Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 14. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 26.1.2009

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/3147/Ba/2009
Č.spisu S/KP/525/ZMH-U/2009

V Havířově dne 26.1.2009
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2009


743/14/ZM/09 - Schválení předsednictva 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009

744/14/ZM/09 - Schválení programu 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009

745/14/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu z 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009

746/14/ZM/09 - Ověření zápisu z 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008

747/14/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH

748/14/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 111. – 118.

749/14/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2008

750/14/ZM/09 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova

751/14/ZM/09 - Návrh na úhradu neinvestičních výdajů obce Horní Bludovice

752/14/ZM/09 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2009 z rozpočtu odboru školství a kultury

753/14/ZM/09 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků

754/14/ZM/09 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

755/14/ZM/09 - Opatření obecné povahy - Změna č.13 územního plánu města Havířova

756/14/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova

757/14/ZM/09 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2008, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2008

758/14/ZM/09 - Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program

759/14/ZM/09 - Žádost o dotaci z OPŽP - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie

760/14/ZM/09 - Prodej podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc. č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá

761/14/ZM/09 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Taťána Novotná

762/14/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3897/2, k.ú. Havířov – město

763/14/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 4306/1, 4276/1, k.ú. Havířov – město

764/14/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720, k.ú. Havířov – město

765/14/ZM/09 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi

766/14/ZM/09 - Záměr směnit část pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k.ú. Bludovice

767/14/ZM/09 - Záměr darovat části pozemku parc. č. 1315/2 k.ú. Prostřední Suchá

768/14/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1064/14, k.ú. Bludovice

769/14/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1475/2, k.ú. Šumbark

770/14/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 293, k.ú. Bludovice

771/14/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 1973/1 a 1972/2, k.ú. Bludovice

772/14/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov – město

773/14/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 944/387 a parc.č. (EN 944/399), k.ú. Šumbark

774/14/ZM/09 - Prodej pozemku pod garáží

775/14/ZM/09 - Směna pozemků s Církevním střediskem volného času sv. Jana Boska

776/14/ZM/09 - Vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 646/7 a parc.č. 645/5, k.ú. Bludovice

777/14/ZM/09 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO,a.s.

778/14/ZM/09 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1326/3, k.ú. Bludovice

779/14/ZM/09 - Odkoupení pozemku parc. č. 2154/4, k. ú. Šumbark

780/14/ZM/09 - Výkup části pozemku parc. č. 2809/18, k.ú. Bludovice

781/14/ZM/09 - Dar pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace stavby „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“

782/14/ZM/09 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

783/14/ZM/09 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 7/2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007

784/14/ZM/09 - Návrhy 54 kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2009 – 2013

785/14/ZM/09 - Technické služby Havířov a.s. – akcie

786/14/ZM/09 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

787/14/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období listopad 2008 – leden 2009

788/14/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

U S N E S E N Í
ze 14.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2009


743/14/ZM/09 - Schválení předsednictva 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 14.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2009 ve složení:

p. František Chobot, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Zdeněk Osmanczyk, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
JUDr. Bronislav Bujok, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

744/14/ZM/09 - Schválení programu 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 14.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2009 upravený dle připomínek členů ZMH


 

745/14/ZM/09 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 14.zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2009__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 14.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2009

pí. Danu BRŮNOVOU
p. Bc. Marka PLAWNEHO


 

746/14/ZM/09 - Ověření zápisu ze 13.zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2008_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 13.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2008


 

747/14/ZM/09 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1187/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov - Životice“

490/10/ZM/08

Výjimka z počtu žáků - snížení pro Základní školu Havířov - Bludovice, Selská pro školní rok 2008/2009 

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

385/8/ZM/08

Dotace na realizaci projektu spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko

581/11/ZM/08

Bezúplatný převod movitého majetku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

639/12/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1714/52, k.ú. Prostřední Suchá

