aktualizace_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

aktualizovaný rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019, dle důvodové zprávy a příloh.


549/14ZM/2016 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov“ na projekt Podpora služeb sociální prevence 2, mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a statutárním městem Havířov se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488 dle přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov“


550/14ZM/2016 - Rekonstrukce objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr rekonstrukce objektu bývalé Základní školy Mánesova v Havířově na domov se zvláštním režimem
2. záměr částečné rekonstrukce objektu LUNA na ulici Lidická v Havířově, příspěvkové organizace Domova seniorů Havířov, IČ 75139243, se sídlem Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město

p o v ě ř u j e

1. odbor správy a rozvoje majetku zahájením projektových prací na rekonstrukci objektu bývalé Základní školy Mánesova v Havířově

Z: vedoucí OSRM
T: 9/2016

2. odbor správy a rozvoje majetku aktualizací projektové dokumentace rekonstrukce objektu LUNA

Z: vedoucí OSRM
T: 2017

u k l á d á

odboru správy a rozvoje majetku, v souvislosti se zajištěním realizace rekonstrukce objektu bývalé Základní školy Mánesova, zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2017 částku odpovídající nákladům projektových prací

Z: vedoucí OSRM
T: 10/2016


551/14ZM/2016 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2016

ve výši ………. Kč nezletilému Lukáši Kotajnému, bytem …………………. na pořízení psacího stolu, židle a úložných prostorů do studentského pokoje, ve výši ……… Kč nezletilé Julii Rosypkové, bytem ………………………….. na pořízení přenosné bateriové odsávačky značky LEARDAL LCS U4 a příslušenství k ní.

Z: vedoucí OSV
T: listopad 2016


552/14ZM/2016 - Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci v průjezdním úseku silnice I/11_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

ponechání ve vlastnictví statutárního města Havířova pouze silniční vegetaci na ozeleněných středových pásech na ulicích Hlavní třída a Dlouhá třída, která je na cizích pozemcích – ve vlastnictví ČR - ŘSD, LV 3418 (části parcel č. 3723/1, 3715/1, 1534/1, 921/1, k.ú. Havířov-město)

u k l á d á

odboru komunálních služeb poslat podepsané prohlášení Ředitelství silnic a dálnic ČR

Z: vedoucí OKS
T: říjen 2016


553/14ZM/2016 - Opatření obecné povahy – změna č. 1 Územního plánu Havířov_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o v ě ř i l o

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad změny č. 1 Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 1 Územního plánu Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu přílohy, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy č. 1 až č. 4


554/14ZM/2016 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti:

    Monika a Jan Morcinkovi, …………………………
                                            ………………………...
    Výše zápůjčky:                 20.000 Kč
    Splatnost zápůjčky:           18 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o peněžité zápůjčce.

vedoucí EO
T: 10/2016


555/14ZM/2016 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 01.10.2016 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov, IČO 00601250, kterou se nahrazuje text Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, odst. 1. a 2. novým zněním takto:
„Článek IV Účel a předmět činnosti PO
1. Obec zřizuje knihovnu pro zabezpečení potřeb obyvatel v oblasti poskytování veřejných knihovnických služeb, informačních služeb, osvětové a propagační činnosti, vzdělávání a rozvíjení komunitního života.
2. Hlavní předmět činnosti:
2.1 provozování knihovny pro zajišťování veřejných knihovnických a informačních služeb,
2.2 provozování Městského informačního centra,
2.3 provozování stálé výstavní expozice,
2.4 zajišťování klubové, komunitní, osvětové a propagační činnosti,
2.5 zajišťování kulturně-vzdělávacích akcí,
2.6 shromažďování podkladů a zpracovávání kroniky města Havířova.“

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 01.01.2016 Bc. Daniela Pawlase, primátora města, a Mgr. Janu Feberovou, náměstkyni primátora pro sociální rozvoj


556/14ZM/2016 - KIC Odpady, a.s. - informace z jednání valné hromady konané dne 30.3.2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, konané dne 30. března 2016 v budově KÚ MSK v Ostravě, dle důvodové zprávy


557/14ZM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané dne 2.6.2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 2. června 2016 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy


558/14ZM/2016 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374 za rok 2015 dle Přílohy č. 1, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 28.6.2016 a
2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory korporátního řízení a kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČO 70305374 za rok 2015 dle Přílohy č. 1


559/14ZM/2016 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2015_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO: 75066611, za rok 2015 a závěrečný účet za rok 2015 dle přílohy č. 1 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2015 bez výhrad (příjmy ve výši 7 563,78 tis. Kč a výdaje ve výši 4 689,74 tis. Kč) dle přílohy č. 2


560/14ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1

2. zápisy o provedených kontrolách dle přiloženého protokolu dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4


561/14ZM/2016 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2016_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;
- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov, Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč;
- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, p. o., Havířov-Město, Mozartova 1092/2, IČ: 60337389 v hodnotě do 20 tis. Kč.

u k l á d á

informovat výše uvedené subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí odboru KP
T: 30.11.2016


562/14ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 16.06.2016 – 14.09.2016 dle příloh


563/14ZM/2016 - Změny ve složení finančního výboru Zastupitelstva města Havířova a kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova_________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

Bc. Pavla Rapanta (ČSSD) z funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
Bc. Alenu Olšokovou (ANO 2011) z funkce členky finančního výboru Zastupitelstva města Havířova

v o l í

Ivetu Kočí Palkovskou (ANO 2011) do funkce předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
Bc. Pavla Rapanta (ČSSD) do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Havířova

o d v o l á v á

Ivetu Kočí Palkovskou (ANO 2011) z funkce členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova

v o l í

Bc. Alenu Olšokovou (ANO 2011) do funkce členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova


………………………………… …………………………………
Bc. Daniel PAWLAS v. r. Ing. Karel ŠLACHTA v. r.
primátor města náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj