Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 24.9.2012

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/72707/Vl/2012

V Havířově dne 24.9.2012
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 24.9.2012


558/14ZM/2012 - Schválení předsednictva 14. zasedání ZMH dne 24.9.2012

559/14ZM/2012 - Schválení programu 14. zasedání ZMH dne 24.9.2012

560/14ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 14. zasedání ZMH, konaného dne 24.9.2012

561/14ZM/2012 - Ověření zápisu z 13. zasedání ZMH, konaného dne 25.6.2012

562/14ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH

563/14ZM/2012 - Poskytnutí mimořádné investiční dotace na rok 2012 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

564/14ZM/2012 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy

565/14ZM/2012 - Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní školy Marie Kudeříkové

566/14ZM/2012 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova

567/14ZM/2012 - Ocenění občanů města Havířova

568/14ZM/2012 - Zřízení Fondu veřejně prospěšných aktivit

569/14ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

570/14ZM/2012 - Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o.s. na rekonstrukci šatnového zázemí v roce 2013

571/14ZM/2012 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

572/14ZM/2012 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2013

573/14ZM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017

574/14ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 58. – 93.

575/14ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – srpen 2012

576/14ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2012

577/14ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

578/14ZM/2012 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov" - odůvodnění účelnosti významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

579/14ZM/2012 - Vyhodnocení opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě Havířově za období 2011 - srpen 2012

580/14ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

581/14ZM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR

582/14ZM/2012 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2012

583/14ZM/2012 - Pojmenování nové ulice v k.ú. Šumbark, v části obce Šumbark

584/14ZM/2012 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s.

585/14ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175, k.ú. Bludovice

586/14ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město

587/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark

588/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice

589/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá

590/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá

591/14ZM/2012 - Záměr směny pozemků – spol. CAREANDROS s.r.o.

592/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s – k usn.č. 276/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011

593/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím

594/14ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice

595/14ZM/2012 - Záměr směny pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov - město

596/14ZM/2012 - Záměr směny pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o.

597/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice

598/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice

599/14ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice

600/14ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá

601/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

602/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá

603/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město

604/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá

605/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice

606/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice

607/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá

608/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město

609/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Mezidolí, k.ú. Bludovice

610/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I.

611/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II.

612/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III.

613/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá

614/14ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město

615/14ZM/2012 - Směna a přijetí daru nemovitostí s Moravskoslezským krajem

616/14ZM/2012 - Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

617/14ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová

618/14ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark

619/14ZM/2012 - Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města

620/14ZM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“

621/14ZM/2012 - Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“

622/14ZM/2012 - Upuštění od vymáhání pohledávek

623/14ZM/2012 - Vynětí movitých věcí z hospodaření příspěvkových organizací

624/14ZM/2012 - Předání dlouhodobého majetku (hřišť vč. oplocení) k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení

625/14ZM/2012 - 1. Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkových organizací
2. Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
3. Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím

626/14ZM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Alena Matyášová

627/14ZM/2012 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení úhrad prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2012

628/14ZM/2012 - Záměr prodeje vodovodů v majetku města

629/14ZM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011

630/14ZM/2012 - Dopravní terminál Havířov – schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci

631/14ZM/2012 - č. stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – odůvodnění významné veřejné zakázky

632/14ZM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

633/14ZM/2012 - Opatření obecné povahy - Změna č.16 územního plánu města Havířov

634/14ZM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

635/14ZM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR

636/14ZM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise o přezkoumání hospodaření za rok 2011

637/14ZM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek č. 2 ke stanovám

638/14ZM/2012 - Městská knihovna Havířov - změna zřizovací listiny

639/14ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

640/14ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

641/14ZM/2012 - Smlouva mezi statutárním městem Havířov v České republice a městem Zagorje ob Savi v Republice Slovinsko o spolupráci partnerských měst

 

 

U S N E S E N Í
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.9.2012


 

558/14ZM/2012 - Schválení předsednictva 14. zasedání ZMH dne 24.9.2012________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.9.2012 ve složení:
Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


559/14ZM/2012 - Schválení programu 14. zasedání ZMH dne 24.9.2012___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

program 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.9.2012, upravený dle návrhu členů ZMH


 

560/14ZM/2012 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 14. zasedání ZMH, konaného
dne 24.9.2012_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.9.2012

PaedDr. Miladu Halíkovou
MUDr. Radomila Schreibera


 

561/14ZM/2012 - Ověření zápisu z 13. zasedání ZMH, konaného dne 25.6.2012_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25. června 2012


 

562/14ZM/2012 - Kontrola plnění usnesení ZMH______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

208/6ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město, z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

277/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město

457/12ZM/2012

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643 a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena

500/13ZM/2012

ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída – změna smluvních podmínek

520/13ZM/2012

Prodej části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark

556/13ZM/2012

Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I. pololetí 2012

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

226/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

278/7ZM/2011

Prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

336/8ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Životice“– II. část

374/10ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

433/12ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

448/12ZM/2012

Směna pozemků v k.ú. Bludovice, parc. č. 1358/3, parc. č. 1414/23 a parc. č. 1415/4, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1064/1

449/12ZM/2012

Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 3/8 pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města

454/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – pan Macura

465/12ZM/2012

Smlouva o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače

481/13ZM/2012

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury

482/13ZM/2012

Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2012

483/13ZM/2012

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2012/2013

485/13ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

486/13ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

487/13ZM/2012

Projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd havířovských základních škol

488/13ZM/2012

Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2011

517/13ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 1195/324, k.ú. Prostřední Suchá

518/13ZM/2012

Prodej pozemků parc.č. 1195/330 a parc.č. 1245/80, k.ú. Prostřední Suchá

519/13ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 1197/263, k.ú. Prostřední Suchá

522/13ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Němcová

523/13ZM/2012

Výkup pozemku parc. č. 2990, k. ú. Bludovice

524/13ZM/2012

Výkup pozemku parc. č. 713/2, k. ú. Bludovice

525/13ZM/2012

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová

526/13ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Gawlasová

527/13ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Chyliková

532/13ZM/2012

Změna vypořádání pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“

533/13ZM/2012

Přijetí daru stavby 6 parkovacích míst na části pozemku parc.č. 1201/1 v k.ú. Havířov-město

535/13ZM/2012

Poskytnutí daru vyprošťovací sady městu Andělská Hora

536/13ZM/2012

Uzavření Servisní smlouvy na zajištění správy, provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení

538/13ZM/2012

Finanční spoluúčast statutárního města Havířov na zřízení místa pro přecházení na ul. Dělnické u křižovatky s ul. Hořanskou v rámci stavby „Protihlukové opatření - silnice II/475 ul. Dělnická“

545/13ZM/2012

OŘ/1/EO/12 – „Poskytnutí úvěru - 2012“ – schválení uzavření smlouvy

546/13ZM/2012

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov

547/13ZM/2012

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ

551/13ZM/2012

Poskytnutí daru Policii ČR


 

563/14ZM/2012 - Poskytnutí mimořádné investiční dotace na rok 2012 Nemocnici
s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov (IČ 00844896) na rok 2012 ve výši 2,6 mil. Kč na pořízení zdravotní techniky oboru ORL, a to na nákup 2 kusů vyšetřovacích souprav UNIT a operačního stolu

2. uzavření dohody s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2012


 

564/14ZM/2012 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62331221) o částku 150.000,- Kč na dofinancování energií dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2012


 

565/14ZM/2012 - Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní školy
Marie Kudeříkové_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. petici občanů - nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní školy Marie Kudeříkové dle přílohy č. 1

2. žádost ředitele Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, o posílení rozpočtu z příspěvku zřizovatele na období září - prosinec 2012 a leden - srpen 2013 dle přílohy č. 2

n e s c h v a l u j e

příspěvek města na financování mzdových prostředků včetně zákonných odvodů a FKSP pro Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace z důvodu zachování stávajícího počtu tříd 5. ročníku této školy (šk. rok 2012/2013 - 6. ročník)

s c h v a l u j e

1. příspěvek města ve výši 125,0 tis. Kč na financování mzdových prostředků včetně zákonných odvodů a FKSP pro Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace z důvodu zachování stávajícího počtu tříd 2. ročníku této školy pro školní rok 2012/2013 (šk. rok 2012/2013 - 3. ročník)

2. odpověď zmocněnci petičního výboru dle rozhodnutí ZMH o dalším příspěvku města na financování mzdových prostředků pro Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace dle přílohy č. 4

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem odpovědi na petici, dle přílohy č. 4


 

566/14ZM/2012 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený text Zásad pro oceňování občanů města Havířova dle přílohy č.1 se zapracovanými připomínkami členů ZMH

r u š í

Zásady pro oceňování nejlepších sportovců města Havířova dle přílohy č.2

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2012


 

567/14ZM/2012 - Ocenění občanů města Havířova_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

udělení ocenění za rok 2012:

1. „Osobnost kultury“
Milada Černá
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu v
 kulturní oblasti

2. „Talent“
Erik Bubík
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

3. „Osobnost v sociální oblasti“
Miroslava Ptáčková
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou práci v oblasti zdravotní a
 sociální péče poskytované občanům města Havířova

„Kolektiv v sociální oblasti“
Občanské sdružení ADRA, IČ 61388122
- sdružení obdrží ocenění za dlouholetou dobrovolnickou činnost ve prospěch občanů města Havířova

4. „Sportovec roku 2011“

Kategorie jednotlivci žáci
Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov

Kategorie jednotlivci dorost a junioři
Kateřina Pauláthová, Ski klubu Paulát Havířov

Kategorie jednotlivci dospělí
Ondřej Broda, Klub sportovního potápění REJNOK TĚRLICKO

Kategorie družstva dorost, junioři a dospělí
Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČ 14614260

Kategorie handicapovaní sportovci
Kristýna Koyšová, TJ Start Havířov

- výše jmenovaní obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova

Kategorie trenér
Miroslav Veis, Capoeira Ginga Mundo Havířov

Kategorie zasloužilý pracovník
Karel Gaman, Rugby Club Havířov

- jmenovaní obdrží ocenění za dlouhodobý přínos městu ve sportovní oblasti

u k l á d á

1. informovat veřejnost o udělení ocenění

2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 25. 10. 2012

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2012


 

568/14ZM/2012 - Zřízení Fondu veřejně prospěšných aktivit____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

statut Fondu veřejně prospěšných aktivit s účinností od 01.10.2012, ve znění dle přílohy č. 1


 

569/14ZM/2012 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012
sportovním a mimosportovním subjektům_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2012 z mimosportovní a sportovní sféry v celkové výši
272
 000,- Kč dle přílohy č. 1

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci

T: listopad 2012
Z: vedoucí OŠK


 

570/14ZM/2012 - Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o.s. na rekonstrukci šatnového
zázemí v roce 2013_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

záměr občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o.s. (IČ 68941994) realizovat projekt na rekonstrukci šatnového zázemí pro mládežnický, dorostenecký a juniorský hokej, který by měl být dotován MŠMT v rámci programu 133510 ,,Podpora materiálně technické základny sportu“ (dále jen Projekt)

s c h v a l u j e

spoluúčast města Havířova na financování Projektu do výše max. 1 000 000,- Kč (tj. max. do 20 % z celkových nákladů rozpočtu Projektu) v roce 2013, hrazenou z prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit, za podmínky doložení rozhodnutí MŠMT o schválení výše dotace

o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální oblast Bc. Daniela Pawlase podpisem dohody

u k l á d á

odboru školství a kultury zapracovat schválenou dotaci na spolufinancování Projektu do návrhu rozpočtu města Havířova pro rok 2013 a to do rezervy výdajové části OJ 10 ,,Ostatní dotace a dary“, financované z prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2012


 

571/14ZM/2012 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem č.j. OŠK/64407/Gor/2012 Slavii HAVÍŘOV, oddílu volejbalu, IČ 68321139, ve výši 199 289,- Kč


 

572/14ZM/2012 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2013_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2013, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně 30 %, což představuje finanční částku minimálně ve výši 89 118,- Kč na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2013


 

573/14ZM/2012 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města
Havířova na období 2014-2017_______________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“

u k l á d á

1. sestavit pracovní skupiny

2. předložit Zastupitelstvu města Havířova harmonogram zpracování

Z: vedoucí OSV
T: 12/2012


574/14ZM/2012 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2012 – rozpočtová opatření č. 58. – 93.___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 58. – 66., č. 92 a č. 93., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 67. – 91., dle důvodové zprávy,

b) na základě rozpočtových opatření č. 58. – 93. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 025 441,55 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

855 763,93 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

33 379,36 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

5 725,22 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 130 573,04 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 232 915,67 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 944 849,60 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

875,34 tis. Kč

odbor školství a kultury

54 762,18 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

225 056,07 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 174,61 tis. Kč

odbor komunálních služeb

271 335,88 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 810,21 tis. Kč

odbor správy majetku

18 500,00 tis. Kč

Městská policie

70 949,26 tis. Kč

odbor ekonomický

562 651,27 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

35 446,82 tis. Kč

oddělení kancelář primátora

10 462,00 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

288 066,07 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

705,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 068,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

696,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 726,30 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 363,03 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

815,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

798,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 087,24 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 792,84 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 645,72 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 988,36 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 071,08 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 257,68 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

4 192,73 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 210,71 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 116,30 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 586,08 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 688,78 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 938,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 933,13 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 089,07 tis. Kč

ZŠ Školní

3 283,64 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 162,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 049,76 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 885,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

29 059,96 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

20 225,29 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

38 570,50 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 410,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 131,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 292,87 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 680,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+207 474,12 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+528 915,21 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-441 246,68 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

0,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-7 250,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+119 025,59 tis. Kč


 

575/14ZM/2012 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec 2010 – srpen 2012__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – srpen 2012, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) převod výnosů z kuponů Government Bond 2.8 09/16/13 a Government Bond 3.4 09/01/15 ve výši 590 000,00 Kč z blokačního účtu na účet FRR, dle důvodové zprávy,

b) pokračovaní ve zhodnocování volných peněžních prostředků města formou správy aktiv Českou spořitelnou, a.s. minimálně do 31.12.2012 a to v případě, že nenastane mimořádná situace.


 

576/14ZM/2012 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2012_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu - bilanci a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2012, dle důvodové zprávy a příloh.


 

577/14ZM/2012 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.697/4 o velikosti 1+3 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 958/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611
– zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město
panu Ondřeji Zounarovi za kupní cenu 400.618,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

578/14ZM/2012 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov"
- odůvodnění účelnosti významné nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

579/14ZM/2012 - Vyhodnocení opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě Havířově
za období 2011 - srpen 2012_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Vyhodnocení opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě Havířově za období 2011 - srpen 2012


580/14ZM/2012 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

a) ve výši 7 000,- Kč na úhradu DPH (podpora Městského kamerového dohlížecího systému v lokalitě Havířov-Šumbark) a to 3 500,- Kč v roce 2012 a 3 500,- Kč v roce 2013

b) ve výši 126 000,- Kč včetně DPH za poskytnutí odborných poradenských služeb v oblasti fyzické ostrahy mateřských a základních škol

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat čerpání Fondu bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve výši 3 500,- Kč a ve výši 126 000,- Kč včetně DPH do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2012.

Z: vedoucí EO
T: září 2012


 

581/14ZM/2012 - Poskytnutí daru Policii ČR__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů:

  • 10 ks osobní lékárnička

  • 13 ks rukávová páska policie

  • 4 x škrtidlo C.A.T.

  • 4 x Hemostatikum na stavění masivního krvácení - Celox G

  • 4 x lékárnička Helikon 54 Molle Černá

v celkové hodnotě cca 25.000,-- Kč Policii České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje (IČ: 75151502) pro zefektivnění policejní práce stálého týmu vyjednávačů Krajského ředitelství Policie ČR formou zapojení prostředků Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem darovací smlouvy s Policií České republiky

Z: vedoucí ORG
T: 12/2012


 

582/14ZM/2012 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2012______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:

Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, v hodnotě do 25 tis. Kč

Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, v hodnotě do 25 tis. Kč

SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč

Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do 35 tis. 

- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město, v hodnotě do 20 tis. Kč,

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí KP
T: 30.11.2012


 

583/14ZM/2012 - Pojmenování nové ulice v k.ú. Šumbark, v části obce Šumbark____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souvislosti s výstavbou rodinných domů a domu pro seniory v lokalitě Čapí hnízdo v části obce Šumbark pojmenování nové ulice na parc.č. 1654/24, k.ú. Šumbark, s názvem Čapí hnízdo


 

584/14ZM/2012 - Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti
Technické služby Havířov a.s._______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. vklad majetku města – nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov, a to:
a)
 pozemku parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 990 m2
b)
 pozemku parc. č. 826/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2
c) budovy (haly) s číslem popisným 1219 na pozemku parc. č. 826/4
včetně venkovních úprav – přípojka elektro, žumpa, betonová plocha, rampa, plot z vlnitého plotu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody a kanalizace, vrata, venkovní osvětlení, trvalé porosty
vše v  hodnotě dle posudku znalce Ing. Vladimíra Pešáka č. 575-32-2012 ze dne 26. 6. 2012 ve výši 7 600 000,- Kč, do základního kapitálu společnosti Technické služby Havířov a.s., IČ: 25375601 (dále jen „TSH a.s.“)

2. upsání 15 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks a 1 ks prioritní akcie TSH a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/l ks v listinné podobě, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě, a splacení emisního kurzu těchto prioritních akcií nepeněžitým vkladem města dle bodu 1 tohoto usnesení

3. rozvržení navýšeného základního kapitálu TSH a.s. takto:
a)
 7 920 ks kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno sloučit na 156 ks kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks, na 9 ks kmenových akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 ks a 3 ks kmenové akcie TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks,

b) 1 818 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno sloučit na 46 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/1 ks, na 2 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč/1 ks, na 1 ks prioritní akcie TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 ks a na 7 ks prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks

4. změnu stanov TSH a.s. takto:

 

Úplné znění stanov TSH a.s. ke dni 23. 2. 2011

Změna (Dodatek č. 8 stanov TSH a.s.)