641/12/ZM/08

Převod pozemku parc.č. 2484/1, k.ú. Prostřední Suchá

646/12/ZM/08

Výkup podílů na pozemku parc. č. (EN 2194), k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

650/12/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Rekonstrukce sil. III/4744 Havířov – U Šimaly“

668/12/ZM/08

Žádost o poskytnutí dotace pana Pavla Šnobela

687/13/ZM/08

Snížení příspěvku na provoz a převedení do fondu investic základní školy

688/13/ZM/08

Režijní náklady a náklady na dopravu spojené se zabezpečením stravování dětí soukromé mateřské školy

689/13/ZM/08

Žádost TJ Start Havířov o změnu procentuálního vyjádření dotace poskytnuté v roce 2008

690/13/ZM/08

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

692/13/ZM/08

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury


 

748/14/ZM/09 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 111. – 118.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 111. – 118.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté transfery

1 956 476,31 tis. Kč
906 384,59 tis. Kč
38 708,85 tis. Kč
6 090,00 tis. Kč
1 005 292,87 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební a silniční správní úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor komunálních služeb
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 186 843,90 tis. Kč
1 949 642,67 tis. Kč
1 098,48 tis. Kč
51 288,99 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
190 750,47 tis. Kč
281 262,30 tis. Kč
233 800,55 tis. Kč
477 201,15 tis. Kč
40 231,09 tis. Kč
65 061,53 tis. Kč
606 798,11 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ a MŠ Na Nábřeží
           ZŠ a MŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ a MŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           ASTERIX
           Domov seniorů Havířov
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

237 201,23 tis. Kč
872,50 tis. Kč
801,57 tis. Kč
720,50 tis. Kč
1 127,50 tis. Kč
832,50 tis. Kč
822,50 tis. Kč
832,50 tis. Kč
1 212,50 tis. Kč
1 242,50 tis. Kč
712,50 tis. Kč
1 142,50 tis. Kč
672,50 tis. Kč
692,50 tis. Kč
712,50 tis. Kč
572,50 tis. Kč
622,50 tis. Kč
594,50 tis. Kč
611,44 tis. Kč
569,50 tis. Kč
622,50 tis. Kč
3 751,11 tis. Kč
3 885,66 tis. Kč
3 262,91 tis. Kč
4 048,40 tis. Kč
2 821,28 tis. Kč
2 193,96 tis. Kč
3 069,73 tis. Kč
2 472,36 tis. Kč
4 994,17 tis. Kč
3 460,82 tis. Kč
3 509,12 tis. Kč
6 226,54 tis. Kč
6 451,42 tis. Kč
1 593,42 tis. Kč
2 963,90 tis. Kč
1 055,80 tis. Kč
3 889,64 tis. Kč
1 791,68 tis. Kč
3 950,00 tis. Kč
17 861,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
30 256,74 tis. Kč
27 046,06 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
36 365,50 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+ 230 367,59 tis. Kč
- 43 080,00 tis. Kč
+ 273 447,59 tis. Kč


 

749/14/ZM/09 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2008_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2008


 

750/14/ZM/09 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zhodnocení volných finančních prostředků ve výši 50 – 100 mil. Kč na dobu 3 měsíců s možnosti prodloužení po odsouhlasení radou města

2. jmenování pracovní komise ve složení:

Ing. Eduard Heczko
Karel Sachmerda
Ing. Radek Foldyna
Ing. Tamara Šeligová
Ing. Jiří Špiřík
Ing. Bohumil Andrýsek
Ing. František Mastný

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova výběrem nejvhodnější nabídky pro zhodnocení finančních prostředků a to ke dni 2.2.2009


 

