STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/60775/2016
   
   
 VYŘIZUJE:  Veronika Richterová, DiS.
 TEL.:  596 803 228
 FAX.:  596 803 143
 E-MAIL:  richterova.veronika@havirov-city.cz
   
 DATUM:  18.07.2016

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.07.2016

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í

přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 14.07.2016


 

500/13ZM/2016 - Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH dne 14.07.2016

501/13ZM/2016 - Schválení programu 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016

502/13ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016

503/13ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016

504/13ZM/2016 - Změny složení výborů Zastupitelstva města Havířova

505/13ZM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města

506/13ZM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.

507/13ZM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s. a HTS, a.s.

508/13ZM/2016 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí městaU S N E S E N Í

z 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.07.2016


500/13ZM/2016 - Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH dne 14.07.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.07.2016 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


501/13ZM/2016 - Schválení programu 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14. července 2016 dle přílohy


502/13ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 13. zasedání ZMH, konaného dne 14.07.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.07.2016

paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU
pana Karla ĎURKÁČE


503/13ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 27.06.2016________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelek zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 27. června 2016


504/13ZM/2016 - Změny složení výborů Zastupitelstva města Havířova________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á   pana Vladimíra Talagu (ČSSD) z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova
v o l í               Mgr. Stanislavu Goreckou (ANO) do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016

o d v o l á v á   pana Davida Ondráčka (KSČM) z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
v o l í               Róberta Masaroviče, MSc. (ANO) do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.7.2016


505/13ZM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081

odvolání   Bc. Daniela Pawlase z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.

zvolení     Ing. Věroslava Ryšky do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.

2. v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287

odvolání   Julia Vidy z funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.

zvolení     Ing. Petra Oborného do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.

3. v obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111

odvolání   Bc. Ivana Bureše z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.

zvolení     Ing. Karla Šlachty do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.
u k l á d á

zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem ČSAD Havířov, a.s., Depos Horní Suchá, a.s. a KIC Odpady, a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 10.8.2016


506/13ZM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni konání nejbližší valné hromady

1. u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)

odvolání   Róberta Masaroviče, MSc. z funkce jednatele MRA, s.r.o.

zvolení     Ing. Miloslava Hanuse do funkce jednatele MRA, s.r.o.

odvolání   Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.

zvolení     Jana Látky do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.

odvolání   Mgr. Ivy Georgiu z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.

zvolení     Martina Porembského do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.

2. u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s r.o. (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)

odvolání   Aleše Pawlase z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.

zvolení     Jaroslavy Sloveňákové do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.


507/13ZM/2016 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s. a HTS, a.s.________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu stanov obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“):
v článku 12 „Představenstvo“, odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční období představenstva“, takto:
bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“a v článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti“ odst. 14.1. „Další podmínky výkonu funkce“ bodu 14.1.4. se mění ve větě druhé poměr rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,6 : 1 na 2 : 1 a bod 14.1.4. nově zní:
„Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali funkci, kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná hromada rozhodne o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu a představenstvo, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (představenstvo:dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok na odměnu ve stejné výši.“

2. změnu stanov obchodní společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem Havířov-Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s“.),
v článku 12 „Představenstvo“,  odst. 12.2. „Složení, ustanovení a funkční období představenstva“ takto:
bod 12.2.1. nově zní: „Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest).“ a v článku 14 „Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti“ odst. 14.1 „Další podmínky výkonu funkce“ bodu 14.1.4. se mění ve větě druhé poměr rozdělení zisku mezi představenstvo a dozorčí radu z 1,66 : 1 na 2 : 1 a bod 14.1.4. nově zní:
„Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali funkci, kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná hromada rozhodne o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu a představenstvo, bude finanční částka rozdělena v poměru 2:1 (představenstvo:dozorčí rada) s tím, že každý člen orgánu má nárok na odměnu ve stejné výši.“

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni konání nejbližší valné hromady

1. v obchodní společnosti TSH a.s.:
odvolání Ing. Ondřeje Baránka z funkce člena představenstva TSH .s.
zvolení Bc. Pavla Rapanta do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Ivety Kočí Palkovské z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Vojtěcha Kozáka do funkce člena představenstva TS a.s.
zvolení Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Mgr. Stanislavy Gorecké z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Miroslava Poláka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.

2. v obchodní společnosti HTS, a.s. :
odvolání Bc. Josefa Bělici z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Ing. Břetislava Petra do funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Ing. Václava Wichra do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Bc. Aleny Olšokové z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Evy Radové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Ing. Petra Špoka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Bc. Aleny Zedníkové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Martina Taussiga z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Petra Robosze do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.


508/13ZM/2016 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města________________
(hlasování
, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 53/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 o delegování zástupců města pro volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, v bodu 1 a 4 takto:

1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH:
Soňu Ryšánkovou Dosedělovou, nahradníka Ing. Karla Šlachtu

2. KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, členy ZMH:
Bc. Pavla Rapanta, náhradníka Ing. Eduarda Heczka


………………………………… …………………………………
Ing. Eduard HECZKO Mgr. Jana FEBEROVÁ
náměstek primátora náměstkyně pro sociální rozvoj
pro ekonomiku a správu majetku