Článek 5

Základní kapitál

 

5.1

Základní kapitál společnosti činí
93 710 000,- 
(slovy: devadesát tři miliónů sedmsetdeset tisíc korun českých)

Základní kapitál společnosti činí
101 310 000,- 
(slovy: jednostojedenmilióntřistadesettisíc korun českých)

5.2

Základní kapitál společnosti byl splacen peněžitým vkladem
ve výši 10 200 000,- Kč
(slovy: desetmiliónůdvěstě tisíc korun českých) a nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši
83 510 000,- 
(slovy: osmdesáttřimiliónůpětsetdesettisíc korun českých).

Základní kapitál společnosti byl splacen peněžitým vkladem
ve výši 10 200 000,- Kč
(slovy: desetmiliónůdvěstětisíc korun českých)
a nepeněžitým vkladem zakladatele
ve výši 91 110 000,- Kč
(slovy: devadesátjednamiliónůjednostodesttisíc korun českých).

Článek 7

Akcie a akcionáři

 

7.2

Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5, odst. 1, je rozvržen na:

 1. 7 797 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč,
  123 ks akcií na jméno o
   jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

 2. 1 535 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč - prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě,
  a 267 ks akcií na jméno o
   jmenovité hodnotě 1 000,- Kč - prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě.

Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5, odst. 1, je rozvržen na:

 1. 156 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě
  500 000,- Kč,

  9 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč,

  3 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

 2. 46 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě
  500
   000,- Kč - prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě,

2 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě
100 000,- Kč - prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě,

1 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě
10 000,- Kč - prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě,

7 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě
000,- Kč - prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě.


 

585/14ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.1175, k.ú. Bludovice, o výměře cca 600 m2, manželům Ing. Michalu Šlachtovi a Denise Šlachtové, .................................,
za účelem zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

586/14ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2263, k.ú. Havířov-město
výměře cca 23 m2 společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
 24729035
za účelem výstavby nové distribuční transformační stanice
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

587/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark o výměře 231 m2 společnosti METRANS, a.s., se sídlem Podleská 926, Praha 22-Uhříněves, IČ: 40763811
za účelem zcelení pozemků v areálu společnosti pro průmyslové účely
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

588/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice o výměře 22 m2 manželům Jaroslavu Kublínovi a Dagmar Vašinové, oba bytem ................. pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč/m2,
celkem tedy za 22 000,- Kč


 

589/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 m2 paní Ludmile Pýchové, bytem ..........................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 920,- Kč/m2, celkem tedy za 18 400,- Kč


 

590/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/159, k.ú. Prostřední Suchá
o výměře 1 m2
panu Miroslavu Pírimu a paní Renátě Píriové, oba bytem ............. pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2,
celkem tedy za 1 060,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/131, k.ú. Prostřední Suchá
o výměře 1
 m2
panu Zbyhněvu Owczarzymu, bytem ............... pod již postavenou garáží
za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč


 

591/14ZM/2012 - Záměr směny pozemků – spol. CAREANDROS s.r.o.____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr směny pozemku parc.č. 400/2 , ost.plocha, neplodná půda o výměře 3 455 m2, parc.č.400/4, ost. plocha, zeleň o výměře 549 m2 a parc.č. 400/6, ost. plocha, zeleň o výměře 696 m2, kat. území Bludovice o celkové výměře 4 700 m2 ve vlastnictví statutárního města Havířova
za pozemky parc.č. 2364, ost. plocha, zeleň o výměře 547 m2, parc.č. 2365, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 175 m2, parc.č. 2366, ost.plocha, zeleň o
 výměře 178 m2, parc.č. 2367, ost.plocha, zeleň o výměře 76 m2, parc.č. 2369, ost.plocha, zeleň o výměře 134 m2, parc.č. 2375, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 414 m2, parc.č. 2380, ost.plocha, zeleň o výměře 153 m2, parc.č. 2381/1, ost.plocha, zeleň o výměře 244 m2, parc.č. 2381/2, ost.plocha, zeleň o výměře 17 m2, parc.č. 2382, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 213 m2 a parc.č. 2383, ost.plocha, zeleň o výměře 241 m2, kat. území Havířov-město o celkové výměře 2 392 m2 ve vlastnictví společnosti CAREANDROS s.r.o., Sokolská 21/576, Olomouc, IČ: 27769071


 

592/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace
McDonald´s – k usn.č. 276/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2 a parc.č. 2200 o výměře cca 182 m2, v kat. území Havířov-město a tím rozšíření usnesení č. 276/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011 ve věci záměru prodeje pozemků společnosti McDonald´s ČR spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, IČ: 16191129
za účelem výstavby  restaurace rychlého občerstvení McDonald´s
za těchto podmínek:
-
 kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby
-
 kupní cena je stanovena smluvní ve výši minimálně 2.000,- Kč/m2
-
 s investorem bude uzavřena nájemní smlouva po dobu realizace stavby a smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu této smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši 4 000 000,- Kč
-
 nájemní smlouva  bude uzavřena na dobu určitou od zahájení stavebních prací do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby, max. na dobu 24 měsíců
-
 nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši 120 000,- Kč/rok + DPH max. po dobu 24 měsíců, dle podmínek výše a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné vypočteno dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene
-
 v případě odstoupení investora od uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši 2 000 000,- Kč,
v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání


 

593/14ZM/2012 - Záměr prodeje pozemků k již postaveným distribučním transformačním
stanicím__________________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1642/12 o výměře 6 m2 a části pozemku parc.č. 239, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 239/2 o výměře 5 m2, oba k.ú. Šumbark,
části pozemku parc.č. 703, nově dle GP označené jako pozemek parc.č. 703/2
o výměře 5 m2 a části pozemku parc.č. 951, nově označené dle GP
jako pozemek parc.č. 951/2 o výměře 9 m2, oba k.ú. Havířov-město,
části pozemků parc.č. 1315/6 a parc.č. 1400/24, nově označené dle GP
jako pozemek parc.č. 1400/37 o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035
k již postaveným distribučním transformačním stanicím za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

594/14ZM/2012 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 35 o výměře cca 150 m2 a parc.č. 41/4 o výměře cca 150 m2, celkem cca 300 m2 v kat. území Bludovice
manželům RNDr. Janu Kandrnálovi, CSc. a MUDr. Anně Kandrnálové, bytem .................................
za účelem vybudování přístupu – výhodnější dostupnosti k nové dostavbě zdravotního střediska za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

595/14ZM/2012 - Záměr směny pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek
parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, o výměře 1611 m2, v majetku statutárního města Havířov, za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město, o výměře 1987 m2,
ve spoluvlastnictví pana Romana Cieslara, bytem .............................
a pana Martina Cieslara, bytem .........................


 

596/14ZM/2012 - Záměr směny pozemků k.ú. Dolní Suchá – Autodům Vrána s.r.o._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č. 3837, ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 970 m2 a pozemku parc.č.3803, neplodná půda, ost. plocha o výměře 1 726 m2, kat. území Havířov-město ve vlastnictví statutárního města Havířova
za pozemky parc.č. 125/7, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 1 200 m2, parc.č. 125/8, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 531 m2, parc.č. 125/9, zast. plocha a nádvoří o výměře 488 m2, parc.č.125/10, zast. plocha a nádvoří o
 výměře 219 m2, parc.č. 126, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 540 m2 a stavby na pozemcích parc.č. 125/9, parc.č. 125/10 a parc.č. 126, vše v kat. území Dolní Suchá, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, ve vlastnictví společnosti Autodům Vrána s.r.o., Havířov-Město, Železničářů3/1492, IČ: 26826399


 

597/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 564/1,  k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 206 m2, paní Anděle Ryszkové, bytem .......................,
za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku,
za cenu tržní ve výši 88.370,-Kč (tj. cca 429,-Kč/m2) + 1.900,- za zpracování znaleckého posudku, celkem 90.270,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.12. 2012
Z: vedoucí OSM


 

598/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 72 m2, paní Aleně Dudové, bytem .........................,
za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku,
za cenu tržní ve výši 32.540,-Kč (tj. cca 452,-Kč/m2) + 1.920,- za zpracování znaleckého posudku, celkem 34.460,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2012


 

599/14ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice o výměře cca 150 m2 manželům Ing. Liboru Bukovanskému a Veronice Bukovanské, oba bytem .......................,
za účelem rozšíření zahrady s tím, že bude ponecháno ochranné pásmo v šíři 1,5 m od krajnice komunikace ve vlastnictví města, za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 52 500,- Kč (tj. 350,- Kč/m2) + 1 780,- Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem cca 54 280,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