751/14/ZM/09 - Návrh na úhradu neinvestičních výdajů obce Horní Bludovice_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

dopis obce Horní Bludovice ze dne 1.12. 2008, kterým je uplatněna námitka promlčení pohledávky za školní roky 2002/2003 – 2004/2005 ve výši 1.524.625,35 Kč a navržen splátkový kalendář

s c h v a l u j e

1.
splátkový kalendář pro pohledávky v celkové výši 661.565,74 Kč za školní rok 2005/2006 a 2006/2007, který bude rozložen do splátek takto :
rok 2009 ……… 100.000,00 Kč……. ke dni 30.11. 2009
rok 2010 ……… 100.000,00 Kč….… ke dni 30.11. 2010
rok 2011 ……… 100.000,00 Kč……. ke dni 30.11. 2011
rok 2012 ……… 100.000,00 Kč….… ke dni 30.11. 2012
rok 2013 ……… 100.000,00 Kč……. ke dni 30.11. 2013
rok 2014 ……… 161.565,74 Kč……. ke dni 30.11. 2013,
pod ztrátou výhody splátek

2.
prominutí úroků z prodlení z dlužné částky 661.565,74 Kč

u k l á d á

1. odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova starostovi obce Horní Bludovice

2. ekonomickému odboru odepsání pohledávky za školní roky 2002/2003 – 2004/2005 ve výši 1.524.625,35 Kč a zaevidovat na příslušný podrozvahový účet

Z: vedoucí OŠK
T:únor 2009


 

752/14/ZM/09 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2009
z rozpočtu odboru školství a kultury___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na provoz na rok 2009 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury :

1. Mateřské škole MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13,Havířov-Šumbark,
IČ 25 37 27 93 ………………………………………ve výši 187.500,- Kč

2. Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka ,K.Čapka 8,Havířov-Město,
IČ 66 18 24 76 ………………………………………ve výši 215.000,- Kč
- z toho účelovou dotaci ve výši 45.000,- Kč na nákup kombinovaného elektrického sporáku s troubou

3. Mateřské škole Sadová,s.r.o., Sadová 3,Havířov-Město,
IČ 25 37 08 71 ……………………………………... ve výši 265.000,- Kč,
která bude účelově vázána na úhradu nájmu a služeb, bude vyplácena ve výši 1/10 měsíčně z navrhované částky vždy do 15. dne běžného měsíce, počínaje měsícem březnem 2009

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka k podpisu dohod o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T:únor 2009


 

753/14/ZM/09 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Předcházení
sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogramu A. Podpora terénní práce pro rok 2009, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády ČR

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 96.000 Kč.

u k l á d á

1. odboru školství a kultury podat žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2009

Z: vedoucí OŠK
T: 5.2.2009

2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města Havířova prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok 2009 finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 96.000 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že bude schválen Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Z: vedoucí EO
T: rok 2009


 

754/14/ZM/09 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů._______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

755/14/ZM/09 - Opatření obecné povahy - Změna č.13 územního plánu města Havířova______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění pokynů pro zpravování úpravy návrhu Změny č.13 územního plánu města Havířova, zpracované na základě výsledku projednání tohoto návrhu, dle ust. § 53 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č.1 tohoto materiálu

v y d á v á

dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4, § 54 odst. 2) a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona Změnu č.13 územního plánu města Havířova formou opatření obecné povahy, v rozsahu přílohy č.2 tohoto materiálu


 

756/14/ZM/09 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířova_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířova
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 1980/2 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č. 2 - na části pozemku parc.č. 359/1 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 3 - na jihozápadní části pozemku parc.č. 81 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 364/4, 364/5, 371/4, 371/5 a 2614/2
v k.ú. Prostřední Suchá

s c h v a l u j e

v souladu s ust.§ 6 odst.5 písm. a) a ust. § 46 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořízení změny územního plánu města Havířova
v lokalitě č. 5 - na části pozemků parc.č. 1896/5, 1896/2 a 1898
v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 1652 v k.ú. Dolní Suchá

v rozsahu dle přílohy č.1 a 2


 

757/14/ZM/09 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2008, vyhodnocení činnosti HZS
a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2008_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

jednotlivé zprávy složek Integrovaného záchranného systému

s c h v a l u j e

v koncepci činnosti MP Havířov navýšení celkového počtu zaměstnanců o 4 strážníky, celkem tedy 120 zaměstnanců v souladu s projektem Pojízdné služebny Městské Policie Havířov, schválené Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 628/12/ZM/08.


 

758/14/ZM/09 - Integrovaný plán rozvoje města – Regionální operační program____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

aktualizovaný Integrovaný plán rozvoje města „Přitažlivé město Havířov“


 

759/14/ZM/09 - Žádost o dotaci z OPŽP - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
u nepodnikatelské sféry
, podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Realizace energeticky úsporných opatření při obnově objektů neziskové sféry ve vlastnictví statutárního města Havířova“ na základě vyhlášení:

a) „Výzvy pro velké projekty“ na všechny nemovitosti specifikované usnesením RMH č. 1642/22/08 ze dne 6.2.2008 mimo nemovitost ZŠ Frýdecká

b) „Výzvy pro malé projekty“ na jednotlivé nemovitosti specifikované usnesením RMH č. 1642/22/08 ze dne 6.2.2008 mimo nemovitost ZŠ Frýdecká, pro které bude dokumentace splňovat podmínky dle vyhlášené výzvy

s tím, že žádost o dotaci bude projednána na základě té výzvy, která bude řídícím orgánem vyhlášena dříve, příp. bude pro podání žádosti o dotaci výhodnější

2) finanční spoluúčast města na projektu „Realizace energeticky úsporných opatření při obnově objektů neziskové sféry ve vlastnictví statutárního města Havířova“ za předpokladu přiznání dotace

u k l á d á

v případě podání žádosti o dotaci dle bodu 1) písm. b), odeslat rozhodnutí RMH a ZMH Ing. Tomáši Kindlovi, řediteli společnosti REA Kladno s.r.o., s žádostí o zpracování návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě 167/OÚR/07

Z: vedoucí OVVSR
T: 2.2.2009


 

760/14/ZM/09 - Prodej podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město
a parc. č. 1324 k.ú. Prostřední Suchá___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej podílu na pozemku parc.č. 701, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1130/10000 celku, Mgr.Liboru Holemému za cenu dle znaleckého posudku ve výši 26.062,- 

prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 978/10000 celku, Ing.arch. Jiřímu a Marii Liškutínovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 24.152,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku, Rudolfu a Věře Císařovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 18.596,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 720, k.ú. Havířov-Město, ve výši 753/10000 celku, Ing.Milouši a Ludmile Fidlerovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 18.596,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 700, k.ú. Havířov-Město, ve výši 823/10000 celku, Miroslavu a Ludmile Čížkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 19.250,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2409/10000 celku, Mgr.Boleslavu Dzikovi za cenu dle znaleckého posudku ve výši 37.036,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 1324, k.ú. Prostřední Suchá, ve výši 2609/10000 celku, Ladislavu a Olze Labudkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.111,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 499, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1098/10000 celku, Miloslavě Macečkové za cenu dle znaleckého posudku ve výši 21.023,- Kč

prodej podílu na pozemku parc.č. 611, k.ú. Havířov-Město, ve výši 1236/10000 celku, Ing.Arch. Josefu a Halině Kiszkovým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 27.968,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: ředitel MRA s.r.o
T: 30.4.2009


 

761/14/ZM/09 - Přidělení konkrétního obecního bytu – Taťána Novotná___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Rady města Havířova č. 2058/29/08 ze dne 28.5.2008, kterým nebylo schváleno přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 58 o vel. 0+1 se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku paní Taťáně Novotné, bytem ……………………………... a další následná usnesení č. 2370/33/08 ze dne 20.8.2008, č. 2886/42/08 ze dne 3.12.2008 a č. 2951/44/09 ze dne 14.1.2009 související s bytovou záležitosti paní Taťány Novotné, bytem ……………………………... , kdy tato opakovaně žádala o projednání své žádosti a rada města trvala na svém původním usnesení