600/14ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 375 m2
společnosti NAM systém, a.s. se sídlem Orlová-Město, P.Cingra 840, IČ: 25862731
za účelem rozšíření zahrady za tržní cenu dle znaleckého posudku
ve výši 112 500,- Kč (tj. 300,- Kč/m2) + 1 780,- Kč za zpracování znaleckého posudku, za kupní cenu celkem cca 114 280,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

601/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice o výměře 23 m2 panu Ing. Jaromíru Seigovi, bytem .........................
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč/m2, celkem tedy za 23 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

602/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 20 m2 panu Vladislavu Krzywońovi , bytem ...........................,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 920,- Kč/m2, celkem tedy za 18 400,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

603/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 3471 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město STARTKLUBU Havířov, Garážnická 1508/1, Havířov-Město, IČ: 00533181 pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2 celkem tedy za 35 490,- Kč a úhradu kupní ceny formou čtyř splátek

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

604/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2 manželům Pavlu Wojcikovi a Evě Wojcikové, oba bytem .........................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 150,- Kč/m2, celkem tedy za 2 300,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

605/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice o výměře 21 m2 paní Michaele Fischerové, bytem .......................,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 990,- Kč/m2, celkem tedy za 20 790,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

606/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice o výměře 9 m2
paní Evě Ondrové, bytem ........................
a panu Jiřímu Glacovi, bytem ............................,
pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 990,- Kč/m2, celkem tedy za 8 910,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

607/14ZM/2012 - Prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 10 m2 panu Václavu Frankovi , bytem ......................... pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 10 600,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

608/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici,
k.ú. Havířov-město________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 3403 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město panu Emilu Gulašimu, bytem ..........................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2, celkem tedy za 35 490,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 3513 o výměře 23 m2, kat. území Havířov-město panu Vladimíru Milatovi, bytem .............................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 690,- Kč/m2, celkem tedy za 38 870,- Kč a úhradu kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 1 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

609/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Mezidolí, k.ú. Bludovice_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 637/12 o výměře 20 m2, kat. území Bludovice paní Jindřišce Kernové, bytem ......................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 960,- Kč/m2, celkem tedy za 19 200,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 636/22 o výměře 6 m2, kat. území Bludovice panu Romeu Musialovi, bytem ......................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2, celkem tedy za 5 460,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 636/27 o výměře 5 m2, kat. území Bludovice paní Eugenii Černé, bytem ..........................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 910,- Kč/m2, celkem tedy za 4 550,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

610/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I._______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 1195/327 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům Petru Borovému a Marcele Borové, oba bytem ............................, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1197/260 o výměře 6 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům Siegmundovi Reinleinovi a Elišce Reinleinové, oba bytem ............................. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 1197/266 o výměře 6 m2, kat. území Prostřední Suchá panu Ivanu Šrámkovi, bytem ............................, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,-Kč

4. prodej pozemku parc.č. 1197/254 o výměře 7 m2, kat. území Prostřední Suchá paní Mileně Slivkové, bytem .............................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 7 420,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

611/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce,
k.ú. Prostřední Suchá II.____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 1197/135, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2 panu Jaromíru Burianovi, bytem ........................... pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1197/232, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 2 m2 manželům Jiřímu Maslákovi a Blance Maslákové, bytem ................................... pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 2 120,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

612/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží
Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III.______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 1195/272, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 5 m2 paní Evě Waniekové, bytem ........................... pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 5 300,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1197/219, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 1 m2 panu Jaromíru Jeništovi, bytem .............................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 1 060,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 1195/299, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2 manželům Petru Malkovi a Lydii Malkové, bytem .........................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč

4. prodej pozemku parc.č. 1195/168, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 6 m2 manželům Ladislavu Pasztorovi a Blaženě Pasztorové, bytem ........................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 6 360,- Kč

5. prodej pozemku parc.č. 1195/167,k.ú. Prostřední Suchá o výměře 5 m2 panu Františku Prymusovi, bytem .......................... pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 060,- Kč/m2, celkem tedy za 5 300,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

613/14ZM/2012 - Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická,
k.ú. Prostřední Suchá______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 1701/39 o výměře 2 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům Jiřímu Hlouškovi a Ivaně Hlouškové, bytem ............................, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 2 366,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1701/45 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům Františku Portlovi a Ireně Portlové, bytem .............................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč

3. prodej pozemku parc.č. 1701/49 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům Jaroslavu Pavlovskému a Evě Pavlovské, bytem ............................, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč

4. prodej pozemku parc.č. 1701/51 o výměře 1 m2, kat.území Prostřední Suchá paní Anně Pěchové, bytem ............................, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč

5. prodej pozemku parc.č. 1701/52 o výměře 1 m2, kat. území Prostřední Suchá manželům Evženu Folwarcznému a Zdeňce Folwarczné, bytem ............................., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 183,- Kč/m2, celkem tedy za 1 183,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

614/14ZM/2012 - Prodej části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 3835/1, nově dle GP označenou jako parc.č. 3835/9 o výměře 8 m2, k.ú. Havířov-město, společnosti TG LEASING, s.r.o., se sídlem Staniční 1519/1, Havířov-Město, za účelem již umístěné zpevněné asfaltové plochy k budově, za cenu dle znaleckého posudku, za cenu dle vyhlášky č. 151/1997 Sb. v platném znění, ve výši 6.160,-Kč (tj. 770,-Kč/m2) + 2.080,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 8.240,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2012


 

615/14ZM/2012 - Směna a přijetí daru nemovitostí s Moravskoslezským krajem____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednávání
1. směny nemovitostí:
v majetku statutárního města Havířova, IČ: 00297488
-
 část budovy ZŠ Gorkého č. p. 329 (tělocvična) na pozemku parc.č. 1421/2 a pozemek parc. č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2, vše v k. ú. Havířov-město, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí
za majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692
-
 budovu č. p. 1102, občanská vybavenost, na pozemku parc.č. 2324 (ZŠ Mánesova), a pozemek parc.č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7736 m2, vše k.ú. Havířov-Město
-
 pozemek parc. č. 2210/2, ostatní plocha, o výměře 1451 m2, k.ú. Havířov-město, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí

2. přijetí daru nemovitosti:
- pozemek parc. č. 2323, ostatní plocha, o výměře 17423 m2, k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692

nejdříve v roce 2013, a to z ekonomických důvodů


 

616/14ZM/2012 - Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ koupi částí pozemků parc. č. 3745, 3746, 3747, 3749, k.ú. Havířov-město, oddělených dle GP 1881-60/2012, ze dne 31. 8. 2012 a označených jako parc. č. 3745/3 zastavěná plocha o výměře 1967 m2, parc. č. 3745/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 242 m2 , parc. č. 3746/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 1486 m2, parc. č. 3747/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 113 m2, parc. č. 3749/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 971 m2 a dále koupi stávajícího pozemku parc. č. 3748/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2, tj. celkem 4793 m2, do majetku města,
prodávající: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha-Nové Město, IČ: 709 94 226,
kupní cena je stanovena jako cena smluvní, za pozemky a trvalé porosty, se započtením veškerých nákladů spojených s převodem nemovitostí činí 2.915.000,- Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

617/14ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6,
k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá, užívaných jako MK Modřínová

a) pozemek parc.č. 1923/10 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 345 m2,
prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 104,
- 1/24 Marcela Šandová, .............................

b) pozemek parc.č. 1923/6 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 409 m2,
prodávající: dle spoluvlastnických podílů na LV 103,
- 1/72 Marcela Šandová, ...........................
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,
tj. za podíly na pozemcích celkem 8.037,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2012


 

618/14ZM/2012 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark, parc. č. 1691/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2 a parc. č. 1691/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m2, zapsaných na LV 1644, zastavěných částí ul. Nová
-
 1/10 Vanda Rajdusová, .........................
-
 1/10 Pavel Rajdus, .............................
-
 1/10 Jana Stiborová, .................................
-
 1/5 Franciszek Pasterny, ...................................
-
 1/5 Božena Kupková, ........................
-
 1/5 Petr Szypka, ..........................
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. za podíly celkem 13.707,-Kč

2. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1461/8 ostatní plocha, o celkové výměře 8 m2, zapsaného na LV 544, zastavěného částí ul. Lomená
-
 1/5 Petr Szypka, ............................
-
 1/30 Vanda Rajdusová, ...............................,
-
 7/30 Pavel Rajdus, ...................................,
-
 1/30 Miroslav Rajdus, ................................,
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. za podíly celkem 1603,-Kč

t r v á

na usnesení ZMH č. 457/12ZM/2012, bod 1 a 3, ze dne 26. 3. 2012, kterým byl schválen pro účely výstavby Odkanalizování města Havířova- IV. etapa, lokalita „U Jelena“, část města Havířov-Šumbark,

1. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1608 ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 885 m2, od spoluvlastníka na LV 1996,
-1/12 Vanda Rajdusová, .............................
za kupní cenu: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,
tj. za podíl 1/12, 29.555,-Kč,

2. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1643 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1154 m2, od spoluvlastníka na LV 2052
- 1/12 Vanda Rajdusová, ............................
kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2,
tj. za podíl celkem cca 38.538,- Kč

n e s c h v a l u j e

požadavek paní Vandy Rajdusové, ............................, spoluvlastníka 1/12 pozemků k.ú. Šumbark, parc.č. 1608 o celkové výměře 885 m2 a parc. č. 1643 o celkové výměře 1154 m2, na navýšení kupní ceny z původně schválených 400,74 Kč/m2,
tj. za podíl 1/12 celkem 68.093,-Kč, na požadovaných 600,-Kč/m2,
tj. za podíl 1/12 celkem 101.950,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2012


 

619/14ZM/2012 - Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 1041/22/ZM/05, ze dne 14.11.2005, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/2 k. ú. Bludovice o výměře 1219 m2 z vlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odloučené pracoviště Karviná, se sídlem Zakladatelská 974, Karviná-Nové Město, IČ: 69797111, do majetku města, s omezujícími podmínkami

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 334/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 286 m2,
z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
 2, Nové Město, IČ 69797111,
do majetku statutárního města Havířova, s případnými obvyklými omezujícími podmínkami převodce, vztahujícími se k části nezastavěné chodníkem

2. bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 334/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 16 m2 a parc. č. 334/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2,
z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111,
do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek

n e s c h v a l u j e

úplatný převod pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 370/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 972 m2,
z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek
kupní cena: je znaleckým posudkem stanovena jako cena tržní a činí za pozemek, trvalé porosty a znalečné celkem 628.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv o bezúplatném převodu pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2013


 

620/14ZM/2012 - Smluvní vztahy pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova
v Havířově-Šumbarku“_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku“

1. výkup části pozemku parc.č. 2008/1, k.ú. Šumbark po realizaci stavby,
o výměře cca 14 m2,
spoluvlastníci:Wlochová Veronika, bytem ...........................,
podíl ve výši ¼
Wloch Jan, bytem ........................,
podíl ve výši ¼
Suchánková Kateřina, bytem ............................,
podíl ve výši ¼
Suchánková Helena, bytem ...........................,
podíl ve výši ¼,
a to za cenu smluvní požadovanou vlastníky 400,- Kč/m2,celkem tedy za kupní cenu ve výši cca 5 600,- Kč

2. výkup části pozemku parc.č. 2008/2, k.ú. Šumbark o výměře 3 414 m2 před vydáním stavebního povolení
vlastník: Ing. Bohuslava Chowaniec, bytem ........................
za navrhovanou smluvní cenu, a to 400,- Kč/m2
za část pozemku o výměře 1440 m2 (rozšíření komunikace) a 200,- Kč/m2
za část pozemku o výměře cca 1 974 m2 (přeložka plynovodu),
celkem tedy za kupní cenu ve výši cca 970 800,- Kč

3. výkup pozemku parc.č. 2348/9, k.ú. Šumbark, o výměře 6 m2, před vydáním stavebního povolení
spoluvlastníci: Chrobák Zdeněk, bytem ..........................,
a Chrobáková Alžběta, .............................
za smluvní cenu ve výši 400,- Kč/m2,
celkem tedy za kupní cenu ve výši 2 400,- Kč

4. výkup pozemku parc.č. 385/9, k.ú. Dolní Suchá po realizaci stavby
o výměře 726 m2
vlastník: společnost RPG RE Land s.r.o., Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ:
 27769143
za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: do kolaudace stavby


 

621/14ZM/2012 - Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Životice“______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: 4034
„Odkanalizování Havířova, městská část Životice“
změnu termínu výkupu v usnesení ZMH č. 532/13ZM/2012, ze dne 25.6.2012, kterým byl schválen výkup pozemků parc. č. 3027/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1820 m2, k.ú. Horní Suchá a parc. č. 1903 ostatní plocha, zamokřená plocha, o výměře 140 m2, k.ú. Prostřední Suchá, po realizaci výstavby kanalizace na pozemcích,
prodávající: Gustav Zabawski a Jarmila Zabawská, ........................., za kupní cenu: dohodou 180,-Kč/m2,
tj. při celkové výměře pozemků 1960 m2, celkem 352.800,-Kč,
tak, že výkup bude realizován po nabytí právní moci stavebního povolení k předmětné stavbě a po přiznání dotace na tuto stavbu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2012


 

622/14ZM/2012 - Upuštění od vymáhání pohledávek___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odpis a upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 79 241,00 Kč za panem Karlem Pokorným vzhledem k tomu, že pohledávka je již soudně nevymahatelná, uplynula doba 10 let od právní moci rozsudku a nebyl zjištěn po tuto dobu žádný postižitelný příjem ani majetek


 

623/14ZM/2012 - Vynětí movitých věcí z hospodaření příspěvkových organizací____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. vynětí osobního vozidla kombi Volswagen Multivan, RZ 6T4 0533, měsíc/rok výroby 12/2009,
pořizovací cena: 1 067 451,00 Kč,
zůstatková cena k 31. 7. 2012: 378 042,00 Kč
z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, IČ:
 60337583, s tím, že vozidlo bude užíváno Magistrátem města Havířova

2. vynětí exponátů z Dolu Dukla z hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985,

předání exponátů z Dolu Dukla k hospodaření příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, sídlo: Havířov-Město, Svornosti 2, PSČ: 736 01,  IČ: 00601250

n e s c h v a l u j e

1. bezúplatné převzetí přebytečného drobného a drobného dlouhodobého hmotného majetku - sportovního náčiní dle přílohy č. 1, ve vlastnictví příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, v celkové pořizovací ceně 113 040,- Kč

2. bezúplatné převzetí smažicí pánve, rok výroby 1999, pořizovací cena 51 450,- Kč, zůstatková cena nulová, z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70958220, kterou tato MŠ nabízí zřizovateli jako majetek přebytečný


 

624/14ZM/2012 - Předání dlouhodobého majetku (hřišť vč. oplocení) k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Vynětí oplocených školních hřišť, vč. zastavěných pozemků z hospodaření příspěvkových organizací – základních škol:

  • hřiště v pořizovací ceně 783 840,- Kč na pozemku 2694 a pozemek parc. č. 2694 o výměře 2701 m2, v účetní hodnotě 8 127,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75027569

  • hřiště v pořizovací ceně 1 497 146,84 Kč na pozemku parc. č. 134, pozemek parc. č. 134 o výměře 7 438 m2, v účetní hodnotě 22 311,- Kč a pozemky parc. č. 133/2 a 133/4 (GP č. 1868-49/2012 nově odměřeno z pozemku  parc. č. 133) v celkové výměře 999 m2 a účetní hodnotě 2 997,- Kč, které jsou zastavěny stavbami hřišť, vše v kat. území Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48805271

  • hřiště v pořizovací ceně 2 589 769,91 Kč na pozemku parc. č. 1425 a pozemek parc. č. 1425 o výměře 8972 m2, v účetní hodnotě 27 072,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. úz. Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221

  • hřiště v pořizovací ceně 4 235 864,20 Kč na pozemku parc. č. 833/5, (GP č. 1869-50/2012 nově odměřeno z pozemku parc. č. 833/1) a pozemek parc. č. 833/5 o výměře 2 223 m2, v účetní hodnotě 2 009 592,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958122

  • hřiště s oplocením v pořizovací ceně 4 134 540,75 Kč na pozemku parc. č. 988/1, opěrná zeď pod oplocením hřiště v účetní hodnotě 36 457,82 Kč a pozemek parc. č. 988/1 o výměře 5440 m2 v účetní hodnotě 16 338,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1060 okres Karviná, IČ: 62331230

  • hřiště v pořizovací ceně 6 550 259,50 Kč na pozemcích města parc. č. 2169/1, 2173/4 a na pozemku jiného vlastníka (parc. č. 2182/2), pozemek parc. č. 2169/1 o výměře 12 877 m2, v účetní hodnotě 31 575,- Kč a pozemek parc. č. 2173/4 o výměře 3 m2, v účetní hodnotě 21,- Kč, zastavěné stavbou hřiště, vše kat. území Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62331248

  • hřiště v pořizovací ceně 1 132 417,59 Kč na pozemku parc. č. 1353, pozemek parc. č. 1353 o výměře 1658 m2, v účetní hodnotě 238 176,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, a pozemek parc. č. 1351/3 (GP 3595-68/2012 nově odměřeno z pozemku parc. č. 1351/1) o výměře 231 m2, v účetní hodnotě 33 264,- Kč, vše v kat. území Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289