 

762/14/ZM/09 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3897/2, k.ú. Havířov – město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 3897/2, ostatní plocha o výměře 148 m2, manželům Šárce a Zdeňku Starkovým, bytem ……………………………... za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

763/14/ZM/09 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 4306/1, 4276/1, k.ú. Havířov – město___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4306/1, ostatní plocha o výměře cca 30 m2, a části pozemku 4276/1, zahrada o výměře cca 100 m2, v k.ú. Havířov – město, paní Radce Hirnerové, bytem ……………………………... , za účelem rozšíření a oplocení zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

764/14/ZM/09 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2720 o výměře cca 800 m2 (přesná výměra bude stanovena GP), k.ú. Havířov-město Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava, IČ: 710 09 396
účel: oplocená manipulační plocha


 

765/14/ZM/09 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/317 o výměře 20 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům manželům Miroslavu Navrátilovi a Sylvii Navrátilové, oba bytem ……………………………... k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 000,- Kč

2.
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1197/112 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá, nově označená dle GP jako pozemek parc.č. 1197/251 spoluvlastníkům paní Martině Chvostkové, bytem ……………………………... a paní Gabriele Navrátilové, bytem ……………………………... k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč


 

766/14/ZM/09 - Záměr směnit část pozemku v majetku města, parc. č. 1358/5, k.ú. Bludovice
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směnit v k.ú. Bludovice část pozemku v majetku města, parc.č. 1358/5 o výměře cca 1368 m2 dle zaměření, za části pozemků k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 1368 m2, parc.č. 1358/ 4, 1362/1, 1362/6, 1364 a parc.č. 1205/3, ve spol. jmění manž. Aleny a Karla Kotulových, bytem …………………………… a dále za podíl 1/2 na pozemku parc. č.2995/15, ve vlastnictví Karla Kotuly, bytem ……………………………... s tím, že směňované nemovitosti budou oceněny dle znaleckého posudku a případný rozdíl v ceně pozemků uhradí nabyvatel dražších nemovitostí.


 

767/14/ZM/09 - Záměr darovat části pozemku parc. č. 1315/2 k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr darovat části pozemku v majetku města,  k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 1315/2 o celkové výměře 36 m2, zastavěné výtahem pro imobilní studenty a přístupovým chodníkem k výtahu, do vlastnictví: Moravskoslezskému kraji, a do správy Střední škole, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvkové organizaci, se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 136 44 271


 

768/14/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1064/14, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1064/14 o výměře 2 077 m2, k.ú. Bludovice panu Ing. Liboru Bukovanskému, bytem ……………………………...
za účelem vybudování rodinného domu,
za kupní cenu,
u výměry 880 m2 za cenu 200,- Kč/m2 ( z důvodu přeložky VVN a ochran.pásma)
u výměry 1197 m2 za cenu 330,- Kč/m2
za zpracování znaleckého posudku 2 000,- Kč
ve výši 571 010,- Kč + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč
celkem za smluvní kupní cenu ve výši 573 010,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


769/14/ZM/09 - Prodej pozemku parc.č. 1475/2, k.ú. Šumbark___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1475/2, ostatní plocha o výměře 396 m2, k.ú. Šumbark, manželům Miroslavě a Jiřímu Himerovým, bytem ……………………………... , za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 121.030,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč,
celkem 123.030,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

770/14/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 293, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 293, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 293/2 o výměře 20 m2, k.ú. Bludovice, v rámci stavby komplexní oprava panelového domu – vybudování bezbariérového přístupu – nájezdové rampy k obytnému domu na ul. Studentská 24 v Havířově - Podlesí,
Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 9.600,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč,
celkem 11.600,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

771/14/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 1973/1 a 1972/2, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1973/1, nově označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1973/4, k.ú. Bludovice o výměře 144 m2 a části pozemku parc.č. 1972/2, nově označeného dle GP jako pozemek parc.č. 1972/9, k.ú. Bludovice o výměře 195 m2, panu Lubomíru Horváthovi, bytem ……………………………... za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu pozemku ve výši 101 700,- Kč, (tj. 300,00 Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem 103 700,- Kč s tím, že na prodávaných pozemcích bude současně zřízeno věcné břemeno ve prospěch statutárního města Havířova k umístěné dešťové kanalizaci bezúplatně

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

772/14/ZM/09 - Prodej části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov-město____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 3737, k.ú. Havířov-město o výměře cca 15 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425 za účelem výstavby nové distribuční trafostanice za cenu pozemku ve výši cca 10 050,- Kč, (tj. 670,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem cca 12 050,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

77314/ZM/09 - Prodej částí pozemků parc.č. 944/387 a parc.č. (EN 944/399), k.ú. Šumbark___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 944/387, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/600 o výměře 4 m2, a části pozemku parc.č. (EN 944/399), nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/601 díl „a“, o výměře 1 m2, k.ú. Šumbark, v rámci stavby komplexní oprava panelového domu – prodloužení schodiště u hlavních vstupů do obytných domů na ul. Marie Pujmanové 10, 12 v Havířově - Šumbarku, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, tj. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.383,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem 4.383,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

774/14/ZM/09 - Prodej pozemku pod garáží___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1245/83 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá spoluvlastníkům manželům Janu Radovi a Drahuši Radové, oba bytem ……………………………... k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

775/14/ZM/09 - Směna pozemků s Církevním střediskem volného času sv. Jana Boska_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc.č. 2105/287 o výměře 1 317 m2, k.ú. Šumbark, dle GP nově označeného jako parc.č. 2105/782, ve vlastnictví statutárního města Havířova v hodnotě dle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 276 980,- Kč za část pozemku parc.č. 1708, a to podílu  ve výši 1/10 na pozemku parc.č. 1708, k.ú. Šumbark ve vlastnictví Církevního střediska volného času sv. Jana Boska, Havířov - Město, Haškova 1, IČ: 488 06 030 v hodnotě 67 133,- Kč s tím, že směna  pozemků bude  provedena s doplatkem 50% rozdílu ceny směňovaných pozemků dle posudku znalce, tzn.že Církevní středisko volného času doplatí městu částku ve výši. 104 924,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

776/14/ZM/09 - Vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 646/7 a parc.č. 645/5,
k.ú. Bludovice______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci investiční akce: „Odkanalizování Havířov – městská část Bludovice”, pro uložení kanalizačního řadu způsob vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č. 646/7, o výměře 13359 m2 a parc.č. 645/5, o výměře 258 m2, oba v k.ú. Bludovice, a to oddělením části parcely č. 646/7, k.ú. Bludovice, nově označeného jako parc.č. 646/20, o výměře 3404 m2, k.ú. Bludovice, (je součtem ¼ podílu pozemků parc.č. 646/7 a parc.č. 645/5, k.ú. Bludovice), která bude výlučným majetkem statutárního města Havířova a pan Karel Válek, bytem ……………………………... se stane výlučným vlastníkem parc.č. 646/7, o výměře 9955 m2 a parc.č. 645/5, o výměře 258 m2, oba v k.ú. Bludovice

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2009


 

777/14/ZM/09 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO,a.s.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínu do 28.2.2010, pro uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku v majetku města, parc. č. 2173/1 k.ú. Havířov – město, pro účely výstavby sídla firmy, společnosti ERPEKO, a.s. Těšínská 3/991, Havířov – Bludovice, IČ: 253 85 224

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č.3 k budoucí kupní smlouvě E/62/OSRM/06

Z: vedoucí OSM
T: 28.2.2009


 

778/14/ZM/09 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1326/3, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru pozemku parc. č. 1326/3 k.ú. Bludovice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, užívaného jako chodník podél ul. Frýdecká, z majetku : ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2009


 