  • pozemek parc. č. 1272/2, zastavěný hřištěm, (GP č. 3578-56/2012 nově odměřeno z pozemku parc. č. 1272 – orná půda) o výměře 2 018 m2, v účetní hodnotě 12 713,40 Kč, vše v kat. území Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577

  • hřiště v pořizovací ceně 4 489 811,- Kč na pozemku parc. č. 205/2, kat. území Bludovice, pozemek parc. č. 205/2 o výměře 1 205 m2 a účetní hodnotě 964 000,- Kč a pozemek parc. č. 205/6 (GP. č. 3575-48-2012 nově odměřen z pozemku parc. č. 205/4), o výměře 4 711 m2, v účetní hodnotě a 3 768 800,- Kč, vše v kat. území Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48805424

  • pozemek parc. č. 26, zastavěný hřištěm, o výměře 452,2 m2, účetní hodnota 13 581,- Kč a pozemek parc. č. 25/2 (GP č. 1583-51/2012 nově odměřeno z pozemku parc. č. 25 – zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 146 m2, v účetní hodnotě 829 704,- Kč, vše kat. území Šumbark, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958149

  • pozemek parc. č. 691/7, zastavěný hřištěm, o výměře 5 605 m2,  účetní hodnota 560 400,- Kč a pozemek parc. č. 688/6 (GP č. 1584-52/2012 nově odměřeno z pozemků parc. č. 688/1 a 688/4), o výměře 2 804 m2, zastavěný hřištěm, v účetní hodnotě 222 876,- Kč, vše v kat. území Šumbark, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/581 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165

  • pozemek parc. č. 511/111, zastavěný hřištěm, (GP č. 3574-39/2012 nově odměřeno z pozemku parc. č. 511/42), kat. území Bludovice, o výměře 3 343 m2, v účetní hodnotě 10 029,- Kč, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61988723

  • hřiště s oplocením v pořizovací ceně 3 650 678,- Kč na pozemku parc. č. 464/11 s opěrnou zdí a schodištěm v pořizovací ceně 169 453,- Kč, a pozemek parc. č. 464/11 v celkové výměře 8 530 m2,  účetní hodnotě 25 602,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území Bludovice, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958114

2. Předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754:

  • hřiště u ZŠ Zelená v pořizovací ceně 783 840,- Kč na pozemku 2694, kat. území Bludovice, oplocení hřiště v reprodukční odhadní ceně 66 807,-Kč a pozemek parc. č. 2694 o výměře 2701 m2, v účetní hodnotě 8 127,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území Bludovice

  • tři hřiště u ZŠ Na Nábřeží na pozemku parc. č. 134 v pořizovací ceně 1 497 146,84 Kč, na pozemku parc. č. 133/2 v reprodukční odhadní ceně (vč. oplocení) 255 342,56 Kč a na pozemku parc. č. 133/4 v reprodukční odhadní ceně (vč. oplocení) 298 458,28. Kč, oplocení travnatého hřiště na pozemku parc. č. 134 v pořizovací ceně 365 680,25 Kč, pozemky zastavěné stavbami hřišť – parc. č. 134 o výměře 7 438 m2, v účetní hodnotě 22 311,- Kč, a parc. č. 133/2 a 133/4 (GP č. 1868-49/2012 odměřeno z pozemku parc. č. 133) v celkové výměře 999 m2 a celkové účetní hodnotě 2 997,- Kč, vše v kat. území Havířov-město,

  • hřiště u ZŠ Gorkého v pořizovací ceně 2 589 769,91 Kč na pozemku parc. č. 1425, oplocení hřiště u ZŠ Gorkého v reprodukční odhadní ceně 289 597,- Kč a pozemek parc. č. 1425 o výměře 8972 m2, v účetní hodnotě 27 072,-, vše v kat. úz. Havířov-město, zastavený stavbou hřiště,

  • hřiště v areálu ZŠ 1. Máje v pořizovací ceně 4 235 864,20 Kč na pozemku parc. č. 833/5, vysoké oplocení hřiště v oploceném areálu školy v reprodukční odhadní ceně 16 822,- Kč a pozemek parc. č. 833/5 (GP č. 1869-50/2012 odměřený z pozemku parc. č. 833/1) o výměře 2 223 m2, v účetní hodnotě 2 009 592,- Kč, vše kat. území Havířov-město,

  • oplocené hřiště u ZŠ Žákovská v pořizovací ceně 4 134 540,75 Kč (vč. oplocení v reprodukční odhadní ceně 518 803,- Kč) na pozemku parc. č. 988/1, opěrná zeď pod oplocením hřiště v účetní hodnotě 36 457,82 Kč, a pozemek parc. č. 988/1 o výměře 5440 m2 v účetní hodnotě 16 338,- Kč, vše kat. území Havířov-město

  • hřiště u ZŠ M. Kudeříkové v pořizovací ceně 6 550 259,50 Kč na pozemcích města parc. č. 2169/1, 2173/4 a na pozemku jiného vlastníka (parc. č. 2182/2), oplocení hřiště v reprodukční odhadní ceně 593 663,- Kč, pozemek parc. č. 2169/1 o výměře 12 877 m2, v účetní hodnotě 31 575,- Kč a pozemek parc. č. 2173/4 o výměře 3 m2, v účetní hodnotě 21,- Kč, vše kat. území Havířov-město

  • hřiště u ZŠ Frýdecká na pozemku parc. č. 1353 v celkové hodnotě 1 366 839,83 Kč (vč. vč. stožáru na vlajku a osvětlení), z toho zpevněná plocha s umělým povrchem v pořizovací ceně 1 132 417,59 Kč, oplocení hřiště u ZŠ Frýdecká v reprodukční odhadní ceně 140 448,48 Kč, pozemek parc. č. 1353 o výměře 1658 m2 v účetní hodnotě 238 176,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, a pozemek parc. č. 1351/3 (GP č. 3595-68/2012 odměřeno z pozemku parc. č. 1351/1) ostatní plocha, jiná plocha o výměře 231 m2, v účetní hodnotě 33 264,- Kč, vše v kat. území Bludovice,

  • hřiště v areálu ZŠ Selská v  reprodukční odhadní ceně 409 919,26 Kč na pozemku 1272/2, kat. území Bludovice a pozemek parc. č. 1272/2 (GP č. 3578-56/2012 odměřeno z pozemku parc. č. 1272) o výměře 2 018 m2 v účetní hodnotě 12 713,40 Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v kat. území Bludovice

  • dvě hřiště v areálu ZŠ K. Světlé v pořizovací ceně 4 489 811,- Kč na pozemku parc. č. 205/2 a v reprodukční odhadní ceně 500 733,63. na pozemku parc. č. 205/6, pozemek parc. č. 205/2 o výměře 1 205 m2, v účetní hodnotě 964 000,- Kč a pozemek parc. č. 205/6 (GP. č. 3575-48-2012 odměřeno z pozemku parc. č. 205/4) o výměře 4 711 m2, v účetní hodnotě 3 768 800,- Kč, oba zastavěné stavbami hřišť, vše v kat. území Bludovice,

  • dvě hřiště v areálu ZŠ Školní v reprodukční odhadní ceně 762 928,98 Kč na pozemku parc. č. 26 a v reprodukční odhadní ceně 147 410,15 Kč na pozemku parc. č. 25/2, pozemek parc. č. 26 o výměře 4 522 m2 v účetní hodnotě 13 581.Kč, a pozemek parc. č. 25/2 (GP č. 1583-51/2012 odměřeno z pozemku parc. č. 25) o výměře 1 146 m2, v účetní hodnotě 829 704,- Kč, oba zastavěné stavbami hřišť, a oplocení hřiště u ZŠ Školní v reprodukční odhadní ceně 153 125,- Kč vše kat. území Šumbark,

  • dvě hřiště v areálu ZŠ Jarošova v reprodukční odhadní ceně 887 666,49 Kč na pozemku parc. č. 691/7 a v reprodukční odhadní ceně 607 396,27 Kč na pozemku parc. č. 688/6, pozemek parc. č. 691/7 o výměře 5605 m2 v účetní hodnotě 560 400,- Kč a pozemek parc. č. 688/6 (GP č. 1584-52/2012 odměřeno z pozemků parc. č. 688/1 a 688/4) o výměře 2 804 m2 v účetní hodnotě 222 876,- Kč, oba zastavěné stavbami hřišť, a oplocení areálu školy ( vč. vnitřních oplocení) v celkové reprodukční odhadní ceně 122 508,- Kč, vše v kat. území Šumbark,

  • hřiště v areálu ZŠ F. Hrubína v reprodukční odhadní ceně 884 189,21 Kč na pozemku parc. č. 511/111 a pozemek parc. č. 511/111 (GP č. 3574-39/2012 odměřeno z pozemku parc. č. 511/42), o výměře 3 343 m2, v účetní hodnotě 10 029,- Kč, zastavěný stavbou hřiště, vše v katastrálním území Bludovice