779/14/ZM/09 - Odkoupení pozemku parc. č. 2154/4, k. ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc. č. 2154/4, ostatní plocha o výměře 136 m2, k.ú. Šumbark, od vlastníka spol. STAVO – ČESTAV, s. r. o., IČ: 64085236, za smluvní kupní cenu ve výši 36.040,- Kč (tj. 265,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2009


 

780/14/ZM/09 - Výkup části pozemku parc. č. 2809/18, k.ú. Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova v rámci vypořádání stavby „Oprava místní komunikace ul. Přátelství“

r u š í

část usnesení č. 1187/25/ZM/06, bod 16, ze dne 27.3.2006, kterým byl schválen výkup části pozemku parc.č. 2809/18 k.ú. Bludovice za kupní cenu 300,-Kč/m2

s c h v a l u j e

výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc.č. 2809/18 o výměře 24 m2 dle GP označena jako parc. č. 2592/29, vlastník: Roman Galuszka, bytem ……………………………... kupní cena: dohodou 680,-Kč/m2, tj. za výměru 24 m2 celkem 16.320,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2009


 

781/14/ZM/09 - Dar pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace stavby
„Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely vypořádání stavby:
„Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“ dar části pozemků v majetku města, k.ú. Šumbark, parc.č. (EN 2453/1), parc. č. 2461, parc.č. 2454, parc.č. 2455, parc. č. (PK 668/7) díl 2 a parc.č. (PK 668/7) díl 1, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, trvale zastavěné silnicí II/479, v majetku obdarovaného: MS kraje, s právem hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 000 95 711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

782/14/ZM/09 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2009 - 2018

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2009 – 2018

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2009


 

783/14/ZM/09 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
č. 7/2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 a Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2007___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova 9;

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 7/2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007


 

784/14/ZM/09 - Návrhy 54 kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební
období 2009 – 2013__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

členům Zastupitelstva města Havířova navrhnout kandidáty za přísedící Okresního soudu v Karviné na příští 4 leté volební období 2009-2013 v souladu s podmínkami ustanovení § 60 odst. 1 a § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:
- navržený kandidát je přihlášen k trvalému pobytu na území města Havířova
- je starší 25 let
- nemá omezenou právní způsobilost
- je bezúhonný
- předseda okresního soudu stanovil maximální limit 54 kandidátů

Z: členové ZMH
T: odevzdat na OPS do 2.2.2009


 

785/14/ZM/09 - Technické služby Havířov a.s. – akcie___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

nákup 53 ks listinných akcií emitenta Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov – Město, IČ: 253 75 601:

- 13 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks s pořadovými čísly 100058, 100090 až 100091, 100060 až 100063, 100075, 100114 až 100118
- 1 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč s pořadovým číslem 109702
- 20 ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks s pořadovými čísly 101785 až 101788, 101898 až 101900, 101791 až 101794, 101811 až 101819
- 19 ks prioritních akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč/ks s pořadovými čísly 101206 až 101210, 101259, 101235 až 101238, 101399 až 101407

od společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov - Město, IČ: 253 75 601 za celkovou kupní cenu dle znaleckého odhadu 290 960,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka

1. podáním nabídky vč. doložení finančního krytí kupní ceny

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2009

2. podpisem kupní smlouvy na odkup akcií

Z: vedoucí OSM
T: 20.2.2009


 

786/14/ZM/09 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s._____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne17.12.2008 a zprávu zástupce města o jejím průběhu


 

787/14/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období listopad 2008 – leden 2009___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období listopad 2008 – leden 2009

2. zprávy o provedených kontrolách č.9 ze dne 11.11.2008, č.10 ze dne 8.12.2008 a č.11 ze dne 5.1.2009 dle předložených protokolů

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2009


 

788/14/ZM/09 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 4.12.2008 – 14.1.2009


 

…………………………………. …                                             ……………………………………
František CHOBOT                                                                      Ing. Eduard H E C Z K O
primátor města                                                                                náměstek primátora
                                                                                                            pro ekonomiku a správu majetku