  • oplocené hřiště v areálu ZŠ Mládežnická v pořizovací ceně 3 650 678,- Kč, na pozemku parc. č. 464/1, opěrnou zeď a schodiště v celkové pořizovací ceně 169 453,- Kč, a pozemek parc. č. 464/11 o celkové výměře 8 530 m2 v účetní hodnotě 25 602,- Kč, zastavěného stavbou hřiště, vše v kat. území Bludovice


 

625/14ZM/2012 - 1. Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkových organizací
2. Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření
3. Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací

a) pozemek parcelního čísla 2105/787, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m2, kat. území Šumbark, v pořizovací ceně 100,- Kč, vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 2105/705, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958131

b) pozemek parc. č. 3950/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 438 m2 v pořizovací ceně 1 314,- Kč, kat. území Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754

c) stavba přípojky vody na pozemku cizího vlastníka (parc.č. 372) v katastrálním území Pstruží v pořizovací ceně 1 110 000,-- Kč z hospodaření příspěvkové organizace ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75085747

d) oplocení bývalé školní zahrady ZŠ Na Nábřeží v pořizovací ceně 5 306,- Kč, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ 48805271

2. Předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření:

a) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54,

1. dlouhodobý majetek pořízený v rámci investiční akce 10024 – modernizace Městské sportovní haly:
- stavby v celkové pořizovací ceně 824 298,21 (soubor vlajkových stožárů, základy pod venkovní klimatizační jednotku a oplocení)
- kamerový systém v pořizovací ceně 365 372,28 Kč

2. stavby související s hřištěm v Dolních Datyních - přípojku vody v pořizovací ceně 345 030,- Kč a odvodnění hřiště v Dolních Datyních v pořizovací ceně 210 000,- Kč,

b) příspěvkové organizaci Santé – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ: 00847470,
stavby související s budovou č. p. 618 na pozemku parc. č. 442, kat. území Havířov-město:

  • zahrada na pozemku parc. čísla 443/1, v reprodukční odhadní ceně 308 495,45 Kč

  • oplocení zahrady v reprodukční odhadní ceně 269 828,82.

  • pískoviště v reprodukční odhadní ceně 20 861,33 Kč

  • houpačka 7 020,- Kč

  • přípojka vody v reprodukční odhadní ceně 13 862,65 Kč

  • přípojka plynu v reprodukční odhadní ceně 12 222,19 Kč

  • elektropřípojka (kabelová), v reprodukční odhadní ceně 989,85 Kč

  • přípojka kanalizace v reprodukční odhadní ceně 144 974,65Kč

c) příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250:

dlouhodobý majetek pořízený v rámci investiční akce 8041
- rekonstrukce křídla G budovy Magistrátu města Havířova:
dlouhodobý nehmotný majetek - software
v celkové pořizovací ceně 522 228,- Kč
dlouhodobý hmotný majetek – stroje, přístroje a zařízení
v celkové pořizovací ceně ve výši 3 086 456,48 Kč
dlouhodobý hmotný majetek - inventář vnitřní
v celkové pořizovací ceně ve výši 127 283,43 Kč
dlouhodobý hmotný majetek - kulturní předměty
v celkové pořizovací ceně ve výši 360 931,99 Kč
technická zařízení do 40 tis./ks v pořizovací ceně ve výši 285 748,- 
- inventář do 40 tis. Kč/ks v celkové pořizovací ceně
ve výši 4 956 012,91 Kč
- drobný majetek pod stanovenou hranici v celkové pořizovací ceně
ve výši 131 142,31 Kč

d) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570
nákladní výtah v budově MŠ Sadová (detašované pracoviště MŠ Petřvaldská) v pořizovací ceně 278 400,- Kč

e) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ: 48805271
stavbu příjezdové komunikace k jídelně ZŠ Na Nábřeží na pozemku parc. č. 133/1, kat. území Havířov-město, v reprodukční odhadní ceně 391
 638,78 

f) příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985,

  • venkovní spojené panelové plochy o rozměru 140 x 180 cm, umístěné na Dlouhé tř., na pozemku parc. č. 468, kat. území Havířov-město (naproti Společenskému domu) v reprodukční odhadní ceně 1 936,62 Kč

  • venkovní samostatně stojící panelové plochy o rozměru 150x200 cm, umístěné na Hlavní tř., na pozemku parc. č. 1420, kat. území Havířov-město (po obou stranách KDPB) v reprodukční odhadní ceně 37 100,-Kč

  • venkovní samostatně stojící panelové plochy o rozměrech 150 x 200 cm, na Dlouhé tř. - na pozemku parc. č. 203/41, kat. území Bludovice (nad objektem Kulturního domu Leoše Janáčka) v reprodukční odhadní ceně 2 159,22 Kč

  • výlepová plocha u kruhového objezdu na pozemku cizího vlastníka - spotřebního družstva Jednota-Jednošč - v pořizovací ceně 25 000,- Kč

g) Oplocení nově oceněná reprodukční odhadní cenou

  • oplocení areálu mateřské školy U Křížů (Havířov-Životice) v reprodukční odhadní ceně 32 227,00 Kč příspěvkové organizací Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75027569

  • oplocení areálu základní školy M. Pujmanové v reprodukční odhadní ceně 74 038,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48805475

  • oplocení u skleníku základní školy Moravská v reprodukční odhadní ceně 45 745,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958131

  • oplocení areálu základní školy Gen. Svobody v reprodukční odhadní ceně 186 053,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 48805513

  • oplocení zahrady ZŠ Gorkého v reprodukční odhadní ceně 173 570,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221

  • oplocení areálu základní školy 1. Máje v reprodukční odhadní ceně 244 785,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958122

  • oplocení školních pozemků základní školy Žákovská v celkové reprodukční odhadní ceně 73 521,- Kč (u budovy „A“ = 10 183,- Kč, u budovy „B“ 63 338,- Kč) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1066 okres Karviná, IČ: 62331230

  • oplocení nádvoří základní školy M. Kudeříkové v reprodukční odhadní ceně 51 518,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62331248

  • oplocení areálu mateřské školy Frýdecká v reprodukční odhadní ceně 31 490,- Kč a areálu mateřské školy Občanská v Havířově-Dolních Datyních v reprodukční odhadní ceně 17 918,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČ: 48805289

  • oplocení části areálu základní školy a mateřské školy Selská (pletivo) v reprodukční odhadní ceně 9 139,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75027577

  • oplocení areálu základní školy K. Světlé v reprodukční odhadní ceně 166 374,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48805424

  • oplocení areálu základní školy F. Hrubína v reprodukční odhadní ceně 241 394,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61988723

  • oplocení areálu základní školy Mládežnická v reprodukční odhadní ceně 168 286,34 příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70958114

  • oplocení areálu mateřské školy Švabinského v reprodukční odhadní ceně 78 968,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70958254

  • oplocení areálu mateřské školy Radniční v reprodukční odhadní ceně 303 425,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČ: 61988715

  • oplocení areálu mateřské školy Lípová v reprodukční odhadní ceně 171 819,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČ: 65890701

  • oplocení areálu mateřské školy Resslova v reprodukční odhadní ceně 219 579,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČ: 61988693

  • oplocení areálu mateřské školy Sukova v reprodukční odhadní ceně 212 697,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČ: 65890710

  • oplocení areálu mateřské školy Mládí v reprodukční odhadní ceně 590 517,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61988596

  • oplocení areálu mateřské školy U Topolů v reprodukční odhadní ceně 267 956,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70958203

  • oplocení areálu mateřské školy Petřvaldská v reprodukční odhadní ceně 52 226,- Kč (původní plot), 254 122,- Kč (nový plot s vrátky a  pojezdovými vraty), oplocení areálu MŠ Sadová v reprodukční odhadní ceně 203 586,- Kč a dopravního hřiště Místní 3 v reprodukční odhadní ceně 322 715,- Kč, vše příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570

  • oplocení areálu mateřské školy Okružní 1a v reprodukční odhadní ceně 215 128,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70958297

  • oplocení areálu mateřské školy Čelakovského v reprodukční odhadní ceně 67 646,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČ: 70958289

  • oplocení areálu mateřské školy Přímá v reprodukční odhadní ceně 320 789,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70958246

  • oplocení areálu mateřské školy Balzacova v reprodukční odhadní ceně 32 566,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61988685

  • oplocení areálu mateřské školy Kosmonautů v reprodukční odhadní ceně 197 432,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626

h) Vybavení školních kuchyní k hospodaření školským příspěvkovým organizacím – pořízeno v rámci modernizací školních kuchyní v letech 2002 a 2003 a evidovaných v ceně budov škol

- konvektomat v jídelně ZŠ F. Hrubína
v pořizovací ceně 355 104,75 Kč, viz příloha č. 1,
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ:
 61988723

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Mládežnická
v celkové pořizovací ceně 961 784,36 Kč
seznam – viz příloha č. 3,
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:
 70958114

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Moravská
v celkové pořizovací ceně 577 500,- Kč
seznam – viz příloha č. 4,
příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:
 70958131

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Na Nábřeží
v celkové pořizovací ceně 470 878,50 Kč
seznam – viz příloha č. 6,
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ:
 48805271

3. Bezúplatný převod neinvestičního majetku

a) příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení, IČ: 00306754
drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně
ve výši 275
 871,64 Kč pořízený v rámci rekonstrukce Městské sportovní haly (skříně zázemí, lavice do čekáren, mobilní klimatizační jednotky a kamery)

b) základním školám – neinvestiční majetek pořízený v rámci modernizace školních kuchyní v letech 2002 a 2003 (dosud zahrnuto do ceny budovy):

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ F. Hrubína
v celkové pořizovací ceně 196 956,80 Kč
seznam – viz příloha č. 1, příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ:
 61988723

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ M. Kudeříkové
v celkové pořizovací ceně 199 562,-Kč
seznam – viz příloha č. 2, příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:
 62331248

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Mládežnická
v celkové pořizovací ceně 180 136,33 Kč
seznam – viz příloha č. 3, příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:
 70958114

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Moravská
v celkové pořizovací ceně 48 702,40 Kč,
seznam – viz příloha č. 4, příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:
 70958131

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ M. Pujmanové
v celkové pořizovací ceně 105 017,60 Kč
seznam – viz. Příloha č. 5, příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ:
 48805475

- kuchyňské zařízení v jídelně ZŠ Na Nábřeží
v celkové pořizovací ceně 279 170,67 Kč
seznam – viz příloha č. 6, příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ:
 48805271

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv dle bodu 3

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

626/14ZM/2012 - Prominutí části poplatku z prodlení – Alena Matyášová__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí části poplatku z prodlení ve výši 52.177,60 Kč
p. Aleně Matyášové, t.b. ........................
pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení, tj. 13.044,40 Kč jmenovanou řádně uhrazena


 

627/14ZM/2012 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení úhrad prokazatelné ztráty
v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2012__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8, pol. 5193 (celkové výdaje na dopravní územní obslužnost) o 2 922 320 Kč pro dokrytí ztráty v přepravním systému MHD Havířov v r. 2012 ze stávajících 53 000 000 Kč na 55 922 320 Kč, z toho:

2 045 655 Kč jako přiměřený zisk na nákup 3 nízkopodlažních autobusů s pohonem CNG

876 665 Kč pro dokrytí vlivu zvýšené ceny PHM

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat navýšení výdajů odboru komunálních služeb na dopravní obslužnost o částku 2 922 320 Kč do návrhu úprav rozpočtu na rok 2012

Z: vedoucí EO
T: 11/2012


 

628/14ZM/2012 - Záměr prodeje vodovodů v majetku města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění dotačních podmínek OPŽP
v rámci projektu „Etapa I. - Dolní a Prostřední Suchá“, registrační list č. 115D112000274 a projektu „Etapa II. – Bludovice, Dolní Datyně“, registrační list č. 115D112000347 dle přílohy č. 3

s c h v a l u j e

záměr prodeje vodovodů v majetku města:

1. Vodovod vnitřní 4. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2129

2. Vodovod venkovní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č.2139

3. Vodovod vnitřní 5. část Havířov-Šumbark, II/2, obj.č. 2155

4. Vodovod Havířov, lokalita Záguří

5. Technická infrastruktura (vodovod) pro výstavbu 72 RD

v Havířově-Životicích, lokalita Osinky

6. Vodovod Havířov-Životice, ul. Přátelství, U Křížů

7. Vodovod v k.ú. Prostřední Suchá ul. Hořanská

8. Vodovod Pstruží

v celkové pořizovací hodnotě ve výši 16 872 830,35 Kč za podmínek dle přílohy č. 1 Záměr prodeje vodovodů

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky záměru prodeje vodovodů

Z: vedoucí OKS
T: 1.10.2012


 

629/14ZM/2012 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
č. 1758/OKS/2011__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. ve znění dle návrhu uvedeném v příloze

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem Dodatku č.2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011

Z: vedoucí OKS
T: 09-10/2012


 

630/14ZM/2012 - Dopravní terminál Havířov – schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě
o spolupráci______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci č. 449/OIV/2012 mezi Českými drahami, a.s., IČ: 70994226 a statutárním městem Havířov dle Přílohy č.3

p o v ě ř u j e

Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci s Českými drahami, a.s.


 

631/14ZM/2012 - č. stavby 10062 „Parkovací dům Havířov“ – odůvodnění významné veřejné
zakázky_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odůvodnění významné veřejné zakázky „Parkovací dům Havířov“ ve znění přílohy č. 1


 

632/14ZM/2012 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 4813/3 a 4813/2 v k.ú. Havířov-město
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4813/4 v k.ú. Havířov - město
v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č. 4758 v k.ú. Havířov - město
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3


 

633/14ZM/2012 - Opatření obecné povahy - Změna č.16 územního plánu města Havířov_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o v ě ř u j e

ve smyslu ustanovení § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad Změny č. 16 územního plánu města Havířov s politikou územního rozvoje a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a soulad se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst.4, § 54 odst.2 a § 55 odst.2, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 – 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Z m ě n u   č.16   ú z e m n í h o    p l á n u m ě s t a   H a v í ř o v formou opatření obecné povahy v rozsahu přílohy č.1.


 

634/14ZM/2012 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy, se sazbou poplatku ve výši 552,- Kč za poplatníka a kalendářní rok


 

635/14ZM/2012 - Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. pořádání akce „19.Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR v roce 2015 v Havířově“ u příležitosti 60.výročí založení města Havířova

2. zahrnutí akce „19.Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR v roce 2015 v Havířově“ do Harmonogramu celoměstských akcí na rok 2015

3. zahrnutí nákladů spojených s přípravou akce „19. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR v roce 2015 v Havířově“ do rozpočtu města na r. 2013, 2014 a 2015

p o v ě ř u j e

primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka vytvořením pracovní skupiny

u k l á d á

primátorovi města Ing. Zdeňku Osmanczykovi předložit Zastupitelstvu města Havířova harmonogram přípravy a rozpočet akce

Z: vedoucí KP
T: 11/2012


 

636/14ZM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – zpráva kontrolní komise
o přezkoumání hospodaření za rok 2011_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 15.8.2012 o provedení kontroly projednání závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 a Zprávy o přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2011 dle přílohy č. 1


 

637/14ZM/2012 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek č. 2 ke stanovám___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 týkající se doplnění Článku VII odst. A o nový bod 16. tohoto znění:

„ 16. Korespondenční hlasování jednotlivých členů svazku „hlasování per rollam“ (dále „per rollam“) bude použito pro situace, kdy k projednání návrhu není možné nebo účelné svolat zasedání členské schůze. Tento způsob hlasování lze použít při hlasování o věcech, o kterých platné právní předpisy nestanovují hlasování veřejné. Návrhy budou z rozhodnutí předsedy svazku rozeslány členům svazku písemně nebo elektronickou poštou k projednání mimo zasedání. Podmínky platnosti pro hlasování per rollam:

a) Členové svazku musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení.
b)
 Členové svazku se k návrhu vyjádří, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování. Lhůta pro hlasování per rollam je 1 - 5 pracovních dní.
c)
 Požádá-li o to nadpoloviční většina členů svazku, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání členské schůze. Stejně může postupovat z vlastního rozhodnutí.
d)
 Výsledek hlasování per rollam bude vždy písemně zaznamenán do zápisu nejbližší členské schůze.
e)
 Doklady k hlasování per rollam budou archivovány.“


 

638/14ZM/2012 - Městská knihovna Havířov - změna zřizovací listiny_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 1.12.2012, ve znění přílohy č. 1, Dodatek č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny zn. ZL/6/2009 příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov, IČ 00601250, kterým se v Článku IV odst. 2. Hlavní předmět činnosti mění body 2.2 a 2.3 takto:

„ … 2.2. pořádání osvětových akcí a výstav, 2.3. shromažďování, zpracovávání a uchovávání fondu odborné a umělecké literatury, fondu speciálních dokumentů a výstavních předmětů, …“

p o v ě ř u j e

podpisem Dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov zn. ZL/6/2009 Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj


 

639/14ZM/2012 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 4.9.2012 dle přílohy


 

640/14ZM/2012 - Informativní zpráva o činnosti vedení města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 14.6. - 12.9.2012


 

641/14ZM/2012 - Smlouva mezi statutárním městem Havířov v České republice a městem
Zagorje ob Savi v Republice Slovinsko o spolupráci partnerských měst_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Havířov v České republice a městem Zagorje ob Savi v Republice Slovinsko o spolupráci partnerských měst dle přílohy č.3

p o v ě ř u j e

primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem této smlouvy


 

………………………………                                            …..... ...…..…….……………………...
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                                Ing. Eduard HECZKO
primátor města                                                                        náměstek primátora
                                                                                               pro ekonomiku a správu majetku